Tuesday, 17 September 2019

If there wasn't him

Today we have three songs with more or less the same title, "If there wasn't him would you (still) love me", whether it be Mandarin 如果没有他你还爱我吗 | Rúguǒ méi yǒu tā nǐ hái ài wǒ ma, Hakka 系讲无佢侪汝爱涯无那 | Hè-kóng mô kî sâ nyî òi ngâi mô ná, or Hakka again 如果系无佢汝还爱涯无 | Yu-kwó hè mô kî nyî hân òi ngâi mô. Now, the first one, I met sometime between Jun 22 and mid-July 2013 and translated way later at 9:20 on Jan 11 2018; the second one I met within May 17 2014, I would assume after Easter, definitely after October 2013, and I translated it way later at 9:10 on Jan 11 2018; the third one I met on Nov 11 2017 in this horrible format, tried my very best to decrypt it, asking for help on Hakka Lyrics, was presented with smule lyrics on Nov 25 2017, and found the link given above on Nov 24, which is what I follow for the lyrics; I translated this to English, like all the other ones, way later, at 9:37 on Jan 11 2018. At the end, I will also present my best meaningful and repetition-respecting rendition of the horrible format, listing the changes from the last Hakka version to the rendition in question. Let's see 'em!


伤痛我背
我也是无所谓
当爱情已成烟灰
最后留下狼狈
*一个人睡
只有孤单相随
独自在午夜梦回
留下一个人沉醉

@难道你真的忘了吗
当初你说想要个家
如今你离开我怎么啦
是否你心里只有一个他

#如果没有他你还爱我吗
我很想知道你的真心话
一句话了却我心中的牵挂
爱与不爱都算是回答
如果没有他你还爱我吗
我真的在意你给的回答
请不要再让我泪滴如雨下
在爱与痛的边缘挣扎


@


Shāngtòng wǒ bèi
Wǒ yě shì wúsuǒwèi
Dāng àiqíng yǐ chéng yānhuī
Zuìhòu liúxià lángbèi
* Yī gè rén shuì
Zhǐyǒu gūdān xiàngsuí
Dúzì zài wǔyè mèng huí
Liúxià yī gè rén chénzuì

@ Nándào nǐ zhēn de wàngle ma
Dāngchū nǐ shuō xiǎngyào gè jiā
Rújīn nǐ líkāi wǒ zěnme la
Shìfǒu nǐ xīnlǐ zhǐyǒu yī gè tā

# Rúguǒ méi yǒu tā nǐ hái ài wǒ ma
Wǒ hěn xiǎng zhīdào nǐ de zhēnxīn huà
Yī jù huà liǎoquè wǒ xīnzhōng de qiānguà
Ài yǔ bù ài dōu suàn shì huídá
Rúguǒ méi yǒu tā nǐ hái ài wǒ ma
Wǒ zhēn de zàiyì nǐ gěi de huídá
Qǐng bùyào zài ràng wǒ lèidī rú yǔ xià
Zài ài yǔ tòng de biānyuán zhēngzhá

*
@
#
#You hurt my back
But I no longer care
When our love has turned to ash
In the end we leave our shame
* I sleep alone
With my own solitude
At night in my dreams I see
Me not getting drunk alone

@ Could it be that you have forgot
You said you wanted a family
But now you're leaving me
Why is that?
Is there really just one he in your heart?

# If there wasn't him would you still love me?
Really want to know what the truth would be
Just one word solves the worries inside my heart:
Love or not love as answers both count
If there wasn't him would you still love me?
Really care about what you'll answer me
Please don't make my tears rain once again for you
I am fighting between love and grief

*
@
#
#

受苦为
其实问题
你的忍下去
虽然伤着一次
*一看
翻佮再次倒转回到
你的到几时
你的晓留在这儿

@能够忘记你的譮话
好好
今下现在离开
做么为何
可能因为看

系讲如果佢侪无那
真实回答譮话
毋好不要半头路回想一人
容易回答
系讲如果佢侪无那
答应一句清楚譮话
毋好不要阿里这里戆戆傻傻一人
系讲如果结局你的心选佢侪


@


Shìu khú vùi nyî
Khî-shıt ngâi mô mùn-thî
Vùi nya tshîn ngâi nyun ha-hì
Sui-yên shong-tó ka yit tshìi
* Yit khòn tó nyî
Yù fan-kak tò-cón kî
Shìu nya hì òi tèu kí shî
Nya sim cang hiáu lîu tshoi lî

@ Nén-kèu nyî mông-kì nya voi-fà
Òi kak ngâi hó-hó hòng cak ka
Kin-hà nyî lî-khoi ngâi
Tsò-mài nâ
Khó-nén nyî phièn ngâi yin-vùi khòn ngâi ngà

* Hè-kóng mô kî-sâ nyî òi ngâi mô nâ
Ngâi cin-shıt òi ti nyî èn kài voi-fà
M-mó piòng ngâi pàn thêu-lû fûi-sióng nyî ka
Òi hè m òi àn koi èn kài fà
Hè-kóng mô kî-sâ nyî òi ngâi mô nâ
Nyî èn ngâi yit kì tshin-tshú kài voi-fà
M-mó piòng ngâi a-lî ngà-ngà tén nyî ka
Hè-kóng kiet-khiu̇k nya sim sién kî-sâ

*
@
#
#Suff'ring for you
Is no problem for me
I still bear my love for you
Though you've wounded me again
* When I see you
Have just gone back to him,
How long will you be mad at me?
When will you let go of me?

@ Maybe you have forgot your words?
You said you wanted a family...
But now you're leaving me:
Why is that?
Did you deceive 'cause you thought I was dumb?

# If there wasn't him would you still love me?
Really wanna know what your answer is
Do not leave me thinking of you so cluelessly:
Love or not love, an easy reply.
If there wasn't him would you still love me?
Just with one clear sentence please answer me
Do not leave to wait for you dumbly here
If you're gonna choose him in the end

*
@
#
#恋爱
做么为何长久
*一只人情
试着感动伤心
伤怀了我(的)
你的心里是否有别只人

@做么为何
系讲如果真实
恬恬静静想想
单侪孤独痛苦在心里

#如果还爱
毋好不要放在你(的)心里好
系讲如果真实痛心对
希望会变心对
你的心有了
系讲如果你的心里真实为了
希望能够
虽然两感情共下一起
Nyî kóng òi tséu
Ngâi ya m hiáu lîu nyî
Lièn-òi kak nyî àn kíu
Tsò-mài m hiáu chông-kíu
* Yit cak nyîn-tshîn
Ngâi ya chì-tó shong-sim
Nyî shong-fài-liáu nga kài sim
Nya sim li hè yìu phėt cak nyîn

@ Tsò-mài nyî m òi kóng ngâi ti
Hè-kóng nyî cin-shıt m òi ngâi
Hòi ngâi kak tiâm-tiâm sióng sióng tó nyî
Nyî piòng ngâi tan-sâ thùng-khú tshoi sim li

# Yu-kwó hè mô kî nyî hân òi ngâi mô
M-mó piòng tshoi nya kài sim li hó mô
Hè-kóng nyî cin-shıt hè àn thùng-sim tùi ngâi
Ngâi hi-mòng nyî m vòi pièn-sim tùi ngâi
Nya sim yìu-liáu kî m òi kóng ngâi ti
Hè-kóng nya sim li cin-shıt vùi-liáu kî
Ngâi hi-mòng nyî nén-kèu hiáu sióng tó ngâi
Sui-yên lióng-sâ kám-tshîn m hiáu khiùng-haYou say you'll leave
But I cannot leave you
I've loved you for so long
Why could if not be forever
* With this feeling I also feel sad
You have wounded my heart
Is there someone else in yours

@ Why don't you want to tell me
If you really do not love me?
Make me quietly think think of you
You have left me here with grief in my heart

# If there wasn't him would you still love me?
Please don't keep this locked in your heart, OK?
If you really are very sorry for me
I hope you will not change mind about you
There's him in your heart, you don't wanna tell me
If your feelings are really all for him
I just hope you can think about me still
Even though we cannot be two in love


离开

恋爱
做么为何长久
只人情
试着感动伤心
伤怀了我(的)
你的心又有别只人

做么为何
系讲如果真实
恬恬静静

单侪孤独痛苦在心里

#如果
毋爱不要放在我(的)心里好
系讲如果真实捱痛苦
希望变心对
你的心有渴望
系讲如果你的心意真实为了
希望能够想过
虽则两感情共下一起

只人情
试着感动伤心
伤怀了我(的)
你的心意有别只人#

如果
毋爱不要放在我(的)心里好
系讲如果真实当可惜对
希望变心对
你的心有渴望
系讲如果你的心意真实为了
希望能够想过
虽则两感情共下一起
Nyî kak òi sak ngâi
Ngâi kak m hiáu lîu nyî
Lièn-òi kak nyî àn kíu
Tsò-mài m hiáu chông-kíu
Lî cak nyîn-tshîn
Ngâi ya chì-tó shong-sim
Nyî shong-fài-liáu nga kài sim
Nya sim yìu yìu phėt cak nyîn

* Tsò-mài nyî m mòi kóng ngâi ti
Hè-kóng nyî cin-shıt m òi ngâi
Hòi ngâi kak tiâm-tiâm
Sióng tó nyî
Nyî piòng-kwò tan-sâ thùng-khú tshoi sim li

# Yu-kwó hè mô kî nyî hân m òi ngâi mô
M mòi piòng tshoi nga kài sim li hó mô
Hè-kóng nyî cin-shıt hè ngâi thùng-khú tsut tù ngâi
Ngâi hi-mòng nyî m hiáu pièn-sim tùi ngâi
Nya sim yìu liàu kî m òi kóng ngâi ti
Hè-kóng nya sim-yì cin-shıt vùi-liáu kî
Ngâi hi-mòng nyî nén-kèu hiáu sióng-kwò ngâi
Sui-tset lióng-sâ kám-tshîn m hiáu khiùng-ha

