Tuesday, 7 May 2019

The man of many skills and the Sirens

And today we move to the Odyssey to finish our Homer series with the introduction to the Odyssey and the song of the Sirens, the latter being from book 12. Again, Latin hexameters from summer 2009 with edits in summer 2012, perhaps some | to mark where I gave up on making a line scan. This time we also have caesuras marked with ||. 16:34 24/8/19, checkup time, I notice I can avoid the hiatus «se esse opima» by using "sese", an archaic form, and eliding it. Let's see!


Τὸ προοίμιον τῆς Ὀδυσσείας
Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, || πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
Πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης || ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·
Πολλῶν δ’ ἀνθρώπων || ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
Πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ || πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
Ἀρνύμενος || ἥν τε ψυχὴν || καὶ νόστον ἑταίρων.      5
Ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἑτάρους || ἐῤῥύσατο, ἱέμενός περ·
Αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν || ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,
Νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς || Ὑπερίονος Ἠελίοιο
Ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν || ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
Τῶν ἁμόθεν γε, θεά, || θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.      10

Ἀοιδὴ Σειρηνάων
«δεῦρ’ ἄγ’ ἰών, || πολύαιν’ Ὀδυσεῦ, || μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,      185
νῆα κατάστησον, || ἵνα νωϊτέρην ὄπ’ ἀκούσῃς.
οὐ γάρ πώ τις τῇδε || παρήλασε νηῒ μελαίνῃ,
πρίν γ’ ἡμέων || μελίγηρυν ἀπὸ || στομάτων ὄπ’ ἀκοῦσαι,
ἀλλ’ ὅ γε τερψάμενος || νεῖται καὶ πλείονα εἰδώς.
ἴδμεν γάρ τοι πάνθ’, || ὅσ’ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ      190
Ἀργεῖοι Τρῶές τε || θεῶν ἰότητι μόγησαν,
ἴδμεν δ’ ὅσσα γένηται || ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ».
Proœmium Odysseæ
Vḗrsūtum͜ ī́nsĕcĕ, Mū́să, || vĭrū́m mĭhĭ, plū́rĭmă vḗrō
Quī́ pāssū́st Tr͞oiǣ́ || pōstquam͜ ī́llĕ săcram͜ ārcem͜ ēvērtĭt;
Mū́ltōrū́mquĕ vĭrū̂́m || mēntḗs ātque͜ ṓppĭdă nṓvĭt,
Mū́ltă mărī́ pāssū́st || pœ̄nā́rum͜ īn cṓrdĕ sŭo͜ ī́llĕ,
Ū́t cŏmĭtū́m rĕdĭtū́s || ănĭmū́mquĕ sŭū́m sērvā́rĕt.
Sḗd nēc sī́c cŏmĭtḗs || sērvá͞it, cŭpĕrḗt cum͜ ĕquĭdem͜ īllĕ;
Ī́lli͜ ĕtĕnī́m || su͞a stū́ltĭtĭā́ || sūnt tḗmpŏrĕ cǣ́sī,
Quṓ, pŭĕrī́ stūltī́!,|| bōvḗs Hy̆pĕrī́ŏnĭ’ Sṓlĭs
Ḗxēsḗre;͜ ăt ĕī́s || rĕdĭtū́s īlle͜ ā́bstŭlĭt hṓram.
Hṓrūmque͜ ū́ndĕlĭbḗt, || Iŏvĭ’ fī́lĭa, dī́c, dĕă nṓbīs.

Cantus Sirenarum
«Hḗia͜ ăge͜ ĭḗns, ō clā́rĕ || Ŭlī́xēs, glṓrĭa͜ Ăchī́vûm,
Nā́vēm sī́stĕ, ŭtī́ || nōstrā́m dūlcem͜ á͞udĭăs ā́rtĕm.
Nā́m hāc nḗmo͜ ūmquā́m || trānsī́vĭt ătrā́ cūm nā́vī
Ā́ntĕquăm ͞á͞udīrḗt || hānc vṓcēm dū́lcĭsŏnṓrǎm,
Sḗd dēlḗctātū́s || tūm nā́vĭgăt ā́tquĕ scĭḗns plū̆s.
Scī́mūs ĕnī́m cūncta͜ ͞é͞a, || Trŏĭā́ quæ͜ īn mā́gna͜ ădĭḗrĕ
Ā́rbĭtrĭṓ dīv͞û́m || Trōiā́nōs ā́tquĕ Ăchī́|vōs,
Quā́ntăquĕ tḗrră sŭpḗr || vĭdĕā́t sēsē͜ ḗssĕ ŏpī́mă».

No comments:

Post a comment