Tuesday, 30 April 2019

Sing to me of the wrath of Achilles

We start our series of three Homer posts today with the introduction to the Iliad and the first part of book 1 (the "pestis"). I translated that to Latin (yep, no English, sorry) hexameters in summer 2009, and edited the result in summer 2012. There is a line marked with a | on the side which seems to be one I gave up on trying to make scan. Let's go!


Τὸ προοίμιον τῆς Ἰλιάδος
Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληιάδεω Ἀχιλῆος
Οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκε,
Πολλὰς δ’ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
Ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
Οἰωνοῖσί τε πᾶσι· Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή·      5
Ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.

Ἡ νοῦσος (λόγος αʹ)
Τίς τἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι;
Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός· ὃ γὰρ βασιλῆι χολωθεὶς
Νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,      10
Οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμησεν ἀρητῆρα
Ἀτρεΐδης· ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
Λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα,
Στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
Χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,      15
Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν·
«Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί,
Ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
Ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ’ οἴκαδ’ ἱκέσθαι·
Παῖδα δ’ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ’ ἄποινα δέχεσθαι,      20
Ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀ̄πόλλωνα».
Ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ
Αἰδεῖσθαί θ’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
Ἀλλ’ οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ,
Ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·      25
«Μή σε, γέρον, κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω,
Ἢ νῦν δηθύνοντ’ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα,
Μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο·
Τὴν δ’ ἐγὼ οὐ λύσω· πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν
Ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεϊ, τηλόθι πάτρης,      30
Ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν·
Ἀλλ’ ἴθι, μή μ’ ἐρέθιζε, σαώτερος ὥς κε νέηαι».
Ὣς ἔφατ’· ἔδδεισεν δ’ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ·
Βῆ δ’ ἀκέων παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης·
Πολλὰ δ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε κιὼν ἠρᾶθ’ ὁ γεραιὸς      35
Ἀπόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠύκομος τέκε Λητώ·
«Κλῦθί μευ, Ἀργυρότοξ’, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας
Κίλλαν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις,
Σμινθεῦ, εἴ ποτέ τοι χαρίεντ’ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα,
Ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί’ ἔκηα      40
Ταύρων ἠδ’ αἰγῶν, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·
Τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν».
Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων,
Βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ,
Τόξ’ ὤμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην·      45
Ἔκλαγξαν δ’ ἄρ’ ὀιστοὶ ἐπ’ ὤμων χωομένοιο,
Αὐτοῦ κινηθέντος· ὁ δ’ ἤιε νυκτὶ ἐοικώς·
Ἕζετ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ’ ἰὸν ἕηκε·
Δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ’ ἀργυρέοιο βιοῖο·
Οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς,      50
Αὐτὰρ ἔπειτ’ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς
Βάλλ’· αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί.
Ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾤχετο κῆλα θεοῖο[…].
Proœmium Iliadis
Ī́rām pḗrcĭnĕ mī́ Pēlī́dǣ, dī́vă, Ăchī́llīs
Fū́nēstā́m, quǣ mū́lta͜ ăd Ăchī́vōs fū́nĕră iḗcīt,
Mū́ltās ḗt fōrtḗs ănĭmā́s dḗi͞ecĭt ăd Hā́dĕm
Hḗrōū́m, cănĭbū́sque͜ īllṓrūm cṓrpŏră prǽ̄bu͞it
Ā́tque͜ ăvĭbū́s cūnctī́s; Iŏvĭ’ sī́ccĕ vŏlū́ntās fĭḗbā̆t;
Ḗx quĭdem͜ ĕṓ, prīmū́m quō lī́tīs cá͞usă dĭrḗmit
Ā́trīdḗm dŏmĭnū́mquĕ vĭrū́̂m dīvū́mquĕ Ăchī́llēm.