Lî cak nyîn-tshîn
Ngâi ya chì-tó shong-sim
Nyî shong-fài-liáu nga kài sim
Nya sim-yì yìu phėt cak nyîn

*

#

Yu-kwó hè mô kî nyî hân m òi ngâi mô
M mòi piòng tshoi nga kài sim li hó mô
Hè-kóng nyî cin-shıt hè àn tong khó-sit tù ngâi
Ngâi hi-mòng nyî m hiáu pièn-sim tùi ngâi
Nya sim yìu liàu kî m òi kóng ngâi ti
Hè-kóng nya sim-yì cin-shıt vùi-liáu kî
Ngâi hi-mòng nyî nén-kèu hiáu sióng-kwò ngâi
Sui-tset lióng-sâ kám-tshîn m hiáu khiùng-ha

Saturday, 14 September 2019

Fish never stop swimming

Back to English today, and for the rest of the blog posts, if nothing new pops up. Love last time, love this time too, with a Chinese song titled 一天到晚游泳的鱼 | Yītiāndàowǎn yóuyǒng de yú, "Fish that swim all the day until the evening", which I met sometime between Jun 22 and mid-July 2013 and translated to English way later in the evening of Jan 12 2018. Actually, since I'm trascribing all the unsubbed parts too, I need to translate them now, and the line division requires me to adapt the «Swimming swimming swimming swimming joyfully» to allow a line break in the middle of the third "swimming", and I need a second version of the line for when "shui zhong" is replaced by "manman". New bits and adaptation date 8/9/18 past 22:15. Let's see!


情愿困在你怀中
困在你温柔
不想一个人寂寞
无边漂泊
就象鱼儿水里游
你的心河流向我
不眠不休的追求

*一天到晚游泳的鱼啊
鱼不停游
一天到晚想你的人啊
爱不停休
从来不想回头
不问天长地久*
因为我的爱
覆水难收

多少喜乐在心中
慢慢游
多少忧愁不肯走
流向心头
就像鱼儿水里游
永远不会问结果
他们知道爱情
没尽头

#一天到晚游泳的鱼啊
鱼不停游
一天到晚想你的人啊
爱不停休
沧海多么辽阔
再也不能回首
只要你心里
永远留我

女伴:
鱼儿鱼儿鱼儿水中游,
游啊游啊游,
啊游到乐悠悠,
鱼儿鱼儿鱼儿慢慢游,
游啊游啊游,
啊游到乐悠悠
(跟女伴:)因为我的爱
因为我的爱
(一个人:)覆水难收

女伴:
鱼儿鱼儿鱼儿水中游,
游啊游啊游,
啊游到乐悠悠,
鱼儿鱼儿鱼儿慢慢游
游啊游啊游,
雨声:沧海乐悠悠
女伴:啊游到乐悠悠。
雨声:从不觉不自由

女伴:
鱼儿鱼儿鱼儿水中游
游啊游啊游,
雨声:你看那沧海多么辽阔
女伴:啊游到乐悠悠
雨声:再也不能回首

女伴:
鱼儿鱼儿鱼儿慢慢游
游啊游啊游,
雨声:情海不由我
女伴:啊游到乐悠悠。
雨声:追求1没有尽头

女伴:
鱼儿鱼儿鱼儿水中游
呣呣呣呣呣
雨声:不问天长地久
女伴:呣呣呣呣呣呣
雨声:从来不想回头

女伴:
鱼儿鱼儿鱼儿慢慢游……

1 可能是“这就”。
Qíngyuàn kùn zài nǐ huái zhōng
Kùn zài nǐ wēnróu
Bù xiǎng yī gè rén jìmò
Wúbiān piāobó
Jiùxiàng yú'er shuǐ lǐ yóu
Nǐ de xīnhé liú xiàng wǒ
Bù mián bù xiū de zhuīqiú

* Yītiāndàowǎn yóuyǒng de yú a
Yú bù tíng yóu
Yītiāndàowǎn xiǎng nǐ de rén a
Ài bù tíng xiū
Cónglái bù xiǎng huítóu
Bù wèn tiānchángdìjiǔ *
Yīnwèi wǒ de ài
Fùshuǐnánshōu

Duōshǎo xǐlè zài xīn zhōng
Mànman yóu
Duōshǎo yōuchóu bù kěn zǒu
Liú xiàng xīntóu
Jiùxiàng yú'er shuǐ lǐ yóu
Yǒngyuǎn bù huì wèn jiéguǒ
Tāmen zhīdào àiqíng
Méi jìntóu

# Yītiāndàowǎn yóuyǒng de yú a
Yú bù tíng yóu
Yītiāndàowǎn xiǎng nǐ de rén a
Ài bù tíng xiū
Cānghǎi duōme liáokuò
Zàiyě bù néng huíshǒu
Zhǐ yào nǐ xīnlǐ
Yǒngyuǎn liú wǒ

Nǚbàn:
Yú'er yú'er yú'er shuǐ zhōng yóu,
Yóu a yóu a yóu,
A yóu dào lè yōuyōu,
Yú'er yú'er yú'er mànman yóu,
Yóu a yóu a yóu,
A yóu dào lè yōuyōu

#

*
(Gēn nǚ bàn:) Yīnwèi wǒ de ài
Yīnwèi wǒ de ài
(Yī gè rén:) Fùshuǐnánshōu

Nǚbàn:
Yú'er yú'er yú'er shuǐ zhōng yóu,
Yóu a yóu a yóu,
A yóu dào lè yōuyōu,
Yú'er yú'er yú'er mànman yóu,
Yóu a yóu a yóu,
Yǔshēng: Cānghǎi lè yōuyōu
Nǚbàn: A yóu dào lè yōuyōu.
Yǔshēng: Cóng bù jué bù zìyóu

Nǚbàn:
Yú'er yú'er yú'er shuǐ zhōng yóu,
yóu a yóu a yóu,
Yǔshēng: Nǐ kàn nà cānghǎi duōme liáokuò
Nǚbàn: A yóu dào lè yōuyōu
Yǔshēng: Zài yě bùnéng huíshǒu

Nǚbàn:
Yú'er yú'er yú'er mànman yóu,
Yóu a yóu a yóu,
Yǔshēng: Qínghǎi bù yóu wǒ
Nǚbàn: A yóu dào lè yōuyōu.
Yǔshēng: Zhuīqiú1 méiyǒu jìntóu

Nǚbàn:
Yú'er yú'er yú'er shuǐ zhōng yóu,
Ḿ ḿ ḿ ḿ ḿ
Yǔshēng: Bù wèn tiānchángdìjiǔ
Nǚbàn: Ḿ ḿ ḿ ḿ ḿ ḿ
Yǔshēng: Cónglái bù xiǎng huítóu

Nǚbàn:
Yú'er yú'er yú'er mànman yóu…

1 Kěnéng shì "zhèijiù".I'd rather be trapped in your hugs
And your tenderness
Don't want to wander endlessly
All on my own
Like the fish in water swim
Your heart's feelings flow to me:
A never-ending pursuit

* Fish that swim all day till the evening
They never stop
I think of you all day till the evening
My love never rests
Never wanted to turn
Did not ask for eternity *
Damage's already done:
I'm in love with you

How much joy inside my heart
Slowly roams
How much pain doesn't wish to leave
And flows to my heart
Fishes that in water swim
Never ask for a result
'Cause they know that love
Will never end

# Fish that swim all day till the evening
They never stop
I think of you all day till the evening
My love never rests
Oh the ocean's so vast
I can never come back
Just want to always stay inside your heart

Backup girls:
Fishes fishes fishes in the sea
Swim, oh, swim, oh, swim,
They swim so joyfully.
Fishes fishes fishes so slowly
Swim, oh, swim, oh, swim,
They swim so joyfully.

#

*
(with backup girls:) Damage's already done,
Damage's already done:
(Alone:) I'm in love with you!

Backup girls:
Fishes fishes fishes in the sea
Swim, oh, swim, oh, swim,
They swim so joyfully.
Fishes fishes fishes so slowly
Swim, oh, swim, oh, swim,
Yusheng: Happy in the sea,
Backup girls: They swim so joyfully.
Yusheng: Ne'er do they not feel free.

Backup girls:
Fishes fishes fishes in the sea
Swim, oh, swim, oh, swim,
Yusheng: Look at how vast the ocean is
Backup girls: They swim so joyfully.
Yusheng: You can never turn back.

Backup girls:
Fishes fishes fishes so slowly
Swim, oh, swim, oh, swim,
Yusheng: I can't help but keep
Backup girls: They swim so joyfully.
Yusheng: Pursuing with no end.

