Tuesday, 27 November 2018

Però mi vuole bene

Oggi abbiamo una canzone Italiana tutta sulla non sincerità. SI tratta di Però mi vuole bene, che ho tradotto in Hokkien (aka Min Nan) tra il 26 e il 27/9/18. Vediamola!


La
La la la
La la la
La la la
La la la
La la la la la la

Lui mi vuol bene
Tanto tanto bene
Mi porta a spasso
Tutti i venerdì
Giunti nel parco
Dove c'è il laghetto
Lui comincia a stringermi
E a baciarmi con passione
Ma quando siete
Sopra il ponticello
Il tuo tesoro,
Fior di ogni virtù
Con il pretesto
Di guardar di sotto
Spera sempre che tu cada giù

Rit.
Però mi vuole bene
Tanto bene
Però mi vuole bene
Tanto bene
Mi vuole tanto bene
Tanto ben
Bene da morir
La la la
La la la
La la la
La la la
La la la la la la

Nel nostro nido
Noi viviam felici
Lui mi corteggia
Come il primo dì
Sempre gentile,
Sempre innamorato
Lui continua a stringermi
E a baciarmi con passione
Ma se ti lascia
Sola sola in casa
Il tuo tesoro
Vuoi saper che fa?
Dopo aver chiuso
Tutte le finestre
In cucina lascia aperto il gassssss

Rit.

Per festeggiare
Il mio compleanno
Siamo a Parigi:
Che felicità!
E a Plas Pigallė
Sotto i cieli grigi
Lui vuole sempre stringermi
E baciarmi con passione
Ma stai attenta:
Or ti vuol portare
Sulla terrazza
Della Tour Eiffel…
Beh, che vuol dire?
Cosa c'è di male
Se mi porta sulla Tour Eiff-eeeeeeeel! [SPLAT]

Rit.
Ma le voleva bene
Tanto ben, tanto bene Ma le voleva bene
Tanto ben, tanto bene Ma le voleva bene
Tanto ben, tanto ben
Bene da morir
La la la
La la la
La la la
La la la
Bene da morir
啦啦啦
啦啦啦
啦啦啦
啦啦啦
啦啦啦啦啦啦

真正惜我
真惜我惜命命十分珍惜
每个拜五星期五
𤆬我去行行走走
我们来公园里
的湖泊的时阵时候
就开始捏絚絚紧紧
用热情唚喙亲吻
但是在你们
在小桥上的时阵时候
你的有每一种
美德的亲人
来编织
往下看的借口
希望你就下去

副歌:
惜命命十分珍惜
惜命命十分珍惜
惜命命十分珍惜
惜命命十分珍惜
真正惜命命十分珍惜
惜命命十分珍惜

啦啦啦
啦啦啦
啦啦啦
啦啦啦
啦啦啦啦啦啦

我们
我们快乐
亲像就像第一日
我求爱
亲切啊,
我爱着,
就继续捏絚絚紧紧
用热情唚喙亲吻
但留你孤单
一个人
你的亲人
什么?你知?
好好来关闭
所有窗仔窗口以后,
厨房里气体流出

副歌

为着为了来庆祝
我今日做生日,
我们在巴黎啊:
我真正快乐!
皮加勒广场
退色褪色的天下
絚絚紧紧
用热情唚喙亲吻
但请你细腻小心
这马现在带你
上艾非尔
铁塔的阳台去…
好,啥物什么意义?
就有啥物什么不好咧?
我们这马现在上艾非尔铁塔~~~~~~~~ [SPLAT]

副歌:
惜命命十分珍惜
惜命命十分珍惜,真惜命命十分珍惜
惜命命十分珍惜
惜命命十分珍惜,真惜命命十分珍惜
真正惜命命十分珍惜
惜命命十分珍惜,惜命命十分珍惜

啦啦啦
啦啦啦
啦啦啦
啦啦啦

Lah
Lah lah lah
Lah lah lah
Lah lah lah
Lah lah lah
Lah lah lah lah lah lah

I tsin-tsiànn sioh guá
Tsin sioh guá sioh-miā-miā
Muí ê pài-gōo
Lóng tshuā guá khì kiânn-kiânn
Guán lâi kong-hn̂g lí
--ê ôo-pe̍k--ê sî-tsūn,
I tio̍h khai-sí tēnn ân-ân
Kah īng lia̍t-tsîng tsim-tshuì guá.
Tān-sī tsāi lín
Tsāi sió kiô siōng--ê sî-tsūn,
Lín ū muí tsi̍t tsióng
Bí-tik--ê tshin-lâng
Lâi pian-tsit hōo lí
Óng ē khuànn--ê tsià-khió
Tio̍h tshuàn hi-bāng lí tio̍h pua̍h hā-khì

Hù-kua:
Tān i kā guá sioh-miā-miā
Tsin sioh-miā-miā
Tān i kā guá sioh-miā-miā
Tsin sioh-miā-miā
Tsin-tsiànn kā guá sioh-miā-miā
Sioh-miā-miā
Sioh kah leh-beh sí
Lah lah lah
Lah lah lah
Lah lah lah
Lah lah lah
Lah lah lah lah lah lah

Tī guán--ê tshù lí
Guán lóng ua̍h kah khuài-lo̍k
Tshin-tshiūnn tē-it li̍t
I kā guá kiû-ài
Tshuàn lóng tshin-tshiat--ah,
Tshuàn lóng kā guá ài-tio̍h,
I tio̍h kè-sio̍k tēnn ân-ân
Kah īng lia̍t-tsîng tsim-tshuì guá.
Tān lâu lí koo-tuann
Tsit ê lâng tī tshù lí
Lí--ê tshin-lâng
Tsò siánn? Lí kám beh tsai?
Hó-hó lâi kuan-pì
Sóo-ū thang-á í-āu,
Tī tû-pâng lí hōo khì-thé lâu tshut

Hù-kua

Uī-tio̍h lâi khìng-tsiok
Guá kin-li̍t tsò sinn-li̍t,
Guán tsāi Pa-lê--ah:
Guá tsin-tsiànn khuài-lo̍k!
Pî-ka-le̍h kóng-tiûnn
--ê thè-sik--ê thinn ē
I tshuàn siūnn-beh tēnn ân-ân
Kah īng lia̍t-tsîng tsim-tshuì guá.
Tān tshiánn lí suè-lī:
I tsit-má beh tuà lí
Tsiūnn Gāi-hui-jínn
Thih-thah--ê iông-tâi khì…
Hó, siánn-mih ì-gī?
Tio̍h ū siánn-mih pháinn--leh?
Guán tsit-má tsiūnn Gāi-hui-jínn thih-thaaaaaaaa [SPLAT]

Hù-kua:
Tān i kā i sioh-miā-miā
Sioh-miā-miā, tsin sioh-miā-miā
Tān i kā i sioh-miā-miā
Sioh-miā-miā, tsin sioh-miā-miā
Tsin-tsiànn kā i sioh-miā-miā
Sioh-miā-miā, tsin sioh-miā-miā
Sioh kah leh-beh sí
Lah lah lah
Lah lah lah
Lah lah lah
Lah lah lah
Sioh kah leh-beh sí

Saturday, 24 November 2018

How you speak

Back to English today (finally). So last post contained a song title "I am not sincere", which links to the lies told by the SO of the singer in today's Mandarin song 你怎么说 | Nǐ zěnme shuō, "What you say". I met this song sometime in Spring 2013 and only translated it on Jan 9 2018 at 00:15. Checkup time, and «All 3-6-5 days I have been sad» would benefit from a "the" to fit the music, so I add it at 19:11 on 23/8/19. Let's see it!


我没忘记你忘记我
连名字你都说错
证明你一切都是在骗我
看今天你怎么说
.
你说过两天来看我
一等就是一年多
三百六十五个日子不好过
你心里根本没有我
把我的爱情还给我
Wǒ méi wàngjì nǐ wàngjì wǒ
Lián míngzì nǐ dōu shuō cuò
Zhèngmíng nǐ yīqiè dōu shì zài piàn wǒ
Kàn jīntiān nǐ zěnme shuō
.
Nǐ shuōguò liǎng tiān lái kàn wǒ
Yī děng jiùshì yī nián duō
Sānbǎiliùshíwǔ gè rìzi bù hǎoguò
Nǐ xīn lǐ gēnběn méi yǒu wǒ
Bǎ wǒ de àiqíng huángěi wǒ


I did not forget you forgot me,
And even said my name wrong.
It's clear you always were deceiving me:
Just look at how you speak today.

You said you'd come back in two days,
And I waited for a year.
All the 3-6-5 days I have been sad.
You never had me in your heart!
Now give me back all of my love!

Non son sincera

Terminiamo la serie con non son sincera.


Il male che faccio
Non è il mio male,
Sono più misera di quanto credevo
Il male che ho dentro
Queste mie ossa,
Padre, mi tiene lontano da te

Passo il mio tempo,
Non son sincera.
Amo la gente,
Non son sincera.
Vivo il presente,
Non son sincera.
Prego la sera,
Non son sincera.

Il male che faccio
Non è il mio male,
Sono più misera di quanto credevo
Il male che ho dentro
Queste mie ossa,
Padre, mi tiene lontano da te

Fammi incontrare
Chi sa soffrire,
Chi sa donare
Fino alla fine,
Chi e sincero,
Chi e reale,
Colui ch'io possa
Almeno seguire

Il male che faccio
Non è il mio male,
Sono più misera di quanto credevo
Il male che ho dentro
Queste mie ossa,
Padre, mi tiene lontano da te


我来做的邪恶
不是我邪恶,
啊我比我曾相信的凄惨机了
我在我的骨头
拥有的邪恶,
啊父亲,叫我离你留遥远。

过我的时间,
我不真诚啊。
我慈爱人们,
我不真诚啊。
我生活当代,
我不真诚啊。
我晚上祈祷,
我不真诚啊。

我来做的邪恶
不是我邪恶,
啊我比我曾相信的凄惨机了
我在我的骨头
拥有的邪恶,
啊父亲,叫我离你留遥远。

请让我遇上
会痛苦的人,
会直到结束
赐给的人啊,
真诚的人啊,
真实的人啊,
我至少能够
来跟随的人啊。

我来做的邪恶
不是我邪恶,
啊我比我曾相信的凄惨机了
我在我的骨头
拥有的邪恶,
啊父亲,叫我离你留遥远。
Wǒ lái zuò de xié'è
Bù shì wǒ xié'è,
A wǒ bǐ wǒ céng xiāngxìn de qīcǎn jīle
Wǒ zài wǒ de gǔtou
Yǒngyǒu de xié'è,
A fùqīn, jiào wǒ lí nǐ liú yáoyuǎn.

Guò wǒ de shíjiān,
Wǒ bù zhēnchéng a.
Wǒ cíài rénmen,
Wǒ bù zhēnchéng a.
Wǒ shēnghuó dāngdài,
Wǒ bù zhēnchéng a.
Wo wǎnshàng qídǎo,
Wǒ bù zhēnchéng a.

Wǒ lái zuò de xié'è
Bù shì wǒ xié’è,
A wǒ bǐ wǒ céng xiāngxìn de qīcǎn jīle
Wǒ zài wǒ de gǔtou
Yǒngyǒu de xié’è,
A fùqīn, jiào wǒ lí nǐ liú yáoyuǎn.

Qǐng ràng wǒ yùshàng
Huì tòngkǔ de rén,
Huì zhídào jiéshù
Cì gěi de rén a,
Zhēnchéng de rén a,
Zhēnshí de rén a,
Wǒ zhìshǎo nénggòu
Lái gēnsuí de rén a.

Wǒ lái zuò de xié'è
Bù shì wǒ xié’è,
A wǒ bǐ wǒ céng xiāngxìn de qīcǎn jīle
Wǒ zài wǒ de gǔtou
Yǒngyǒu de xié’è,
A fùqīn, jiào wǒ lí nǐ liú yáoyuǎn.

Friday, 16 November 2018

Povera voce

Continuiamo la serie con Povera voce. la versione originale del 4/2/17 leggeva «贫穷的声音,没有的人的声 / 我们的声音,如果再没理由, / 就必须尖叫,就必须祈求», ma ripensandoci la sera del 2/8/19 mi è parso opportuno cambiarla per evitare shēng da solo in fondo al v. 1, e per infilare dentro un paio di rime. In effetti anche 没有的男人 lascia l'ambiguità sul singolare/plurale ("di un uomo" o "di uomini" o "degli uomini"), ma attaccare con un classificatore (个没有的人) mi sa che è pure peggio. 某个没的人 rischia di essere preso per ……美的人. Trovato! 5/8/19 23:42. E alle 23:46 ho anche i cambi di verbi per mettere la rima interna nel vecchio 不能死去的,不能结束的. La rima c'è-eternità non c'è manco in italiano, quindi va beh. Quella degli ultimi due versi mi sa che non la metto.


