Saturday, 30 November 2019

Placido

Per forte contrasto, dalle canzoni energiche di persone che si sforzano, lottano, faticano tanto, oggi abbiamo Placido, che ci racconta la storia di "un buono a nulla che santo diventò". La traduzione in Cinese mi è stata suggerita la sera del 16/1/19, e subito ho tradotto le strofe 1 e 8, e i ritornelli più tardi. Il giorno seguente, intorno a mezzanotte, ho tradotto le strofe 2 e 3. Dopo la mezzanotte del 19/1/19, infine, ho completato la traduzione che vedete sotto. Vediamola!


Dentro nel convento
Non sapea che far;
Era un buono a nulla,
Volea solo cantar.

Placido si chiamava,
Altro io non so;
Era un buono a nulla
Che santo diventò.
Che santo diventò.

Il priore francescano
Faceva disperar
Allora fu inviato
Nel mondo a mendicar.

Placido mendicava
Altro io non so;
Era un buono a nulla
Che santo diventò.
Che santo diventò.

Spunta all'alba il sole
Coi suoi bei raggi d'or;
Non ci son parole
Per chi si desta allor.

Placido si destava
Altro io non so;
Era un buono a nulla
Che santo diventò.
Che santo diventò.

In grave ritardo,
Di corsa deve andar,
Vede una gardenia
E si ferma a giocar.

Placido giocava
Altro io non so;
Era un buono a nulla
Che santo diventò.
Che santo diventò.

Giunge nel villaggio,
Il sole è a mezzo dì;
Batte con coraggio
Agli usci qui e lì.

Placido bussava
Altro io non so;
Era un buono a nulla
Che santo diventò.
Che santo diventò.

Scende già la sera
E il sole se ne va;
Lui sta cantando,
Di soldi non ne ha.

Placido cantava,
Altro io non so;
Era un buono a nulla
Che santo diventò.
Che santo diventò.

Dentro nel convento
Quel dì si udì gridar.
Infine fu mandato
In cella a digiunar.

Placido digiunava,
Altro io non so;
Era un buono a nulla
Che santo diventò.
Che santo diventò.

Ma Iddio che vede tutto
E sa ricompensar
Di notte il fraticello
Venne a visitar.

Placido dormiva,
Altro io non so;
Era un buono a nulla
Che santo diventò.
Che santo diventò.

All'alba nella cella
Non lo trovaron più;
In cielo era salito
Dal suo buon Gesù.

Placido si chiamava,
Altro io non so;
Era un buono a nulla
Che santo diventò.
Che santo diventò.
Oh, oh, oh, oh!
Era un buono a nulla
Ma santo diventò.他在修道院里
不知做什么
真的一无是处
他只想要唱歌

Placido就是名字
我别无所知道
真的一无是处
却变得圣人啦
却变得圣人啦

修道院副院长
他就叫失望
他就被送去了
在世界里气逃

Placido正气讨
我别无所知道
真的一无是处
却变得圣人啦
却变得圣人啦

天色破晓时太阳
发出金色的光
当时觉醒的人
没有一句可讲

Placido正觉醒
我别无所知道
真的一无是处
却变得圣人啦
却变得圣人啦

因为很迟来啊
就不可去得慢
看到一个栀子
就停留玩一玩

Placido正玩儿啊
我别无所知道
真的一无是处
却变得圣人啦
却变得圣人啦

他达到村庄里
而已经是正午
他勇敢地敲门
那儿有很多家屋

Placido正敲门
我别无所知道
真的一无是处
却变得圣人啦
却变得圣人啦

晚上已在下来
太阳已在去远
他正在唱歌
没有小一点钱

Placido正唱歌
我别无所知道
真的一无是处
却变得圣人啦
却变得圣人啦

那天在修道院里
是人叫喊的日
他到底被送去了
在个室里禁食

Placido正禁食
我别无所知道
真的一无是处
却变得圣人啦
却变得圣人啦

但全都看的上帝
他知怎么报答:
夜间下地来访问
那男修道士啊

Placido正睡觉
我别无所知道
真的一无是处
却变得圣人啦
却变得圣人啦

天色破晓的时候
个室里再没他
他夜间已有上到
慈爱基督的那

Placido就是名字
我别无所知道
真的一无是处
却变得圣人啦
却变得圣人啦
哦哦哦哦……
真的一无是处
却变得圣人啦
Tā zài xiūdàoyuàn lǐ
Bù zhī zuò shénme
Zhēnde yīwúshìchù
Tā zhǐ xiǎngyào chànggē

Placido jiù shì míngzì
Wǒ bié wú suǒ zhīdào
Zhēnde yīwúshìchù
Què biànde shèngrén la
Què biànde shèngrén la