Backup girls:
Fishes fishes fishes in the sea
Mm mm mm mm mm
Yusheng: Di'n't ask for eternity
Backup girls: Mm mm mm mm mm mm
Yusheng: Never wanted to turn

Backup girls:
Fishes fishes fishes so slowly…

Tuesday, 10 September 2019

Non ti dimenticar | Don't forget

Quindi siamo in mezzo sia a una serie di canzoni d'amore, sia a una di canzoni giapponesi? Beh, allora 忘れないで | Wasurenaide calza a pennello. Questa bella canzone giapponese che ho incontrata ad un certo punto del secondo anno di studio (presumibilmente alla fine del 2012, ma forse nel 2013 entro Agosto), ridissotterrata per il blog e tradotta in Cinese, Italiano, e Finlandese… e poi è successa "della roba".
Ho iniziato con il Cinese, che ho fatto tra mezzanotte e le ~17 del 1/3/19, per poi rendermi conto che avevo mancato una differenza tra i ritornelli il 13/3/19, e correggere un errore il 18/3. Nel frattempo, alle 23:58 del 11/3 ho iniziato l'Italiano, ne ho fatto un bel pezzo entro l'una, e l'ho completata tra le 8:22 e le 9:31, per poi aggiustare la stessa differenza di ritornelli del Cinese il 13/3, e fare un'altra aggiustatina il giorno seguente, e infine correggere lo stesso errore del Cinese il 18/3.
E ora veniamo al Finlandese. Ho fatto i ritornelli nel corso del 13/6, poi la prima strofa la mattina seguente, e la seconda la sera. Questo, più qualche correzione ortografica da Joonas (vedi più avanti), dà la versione 1.0. E poi ho chiesto su Quora a riguardo. Dapprima Joonas Vakkilainen ha commentato riguardo alla grammatica. Coi suoi commenti, è venuta fuori la 2.0. Poi Katja Kaila ha passato 2h provando a rivederla per farla stare nella musica. Sfortunatamente, la revisione è andata un po' troppo in là per gli standard del blog, producendo la canzone finlandese sotto, che ho tradotto in Italiano e Cinese il 28/5/19 intorno alle 13, con un epsilon di aggiustatine la sera intorno alle 20. Ho cercato di prendere più correzioni possibile da Katja, e questo ha prodotto la versione 3.0.
Tuttavia, la storia non è ancora finita. Parendomi che le revisioni avessero alterato qualche sfumatura, ho chiesto a Quora riguardo alla canzone Giapponese, e ancora attendo una risposta ai miei commenti da Chie Hamada scrivendo questo post il 19/6/19. Onestamente non so cosa stessi fumando quando ho prodotto «你到头来就消失 / 而我就再看不见你» per le righe 3-4 della traduzione Giapponese-Cinese, ma il 19/6/19 alle 16:41 è ora di aggiustare quell'obbrobrio. E poi, «Sinun jos olla voisin, / Syvyyksiin rakkauden sukeltaa,» non è abbastanza fedele per me, quindi alle 16:50 sto cercando di sistemarlo… finito entro le 16:59. Il 6/7/19 nella notte penso al testo, produco un'interpretazione sensata che presto includerò sotto, e conseguentemente modifico «Myös on toisiä esineitä / Joita sinä suojelet» nelle righe 7-8 che vedete sotto.
Bon, allora, Hamada non risponde ai commenti, e siamo al 7/7. In effetti, vista la mancata risposta, ho pensato io stesso al testo, e ho concluso la seguente interpretazione:
 • «Se mi tuffo nelle profondità del tuo amore», ovvero quando ci incontriamo da amanti, di nascosto da tua moglie;
 • «Il domani finisce per diventare invisibile», cioè il nostro futuro si avvolge nell'incertezza, perché se quella ci becca Dio sa cosa ci può succedere;
 • «Quindi fammi dolcemente nuotare liberamente», ossia separiamoci, finiamola di rischiare;
 • «Ci sono anche altre cose che proteggi», anzi persone (mono ha il doppio senso), che sarebbero la moglie e magari i figli;
 • Infatti, anche se canta un uomo, la canzone è scritta dalla prospettiva di una donna, come si vede dall'uso di anata;
 • La donna è decisamente ancora molto legata a lui infatti gli chiede di ricordarla;
 • Saltando il ritornello che è chiaro, passiamo alla seconda strofa; «Visto che un giorno, piuttosto che il coraggio di volare verso il tuo petto [=abbraccio], sceglierò una vita ordinaria», cioè non ce la faccio più a rischiare di essere beccata in flagrante, quindi mi tocca di scegliere di lasciarti;
 • «Quando è ridotta ad un ricordo, la forza [di un sentimento] non può continuare», riferito a come vanno male le cose tra lui e sua moglie; wakasa vuol dire anche "energicità" o "freschezza", a parte "giovinezza";
 • «Più eri triste, più si vedeva il [tuo] amore», cioè peggio gli andava colla moglie più spesso si incontravano i due amanti.
Detto questo, vediamo di rielaborare le traduzioni. La Finlandese la demando alla domanda su Quora. Diamo un'occhiata all'italiano. «Ci sono anche altre cose», no, sono «altri». 7/7/19 14:03. Aggiungiamo i puntini al v. 4 della strofa 2 visto che la connessione delle due metà non è molto chiara. «Quand'è solo un ricordo, / La gioventù non può continuar / Più mi sentivo trīste / Più l'amor si vedēva». Non proprio. Vediamo un momento… Fatto. 14:11 7/7/19. Mo il Cinese. «因为你也有别的 / 东西想要来保护», ancora, sono persone, vediamo… «因为你也有别人 / 应该仔细地保护», hmm… 好好保护, OK. Ancora i puntini… «当它只是个记忆 / 年轻一定不将会继续 / 我越感到伤心悲哀 / 爱就越曾来出现啊», ci risiamo. «当他减少成记忆 / 爱情不能继续坚强: / 你的情况越变得坏, / 我越看得到你的爱», che ci ha pure la rima, fantastico. 7/7/19 14:21. Ciò detto, vediamo le traduzioni!
So we're both in the middle of a series of love songs, and of one of Japanese songs? Well, then 忘れないで | Wasurenaide is the perfect fit. This beautiful Japanese song I met sometime back in year 2 of study (presumably end of 2012, but maybe in 2013 within August), dug up again for the blog and translated to Chinese, Italian, and Finnish… and then "stuff" happened.
I started with the Chinese, which I did between midnight and ~17 on 1/3/19, to then realize I had missed a difference between the choruses on 13/3/19, and correcting an error on 18/3. Meanwhile, at 23:58 on 11/3 I started the Italian, did a bunch of it within 1:00, and completed it between 8:22 and 9:31, to then fix the same chorus difference as the Chinese on 13/3, and make another tweak the following day, and finally the same error correction as Chinese on 18/3.
And now we come to the Finnish. I did the choruses in the course of 13/6, then verse 1 the next morning, and verse 2 that evening. This, plus some spelling corrections from Joonas (see further), gives the 1.0 version. And then I asked on Quora about it. Joonas Vakkilainen first commented on the grammar. With his comments, 2.0 came out. Then Katja Kaila spent 2h trying to rework this so that it fit the tune. Unfortunately, the reworking went a bit too far for the standards of the blog, producing the Finnish song below, which I translated to Italian and Chinese on 28/5/19 around 13, with epsilon tweaks in the evening near 20. I tried to take up as many corrections as I could from Katja, and that resulted in version 3.0.
However, the story isn't over yet. Feeling as though the reworkings altered some nuances, I asked Quora about the Japanese, and am still waiting for a reply to my comments from Chie Hamada as of writing this on 19/6/19. Honestly, I don't know what I was smoking when I produced «你到头来就消失 / 而我就再看不见你» for ll. 3-4 of the Japanese-Chinese translation, but on 19/6/19 at 16:41 it's time to fix that horror. Also, «Sinun jos olla voisin, / Syvyyksiin rakkauden sukeltaa,» isn't faithful enough to me, so at 16:50 I'm trying to rework it… done by 16:59. On 6/7/19 in the night I think through the lyrics, produce a sensible interpretation which I will soon include below, and consequently modify «Myös on toisiä esineitä / Joita sinä suojelet» into the lines 7-8 you see below.
Welp, so, Hamada won't answer my comments, and it's 7/7. Actually, seeing the lack of an answer, I thought about the lyrics myself, and concluded the following interpretation:
 • «If I dive into the depths of your love», that is when we meet as lovers, secretly from your wife;
 • «Tomorrow ends up being invisible», that is our future gets wrapped in uncertainty, because if she catches us God knows what can happen to us;
 • «So gently let me swim freely», that is let's part, let's stop risking;
 • «There are also other things you protect», or rather people (mono has a double meaning), which would be his wife and perhaps his children;
 • Indeed, though it's a man singing, the song is written from the perspective of a woman, as can be seen by the use of anata;
 • The woman is decidedly still strongly bonded to him, indeed she asks him to remember her;
 • Skipping the chorus which is clear, we pass to verse 2; «Since one day, rather than the courage to fly towards your breast [=hug, embrace], I will choose an ordinary life», that is I can no longer handle this risking to get caught red-handed, so I got to choose to leave you;
 • «When reduced to a memory, the strength [of a feeling] cannot continue», referring to how things are going bad between him and his wife; wakasa can also mean "energeticness" or "freshness", besides "youth";
 • «The more [you] were sad, the more [your] love was visible», that is the worse things went for him with his wife the more often the two lovers met.
That said, let's get to reworking the translations. The Finnish one I delegate to the Quora question. Let's take a look at the Italian. «Ci sono anche altre cose», no, they're «altri». 7/7/19 14:03. Let's add an ellipsis to l. 4 of verse 2 since the connection of the two halves isn't very clear. «Quand'è solo un ricordo, / La gioventù non può continuar / Più mi sentivo trīste / Più l'amor si vedēva». Not quite. Let's see for a moment… Done. 14:11 7/7/19. Now the Chinese. «因为你也有别的 / 东西想要来保护», again, they're people, let's see… «因为你也有别人 / 应该仔细地保护», hmm… 好好保护, OK. Ellipsis again… «当它只是个记忆 / 年轻一定不将会继续 / 我越感到伤心悲哀 / 爱就越曾来出现啊», here we go again. «当他减少成记忆 / 爱情不能继续坚强: / 你的情况越变得坏, / 我越看得到你的爱», which even rhymes, fantastic. 7/7/19 14:21. That said, let's see the translations!