Povera voce di un uomo che non c'è
La nostra voce, se non ha più un perché
Deve gridare, deve implorare
Che il respiro della vita non abbia fine,
Poi deve cantare, perché la vita c'è,
Tutta la vita chiede l'eternità.
Non può morire, non può finire
La nostra voce che la vita chiede all'amor
Non è povera voce di un uomo che non c'è:
La nostra voce canta con un perché


某个不存在 的人的贫穷声音,
我们的声音,如果再没原因,
就得尖叫啊,就得祈祷啊,
祈求生活的呼吸永远都不结束,
然后必须唱歌啊,因为生活存在,
整个生活啊祈求天长地久。
不能出世的,不能终止的
就是我们向爱情问生活的声音,
它不是某个不存在 的人的贫穷声音:
我们的声音有理由就来唱
Mǒu ge bù cúnzài de rén de pínqióng shēngyīn,
Wǒmen de shēngyīn, rúguǒ zài méi yuányīn
Jiù děi jiānjiào a, jiù děi qídǎo a,
Qíqiú shēnghuó de hūxī yǒngyuǎn dōu bù jiéshù,
Ránhòu bìxū chànggē a, yīn wéi shēnghuó cúnzài,
Zhěng gè shēnghuó a qíqiú tiānchángdìjiǔ.
Bùnéng chūshì de, bùnéng zhōngzhǐ de
Jiùshì wǒmen xiàng àiqíng wèn shēnghuó de shēngyīn,
Tā bù shì mǒu ge bù cúnzài de rén de pínqióng shēngyīn:
Wǒmen de shēngyīn yǒu lǐyóu jiù lái chàng

Monday, 12 November 2018

Il mio volto

Continuiamo la serie con il mio volto.


Mio Dio, mi guardo, ed ecco scopro
Che non ho volto;
Guardo il mio fondo, e vedo il buio
Senza fine.

Solo quando mi accorgo che Tu sei,
Come un eco risento la mia voce,
E rinasco come il tempo dal ricordo.

Perché tremi, mio cuor? Tu non sei solo,
Tu non sei solo.
Amar non sai e sei amato,
E sei amato.
Farti non sai e pur sei fatto,
E pur sei fatto.

Come le stelle su nel cielo,
Nell'Essere tu fammi camminare,
Fammi crescere e mutare come la luce,
Che cresci e muti nei giorni e nelle notti.

L'anima mia fai come neve
Che si colora,
Come le tenere tue cime
Al sole del tuo amor.


上帝,我看自己就发现
我没有脸庞;
看我底部就看到无边
无际的黑暗。

只有当我来察觉你存在,
我才像回声听到我的声音,
就再次生,像时间从记忆再生。

啊心,你为何颤抖?你不孤单啊,
你不孤单啊。
你不会爱却有人爱你,
却有人爱你。
不会造自己却有人造你,
却有人造你。

就像天上的星星一样,
请你让我在存在里来走路,
让我长大,让我改变,像你把明光
白天和夜间都来增加和改变。

请把我心灵变成好像
变色的积雪,
好像你的温柔的山顶
在你爱情的太阳下
Shàngdì, wǒ kàndào zìjǐ jiù fāxiàn
Wǒ méi yǒu liǎnpáng;
Kàn wǒ dǐbù jiù kàn dào wúbiān
Wújì de hēi’àn.

Zhǐyǒu dāng wǒ lái chájué nǐ cúnzài,
Wǒ cái xiàng huíshēng tīngdào wǒ de shēngyīn,
Jiù zàicì shēng, xiàng shíjiān cóng jìyì zài shēng.

A xīn, nǐ wèihé chàndǒu? Nǐ bù gūdān a,
Nǐ bù gūdān a,
Nǐ bù huì ài què yǒu rén ài nǐ,
Què yǒu rén ài nǐ,
Bù huì zào zìjǐ què yǒu rén zào nǐ,
Què yǒu rén zào nǐ,

Jiùxiàng tiān shàng de xīngxīng yīyàng,
Qǐng nǐ ràng wǒ zài cúnzài lǐ lái zǒulù,
Ràng wǒ zhǎngdà, ràng wǒ gǎibiàn, xiàng nǐ bǎ míngguāng
Báitiān hé yèjiān dōu lái zēngjiā hé gǎibiàn.

Qǐng bǎ wǒ xīnlíng biàn chéng hǎoxiàng
Biànsè de jī xuě,
Hǎoxiàng nǐ de wēnróu de shāndǐng
Zài nǐ àiqíng de tàiyáng xià.

Saturday, 10 November 2018

Al mattino

Oggi iniziamo una serie di 4 canzoni di A. Mascagni tradotte in Cinese, tutte traduzioni del 4 Febbraio 2017. La prima è Al mattino. Fun fact: "anfora" in Cinese è letteralmente "bottiglia con orecchie in coppia" :).


O…

Al mattino, Signore, al mattino
La mia anfora è vuota alla fonte
E nell'aria che vibra e traspare
So che puoi farmi grande, Signore

O…

E le ore del giorno al mattino
Di tua gloria son tenera argilla
Uno è l'alveo del mio desiderio:
Ch'io ti veda, ed è questo il mattino

O…
.


哦…

在早晨上,啊主人,在早晨上,
我的双耳瓶在喷泉前空了
而且在振动和透明的空气
我知你能让我伟大,哦主人

哦…

而且白天的小时在早晨上
就是你的荣耀的温柔粘土
我的欲望只有唯一的河床
来看到你,而这就是早晨啊

哦…
Ó…

Zài zǎochén shàng, a zhǔrén, zài zǎochén shàng,
Wǒ de shuāngěrpíng zài pēnquán qián kōngle
Érqiě zài zhèndòng hé tòumíng de kōngqì
Wǒ zhī nǐ néng ràng wǒ wěidà, ó zhǔrén

Ó…

Érqiě báitiān de xiǎoshí zài zǎochén shàng
Jiùshì nǐ de róngyào de wēnróu niántǔ
Wǒ de yùwàng zhǐyǒu wéiyī de héchuáng
Lái kàn dào nǐ, ér zhè jiùshì zǎochén a

Ó…

Monday, 5 November 2018

Il seme

Another religious hymn today… ah ops, oggi Italiano perché la canzone di oggi, "Il seme", è tradotta dall'Italiano solo al Cinese. Il ritornello l'ho tradotto addirittura a cavallo tra Luglio e Agosto 2013, nella forma «天的王把一个种子 / 曾放在我的圆的地里». Poi ho abbandonato l'impresa per ragioni di tempo (suppongo), e ho terminato la traduzione solo l'11/1/18 poco prima delle 18. Vediamo!


Il Signore ha messo un seme
Nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo un seme
All'inizio del mio cammino.

Io appena me ne sono accorto
Sono sceso dal mio balcone,
E volevo guardarci dentro,
E volevo vedere il seme.

Ma il Signore ha messo un seme
Nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo un seme
Nel profondo del mio mattino.

Io vorrei che fiorisse il seme,
Io vorrei che nascesse il fiore,
Ma il tempo del germoglio
Lo conosce il mio Signore.

Il Signore ha messo un seme
Nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo un seme
Nel profondo del mio mattino.


天之王把一个种子
放入我的花园的土里
天之王把一个种子
放在我走的路的开始

我一察觉到这有发生
就从我的阳台上跑下
并很想要来看到土里
并很想要看到那种子

但天之王把一个种子
放入我的花园的土里
天之王把一个种子
深深放入我的早晨里

我很想看到种子开花
我很想看到花来出生
但是种子发芽的时间
只有天之王知道啊

天之王把一个种子
放入我的花园的土里
天之王把一个种子
深深放入我的早晨里
Tiān zhī wáng bǎ yī gè zhǒngzǐ
Fàng rù wǒ de huāyuán de tǔ lǐ
Tiān zhī wáng bǎ yī gè zhǒngzǐ
Fàng zài wǒ zǒu de lù de kāishǐ

Wǒ yī chájué dào zhè yǒu fāshēng
Jiù cóng wǒ de yángtái shàng pǎo xià
Bìng hěn xiǎngyào lái kàn dào tǔ lǐ
Bìng hěn xiǎng yào kàn dào nà zhǒngzǐ

Dàn tiān zhī wáng bǎ yī gè zhǒngzǐ
Fàng rù wǒ de huāyuán de tǔ lǐ
Tiān zhī wáng bǎ yī gè zhǒngzǐ
Shēn shēn fàng rù wǒ de zǎochén lǐ

Wǒ hěn xiǎng kàn dào zhǒngzǐ kāihuā
Wǒ hěn xiǎng kàn dào huā lái chūshēng
Dànshì zhǒngzǐ fāyá de shíjiān
Zhǐ yǒu tiān zhī wáng zhīdào a

Tiān zhī wáng bǎ yī gè zhǒngzǐ
Fàng rù wǒ de huāyuán de tǔ lǐ
Tiān zhī wáng bǎ yī gè zhǒngzǐ
Shēn shēn fàng rù wǒ de zǎochén lǐ

Sunday, 4 November 2018

Σαπφούς άπαντα | Sapphoýs ápanta

----If anyone sees Ancient and Modern Greek not lining up properly, please notify by commenting and remark the number of a fragment that doesn't line up.----

Contents and motivation of the post
This post is essentially a duplicate of Chinese Poetic Sappho, except with Modern Greek prose translations instead of Chinese poetry ones. For your convenience I have copypasted the explanation of the arrangement below from the Chinese post.
Why a Modern Greek edition? Besides having found not one, but two people that could help me improve the translations :), one day I thought: what is the reception of Sappho online for Modern Greeks? I will now try to see what a Modern Greek lands on by Googling.
 • The top Google results for Σαπφώ, to nobody's surprise, are the English and Greek Wikipedia articles on Sappho. This means that, clicking them, our fictitious modern Greek will probably end up on Wikisource or Wikiquotes. Let's assume this person chooses short quotes first, "whole work" with long poems later. Results: he finds three quotes, two of which are completely fabricated. Well, that is really a nice start. Honestly, even the Avaton mishmashes (see below) would be better, because at least those are mostly Sappho's words. The only true one is translated to Modern Greek.
 • Now to Wikisource. At least the look of the Hymn to Aphrodite there has vastly improved from when I first tackled it. Anyways, the Wikisource page has four links. The first two are Ύμνος προς την Αφροδίτην, containing said hymn with no translation, Ύμνοι και Επιθαλάμια, containing pretty much what I found back in the days, that is supposedly all of Sappho, minus the Hymn from above and a lot of fragments not even mentioned, arranged in a very questionable and at times outright BS way (seriously, you have a "wedding songs" section, a number of poems, a section with three epigrams, and then another wedding song? Surely you don't think that is an epigram, right?), with texts that have no trace of critical notation, are very questionable, and in all but the first two cases lack a translation. Since back in the days, two more links popped up: Επιγράμματα στην Ελλινική ανθολογία and Επιγράμματα Σαπφούς. The former, as per title, contains the three epigrams, with no translation. The latter, however, bumps all of Sappho into "Epigrams", which is just BS. This has two sections: the first one informs us that we are looking at Edmonds' texts ordered according to Bergk's (which of the 4 editions?) Poetae lyrici Graeci, and the second one informs us we're looking at the texts in Edmonds not found in Bergk. This means incomplete and outdated, and with Edmonds' absurdly excessive phantasy in close-up. A terrible way to read Sappho. And it's even worse, because all of that features zero translations.
 • Skipping to the next result leading to poems, we find this series of raw translations, which seems incomplete, and features no orginals. A nice anthology, but no originals, so we move on.
 • We find this "commentary" of sorts intersperesd with partial translations, no originals, we move on.
 • We find this sung mishmash of translations, again no originals, we move on.
 • We find Wikisource and Wikiquotes again, then give up. It's surprising how Avaton and Khatsidakis haven't appeared yet. Let me discuss those. The band Avaton (Άβατον) has made a number of tracks where ancient Greek poems get set to music completely ignoring meter and vowel length, and with modern pronunciation. One of these, moreover, is a criterion-less mishmash of poems, which even got another criterionless mishmash as fake lyrics! As for Khatzidakis, he took the Gongyla poem, in the "Vulgate" version, ignored all the holes, the meter, the vowel quantities, and set it to music as was, with the incomplete word μα at the end of l. 2 interpreted as some χιτώνα (tunic). At least he took care to "diaerize" some diphthongs to have a more "archaic" pronunciation. Here is the result. I must say that I kind of like how these things sound, and even learnt the Khatzidakis one by heart, but this is not a good service to Sappho, because the texts are being deformed (stripped of meter and prosodic and phonetic qualities), and they are not understandable at all, especially with the mishmash which just doesn't make sense.
 • Finally, with some real deep googling and big luck, our Greek may land on Lekatsás's edition of Sappho, whose title I stole for this post. That is AFAIK the best you can find with Greek alone online, but even it is far from perfect. For one, it is terribly outdated, and even for that time, very incomplete in its fragment inventory, though that can be excused because many of those left-out fragments are barely intelligible, so for the sake of transl… err, wait. A lot of those included are also left untranslated, so if you're going to leave so many out, at least translate all the others man.
With all this, I believe it is high time someone produced a complete online edition of Sappho for Modern Greek speakers, which translates all which is translatable, and doesn't leve anything out, and is as up-to-date as I can make it - which is probably pretty good, considering I found the P.GC.'s and the P.Sapph. Obbink which were found in 2014 or the likes. So here I go.