Pestis (liber I)
Lī́ti͜ a͞utḗm dīvṓrūm quī́s pūgnam͜ ā́ppŭlĭt ī́llōs?
Fī́li͞us Lā́tōnæ͜ ā́tquĕ Iŏvī́s; quī pḗstĕ mălī́gnā
Cā́stră ŏb ī́rām rḗgi͜ āffḗcĭt, ĕt ā́gmĭnă mṓrtĕ,
Cū́m Chrȳs’ ī́llĕ săcḗrdōtḗm sprēssḗt Ăgămḗmnōn;
Vḗnĭt ĕnī́m Chrȳsḗs cĕlĕrḗs ād nā́vēs Ăchǣ́ū̂m
Fī́lĭăm ḗxēmptū́m, prĕtĭum͜ ī́nfīnī́tŭm hăbḗbat
Vī́ttāsque͜ ī́n mănĭbū́s dīvī́ lōngḗ iăcŭlā́ntīs
Scḗptro͜ a͞uré͞o sŭpĕr, ā́c cunctṓs ōrā́băt Ăchǽ̄ōs,
Ā́trīdā́squĕ dŭṓs tūm mā́xĭmă, gḗnti͞um dū́cēs:
«Ā́trīdæ͜ ā́tquĕ rĕlī́qui͜ ŏcrĕā́tī pḗrbĕne͜ Ăchī́vī,
Vṓbīs dḗnt dŏmum͜ Ŏlȳ́mpĭam͜ hăbḗntēs dī́vûm ŭt ū́rbĕm
Dḗle͞atī́s Prĭămī́, bĕnĕque͜ ūt dŏmum͜ ĕā́tīs; fī́li͞am
Cā́ram͜ ūt mī, prĕtĭum͜ ā́ccēptṓ, nūnc lī́bĕră dḗtŭr
Lṓngē iā́ctāntḗm Iŏvĭ’ fī́lĭŏlū́m vĕrĭtī́s ăb
Vṓbīs, ī́llŭm Ăpṓllĭnĕm». Ā́cclāmā́rĕ tŭm ṓmnēs
Cḗtĕr’ ŭt ā́ffĭcĕrḗntquĕ săcḗrdōtḗm dĕcŏre͜ ā́tquĕ
Ā́ccĭpĕrḗnt prĕtĭum͜ hṓc; Ăgămḗmnŏni͜ ĕa͜ h͞á͞ud plācḗbānt,
Vī́ māgnā́ pĕpŭlī́t, iūssī́t iūssū́m vĭŏlḗntŭm:
«Nḗ, prōvḗcte͜, ĕgŏ vḗl cūnctā́ntēm vḗl rĕdĕū́ntem
Tḗ prŏpĕ nā́vēm cā́rpām cṓncăvăm, ū́t te͜ ĭgĭtū́r tūm
Nḗc scēptrū́m nēc vī́ttă dĕī́ pōssī́nt ădiŭvā́rĕ; |
Sṓlvăm ĕăm͜ á͞utēm nṓn: vĕnĭḗtque͜ ĕnĭm ā́ntĕ sĕnḗctūs
Ā́rgīs, mḗ ăpŭd, é͞i, lōngḗ pătrĭā́ pĕrămā́tā,
Tḗlam͜ ŏbĕū́ntīque͜ ḗt cūm lḗctī pā́rtĭcĭpḗt me͞i;
Ī́ tămĕn, ā́c nē me͜ ḗxāsprā́rīs, sā́lvŭs ŭt ā́bs e͞as».
Sī́c dīxī́t; trĕmŭī́tquĕ sĕnḗx āc iū́ssă căpḗssi͞it;
Sī́lēns ī́tquĕ sĕquḗns rīpam͜ ǽ̄quŏrĭs ḗxstrĕpĭtā́ntīs;
Ḗt, lōnge͜ ā́bgrēssū́s, pērmū́ltă sĕnḗx ōrā́bāt
Rḗge͜ ăb Ăpṓllĭnĕ, quḗm gĕnŭī́t crīnḗm pērpū́lchra
Lā́tōna: ͜«Á͞udī me,͜ ā́rcu͜ ārgḗntĕĕ, Chrȳ́sǣ cū́stōs
Ḗt Cīllǣ́ vĕnĕrā́ndǣ, ḗt fōrti͞ór Tĕnĕdī́ dūx,
Tḗmplă cŏrṓnīs sī́ ūmquam͜ ṓrnāvī́ tĭbĭ grā́tă,
Á͞ut fĕmŭra͜ ū́mquām sī́ tĭbĭ ū́ssī pī́nguĭă, Smī́nth͞e͞u,
Tá͞urûm͜ a͞ut cā́prārū́m, mĭhĭ hā́nc nūnc pḗrfĭcĕ grā́ti͞am:
Tḗlīs sṓlvānt tú͞is mĕăm Ā́chīvī́ lăcrĭmam͜ ṓmnĕm».
Sī́c ōrā́băt, ĕū́mque͜ a͞udī́vīt Phœ̄́bŭs Ăpṓllō̆,
Dḗquĕ Ŏlȳ́mpō sū́mmo͜ īrā́tūs pḗctŏrĕ scā́ndĭt,
Ā́rcum͜ hŭmĕrī́s, tēlī́s plēnā́m phărĕtrā́mquĕ fĕrḗbăt;
Tī́nnībā́ntquĕ săgīttæ͜ hŭmĕrī́s stŏmăchṓsī mṓtī
Ṓb stŏmăchū́m; nōctī́ sĭmĭlī́squĕ sŭpḗrvĕnĭēbăt;
Cṓnsēdī́t pōsthǣ́c lōngḗ năvĭbū́s, răpĭdū́mquĕ
Tḗlūm iḗcīt; tḗrrĭbĭlḗm strĕpĭtū́mque͜ ārgḗnte͞us
Ā́rcūs fḗcīt; mū́līs prī́mum͜ ŏpĕrā́m dĕdĭt, ī́ndĕ
Pḗrpāstī́s cănĭbū́s; dēmū́m iāctā́bāt ăcū́ta
Tḗla͜ ăd Ăch͞ǽos; ēt mṓrtu͞i pḗrpĕtŭo͜ ū́rēbā́ntūr.
Cā́stră nŏvḗm lūcḗs de͞i pḗrvŏlĭtā́rĕ săgī́ttǣ[…].

No comments:

Post a comment