Saturday, 27 October 2018

A prayer to avert stormy journeys

The religion theme continues with Sappho Edmonds 41 / Campbell 30, a very holey poem which was extensively integrated by Edmonds, whom I follow, and I completed the last complete stanza by completing the last two lines of it, which Edmonds had as just the first word of the third one. The sources for this are P.Oxy. 1231 fr. 9 and P.Oxy. 2166(a)4A. All the P.Oxy. book says about the latter is «A scrap has been prefixed to 1231 fr. 9, [l.] 5 (Σμ. ᾱ 9, 5), which is now ].ενοϲκρετηϲαι», so I'll follow the critical notation of the P.Oxy. X book except for this line. Concerning l. 16, let me quote the P.Oxy. note: «πολλ.[ seems more likely than πομπ.[, but neither is satisfactory». On this basis, LP takes the first lambda as certain, but then it seems LP reread the papyrus and produced their own notation, and perhaps Campbell and Voigt followed LP, so whatever. Too bad I have no image… I will omit the last stanza, ll. 25-28, of which only a l. 25 survives as ]´ρ̣.[, and which is therefore totally impossible to translate.


Greek

. . . . . . . . . .
. . . . . ] ἔπι[θ]ε̣ς μά[καιρα
. . . . ]ε̣ γάνος δὲ καὶ [. . .
. . . . .

. . . . τ]ύχᾳ σὺν ἔσλᾳ    .[
. . λί]μενος κρέτησαι
. . . . γ]ᾶς μελαίνας
[. . . . .

Ἐν θυέλλαισι ζαφ]έλοισι ναῦται
[ἐκφοβήθεντες μ]εγάλαις ἀήται̣[ς
ἄββαλον τὰ φόρτι]α κἀπὶ χέρσω
[πλοῖον ὄκελλαν·

μὴ μάλιστ’ ἔγωγ’] μοθεν πλέοιμ̣[ι
χειμάσαντος μη]δὲ τὰ φόρτι’ εἶκ[α
ἐς βάθηα πόντο]ν̣ ἄτιμ’, ἐπείκη,̣
[πάντα βάλοιμι·

αἰ δὲ Νήρηϊ προ]ρέοντι πόμπᾳ
[ἐννάλῳ τἄμ’ ἐξέσετ]αι δέκε̣[σθαι
φόρτι’, ὠς τάχιστα γ’ ἄραμαι ὠς] εἴ[-
ᾳ τά μ’ ἐσέλθην.

. . . . . ]ι̣ν ἔργα̣
. . . . . ] χ̣έρσω̣ [.]
. . . . . ]γ̣α
. . . . . ]


Italian

[–u–x–uu–u–x
–u] persuadesti [u–] beata
[–u–x] gioia [u–u–x
–uu–x

–u–x–u] con sorte buona
[–] d’un porto impadronirsi [–x
–u] terra nera [u–u–x
–uu–x]

Se procella colpi vi͜o]lenti sferra,
[Tema d’] venti [f]orti li na͜uti [serra:
Gettan essi ’l caric]o,͜ e verso terra
[Guidan la nave;

[Ch’i’ ’n tempesta non] debba [ma͜i] salpare
[D’a]lcun lu͜ogo, [n]é ’l carco mi͜[o gettare
Tutto nel profondo], non de’ ’mportare
’L prezzo ch’egl’have;

Se nello scor]rente corte͜o [marino
[A Nere͜o ma͜i capi]ti far b[ottino
Del mi͜o carco, prego, nel pi͜ù vicino
Tempo͜ il rimandi].

–u–x] opere [–u–x
–u–x–uu–u] terra
[–u–x–uu–u–x
–uu–x
Latin

[–u–x–uu–u–x]
Pērsŭāsīstī [uu–] Bĕ[ātă
–u–x] ga͞udĭŭm [–u–x
–uu–x

–u–x–uu] sōrtĕ bōnā
[–] pŏtīrī [–uu–x pō]rtūs
[–u] tērrǣ [–uu–u] nīgrǣ
[–uu–x

Īn prŏcēllīs fōr]tĭbŭ’ na͞ută quīvĭs
[Pērtĭmēt] vēnt[ō v]ĭŏlēnt’ ĕt ōmni͞a
[Qu’ īntŭ’ nāv’ hăbē]t, [iăcĭt], ādquĕ lītŭs
[Nāvĕm ĭ’ vērtĭt;

Īpsĕ n’] ābs ĕ’ [ū]ndĕlĭbēt pĕr āltŭ[m
Īn prŏcēllā, nē]c t’ ŏnĕr’ [ābs ĭci͞endă],
Quǣqu’ hăbēbā[m, sīnt mĭhĭ ād măr’ āltŭm]
Māgnăvĕ ha͞udvĕ;

[Nērĕō sēd sī mărĭs īn fl]ŭēntī
[Pōmp’ ĕrī]nt [mĕ’ ūmqu’ ŏnĕr’] āntĕ [lūmĕn,
Īllĕ quām cĕlērrĭm’ ădōrŏ ūt sī-
nāt m’ ĕ’ ădīrĕ.

–u–x–] ŏpĕr’ [–u–x
–u–x–uu–u] tērrǣ
[–u–x–uu–u–x
–uu–x


English

[–u–x–uu–u–]
You persuaded [–uu] Happy [–
–u–x–uu] joy [u–
–uu–

–u] with good luck [uu–u–
–u–x–u] a harbour seize
[–u–x–u] black earth [u–
–uu–

When the storm is ra]ging, the sailors [fear:
The strong] winds [and v]iolent [make them fear;
All they bear they dump, and their ship they steer]
Unto the land;

[May I ne’er] set off [a]nywhither [when
There’s a storm, n]or cargo I’ve ha[d] till then
[Throw i’ th’ deep sea,] precious, or worth a yen,
Or just some sand;

[If Nereus should ever b]ecome to se[e],
In his [flo]wing pageant [inside the sea,
Things of mine, I pray they come back to me
Fast as they can].

[–u–x] works [uu–u–
–u–x–uu–u] land
[–u–x–uu–u–
–uu–

No comments:

Post a comment