Work in progress notice
As the texts mostly came from the Chinese post, which was missing the untranslatables, and those will come into all three editions of Sappho straight from the Work-In-Progress "The rest of Sappho" draft, this also will be Work In Progress. This post will start off with a number of translations, and stop there for some time as my PhD is starting in two days. To tell translated from untranslated, know that monotonic Greek is definitely translated, while polytonic Greek is typically untranslated, and will be translated only possibly in some intermediate titles where I'm too lazy to change the diacritics, or in single-word quotes that need no translation.

Fragment arrangement
They are arranged according to meter.
 • The first group contains Sapphic stanzas, organized exactly as in the Spanish post.
 • The second one contains Alcaic stanzas.
 • The third one contains meters based on the glyconic line, further grouped into "pure", "expanded by 1 dactyl", "expanded by 2 dactyls", "expanded by 1 choriamb" (lesser asclepiads), "expanded by 2 choriambs" (greater asclepiads), "more complex expansions".
 • The fourth one contains meters based on pherecrateans, further grouped basically as the glyconics, perhaps with one or two groups fewer.
 • The fifth one contains hagesichoreans expanded by two choriambs (exactly book 4 of the Spanish post, same further grouping).
 • The sixth one contains hexameters and elegiacs.
 • The seventh one contains the remaining clear meters.
 • The eighth one contains the epithalamia.
 • The ninth one contains fragments "of unclear meter" for quotations of less than one line that leave the meter uncertain.
 • The tenth one is that of the "untranslatables", organized exactly in the Spanish post.
 • The eleventh one is that of single-, or at most two-, word quotes, exactly identical to its analogue in the Spanish post;
 • The twelfth one contains those Edmonds "e.g."s which have no match in any other edition I know of; these are essentially other authors saying "Sappho said that X", and Edmonds reconstructing possible lines for X, at times with clear meters, at times with meters I cannot recognize; this group is titled "Τὰ ἐκ τῆς τοῦ Ἔδμονδζ φαντασίας" (Things from Edmonds' phantasy), and is an example of title that will not be monotonicized on the right;
 • The thirteenth and final group will be new things found in this Italian anthology, presumably only fusions of fragments kept separate in the rest of the edition (whereas different versions of otherwise present fragments will be given as alternate versions), but we will see; this isn't formed in my mind because I still have to go over group 6 in The Rest of Sappho, which is where I will take these things from.
----Αν κάποιος βλέπει ότι Αρχαία και Νεοελληνική γλώσσες δεν παραβάλλονται καταλλήλους, παρακαλώ να κινοποιεί σχολιάζοντας και παρατηρά τον άριθμο ενός αποσπάσματος που δεν παραβάλλεται.----

Περιεχόμενα και κίνητρο της ανάρτησης
Αυτή η ανάρτηση είναι ουσιαστικά ενα αντίγραφο του Chinese Poetic Sappho, μα με νεοελληνικές πεζές μεταφράσεις αντί κινεζικών ποιητικών. Για την ευκολίαν σας έχω αντιγράψει και επικολλήσει την εξήγηση της σειράς παρακάτω εκ του πόστου του κινεζικού.
Γιατί μια νεοελληνική έκδοση; Εκτός που έχω βρει δε μόνο ένα, μα δύο άτομα που μπορούν να βοηθούν με να βελτιώ τις μεταφράσεις :), σε μια ημέρα σκέφθηκα· Νεοέλληνες πως δύνανται να γνωρίζουν τα Σαπφούς σε Διαδίκτυο; Τώρα θα δοκιμάζω να βλέπω ένας Νεοέλληνας με Google βρίσκεται ποσόν.
 • Τα πρώτα αποτελέσματα του Google για Σαπφώ, για έκπληξη ουδενός, είναι τα άρθρα της Βικιπαιδείας Αγγλικής και Νεοελληνικής περί Σαπφούς. Τούτο σημαίνει ότι, κάνοντας κλικ σε αυτά, ο πλασματικός Νεοέλληνάς μας πιθανώς θα βρίσκεται την Βικιθήκη ή τα Βικιφθέγματα. Να υποθέτουμε ότι αυτό το άτομο επιλέγει να άρχεται με βραχείες προσφορές, και συνεχίζει με "όλα έργα" και μακρά ποιήματα. Αποτέλεσμα· βρίσκεται τρία φθέγματα, δύο εκ των οποίων είναι εντελώς κατασκευασμένες. Καλώς, τούτο είναι αληθώς μια καλή αρχή. Τίμια, καν τα συνονθυλεύματα των Άβατον (βλέπετε παρακάτω) θα ήταν κα´λυτερα, επειδή τουλάχιστον είναι κυρίως λόγοι της Σαπφούς. Το μόνο αληθηνό φθέγμα είναι μεταφραγμένο σε Νεοελληνικά.
 • Τώρα περί της Βικιθήκης. Τουλάχιστον η εμφάνιση του Ύμνου προς την Αφροδίτην εδώ έχει εβρέως βελτιωθεί από του χρόνου σε οποίο πρώτα επιχείρησα αυτό. Πάντως, η σελίδα της Βικιθήκης έχει τέσσαρα συνδέσμους. Οι πρώτοι δύο είναι Ύμνος προς την Αφροδίτην, που περιέχει αυτό τον ύμνο χωρίς μετάφραση, Ύμνοι και Επιθαλάμια, που περιέχει περίπου τα ίδια που βρήκα πίσω στις μέρες, τουτέστιν τάχα τα άπαντα της Σαπφούς, εκτός από τον ύμνο άνω και πολλά αποσπάσματα που καν δεν αναφέρονται, κατά μια πολύ αμφίβολη και ώρες ώρες εντελώς ανόητη σειρά (σοβαρά, έχετε μιαν παράγραφο που τιτλοφορείται Ἐπιθαλάμια, πολλά ποιήματα, μιαν παράγραφο με τρία επιγράμματα, και έπειτα άλλο επιθαλάμιο; Ασφαλώς δε νοείτε ότι είναι επίγραμμα, έτσι δεν είναι;), σε κείμενα που δεν έχουν κανένα ίχνο κρίσιμης σημείωσης, είναι πολύ αμφίβολα, και σε πάσας πλην τας πρώτας δύο περιπτώσεις δέουν μια μετάφραση. Από αυτίς τις ημέρις, δύο άλλοι σύνδεσμοι έχουν εμφανιστεί· Επιγράμματα στην Ελλινική ανθολογία και Επιγράμματα Σαπφούς. Ο πρώτος, σαν ο τίτλος ποτείνει, περιέχει τα τρία επιγράμματα, χωρίς μετάφραση. Ο δεύτερος, ωστόσο, κτυπά τα άπαντα Σαπφούσ σε "Επιγράμματα", εντελώς μαλακίες. Τούτο έχει δύο παραγράφους· η πρώτη εδοποιεί μας ότι βλέπουμε τα κείμενα του Ἔδμονδζ κατά την σειρά του του Βέργκ (η οποία των τέσσερα εκδόσεων;) Poetae lyrici Graeci, και η δευτέρη εδοποιεί μας ότι βλέπουμε τα κείμενα του Ἔδμονδζ που δε βρίσκονται παρά Βέργκ. Τούτο σημαίνει ατελής και ξεπερσαμένος, και με γκρο πλαν της του Ἔδμονδζ παραδόξως υπερβολικής φαντασίας. Ένας τρομερός τρόπος να διαβάζουμε την Σαπφώ. Και είναι ακόμα χειρότερο, επειδή άπαντα τα ταύτα δεν προεξέχει καμία μετάφραση.
 • Μεταβαίνοντες στον προσεχές αποτέλεσμα που ηγείται σε ποιήματα, βρίσκουμε αυτή την σειρά μεταφράσεων, που φαίνεται ατελής, και δεν προεξέχε κανένα αρχικό κείμενο. Καλή ανθολογία, μα δεν έχει αρχικά, έτσι προχοράμε.
 • Βρίσκουμε αυτό το σχολιασμό στο περίπου διασκορπισμένο με μερικές μεταφράσεις, δεν έχει αρχικά, προχοράμε.
 • Βρίσκουμε αυτό το συνονθήλευμα μεταφράσεων που τραγουδιέται, πάλι δεν υπάρχει αρχαικά, προχοράμε.
 • Πάλι βρίσκουμε Βικιθήκη και Βικιφθέγματα, έπειτα εγκαταλείπουμε. Είναι εκπληκτικός πως Άβατον και Χατζιδάκης όμως δεν έχουν εμφανιστεί. Να συζητώ περί αυτών. Η μπάντα Άβατον έχει κάνει πολλά κομμάτια σε οποία αρχαιοελληνικά ποιήματα θέτονται σε μουσική με εντελή αγνόηση του μέτρου και του μήκους των φωνηέντων, και με νεοελληνική προφορά. Ένα των αυτών, εξάλλου, είναι συνονθήλευμα ποιημάτων χωρίς κριτήριο, που καν έχει άλλο συνονθήλευμα χωρίς κριτήριο σαν ψευτικούς στίχους! Περί του Χατζιδάκου, αυτό πήρε το ποίμα της Γογγύλης, στην εκδοκή τη "Vulgate", αγνόησε πάσες τις τρύπες, το μέτρο, τα μήκη των φωνηέντων, κει έθεσε αυτό σε μουσική, ερμηνεύοντας το ατελή λόγο μα στο τέλος του δευτέρου στίχου σα "χιτώνα". Τουλάχιστον εφρόντισε να διαλύει μερικούς διφθόγγους να έχει προφορά πιο "αρχαϊκή". Το αποτέλεσμα εδώ. Πρέπει να λέγω ότι περίπου αρέσω το ήχος αυτών, και καν έμαθα το του Χατζιδάκου απ' έξω, μα τούτο δεν είναι καλή υπηρεσία για την Σαπφώ, επειδή τα κείμενα παραμορφούνται (εκδύονται γαρ του μέτρου και προσοδικών και φονητικών ιδιοτήτων), και καθόλου δεν είναι κατανόητα, ειδικά τα συνονθυλεύματα που δε βγάζουν νόημα.
 • Τελικά, με όντως εκτενή χρήση του Google και καλή τύχη, ο Νεοέλληνάς μας μπορεί να βρίσκει την έδοση της Σαπφούς την του Παναγής Λεκατσάς, της οποίης έκλεψα τον τίτλο για αυτό το πόστο. Απ' όσο γνωρίζω τούτο είναι το καλύτερο που μπορούμε να βρίσκουμε με Νεοελληνική μόνη, μα ακόμη αυτό είναι μακριά από τελειότητα. Στο πρώτο, είναι τρομέρως απαρχαιομένο, και ακὀμη αναλόγως τον χρόνο αυτού, πολύ ατελές σε την αυτού συλλογή αποσπασμάτων, μολονότι τούτο μπορεί να δικαιολογηθεί επειδή πολλά των παραλειπομένων αποσπασμάτων είναι μόλις καταληπτά, έτσι για χάρη της μετάφρ... εεε, περιμένε. Και πολλά των περιλαμβανομένων δε μεταφράζονται, έτσι αν θα παραλείπεις ούτω πολλά, τουλάχιστον μεταφράζε πάντα τα λοιπά.
Με ταύτα πάντα, νομίζω ότι απολύτως είναι ώρα να κανείς παράγει μιαν ατελή έκδοση της Σαπφούς σε Internet για Νεοέλληνας, που μεταφράζει πάντα τα μετάφραστα, και δεν παραλείπει τίποτα, και είναι τόσο ενημερομένη όσο μπορώ να ποιώ την - που πιθανώς είναι κάπως καλό, επειδή βρήκα τις παπύρους P.GC. και τη P.Sapph. Obbink που βρήθηκαν σε 2014 περίπου. Έτσι εδώ πάω.

Ἀνακοίνοση· εργασία σε εξέλιξη
Επειδή τα κείμενα κυρίως ήρθαν απ' του κινεζικού πόστου, που δεν είχε τα αμετάφραστα, και ταύτα θα έρχονται σε πάσες τις τρεις εκδόσεις της Σαπφούς κατευθείαν απ' του προσχεδίου "The rest of Sappho" που είναι σε εξέλιξη, και τούτο θα είναι σε εξέλιξη. Το πόστο τούτο θα άρχεται με πολλές μεταφράσεις, και θα σταματά εδώ για κάποιο χρονικό διάστημα επειδή ο PhD εμός θα άρχεται σε δύο ημέρες. Να διακρίνετε τα μεταφρασμένα απ' τα όχι ακόμα μεταφρασμένα, γνωρίζετε ότι τα μονοτονικά σαφώς είναι μεταφρασμένα, ενώ τα πολυτονικά τυπικώς δεν είναι μεταφρασμένα, και θα είναι των μεταφρασμένων μόνο πιθανώς σε μερικούς ενδιαμέσους τίτλους σε οποίους είμαι πολύ τεμπέλης για να αλλάζω τα διακρυτικά ή σε προσφορές απλών λόγων που δε χρειάζονται μετάφραση.