あなたの愛情あい
ふかおぼれたら
あしたがえなく
なってしまうから
このままそっと
自由じゆうおよがせて
あなたがほかにも
まもるものがある
たとえこのこい
かなしくわっても

わすれないで
わたしのことを
ときながれて
だれかに出逢であっても
わすれないで
こころすみ
もうゆめなかしか
えないから

あなたのむね
とび勇気ゆうきより
普通ふつう人生じんせい
いつかえらぶから
おもだけじゃ
わかさはつづかない
かなしくなるほど
あいえてきた
たとえちがう女性ひと
こいしているときも

わすれないで
わたしのことを
どんな未来みらい
あなたがしても
わすれないで
最後さいご約束やくそく
もうあなたのそばに
いられないから

わすれないで
わたしのことを
もうゆめなかしか
えないからDato che, se mi tuffo
Del tüo amor nella profondità,
Il mio domani agli occhi miei
Ogni volta scomparendo va,
Dolcemente, ti prego,
In libertà fāmmi nuotar
Ci sono anche āltri
Chē tu proteggendo vai
Anche se questo nostro amor
Nella tristezza si dissolverà

Non ti dimenticar
No, non ti scordar di me,
Anche se, con il tempo,
Tu dovessi incontrar qualcun…
Non ti dimenticar,
Nell'angolo del tuo cuor,
Perché fuori dai sogni noi più
Non ci possiam veder

Poiché certo un giorno
Piuttosto che il corāggio
Di volar verso il cuore tuo
Una vita normale sceglierò…
Se ridotto a un ricordo,
Un sentimento forte non può restar:
E quanto più andava male a te,
Più il tuo amor si mostrava a me.
Ānche quando nōï
Di altre persone c'innamorerem

Non ti dimenticar,
No, non ti scordar di me,
Qual che sia il futuro
Che per te tu or cercando vai…
Non ti dimenticar
La tüa promessa final,
Perché tu al mio fianco giammai
Più non mi vorrai

Non ti dimenticar,
No, non ti scordar di me,
Perché fuorché nei sogni noi più
Non ci possiam veder.因为如果我深深
来溺水入你的爱情里
我的明天就来消失
而我就再看不见它
这样请你轻轻地
让我自由地来游泳啊
因为你也有别人
应该好好保护
而即使我们这段爱
来有伤心的一个结束

千万不要忘记
我两的情爱关系
尽管时间流着
可能相逢于某别人哦
千万不要忘记
在内心的角落里
因为除了梦之中以外
不再可相遇

因我某时比飞入
你的怀里的那段勇气
一定会选择继续活
普通的一个生活……
当它减少成记忆
爱情不能继续坚强:
你的情况越变得坏,
我越看得到你的爱
而甚至在你会相爱
与别个人的那个时候

千万不要忘记
我两的情爱关系
无论你正在
寻找哪一种未来
千万不要忘记
你最后的约定啊
因为我在你的身边
再不会被要求

千万不要忘记
我两的情爱关系
因为除了梦之中以外
不再可相遇

Sinun jos olla voisin,
Syvyyksiin rakkauden sukellan,
Kun huominen haihtuu pois
Ja en sitä nähdä voi;
Minut vesille kutsu
Ja vapauteen, vaikka rakkaus
Ei tehty oisi kestämään
Ja se ois ohikiitävää.
Jopa jos jonain päivänä
Rakastat toista, et minua…

Ethän unohtaa saa
Näin kaunista rakkautta,
Vaikka uudemman rakkauden
Vielä joskus kohtaisitkin,
Ethän unohtaa saa
Mitä sydämeen kätkeytyy,
Koska unessa ainoastaan
Sinut kohdata voin.

Jonain päivänä kenties
En löydä rohkeutta rakastaa,
Vaan arjen vangiksi jään,
En voi lentää vapauteen.
Sillä muistoissa yksin
Voin löytää nuoruuden ikuisen,
Voin murhe piirtää esiin sen
Millä on nimi rakkauden.
Jopa jos jonain päivänä
Rakastat toista, et minua…

Ethän unohtaa saa
Näin kaunista rakkautta,
Minne johtaakin polkusi,
Minne käytkin, unohtaa et saa,
Ethän unohtaa saa
Nyt lupausta, jonka sain,
Siksi vain, että vierellesi,
Mua tarvitse et.当我能够是你的
我深跳水跳如爱情里
当时明天就来消失
而我再看不见它
就叫我入进水啊
入进自由,甚至当爱情
一定不是持久的
而且就是短暂的
啊甚至当有一天
你爱别人,就不再爱我

你不应该忘记
这么美丽的爱情
甚至当你后来
再次来经过爱情啊
你不应该忘记
你在心里隐藏的
因为我只能在梦经理
再和你相遇

有可能我在某时
再找不到恋爱的勇敢
就只做平凡事的囚
不会飞入自由里
因为只在记忆里
我找得到永恒的年轻
痛苦可以来拿出来
带爱的名字的东西
啊甚至当有一天
你爱别人,就不再爱我

你不应该忘记
这么美丽的爱情
无论路带到哪里
无论去哪儿你不该忘记
你不应该忘记
你有徐下的诺言
因为你在你的旁边
不再来需要我
Anata no ai no
Fukasa ni oboretara
Ashita ga mienaku
Natte shimau kara
Kono mama sotto
Jiyū ni oyogasete
Anata ga hoka ni mo
Mamoru mono ga aru
Tatoe kono koi wa
Kanashiku owatte mo

Wasurenaide
Watashi no koto wo
Toki ga nagarete
Dareka ni deatte mo
Wasurenaide
Kokoro no sumi ni
Mou yume no naka shika
Aenai kara

Anata no mune ni
Tobikomu yūki yori
Futsū no jinsei
Itsuka erabu kara
Omoide dake ja
Wakasa wa tsudzukanai
Kanashiku naru hodo
Ai ga miete kita
Tatoe chigau hito
Koishite iru toki mo

Wasurenaide
Watashi no koto wo
Donna mirai wo
Anata ga sagashite mo
Wasurenaide
Saigo no yakusoku
Mou anata no soba ni
Irarenai kara

Wasurenaide
Watashi no koto wo
Mou yume no naka shika
Aenai kara
Koska jos minä sinun
Rakkauden syvyyksiin sukellan
Haihtuu huominen ja
Minä se enää en näe
Vienosti niin uita
Minut vapaasti
Ollaan toisia esineitä
Joita sinä suojelet
Vaikkakin tämä rakkaus
Jos loppuisi surullisesti

Älä unohda
Tätä meidän suhteen
Vaikkakin joku tapaat
Tulevaisuudessa
Älä unohda
Sinun sydämen nurkassa
Koska unissa paitsi
Emme voi tavata

Koska rohkeuden lentää
Syleilyyn sinun asamesta
Joskus tavallinen
Elämä varmasti vaitsen
Vain muistoin nuoruus
Ei ikinä voi jatkua
Tulin surullisempi
Rakkaudesta näkyvãmpi tuli
Jopa kun erilaista
Henkilöä sinä rakastaa

Älä unohda
Tätä meidän suhteen
Tulevaisuudesta
Josta etsit välittämättä
Älä unohda
Sinun viimeistä lupaustasi
Koska sinun sivulla
Minua et tarvitse

Älä unohda
Tätä meidän suhteen
Koska unissa paitsi
Emme voi tavata
Koska jos minä sinun
Rakkauden syvyyksiin sukellan
Haihtuu huominen ja
Sitä enäa en näe
Täten hellästi anna
Minun uida vapaasti
On toisia esineitä
Joita sinä suojelet
Vaikka tämä rakkaus
Jos loppuisi surullisesti

Älä unohda
Tätä meidän suhdetta(mme)
Vaikka jonkun tapaisit
Tulevaisuudessa
Älä unohda
Sinun sydämesi nurkassa
Koska emme voi tavata
Kuin unissa

Sillä mieluummin kuin
Rohkeuden syleillyysi lentää
Joskus vielä valitsen
Elämän tavallisen
Vain muistoin nuoruus
Ei mitenkään voi jatkua
Mä tulin surullisemmaksi
Kun rakkaus tuli näkyvãmmäksi
Jopa kun sinä eri
Ihmiseen rakastut

Älä unohda
Tätä meidän suhdetta(mme)
Millaista tahansa
Tulevaisuuta etsitkin
Ole unohtanut
Sinun viimeisen lupauksen
Koska puolellasi omalla
Minua& et tarvitse

Älä unohda
Tätä meidän suhdetta(mme)
Koska emme voi tavata
Kuin unissa
Minä jos rakkaudesta
Syvyyksiin voisin sukeltaa,
Kun huominen haihtuu pois
Ja en sitä nähdä voi.
Minut hellästi kutsua
Uida vapauteen saat
Myös ovan toisia esineitä
Joita sinä suojelet
Jopa kun tämä rakkaus/rakkautemme(?)
Jos loppuisi surullisempi

Älä(hän?) unohda
Mua ja minun rakkausni
Vaikka uudemman rakkauden
Vielä joskus kohtaisitkin
Älä(hän?) unohda
Sydämessäsi säilytä
Koska unissa ainoastaan
Sinut kohdata voin

Jonain päivänä kenties
En löydä rohkeutta rakastaa,
Vaan arjen vangiksi jään,
En voi lentää vapauteen
Jos vain muistona pysyy
Kun nuoruuteni ei voi jatkua
Voi murhe piirtää esiin sen
Millä on nimi rakkauden
Jopa jos jonain päivänä
Rakastat toista, et minua

Älä(hän?) unohda
Näin kaunista rakkautta
Mikä on(kin) tulevaisuus,
Jota etsit itsellesi nyt
Älä(hän?) unohda
Nyt lupausta, jonka sain
Siksi vain, että vierellesi
Mua tarvitse et

