Monday, 25 June 2018

Ballata dell’amore vero

Restando sul tema dell'amore, ci interroghiamo sulla veracità di questo amore, su cosa sia l'amore. E cominciamo con una canzone di Chieffo, Ballata dell'amore vero, tradotta in Cinese probabilmente intorno a Giugno 2013. Vediamo!


Io vorrei volerti bene
Come ti ama Dio,
Con la stessa passione,
Con la stessa forza,
Con la stessa fedeltà
Che non ho io.
Con la stessa passione,
Con la stessa forza,
Con la stessa fedeltà
Che non ho io.

Mentre l’amore mio
È piccolo come un bambino:
Solo senza la madre,
Sperduto in un giardino.
Solo senza la madre,
Sperduto in un giardino.

Io vorrei volerti bene
Come ti ama Dio,
Con la stessa tenerezza,
Con la stessa fede,
Con la stessa libertà
Che non ho io.
Con la stessa tenerezza,
Con la stessa fede,
Con la stessa libertà
Che non ho io.

Mentre l’amore mio
È fragile come un fiore:
Ha sete della pioggia,
Muore se non c’è il sole.
Ha sete della pioggia,
Muore se non c’è il sole.

Io ti voglio bene
E ne ringrazio Dio,
Che mi dà la tenerezza,
Che mi dà la forza,
Che mi dà la libertà
Che non ho io.
Che mi dà la tenerezza,
Che mi dà la forza,
Che mi dà la libertà
Che non ho io.


我想要十分珍惜你
像上帝爱你一样
用一样的那热情
用一样的强度
用一样的那忠诚
都我没有的
用一样的那热情
用一样的强度
用一样的那忠诚
都我没有的

但我对你的爱情
就像一个孩子一样小
孤单没妈的孩子
园里迷路的孩子
孤单没妈的孩子
园里迷路的孩子

我想要十分珍惜你
像上帝爱你一样
用一样的那个温柔
用一样的诚信
用一样的那自由
都我没有的
用一样的那个温柔
用一样的诚信
用一样的那自由
都我没有的

但我对你的爱情
就像一个话一样脆
它真的渴求雨水
没有太阳就死亡
它真的渴求雨水
没有太阳就死亡

我十分珍惜你
而所以感谢上帝
因他给我那个温柔
因他给我强度
因他给我那忠诚
都我没有的
因他给我那个温柔
因他给我强度
因他给我那忠诚
都我没有的
Wǒ xiǎngyào shífēn zhēnxī nǐ
Xiàng Shàngdì ài nǐ yīyàng
Yòng yīyàng de nà rèqíng
Yòng yīyàng de qiángdù
Yòng yīyàng de nà zhōngchéng
Dōu wǒ méiyǒu de
Yòng yīyàng de nà rèqíng
Yòng yīyàng de qiángdù
Yòng yīyàng de nà zhōngchéng
Dōu wǒ méiyǒu de

Dàn wǒ duì nǐ de àiqíng
Jiùxiàng yī gè háizi yīyàng xiǎo
Gūdān méi mā de háizi
Yuán lǐ mílù de háizi
Gūdān méi mā de háizi
Yuán lǐ mílù de háizi

Wǒ xiǎngyào shífēn zhēnxī nǐ
Xiàng Shàngdì ài nǐ yīyàng
Yòng yīyàng de nà gè wēnróu
Yòng yīyàng de chéngxìn
Yòng yīyàng de nà zìyóu
Dōu wǒ méiyǒu de
Yòng yīyàng de nà gè wēnróu
Yòng yīyàng de chéngxìn
Yòng yīyàng de nà zìyóu
Dōu wǒ méiyǒu de

Dàn wǒ duì nǐ de àiqíng
Jiùxiàng yī gè huà yīyàng cuì
Tā zhēn de kěqiú yǔshuǐ
Méiyǒu tàiyáng jiù sǐwáng
Tā zhēn de kěqiú yǔshuǐ
Méiyǒu tàiyáng jiù sǐwáng

Wǒ shífēn zhēnxī nǐ
Ér suǒyǐ gǎnxiè Shàngdì
Yīn tā gěi wǒ nà gè wēnróu
Yīn tā gěi wǒ qiángdù
Yīn tā gěi wǒ nà zhōngchéng
Dōu wǒ méiyǒu de
Yīn tā gěi wǒ nà gè wēnróu
Yīn tā gěi wǒ qiángdù
Yīn tā gěi wǒ nà zhōngchéng
Dōu wǒ méiyǒu de

Friday, 22 June 2018

I’ll be with you

Some more persistent love today, with the Mandarin song 我就要和你在一起 (Wǒ jiù yào hé nǐ zài yīqǐ, I will be together with you). I came across this as the soundtrack for "Lost in Thailand", which I watched, it appears between May 12 2013 and July 20 2013. The translation into English is far more recent, dating to the evening of January 11 2018, early evening (complete by 19:07). Let's see!