Σειρά των αποσπασμάτων
Κανονίζονται κατά μέτρον.
 • Η πρώτη σύσταση είαι αι Σαπφικές στρόφες, οργανωμένες ακριβώς σαν στον πόστο τον ισπανικό.
 • Η δευτέρη περιέχει Αλκαικές στρόφες.
 • Η τρίτη περιέχει μέτρους βασισμένους στα γλυκώνια, μακρύτερα ομαδοποιηθέντες σαν "καθαροί", "διά ένα δάκτυλο επεκτεταμένοι", "διά δύο δακτύλους επεκτεταμένοι", "διά ένα χωρίαμβο επεκτεταμένοι" (ασκληπιαδικοί ελάσσωνες), "διά δύο χωριάμβους επεκτεταμένοι" (ασκληπιαδικοί μείζονες), "επεκτομές πιο πολύπλοκες".
 • Η τετάρτη περιέχει μέτρους βασισμένους στα φηρεκράτεια, μακρύτερα ομαδοποιηθέντες βασικά σαν τα γλυκώνια, ίσως με μιαν ή δύο ομάδες λιγότερες.
 • Η πέμπτη περιέχει αγησιχορίους διά δύο χωριάμβους επεκτεταμένους (ακριβώς ο βίβλος τέταρτος του πόστου ισπανικού, με την ιδίαν μακρυτέραν υποδιαίρεση).
 • Η εκτή περιέχει εξαμέτρους και εληγιακούς.
 • Η εβδόμη περιέχει τους λοιπούς δήλου μέτρους.
 • Η ογδόη περιέχει τα Ἑπιθαλάμια.
 • Η ενάτη περιέχει αποσπάσματα "αδήλου μέτρου" για τις προσφορές μικροτέρες από μια γράμμη των οποίον ο μέτρος είναι άδηλος.
 • Η δεκάτη είναι η των "αμεταφράστων", οργανωμένες ακριβώς σαν στον πόστο τον ισπανικό.
 • Η ενδεκάτη περιέχει προσφορές μιας ή στο μέγιστο δύο λόγων, ακριβώς ιδίη με την ανάλογόν της στον πόστο το ισπανικό;
 • Η δυοδεκάτη περιέχει τα του Ἔδμονδζ "e.g." που δεν είναι σε καμία άλλη έκδοση που γνωρίζω; εκείνα είναι ουσιαστικώς άλλοι συγγραφείς που λέγουν "Σαπφώ έλεξε ότι X", και Ἔδμονδζ επανακτίζει τους αρχαικούς στίχους του X, ώρες ώρες με δήλους μέτρους, ώρες ώρες με μέτρους που δεν μπορώ να γνωρίζω; αυτή η σύστασις λέγεται "Τὰ ἐκ τῆς τοῦ Ἔδμονδζ φαντασίας", και είναι ένα παράδειγμα των τίτλων που δεν θα μονοτονικοποιήσονται στα δεξιά;
 • Η τριαδεκάτη και υστέρη θα είναι η των νεών πραγμάτων εκ ταύτης της Ιταλικής ανθολογίας, πιθανώς μόνο των συντήξεων αποσπασμάτων που είναι ξεχωριστά στο λοιπό της έκδοσης (εφ' όσον αι εκδοκαί διαφορετικαί αποσπασμάτων που αλλιώτικα είναι στην έκδοση θα δίνονται ως εναλλακτικαί εκδοκαί), μα θα βλέπουμε· αυτή δεν είναι διαμορφωμένη στο νουν μου επειδήακόμη πρέπει να εξετάζω την εκτή σύσταση στο The Rest of Sappho και παίρνω ταύτα τα πράγματα απ' εδώ.


Σύστασις αʹ· Σαπφικαὶ στρῶφαι

Εὐχαί

Τὸ ποίημα ὃ μόνον πλήρην ἔχομεν

αʹ· Ὕμνος πρὸς τὴν Ἀφροδίτην

Πο⌟ικιλόθρ⌞ον’ ἀθάνατ’ Ἀφρόδιτα,
Παῖ Δίος, ⌟δολόπλοκ⌞ε, λίσσομαί σε·
⌟Μή μ’ ἄσαισι⌞ μήτ’ ὀνίαισι δάμνα,
Π⌟ότνια, θῦ⌞μον,

Ἀλλ⌟ὰ τυίδ’ ἔ⌞λθ’, αἴ ποτα κἀτέρωτα,
Τᾶ⌟ς ἔμας αὔ⌞δως ἀίοισα πήλυι,
Ἔκλ⌟υες, πάτρο⌞ς δὲ δόμον λίποισα
Χ⌟ρύσιον ἦλθ⌞ες,

Ἀρ⌟μ’ ὐπ⌞α⌟σδε⌞ύξαισα, κάλοι δέ σ’ ἆγον
Ὤ⌟κεες στροῦ⌞θοι περὶ γᾶς μελαίνας,
Πύ⌟κνα δίν⌞νεντες πτέρ’ ἀπ’ ὠράνωἴθε-
ρ⌟ος διὰ μέσσω⌞,

Αἶ⌟ψα δ’ ἐξίκο⌞ντο· σὺ δ’, ὦ Μάκαιρα,
⌟Μηδιάσα⌞ισ’ ἀθανάτῳ προσώπῳ,
Ἤ⌟ρε’ ὄττι δ⌞η⌟ὖ⌞τε πέπονθα, κὤττι
Δη⌟ὖτε κάλ⌞η⌟μ⌞ι,

Κ⌟ὤττι μ⌞ο⌟ι⌞ μάλιστα θέλω γένεσθαι
Μ⌟αινόλᾳ⌞ θύμῳ· «τίνα δηὖτε †πείθω
‹Κ›α⌟ί σ’ ἄγην⌞† ἐς ‹ϝ›ὰν φιλότατα, τίς τ’, ὦ
Ψά⌟πφ⌞’, ἀδικήει;

Καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει,
Αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ’, ἄλλα δώσει,
Αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει,
Κωὐκ ἐθέλοισα».

Ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον
Ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι
θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον· σὺ δ᾽ αὔτα
σύμμαχος ἔσσο.


Ἐπιφανίαι θεῶν

βʹ· Ἰδύλλιον σὺν τῇ Ἀφροδίτῃ

Δεῦρύ μ᾽ ἐκ Κρήτας ἐπ[ὶ τόνδ]ε ναῦον
ἄγνον ὄππ[ᾳ δὴ] χάριεν μὲν ἄλσος
Mαλί[αν], βῶμοι δ᾽ ἔ‹ν›ι θυμιάμε-
νοι ‹λι›βανώτῳ.

Ἐν ⌟δ' ὔδωρ ψῦχρον κελάδει δι' ὔσδων
Μαλίνων⌞, β̤ρόδοισ‹ι› δὲ ⌟παῖς ὀ χῶρος⌞
‹Ἐσκ›ίαστ̤', ⌟αἰθυσσομένων δὲ φύλλων
Κῶμα κατάῤῥει⌞·

Ἐν δὲ λείμων ἰππόβοτος τέθαλε
ἠρίνοισιν ἄνθεσιν, αἰ [δ’] ἄηται
μέλλιχα πνέοισι [φύτων] καράνο-
θεν κατίοι[σαι.]

⌟Ἔλθε⌞ δὴ σὺ στέμ[ματ'] λ̣ο̣ισ̣α̣, ⌟Κύπρι,
χρυσίαισιν ἐν κυλίκεσσιν ἄβρως
συμμεμίγμε̣νον θαλίαισι νέκταρ
οἰνοχόεισα⌞.


γʹ· Πότνια Ἥρα
Ἐκδοκὴ ἡ πρὸ παπύρων P.GC.
     εὑρημένων
⌜Πλάσ⌝ιον δὴ μ[' εὐχομένᾳ φανείη,]
⌜πότ⌝ν⌜ι᾽ Ἤ⌝ρα, σὰ χ[αρίεσσα μόρφα,]
⌜τὰν ἀράτ⌝αν Ἀτρ[εΐδαι ϝίδον κλύ-]
⌜τοι βασίλ⌝⌟ηε⌞ς↵,

⌜ἐκτελέσ⌝σα⌟ντες↵ μ̣⌞[άλα πόλλ' ἄεθλα,]
⌜πρῶτα μ⌝⌟ὲν πὲ↵ρ Ἴ̤⌞[λιον, ἔν τε πόντῳ,]
⌜τυ⌝ί⌜δ’ ἀπο⌝ρ⌟μάθε↵ν̣⌞[τες ὄδον περαίνην]
⌜οὐκ ἐδύν⌝α⌟ντ⌞ο↵

⌜πρὶν σὲ⌝ καὶ Δι’ ἀντ̤[ίασαι μέγιστον]
⌜καὶ Θυών⌝ας ἰμμ[ερόεντα παῖδα·]
νῦν δὲ κ[ἄμοι πραϋμένης ἄρεξον,]
κὰτ τὸ πά[λαιον.]

ἄγνα καὶ κα̣[λ' ἐν Μυτιληνάαισιν
π]αρθ[ένοις δραίμην πάλιν, αἲς χορεύην
ἀ]μ̣φὶ σ̣[αῖσι πόλλ' ἐδίδαξ' ἐόρταις,
πόλλα τ' ἀείδην.

Ὤς τε νᾶας Ἀτρεΐδαι σὺν ὔμμι]
ἆρα̣ν̣ Ἰλ[ίω, κέλομαί σ' ἄρωγον]
ἔμμεν[αί μ', ἐς δῶμα ἴν' αὖ δύνωμαι,
Ἤ]ρ̣' ἀπίκε[σθαι.]

Ἐκδοκὴ ἡ μετὰ παπύρων P.GC.
     εὑρημένων
⌟Πλά⌞σιον δή μ[' ἄμφι β]⌟ρέμοισ' ἀ⌞[γέσθ]⌟ω⌞,
⌟Πότ⌞νι' Ἦρα, σὰ χ[αρίεσ]⌟σ' ἐόρτ̣α
⌟Τὰν ἀ⌞ράταν Ἀτρ[εΐδα]⌟ι π̤ό̤ησαν⌞-
⌟τ' οἰ β⌞ασίληες

⌟Ἐκτε⌞λέσσαντες μ̣[εγα]⌟λ̣οις ἀέθλοι⌞[ς
⌟Πρῶτ⌞α μὲν πὲρ Ἴ̤[λιο]⌟ν, ἄψερον δὲ̣⌞
⌟Τυίδ' ἀ⌞πορμάθεν̣̣[τες· ὄδ]⌟ον γὰρ ε̣ὔρ̣η⌞[ν
⌟Οὐκ ἐδ⌞ύναντο

⌟Πρὶν σ⌞ὲ καὶ Δί' ἀντ̤[ίαον] ⌟π̣εδέλθην⌞
⌟Καὶ Θυ⌞ώνας ἰμμ[ερόεντα] ⌟παῖδα̣⌞
⌟Νῦν δὲ⌞ κ[ἄμμες σοὶ γερά]⌟ρα π̣όημεν⌞
⌟Κὰτ τὸ⌞ πά[λαιον

⌟Ἄγνα κ⌞αὶ κα̣[λ'· εἶσι δὲ τυίδ' ὄδ' ὄχ]⌟λος⌞
⌟Παρθε⌞[νων τ' ἄμ' εὐχομέναν γ]⌟υναίκων⌞·
⌟Ἀμ̣φὶ σ̣ὸ⌞[ν βῶμον πύκιναι θέλοισι]
⌟Μέτρ' ὀλ⌞[ολύσδην

[]
. . α̣ν̣ιλ[[
Ἔμμεν[
ρ̣απικε[

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
Πλάσιον δὴ μ[οισο]πόλοισ' ἀ[ήσθ]ω,
Πότνι' Ἦρα, σὰ χ[άρις ἔ]ς τ' ἐόρτ̣αν
Τὰν ἀράταν Ἀτρ[εΐδα]ι π̤ό̤ησαν-
τ' οἰ βασίληες

Ἐκτελέσσαντες μ̣[εγά]λ̣οις ἀέθλοι[ς
Πρῶτα μὲν πὲρ Ε[ἴλιον]· ἄψερον δὲ̣
Τυίδ' ἀπορμάθεν̣̣[τες· ὄ]δον γὰρ ε̣ὔρ̣η
Οὐκ ἐδύναντο

Πρὶν σὲ καὶ Δί' ἀντ̤[ίαον] π̣εδέλθην
Καὶ Θυώνας ἰμε[ρόεντα] παῖδα̣
Νῦν δὲ κ[      ] . . . π̣όημεν
Κὰτ τὸ πάλ̣[αιον

Ἄγνα καὶ κα̣[λ'· εἶσι δὲ τυίδ' ὄδ' ὄχ]λος
Παρθε[νων τ' ἄμ' εὐχομέναν γ]υναίκων·
Ἀμ̣φὶ σ̣ . [
Μέτρ' ὀλ[ολύγας

πασ[
. [.] . νιλ[
Ἔμμεν[
Ἦ]ρ̣', ἀπίκε[σθαι.


