Saturday, 13 April 2019

In our world

OK, the two last posts were a bit of an intruder, and today's Mandarin song, 在我们的世界里 | Zài wǒmen de shìjiè lǐ, "In our world", links well with «In a world like this» from the song from just before those. Last post does fit in well in the middle though, to kind of tame the unbearable grief of the previous few songs. I met this song no later than Dec 9 2011, translated it to English and Italian soon afterwards, then to Hungarian in Sep 2012, when my corrector was my guest and I gave Hungarian a try, I first translated it unsingably, and then we set it to music with teamwork, then we have the Romanian version, surely from no sooner than May 2012, and no later than Nov 12 2012, when a note containing this and a number of other Romanian translations, two of which I had no idea I had done (oh wait, they're non-singable…), appears to have last been edited, and I expect this to be from after the Hungarian version, and finally there is the Zulu version, from between Jan 8 2013 (date modified of a file containing this version) and Dec 7 2012 (pretty sure I didn't know my corrector before then, and I wouldn't have tried my hand at Zulu without a corrector). Let's see them!


* 让你永远快乐
是我唯一的心愿
是否你已经不在乎我
轻易把我忘记
为何你却不愿回头看看
我是否在哭泣
告诉你    我真的爱你

*

# 在我们的世界里
是否已不再拥有过去
为何总在这星夜里
感觉失意
在我的世界里
每天都回忆在我们的过去
每天不断地到处寻找你
和我的回忆
为何相信你      为何相信你
为何相信你      为何相信你
哦 你

*

#

为何你却不愿回头看看
我是否在哭泣
告诉你    我真的爱你


* Make you always happy:
I only wish to do so.
Do I matter anything to you?
’Twas easy to forget!
Why do you not want to turn and look back
To see if I’m crying?
I tell you:    I really love you!

*

# Do we, in our world right here,
Truly have no past any longer?
Why do I always, under the stars,
Frustrated feel?
Each day, in my own world,
Of what together we’ve lived doth remind me,
Each day, everywhere, I do look for you
And what I remember.
Why believe I you?      Why believe I you?
Why believe I you?      Why believe I you?
Wo-oh you!

*

#

Why do you not want to turn and look back
To see if I’m crying?
I tell you:    I really love you!


* Să-ti dau fericirea:
Doresc eu numai ăsta.
Îți nu pasă mai de mine deja?
Ușor fu a uita mine.
De ce nu vrei să-te-ntorci și să vezi
Dac-eu plâng acuma?
Țïe-ti spun:    Te mult mult iubesc.

*

Întru lumea noastră noi
N-avem mai un trecut pe bune?
De ce mereu văzând stelele
Mă simt frustrat?
Și întru lumea mea
Mereu d-al nostru trecut mi-amintesc:
Nicicând n-opresc, și mereu te caut
Și memoriile mele.
De ce în te cred?      De ce în te cred?
De ce în te cred?      De ce în te cred?
O te…

*

#

De ce nu vrei să-te-ntorci și să vezi
Dac-eu plâng acuma?
Țïe-ti spun:    Te mult mult iubesc.
* Ràng nǐ yǒngyuǎn kuàilè
Shì wǒ wéiyī de xīnyuàn
Shìfǒu nǐ yǐjīng bù zàihū wǒ
Qīngyì bǎ wǒ wàngjì
Wèihé nǐ què bù yuàn huítóu kànkàn
Wǒ shìfǒu zài kūqì
Gàosù nǐ    wǒ zhēn de ài nǐ

*

# Zài wǒmen de shìjiè lǐ
Shìfǒu yǐ bù zài yǒngyǒu guòqù
Wèihé zǒng zài zhè xīng yèlǐ
Gǎnjué shīyì
Zài wǒ de shìjiè lǐ
Měi tiān dū huíyì zài wǒmen de guòqù
Měi tiān bùduàn de dàochù xúnzhǎo nǐ
Hé wǒ de huíyì
Wèihé xiāngxìn nǐ      Wèihé xiāngxìn nǐ
Wèihé xiāngxìn nǐ      Wèihé xiāngxìn nǐ
Ó nǐ

*

#

Wèihé nǐ què bù yuàn huítóu kànkàn
Wǒ shìfǒu zài kūqì
Gàosù nǐ    wǒ zhēn de ài nǐ


* Farti ognor felice:
Desidero sol questo.
Di me forse nulla importa a te?
Fu poco me scordar!
Ma perché non vuoi voltarti indietro e
Veder se io piango?
Dico a te:    Ti amo davver!

*

# Nel mondo in cui viviam
Forse più non abbiam passato?
Perché sotto le stelle or
Frustrato son?
Nel mondo in cui son io
Sempre ricorda il dì il nostro passato:
Insistente, ovunque, io cerco te
E i miei ricordi!
Perché credo a te?      Perché credo a te?
Perché credo a te?      Perché credo a te?
Wo-oh tu.

*

#

Ma perché non vuoi voltarti indietro e
Veder se io piango?
Dico a te:    Ti amo davver!


* Boldogítni téged
Egyetlen kivánságom
Már soha többé nem gondolsz rám?
Könnyen feledtél engem
Miért nem akarsz megfordulni és
Látni ha én sírok?
Kimondom:    nagyon szeretlek

*

# Ebben a világban
Valóban nincs már múltunk?
Miért okoz mindig csalódást
Ez az éj
Az én világomban
Minden nap emlékszem múltunkra
Minden nap folyton kereslek téged
És emlékeinket
Miért hiszek benned?      Miért hiszek benned?
Miért hiszek benned?      Miért hiszek benned?
O benned…

*

#

Miért nem akarsz megfordulni és
Látni ha én sírok?
Kimondom:    nagyon szeretlek


* Ukukwenamísa:
Eyódwa imfíso wámi.
Asisakhatháli ngāmi?
Kalúla ungikhohlwe!
Yíni ungafúni ukubōna
Uma ngikhala?
Ngikutshéla:    ngikuthánda ngempéla.

*

# Emhlabéni wéthu
Ubusidluliléyo ubusakhóna hháyi
Yíni phánsi kwembasa
Ngishaba njalo?
Emhlabéni wami
Ngónke amalānga ngibukhumbūla!
Nxazónke angími ngikufūna
Fúthi izinkumbúlo zámi!
Yíni ngikuthémba?      Yíni ngikuthémba?
Yíni ngikuthémba?      Yíni ngikuthémba?
Oh nina…

*

#

Yíni ungafúni ukubōna
Uma ngikhala?
Ngikutshéla:    ngikuthánda ngempéla.

No comments:

Post a comment