Älä(hän?) unohda
Näin kaunista rakkautta
Koska unissa ainoastaan
Sinut kohdata voin
Minä jos rakkaudesi
Syvyyksiin voisin sukeltaa,
Tulevaisuumme tulee
Loppulta näkymättömänä.
Minut hellästi kutsu,
Uida vapaasti saa:
Sun elämässä ovan toisia
Jotka pitää sinun suojella
Jopa kun tämä rakkaus
Jos loppuisi surullisempi

Älä(hän?) unohda
Mua ja minun rakkausni
Vaikka uudemman rakkauden
Vielä joskus kohtaisitkin
Älä(hän?) unohda
Sydämessäsi säilytä
Koska unissa ainoastaan
Sinut kohdata voin

Jonain päivänä kenties
Mä valitsen arkea elämää,
Ja en voi löyttää rohkeutta
Lentävä tulla sinulla.
Jos on huonontanut muistoon
Rakkaus ei voi pysyä lujana:
Sä olit surullisempi
Enämmä näin rakkauttasi/rakkausni
Jopa jos jonain päivänä
Rakastat toista, et minua

Älä(hän?) unohda
Näin kaunista rakkautta
Mikä on(kin) tulevaisuus,
Jota etsit itsellesi nyt
Älä(hän?) unohda
Nyt lupausta, jonka sain
Siksi vain, että vierellesi
Mua tarvitse et

Älä(hän?) unohda
Näin kaunista rakkautta
Koska unissa ainoastaan
Sinut kohdata voinYīnwèi rúguǒ wǒ shēnshēn
Lái nìshuǐ rù nǐ de àiqíng lǐ
Wǒ de míngtiān jiù lái xiāoshī
Ér wǒ jiù zài kàn bùjiàn tā
Zhèyàng qǐng nǐ qīngqīng de
Ràng wǒ zìyóu de lái yóuyǒng a
Yīnwèi nǐ yě yǒu biérén
Yīnggāi hǎohǎo bǎohù
Ér jíshǐ wǒmen zhè duàn ài
Lái yǒu shāngxīn de yī gè jiéshù

Qiānwàn bùyào wàngjì
Wǒliǎng de qíng'ài guānxì
Jǐnguǎn shíjiān liúzhe
Kěnéng xiāngféng yú mǒu biérén ó
Qiānwàn bùyào wàngjì
Zài nèixīn de jiǎoluò lǐ
Yīnwèi chúle mèng zhī zhōng yǐwài
Bù zài kě xiāngyù

Yīn wǒ mǒu shí bǐ fēi rù
Nǐ de huái lǐ de nà duàn yǒngqì
Yīdìng huì xuǎnzé jìxù huó
Pǔtōng de yī gè shēnghuó
Dāng tā jiǎnshǎo chéng jìyì
Àiqíng bù néng jìxù jiānqiáng:
Nǐ de qíngkuàng yuè biàn de huài,
Wǒ yuè kàn de dào nǐ de ài
Ér shènzhì zài nǐ huì xiāng'ài
Yǔ bié gè rén de nà gè shíhòu

Qiānwàn bùyào wàngjì
Wǒ liǎng de qíng'ài guānxì
Wúlùn nǐ zhèngzài
Xúnzhǎo nǎ yī zhǒng wèilái
Qiānwàn bùyào wàngjì
Nǐ zuìhòu de yuēdìng a
Yīnwèi wǒ zài nǐ de shēnbiān
Zài bù huì bèi yāoqiú

Qiānwàn bùyào wàngjì
Wǒ liǎng de qíng'ài guānxì
Yīnwèi chúle mèng zhī zhōng yǐwài
Bù zài kě xiāngyù

Quando posso esser tuo,
Mi tuffo nel profondo dell'amor
Allor sparisce il mio doman
E io non lo vedo più
Chiamami verso l'acqua
E la libertà, anche se l'amor
Non è fatto per durar
Ed è transitorïo
Anche quando un giorno
T'innamorerai d'un altro e non di me

Non dovresti scordar
Un così bell'amor
Anche quando un giorno
Proverai amore ancora
Non dovresti scordar
Quel che ti nascondi in cuor
Perché solo nei sogni io
Ti potrò riveder

Potrà darsi che un giorno
Non troverò il coraggio di amar
Ma il normal mi terrà prigioniero
Non volerò verso la libertà
Poiché sol nei ricordi
Posso trovar eterna gioventù
Il mio dolor può trarre fuor
Quello che ha il nome dell'amor
Anche quando un giorno
T'innamorerai d'un altro e non di me

Non dovresti scordar
Un così bell'amor
Ove che vada il tuo cammino
Non dovresti mai dimenticar
Non dovresti scordar
Quel che m'hai promesso or
Sol perché al tuo fianco di me
Bisogno non avrai.Dāng wǒ nénggòu shì nǐ de
Wǒ shēn tiàoshuǐ tiào rú àiqíng lǐ
Dāngshí míngtiān jiù lái xiāoshī
Ér wǒ zài kàn bùjiàn tā
Jiù jiào wǒ rù jìn shuǐ a
Rù jìn zìyóu, shènzhì dāng àiqíng
Yīdìng bù shì chíjiǔ de
Érqiě jiùshì duǎnzàn de
A shènzhì dāng yǒu yītiān
Nǐ ài biérén, jiù bù zài ài wǒ

Nǐ bù yìnggāi wàngjì
Zhème měilì de àiqíng
Shènzhì dāng nǐ hòulái
Zàicì lái jīngguò àiqíng a
Nǐ bù yìnggāi wàngjì
Nǐ zài xīnlǐ yǐncáng de
Yīnwèi wǒ zhǐ néng zài mèngjīng lǐ
Zài hé nǐ xiāngyù

Yǒu kěnéng wǒ zài mǒu shí
Zài zhǎo bù dào liàn'ài de yǒnggǎn
Jiù zhǐ zuò píngfán shì de qiú
Bù huì fēi rù zìyóu lǐ
Yīnwèi zhǐ zài jìyì lǐ
Wǒ zhǎo de dào yǒnghéng de niánqīng
Tòngkǔ kěyǐ lái ná chūlái
Dài ài de míngzì de dōngxī
A shènzhì dāng yǒu yītiān
Nǐ ài biérén, jiù bù zài ài wǒ

Nǐ bù yìnggāi wàngjì
Zhème měilì de àiqíng
Wúlùn lù dài dào nǎlǐ
Wúlùn qù nǎr nǐ bù gāi wàngjì
Nǐ bù yìnggāi wàngjì
Nǐ yǒu xú xià de nuòyán
Yīnwèi nǐ zài nǐ de pángbiān
Bù zài lái xūyào wǒ

Saturday, 7 September 2019

Una canzone d'amore

E oggi ultima canzone giapponese, 愛の歌 | Ai no uta, "Una canzone d'amore", trovata anche lei da qualche parte tra Pasqua e Luglio 2012 e tradotta in Italiano poco dopo. Vediamola!


やさしいかぜ
何時いつものみち
あなたにえるとか
そんなこと
ちいさな鼓動こどうれが
おもいにかさなり
しずかにけるのを
ただっている

ひとはどうして
こたえをもとめるの?
わたしれで
しあわせなのに
しあわせなのに

あいうた
こえたんだ
れは
ちいさなあい
微笑ほほえむように
うような
やさしいおと
ときなが
ゆめなが
いろんなかたち
わっても
あなたがただ
此処ここれば
れだけで

あなたのこえ
づくときには
くしたものただ
ばすだけ
ときはどうして
わりをげるの?
えがいた いま
明日あしたそら
つづいてるのに

あいうた
こえたんだ
れは
ちいさなあい
ひとひと
またたくような
いとしいおと
ときとも
ほし
なみだながれて
しまっても
あなたがただ
此処ここれば
れだけで

ねがいはときとお
無理むりつかもうとしても
手元てもとをすりけてくけど
まま
えてくような
おおきなものより
ちいさなあい
づけば

何時いつとき
はなかし
やがておおきなあい
うたうように
かなでるように
二人ふたりつつむだろう

あいうた
こえたんだ
れは
ちいさなあい
微笑ほほえむように
うような
やさしいおと
ときは流なが
ゆめなが
いろんなかたち
わっても
あなたがただ
此処ここれば
れだけで

あなたが
そばわら
れだけで
Yasashii kaze ga fuku
Itsumo no michi de
Anata ni aeru to ka
Sonna koto de ii
Chiisana kodou no yure ga
Omoi ni kasanari
Shizuka ni tokeru no wo
Tada matte iru

Hito wa doushite
Kotae wo motomeru no?
Watashi wa kore de
Shiawasena no ni
Shiawasena no ni

Ai no uta ga
Kikoeta n da
Sore wa
Chiisana ai ga
Hohoemu you ni
Yorisou you na
Yasashii oto ga shita
Toki wa nagare
Yume wa nagare
Ironna katachi
Kawatte mo
Anata ga tada
Koko ni ireba
Sore dake de ii

Anata no yobu koe ni
Kizuku toki ni wa
Nakushita mono ni tada
Te wo nobasu dake
Toki wa doushite
Owari wo tsugeru no?
Egaita ima wa
Ashita no sora ni
Tsudzuiteru no ni

Ai no uta ga
Kikoeta n da
Sore wa
Chiisana ai ga
Hitotsu hitotsu
Matataku you na
Itoshii oto ga shita
Toki to tomo ni
Ano hi no hoshi
Namida de nagarete
Shimatte mo
Anata ga tada
Koko ni ireba
Sore dake de ii

Negai wa toki ni tooku
Muri ni tsukamou toshite mo
Temoto wo surinukete yuku kedo
Sono mama
Kiete yuku youna
Ookina mono yori
Chiisana ai ni
Kidzukeba