Xiūdàoyuàn fùyuànzhǎng
Tā jiù jiào shīwàng
Tā jiù bèi sòngqùle
Zài shìjiè lǐ qìtáo

Placido zhèng qìtǎo
Wǒ bié wú suǒ zhīdào
Zhēnde yīwúshìchù
Què biànde shèngrén la
Què biànde shèngrén la

Tiānsè pòxiǎo shí tàiyáng
Fāchū jīnsè de guāng
Dāngshí juéxǐng de rén
Méi yǒu yī jù kě jiǎng

Placido zhèng juéxǐng
Wǒ bié wú suǒ zhīdào
Zhēnde yīwúshìchù
Què biànde shèngrén la
Què biànde shèngrén la

Yīnwèi hěn chílái a
Jiù bù kě qù dé màn
Kàn dào yī gè zhīzi
Jiù tíngliú wán yī wán

Placido zhèng wánr a
Wǒ bié wú suǒ zhīdào
Zhēnde yīwúshìchù
Què biànde shèngrén la
Què biànde shèngrén la

Tā dádào cūnzhuāng lǐ
Ér yǐjīng shì zhèngwǔ
Tā yǒnggǎn de qiāomén
Nàr yǒu hěn duō jiāwū

Placido zhèng qiāomén
Wǒ bié wú suǒ zhīdào
Zhēnde yīwúshìchù
Què biànde shèngrén la
Què biànde shèngrén la

Wǎnshàng yǐ zài xiàlái
Tàiyáng yǐ zài qù yuǎn
Tā zhèngzài chànggē
Méi yǒu xiǎo yī diǎn qián

Placido zhèng chànggē
Wǒ bié wú suǒ zhīdào
Zhēnde yīwúshìchù
Què biànde shèngrén la
Què biànde shèngrén la

Nèitiān zài xiūdàoyuàn lǐ
Shì rén jiàohǎn de rì
Tā dàodǐ bèi sòngqùle
Zài gèshì lǐ jìnshí

Placido zhèng jìnshí
Wǒ bié wú suǒ zhīdào
Zhēnde yīwúshìchù
Què biànde shèngrén la
Què biànde shèngrén la

Dàn quán dōu kàn de Shàngdì
Tā zhī zěnme bàodá:
Yèjiān xiàdì lái fǎngwèn
Nà nánxiūdàoshi a

Placido zhèng shuìjiào
Wǒ bié wú suǒ zhīdào
Zhēnde yīwúshìchù
Què biànde shèngrén la
Què biànde shèngrén la

Tiānsè pòxiǎo de shíhòu
Gèshì lǐ zài méi tā
Tā yèjiān yǐ yǒu shàng dào
Cí'ài Jīdū de nà

Placido jiù shì míngzì
Wǒ bié wú suǒ zhīdào
Zhēnde yīwúshìchù
Què biànde shèngrén la
Què biànde shèngrén la
Ó ó ó ó……
Zhēnde yīwúshìchù
Què biànde shèngrén la

Tuesday, 26 November 2019

Not brave enough

After all this "fighting for oneself", this "do not grumble", "no pain no gain", for stark contrast, we have first "not brave enough", then "Placido" in the next post. Today, 不够勇敢 | Bù gòu yǒnggǎn gives the post its title. It was translated to English in the late evening of 25/3/19 and in the night after that. Let's see!


一路上转多少弯
才能看得见大海
我们都在
还上辈子的债
忙打转 忙着计算
也算不到未来
纯粹去爱
是那么难

一路上布满尘埃
风雨过后谁还在
我们都在
寂寞里取暖
对现实 习惯无奈
却对感情为难
剩多少人
能挣脱牵绊

* 我们都太孤单
不够勇敢
爱得茫然
爱得遗憾
让幸福走散
还庆幸自己很强悍
我们都怕承担
不够勇敢
能不能肆无忌惮
爱不过一次
地狱天堂

一路上跌跌撞撞
有人来有人离开
我们都在
狂欢里落单
越爱过 越受伤过
就越裹足不前
要为了谁
留一张底牌

*

哎哎
不够勇敢
哎哎哎哎

我们都太孤单
不够勇敢
爱得茫然
爱得遗憾
让幸福走散
还庆幸自己很强悍
哎哎
我们都怕承担
不够勇敢
能不能肆无忌惮
爱不过一次
地狱天堂
Yī lù shàng zhuǎn duōshǎo wān
Cái néng kàn dé jiàn dàhǎi
Wǒmen dōu zài
Huán shàngbèizi de zhài
Máng dǎzhuàn mángzhe jìsuàn
Yě suàn bù dào wèilái
Chúncuì qù ài
Shì nàme nán