Αἱ ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ

δʹ· Κύπρι καὶ Νηρήϊδες
Ἐκδοκὴ ἡ πρὸ παπύρου P.Oxy. 2289 fr. 6
     εὑρημένου
Κύπρι καὶ] Ν̤ηρήϊδε̣ς, ἀβλάβη[ν μοι
Τὸν κασί]γνητον δ[ό]τε τυί̤δ' ἴ̤κε̤σ̣θα[ι
Κὤσσα ϝο]ι θύμῳ κε̤ θέλη γένεσθαι
Πάντα τε]λέσθην·

Ὄσσα δὲ πρ]ό̣σθ' ἄμβροτε πάντα̤ λῦσ[αι,
Καὶ φίλοισ]ι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
Κὠνίαν ἔ]χ̤θροισι, γ̣ένοιτο δ' ἄμμι
Πῆμά τι μ]ήδεις

Τὰν κασιγ]νήταν̣ δὲ [θ]έλοι πόη̤σθα[ι
Ἔμμορον] τίμας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν
Ἐκλύοιτ'] ὄτ̣οισι [πάρ]οιθ' ἀχε̣ύων
Κἆμον ἐδά]μνα

Κῆρ, ὀνείδισ]μ̤' εἰσαΐω[ν], τ̣ὸ κ' ἐγ χρῷ
Κέρρε πόλ]λ' ἐ̤παγ[ορί]ᾳ πολίτ̤αν
Καὶ βρόχυ ζ]άλε̣ı̣π̤[ον ὄ]νηκε δ' αὖτ' οὐ
Μὰν διὰ μά]κρω

Ἀλλ' ἄκουσ]ον, αἴ κ[ε, θέα, μέλεσ]σ̤ι
Σοὶ φρέν' ἴαι]ν[ο]ν, σὺ [δὲ,] Κ̤ύπ̤[ρ]ι, τ[αἶ]να
Νύκτι πάντα κατθε]μέν̣α, κακ̣αν[θε'
Ἄμμιν ἀλάλκο]ις̤

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

[Χρύσιαι] Νηρήϊδες, ἀβλάβη[ν μοι
τὸν κασί]γνητον δότε τυίδ' ἴκεσθα[ι,
κἂ μὲν] ᾦ θύμῳ κε θέλη γένεσθαι,
[ταῦτα τε]λέσθην·

[ὄσσα δὲ πρ]όσθ' ἄμβροτε, πάντα λῦσα[ι,
καὶ φίλοι]σι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
[κὠνίαν ἔ]χθροισι· γένοιτο δ' ἄμμι
[δύσκλεα μ]ήδεις.

[τὰν κασιγ]νήταν δὲ θέλοι πόησθα[ι
ἔμμορον] τίμας· ὀνίαν δὲ λύγραν
[καὶ λόγοις] ὄτοισι πάροιθ' ἀχεύων
[ἄμμον ἐδά]μνα

[κῆρ, ὄνειδο]ς εἰσαΐων, τό κ' ἐν χρῷ
[κέρρεν, ἀλ]λ' ἐπ' ἀγ[λαΐ]ᾳ πολίταν
[ἀββάλην ἄ]λλως, [ὄτα] νῆ κε δαῦτ' οὖ-
[δεν διὰ μά]κρω·

καὶ συνάορ]ον, αἴ κ[ε θέλη, ἀξίοι]σι
[ἐν λέχεσσ' ἔ]χην· σὺ [δέ], κύν[ν' ἔ]ρε[μ]να,
[ρῖνα πρὸς γάᾳ] θεμ[έν]α κακάν[θην
ἄλλα πεδάγρ]η.

Ἐκδοκὴ ἡ πρὸ παπύρων P.GC.
     εὑρημένων καὶ μετὰ παπύρου
     P.Oxy. 2289 fr. 6 εὑρημένου
Κύπρι καὶ] Ν̤ηρήϊδε̣ς, ἀβλάβη[ν μοι
τὸν κασί]γνητον δ[ό]τε τυί̤δ' ἴ̤κε̤σ̣θα[ι
κὤσσα ϝο] θύμῳ κε̤ θέλη γένεσθαι
πάντα τε]λέσθην·

ὄσσα δὲ πρ]ό̣σθ' ἄμβροτε πάντα̤ λῦσ[αι
καὶ φίλοισ]ι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
κὠνίαν ἔ]χ̤θροισι, γ̣ένοιτο δ' ἄμμι
πῆμά τι μ]ήδεις

τὰν κασιγ]νήταν̣ δὲ [θ]έλοι πόη̤σθα[ι
ἔμμορον] τίμας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν
ἐκλύοιτ'] ὄτ̣οισι [πάρ]οιθ' ἀχε̣ύων
κἆμον ἐδά]μνα

κῆρ, ὀνείδισ]μ̤' εἰσαΐω[ν], τ̣ὸ κ' ἐγ χρῷ
κέρρε πόλ]λ' ἐ̤παγ[ορί]ᾳ πολίτ̤αν
καὶ βρόχυ ζ]άλε̣ı̣π̤[ον ὀ]⌟νη⌞κε δ' αὖτ' οὐ
μὰν διὰ μά]κρω

ἀλλ' ἄκουσ]ον αἰ κ[ε τ]⌟έο⌞[ν μέλεσ]σ̤ι
κῆρ ποτ' ἴαι]νον, σὺ [δὲ,] ⌟Κύπ̤⌞[ρ]ι, τ[αἶ]να
νύκτι πάντα κατθε]μέν̣α, κακ̣αν[θε'
ἄμμιν ἀλάλκο]ις̤

Ἐκδοκὴ ἡ μετὰ παπύρων P.GC.
     εὑρημένων
Πότνιαι Ν⌝ηρήϊδε̣ς, ἀβλάβη[ν μοι
Τὸν̣ κ̣ασίγν⌝ητον δ[ό]τε τυί̤δ' ἴ̤κε̤σ̣θα[ι
Κὤττι ϝῷ⌝ θύμῳ κε̤ θέλη γένεσθαι
Κῆνο τελέ⌝σθην·

Ὄσσα δ̤ὲ π⌝[ρ]ό̣σθ' ἄμβροτε πάντα̤ λῦσ[αι
Καὶ φίλ̣οισι⌝ ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
Κὠνίαν ἔ⌝χ̤θροισι, γ̣ένοιτο δ' ἄμμι
Μ̣ή̣δαμα μ⌝ήδεις

Τὰ̣ν̣ κασιγν⌝ήταν̣ δὲ [θ]έλοι πόη̤σθα[ι
Μέ]σδονο⌝[ς] τίμας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν
Ἐκλύ]ο⌝[ιτ'] ὄτ̣οισι [πάρ]οιθ' ἀχε̣ύων
[Κἆμον ἐδά]μνα

Κῆρ, ὀνείδισ]μ̤' εἰσαΐω[ν], τ̣ὸ κ' ἐγ χρῷ
Καί] μ̣⌝' [ἔκερ]ρ' ἐ̤παγ[ορί]ᾳ πολίτ̤αν
Ὤ̣ς̣ ποτ' οὐ̣⌝[κ ἄ]λλω̣ς̣, [ἐσύ]νηκε δ' αὖτ' οὐ
δεν διὰ μ⌝[ά]κρω

Καί τι μ⌝[λλ]ον αἰ κ[λ]έο[ς ἐν βρότοι]σ̤ι
Γ]ν̣ώσε̣τ⌝[αι φέ]ρ[η]ν, σὺ [δὲ,] Κύπ̤[ρ]ι σ[έμ]να,
Ο̣ὐκ ὄ̤ν̤ε⌝[κτον καττθε]μέν̣α κάκ̣αν [ὔβ-
ριν, πίθε ἄμμ]ι

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας

Πότνιαι Νηρήϊδε̣ς, ἀβλάβη[ν μοι
Τὸν̣ κ̣ασίγνητον δ[ό]τε τυί̤δ' ἴ̤κε̤σ̣θα[ι
Κὤττι ϝῷ θύμῳ κε̤ θέλη γένεσθαι
Κῆνο τελέσθην·

Ὄσσα δ̤ὲ πρό̣σθ' ἄμβροτε πάντα̤ λῦσ[αι
Καὶ φίλ̣οισι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
Κὠνίαν ἔχ̤θροισι, γ̣ένοιτο δ' ἄμμι
Μ̣ή̣δαμα μήδεις

Τὰ̣ν̣ κασιγνήταν̣ δὲ [θ]έλοι πόη̤σθα[ι
Μέ]σδονο[ς] τίμας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν
Παρλύ]ο[ιτ]ο τ̣οῖσι [πάρ]οιθ' ἀχε̣ύων
[Αὖτος ἐδά]μνα

Κῆρ, ὀνείδισ]μ̤' εἰσαΐω[ν], τ̣ὸ κ' ἐγ χρῷ
] μ̣⌝' [      ἦ]λ' ἐ̤παγ[ορί]ᾳ πολίτ̤αν
Αἴ ποτ' οὐ̣ [κ]άλω̣ς̣, [ἐσύ]νηκε δ' αὖτ' οὐ
δεν διὰ μ[ά]κρω

Καί τι μ[λλ]ον αἰ κ[λ]έο[ς ἐν βρότοι]σ̤ι
Γνώσε̣+τ+' [ἂψ] ο[ἶο]ν, σὺ [δὲ,] Κύπ̤[ρ]ι σ[έμ]να,
Ο̣ὐκ ὄ̤ν̤[εκτα καττθε]μέν̣α κάκ̣αν [εʹ· Κύπρι, καί σε πικροτάταν ἐπεύροι

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
. . . . . ]α̣ μάκαι[ρα. . . . .
. . . . . ]εὐπλο.[. . . . .
. . . . .κ]ρ̣ᾶτος κα[ὶ . . . .
. . . . . ]

[ὄσσα δὲ πρ]⌟όσθ⌞’ [ἄμ]βροτε κῆ[ν’ ἔλυσεν]
. . . . . ]⌟αταις̣⌞ [ἀ]ν̣εμ̣[. . . . .
[σὺν κάλᾳ] ⌟τ̣ύχᾳ λί⌞μ̣[]ε̣νος κλ[. . . . .
. . . . . ]⌟.⌞[. . . . .

[Κύ]πρι, κα[ί σ]ε πι[κροτάτ]α̣ν ἐπεύ[ροι
μη]δὲ καυχάσ[α]ιτο τόδ’ ἐννέ[ποισα
Δ]ωρίχα, τὸ δεύ[τ]ερον ὠς πόθε[ννον
εἰς] ἔρον ἦλθε.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
[Κύ]πρι, κα[ί σ]ε πι[κροτέρ]α̣ν ἐπεύ[ρε
μη]δὲ καυχάσ[αν]το τόδ’ ἐννέ[ποντες·
Δ]ωρίχα τὸ δεύ[τ]ερον ὠς πόθε[ννον
εἰς] ἔρον ἦλθε.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
. . . . . ]α̣ μάκαι[ραι . . . . .
. . . . . ] εὔπλοι[α . . . .
. . . . .] . ατοσκα[ . . . .
. . . . . ]

[ὄσσα δὲ πρ]όσθ’ [ἄμ]βροτε κῆ[να λῦσαι]
. . . . . ναυβ]άταις̣ [ἀ]ν̣εμ̣[. . . . .
[ σὺν] τύχᾳ λίμε̣νος κλ[. . . . .
. . . . . ].[. . . . .

[Κύ]πρι, κα[ί σ]ε πι[κροτέρ]α̣ν ἐπεύρ[οι
μη]δὲ καυχάσ[α]ιτο τόδ’ ἐννέ[ποισα
Δ]ωρίχα, τὸ δεύ[τ]ερον ὠς πόθε[ννος
ἄψ]ερον ἦλθε.


Ἄλλαι εὐχαί

ϛʹ· Ἐν θυέλλαισι ζαφέλοισι ναῦται


. . . . . . . . . .
. . . . . ] ἔπι[θ]ε̣ς μα[καιρα
. . . . ]ε̣ γάνος δὲ και.[. . .
. . . . .

. . . . τ]ύχᾳ σὺν ἔσλᾳ
[. . λί]⌟μεν⌞ος κρέτησαι
[. . . . γ]ᾶς μελαίνας
[ . . . . .

Ἐν θυέλλαισι ζαφ]έλοισι ναῦται
[ἐκφοβήθεντες μ]εγάλαις ἀήται̣[ς
ἄββαλον τὰ φόρτι]α κἀπὶ χέρσω
[πλοῖον ὄκελλαν·

μὴ μάλιστ’ ἔγωγ’] μοθεν πλέοιμ̣[ι
χειμάσαντος μη]δὲ τὰ φόρτι’ εἶκ[α
ἐς βάθηα πόντο]ν̣ ἄτιμ’, ἐπείκη̣,
[πάντα βάλοιμι·

αἰ δὲ Νήρηϊ προ]ρέοντι πόμπᾳ
[ἐννάλῳ τἄμ’ ἐξέσετ]αι δέκε̣[σθαι
φόρτι’, ὠς τάχιστά γ’ ἄραμαι ὠς] εἴ[-
ᾳ τά μ’ ἐσέλθην.