Itsuka toki ga
Hana wo sakashi
Yagate ookina ai ga
Utau you ni
Kanaderu you ni
Futari wo tsutsumu darou

Ai no uta ga
Kikoeta n da
Sore wa
Chiisana ai ga
Hohoemu you ni
Yorisou youna
Yasashii oto ga shita
Toki wa nagare
Yume wa nagare
Ironna katachi
Kawatte mo
Anata ga tada
Koko ni ireba
Sore dake de ii

Anata ga ite
Soba de warau
Sore dake de iiSta soffiando un vento debole
Sulla strada solita
Solo se t’incontrerò ancor
Potrò stare bene
Il vibrar dei palpiti anche piccolo
Nel pensiero si somma
Sto soltanto aspettando che
Zitti si sciolgano

Ma perché la gente
Insegue una risposta per sé
Quando sì come sono
Io felice sono già
Io felice sono già

Una canzon d’amor
Sentivo eccheggiar
E questo
È solo un piccolo amor
E per sorridere
Come se t’abbracciassi
Facevo un suono tenero
Il tempo scorre via
I sogni scorron via
E anche se lor cambian
Varie forme,
Se solamente tu
Or staï qui con me:
Sol con questo io sto ben

Quando della voce tua che
Chiama me m’accorgerò
Verso ciò che ho perso solo io
Le mie mani allungherò
Come fa il tempo
Ad informarci della fine?
Anche se andrò a seguire
Ïo il cielo di doman
Che ho disegnato or

Una canzon d’amor
Sentivo eccheggiar
E questo
È solo un piccolo amor
E lampeggiando
Ancora ed ancora
Io facevo un suon d’amor
E pure se la stella
Di quel giorno là
Finisse via lavata
Colle lacrime
Se solamente tu
Or staï qui con me:
Sol con questo io sto ben

Ciò che voglio lontan nel tempo sta
E se anche lo provo ad afferrar
Finirà sempre a scivolarmi tra le man
Ma se così
Mi accorgessi di un amor
Piccolino che pare andar
Scomparendo invece che
Di cose grandi

Il tempo un tempo i fior
Sbocciar faceva
Ed alla fine un grande amor
Come cantando
E come suonando
Penso che abbraccerà noi due

Una canzon d’amor
Sentivo eccheggiar
E questo
È solo un piccolo amor
E per sorridere
Come se t’abbracciassi
Facevo un suono tenero
Il tempo scorre via
I sogni scorron via
E anche se lor cambian
Varie forme,
Se solamente tu
Or staï qui con me:
Sol con questo io sto ben

Tu stando qui con me
Sorridi al fianco mio
Sol così posso bene star

Tuesday, 3 September 2019

Puzzle

Sorpresa! Vi aspettavate un post in Inglese eh? E invece abbiamo una canzone Giapponese tradotta in Italiano e Cinese, quindi post in Italiano. Questa è una delle due ultime che ci mancano per poi fare quasi solo canzoni cinesi, con una parentesi di Creolo Haitiano (per non farci mancare nulla :) ). La canzone di oggi si chiama パズル | Pazuru, ovvero appunto "Puzzle", forse più nel senso inglese di "Enigma" che nel senso preso in prestito dall'italiano di quei giochini dove si mettono insieme i pezzi per fare un'immagine, ma d'altronde nella canzone c'è anche un riferimento ai pezzi, quindi forse ci sono entrambi i sensi. Questa è una sigla di film del Detective Conan, e io l'ho tradotta da qualche parte nel 2012, sicuramente prima di Luglio, penso dopo Pasqua, e questa è la traduzione italiana, mentre quella cinese risale a Luglio/Agosto direi. Bon, vediamola!


やっぱり今夜こんやもまた
部屋へやしまった
一人ひとりきりのテレビ
なにわらえない
だれ所為せいでもない
もういなくても
平気へいきみたいなかお
をそらした

つかってまたとした
携帯けいたいけには
笑顔えがお二人ふたりがいる
たがいの名前なまえはいった
メアドだけ こころつないで
どうしてもせない

いつも肩肘かたひじって
つよがってきてた
こころならべても
未完成みかんせいなパズル
たりまえのように
いつもそばにいたよね
ただそれだけでかった
わたしりないピースの
たったひとつを
つけたい
そうパズルね

やっぱり今夜こんやもまた
部屋へやてしまった
真夜中まよなか
着信ちゃくしんりのマーク
留守電るすでんのこってる
「またける」のこえ
すぐなおさない
言葉ことば えら

一人ひとりになりたいけど
一人ひとりぼっちいやだ
二人ふたりぎてる
なんえなかったの
なに躊躇ためらっていたの
ヤバイくらい きだった

ちりばめられたうそ
本当ほんとう見拔みぬいてた
パズルみたい もうだめ
全然ぜんぜん はまらない
心地良ここちよ関係かんけい
こわ覚悟かくご(が)るなら
こられずにながした
なみだは だれらずに
かわく 隙間すきまめてよ
そうパズルね

でも何時いつつけたい
とおくのほしいのった 
ぎたむねおく
ぽっかりいたあな
最後さいごのピースはきっと
あなただけじゃない

めないキスも
かみさわゆび
きしめるつよさも
未完成みかんせいなパズル
あなたのこえするほう
いてみたけど
どうにもはまらない もう
正直しょうじきっていかな
れるのかな こわせ!
そうパズルね果然连今晚都到头来
你把这个房间曾离开
一个人在看着电视
我怎样也无法笑出
这么没有因为谁人
并再也都不在用想要
仿佛不在乎的脸
把眼睛已转了

再次曾经陷入了个争吵
手机的待机画面的里面
此刻只有笑颜的两个人
彼此的名字曾经输入的
邮件地址只,把两心并连理,
怎样也无法被删除

虽然永远大摇大摆了
假装坚强地曾在生活
虽然两个心在被连理
全部是未完成的拼图
用着理所当然的做法
曾经永远留在我身边
只有这样曾经能够是好吧
我的不够的拼图快中我并
只有把一片有 想要找到
全是拼图吧

果然连今晚都到头来
你把这个房间曾离开
连超过凌晨两点了
都“有来电”的符号出现
并留在手机画面上
给你的“会再电”的留话
我马上选择“不会再
打电话”的言语

虽说我想要变成一个人
一个人的感觉好不喜欢
过于地习惯两人在一起
为什么我曾经无法说出?
我又曾经在犹豫着什么?
喜欢你曾真是黑暗

把你曾镶进去的谎言
真的曾经在看穿着吧
试图把拼图拼无做用
因我完全拼不到结束
如果我有破坏良好的
关系的感觉的觉悟,我
无法抑制地曾经流下的泪
就会谁也不知道地被让干
并把我的虚空会让充满
全是拼图吧

但我却在某时想要找到
向远方的星星曾经祈祷
在我的过于曾被烧毁的心里
所裂开的最大的空洞
的最后一片拼图快一定
不才能够是只有你

你永远都不停止的吻
你抚摸我头发的手指
你紧紧抱着我的强度
全部是为完成的拼图
虽然我曾经向有你的
声音的地方在回头着
怎样也拼不到结束,但如果
我再为你变成坦率就好吗?
才能够变成吗? 弄乱全部
全是拼图吧
Yappari kon'ya mo mata
Heya wo dete shimatta
Hitori kiri no terebi
Nani mo waraenai
Dare no sei de mo nai
Mou inakute mo
Heiki mitaina kao de
Me wo sorashita

Butsukatte mata otoshita
Keitai no machiuke ni wa
Egao no futari ga iru
Otagai no namae ga haitta
Meado dake kokoro tsunaide
Doushite mo kesenai

Itsumo katahiji hatte
Tsuyogatte ikiteta
Kokoro ni narabete mo
Mikanseina pazuru
Atarimae no you ni
Itsumo soba ni ita yo ne
Tada sore dake de yokatta
Watashi ni tarinai pīsu no
Tatta hitotsu wo
Mitsuketai
Sou pazuru ne

Yappari kon'ya mo mata
Heya wo dete shimatta
Mayonaka ni ji sugi
Chakushin ari no māku
Rusuden ni nokotteru
「Mata kakeru」no koe ni
Sugu kakenaosanai
Kotoba erabu

Hitori ni naritai kedo
Hitoribotchi wa iyada
Futari ni naresugiteru
Nande ienakatta no
Nani wo tameratte ita no
Yabai kurai suki datta

Chiribamerareta uso
Hontou wa minuiteta
Pazuru mitai mou dame
Zenzen hamaranai
Kokochiyoi kankei wo
Kowasu kakugo (ga) aru nara
Korae kirezu ni nagashita
Namida wa dare mo shirazu ni
Kawaku sukima umete yo
Sou pazuru ne

Demo itsuka mitsuketai
Tooku no hoshi ni inotta
Surikiresugita mune no oku
Bokkari aita ana no
Saigo no pīsu wa kitto
Anata dake ja nai

Toritomenai kisu mo
Kami wo sawaru yubi mo
Dakishimeru tsuyosa mo
Mikanseina pazuru
Anata no koe suru hou e
Furimuite mita kedo
Dou ni mo hamaranai mou
Shoujiki ni natte ii ka na
Nareru no ka na bukkowase!
Sou pazuru neGuǒrán lián jīnwǎn dōu dàotóulái
Nǐ bǎ zhè ge fángjiān céng líkāi
Yī gè rén zài kànzhe diànshì
Wǒ zěnyàng yě wúfǎ xiào chū
Zhème méiyǒu yīnwèi shéirén
Bìng zàiyě dōu bù zài yòng xiǎngyào
Fǎngfú bù zàihū de liǎn
Bǎ yǎnjīng yǐ zhuǎnle