Yī lùshàng bù mǎn chén'āi
Fēngyǔ guòhòu shéi hái zài
Wǒmen dōu zài
Jìmò lǐ qǔnuǎn
Duì xiànshí xíguàn wúnài
Què duì gǎnqíng wéinán
Shèng duōshǎo rén
Néng zhēngtuō qiān bàn

* Wǒmen dōu tài gūdān
Bù gòu yǒnggǎn
Ài dé mángrán
Ài dé yíhàn
Ràng xìngfú zǒu sàn
Hái qìngxìng zìjǐ hěn qiánghàn
Wǒmen dōu pà chéngdān
Bù gòu yǒnggǎn
Néng bù néng sìwújìdàn
Ài bùguò yī cì
Dìyù tiāntáng

Yī lù shàng diédiézhuàngzhuàng
Yǒu rén lái yǒu rén líkāi
Wǒmen dōu zài
Kuánghuān lǐ luò dān
Yuè àiguò yuè shòushāngguò
Jiù yuè guǒzúbùqián
Yào wèile shéi
Liú yī zhāng dǐpái

*

Āi āi
Bù gòu yǒnggǎn
Āi āi āi āi

Wǒmen dōu tài gūdān
Bù gòu yǒnggǎn
Ài dé mángrán
Ài dé yíhàn
Ràng xìngfú zǒu sàn
Hái qìngxìng zìjǐ hěn qiánghàn
Āi āi
Wǒmen dōu pà chéngdān
Bù gòu yǒnggǎn
Néng bù néng sìwújìdàn
Ài bùguò yī cì
Dìyù tiāntángOn this road how many turns
Before we can see the sea?
The debts of old
All paying still are we
Busy spinning
Busy planning,
The future we can't see
Why must pure love
Oh so hard be?

On this road dust flutters free
After hardship who'll still here be?
We all now try
To warm ourselves, lonely
We're resigned to reality
But to feelings we can't be
How many can
Still from their chain break free?

* We're all too lōnely
Lack bravery
Love cluelessly
Regretfully
Let joy scattered be
Are glad for how strong we can be
We fear responsibility
Lack bravery
Can we unscrupulous be?
Love can't a one-off
Heav'n or hell be

On this road we stagger on
People come and people go
We're left alone
In our crazy joy
Loving more
We get hurt more
And we're more stopped in our tracks
Our hidden trump
To whom shall we now show?Ay ay
Lack bravery
Ay ay ay ay

We're all too lōnely
Lack bravery
Love cluelessly
Regretfully
Let joy scattered be
Are glad for how strong we can be
Ay ay
We fear responsibility
Lack bravery
Can we unscrupulous be?
Love can't a one-off
Heav'n or hell be

Saturday, 23 November 2019

Walking on

The fighting-in-life theme is strong with our song series, and we keep it today with a Cantonese song, 继续行 | Gai3-zuk6 hang4, which means "Walking on". It's year 2 song 88. I translated it to English on 10/10/19, between 16:15 and 16:52. Removed "so" from l. 5 before "far" at 22:57 to better fit the tune. Let's see it!


夜深    极灰暗
剩低我在街里独行
长路无穷孤寂
一切甚    遥远
迎面冷雨下
身未再抖震

* 夜深    剩低我
剩一个独身过路人
曾在茫茫土壤
双脚曾留下印
还是要继续
还是要追逐
曾立志倾出    一生

# 曾想    退避
不想一生愁困
决意走远
孤身飞奔
但惊觉这是
背负一生

@ 如今    坚心
即使天昏路途暗
也决心
寻片地栖我身
未管那处是远
未管那处是近
我亦全心
继续拼命寻

*

#

没“继续拼命寻”的@
@
Je6 sam1    gik6 fui1-ngam3
Sing6-dai1 ngo5 zoi6 gaai1 leoi5 duk6-hang4
Coeng4 lou6 mou4-kung4 gu1-zik6
Jat1-cai3 sam6    jiu4-jyun6
Jing4-min6 laang5 jyu5 haa6
San1 mei6 zoi3 dau2-zan3

* Je6 sam1    sing6-dai1 ngo5
Sing6 jat1 go3 duk6-san1 gwo3-lou6-jan4
Cang4 zoi6 mong4-mong4 tou2-joeng6
Soeng1-koek3 cang4 lau4-haa6 jan3
Waan4-si6 jiu3 gai3-zuk6
Waan4-si6 jiu3 zeoi1-zuk6
Cang4 laap6-zi3 king1 ceot1    jat1-sang1

