Tuesday, 1 January 2019

¿Cómo hacer para olvidarte?

En el último post la cantante estaba lejos de su amado, al cual mandaba un Happy Birthday hurlado hacia el cielo. Por eso creo que ella lo extrañaba, y por eso es un óptimo momento para esa canción llena de añoranza y ganas. Hoy tenemos por eso Cómo hacer para olvidarte, que empezé a traducir en Min Nan el 29/9/18 en plena noche, porque "Como hacer" y "哪会当" estaban perfectamiente en la misma música. El 1/10/18 terminé la versión en Mi Nan. El 15/10/18, volviéndome a la casa desde la mesa del domingo, por juego intenté de cantarla en Mandarino, y así fue que traducí la primera mitad, y la segunda cuando fue en mi casa, antés del desayuno. Bueno, ¡vémo! ¡Y un próspero y buen año a todos!


¿Cómo hacer
Para olvidar tus besos,
Si cuando los recuerdo
Me dan ganas de besarte otra vez?
¿Cómo hacer
Para olvidar tu cuerpo,
Si cuando lo recuerdo
Me dan ganas de tocarte otra vez?
¿Cómo hacer
Para olvidarte,
Si cuando intento recordarte
Solo puedo acordarme lo bueno que fue
Tenerte cerquita de mi,
Tocarte esa boquita,
Hacer esos ojitos brillar,
Como la luna sobre el mar,
Como los peces al nadar,
Como las notas al sonar?
La la la la la la la
La la la la la la la
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeah

Todo desde el início

Probablemente,
Cuando vuelvas a mi,
No volveremos a sufrir,
Lo lograremos hasta el fin,
Nos sentaremos en el pasto a cantar.
La la la la la la la
La la la la la la la
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeah怎么会当可能
放袂记忘记你的热吻,
如果我每次想起它们
我就想又阁再次吻你一次?
怎么会当可能
放袂记忘记你的身体,
如果我每次想起
我就想又阁再次碰你一次?
怎么会当可能
放袂记得忘记你,
如果我每次尝试记得你,
我就只会当可能记得以前遮尔这么甜蜜
保留你离我近近啊,
个小口,
小双目闪烁发亮
亲像就像照亮海的月娘月亮
亲像就像水中游泳的鱼,
亲像就像正在影响的音符
啦啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦啦
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeah

所有从开始

大概大概啊,
转来回到我的时,
我两倒转来回到痛苦,
我两到结束欣赏,
我两草坪就斗阵一起唱歌。
啦啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦啦
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeah怎么会
来忘记你的热吻
如果每次想起来
我就想要来再吻你一次?
怎么会
来忘记你的身体
如果每次想起来
我就想要来再碰你一次?
怎么会
来全忘记你啊
如果每次尝试记得你
我就只会记得曾经的那种甜蜜,
保留你离我近近啊,
碰到你那个小口,
让那双小眼闪烁发亮,
就像照亮海的月亮,
就像水中游泳的鱼,
就像在影响的音符?
啦啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦啦
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeah

所有从开始

大概大概啊,
你回到我之时,
我们俩不会再痛苦,
我们到结束都享用,
我们会坐在平草一起唱歌:
啦啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦啦
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeah
Ná ē-tàng
Lâi pàng buē-kì lí--ê lia̍t-bún,
Nā guá muí tshù siūnn-khí in,
Guá tio̍h siūnn-beh iū-koh bún lí tsi̍t tshù?
Ná ē-tàng
Lâi pàng buē-kì lí--ê sin-thé,
Nā guá muí tshù siūnn-khí i,
Guá tio̍h siūnn-beh iū-koh phòng lí tsi̍t tshù?
Ná ē-tàng
Lâi pàng buē-kì-tit lí,
Nā guá muí tshù siáng-tshì kì-tit lí,
Guá tio̍h tsí ē-tàng kì-tit í-tsîng tsiah-nī tinn-bi̍t
Pó-liû lí lī guá kīn-kīn--ah,
Phòng tio̍h lí hit ê siáu kháu,
Hōo hit siáu siang ba̍k siám-sih huat-liōng
Tshin-tshiūnn tsiò-liōng hái--ê gue̍h-niû,
Tshin-tshiūnn tsuí tiong iû-íng--ê hû,
Tshin-tshiūnn teh íng-hióng--ê im-hû.
Lah--lah--lah--lah--lah--lah--lah
Lah--lah--lah--lah--lah--lah--lah
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeah

Sóo-iú tsîng khai-sí

Tāi-khài tāi-khài--ah,
Lí tńg--lâi guá--ê sî,
Lán m̄ ài tó-tńg--lâi thòng-khóo,
Lán ài kàu kiat-sok lóng him-siān,
Lán ài tsē tī tsháu-phiânn tio̍h tàu-tīn tshiùnn-kua.
Lah--lah--lah--lah--lah--lah--lah
Lah--lah--lah--lah--lah--lah--lah
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeahZěnme huì
Lái wàngjì nǐ de rè wěn
Rúguǒ měi cì xiǎngqǐlái
Wǒ jiù xiǎngyào lái zài wěn nǐ yī cì?
Zěnme huì
Lái wàngjì nǐ de shēntǐ
Rúguǒ měi cì xiǎngqǐlái
Wǒ jiù xiǎng yào lái zài pèng nǐ yī cì?
Zěnme huì
Lái quán wàngjì nǐ a
Rúguǒ měi cì chángshì jìdé nǐ
Wǒ jiù zhǐ huì jìdé céngjīng de nà zhǒng tiánmì,
Bǎoliú nǐ lí wǒ jìnjìn a,
Pèng dào nǐ nà gè xiǎokǒu,
Ràng nà shuāng xiǎo yǎn shǎnshuò fāliàng,
Jiùxiàng zhàoliàng hǎi de yuèliàng,
Jiùxiàng shuǐ zhōng yóuyǒng de yú,
Jiùxiàng zài yǐngxiǎng de yīnfú?
Lā lā lā lā lā lā la
Lā lā lā lā lā lā la
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeah

Suǒyǒu cóng kāishǐ

Dàgài dàgài a,
Nǐ huí dào wǒ zhī shí,
Wǒmen liǎ bù huì zài tòngkǔ,
Wǒmen dào jiéshù dōu xiǎngyòng,
Wǒmen huì zuò zài píngcǎo yīqǐ chànggē:
Lā lā lā lā lā lā la
Lā lā lā lā lā lā la
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeah

No comments:

Post a comment