. . . . . ]ι̣ν ἔργα̣
[. . . . . ] χ̣έρσω̣ [.
. . . . . ]γ̣α
[. . . . . ]


ζʹ· Αἴθ' ἔγω

Αἴθ' ἔγω, χρυσοστέφαν' Ἀφροδίτα,
Τόνδε τὸν πάλον ‹γ’ ἔρατον› λαχοίην.

ηʹ· Κῆνον, ὦ χρυσόθρονε Μοῖσ'

Κῆνον, ὦ χρυσόθρονε Μοῖσ', ἔνισπες
ὔμνον, ἐκ τᾶς καλλιγύναικος ἔσθλας
Τήιος χώρας ὂν ἄειδε τέρπνως
πρέσβυς ἄγαυος.


Σαπφὼ πρὸς αὐτῆς φίλους

θʹ· ᾨδὴ εἰς τὴν Ἀνακτορίαν

Φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
Ἔμμεν’ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι
Ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί-
σας ὐπακούει

Καὶ γελαίσας ἰμέροεν. τό μ’ ἦ μάν
Καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν.
Ὠς γὰρ εὔιδον βροχέως σε, φώνας
οὖδεν ἔτ’ ἴκει,

Ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσα ϝέαγε, λέπτον
Δ’ αὔτικα χρῷ πῦρ ὐπαδεδρόμακεν,
Ὀππάτεσσι δ’ οὖδεν ὄρημμ’, ἐπιρρόμ-
βεισι δ᾽ ἄκουαι,

Κὰδ δέ μ’ ἴδρως κακχέεται, τρόμος δὲ
Παῖσαν ἄγρει, ⌟χλωροτέρα δὲ ποίας
Ἔμμι, τεθνάκην δ᾽ ὀλίγω ’πιδεύης
φαίνομ’ ἔμ’ αὔτᾳ⌞·

Ἀλλὰ πᾶν τόλματον, ἐπεὶ πένητα
[…]


ιʹ· Γογγύλα
Ἐκδοκὴ αʹ

Ν]ῦν, φ[ίλα, σὲ μὰν κ]έλομαι· σ[πόλαν σάν,
Γο]γγύλα̣, π[έφα]νθι λάβοισ̣α̣ μά[λαν
Γλα]κ̣τίνα[ν·] σ̣ὲ δηὖτε πόθος̣ τ[ε αὖτο]
Ἀμφιπότ̣αται

Τὰν κάλαν· ἀ γὰρ κατάγω̤γις αὔ[τ]α [μ'
Ἐπτόαισ' ἴδο[ι]σαν· ἔγω δὲ χ̣α̣ίρω·
Καὶ γὰρ αὔτα̣ δ̣ὴ τ[όδ]ε μέμφ[εταί σοι
Κ]υπρογέν[ηα·

Τ]ς ἄρ̣αμα
Τοῦτο τὦ[πος
Β]όλλομα
… ]


Ἐκδοκὴ βʹ

Νῦν] δ' ἔγ[ωγ' ἦ μὰν κ]έλομαι σ[' ἀείδην
Γο]γγύλα̣ν, [Ἄβα]νθι, λάβοισ̣α̣ν α[ὔταν
Πᾶ]κ̣τιν, [ς] σ̣ε δηὖτε πόθος̣ τ[ε αὖτο]
Ἀμφιπότ̣αται

Τὰν κάλαν· ἀ γὰρ κατάγω̤γις αὔ[τ]α[ς σ'
Ἐπτόαισ' ἴδο[ι]σαν· ἔγω δὲ χ̣α̣ίρω·
Καὶ γὰρ αὔτα̣ δ̣ήπ[οτ'] ἐμέμφ[ετ' ἄγνα
Κ]υπρογέν[ηα·

ς ἄρ̣αμα
Τοῦτο τὦ[πος
Β]όλλομα
...


Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Τ]ὰν τ[αχίσταν, ὦ κ]έλομαι σ[' ὄνελθε,
Γο]γγύλα̣ β[ρόδα]νθι, λάβοισ̣α̣ μά[νδυν
Γλα]κ̣τίνα[ν·] σ̣ὲ δηὖτε πόθος̣ τ[ις ἆμος]
Ἀμφιπότ̣αται

Τὰν κάλαν· ἀ γὰρ κατάγω̤γις αὔ[τ]α
Ἐπτόαισ' ἴδο[ι]σαν, ἔγω δὲ χ̣α̣ίρω.
Καὶ γὰρ αὔτα̣ δ̣ή π[οτ'] ἐμέμφ[όμαν τὰν
Κ]υπρογέν[ηαν·

[Τ]ς ἄρ̣αμα[ι μὴ χάριν ἀβφέρην μοι]
Τοῦτο τὦ[πος, ἀλλά σε, τὰν μάλιστα]
Β]όλλομα[ι θνάταν κατίδην γυναίκων
Ἂψ πάλιν ἔλκην.]

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
.] . ε . [ κ]έλομαι σ[' ἀείδην
Γο]γγύλα̣ν, [. . α]νθι, λάβοισ̣α̣ν α[βραν
Πᾶ]κ̣τιν, [ς] σ̣ε δηὖτε πόθος̣ τ[έουτος]
Ἀμφιπότ̣αται

Τὰν κάλαν· ἀ γὰρ κατάγω̤γις αὔ[τ]α[ν
Ἐπτόαισ' ἴδο[ι]σαν· ἔγω δὲ χ̣α̣ίρω·
Καὶ γὰρ αὔτα̣ δ̣ή π[οτ'] ἐμέμφ[ετ' ὔμμε
Κ]υπρογέν[ηα·

ς ἄρ̣αμα
Τοῦτο τῶ[
Β]όλλομα
… ]ιαʹ· Ὄττινας γάρ / Πῶς κε δή τις
Ἐκδοκὴ ἡ ἄνευ τοῦ παπύρου τοῦ Ὄββιγκ

. . . . . . . . . ] θαμέω̣[ς ^ – ^
. . . . . . . .] ⌟ὄττινας γάρ
εὖ θέω, κῆνοί με μάλιστα⌞ πά[ντων
δηὖτε] ⌟σίνονται⌞.

. . . . . . . . . ] ἀλεμάτ[ων . . . . .
. . . . . . . . . ]γόνωμ[. . . . .
. . . . . . . . . ]ο̣μ’ οὐ πρ[. . . . .
. . . . . . ]αι

. . . . . . . . . ]σέ· θέλω[. . . . .
. . . . . . τοῦ]το πάθη[ν. . . . .
. . . . ]λ̣αν· ⌟ἔγων δ’ ἔμ’ αὔται
τοῦτο σύνοιδα⌞

. . . . . . . . ] . [ . ] ὄ̣τοισ[ι . . ] . [
. . . . . . . . . ]ε̣ναμ[. . . . .
. . . . . . . . . ]ε̣[. ] . [ . . .
. . . . . . . . .


Ἐκδοκὴ ἡ σὺν τοῦ παπύρου τοῦ Ὄββιγκ

Πῶς̣ κε δή τις οὐ θαμέω̣ς ἄσαιτο,
Κύπρι, δἐσπο̣ι̣ν̣', ὄττινα̣ +δ+ὴ φίλ̣[ησι
κωὐ] θέλοι μάλιστα πάθαν χ̣άλ̣[ασσαι;
ποῖ]ον ἔχησθα

νῶν σ]άλοισί μ' ἀλεμάτ̣ως δαΐσδ[ην
ἰμέ]ρ‹ῳ› λύ{ι̣}σαντ̣ι̣ γόν' ὠμ[
]απα . [ . . ]αμμ' οὐ προ̣[
]ν ἔ̣ερθαι

]σέ· θέλω[
τοῦ]το πάθη[ν
]λ̣αν· ⌟ἔγω δ' ἔμ' αὔτᾳ
τοῦτο σύνοιδα⌞

]· [.]σ̣τοισ[. . .] . [
]ε̣ναμ[
]ε̣[Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
Πῶς̣ κε δή τις οὐ θαμέω̣ς ἄσαιτο,
Κύπρι, δἐσπο̣ι̣ν̣'; ὄττινα̣ +δ+ὴ φίλ̣[ησθα,
ὠς] θέλοι μάλιστα πάθος κ̣άλ̣[υψαι,
μηδ'] ὀνέχησθα.

Σὺν σ]άλοισί μ' ἀλεμάτ̣ως δαΐσδ[ης
ἰμέ]ρ‹ῳ› λύ{ι̣}σαντ̣ι̣ γόν', ὤμ' [ἔγω δὲ
λάιλ]απας {[ .]} φα̣ῖ̣μ' οὐ προ̣[τόνοις περήσην
]νεερ . [.]αι

]σέ· θέλω[
τοῦ]το πάθη[ν
]λ̣αν· ἔγω δ' ἔμ' αὔτᾳ
τοῦτο σύνοιδα

] β̣[ρ]ό̣τοισ[. . .] . [
]ε̣ναμ[
]ε̣[Ἐκδοκὴ ἡ σὺν τοῦ παπύρου τοῦ Ὄββιγκ καὶ τοῦ P.GC. inv. 105 fr. 4

Πῶς̣ κε δή τις οὐ θαμέω̣ς ἄσαιτο,
Κύπρι, δἐσπο̣ι̣ν̣', ὄττινα̣ +δ+ὴ φίλ̣[ησι
κωὐ] θέλοι μάλιστα πάθαν χ̣άλ̣[ασσαι;
πῶς] ὀνέχησθα

πᾷ [σ]άλοισί μ' ἀλεμάτ̣ως δαΐσδ[ης]
εἰ̣μ̣έρ‹ῳ› λύ{ι̣}σαντ̣ι̣; γόνωμ' ἄνα[σσα,]
πόλ[λ]α· πάμ[π]α‹ν› μ' οὐ προ̣[τέρᾖσθ' ἀπέχθης,
οὔ̣τ' ὀνέ̣ερξαι

νῦν με. ]σέ· θέλω[
τοῦ]το πάθη[ν
]λ̣αν· ⌟ἔγω δ' ἔμ' αὔτᾳ
τοῦτο σύνοιδα⌞

]· [.]σ̣τοισ[. . .] . [
]ε̣ναμ[
]ε̣[ιβʹ· Ἔμεθεν δ' ἔχησθα λάθαν

[Καλλέλοιπάς μ’. Ὦμ’.] Ἐμέθεν δ’ ἔχησθα
‹ Ἤ σὺ› λάθαν, [φιλτάτα,] ἤ τιν’ ἄλλον
‹Μᾶλλον› ἀνθρώπων ἐμέθεν φίλησθα;
[Εἴ τινα, τίς δέ;]/[Τίς δὲ ὅς ἐστι;]ιγʹ· Πρὸς Χάραξον ἀδελφόν
Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . ] δώσην. 4

Αἰ κλ]ύτων μέν τ’ ἐπ[πότεαι πεδ’ ἄνδρων
κωὐ κ]άλων κἄσλων, [νέπεις δὲ χαίρην
τοὶς φί]λοις, λύπης τέ μ[ε, σοὶ γένεσθαι
φαὶς ἔ]μ’ ὄνειδος, 8

ἦτορ] οἰδήσαις, ἐπὶ τα̣[ῦτ’ ἀρέσκε͜ο
καρδ]ίαν· ἄσαιο· τὸ γὰρ ν̤[όημμα
τὦ]μον οὐκ οὔτω μ[αλάκως χόλᾳ παί-
δων] διάκηται· 12

ἀλλὰ] μὴ̣ δ̣ό̣αζε· [γέροντας ὄρνῑς
οὐκ ἄγρη βρό]χ̣ις· συνίημ[’ ἔγω σε
οἶ πρὶν ἐσπό]λ̣ης κακότατο[ς, οἴῳ
δ’ ἀντετέθη]μεν 16

δαΐῳ. Σὺ δ’ ὦ]ν ἀτέραις, με[μήλων
λῳόνων, τίθ]η φρένας· εὔ[κολον γὰρ
νῶν τράφοισ]α̣ τοὶς μάκα[ρας σάφ’ οἶδ’ ἔ-
μοι παρέοντας.] 20


Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Δῖλ (ἄνευ τοῦ παπύρου P.Oxy. 421)

[συμφ]ύτων μέντ' ἐπτ[ατόνοις λύραισι
καὶ κ]άλων κἄσλων ἐ[πέων ἀπέλλης
τοὶς φί]λοις, λύπης τέ μ[ε –u–x
εἰς ἔ]μ' ὄνειδος.

[–u] οἰδήσαις ἐπί τ' [u–x
–u]αν ἄσαιο· τὸ γὰρ [νόημμα
τὦ]μον οὐκ οὔτω μ[αλάκως πρὸς ὄργαν
σὰν] διάκηται.

...]. μη̣δ̣ [...