不经历风雨
怎能有传奇
我会在这里等着你
你要去哪里
跟我没关系
我就要和你在一起

昨天已经过去
明天还要继续
现在我们必须在一起
你起床惹我生气
午饭我不理你
晚上抱在一起数星星

不经历风雨
怎能有传奇
我会在这里等着你
你要去哪里
跟我没关系
我就要和你在一起
Bù jīnglì fēngyǔ
Zěn néng yǒu chuánqí
Wǒ huì zài zhèlǐ děngzhe nǐ
Nǐ yào qù nǎlǐ
Gēn wǒ méi guānxì
Wǒ jiù yào hé nǐ zài yīqǐ

Zuótiān yǐjīng guòqù
Míngtiān hái yào jìxù
Xiànzài wǒmen bìxū zài yīqǐ
Nǐ qǐchuáng rě wǒ shēngqì
Wǔfàn wǒ bù lǐ nǐ
Wǎnshàng bào zài yīqǐ shù xīngxīng

Bù jīnglì fēngyǔ
Zěn néng yǒu chuánqí
Wǒ huì zài zhèlǐ děngzhe nǐ
Nǐ yào qù nǎlǐ
Gēn wǒ méi guānxì
Wǒ jiù yào hé nǐ zài yīqǐ


Without a few storms,
How can there be romance?
I'm gonna wait for you right here.
Wherever you go,
I do not care,
I'm gonna always be with you.

Yesterday has passed by,
Tomorrow will continue,
The two of us must be together now.
You get up and make me angry,
At lunch I ignore you,
Then at night we cuddle and count the stars.

Without a few storms,
How can there be romance?
I'm gonna wait for you right here.
Wherever you go,
I do not care,
I'm gonna always be with you.

Monday, 18 June 2018

Fool love

More stubborn love, this time even fool, in 愚爱, a Mandarin song I met sometime between Oct 2012 and May 2013, and which I knew by heart by that May. I translated it to English on June 4 2017, and here it is! By the way, some time in Jan 2019 I found Anton Xie's Hakka version of this, and it is below.


爱情它
是种什么东西
让人欢喜
叫人伤心
有些人别拿它
当作游戏
一但迷失
无法抗拒
它的世界
让人无法看清
爱的是你
痛的仍然是你
还有谁又甘心
为了这种爱情
再痛一次
谁是那个傻傻
心甘情愿的人
恨我就是

爱你爱得心好累
你让我疲惫
为你我快要崩溃
你让我伤悲
为了你
我宁愿再爱一回
享受这愚爱的滋味
爱你爱得心好累
你让我疲惫
为你学会去面对
我不曾后退
为了你
我宁愿再爱一回
享受这愚爱的滋味爱情算来
一种什么东西
人欢喜
人伤心
毋好不要
当游戏
一下没有
抗拒
它(的)世界
把?事看清

一样
还有么人甘愿
为着为了种爱情
佮临再次
戆戆傻傻
心甘情愿


爱到心
心碎
争险几乎离开
流泪
为了
甘愿再爱一回
享受味啐滋味
*爱爱到心
心碎
去面对
毋试不曾倒退
为了
甘愿再爱一回
享受味啐滋味
Àiqíng tā
Shì zhǒng shénme dōngxī
Ràng rén huānxǐ
Jiào rén shāngxīn
Yǒu xiē rén bié ná tā
Dàngzuò yóuxì
Yīdàn míshī
Wúfǎ kàngjù
Tā de shìjiè
Ràng rén wúfǎ kànqīng
Ài de shì nǐ
Tòng de réngrán shì nǐ
Hái yǒu shéi yòu gānxīn
Wèile zhè zhǒng àiqíng
Zài tòng yī cì
Shéi shì nà gè shǎshǎ
Xīngānqíngyuàn de rén
Hèn wǒ jiù shì

Ài nǐ ài dé xīn hǎo lèi
Nǐ ràng wǒ píbèi
Wèi nǐ wǒ kuàiyào bēngkuì
Nǐ ràng wǒ shāngbēi
Wèile nǐ
Wǒ nìngyuàn zài ài yī huí
Xiǎngshòu zhè yú ài de zīwèi
Ài nǐ ài dé xīn hǎo lèi
Nǐ ràng wǒ píbèi
Wèi nǐ xuéhuì qù miànduì
Wǒ bù céng hòutuì
Wèile nǐ
Wǒ nìngyuàn zài ài yī huí
Xiǎngshòu zhè yú ài de zīwèiÒi-tshîn sòn-lôi
Yit cúng mai tung-si
Mẹt nyîn fon-hí
Hàm nyîn shong-sim
Yìu teu nyîn m hó
Nak kî tòng yîu-hì
Yit-hà mô hẹt
M hiáu khòng-cị
Kia kài shè-kài
Nyîn mô pun sìi khòn tshin
Òi kài hè nyî
Thung kài yit yòng hè nyî
Hân yìu mai-nyîn kam-nyèn
Vùi-tó lî cúng òi-tshîn
Fan thùng kak lin
Kî hè vùi cak ngòng-ngòng
Sim-kam-tshîn-nyèn kài nyîn
Nau ngâi tshìu hè

