Saturday, 27 July 2019

Our moving world

Speaking of The world has never stopped for a second (quote last post's song), we have two songs about the ever-moving nature of our world, one in Mandarin, and one in Min Nan. The former is 潇洒走一回 | Xiǎosǎ zǒu yī huí, "Live an unrestrained life", and I met it «around Christmas or sometime after it, probably at lest before Easter» in 2012, and translated it to English way later on Jun 18 2018, with three lines being edited on Jun 25, Jul 3, and Jul 27, where the error came to my mind after seeing Anton Xie's Hakka version, which will be reported in this post by the way. That version dates to sometime in 2018 before Jun 25, or so suggests his «version 2018» before the song lyrics. The Min song is 飘浪的海沙 | Phiau-lōng ê hái-sua, "Sand floating on the waves", I met it sometime between Jun 22 and mid-July 2013, and translated it to English way later on Jun 20 2018 with a tweak on Jul 11, and to Czech on Jul 9 2018, still pending correction. Sep 10 2018 I got corrections and metabolized them, Sep 22 I got replies to the comments on the corrections and implemented some of them in the draft, there are still a couple open problems in this Czech though. Let's see them songs!


*天地悠悠过客匆匆
潮起又潮落
恩恩怨怨生死白头
几人能看透
#红尘呀滚滚
痴痴呀情深
聚散终有时
留一半清醒
留一半醉
至少梦里有你追随
我拿青春睹明天
你用真情换此生
岁月不知人间
多少的忧伤
何不潇洒走一回岁月不知人间
多少的忧伤
何不潇洒走一回*天地悠悠路人匆匆
又潮落
恩恩怨怨生死白头
么人能看透
#红尘呀滚滚
狂狂深情
分合总有时
留一半真身
留一半醉
最少梦追随
拿青春赌明天
用真情教人生
岁月知人间
多少趜伤忧伤
何不潇洒一回岁月知人间
多少趜伤忧伤
何不潇洒一回
* Tiāndì yōuyōu guòkè cōngcōng
Cháo qǐ yòu cháo luò
Ēnēnyuànyuàn shēngsǐ báitóu
Jǐ rén néng kàntòu
# Hóngchén ya gǔngǔn
Chīchī ya qíng shēn
Jù sàn zhōng yǒu shí
Liú yī bàn qīngxǐng
Liú yī bàn zuì
Zhìshǎo mèng li yǒu nǐ zhuīsuí
Wǒ ná qīngchūn dǔ míngtiān
Nǐ yòng zhēnqíng huàn cǐshēng
Suìyuè bù zhī rénjiān
Duōshǎo de yōushāng
Hébù xiāosǎ zǒu yī huí

*

#

#

Suìyuè bùzhī rénjiān
Duōshǎo de yōushāng
Hébù xiāosǎ zǒu yī huí* Thien-thì yîu-yîu lù-nyîn tshung-tshung
Châu hòng yìu châu lȯk
En-en-yèn-yèn sang-sí phȧk-thêu
Mài-nyîn nên khòn-thèu
# Fûng-chîn yâ khún-khún
Không-không kài chim tshîn
Pun hȧp tsúng yìu-shî
Lîu yit pàn cin-shin
Lîu yit pàn tsùi
Tsùi-sháu mùng tú yìu nyî tui-sûi
Ngâi nȧk tshiang-chun tú mîn-thien
Nyî yùng cin-tshîn kàu nyîn-sen
Sòi-nyėt m ti nyîn-kien
To-sháu kài kiu̇k-shong
Hô-put siau-sá hâng yıt fûi

*

#

#

Sòi-nyėt m ti nyîn-kan
To-sháu kài kiu̇k-shong
Hô-put siau-sá hâng yıt fûiPeople hurry in this age-old world
Tides do rise and fall
Grudges, gratitudes, life, death, old age:
How many understand?
Our world keeps churning
Mad love and deep feelings,
Meetings and breakups will take place.
I'm left half clear-minded,
I'm left half drunk,
But at least I have you in my dreams.
In my youth, I watch my future,
You trade true feelings with this life,
Years don't know the sadness
That fills all people:
Why not just live unrestrained?

一粒海沙      着海水滚绞滚动
有时海底      有时靠岸
世事无常
苦海波浪重重叠叠
浮浮沉沉起落无定

副歌:
啊~人生      奔波走傱忙碌的命
越头过去      风吹
啊~世间      不过短短一
越头看      亲像就像漂浪的海沙

一粒海沙      拖来磨去的命
有时      有时破碎啊
世事无常
繁华落魄停止
终尾也是万缘放下

副歌

副歌We're grains of sand      turning over in the sea
Sometimes far-off,      something on the shore
Our world always moves:
Waves of pain get over each other,
We drift and randomly raise and fall down

Chorus:
Ah, our life      bound to hurry wildly
Turning back      there’s naught but blowing wind
Ah, our world      is a short short bit of road
Turning back      we're like sand floating on the waves.

We’re grains of sand      getting dragged and consumed
Sometimes jaggèd,      sometimes more smooth
Our world always moves:
Good and bad feelings all will end,
In the end you will put down all your bonds.

Chorus

Chorus
Tsi̍t lia̍p hái-sua      tuè-tio̍h hái-tsuí kún-ká
Ū-sî hái té      ū-sî khò-huānn
Sè-sū bû-siông
Khóo-hái pho-lōng tîng-tîng-tha̍h-tha̍h
Phû-phû-tîm-tîm khí-lo̍h bô-tiānn

Hù-kua:
Ah… lîn-sing      phun-pho tsáu-tsông--ê miā
Ua̍t-thâu kuè-khì      hong tshue bô-iânn
Ah… sè-kan      put-kò té-té tsi̍t tsuā
Ua̍t-thâu khuànn      tshin-tshiūnn phiau-lōng--ê hái-sua

Tsi̍t lia̍p hái-sua      thua lâi buā khì--ê miā
Ū-sî lú suí      ū-sî phò-tshuì--ah
Sè-sū bû-siông
Huân-huâ lo̍k-phik lóng ē suah
Tsiong-bué iā sī bān iân hòng-hā

Hù-kua

Hù-kuaZrnko písku      se kutálí ve vlnách
Někdy v oblivu,      někdy v pláži
Svět se nezastaví
Vlny smutku překrývají se
Nahoru a dolů, nikdy zastavají

Refrén:
Ah... život:      musí vždy spěchat,
Se otočíme      a není nic než věje vítr
Ah..., svět náš      ačkoli je cesta velmi krátká,
My plujeme      vždy jako písek na vlnách.

Zrnko písku      je taženo a vyčerpáno
Někdy krásné,      někdy rozbité.
Svět ne zastaví:
Život a frustrace skončí
V konci uložíme každý vztah

Refrén

Refrén

No comments:

Post a comment