Saturday, 6 April 2019

Sadness without bounds

Keeping on our pain theme, we have today the Ukrainian song Одна калина | Odna kalyna, "A guelder-rose". First of all, the guelder-rose is a bush, not a flower. That said, the story of this song is long. Way back in my second year of Chinese study, over the Christmas holidays, the woman who tended to my grandma took some vacation days and a Ukrainian one substituted her, so I loaded Youtube, and, for fun, searched for "Ukrainian song", and yes, you guessed it, I landed on this song. Then, just last summer, in 2017, my other grandma also had a substitute tender from Ukraine, so I looked for the song again, learnt it, and tried to crack it, with some help from the tender. Over Christmas, I decided to give this song the final blow, and Stack Exchanged the everliving frick out of it, finally getting ready for translation. And sure enough, on Jan 6 2018 I translated it to Chinese, and on Jan 8 I translated it to Romagnol, both with minor tweaks way later. Don't be fooled by the dancing in the video: this is a very sad song, and the post's title is the first line of the song, minus the repetition of "sadness". Let's see it!


Сумно, сумно аж за край,
Не дивись на мене,
Грай, музико, грай!
Зимно, зимно на душі,
Забирай що хочещ,
Тільки залиши

Одну калину за вікном,
Одну родину за столом,
Одну стежину щоб до дому йшла сама,
Одну любовь на все життя,
Одну журбу до забуття,
Й Україну бо в нас иншої нема.

Сумно, сумно аж за край,
Так чого ж ти плачеш,
Грай, музико, грай!
Крапля горя не залэ,
Заливай, Козаче,
Бо у нас ще э

Одна калина за вікном,
Одна родина за столом,
Одна стежина щоб до дому йшла сама,
Одна любовь на все життя,
Одна журба до забуття,
Й Україна бо в нас иншої нема.

Сумно так й не засну,
Краще буду думать
Про свою весну.
Та й піду за небокрай...
В перше як в останне,
Грай, музико, грай!

Одну калину за вікном,
Одну родину за столом,
Одну стежину щоб до дому йшла сама,
Одну любовь на все життя,
Одну журбу до забуття,
Й Україну бо в нас иншої нема.

Одна калина за вікном,
Одна родина за столом,
Одна стежина щоб до дому йшла сама,
Одна любовь на все життя,
Одна журба до забуття,
Й Україна бо в нас иншої нема.


伤心,无际的伤心,
请不要看到我,
请继续弹琴。
冷漠,冷漠在心里,
想要的都拿走,
只请别拿起

一丛荚谜在窗口外,
一户家在桌子周围,
一条道路为了让自己能回家,
一生一世的一段情,
一段伤心直到忘记,
还有乌克兰因为没有别个啊。

伤心,无际的伤心,
你为何哭泣啊?
请继续弹琴。
一滴不淹没我的痛。
倒满一杯,哥萨克:
我们还享用

一丛荚谜在窗口外,
一户家在桌子周围,
一条道路为了让自己能回家,
一生一世的一段情,
一段伤心直到忘记,
还有乌克兰因为没有别个啊。

伤心得不再入眠,
更好想一想到
自己的春天。
也会去天上的云。。。
初次像最后次,
请继续弹琴!

一丛荚谜在窗口外,
一户家在桌子周围,
一条道路为了让自己能回家,
一生一世的一段情,
一段伤心直到忘记,
还有乌克兰因为没有别个啊。

一丛荚谜在窗口外,
一户家在桌子周围,
一条道路为了让自己能回家,
一生一世的一段情,
一段伤心直到忘记,
还有乌克兰因为没有别个啊。
Sumno, sumno až za kraj,
Ne dyvysʹ na mene,
Hraj, muzyko, hraj!
Zymno, zymno na duši,
Zabyraj ščo khochešč,
Tilʹky zalyšy

Odnu kalynu za viknom,
Odnu rodynu za stolom,
Odnu stežynu ščob do domu jšla sama,
Odnu lǔbovʹ na vse žyttǎ,
Odnu žurbu do zabuttǎ,
J Ukrajinu bo v nas ynšoji nema.

Sumno, sumno až za kraj,
Tak choho ž ty plačeš,
Hraj, muzyko, hraj!
Kraplǎ horǎ ne zalě,
Zalyvaj, Kozače,
Bo u nas šče ě

Odna kalyna za viknom,
Odna rodyna za stolom,
Odna stežyna ščob do domu jšla sama,
Odna lǔbovʹ na vse žyttǎ,
Odna žurba do zabuttǎ,
J Ukrajina bo v nas ynshoji nema.

Sumno tak j ne zasnu,
Krashche budu dumatʹ
Pro svoǔ vesnu.
Ta j pidu za nebokraj...
V perše yak v ostanne,
Hraj, muzyko, hraj!