# Òi nyî òi tèu sim tú fùi
Nyî mẹt ngâi sim-sùi
Vùi nyî ngâi tsang-hiám lî-khui
Nyî mẹt ngâi lîu-lùi
Vùi-liáu
Nyî ngâi kam-nyèn tsài òi yit fûi
Hióng-shìu lia ngòng òi kài mùi sùi
* Òi nyî òi tèu sim tú fùi
Nyî mẹt ngâi sim-sùi
Vùi nyî hȯk hiáu hì mièn tùi
Ngâi m-shit tò-thùi
Vùi-liáu nyî
Ngâi kam-nyèn tsài òi yit fûi
Hióng-shìu lia ngòng òi kài mùi sùiWell, this love:
What exactly is it?
Makes people glad,
Makes people said.
There’s some people
Taking it like a game,
But once they fall,
They can’t get out.
Being in it
Makes you not understand:
You are in love,
But you’re also in grief!
Then there’s people willing
To once more feel sorrow
For such a love.
Who’s this foolish person
Going back to suff’ring?
Too bad it’s me.

My heart’s tired of this love,
You’re exhausting me,
I will soon break down for you,
You make me so sad.
Just for you
I’d rather love once again
Than still taste this taste of fool love.
My heart’s tired of this love,
You’re exhausting me,
For you I have learnt to face
I have not stepped back.
Just for you
I’d rather love once again
Than still taste this taste of fool love.

Saturday, 16 June 2018

I still love you all the same

The last few songs featured love that persisted despite separation. So does today's Mandarin song, 一样爱着你 (Yíyàng àizhe nǐ, Loving you the same way). I met it sometime before summer 2012 or at the start of that summer, and translated it to English and French probably in August. Let's see!


不怕末日
因为我有你
你给我的
不计较原因
我一直相信
笑容不需要练习

* 忘不了你
慌张的表情
像舍不得
消失的流星
我无法相信
你把我留在原地
找着等着
我想你
想得彻底
就让我
痛着喊着用力哭泣

@ 我还是一样的爱着你
不管多少人劝我放弃
# 有时候我会哼起回忆
这是你可以
给我的勇气
我还是一样的爱着你
等待的幸福更不需要怀疑
我知道我可以
一直这样爱你

*

@ # OH

回到过去OH
是你
牵着我
保护我
是你一直爱着我

#

我永远都愿意 一直这样爱你


Don’t fear Doomsday
Because I have you
I don’t care why
You now give to me
I have always thought
Smiling needs not practiced be

* Can’t forget your
Panick-stricken face
Like a meteor
Which can’t bear to go
I cannot believe
That you leave me where I was
Seeking waiting
I want you
The whole of you
You make me
Grieving shouting with great strength cry

@ I still am loving you the same way
Don’t care how many say I should go
# Sometimes I’ll start humming memories
This is the courage
You can give to me
I still am loving you the same way
The happiness I wait for needs not a doubt
I know I always can
Love you in this same way

*

@ # OH

Back in the past OH
It’s you
Leading me
Shielding me
It’s you always loving me

#

I always want to love you always this same way
Bù pà mòrì
Yīnwèi wǒ yǒu nǐ
Nǐ gěi wǒ de
Bù jìjiào yuányīn
Wǒ yīzhí xiāngxìn
Xiàoróng bù xūyào liànxí

* Wàng bù liǎo nǐ
Huāngzhāng de biǎoqíng
Xiàng shěbude
Xiāoshī de liúxīng
Wǒ wúfǎ xiāngxìn
Nǐ bǎ wǒ liú zài yuándì
Zhǎozhe děngzhe
Wǒ xiǎng nǐ
Xiǎng de chèdǐ
Jiù ràng wǒ
Tòngzhe hǎnzhe yòng lì kūqì

@ Wǒ háishì yīyàng de àizhe nǐ
Bùguǎn duōshǎo rén quàn wǒ fàngqì
# Yǒushíhou wǒ huì hēng qǐ huíyì
Zhè shì nǐ kěyǐ
Gěi wǒ de yǒngqì
Wǒ háishì yīyàng de àizhe nǐ
Děngdài de xìngfú gēngbù xūyào huáiyí
Wǒ zhīdào wǒ kěyǐ
Yīzhí zhèyàng ài nǐ

*

@ # OH

Huí dào guòqù OH
Shì nǐ
Qiānzhe wǒ
Bǎohù wǒ
Shì nǐ yīzhí àizhe wǒ

#

Wǒ yǒngyuǎn dōu yuànyì yīzhí zhèyàng ài nǐ


Je n’ crains pas le
Jugement car j’ai toi
Je m’en fiche de
Pourquoi tu me donnes
Moi j’ai toujours cru
Qu’à sourire n’y faut pratique

* Je n’oublie ta
Expression de peur
Comme une météore
Que veut pas aller
Moi je n’ peux pas croire
Que tu me laisses où que j’étais
Cherchant attendant
Je veux toi
Je te veux tout
Donc tu m’ fais
Souffrir hurler fort’ment pleurer

