Saturday, 15 June 2019

I love you

Another love song today, but this time in Russian, я тебя люблю | ja tjebja ljublju, "I love you", which I found sometime in Spring or late Winter 2012 and translated to Hakka way later in the morning of Nov 18 2017. Just to have it in at least one language I actually speak, I tried French. I started with a few random lines around 1:30 on 1/9/19, finished verse 1 and chorus around 3 on 2/9, and did verse 2 between 18:23 and 18:53, to then put it here around 2:30 on 3/9/19. To fill the column, I'll put in a literal English rendition that is not singable. I doubt I will try making a singable English version. Let's see it!


Мне говорят: "это просто игра,
И только сердце подскажет пора".
Готов секунды с тобою ловить,
Я никогда не смогу разлюбить.
И впереди неизвестен финал,
Лишь для того, кто всегда побеждал.
Но без игры не бывает побед,
Ты мне даёшь зелёный свет.

Припев:
Я тебя люблю
И нет сильнее слов,
Лечу к тебе из снов.
Да, для тебя на всё я готов.
Я тебя люблю
И формула проста,
Как с чистого листа,
Будем болеть за нашу любовь.

Перешагну через горы-моря,
В тебе и сила и слабость моя.
Я неготов никому проиграть,
Тебя одну я боюсь потерять.
Не узнаю сам себя я порой.
Быть может, это зовётся игрой.
Но эти правила очень просты.
Мне хорошо, когда есть ты.

Припев有人知:“游戏,
你(的)心会建议何时“。
秒钟失去,
永远都会停止爱
在结束有未知的结尾:
为总已赢得自己。
但系但是游戏就毋得不能赢喔。
开绿灯

副歌:
真正爱
好,
飞向喔:
全都预备来做!
真正爱
容易譮话
涯等我们重新开始啊
来为自家自己爱奋斗哦!

就来在海山顶走路,
真正我的强弱全部。
预备来将么个什么赌博,
害怕失去喔。
有时甚至毋得不能认出自己:
可能人将喊着称为游戏。
规律就真正容易
来好,也来。

副歌Les gens me disent que c'est jusre comme jouer,
Et seul le coeur peut le temps decider
Chaque second avec toi j'veux passer
Je ne pourrai jamais te desaimer
Et bon, enfin, un final inconnu
Seulment pour moi qui toujour ai vaincu
Mais sans un jeu, y a pas d'victoire, c'est clair:
Est-ce que tu m'va donner feu vert?

Refrain:
Moi je t'aimė bien:
Y a pas d'autres mots pour ça
En rêves j'm'envole vers toi
Oui, je suis prêt à tout faire pour toi!
Moi je t’aime bien,
C'est simple à expliquer:
Ayant effacé l' passé
Pour nôtre amour je vais lutter

Moi je m’en vais par montaignes et mers,
Faiblesse et force: tout en toi j’ai, ma chère.
Je n’suis pas prêt pour jouer avec quelqu’un,
C’est seulment de perdre toi que je crains.
Parfois pour moi-même je suis inconnu:
Est-il cela qui comme un jeu est vu?
Oui, mais la règle, c'est très facile, ma foi:
S’il te va bien, c’est bon pour moi.

Refrain
Mnĵe govorĵát: "Éto prósto igrá,
I tól'ko sĵérdcĵe podskážĵet porá".
Gotóv sĵekúndy s tobóĵu lovít',
Ĵa nikogdá nĵe smogú razlĵubít'.
I vpĵerĵedí nĵeisvĵéstĵen finál,
Liš' dlĵa toǵó, kto vsĵegdá pobĵeždál.
No bĵez igrý nĵe byváĵet pobĵéd,
Ty mnĵe daĵóš' zĵelĵónyj svĵet.

Pripĵév:
Ĵa tĵebĵá lĵublĵú
I nĵet síl'nĵeĵe slov,
Lĵećú k tĵebĵé iz snov.
Da, dlĵa tĵebĵá na vsĵó ĵa gotóv.
Ĵa tĵebĵá lĵublĵú
I fórmula prostá,
Kak s ćístoǵo listá,
Búdĵem bolĵét' za nášu lĵubóv'.

Pĵerĵešagnú ćĵérĵez góry-morĵá,
V tĵebĵé i síla i slávost' moĵá.
Ĵa nĵegotóv nikomú proigrát',
Tĵebĵá odnú ĵa boĵús' potĵerĵát'.
Nĵe uznaĵú sam sêbĵá ĵa porój.
Byt' móžĵet, éto zovĵótsĵa igrój.
No éti právila óćĵen' prostý.
Mnê khorošó, kogdá ĵest' ty.

PripĵévYìu nyîn kóng ngâi ti: "Lia tshiàng hè yû-hì,
Tshiàng yìu nyia kài sim vòi kèn-nyî hô-shî".
Kak nyî kài miáu-cung ngâi m òi shit-khì,
Ngâi yún-yén tu m vòi thîn-cí òi nyî.
Kak tshoi ket-suk yìu vùi-ti kài ket-mi:
Tshiàng hè vùi tsúng yí yâng-tet kài tshìi-kí
Thàn-hè mô yû-hì tshìu m-tet yâng oh
Nyî vòi kak ngâi khoi liu̇k ten mô?

Fù-ko:
Ngai cin-kìn òi nyî,
Tshiàng yìu lî kì voi hó,
Mùng tú pui hiòng nyî oh:
Vùi nyî ngâi tshiên tu yì-phì lôi tsò!
Ngai cin-kìn òi nyî:
Hè àn koi kài voi-fà.
Ngâi-tén chûng-sin khoi-sé ah
Lôi vùi tshìi-ka kài òi fún-tèu oh

Ngâi tshìu lôi tshoi hói kak san táng tséu lù,
Nyî cin-kìn hè nga khiông-nyȯk kài tshiên-phù.
Ngâi m yì-phì lôi tsiong mak-kài tú-pok,
Nyî hè ngâi tshiàng hòi-phà shit-khì kài oh.
Yìu-shî ngâi và m-tet nyìn-tshut tshìi-kì:
Khó-nên nyîn tsiong lia lôi hàm tó yû-hì.
Thàn lî teu kwui-lu̇t tshìu cin-kìn àn koi:
Hè nyî lôi hó, ngâi cang ya lôi.

Fù-koThey tell me: "This is just a game,
And only the heart will tell the time".
I'm ready to catch (all my) seconds with you,
I will never be able to fall out of love.
And in the end, an unknown ending,
Just for me, who have always won.
But without a game, there cannot happen a victory.
Will you give me green light?

Chorus:
I love you,
And there are no better words,
I fly towards you in dreams,
Yes, for you I'm ready for everything!
I love you,
And it's a simple formula:
As from a blank sheet (i.e. making tabula rasa),
I will fight for our love.

I walk through mountains and seas,
In you are both my strength and my weakness.
I am not ready to gamble with anyone,
You alone I fear to lose.
I don't recognize myself at times:
Maybe this is what they call a game?
But these rules are very simple:
I'm fine, when you're fine.

Chorus

No comments:

Post a comment