ιδʹ· Πρὸς μαῖαν

Ἐκδοκὴ ἡ ἄνευ τοῦ παπύρου τοῦ Ὄββιγκ
]λα̣[
σεμ . [
ἀ]λλ' ἄϊ [
ν]ᾶϊ σὺ[ν
δὲ σ[
ισθ[

Ἐκδοκὴ ἡ σὺν τῷ παπύρῳ τοῦ Ὄββιγκ
Π[
[Lines missing, 1 or 5]
]λα̣[
]σε, μα[ῖα]

Ἀλλ' ἄϊ θρύλησθα Χάραξον ἔλθην
νᾶϊ σὺ‹ν› πλ‹ή›ᾳ· τὰ μὲν̣ οἴο̣μ̣αι Ζεῦς
οἰ δὲ σὔμπαντές τε θέοι, σὲ δ' οὐ χρὴ
ταῦτα νό‹η›σθαι,

ἀλλὰ καὶ πέμπην ἔμε καὶ κέλεσθαι
πόλλα λί̣σσεσθαι βασι̣λ̣ήαν Ἤ̣ραν
ἐξίκεσθαι τυίδε σάαν ἄγοντα
νᾶα Χάραξον,

κἄμμ' ἐπεύρην ἀρτέμεας· τὰ δ' ἄλλα
πάντα δαιμόνεσσ̣ιν ἐπιτρόπωμεν·
εὔδια̣ι ‹γ›ὰ̣ρ̣ ἐκ μεγάλαν ἀήτα̣ν̣
αἶψα̣ π̣έλονται·

τῶν κε βόλληται βασίλευς Ὀλύμπω
Δαίμον' ἐκ πόνων ἐπάρωγον ἤδη
περτρόπην, κῆνοι μάκαρες πέλονται
καὶ πολύολβοι.

Κ̣ἄμμες, αἴ κε τὰν κεφά̣λ̣α̣ν ἀέρρ̣η
Λάριχος, καὶ δή ποτ' ἄνηρ ‹γ›ένηται,
καὶ μάλ' ἐκ πόλλαν βαρυθυ̣μίαν̣ κεν
αἶψα λύθειμεν.


ιεʹ· Ξανθῇ δ' Ἑλένῃ σ' ἐΐσκην

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
[……………………
……………………
…] ρωτος ἤλγ̣[ει
……

Ὄττα γάρ κ' ἐνάν]τ̣ι̣ον εἰσίδω σ[ε
Τόττ' ἔμ' οὐ φύν'] ρμιόνᾳ τεαύ[τα
Φαίνεται,] ξάνθᾳ δ' Ἐλένᾳ σ' ἐΐσ[κ]ην
Οὖδεν ἄει]κες,

Αἰ θέ]μις θνάταις· τόδε δ' ἴσθι̤ τᾷ σᾷ
Καλλόνᾳ] παίσαν κέ με τᾶν μερίμναν
Ταὶς θυήλ]αις' ἀντιδ[όναι, πό]θοις δὲ̤
Παῖσί σε] τί̤η̤ν̣

Ἀχέροντος δ' ἐς δροσόεν]τας ὄχθοις
Κατθανοίσας βᾶν κε σέθεν, σέθεν τ'] αἶν'
Αὔξετ' ὤς μοι ἔστι τε, παν]νυχίσ[δ]η̣ν
[Σύν τέ σ' ἔρημαι.]

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
[–u–x–uu–u–x
–u–x–uu–u–x
–u–x-u] ρωτος ἤλπ̣[x
–uu–x

–u ὠς γὰρ ἄν]τ̣ι̣ον εἰσίδω σ[ε
Φαίνεταί μ' οὐδ'] ρμιόνᾳ τεαύ[τα
Ἔμμεναι,] ξάνθᾳ δ' Ἐλένᾳ σ' ἐΐσ[κ]ην
[Οὖδεν ἄει]κες,

Ὠς θέ]μις θνάταις· τόδε δ' ἴσθι̤ τᾷ σᾷ
[Καρδίᾳ] παίσαν κέ με τᾶν μερίμναν
[–u–]αις' ἀντιδ[u–u]θοις δὲ̤
[–uu–x] .

[–u–x– δροσόεν]τας ὄχθοις
[–u–x–uu–u–]αιν
[–u–x–uu παν]νυχίσ[δ]η̣ν
[–uu–x]ιςʹ· Φίλτατον Γαῖας γένος Ὀρράνω τε
Ἐκδοκὴ ἡ πρὸ τῶν παπύρων P.Oxy. 2166(a) εὑρημένων

[Ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
Οι δὲ νάων φαῖσ' ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν
[Ἔ]μμεναι κάλλιστον· ἔγω δὲ κῆν' ὄτ-
τῳ τις ἔραται.

[Πά]γ̣χυ δ' εὔμαρες σύνετον πόησαι
[Π]ά̣ντι τ[ο]ῦ̣τ̣'· ἀ γὰρ πόλυ περσκό̣π̣ε̣ι̣[σ]α
[Κάλ]λος [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα̣ [τὸ]ν ἄνδρα
[Κρίννεν ἄρ]ι̣στον

[Ὂς τὸ πᾶν] σ̣εβας Τροΐα[ς ὄ]λεσσ̣[εν]
[Κωὐδὲ π]α̣ῖ̣δος οὐδὲ φ̣[ί]λ̣ων το[κ]ήων
[Οὐδὲν] ἐμνάσθ' ἀ[λλὰ] παράγαγ' αὔταν
[Πῆλε φίλει]σαν

[Κύπρις· εὔκ]αμπτον γὰρ [ὐπάγαγ' ἆτορ
[Αἴ κε]ν οὐ κούφως τ[ιν' ἔραν π]οήση̣
[Πῆ]λ̣ε̣ νῦν Ἀνακτορί[ας ὀ]ν̣εμναί-
[σθ]η̣‹ν› ἀπ̣εοίσας.

[Τᾶ]ς ‹κ›ε βολλοίμαν ἔρ̣ατόν τε βᾶμα
Κ̣ἀμάρυ‹χ›μα λάμπρον ἴδην προσώπω
Ἢ̣ τὰ Λύδ̣ων ἄρματα κἀν ὄπλοισι
[Πεσδομ]άχεντας

[Εὖ μὲν ἴδ]μεν οὐ δύνατον γένεσθαι
[λῷστ]ά ‹γ'› ἀνθρώπ[οις, π]εδέχην δ' ἄρασθαι
[Τῶν πέδηχόν ἐστι βρότοισι λῷον
Ἢ λελάθεσθαι.]

[πολλοὶ στίχοι ἀπολώλενται]
Πρὸς [
Ὠς δ[
[πολλοὶ στίχοι ἀπολώλενται]
τ' ἐξ ἀ⌟δοκή[τω.

Ἐκδοκὴ πρὸ παπύρων P.GC. εὑρημένων
     καὶ μετὰ τῶν παπύρων P.Oxy. 2166(a) εὑρημένων

[Ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
Οι δὲ νάων φαῖσ' ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν
[Ἔ]μμεναι κάλλιστον· ἔγω δὲ κῆν' ὄτ-
τῳ τις ἔραται.

[Πά]γ̣χυ δ' εὔμαρες σύνετον πόησαι
[Π]ά̣ντι τ[ο]ῦ̣τ̣'· ἀ γὰρ πόλυ περσκέ̣θ̣ο̣ι̣[σ]α
Κάλλος [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα [τὸ]ν ἄνδρα
Τν [πανάρ]ι̣στον

Καλλ[ίποι]σ̣' ἔβα 'ς Τροΐα⌟ν π⌞λέο̣ι̣[σα]
Κωὐδ[ὲ π]α̣ῖ̣δος οὐδὲ ⌟φίλ⌞ων το[κ]ήων
Πά[μπαν] ἐμνάσθ' ἀ⌟λλὰ⌞ παράγαγ' αὔταν
[Κ]ω[ὐκ ἀέκοι]σαν

[Κύπρις· εὔκ]αμπτον γὰρ [ὐπάγαγ' ἆτορ
[Αἴ κε]ν οὐ κούφως τ[ιν' ἔραν π]οήση̣
[Ὤς] μ̣ε̣ νῦν Ἀνακτορί[ας ὀ]ν̣εμναί-
[σ' οὐ] π̣αρ̣εοίσας.

[Τᾶ]ς ‹κ›ε βολλοίμαν ἔρ̣ατόν τε βᾶμα
Κ̣ἀμάρυ‹χ›μα λάμπρον ἴδην προσώπω
Ἢ̣ τὰ Λύδ̣ων ἄρματα κἀν ὄπλοισι
[Πεσδομ]άχεντας

[Εὖ μὲν ἴδ]μεν οὐ δύνατον γένεσθαι
[λῷστ]ά ‹γ'› ἀνθρώπ[οις, π]εδέχην δ' ἄρασθαι
[Τῶν πέδηχόν ἐστι βρότοισι λῷον
Ἢ λελάθεσθαι.]

[πολλοὶ στίχοι ἀπολώλενται]
Πρὸς [
Ὠς δ[
[πολλοὶ στίχοι ἀπολώλενται]
τ' ἐξ ἀδοκή[τω.

Ἐκδοκὴ ἡ μετὰ παπύρων P.GC. εὑρημένων

(a)

[Ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
Οι δὲ νάων φαῖσ' ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν
[Ἔ]μμεναι κάλλιστον· ἔγω δὲ κῆν' ὄτ-
τῳ τις ἔραται.

[Πά]γ̣χυ δ' εὔμαρες σύνετον π⌟όησαι⌞
[Π]ά̣ντι τ[ο]ῦ̣τ̣'· ἀ γὰρ πόλυ περσκ⌟έθοισα⌞
Κάλλος [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα [τ]⌟ὸ̣ν ἄν⌞δρα
Τν [πανάρ]ι̣στον

Καλλ[ίποι]σ̣' ἔβα 'ς Τροΐαν πλέο̣ι̣⌟σα⌞
κωὐδ[ὲ π]α̣ῖ̣δος οὐδὲ φίλων τ⌟οκήων⌞
Πά[μπαν] ἐμνάσθ' ἀλλὰ παράγ⌟α̣γ' αὔταν⌞
[κ]ω[ὐκ ἀέκοι]σαν

[Κύπρις· ἄγν]αμπτον γὰρ [ἔχει] ⌟ν̣όημμα⌞
[Καὶ τέ]λει κούφως τ[ό κε πο]⌟ι νοήσῃ̣⌞
[Ὤς] μ̣ε̣ νῦν Ἀνακτορί[ας ὀ]⌟νεμναί⌞-
[σ' οὐ] π̣αρ̣εοίσας.

[Τᾶ]ς ‹κ›ε βολλοίμαν ἔρ̣ατόν τε ⌟βᾶμα⌞
Κ̣ἀμάρυ‹χ›μα λάμπρον ἴδη⌟ν προσώπω⌞
Ἢ̣ τὰ Λύδ̣ων ἄρματα κἀν ὄπλ⌟οισι⌞
[πεσδομ]άχεντας

(b)

[Ὄλβιον] μὲν οὐ δύνατον γ⌟ένεσθαι⌞
[πάμπ]α̣ν ἀνθρώπ[οις, π]εδέ⌟χην δ' ἄρασθαι⌞
[ἔστιν ἔσλων μοῖραν·] ⌜ἔγω δ' ἔ⌟μ' αὔτᾳ⌞
Τοῦτο σύνοιδα⌝.

[Στρωφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

. . . γένεσθαι
Ο[      ] . . . βὰ̣ς̣ ἐπ' ἄκ̣ρας
Τ̣α[      ]ν χ[ί]ον'· ἀ̣ δ̣ὲ̣ πόλλα
⌟Πρ⌞ὸς [

⌟Ὠς⌞ δ[      ]ω̣ν ἀπέ̣χθ̣ην
Τω̣[      ] . δύ̤ν̤ατ', ⌜ὄττινας γὰρ
⌟Εὖ θ⌞έω, κῆνοί με μ⌟άλιστα σ⌞ίνν⌟ον⌞-
τ⌝' ⌟ἐξ ἀ⌞δοκή[τω.]


ιζʹ· Ταῖς καλαῖσ' ὔμμιν

Ταῖς κάλαισ' ὔμμιν ‹τὸ› νόημμα τὦμον
οἰ διάμειπτον.