# Cang4 soeng2    teoi3-bei6
Bat1 soeng2 jat1-sang1 sau4-kwan3
Kyut3-ji3 zau2 jyun5
Gu1-san1 fei1-ban1
Daan6 ging1-gok3 ze5 si6
Bui3-fu6 jat1-sang1

@ Jyu4-gam1    gin1 sam1
Zik1-si2 tin1-fan1 lou6-tou4 ngam3
Jaa5 kyut3-sam1
Cam4 pin3 dei6 cai1 ngo5 san1
Mei6-gun2 naa5 cyu3 si6 jyun5
Mei6-gun2 naa5 cyu3 si6 kan5
Ngo5 yik6 cyun4-sam1
Gai3-zuk6 ping3-ming6 cam4

*

#

Mut6 “Gai3-zuk6 ping3-ming6 cam4” dik1 @
@Deep night,    dark roadway,
On my own I’m walking this way,
On this endless lonely road
Everything    seems far,
In my face there’s rain,
Trembling’s far away

* Deep night,    I’m left here,
A simple lonelỳ passerby.
Once upon boundless soil
Mȳ footprints would lie.
I want to go on,
I want to pursue,
Resolute to fight all my life!

# Once wished    to flee,
Refused to grieve each day all day,
Determined
To go so far away,
I woke in shock
At what burden on me lay.

@ With strong    heart now,
Though darkness me doth surround,
I’m resolute
To find my piece of ground,
No matter if it’s near,
No matter if it’s far,
With all my heart
I’ll search anyhow.

*

#

@ without "I’ll search anyhow"

@

Tuesday, 19 November 2019

Always fought for myself

And we're still on the fighting theme, and back to Min Nan too, with 男人的汗 | Lâm-lîn--ê kuānn, "Man's sweat", but it really should be titled 查埔人的汗 | Tsa-poo-lâng--ê kuānn, given that this is what the song actually says. In any case, I met it between Jun 28 and October 2012, and translated it wrongly to English soon afterwards, then I may or may not have revised it after figuring out its actual meaning with the Min dictionary, let's see… oh my, I only translated half of it (the first half), though I did revise it! Is it in my translations notes perhaps? Nope! Well, I'll have to finish it right now, at 11:04 on 11/9/2018, then. Or rather at 11:49 after readying the rest of the post. Let's see what comes out!


* 人生行到这儿
地位亲像就像
才知神仙
也孤单
性命生命越头回头
风云起变化
知雨水
参血汗
时也 运也
总靠双手
家己自己争斗

# 他乡路故乡名
孤单
为着一顿白米换
肩头双爿担
旧时路伴阮1今日
笑过去
伤心所在寄
一生风雨
啥物什么才拭会
这滴 查埔人男人的汗1 注意 (dialect note):闽语的人称代词 闽语有七个
人称代替:「我 | guá」,就是「我」;
「你 | lí」,就是「你」;「伊 | i」,就是
「他、她、它」;「阮 | guán / gún」,
意思是「我们、不包括你」;「咱」,
就是「咱们」,意思是「我们、也包括你」;
「恁 | lín」,就是「你们」;「亻因 | in」,
就是「他们」。在歌曲里常常只有一个我
和一个你而没有别人,所以「阮」常常跟「我」
一样、「咱」常常跟「你我」一样。
* Lîn-sing kiânn kàu tsia
Tē-uī tshin-tshiūnn suann
Tsiah tsai sîn-sian
Iā koo-tuann
Sìnn-miā ua̍t-thâu khuànn
Hong-hûn khí piàn-huà
Siâng tsai hōo-tsuí
Tsham hueh kuānn
Sî iā ūn iā
Tsóng khò siang tshiú
Ka-kī piànn

# Thann-hiong lōo tshē bô kòo-hiong miâ
Koo-tuann kiânn
Uī-tio̍h tsi̍t tǹg pe̍h-bí uānn
King-thâu siang-pîng tann
Kū-sî lōo phuānn gún kin-li̍t kiânn
Tshiò kuè-khì
Siong-sim tshuē bô sóo-tsāi kià
It-sing hong-ú
Siánn-mih tsiah tshit ē ta
Tsit tih tsa-poo-lâng--ê kuānn

*

#

#


* Life has come to this
lace just like a mount
I’ve found gods too lonely are
Looking to my past
Wind and clouds do change
Who knows rain mixed sweat and blood
Time too fate too
Made my life with my two hands

# Out abroad can't find one from my land
I walk alone
For a meal of rice I will
Carry stuff with both shoulders
Once the road walked with me, but now
It laughs at my past
Cannot find a place to stay
Lifelong wind and rain…
Whate'er can wipe it dry,
All this puddle of man's sweat?