Zàicì céngjīng xiànrùle gè zhēngchǎo
Shǒujī de dàijī huàmiàn de lǐmiàn
Cǐkè zhǐyǒu xiàoyán de liǎng gè rén
Bǐcǐ de míngzì céngjīng shūrù de
Yóujiàn dìzhǐ zhǐ, bǎ liǎng xīn bìng liánlǐ,
Zěnyàng yě wúfǎ bèi shānchú

Suīrán yǒngyuǎn dàyáodàbǎile
Jiǎzhuāng jiānqiáng de céng zài shēnghuó
Suīrán liǎng ge xīn zài bèi liánlǐ
Quánbù shì wèiwánchéng de pīntú
Yòngzhe lǐsuǒdāngrán de zuòfǎ
Céngjīng yǒngyuǎn liú zài wǒ shēnbiān
Zhǐyǒu zhèyàng céngjīng nénggòu shì hǎo ba
Wǒ de bù gòu de pīntúkuài zhōng wǒ bìng
Zhǐyǒu bǎ yī piàn yǒu xiǎng yào zhǎodào
Quán shì pīntú ba

Guǒrán lián jīnwǎn dōu dàotóulái
Nǐ bǎ zhè ge fángjiān céng líkāi
Lián chāoguò língchén liǎng diǎnle
Dōu “yǒu láidiàn” de fúhào chūxiàn
Bìng liú zài shǒujī huàmiàn shàng
Gěi nǐ de “huì zài diàn” de liú huà
Wǒ mǎshàng xuǎnzé “bù huì zài
Dǎ diànhuà” de yányǔ

Suīshuō wǒ xiǎngyào biàn chéng yī gè rén
Yī gè rén de gǎnjué hǎobù xǐhuān
Guòyú de xíguàn liǎng rén zài yīqǐ
Wèi shénme wǒ céngjīng wúfǎ shuō chū?
Wǒ yòu céngjīng zài yóuyùzhe shénme?
Xǐhuān nǐ céng zhēnshi hēi'àn

Bǎ nǐ céng xiāng jìnqù de huǎngyán
Zhēn de céngjīng zài kànchuānzhe ba
Shìtú bǎ pīntú pīn wú zuò yòng
Yīn wǒ wánquán pīn bù dào jiéshù
Rúguǒ wǒ yǒu pòhuài liánghǎo de
Guānxì de gǎnjué de juéwù, wǒ
Wúfǎ yìzhì de céngjīng liúxià de lèi
Jiù huì shéi yě bù zhīdào de bèi ràng gàn
Bìng bǎ wǒ de xūkōng huì ràng chōngmǎn
Quán shì pīntú ba

Dàn wǒ què zài mǒu shí xiǎngyào zhǎodào
Xiàng yuǎnfāng de xīngxīng céngjīng qídǎo
Zài wǒ de guòyú céng bèi shāohuǐ de xīnlǐ
Suǒ lièkāi de zuì dà de kōngdòng
De zuìhòu yī piàn pīntúkuài yīdìng
Bù cái nénggòu shì zhǐyǒu nǐ

Nǐ yǒngyuǎn dōu bù tíngzhǐ de wěn
Nǐ fǔmō wǒ tóufǎ de shǒuzhǐ
Nǐ jǐnjǐn bàozhe wǒ de qiángdù
Quánbù shì wèiwánchéng de pīntú
Suīrán wǒ céngjīng xiàng yǒu nǐ de
Shēngyīn de dìfāng zài huítóuzhe
Zěnyàng yě pīn bù dào jiéshù, dàn rúguǒ
Wǒ zài wèi nǐ biàn chéng tǎnshuài jiù hǎo ma?
Cái nénggòu biàn chéng ma? Nòngluàn quánbù
Quán shì pīntú baCome pensavo anche stasera
Hai lasciato questa stanza
Guardo la tivù da solo
E non so ridere per niente
Non è colpa di nessuno
Non essendo mai con me
Tu con finta indifferenza hai
Voltato i tuoi occhi

Son di nuovo caduto in litigio
E come salvaschermo il mio cell ha
Due facce con aperto un sorriso
Solamente la mail che ha congiunto
I due nostri nomi unendo i nostri cuori
Non si può proprio cancellar

Io sempre spavaldo andavo in gir
Ma facevo finta d’esserlo
Anche se legati siam nei cuor
Tutto è un puzzle incompleto
Così come aveva ad essere
Sempre te ne stavi a fianco a me
Solo in questo modo stavo bene
Dei pezzi che non mi bastano ne ho
Soltanto uno, ma
Voglio trovarli
È un puzzle o no?

Come pensavo anche stasera
Hai lasciato questa stanza
Pure dopo le due di notte
«C’è ’na chiamata in arrivo»
Questa scritta mi rimane
Al tuo dirmi «ti richiamerò»
Presto scelgo di risponder
«Non ti richiamo»

Anche se voglio stare da solo
A star solo non provo piacere
A star con te son troppo abituato
Perché non ho saputo parlare?
Cosa stavo esitando a fare?
È così buio amare te

Quello che volevi darmi a ber
Lo riconoscevo come tal
Fare il puzzle è inutile
Non riesco proprio a completarlo
Se ho la fermezza di troncar
Una relazione comoda,
Il mio pianto che troncare non potei
S’asciugherà senza che lo sappia mai
Nessuno e il vuoto mio farà pieno
È un puzzle o no?

Prima o poï li voglio trovare
Ho pregato una stella lontana
All’interno di questo cuor consumato
S’è aperta una buca enorme
E il suo ultimo pezzo di certo
Non seï solamente tu

Questo bacio che non cessa mai
Questa mano che accarezza me
La forza con cui abbracci me
Tutto è un puzzle incompleto
Pur se verso dov’era la tua
Voce ho provato a girarmi
Non so proprio completare il puzzle, ma
Andrebbe ben se io fossi franco ancor?
Ma posso esserlo? Spacca tutto!
È un puzzle o no?

Saturday, 31 August 2019

Rouge (aka lipstick, I guess)

OK, so today we have a portion of a Japanese song. I met this specific portion in this video shortly before Aug 21 2013, the full song is this one. Anyway, in the process of transcribing the whole video, I attempted a transcription of that part, and then for the fun of it I produced a singable Chinese translation. The Japanese transcription had one error (just relistened, it's totally the singer's fault), in ll. 3-4, which are supposed to be «どんな酔いしれた / 人にでも | Donna yoi shireta / Hito ni de mo», but the rest matches the captions of the full song video. So let's see what came out of this!


くちくのが
上手うまりました
どんないしても
ひくにでも
くちくのが
上手うまりました
ルージュたび
かります從你的口來的話
曾經真的很好聽啊
不管哪樣喝醉啦
雖然在底部
從你的口來的話
曾經真的很好聽啊
每次當我帶胭脂
明白這件事
Kuchi wo kiku no ga
Umaku narimashita
Donna yoi shite mo
Hiku ni demo
Kuchi wo kiku no ga
Umaku narimashita
Ruuju hiku tabi ni
WakarimasuCóng nǐ de kǒu lái de huà
Céngjīng zhēn de hěn hǎotīng a
Bùguǎn nǎyàng hē zuì la
Suīrán zài dǐbù
Cóng nǐ de kǒu lái de huà
Céngjīng zhēn de hěn hǎotīng a
Měi cì dāng wǒ dài yānzhī
Míngbái zhè jiàn shì

Tuesday, 27 August 2019

Two anthems

The title says it all. Today we have two national anthems, the Chinese 义勇军进行曲 | Yìyǒngjūn jìnxíngqǔ, "March of the Volunteers", translated to English in August/September 2011 and to French within the following summer, and the Japanese 君が代 | Kimi ga yo, "Your reign", translated to Chinese between October and Christmas 2012. Technically the Chinese one has more verses, but I only translated one. Let's see!


起来!不愿做奴隶的人们!
把我们的血肉,
筑成我们新的长城!
中华民族到了最危险的时候,
每个人被迫着发出最后的吼声:
起来!起来!起来!
我们万众一心,
冒着敌人的炮火,前进!
冒着敌人的炮火,前进!
前进!前进!进!Arise! Ye who refuse to be slaves!
With our blood and bodies,
Let us build our own new great wall!
As our China faces its greatest peril,
Every person forcibly doth send out his last cry:
Arise! Arise! Arise!
Millions but with one heart,
Brave the enemy’s fire on, march on!
Brave the enemy’s fire on, march on!
March on! March on! Go!

きみ
八千やち
さざれいし
いわおりて
こけまで愿您的朝代
到千年到八千年
到砾石会长大
变成大大的石块
而苔藓生在上时
Qǐlái! Bù yuàn zuò núlì de rénmen!
Bǎ wǒmen de xiěròu,
Zhù chéng wǒmen xīn de chángchéng!
Zhōnghuá mínzú dàole zuì wéixiǎn de shíhou,
Měi gè rén bèi pòzhe fāchū zuìhòu de hǒushēng:
Qǐlái! Qǐlái! Qǐlái!
Wǒmen wànzhòngyīxīn,
Màozhe dírén de pàohuǒ, qiánjìn!
Màozhe dírén de pàohuǒ, qiánjìn!
Qiánjìn! Qiánjìn! Jìn!Allons! Qui n’ voulez pas être esclaves!
Avec chair et sang, donc
Construons un Grand Mur nouveau!
Le plus grand péril de la Chine est commencé,
Et chacun est forcé à lancer son dernier hurle :
Allons ! Allons ! Allons !
Nous, millions mais un cœur,
De l’enn’mi contre le feu marchons !
De l’enn’mi contre le feu marchons !
Marchons ! Marchons ! Vite !