Odnu kalynu za viknom,
Odnu rodynu za stolom,
Odnu stežynu ščob do domu jšla sama,
Odnu lǔbovʹ na vse žyttǎ,
Odnu žurbu do zabuttǎ,
J Ukrajinu bo v nas ynšoji nema.

Odna kalyna za viknom,
Odna rodyna za stolom,
Odna stežyna ščob do domu jšla sama,
Odna lǔbovʹ na vse žyttǎ,
Odna žurba do zabuttǎ,
J Ukrajina bo v nas ynshoji nema.


Shāngxīn, wújì de shāngxīn,
Qǐng bùyào kàn dào wǒ,
Qǐng jìxù tánqín.
Lěngmò, lěngmò zài xīnlǐ,
Xiǎngyào de dōu ná zǒu,
Zhǐ qǐng bié ná qǐ

Yī cóng jiámí zài chuāngkǒu wài,
Yī hù jiā zài zhuōzi zhōuwéi,
Yī tiáo dàolù wèile ràng zìjǐ néng huí jiā,
Yīshēng yīshì de yī duàn qíng,
Yī duàn shāngxīn zhídào wàngjì,
Hái yǒu Wūkèlán yīnwèi méi yǒu bié gè a.

Shāngxīn, wújì de shāngxīn,
Nǐ wèihé kūqì a?
Qǐng jìxù tánqín.
Yī dī bù yānmò wǒ de tòng.
Dàomǎn yībēi, Gēsàkè:
Wǒmen hái xiǎngyòng

Yī cóng jiámí zài chuāngkǒu wài,
Yī hù jiā zài zhuōzi zhōuwéi,
Yī tiáo dàolù wèile ràng zìjǐ néng huí jiā,
Yīshēng yīshì de yī duàn qíng,
Yī duàn shāngxīn zhídào wàngjì,
Hái yǒu Wūkèlán yīnwèi méi yǒu bié gè a.

Shāngxīn de bù zài rùmián,
Gèng hǎo xiǎng yī xiǎng dào
Zìjǐ de chūntiān.
Yě huì qù tiān shàng de yún...
Chūcì xiàng zuìhòu cì,
Qǐng jìxù tánqín!

Yī cóng jiámí zài chuāngkǒu wài,
Yī hù jiā zài zhuōzi zhōuwéi,
Yī tiáo dàolù wèile ràng zìjǐ néng huí jiā,
Yīshēng yīshì de yī duàn qíng,
Yī duàn shāngxīn zhídào wàngjì,
Hái yǒu Wūkèlán yīnwèi méi yǒu bié gè a.

Yī cóng jiámí zài chuāngkǒu wài,
Yī hù jiā zài zhuōzi zhōuwéi,
Yī tiáo dàolù wèile ràng zìjǐ néng huí jiā,
Yīshēng yīshì de yī duàn qíng,
Yī duàn shāngxīn zhídào wàngjì,
Hái yǒu Wūkèlán yīnwèi méi yǒu bié gè a.


Tristèza grãnda piò ch' nè mai,
T-a-n-u-m guérda miga
Sõna, sõna, dài!
Frèdd int l'ãnma tòtt 'e dè...
Tu-t sò tòtt quèll ch' t vö mo,
Làsa-m sôl aquè

Un bël bruitĩ dri da la fnëstra,
'Na famèia a têvla aquè,
E 'na stradẽna parch' a-m pòssa 'ndê' ca me,
Un sôl amôr infẽna ch'a mör
E 'na tristèza infẽna ch' a-m scörd,
E l'Ucraìna parchè 'n'êtra la-n-i-n è.

Tristèza grãnda piò ch' nè mai,
Par cus’ë-l che t piãnz mò?
Sõna, sõna, dài!
'Na gòẓẓa la-n-u-m chêvrà 'e dulôr:
Svérsa pu, Cosacco,
Parch' avẽn incôr'

Un bël bruitĩ dri da la fnëstra,
'Na famèia a têvla aquè,
E 'na stradẽna parch' a-m pòssa 'ndê' ca me,
Un sôl amôr infẽna ch'a mör
E 'na tristèza infẽna ch' a-m scörd,
E l'Ucraìna parchè 'n'êtra la-n-i-n è.

Tristèza ch'la-n-u-m fa indurmintêř,
A la mi primavéra
A f'rèbb mèi a pinsêř.
E pu '-m végh luntã che mai...
Sèmp'r acsè ògni völta
Sõna, sõna, dài!

Tristèza grãnda piò ch' nè mai,
Par cus’ë-l che t piãnz mò?
Sõna, sõna, dài!
'Na gòẓẓa la-n-u-m chêvrà 'e dulôr:
Svérsa pu, Cosacco,
Parch' avẽn incôr'

Tristèza grãnda piò ch' nè mai,
Par cus’ë-l che t piãnz mò?
Sõna, sõna, dài!
'Na gòẓẓa la-n-u-m chêvrà 'e dulôr:
Svérsa pu, Cosacco,
Parch' avẽn incôr'

No comments:

Post a comment