*

#

#

Saturday, 16 November 2019

Time to work together

Speaking of fighting for oneself, here is a song about working together for a better future. This song, a Haitian Creole song which I think is titled Pa ret ap domi, "Don't stop in a sleeping state", or less literally "Don't keep sleeping", is one I met via a Bay Ridge band (or otherwise) CD where it was recorded with a blatantly English accent and the booklet had lyrics with at least two misspelligs and a somewhat wrong translation, so today I want to make clarity on this, and also to put my English and Chinese translations online, which date to Jul 27 2018, except for the line "Vini nan jan ou ye" which dates to Sep 3, when this Quora question finally got Olivier Coq's answer. I later translated it to Italian, 12:22-12:26 2/4/20. Speaking of acknowledgements, I asked half a billion questions about this song, out of which 1234 were answered by Holy-Elie Scaide, this one was answered by Jean Aupont, then there's the Olivier Coq one mentioned above, then there's the ones that helped the to-be-recorded video's intro, like this one answered by Coq again, this one answered by Scaide, this one answered by both Aupont and Scaide, this one answered by Aupont and by Bryan Schaaf, and this one answered by Scaide, and finally this one, where Mario Arash's answer helped the Chinese version. But enough o' that, let's get to the song… yeah, the song's grammar first, but since that is a huge thing, I'll bury it in a spoiler, and let you skip it if you wish.With all of that done, let's see the song!


* Pa ret ap domi, zanmi mwen
Leve tet ou gade
Gade soley la wa wè
Ki le li fè
Pa ret ap domi, zanmi mwen
Leve tet ou gade
Gade wa wè li le
Por konbit la kòmanse

Vini nan jan ou ye
Trouse pantalon ou mare ren ou
Si nou vle demen pi belo
Fò nou mete men ansanm o
Si nou vle demen pi belo
Fò nou mete men ansanm o
Ansanm ansanm, ansanm ansanm
Ansanm ansanm, ansanm ansanm

*

Vini nan jan ou ye
Pa gade deye pa gen kè sote
Si nou vle choute tout mize
Enkouraje ansanm ansanm o
Si nou vle choute tout mize
Enkouraje ansanm ansanm o
Ansanm ansanm, ansanm ansanm
Ansanm ansanm, ansanm ansanm

**别继续睡觉,好朋友,
请抬头往上看
看到太阳就知道
现在几点。
别继续睡觉,好朋友,
请抬头往上看
看就知现在是
一起工作的时候

请你只做自己
提起你的裤子,扣上腰带。
如果想更好的明天
我们就得共同牵手
如果想更好的明天
我们就得共同牵手
共同共同,共同共同
共同共同,共同共同请你只做自己
不要回头,不要吓一跳啊
如果要把苦难踢飞
就共同鼓起勇气吧。
如果要把苦难踢飞
就共同鼓起勇气吧。
共同共同,共同共同,
共同共同,共同共同


* Don't you stay asleep, my dear friend,
Raise your head up and look
Look at the sun and you'll know
What the time is.
Don't you stay asleep, my dear friend,
Raise your head up and look
Look and you'll know it's time
That we start to work as one.

Come with us as you are
Roll your pants up and then your belt fasten
If we want a better future,
We must join our hands together.
If we want a better future,
We must join our hands together.
As one, as one, as one, as one
As one, as one, as one, as one.

*

Come with us as you are
Don’t look back, do not have any jumpscare.
If we want to fight our sadness,
Let us hearten up together
If we want to fight our sadness,
Let us hearten up together
As one, as one, as one, as one
As one, as one, as one, as one.

** Bié jìxù shuìjiào, hǎo péngyǒu,
Qǐng táitóu wǎng shàng kàn
Kàn dào tàiyáng jiù zhīdào
Xiànzài jǐ diǎn.
Bié jìxù shuìjiào, hǎo péngyǒu,
Qǐng táitóu wǎng shàng kàn
Kàn jiù zhī xiànzài shì
Yīqǐ gōngzuò de shíhòu

Qǐng nǐ zhǐ zuò zìjǐ
Tí qǐ nǐ de kùzi, kòu shàng yāodài.
Rúguǒ xiǎng gèng hǎo de míngtiān
Wǒmen jiù děi gòngtóng qiānshǒu
Rúguǒ xiǎng gèng hǎo de míngtiān
Wǒmen jiù děi gòngtóng qiānshǒu
Gòngtóng gòngtóng, gòngtóng gòngtóng
Gòngtóng gòngtóng, gòngtóng gòngtóng