@ Je t’aime encore en la même manière
Il n’importe si tant d’ gens disent « Va-t’en »
# Parfois je chantonne des mémoires
Ça c’est le courage
Que tu m’ peux donner
Je t’aime encore en la même manière
La joie que j’attends n’a pas besoin de doute
Je sais que je peux bien
T’aimer ainsi toujours

*

@ # OH

Dans le passé OH
C’est toi
Qui me guides
Qui m’ protège
C’est toi qui pour toujours m’aime

#

Toujours je vais vouloir t’aimer ainsi toujours

Tuesday, 12 June 2018

Un amore appassionato che felice non finì

Restiamo sul tema della mancanza con questa canzone italiana assai triste, Aveva un bavero. Questa arriva da mia nonna, che a un certo punto si è messa a cantarla, al che io l'ho scovata su Youtube e, molto più tardi, mi sono "divertito" a tradurla in Hakka nel pomeriggio del 14/1/18, con qualche mandarinismo eliminato la sera del 15. Vediamo!


Nelle sere fredde e scure
presso il fuoco del camino
quante storie quante fiabe
raccontava il mio nonnino;
la più bella ch'io ricordo
è la storia di un amore
di un amore appassionato
che felice non finì.
Ed il cuore di un poeta
a tal punto intenerì
che la storia di quei tempi
mise in musica così:

Rit.
Aveva un bavero color zafferano
e la marsina color ciclamino
veniva a piedi da Lodi a Milano
per incontrare la bella Gigogin.
Passeggiando per la via
le cantava mio dolce amor
Gigogin speranza mia
coi tuoi baci mi rubi il cuor.

Ma con altri del paese
in Piemonte fu mandato
e per essere vicino
col suo cuore innamorato
sopra l’acqua di una roggia
che passava per Milano
perché lei lo raccogliesse
ogni dì posava un fior
lei con ansia lo aspettava
sospirando: "Torna, amor!",
e bagnandolo di pianto
lo stringeva forte al cuor.

Rit.

Lui saputo che il ritorno
finalmente era vicino
sopra l’acqua un fior d’arancio
deponeva un bel mattino;
lei, vedendo e indovinando
la ragione di quel fiore,
per raccoglierlo si spinse
tanto tanto che cascò;
sopra l’acqua, con quel fiore,
verso il mare se ne andò …
e anche lui, per il dolore,
dal Piemonte non tornò…

Rit.
Aveva un bavero color zafferano
e la marsina color ciclamino
veniva a piedi da Lodi a Milano
per incontrare la bella Gigogin.
Lei lo attese fra le stelle
su nel cielo stringendo un fior
e in un sogno di poesia
si trovarono uniti ancor.


在黑暗冷冷暗晡
在温暖火炉附近
多只故事多只童话
我(的)阿公爷爷唱出
记得最多美丽
一只爱情故事
段爱情热情啊
但系但是结果
也将一只诗人
恁仰这样多感动过
就将箇马那时故事
恁样这样首歌

合唱
有一只番红花色颈领
一只仙客来色燕尾服
曾从洛迪到米兰来
为着为了遇上美丽旨过真
共下一起路时间
唱“甜蜜爱人
旨过真,啊希望
就偷盜我的心!”

城邑别人
送到皮埃蒙特大区
过了为着为了他们两颗
深爱上太远
在某条通米兰市去
排水渠水上面
每一只天放一只花
为着为了拿起来
怫心等只花
也叹出:”请爱人回来!“,
目汁泪水 管湿滋润着
她的心上稳稳紧紧

合唱

佢因为发现了终归
倒转来回到他的爱人
有一只美丽早晨
水上放了一只柑花
有看也猜出了
只柑花做么个为什么
为着为了拿起向外倾斜
倾斜落下水里
在水之上只花
有直到海流去
为着为了痛苦
他的倒转去回去

合唱
有一只番红花色颈领
一只仙客来色燕尾服
曾从洛迪到米兰来
为着为了遇上美丽旨过真
旨过真在星星中间
天上握一只花等
过了在诗意
共下一起多一次
Tshoi het-àm len-len kài àm-pu
Tshoi vun-non kài fó-lû fù-khiùn
To cak kù-sìi to cak thûng-và
Nga kài a-kung pun ngâi chòng chut
Ngâi kì-tet kài tsùi to tsiang kài
Hè yit cak òi-tshîn kài kù-sìi
Kài thòn òi-tshîn àn nyėt-tshîn a
Thàn-hè mô hó kài kiet-kwó
Ya tsiong yit cak shi-nyîn kài sim
Yìu àn-nyong to kám-thùng-kwò
Kî tshìu tsiong kài-ma kài kù-sìi
Yìu àn-nyong pièn-cón shíu ko

Hȧp-chòng
Kî yìu yit cak fan-fûng-fa-set kài kiáng-liang
Kak yit cak sien-hak-lôi-set kài yèn-mui-fu̇k
Kî tshiên tshiûng Lȯk-thit tèu Mí-lân lôi hâng-lù
Tshiên vùi-tó nyì-shòng àn tsiang kài Cí-kwò-cin
Kak kî khiûng-hà hâng-lù shî-kan
Pun kî chòng "Thiâm-mıt kài òi-nyîn
Cí-kwò-cin, a ngâi kài hi-mòng
Nyî cīm ngâi tshìu theu-thàu ngâi kài sim!"

