Tuesday, 6 August 2019

La bomba imbriaga

E oggi continuiamo la nostra serie di canti alpini (in Italiano stavolta, niente Inglese) con La bomba imbriaga, tradotta dal Veneto al Cinese il 10/11/2016. Per la verità, convertendo il pinyin senza toni che avevo in hanzi, ho visto che 怯懦 è una pessima scelta per "bechi", cioè "cornuti", quindi vediamo di migliorare alle 17:50 circa del 7/9/18. Vediamola!


Quarantatré giorni cache semosiamo in trinzea
Magnarmangiar pane smarsomarcio, dormire par tera.
Nissùn se ricorda, nissùni che scrive,
nissùn che tien nota chi more e chi vive….

Oooossssss-treghetaCaspiterina
Chissà che neci ariva
Doman più domani1
‘na bottabotte de vin
Ossss-treghetaCaspiterina
Ciapemo ‘na balaUbriachiamoci
Coi morti e coi vivi
StrucàPigiati li vizin.

Silenzio sul fronte. Qualcun ne prepara
Un bel funerale, con banda e con bara…
Silenzio, ecco il fis'ciofischio: l’ariva, la viene
Doman sarà festa: vestìvevestitevi par bene…

Oooossssss-treghetaCaspiterina
Chissà che neci ariva
Doman più domani1
‘na bottabotte de vin
Ossss-treghetaCaspiterina
Ciapemo ‘na balaUbriachiamoci
Coi morti e coi vivi
StrucàPigiati li vizin.

Se snànarastarnazza2 un merlo nel zelcielo de cobalto
Un boto, una sberla, sgiantiziscintille su in alto.
Se mai sarà ver che ghe xec'è il padreterno,
‘sta raza de bechicornuti va drita a l’inferno.

Oooossssss-treghetaCaspiterina
Se fusse ‘na bota
Se fusse ‘na bota
Ripiena de vin.
Ossss-treghetaCaspiterina
Ma l’era una bomba,
ma l’era una bomba
S'ciopàscoppiata lì vi(zin).
Boooom-baaaa.

1"Domani più domani", ovvero "Dopodomani".
2Snanararse indica lo sguazzare delle anitre,
quindi immaginatevi un merlo che sente la bomba,
si piglia 'na paura che…,
e scappa agitando freneticamente le ali
e "urlando" a squarciagola.
O almeno, così me lo immagino io :).


我们已四十三个天在堑壕了,
来吃烂的面包,来在地上睡觉,
也没有人记得,也没有人写下,
也没有人计数谁死亡,谁活啊

Oooossssss-tregheta
谁知明天
充满葡萄酒的一个桶
会不会来,
Ossss-tregheta
我们跟在这里
压榨的死人和活人
喝醉吧!

在前线有安静:有人就来备好
有乐队有棺材的好一个赞礼。
在安静有哨子:它来啊,它来啊,
明天就是节日,请穿好的衣服。

Oooossssss-tregheta
谁知明天
充满葡萄酒的一个桶
会不会来,
Ossss-tregheta
我们跟在这里
压榨的死人和活人
喝醉吧!

在钴色的天上有黑鸟来飞翔,
有爆炸,有巴掌,在高天有火花。
阿如果在天上真的有个上帝,
这种王八蛋就快快进入地狱。

Oooossssss-tregheta
如果是个桶,
如果是充满葡萄酒
的一个桶,
Ossss-tregheta
却就是个炸弹,
就是那里
一下子爆炸的
炸~弹~
Wǒmen yǐ sìshísān gè tiān zài qiànháo le,
Lái chī làn de miànbāo, lái zài dì shàng shuìjiào,
Yě méi yǒu rén jìdé, yě méi yǒu rén xiě xià,
Yě méi yǒu rén jìshù shéi sǐwáng, shéi huó a

Oooossssss-tregheta
Shéi zhī míngtiān
Chōngmǎn pútáojiǔ de yī gè tǒng
Huì bù huì lái,
Ossss-tregheta
Wǒmen gēn zài zhèlǐ
Yāzhà de sǐrén hé huórén
Hē zuì ba!

Zài qiánxiàn yǒu ānjìng: yǒu rén jiù lái bèi hǎo
Yǒu yuèduì yǒu guāncai de hǎo yī gè zànlǐ.
Zài ānjìng yǒu shàozi: tā lái a, tā lái a,
Míngtiān jiù shì jiérì, qǐng chuān hǎo de yīfú.

Oooossssss-tregheta
Shéi zhī míngtiān
Chōngmǎn pútáojiǔ de yī gè tǒng
Huì bù huì lái,
Ossss-tregheta
Wǒmen gēn zài zhèlǐ
Yāzhà de sǐrén hé huórén
Hē zuì ba!

Zài gǔsè de tiān shàng yǒu hēiniǎo lái fēixiáng,
Yǒu bàozhà, yǒu bāzhang, zài gāo tiān yǒu huǒhuā.
Ā rúguǒ zài tiān shàng zhēn de yǒu gè Shàngdì,
Zhè zhǒng wángbādàn jiù kuàikuài jìnrù dìyù.

Oooossssss-tregheta
Rúguǒ shì gè tǒng,
Rúguǒ shì chōngmǎn pútáojiǔ
De yī gè tǒng,
Ossss-tregheta
Què jiù shì gè zhàdàn,
Jiùshì nàlǐ
Yī xiàzi bàozhà de
Zhà~dàn~

No comments:

Post a comment