*

Qǐng nǐ zhǐ zuò zìjǐ
Bùyào huítóu, bùyào xiàyītiào a
Rúguǒ yào bǎ kǔnàn tī fēi
Jiù gòngtóng gǔqǐ yǒngqì ba.
Rúguǒ yào bǎ kǔnàn tī fēi
Jiù gòngtóng gǔqǐ yǒngqì ba.
Gòngtóng gòngtóng, gòngtóng gòngtóng,
Gòngtóng gòngtóng, gòngtóng gòngtóng

*Rit.
Non star lì a dormir, amico mio
Alza la testa tua
E guarda il sol, e vedrai
Che ore sono
Guarda e vedrai che è ora
Che noi insieme lavoriam

Vieni così come sei
Tira su i pantalon,
Cingi i fianchi:
Se vogliam doman migliore
Ci dobbiamo dar le mani
Se vogliam doman migliore
Ci dobbiamo dar le mani
Insiem, insiem
Insiem, insiem
Insiem, insiem
Insiem, insiem

Rit.

Vieni così come sei,
Non guardar dietro,
No, non temere:
Se vogliam cacciare la miseria,
Su, facciamoci coraggio
Se vogliam cacciare la miseria,
Su, facciamoci coraggio
Insiem, insiem
Insiem, insiem
Insiem, insiem
Insiem, insiem

Rit.

Tuesday, 12 November 2019

Dreams

When I heard this song, it made me think of last post's song, so I guess it is a good fit here. It's an English song called Dreams, or maybe "Dreams come true", appearing in the video at 4:33-6:25. I translated it to Min partly between 11 and 12/4/19, partly on 15, and the rest in the night between 19 and 20. Here we go!


What's a dream?
Are they beyond the reach
Of people like me?
What's the point
Of imagining
When you could be
Someone that the world'll remember
After you go forever and ever?
Now I see that dreaming
Is only the beginning
You have to take yourself
One step further toward winning

Chorus:
Dreams come true
Don't let anybody keep you
From soaring high
If you want your dream to never die
Then believe in yourself
As I believe in you
And your dream will come true

People say
That dreaming all day and night
Will get you nowhere
Don't believe a single thing
That they say
'Cos inside you know
You're already there
You have what you need
Today is your day
Go out and show the world
Who you are
Let your light shine
As bright as a star

Chorus梦是什么
像我这款这样的人
是否到咧
来想像
啥物路用什么用
若是如果你会
世界放袂记忘记你啊
到离世永远这儿的时啊
如今我看发梦
一定只是起源啊
若是若果想欲想要
多一步旋啊

合唱:
梦成真
毋通不要人来预防你
来高高飞
若果你的梦永不死
就该相信家己自己
亲像就像我相信你
你的梦就成真

有人
规工整天规夜整夜发梦
就无处可到咧
莫相信
他们
一句话
心内你知影知道
你已经达到
需要的
今日是你的
出去世界看
你是
你的光
如星般明亮

合唱
Bāng sī siánn?
Tshiūnn guá tsit-khuán--ê lâng
Kám ta̍t buē kàu--leh?
Lâi sióng-siōng
Ū siánn-mih lōo-iōng
Nā-sī lí ē
Hōo sè-kài m̄ pàng-buē-kì lí--ah
Kàu lī-sè íng-uán m̄ tī tsiah--ê sî--ah
Lû-kim guá khuànn huat-bāng
It-tīng tsí-sī khí-guân--ah
Nā-sī lí siūnn-beh iânn
Tio̍h ài to tsi̍t pōo m̄ suan--ah

Ha̍p-tshiùnn:
Bāng sîng-tsin
M̄-thang hōo lâng lâi ī-hông lí
Lâi ko-ko pue
Nā beh hōo lí--ê bāng íng m̄ sí
Tio̍h kai siong-sìn ka-kī
Tshin-tshiūnn guá siong-sìn lí
Lí--ê bāng tio̍h sîng-tsin

Ū lâng kóng
Kui-kang kui-iā huat-bāng
Tio̍h bô tshú khó tàu--leh
Mài siong-sìn
In kā lí kóng--ê
Tsi̍t kù uē
Sim lāi lí tsai-iánn
Lí í-king ta̍t-kàu
Su-iàu--ê lóng ū
Kin-li̍t sī lí--ê kang
Tshut-khì hōo sè-kài khuànn
Lí sī siáng
Hōo lí--ê kng
Lû tshinn pan bîng-liāng

Ha̍p-tshiùnn:

Saturday, 9 November 2019

No pain, no gain

Today we change Chinese dialect once again, and hop into Min Nan, finding ourselves confronted with 爱拼才会赢 | Ài piànn tsiah ē iânn, "Only if you fight can you wind", which I met sometime between Christmas 2012 and Easter 2013 and only translated way later, apparently the same day I uploaded the bilingual recording of the song, which was Oct 21 2017. Let's see!