Kimi ga yo wa
Chi yo ni yachi yo ni
Sazare-ishi no
Iwao to narite
Koke no musu madeYuàn nín de cháodài
Dào qiān nián dào bāqiān nián
Dào lìshí huì zhǎngdà
Biànchéng dàdà de shíkuài
Ér táixiǎn shēng zài shàng shí

Saturday, 24 August 2019

The knock-knock beetle

So today we have a Xhosa song, Qongqothwane, aka "The click song", though the title means "the knock-knock beetle". I'll come back to that title as I explain this song word by word with the help of a native Xhosa speaker, and finally provide correct spelling and translation – you wouldn't believe the amount of misinformation there is on the internet about this song's meaning. But back to the translations. Now, I have an English and Chinese version. Dating is not easy, because I had to reformulate them because of having blindly trusted an unjustified translation. The first version in Chinese was done sometime between March 10 and April 3 2013. It read «道路的占卜师» and «它快乐的这儿已过路», with English «Diviner of the roads» and «It passed with joy» to justify them. Then sometime between Jun 4 and Jun 10 2017 I did a first English version, reading «Diviner of roadways» and «Just passed by a while ago», which I corrected to «He’s already passing by» on Jan 23 2018 at 17:06. Correspondingly, I also made the Chinese version «它已在快过这条路». Then the Quora post happened, and it seems I still need to rework these things. So let me get through what is going on in this song, word by word, and produce a literal translation.
 1. "Igqirha lendlela nguqongqothwane":
  • Igqirha is found to be the singular form of the noun meaning "traditional doctor" at the Xhosa dictionary, and my Quora helper glosses it as "witchdoctor". I guess "diviner" could do. That is the Wikipedia take on this word.
  • Lendlela is le-, "of", + -ndlela, root of a noun meaning "road".
  • Nguqongqothwane is ngu-, "he's", a subject prefix for an opportune third person singular, + -qongqothwane, root of the name of this beetle which emits a characteristic knock-knock sound which the clicks in the name imitate. This beetle's passing is considered a good omen, which is why this song is sung at weddings. Cfr. Wikipedia on the beetles.
  So the first line means "He's the witchdoctor of the roads". Time to revise the «Diviner of roadways» English version on Sep 10 2018 at 11:22.
 2. "Sel' eqabel' egqith' apha, kuthiwa nguqongqothwane":
  • Sele, elided to sel' here, means "already", says Quora helper.
  • Eqabela, elided to eqabel' here, is e-, subject prefix, + -qabela, "climb", says Quora helper.
  • Eqgitha, elided here to egqith', is e-, subject prefix, + -gqitha, "pass by", says Xhosa dictionary and Quora helper.
  • Apha means "here", say Xhosa dictionary and Quora helper.
  • Kuthiwa is ku-, other subject prefix, + -thi, "say", + -iwa, "by them", so "he's said by them", or "he's called by them", where "them" is generic. In fact, maybe -iwa is actually a passivizing suffix. So from "he's called" I had "he's called" and 它叫, with this reinterpretation as "it's said he is", I'll have 人说 and 是 instead of 那, and as for English… we will see.
  • Nguqongqothwane is as above.
  So this line means «Already he's climbing, he's passing by here, it's said that he's the knock-knock beetle». There is a variant with "Sel'equbul'" instead of "Sel'eqabel". I ignore it, and leave the explanation to this other Quora post. Also, «He climbs up while passing by here» in that tune is kind of a tongue twister, so I changed it for the recording, and I also find "Ah oh" terrible, so I stuck to the original "awu" accidentally in the recording, but I planned to have "yah-hoo!".
 3. The rest of what is in the below lyrics is essentially filler text with no meaning, as the English version should highlight.
Now that we finally understand what this song actually says, time to get to the translations, which I will rework right now, past 23 on 7/9/18. Let's see!


Igqirha lendlela,
Nguqongqothwane,
Igqirha lendlela, kuthiwa
Nguqongqothwane,
Igqirha lendlela, huyya,
Nguqongqothwane,
Igqirha lendlela, kuthiwa
Nguqonqothwane.

Sel' eqabel' egqith' apha, ga’aya,
Nguqonqothwane,
Sel' eqabel' egqith' apha, awu,
Nguqonqothwane,
Sel' eqabel' egqith' apha, ga’aya,
Nguqonqothwane,
Sel' eqabel' egqith' apha, mm,
Nguqonqothwane.

Igqirha lendlela,
Nguqonqothwane,
Igqirha lendlela, kuthiwa
Nguqongqothwane,
Igqirha lendlela, huyya,
Nguqongqothwane,
Igqirha lendlela, kuthiwa
Nguqonqothwane.

Sel' eqabel' egqith' apha,
Nguqonqothwane,
Sel' eqabel' egqith' apha,
Nguqonqothwane,
Sel' eqabel' egqith' apha,
Nguqonqothwane,
Sel' eqabel' egqith' apha,
Nguqonqothwane.

Igqirha lendlela,
Nguqonqothwane,
Igqirha lendlela, kuthiwa
Nguqongqothwane.

Sel' eqabel' egqith' apha, ga’aya,
Nguqonqothwane,
Sel' eqabel' egqith' apha, mm,
Nguqonqothwane.道路的占卜师,
是黄粉虫子,
道路的占卜师,人说
是黄粉虫子,
道路的占卜师,oh yeah,
是黄粉虫子,
道路的占卜师,人说
是黄粉虫子。

已在爬上,这里过路,呀哦呀,
是黄粉虫子,
已在爬上,这里过路,哎哟,
是黄粉虫子,
已在爬上,这里过路,呀哦呀,
是黄粉虫子,
已在爬上,这里过路,呣,
是黄粉虫子。

道路的占卜师,
是黄粉虫子,
道路的占卜师,人说
是黄粉虫子,
道路的占卜师,oh yeah,
是黄粉虫子,
道路的占卜师,人说
是黄粉虫子。

已在爬上,这里过路,
是黄粉虫子,
已在爬上,这里过路,
是黄粉虫子,
已在爬上,这里过路,
是黄粉虫子,
已在爬上,这里过路,
是黄粉虫子。

道路的占卜师,
是黄粉虫子,
道路的占卜师,人说
是黄粉虫子。

已在爬上,这里过路,呀哦呀,
是黄粉虫子,
已在爬上,这里过路,呣,
是黄粉虫子。
Witchdoctor of all roads,
The knock-knock beetle,
Witchdoctor of all roads, they call him
The knock-knock beetle,
Witchdoctor of all roads, oh yeah,
The knock-knock beetle,
Witchdoctor of all roads, they call him
The knock-knock beetle.

Climbin' up 'n' passing by here, yeah oh yeah,
The knock-knock beetle,
Climbin' up 'n' passing by here, yah-hoo,
The knock-knock beetle,
Climbin' up 'n' passing by here, yeah oh yeah,
The knock-knock beetle,
Climbin' up 'n' passing by here, mmh,
The knock-knock beetle.

Witchdoctor of all roads,
The knock-knock beetle,
Witchdoctor of all roads, they call him
The knock-knock beetle,
Witchdoctor of all roads, oh yeah,
The knock-knock beetle,
Witchdoctor of all roads, they call him
The knock-knock beetle.

Climbin' up 'n' passing by here,
The knock-knock beetle,
Climbin' up 'n' passing by here,
The knock-knock beetle,
Climbin' up 'n' passing by here,
The knock-knock beetle,
Climbin' up 'n' passing by here,
The knock-knock beetle.

Witchdoctor of all roads,
The knock-knock beetle,
Witchdoctor of all roads, they call him
The knock-knock beetle.

Climbin' up 'n' passing by here, yeah oh yeah,
The knock-knock beetle,
Climbin' up 'n' passing by here, mmh,
The knock-knock beetle.Dàolù de zhānbǔshī,
Shì huángfěn chóngzi,
Dàolù de zhānbǔshī, rén shuō
Shì huángfěn chóngzi,
Dàolù de zhānbǔshī, oh yeah,
Shì huángfěn chóngzi,
Dàolù de zhānbǔshī, rén shuō
Shì huángfěn chóngzi.

Yǐ zài pá shàng, zhèlǐ guòlù, ya ó ya,
Shì huángfěn chóngzi,
Yǐ zài pá shàng, zhèlǐ guòlù, āi yō,
Shì huángfěn chóngzi,
Yǐ zài pá shàng, zhèlǐ guòlù, ya ó ya,
Shì huángfěn chóngzi,
Yǐ zài pá shàng, zhèlǐ guòlù, ḿ,
Shì huángfěn chóngzi.

Dàolù de zhānbǔshī,
Shì huángfěn chóngzi,
Dàolù de zhānbǔshī, rén shuō
Shì huángfěn chóngzi,
Dàolù de zhānbǔshī, oh yeah,
Shì huángfěn chóngzi,
Dàolù de zhānbǔshī, rén shuō
Shì huángfěn chóngzi.

Yǐ zài pá shàng, zhèlǐ guòlù,
Shì huángfěn chóngzi,
Yǐ zài pá shàng, zhèlǐ guòlù,
Shì huángfěn chóngzi,
Yǐ zài pá shàng, zhèlǐ guòlù,
Shì huángfěn chóngzi,
Yǐ zài pá shàng, zhèlǐ guòlù,
Shì huángfěn chóngzi.

Dàolù de zhānbǔshī,
Shì huángfěn chóngzi,
Dàolù de zhānbǔshī, rén shuō
Shì huángfěn chóngzi.

Yǐ zài pá shàng, zhèlǐ guòlù, ya ó ya,
Shì huángfěn chóngzi,
Yǐ zài pá shàng, zhèlǐ guòlù, ḿ,
Shì huángfěn chóngzi.