Thàn kak kài shâng-yip kài phiėt-nyîn
Sùng tèu Phî-ai-mûng-thıt thài-khi
Kwò-liáu vùi-tó hàm kia lióng khō
Chim òi shòng kài sim mô thài yén
Tshoi meu thiâu thung Mí-lân-shì hì
Kài phâi-shúi-khî kài shúi shòng-mièn
Mui yit cak thien piòng yit cak fa
Vùi-tó hàm kî na hí-lôi
Kî fùi-sim tén-tén kài cak fa
Ya thàn chut: "Tshiáng òi-nyîn fûi-lôi!",
Kak yùng muk-cip kwún-ship-tén kî
Tshoi kia sim shòng vún-vún vok

Hȧp-chòng

Kî yin-vùi fat-hien-liáu cung-kwui
Khwài òi tò-cón-lôi kia òi-nyîn
Yìu yit cak mui-lì kài tsáu-shîn
Shúi shòng piòng-liáu yit cak kam fa
Kî yìu khòn tó ya tshai chut liáu
Kài cak kam fa hè tsò mak-kài
Vùi-tó na hí hiòng ngòi khin-siâ
Khin-siâ tèu lok hà shúi lí
Tshoi shúi tsii shòng kak kài cak fa
Kî yìu chıt-tèu hói lîu hì
Kî ya vùi-tó thài kài thùng-khú
Mô hiòng kia ka tò-cón-khì

Hȧp-chòng
Kî yìu yit cak fan-fûng-fa-set kài kiáng-liang
Kak yit cak sien-hak-lôi-set kài yèn-mui-fu̇k
Kî tshiên tshiûng Lȯk-thit tèu Mí-lân lôi hâng-lù
Tshiên vùi-tó nyì-shòng àn tsiang kài Cí-kwò-cin
Cí-kwò-cin tshoi sen-sen cung-kien
Thien shòng vok yit cak fa tén kî
Kwò-lián tshoi shi-yì kài mùng tū
Lióng-sâ khiûng-hà to yit tshìi

Tuesday, 5 June 2018

Chipi Chipi

Questa di oggi non c'entra molto colle altre, se non per il fatto che abbiamo, nelle scorse e nella prossima, amore che genera nostalgia, mentre in questa abbiamo sì amore, ma che si compie con matrimonio e luna di miele. La canzone di oggi è latinoamericana, in lingua spagnola, e s'intitola el Chipi Chipi. Mi è arrivata perché quella che la canta nel video è mia compagna di università, e ha spammato tutti i gruppi possibili con quel video :). Così per gioco il 17/11/17 di pomeriggio mi sono messo a tradurla in Cinese e forse anche Italiano e Inglese, ma non l'ho messa per iscritto, quindi ho dovuto rifare il Cinese il 23/1/18 intorno alle 16:30, e ora che sono passate da poco le 23 del 21/4/18 mi accingo a mettere il testo originale nella bozza di questo post e tentare l'Italiano, anche se mi è venuto in mente un "rhythm of Chipi Chipi" da cui concludo che in origine l'avevo fatta in Inglese ma non ci ho voglia di riscrivere l'intro in Inglese :). E per le 23:19 la traduzione è ultimata. E alle 12:05 circa del 9/6/18 penso di cambiare la traslitterazione di Chipi Chipi da 起皮起皮 | Qǐpí Qǐpí a 唭噼唭噼 | Qīpī Qīpī. Vediamo la canzone.


Amor, te voy a comprar
Un avioncito para volar
En nuestra luna de miel
Amor, te voy a comprar
Un trencito para viajar
En nuestra luna de miel
Escucha lo que dice al caminar
Les canta el Chipi Chipi para bailar

El Chipi Chipi
El Chipi Chipi
Aprende a bailar el ritmo del Chipi Chipi.
El Chipi Chipi
El Chipi Chipi
Aprende a bailar el ritmo del Chipi…

Amor, te voy a comprar
Un avioncito para volar
En nuestra luna de miel
Amor, te voy a comprar
Un buquecito para pescar
En nuestra luna de miel
Escucha lo que dice al caminar
Les canta el Chipi Chipi para bailar

El Chipi Chipi
El Chipi Chipi
Aprende a bailar el ritmo del Chipi Chipi.
El Chipi Chipi
El Chipi Chipi
Aprende a bailar el ritmo del Chipi Chipi.
El Chipi Chipi
El Chipi Chipi
Aprende a bailar el ritmo del Chipi…