*一时失志
毋免不用怨叹
一时落魄
毋免不用胆寒
怎么可以失去希望
每日醉茫茫
魂有体
亲像就像稻草人
#人生可比是
海上的波浪
有时起有时落
好运歹运
照起工按部就班
三分天注定
七分靠拍拼打拼
打拼才会赢

无字幕的*


* Tsıt-sî sit-tsì
M̄-bián uàn-thàn
Tsıt-sî lȯk-phik
M̄-bián tám-hân
Ná thang sit-khì hi-bāng
Muí-lıt tsuì bâng-bâng
Bô hûn ū thé
Tshin-tshiūnn tiū-tsháu-lâng
# Lîn-sing khó-pí sī
Hái siōng ê pho-lōng
Ū-sî khí ū-sî lȯh
Hó-ūn pháinn-ūn
Tsóng mā ài tsiàu-khí-kang lâi kiânn
Sann hun thinn tsù-tiānn
Tshit hun khò phah-piànn
Ài piànn tshiah ē iânn

*

#

Bô lī-bōo--ê *

#Do not grumble
If you're let down,
Do not panic
If you frustrated feel:
How can you just lose all hope,
Get drunk every day,
Have a soulless body
Like a scarecrow?
Life is just like
The blue waves of the sea:
Now it raises, now it falls.
Good luck, bad luck
Steadily will keep comin' and goin'.
Fate is just three parts,
You shape seven parts,
Strive on: no pain, no gain!

Tuesday, 5 November 2019

Heavenly marriage

And today we have yet another Mandarin song, 天嫁 | Tiān jià "Heavenly marriage" (or "Heavenly bride"), this one encountered no later than June 28 2012 and probably in that June, and translated to English with gaps and errors soon after, and in French too, to then ask about it on Stack Exchange, thus finding out it's imbued with Buddhism or something (as the Oṃ mantra at the end should have suggested anyways…), and reworking the translations between Jun 25 2017 and Jan 15 2018 (and goddamn me for not writing down the reworking date…). Let's see!


* 流星划过天幕
长长的彗尾
冰雪溶化汇成
千年的泪
亲人捎来的龙达1
光耀苍穹
阿妈告诉孩儿
故事的凄美

# 那是天上的卓玛2
骑着白驹要远嫁
离愁有多痛?痛有多浓?
那里的小草绿吗?
那里的天蓝云白吗?
那里的你
还像从前一样美吗?

@ 嗡嘛哩嘛哩班咩哄3
嗡嘛哩嘛哩班咩哄
嗡嘛哩嘛哩班咩哄
嗡嘛哩嘛哩班咩哄

*

#

#

@

@

@

1龙达“就是吐蕃语的词,
意思是“经幡“。
2卓玛“就是吐蕃对女子的称呼,
意思是“度母”。
3唱成“Ong ma ni ma ni pe me hong”,
就是“唵嘛呢叭咪吽“。* Meteors scratch the sky up
Long tails of comets
Ice and snow melt to a
Thousand years’ tears
All the relatives’ banners
Shine in bright sunlight
Mama tell your daughter
Hist’ry’s sad beauty

# That is Dolma from sky above
On white horse, wants far marriage
How great is parting grief? How deep is it?
Say: is the grass green there too?
Is the sky blue, are the clouds white,
And are you there
Just as beautiful as you were?

@ Oṃ maṇi maṇi padme huṃ
Oṃ maṇi maṇi padme huṃ
Oṃ maṇi maṇi padme huṃ
Oṃ maṇi maṇi padme huṃ

*

#

#

@

@

@
* Liúxīng huàguò tiānmù
Chángcháng de huì wěi
Bīngxuě rónghuà huì chéng
Qiān nián de lèi
Qīnrén shāolái de lóngdá1
Guāngyào cāngqióng
Āmā gàosù hái'ér
Gùshì de qīměi

# Nà shì tiānshàng de Zhuōmǎ2
Qízhe bái jū yào yuǎn jià
Líchóu yǒu duō tòng? Tòng yǒu duō nóng?
Nàlǐ de xiǎocǎo lǜ ma?
Nàlǐ de tiān lán yún bái ma?
Nàlǐ de nǐ
Hái xiàng cóngqián yīyàng měi ma?

