Tuesday, 27 November 2018

Però mi vuole bene

Oggi abbiamo una canzone Italiana tutta sulla non sincerità. SI tratta di Però mi vuole bene, che ho tradotto in Hokkien (aka Min Nan) tra il 26 e il 27/9/18. Vediamola!


La
La la la
La la la
La la la
La la la
La la la la la la

Lui mi vuol bene
Tanto tanto bene
Mi porta a spasso
Tutti i venerdì
Giunti nel parco
Dove c'è il laghetto
Lui comincia a stringermi
E a baciarmi con passione
Ma quando siete
Sopra il ponticello
Il tuo tesoro,
Fior di ogni virtù
Con il pretesto
Di guardar di sotto
Spera sempre che tu cada giù

Rit.
Però mi vuole bene
Tanto bene
Però mi vuole bene
Tanto bene
Mi vuole tanto bene
Tanto ben
Bene da morir
La la la
La la la
La la la
La la la
La la la la la la

Nel nostro nido
Noi viviam felici
Lui mi corteggia
Come il primo dì
Sempre gentile,
Sempre innamorato
Lui continua a stringermi
E a baciarmi con passione
Ma se ti lascia
Sola sola in casa
Il tuo tesoro
Vuoi saper che fa?
Dopo aver chiuso
Tutte le finestre
In cucina lascia aperto il gassssss

Rit.

Per festeggiare
Il mio compleanno
Siamo a Parigi:
Che felicità!
E a Plas Pigallė
Sotto i cieli grigi
Lui vuole sempre stringermi
E baciarmi con passione
Ma stai attenta:
Or ti vuol portare
Sulla terrazza
Della Tour Eiffel…
Beh, che vuol dire?
Cosa c'è di male
Se mi porta sulla Tour Eiff-eeeeeeeel! [SPLAT]

Rit.
Ma le voleva bene
Tanto ben, tanto bene Ma le voleva bene
Tanto ben, tanto bene Ma le voleva bene
Tanto ben, tanto ben
Bene da morir
La la la
La la la
La la la
La la la
Bene da morir
啦啦啦
啦啦啦
啦啦啦
啦啦啦
啦啦啦啦啦啦

真正惜我
真惜我惜命命十分珍惜
每个拜五星期五
𤆬我去行行走走
我们来公园里
的湖泊的时阵时候
就开始捏絚絚紧紧
用热情唚喙亲吻
但是在你们
在小桥上的时阵时候
你的有每一种
美德的亲人
来编织
往下看的借口
希望你就下去

副歌:
惜命命十分珍惜
惜命命十分珍惜
惜命命十分珍惜
惜命命十分珍惜
真正惜命命十分珍惜
惜命命十分珍惜

啦啦啦
啦啦啦
啦啦啦
啦啦啦
啦啦啦啦啦啦

我们
我们快乐
亲像就像第一日
我求爱
亲切啊,
我爱着,
就继续捏絚絚紧紧
用热情唚喙亲吻
但留你孤单
一个人
你的亲人
什么?你知?
好好来关闭
所有窗仔窗口以后,
厨房里气体流出

副歌

为着为了来庆祝
我今日做生日,
我们在巴黎啊:
我真正快乐!
皮加勒广场
退色褪色的天下
絚絚紧紧
用热情唚喙亲吻
但请你细腻小心
这马现在带你
上艾非尔
铁塔的阳台去…
好,啥物什么意义?
就有啥物什么不好咧?
我们这马现在上艾非尔铁塔~~~~~~~~ [SPLAT]

副歌:
惜命命十分珍惜
惜命命十分珍惜,真惜命命十分珍惜
惜命命十分珍惜
惜命命十分珍惜,真惜命命十分珍惜
真正惜命命十分珍惜
惜命命十分珍惜,惜命命十分珍惜

啦啦啦
啦啦啦
啦啦啦
啦啦啦

Lah
Lah lah lah
Lah lah lah
Lah lah lah
Lah lah lah
Lah lah lah lah lah lah

I tsin-tsiànn sioh guá
Tsin sioh guá sioh-miā-miā
Muí ê pài-gōo
Lóng tshuā guá khì kiânn-kiânn
Guán lâi kong-hn̂g lí
--ê ôo-pe̍k--ê sî-tsūn,
I tio̍h khai-sí tēnn ân-ân
Kah īng lia̍t-tsîng tsim-tshuì guá.
Tān-sī tsāi lín
Tsāi sió kiô siōng--ê sî-tsūn,
Lín ū muí tsi̍t tsióng
Bí-tik--ê tshin-lâng
Lâi pian-tsit hōo lí
Óng ē khuànn--ê tsià-khió
Tio̍h tshuàn hi-bāng lí tio̍h pua̍h hā-khì

Hù-kua:
Tān i kā guá sioh-miā-miā
Tsin sioh-miā-miā
Tān i kā guá sioh-miā-miā
Tsin sioh-miā-miā
Tsin-tsiànn kā guá sioh-miā-miā
Sioh-miā-miā
Sioh kah leh-beh sí
Lah lah lah
Lah lah lah
Lah lah lah
Lah lah lah
Lah lah lah lah lah lah

Tī guán--ê tshù lí
Guán lóng ua̍h kah khuài-lo̍k
Tshin-tshiūnn tē-it li̍t
I kā guá kiû-ài
Tshuàn lóng tshin-tshiat--ah,
Tshuàn lóng kā guá ài-tio̍h,
I tio̍h kè-sio̍k tēnn ân-ân
Kah īng lia̍t-tsîng tsim-tshuì guá.
Tān lâu lí koo-tuann
Tsit ê lâng tī tshù lí
Lí--ê tshin-lâng
Tsò siánn? Lí kám beh tsai?
Hó-hó lâi kuan-pì
Sóo-ū thang-á í-āu,
Tī tû-pâng lí hōo khì-thé lâu tshut

Hù-kua

Uī-tio̍h lâi khìng-tsiok
Guá kin-li̍t tsò sinn-li̍t,
Guán tsāi Pa-lê--ah:
Guá tsin-tsiànn khuài-lo̍k!
Pî-ka-le̍h kóng-tiûnn
--ê thè-sik--ê thinn ē
I tshuàn siūnn-beh tēnn ân-ân
Kah īng lia̍t-tsîng tsim-tshuì guá.
Tān tshiánn lí suè-lī:
I tsit-má beh tuà lí
Tsiūnn Gāi-hui-jínn
Thih-thah--ê iông-tâi khì…
Hó, siánn-mih ì-gī?
Tio̍h ū siánn-mih pháinn--leh?
Guán tsit-má tsiūnn Gāi-hui-jínn thih-thaaaaaaaa [SPLAT]

Hù-kua:
Tān i kā i sioh-miā-miā
Sioh-miā-miā, tsin sioh-miā-miā
Tān i kā i sioh-miā-miā
Sioh-miā-miā, tsin sioh-miā-miā
Tsin-tsiànn kā i sioh-miā-miā
Sioh-miā-miā, tsin sioh-miā-miā
Sioh kah leh-beh sí
Lah lah lah
Lah lah lah
Lah lah lah
Lah lah lah
Sioh kah leh-beh sí

No comments:

Post a comment