亲爱,我会给你买
一架小飞机为了飞翔
当我们来做蜜月
亲爱,我会给你买
一列小火车为了旅游
当我们来做蜜月
请听到她走着路说的话
她唱那唭噼唭噼为了跳舞

那唭噼唭噼
那唭噼唭噼
请学好随那节奏跳舞,唭噼唭噼
那唭噼唭噼
那唭噼唭噼
请学好随那节奏跳舞,唭噼

亲爱,我会给你买
一架小飞机为了飞翔
当我们来做蜜月
亲爱,我会给你买
一个小船为了钓鱼
当我们来做蜜月
请听到她走着路说的话
她唱那唭噼唭噼为了跳舞

那唭噼唭噼
那唭噼唭噼
请学好随那节奏跳舞,唭噼唭噼
那唭噼唭噼
那唭噼唭噼
请学好随那节奏跳舞,唭噼唭噼
那唭噼唭噼
那唭噼唭噼
请学好随那节奏跳舞,唭噼
Amor, ti compererò
Un aeroplano per volar
Nella nostra luna di miel
Amor, ti compererò
Un trenino per viaggiar
Nella nostra luna di miel
Ascolta quel che dice nel camminar
Vi canta il Chipi Chipi per ballar

Il Chipi Chipi
Il Chipi Chipi
Impara a ballare il ritmo del Chipi Chipi.
Il Chipi Chipi
Il Chipi Chipi
Impara a ballare il ritmo del Chipi…

Amor, ti compererò
Un aeroplano per volar
Nella nostra luna di miel
Amor, ti compererò
Una barchetta per pescar
Nella nostra luna di miel
Ascolta quel che dice nel camminar
Vi canta il Chipi Chipi per ballar

Il Chipi Chipi
Il Chipi Chipi
Impara a ballare il ritmo del Chipi Chipi.
Il Chipi Chipi
Il Chipi Chipi
Impara a ballare il ritmo del Chipi Chipi.
Il Chipi Chipi
Il Chipi Chipi
Impara a ballare il ritmo del Chipi…


Qīn'ài, wǒ huì gěi nǐ mǎi
Yī jià xiǎo fēijī wèile fēixiáng
Dāng wǒmen lái zuò mìyuè
Qīn'ài, wǒ huì gěi nǐ mǎi
Yī liè xiǎo huǒchē wèile lǚyóu
Dāng wǒmen lái zuò mìyuè
Qǐng tīng dào tā zǒuzhe lù shuō de huà
Tā chàng nà Qīpī Qīpī wèile tiàowǔ

Nà Qīpī Qīpī
Nà Qīpī Qīpī
Qǐng xuéhǎo suí nà jiézòu tiàowǔ, Qīpī Qīpī
Nà Qīpī Qīpī
Nà Qīpī Qīpī
Qǐng xuéhǎo suí nà jiézòu tiàowǔ, Qīpī

Qīn'ài, wǒ huì gěi nǐ mǎi
Yī jià xiǎo fēijī wèile fēixiáng
Dāng wǒmen lái zuò mìyuè
Qīn'ài, wǒ huì gěi nǐ mǎi
Yī gè xiǎochuán wèile diàoyú
Dāng wǒmen lái zuò mìyuè
Qǐng tīng dào tā zǒuzhe lù shuō de huà
Tā chàng nà Qǐpí Qǐpí wèile tiàowǔ

Nà Qīpī Qīpī
Nà Qīpī Qīpī
Qǐng xuéhǎo suí nà jiézòu tiàowǔ, Qīpī Qīpī
Nà Qīpī Qīpī
Nà Qīpī Qīpī
Qǐng xuéhǎo suí nà jiézòu tiàowǔ, Qīpī Qīpī
Nà Qīpī Qīpī
Nà Qīpī Qīpī
Qǐng xuéhǎo suí nà jiézòu tiàowǔ, Qīpī

Saturday, 2 June 2018

Ti voglio rivedere!

Stiamo sul tema della mancanza oggi con due canzoni giapponesi entrambe intitolate "Voglio rivederti", che sono Aitai yo e Nee ima sugu aitai yo, dove "Nee ima sugu" vuol dire "subito, presto". La prima l'ho incontrata come colonna sonora del primo film del Detective Conan, e l'ho cercata poi per tradurla nell'autunno/inverno del 2012. In quel tempo l'ho tradotta in italiano, mentre la traduzione cinese penso risalga all'estate seguente, come un buon numero di altra traduzioni Giapponese-Cinese. La seconda canzone invece è un incontro assai più tardo, probabilmente prossimo a quell'estate, e la traduzione è ancora più recente, stavolta di svariati anni, in quanto risale al 12/1/18, tra le 16 e le 17. Vediamo le canzoni!


うで
はしゃいでカップルが
まえとおぎる
こえはじけてた
一寸ちょっとだけ
うらやましくって
ここにない貴方あなた
おもした
ねえこころ
油断ゆだんしてると
ぐによわがるから
そう奥歯おくば
ぎゅっと
無理矢理むりやりわらって
いたいもう一度いちど
いたいよ

何時いつだって
たりまえのように
貴方あなたさわれたよね
喧嘩けんか出来できたね
このつぎ
もっと素直すなおになり
本当ほんとう気持きもせて
げたいのに
ねぇこころ
のぞむだけでは
なにつかめないなら
そうおしえて
何処どこさがしに
けばい?れだけでも
いたいいまぐに
いたいよ


并牵着双手
在嬉戏的夫妇一双
在我眼睛之前把我走过
声音又曾是很快乐。
只在一点儿
我并变成一点妒忌
把此刻这里没有的亲的你
曾经想起来
哎哟 我的内心
是不是还是不备?
因为快捷地要变成弱,就认为那…
就 并把我的
牙齿紧紧在闭上
曾被迫自己打开一片微笑
想和你遇见只有一次
想和你遇见!

