Saturday, 9 March 2019

Nel mio cuor tu sola stai

Concludiamo la serie delle canzoni contenenti "solo tu" nel titolo con 我的心内只有你 | Guá ê sim lāi tsí-ū lí, "Nel mio cuore ci sei solo tu", canzone Min Nan trovata entro il 10/3/2013, tradotta in Italiano e Mandarino entro il 5/5/2013, e in Romagnolo tra le vacanze di Natale e il 8/1 del 2018. Inoltre, a questo "nel mio cuore ci sei solo tu" ho legato "Mia sola cura", versione italiana di un frammento di Saffo. Per la nota critica, passo all'Inglese, visto che finore tutte in Inglese le ho fatte.
So along with a song, we have today a Sappho fragment. It is Bergk 125, Edmonds 29, Lobel-Page 163, Campbell 163. It is a short phrase quoted twice in two different forms. Iulianus, in his XVIII letter, writes «Ἵνα σέ, τὸ μέλημα τοὐμόν, ὥς φησιν ἡ Σαπφώ, περιπτύξωμαι», «So that I may hug you, my care, as Sappho says». Theodorus Hyrtacenus, in his XV letter, writes instead «Καὶ καταπαῦσαι πρὸς σέ, τὸ ἐμὸν μέλημα, Σαπφώ φησιν ἡ σοφή», «And stop near you, my care, says wise Sappho». The phrase is, of course, τὸ μέλημα τὦμον or τὸ ἔμον μέλημα. Bergk merely reports the quotes. The other editions all agree to keep form one, possibly because form two involves a hiatus or the remotion of an article. Edmonds tries to include the verb too, probably arguing that Iulianus quotes more than Theodorus, and reads «ὤς τε, μέλημα τὦμον, / περπτύγω», while the other two only keep the phrase, to be more prudent, and Lobel-Page has μέλημα τὦμον while Campbell has τὸ μέλημα τὦμον. Whichever edition we follow, this looks like part of a Sapphic stanza. I followed whatever my main source (in this case Bibliotheca Augustana since this was not on Greek Wikisource) had. In this case, this meant following Campbell. Truth be told, Lobel-Page is probably the most adherent to both sources, seen as permuting the second version and applying a crasis gives Lobel-Page's version. But I still prefer to have the leading article.
E poi, la sera del 18/8/19, l'ho tradotta (la canzone) anche in Inglese. E mo me toccherà rimepi' 'a colonna de fianco all'English co' cquarcos'artro… :) Vediamo canzone e frammento!


τὸ μέλημα τὦμον

La mia sola cura.
窗外小雨落袂停
到底你是在哪里
有你陪伴的日子
人生过着才有意义
对你付出真情意
爱你永远袂后悔
希望你会了解
我的心内只有你

*你讲过爱的世界
有我就有你
心甘情愿
对你付出真情
我的人生
已经完全交予你
望你会当赶紧
转来阮身边
所以我求求你
莫予我离开你
除了你我袂当过着
幸福的日子

想欲问你一句话
毋敢对你来讲起
只有写批寄予你
我的心内只有你
对你付出真情
爱你永远袂后悔
希望你会了解
我会为你来等待

*两次


Piove che non smette mai
Tu infine dove stai?
Se mi accompagnavi, sai,
C'era un senso a gioie e guai
Vero amore ti donai
E non l'ho rimpianto mai
Spero che tu capirai:
Nel mio cuor tu solo stai

* Mi hai detto "Sarò sempre
Dove tu sarai"
Per mia scelta
Il mio cuore ti donai
La mia vita
Te l'ho data tutta, sai:
Spero che al mio fianco
In fretta tornerai!
Quindi ti prego: fai
Che non ti lasci mai!
Senza di te non posso aver
Giorni lieti mai!

Io vorrei parlarti, sai,
Ma venir non oso mai
Solo scrivo - e leggerai -
"Nel mio cuor tu solo stai"
Vero amor ti donai
E non l'ho rimpianto mai
Spero che tu capirai
A 'spettar mi troverai

* Due volte


窗外小雨下不停
到底你是在哪里
有你陪伴的日子
人生过着才有意义
对你付出真情意
爱你永远没后悔
希望你会了解
我的心里只有你

*你说过爱的世界
有我就有你
心甘情愿
对你付出真心
我的人生
已经完全交给你
愿你才能赶紧
回到我怀里
所以我求求你
别让我离开你
没有你我不能过着
幸福的日子

想要问你一句话
不敢对你来说起
只有写信送给你
我的心里只有你
对你付出真情
爱你永远没后悔
希望你会了解
我会为你来等待

*两次
Mĕă sōlă cūră.