@ Wēng ma lī ma lī bān miē hōng3
Wēng ma lī ma lī bān miē hōng
Wēng ma lī ma lī bān miē hōng
Wēng ma lī ma lī bān miē hōng

*

#

#

@

@

@

1Lóngdá“ jiù shì Tǔbōyǔ de cí,
yìsi shì “jīngfān“.
2Zhuōmǎ“ jiù shì Tǔbō duì nǚzǐ de chēnghu,
yìsi shì “Dùmǔ”.
3Chàng chéng "Ong ma ni ma ni pe me hong",
jiù shì "Ǎn mání bāmī hōng".* Une méteor est en ciel
Longue comète
Glace et neige fondent et font
Les larmes de mille ans
Les bannières des parents, elles
Brillent toutes maint’nant
Mama dis a ta fille
La beauté d’ l’histoire

# C’est Dolma qui vient du ciel
Elle veut un époux de loin
Le douleur d’adieu combien profond est-il?
Dit: est-ce qu’ l’herbe là est verte?
Et le ciel bleu? Le nuées blanches?
Et est-ce que t’es
Là aussi belle comme t’étais?
@ Oṃ maṇi maṇi padme huṃ
Oṃ maṇi maṇi padme huṃ
Oṃ maṇi maṇi padme huṃ
Oṃ maṇi maṇi padme huṃ

*

#

#

@

@

@

Saturday, 2 November 2019

Loving no more is one kind of love

Back to English, but still with sadness, and a new broken heart. Another Mandarin song, 不爱了也是一种爱 | Bù àile yě shì yī zhǒng ài, "Loving no more is also a kind of love", translated to English partly on 27/3/19 and partly on 28. Let's see!


口白
女:喂
难:我们分手吧!
女:为……为什么?
难:我爱上别人

独自
走到你我相遇咖啡馆
记忆
早已不在这里转
熟悉位置空出一半
一个人有很舒服的宽
你不在
就像画的留白

走过
分手路口不会再拐弯
曾经
伤心对白也风轻云淡
*当承诺变承担
把期待等成了心酸
终于明白
放手才会是
最好的慷慨

#原来不爱了也是一种爱
原来心痛也能被温柔对待
阳光透进来
把心打开
用释怀换个灿烂
不恨了也是一种爱
祝福没有想像那么难
在爱情的转弯
天空依然还是
那么蔚蓝

相爱总是那么的困难
不爱也难
人就是要这样
走过来


Kǒu bái
Nǚ: Wèi
Nán: Wǒmen fēnshǒu ba!
Nǚ: Wèi……wèishéme?
Nán: Wǒ ài shàng biérén

Dúzì
Zǒu dào nǐ wǒ xiāngyù kāfēiguǎn
Jìyì
Zǎoyǐ bù zài zhèlǐ zhuǎn
Shúxī wèizhì kōng chū yībàn
Yīgèrén yǒu hěn shūfú de kuān
Nǐ bù zài
Jiùxiàng huà de liúbái

Zǒuguò
Fēnshǒu lùkǒu bù huì zài guǎiwān
Céngjīng
Shāngxīn duìbái yě fēngqīngyúndàn
* Dāng chéngnuò biàn chéngdān
Bǎ qídài děng chéngle xīnsuān
Zhōngyú míngbái
Fàngshǒu cái huì shì
Zuì hǎo de kāngkǎi

# Yuánlái bu àile yě shì yī zhǒng ài
Yuánlái xīntòng yě néng bèi wēnróu duìdài
Yángguāng tòu jìnlái
Bǎ xīn dǎkāi
Yòng shìhuái huàn gè cànlàn
Bù hènle yě shì yī zhǒng ài
Zhùfú méiyǒu xiǎngxiàng nàme nán
Zài àiqíng de zhuǎnwān
Tiānkōng yīrán háishì
Nàme wèilán

*

#

Xiāng'ài zǒng shì nàme de kùnnán
Bù ài yě nán
Rén jiù shì yào zhèyàng
Zǒu guòlái

#Spoken
Woman: Hello
Man: Let’s break up!
Woman: Wh…why?
Man: I’m in love with someone else

Alone
To the café where we met I go
My thoughts
Are already far now though
With our familiarity
Half-gone, I'm comfortable when lonely
You're not here
Feels like that's meant to be

We’ve gone
Down the path of breakup, won't turn ’round
Our sky
When we were sad still would with light abound
* When promises burden you
And waiting turns so bitter too
Then well you see
That breaking up might
The greatest of gifts be

# Loving no more is still one kind of love
Heartache as well can be handled with tenderness
By letting light in,
Heart wide open,
Not think of it to make things bright
Not hating is one kind of love
Did not think wishing well would be so hard
While love keeps turning too,
The sky above is still
Such a deep blue

*

*

Loving always is a hard hard thing,
Just like not loving
People want to just be
Passersby

#