永远都也
用理所当然的做法
曾经才能和你在一起吧
也曾经才能争吵吧
这个时期里
我曾是甚至更温顺
虽然我曾经真想要发现
真的一个感觉
哎哟 我的心里
此刻多么渴望的
用我的双手怎也无法握住的话
就 给我说声:
到何处为了寻找
去的话是好?只有这么足够。
想和你遇见如今快捷地
想和你遇见!
Ude wo kumi
Hasshaide kappuru ga
Me no mae toorisugiru
Koe ga hajiketeta
Chotto dake
Urayamashiku natte
Koko ni inai anata wo
Omoidashita
Nee kokoro wa
Yudan shiteru to
Sugu ni yowaku nariagaru kara
Sou okuba wa
Gyutto kamishime
Muriyari ni waratte mita
Aitai mou ichido
Aitai yo

Itsudatte
Atarimae no you ni
Anata ni sawareta yo ne
Kenka mo dekita ne
Kono tsugi wa
Motto sunao ni nari
Hotou no kimochi misete
Agetai no ni
Nee kokoro de
Nozomu dake de wa
Nani mo te ni tsukamenai nara
Sou oshiete
Doko e sagashi ni
Ikeba ii? Sore dake de mo
Aitai ima sugu ni
Aitai yo


Bìng qiānzhe shuāngshǒu
Zài xīxì de fūfù yīshuāng
Zài wǒ yǎnjīng zhī qián bǎ wǒ zǒuguò
Shēngyīn yòu céng shì hěn kuàilè.
Zhǐ zài yīdiǎnr
Wǒ bìng biàn chéng yīdiǎn dùjì
Bǎ cǐkè zhèlǐ méiyǒu de qīn de
Nǐ céngjīng xiǎngqǐlái
Āiyō wǒ de nèixīn
Shì bù shì háishì bù bèi?
Yīnwéi kuàijié de yào biànchéng ruò, jiù rènwéi nà...
Jiù bìng bǎ wǒ de
Yáchǐ jǐnjǐn zài bìshàng
Céng bèipò zìjǐ dǎkāi yīpiàn wéixiào
Xiǎng hé nǐ yùjiàn zhǐyǒu yīcì
Xiǎng hé nǐ yùjiàn!

Yǒngyuǎn dōu yě
Yòng lǐsuǒdāngrán de zuòfǎ
Céngjīng cáinéng hé nǐ zài yīqǐ ba
Yě céngjīng cáinéng zhēngchǎo ba
Zhè gè shíqí lǐ
Wǒ céng shì shénzhì gèng wēnshùn
Suīrán wǒ céngjīng zhēn xiǎngyào fāxiàn
Zhēn de yī gè gǎnjué
Āiyō wǒ de xīn lǐ
Cǐkè duōme kěwàng de
Yòng wǒ de shuāngshǒu zěn yě wúfǎ wòzhù dehuà
Jiù gěi wǒ shuōshēng:
Dào hé chù wèile xúnzhǎo
Qù dehuà shì hǎo? Zhǐyǒu zhème zúgòu.
Xiǎng hé nǐ yùjiàn rújīn kuàijié de
Xiǎng hé nǐ yùjiàn!


Una coppia che
Girava felice di là,
Man nella man, davanti mi passò,
Con voce gioiosissima.
D’improvviso io
Sentii un po’ d’invidïa,
Di te che ora non sei qui con me
Allor mi ricordai.
Forse il cuore mio
È impreparato, chissà:
Lui facilmente vuol rendere debole sé.
Forte forte allor
Io strinsi i denti miei,
E controvoglia io feci un sorriso.
Voglio veder te, solo una volta,
Voglio vederti!

Sempre sempre
Come doveva essere
Potevo stare insieme a te, amor,
Potevamo anche litigar
A ’sto punto io
Ero ancor più docile
Anche se io volevo dimostrar
Un sentimento ver
Se quel che nel mio cuor
Ïo desidero mo
Colle mie mani non riesco ad afferrare,
Dunque dimmi un po’:
Dove va bene andar
Per ricercarlo? Va bene sol questo.
Voglio veder te adesso, subito,
Voglio vederti!
ねぇ、いますぐいたいよ
本音ほんね かくした何気なにげないメールは
何時いつまでもきみこころなか
とどかないまま