O mine only caring.
Thang-guā sió-hōo lo̍h buē thîng
Tàu-té lí sī tsāi ná-lí
Ū lí puê-phuānn ê li̍t-tsí
Lîn-sing kuè-tio̍h tsâi ū ì-gī
Tuì lí hù-tshut tsin tsîng-ì
Ài lí íng-uán buē hiō-hué
Hi-bāng lí ē liáu-kái
Guá ê sim lāi tsí ū lí

* Lí kóng-kuè ài ê sè-kài
Ū guá tio̍h ū lí
Sim-kam-tsîng-guān
Tuì lí hù-tshut tsin-sim
Guá ê lîn-sing
Í-king uân-tsuân kau hōo lí
Bāng lí ē-tàng kuánn-kín
Tńg-lâi gún sin-pinn
Sóo-í guá kiû-kiû lí
Mài hōo guá lī-khui lí
Tû-liáu lí guá buē-tàng kuè-tio̍h
Hīng-hok ê li̍t-tsí

Siūnn-beh mn̄g lí tsi̍t-kù uē
M̄ kánn tuì lí lâi kóng-khí
Tsí-ū siá phue kià hōo lí
Guá ê sim lāi tsí ū lí
Tuì lí hù-tshut tsin tsîng
Ài lí íng-uán buē hiō-hué
Hi-bāng lí ē liáu-kái
Guá ē uī lí lâi tán-thāi

* Nn̄g tshù


Fura ‘e piöv e u-n ṣmètt piò
Te indô’ sit ãndê a la fẽ?
Quèll ch’’e ẓuẓidéva a me
Tòtt l’avéva un sẽs cun te.
Me a-t ò vlu bẽ da bõ,
E a-n sò mai stê trèst cun te.
Me a spir che t capiré
Ch’int’’e cör a-j ò sôl te!

* T-a-m é dètt che t s’rèst sèmper
Stê aquà cun me.
‘E mi cör
A-t-l’ò da bõ dê tòtt a te.
La mi vida,
A-t-l’ò dêda tòtta a te:
E me a spér che t vègna
Prëst aquà da me.
Dõca a-t cmènd: no lasêṙ
Ch’a-m véga vi da te,
Parch’ a-n pòs brisul rèssar cuntẽt
S’t-a-gn-i si te!

Me a-t avrèbb cmãndêṙ un quël,
Mo a-n ò ‘e curàg ‘d avnì:
A-t scriv sôl un bisinĩ:
Int’’e cör a-j ò sôl te.
Me a-t ò vlu bẽ da bõ,
E a-n sò mai stê trèst cun te.
Me a spér che t capiré
Che me a-t tnirò da stêṙ

*


Chuāngwài xiǎoyǔ xià bù tíng
Dàodǐ nǐ shì zài nǎlǐ
Yǒu nǐ péibàn de rìzi
Rénshēng guòzhe cái yǒu yìyì
Duì nǐ fùchū zhēn qíngyì
Ài nǐ yǒngyuǎn méi hòuhuǐ
Xīwàng nǐ huì liǎojiě
Wǒ de xīn lǐ zhǐ yǒu nǐ

* Nǐ shuōguò ài de shìjiè
Yǒu wǒ jiù yǒu nǐ
Xīngānqíngyuàn
Duì nǐ fùchū zhēnxīn
Wǒ de rénshēng
Yǐjīng wánquán jiāogěi nǐ
Yuàn nǐ cáinéng gǎnjǐn
Huí dào wǒ huái lǐ
Suǒyǐ wǒ qiúqiú nǐ
Bié ràng wǒ líkāi nǐ
Méi yǒu nǐ wǒ bù néng guòzhe
Xìngfú de rìzi

Xiǎngyào wèn nǐ yī jù huà
Bù gǎn duì nǐ lái shuōqǐ
Zhǐyǒu xiě xìn sòng gěi nǐ
Wǒ de xīn lǐ zhǐ yǒu nǐ
Duì nǐ fùchū zhēn qíng
Ài nǐ yǒngyuǎn méi hòuhuǐ
Xīwàng nǐ huì liǎojiě
Wǒ huì wèi nǐ lái děngdài

* Liǎng cìRain now falls incessantly,
In the end, where can you be?
When you were around for me,
Life could make some sense to me
My true love I've given thee,
There’s no regret in this for me,
I just hope that you will see
In my heart I have but thee

Chorus:
You said in the world of love
You’d always be with me,
And I willingly
My true love gave to thee,
Mȳ whole life,
I have given all to thee,
I hope you’ll come quick
Here by my side to be.
So I’m now begging thee:
Don’t let me ever leave thee
Without you, happy days for me
There can never be!

I would like to talk to you
But I do not dare come speak,
I just write, which you will see,
“In my heart I have but thee”.
My true love I have shown
There’s no regret in this for me,
I just hope that you will see
I’ll keep waiting here for thee.

Chorus twice

No comments:

Post a comment