何時いつでもそばたから
何時いつでもわらいあってたから
そう、何時いつだって my friendマイ フレンド
どんなにはなれていても

きみおも気持きも
ねがうほどつらるよ
もう、たいに
わらえないってわないで

ねぇ、いますぐいたいよ
本音ほんね かくした何気なにげないメールは
何時いつまでもきみこころなか
とどかないまま

きみいたい いたいよ
たいに 「きだよ」って
かせて
何時いつまでもきみこころなか
とどかなくても

まま そばたくて
まま わらいいあってたくて
そう、何時いつだって my friendマイ フレンド
どんなにはなれていても

きみおも気持きも
ねがうほどつらるよ
もう、たいに
わらえないってわないで

ねぇ、れからいたいよ
勇気ゆうきしてばしてもね メールは
何時いつまでもきみこころなか
とどかないまま

きみいたい いたいよ
たいに 「きだよ」って
かせて
何時いつまでもきみこころなか
とどかなくても

ねむれないよる
何度なんどえても
いたい」
気持きも
まだえてないよ

ねぇ、いますぐいたいよ
本音ほんね かくした何気なにげないメールは
何時いつまでもきみこころなか
とどかないまま

きみいたい いたいよ
わした 「きだよ」って
言葉ことば
何時いつまでもわたしむねなか
かんじてるから

とどかなくても
かんじてるから
Nee, ima sugu aitai yo
Hone kakushita nanige nai mēru wa
Itsu made mo kimi no kokoro no naka ni
Todokanai mama

Itsu de mo soba ni itai kara
Itsu de mo waraiatteta kara
Sou, itsu datte my friend
Donna ni hanarete ite mo

Kimi wo omou kono kimochi
Negau hodo tsuraku naru yo
Mou, ano hi mitai ni
Waraenai tte iwanaide

Nee, ima sugu aitai yo
Hone kakushita nanige nai mēru wa
Itsu made mo kimi no kokoro no naka ni
Todokanai mama

Kimi ni aitai aitai yo
Ano hi mitai ni "Suki da yo" tte
Kikasete
Itsu made mo kimi no kokoro no naka ni
Todokanakute mo

Kono mama soba ni itakute
Kono mama warai attetakute
Sou, itsu datte my friend
Dona ni hanarete ite mo

Kimi wo omou kono kimochi
Negau hodo tsuraku naru yo
Mou, ano hi mitai ni
Waraenai tte iwanaide

Nee, kore kara aitai yo
Yuuki dashite tobashite mo ne mēru wa
Itsu made mo kimi no kokoro no naka ni
Todokanai mama

Kimi ni aitai aitai yo
Ano hi mitai ni "Suki da yo" tte
Kikasete
Itsu made mo kimi no kokoro no naka ni
Todokanakute mo

Nemurenai yoru
Nando koete mo
"Aitai"
Kono kimochi
Mada kiete nai yo

Nee, ima sugu aitai yo
Hone kakushita nanige nai mēru wa
Itsu made mo kimi no kokoro no naka ni
Todokanai mama

Kimi ni aitai aitai yo
Ano hi kawashita "Suki da yo" tte
Kotoba wa
Itsu made mo watashi no mune no naka ni
Kanjiteru kara

Todokanakute mo
Kanjiteru kara


Dài ti voglio veder subito
Anche se la mïa mail disinvolta che
La verità nasconde nel tüo cuore ad arrivar,
No, giammai non riuscirà

Siccome tu sei sempre stato con me
Siccome abbiamo sempre riso insieme
Tu sarai sempre my friend
Anche se sarai lontano da me

Quanto più penso a te e ti voglio qui
Più mi fa male la mancanza di te
Or, così come quel giorno
Non mi dir che non riesci a sorridere

Dài ti voglio veder subito
Anche se la mïa mail disinvolta che
La verità nasconde nel tüo cuore ad arrivar,
No, giammai non riuscirà


Proprio te voglio veder, ti voglio veder,
Di' a me il tuo "ti amo" come quel giorno,
Anche se
Queste parole dentro il tüo cuore ad arrivar
Proprio non ci riescono

Così come son io voglio sare con te
Così come son io con te ridere voglio
Tu sarai sempre my friend
Anche se sarai lontano da me

Quanto più penso a te e ti voglio qui
Più mi fa male la mancanza di te
Or, così come quel giorno
Non mi dir che non riesci a sorridere

Dài, da ora in poi ti voglio veder
Anche, per quanto prenda coraggio e la mandi a te,
Questa mia mail che voglio fare arrivare al tuo cuor
Non ci arriverà giammai

Proprio te voglio veder, ti voglio veder,
Di' a me il tuo "ti amo" come quel giorno,
Anche se
Queste parole dentro il tüo cuore ad arrivar
Proprio non ci riescono

Anche se passano
Notti in cui non so dormir
Ti voglio veder
Questo mio pensier
Ancor non sta sparendo no

Dài ti voglio veder subito
Anche se la mïa mail disinvolta che
La verità nasconde nel tüo cuore ad arrivar,
No, giammai non riuscirà

Proprio te voglio veder, ti voglio veder
Perché quel ti amo che noi quel giorno
Ci siamo scambiati
In ogni tempo finché vivo io mai non smetterò
Di sentirlo nel mio cuor

Proprio non ci riescono
Di sentirlo nel mio cuor