ιηʹ· Ἦσθα καὶ γὰρ δὴ σὺ παίς ποτ' ἄβρα

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
[–u] καὶ γὰρ [οὖδεν ἄεικες ἦσκεν
αἴ τ]ι̣ν̣ε̣ς̣ μέμ̣[φοντό σ' ἄ μοι προσῆλθες
ἢ] ζ̣αλέξᾱ, κα[ἴστισι μὴ πρόσηκεν
ἄ]δ̣ρα χαρίσσᾱ̣·

[σ]τ̣είχομεν γὰρ [πάτοσ'· ἔγω δὲ φῶμεν
κα]ὶ̣ σὺ τοῦτ'· Ἀλλ' [ἦ δύνατον βρότοισι
πα]ρ̣[θ]ένοις ἄπ[εμμεν ἔκας γυναίκων
αἴς κ]εν ἔχοιε̣ν̣;

Ἐκδοκὴ ἡ σωστή
. . . . . . . . . .
. . . . . ]λ̣αιγ̣[. . . . .
. . . . . ]ν̣οσ[. . . . .
– ^ ^ – ]σι·[. . . . . 4

ἦσθ]α καὶ γὰρ δ̣ὴ σὺ πάϊς ποτ[’ ἄβρα,
εἰσ]ί̣κ̣ης μέλπεσθ’, ἄγι, ταῦτα [πάντα,
καὶ] ζάλεξαι, κἄμμ’ ἀπὺ τῶδε κ[ῆρος
ἄ]δρα χάρισσαι· 8

[σ]τείχομεν γὰρ ἐς γάμον· εὖ δέ [γ’ οἶσθα
κα]ὶ σὺ τοῦτ’, ἀλλ’ ὄττι τάχιστά [σ’ ἔστι
πα]ρ̣[θ]ένοις ἄπ[π]εμπε, θέοι [. . . . .
. . κ]εν ἔχοιεν· 12

[οὐ γὰρ ἔστ’] ὄδος̣ μ[έ]γαν εἰς Ὄλ[υμπον
κἄμμιν ἀ]νθρω[ποισιν ἀν]ọικτ[’ ἔοισα
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 16

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
. . . . . . . . . .
. . . . . ]καιπ[. . . . .
. . . . . ] . [.] . [.]ν̣οσ[. . . . .
– ^ ^ – ]σι·[. . . . . 4

ἦσθ]α καὶ γὰρ δὴ σὺ̣ πάϊς ποτ' [ἄβρα
κἀφ]ί̣λ̣ης μέλπεσθ' ἄγι ταῦτα [πάντα
σοὶ] ζ̣ἄλεξαι κἄ̣μμ' ἀπὺ τῶδε κ[ῆρος
ἄ]δρα χάρισσαι·

σ]τείχομεν γὰρ ἐς γάμον· εὖ δέ [δέρκῃ
κα]ὶ σὺ τοῦτ'· ἀλλ' ὄττι τάχιστ̣ά [παίσαις
πα]ρ[θ]ένοις ἄπ[π]εμπε, θέοι [δ' ἄτιμον
μηδὲ]ν ἔ̣̣χοιεν̣

ἀστίβης] ὄ̣δος μ[έ]γαν εἰς Ὄλ̣[υμπον
ἀ]νθρώ[πῳ ]αίκ . [
[................
................]


ιθʹ· Θῦμα πρὸς φίλην

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Σοὶ δ' ἔγω λεύκας ἐπὶ βῶμον αἶγος
[Τέκνον ἐς μὲν ἄξ’ ἐπὶ θῦμα τωὔτω],
κἀπιλείψω τοι…

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Σοὶ δ' ἔγω λεύκας ἐπὶ βῶμον αἶγος
[Πίονα καύσω,]

κἀπιλείψω τοι...


κʹ· Οὔ τί μοι ὔμμες

οὔ τί μοι ὔμμεςκαʹ· Ἆς θέλετ' ὔμμες

ἆς θέλετ’ ὔμμεςΠερὶ γῆρας

κβʹ· Αἰ δέ μοι γάλακτος ἐπάβολ' ἦσκε

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
[Αἰ δέ μοι γάλακτο]ς ἐπ̣ά̣β̣ολ’ ἦσ̣[κε
τωὔθατ’ ἢ παίδω]ν δόλοφυν [ποήσ]ε̣ι̣
[ἀρμένα, τότ’ οὐ] τρομέροις πρ[ὸς ἄ]λλα
[λέκτρα κε πόσσι 4

ἠρχόμαν· νῦν δὲ] χρόα γῆρας ἤδη
[μυρίαν ἄμμον ῤύτι]ν ἀμφιβάσκει,
[κωὐ πρὸς ἄμμ’ Ἔρο]ς̣ π̣έ̣τ̣αται διώκων
[ἀλγεσίδωρος. 8

. . . . . ] τᾶς ἀγαύας
. . . . . ]μ̣α· λάβοισα
[δ’ ἀδύφωμον πᾶκτιν] ἄ̣εισον ἄμμι
[τὰν ἰόκολπον 12

. . . . . ἔ]ρων μάλιστα
. . . . . ] ἆς π[λ]ά̣ναται̣
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 16

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
] . ἐπάβολησ[
]αν δ' ὄλοφυν [. . . .]ε
] τρομέροις π . [. .] ἄ̣λλα
] 4

πάντα μοι κάρφει] χρόα γῆρας ἤδη
[κὠνία x– νόο]ν ἀμφιβάσκει
[κἄμεθεν πόθο]ς πέταται διώκων
[ἀλγε]σ̣ί[δωρος·

]τας ἀγαύας
]εα· λάβοισα
[δ' ἀδύφωνον πᾶκτιν] εισον ἄμμι
[τὰν ἰόκολπον.

μακά]ρων μά̣λ̣ιστα
ἐπὶ γ]ᾶς π[λά]ναται̣
[................
................]


κγʹ· Πρὸς γυναῖκας ἀγάνας

Ἐκδοκὴ ἡ ἄνευ 2.D.xvi

Αἶσ’ ἔγων ἔφ]αν· “ Ἄγα[ναι γύναικες,
οἶα μ]εμνάσεσθ’ ἄ̣[ϊ μέχρι γήρᾱς,
καί γ’ ἂρ ἄ]μμες ἐν νεό̣[τατι λάμπρᾳ
ταῦτ’ ἐ]π̣όημ̣μεν· 4

[ἄγνα μ]ὲν γὰρ καὶ κά[λα πόλλ’ ἐν αὔτᾳ
δράσα]μεν, πόλι̣[ν δ’ ἀπυλιμπανοίσᾱν
σφῶϊν] ὀ[ξ]είαις δ̣[άκεν ἴμμερός μοι
θῦμον ἄσαισι”]. 8

Ἐκδοκὴ ἡ σὺν τῷ ἀποσπάσματι
2.D.xvi συνεσταμένη
Αἶσ' ἔγων ἔ]φα̤ν· ἄγα[ναι γύναικες,
Ο][α μ]εμνάσεσθ' ἄ̤[ϊ μέχρι γῆρας,
κ]αὶ γ̣' ἄρ' ἄμμες ἐν νεό̣[τατι λάμπρᾳ
Ταῦ̣τ' πόημ̣μεν.

Πό̣λ̣λ̣α̤ [μ]ὲν γὰρ γαὶ κά[λα κἄγν' ἐν αὔτᾳ
[Ἐκ]πο̣νήσ[α]μεν· πόλι[ν αὖ λιποίσαις
῎Υ]μμε̤ ὀ[ξ]είαις δ[άκε μοι βλεποίσᾳ
Θ]ῦμ[ο]ν [σαισι

Ἴμμερος.


Τὰ λοιπά

κδʹ· Ἄστερες καὶ σελήνη

Ἄστερες μὲν ἀμφὶ κάλαν σελάνναν
Αἶψ’ ἀπυκρύπτοισι φάεννον εἶδος,
Ὂποτα πλήθοισα μάλιστα λάμπησ’
ἀργυρία γᾶν.κεʹ· Ἐπὶ Μουσῶν

Αἴ με τιμίαν ἐπόησαν ἔργα
Tὰ σφὰ δοῖσαι.


κςʹ· Πρὸς Ἀφροδίτην

Ἤ σε Κύπρος ἢ Πάφος ἢ Πάνορμος.κζʹ· Τάδε νῦν ἑταίραις

Ἐκδοκὴ αʹ
‹–u–x–› Τάδε νῦν ἐταίραις
Tαῖς ἔμαισι τέρπνα κάλως ἀείσω.

Ἐκδοκὴ βʹ
Τάδε νῦν ἐταίραις
Tαῖς ἔμαις τέρποισα κάλως ἀείσω.

Ἐκδοκὴ γʹ
Τάδε νῦν ἐταίραις
Tαῖς ἔμαις τέρποντα κάλως ἀείσω.κηʹ Ταῖσδε ταῖς ἔμαις ἐτάραισι

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Tαῖσδε ταῖς ἔμαις ἐτάραισι καὶ σαῖς

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Τοῖς ἐταίροις τοίσδεσ' ἔμοις τε καὶ σοῖςκθʹ· Περὶ τραυμάτων

καὶ οἱ Αἰολεῖς σταλαγμὸν τὴν ὀδύνην λέγουσιν·

Ἐκδοκὴ αʹ
‹–u–x–› κατ' ἔμον στάλαγμον
Τὸν δ' ἐπιπλάζοντ’ ἄνεμοι φέροιεν
καὶ μελέδωναι.

Ἐκδοκὴ βʹ
‹–u–x–› κατ' ἔμον στάλαγμον·
Τὸν δ' ἐπιπλάζοντες ἔμοι φέροιεν
καὶ μελεδώναις.

Ἐκδοκὴ τοῦ Οὐόρτον
‹–u–x–› κατ' ἔμον στάλαγμον·
Τὸν δ' ἐπιπλάζοντες ἄμοι φέροιεν
καὶ μελεδώναις.

ἀποστάζουσι γὰρ καὶ ῥέουσιν.λʹ· Μάσλης

‹–u–x–uu–› Πόδας δέ
ποίκιλος μάσλης ἐκάλυπτε, Λύδι-
ον κάλον ἔργον.λαʹ· Ἐπιθαλάμιόν τι ᾆσμα

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
νὺ‹ξ› . [...] . [....]

πάρθενοι δ[ὲ ταίσδεσι πρὸς θύραισι]
παννυχίσδομ̣[εν, πολύολβε γάμβρε,]
σὰν ἀείδοι[σαι φιλότατα καὶ νύμ-]
φας ἰοκόλπω

ἀλλ' ἐγέρθ‹ε›[ις εὖτ' ἐπίησιν αὔως]
στεῖχε, σοὶς [δ' ἄγοι πόδας αὖτος Ἔρμας]
ἤπερ ὄσσον ἄ[μμορος ἔσσε' ὄσσον]
ὔπνον [ἴ]δωμε̣[ν].

Ἐκδοκὴ ἡ σωστή
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
νύκτ[. . . ]. [ ]

πάρθενοι δ[ὲ ταίσδεσι πρὸς θύραισιν]
παννυχίσδοι[σ]α̣̣ι[, πολύολβε γάμβρε,]
σὰν ἀείδοιε̣ν φ[ιλότατα καὶ νύμ-]
φας ἰοκόλπω.

ἀλλ᾽ ἐγέρθε̣ı̣ς, ἠϊθ[έοις ἐταίροις]
στεῖχε σοὶς ὐμάλικ̣[ας, ὠς ἐλάσσω]
ἤπερ ὄσσον ἀ λιγ̣ύφω̣[νος ὄρνις]
ὔπνον [ἴ]δωμ̣εν.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
νύκτ[. . . ]. [ ]

πάρθενοι δ[ὲ –uu–u–x]
παννυχίσδοι[σ]α̣̣ι[, uu–u–x]
σὰν ἀείδοισ[ι]ν φ[ιλότατα καὶ νύμ-]
φας ἰοκόλπω.

ἀλλ᾽ ἐγέρθε̣ı̣ς, ἠϊθ[έοις καλέσσαις]
στεῖχε σοὶς ὐμάλικ̣[ας, ὠς ἐλάσσω]
ἤπερ ὄσσον ἀ λιγ̣ύφω̣[νος ἄμμες]
ὔπνον [ἴ]δωμ̣εν.λβʹ· Ἐπὶ τῶν περιστερῶν

ταῖσι ‹δὴ› ψῦχρος μὲν ἔγεντ' ὀ θῦμος,
πὰρ δ᾽ ἴεισι τὰ πτέρα [–u–x]λγʹ· Περὶ ἔρωτα

καὶ ποθήω καὶ μάομαι u–xλδʹ· Ἀρτίως

Ἀρτίως ‹μ'› ἀ χρυσοπέδιλος Αὔωςλεʹ· Φαίνεταί ϝοι

φαίνεται Ϝοι κῆνος . . . . . . . . . .λςʹ· Ὦ τὸν Ἄδωνιν

ὦ τὸν Ἄδ‹ω›νινλζʹ· Ὄπταις ἄμμε

ὄπταις ἄμμε.ληʹ· Κώγγ Μακκαῖ

]θ̣ε θῦμ̣ον
]μι πάμπ̣αν
] δύναμαι·
]

] ἆς κεν ἦ μοι
]ς̣ ἀντιλάμπην
κά]λον πρόσωπον
]

] . γχροΐσθεις
] .́ [ . . ]ρ̣ος̣̣λθʹ· Καδδέκεται μέλαινα

κ]αδδέκεται μέλαινα̣[
πόλλ]ων̤ ἀχέων̣ ἐπαύσθη[
Ἀ]̣τρεΐδαι τε̤λ̤έ̣σ̣θη̤[ν
]Τέλος συστάσεως αʹ


Σύστασις βʹ· Ἀλκαικαὶ στροφαί

μʹ· Θέλω τί τ' εἴπην (my 28)

εἰπόντος τοῦ Ἀλκαίου·
θέλω τί τ’ εἴπην, ἀλλά με κωλύει
αἴδως.
[ἀντιέλεξεν ἡ Σαπφώ·]
αἰ δ᾽ ἦχες ἔσλων ἴμερον ἢ κάλων,
καὶ μή τί τ’ εἴπην γλῶσσ’ ἐκύκα κάκον,
αἴδως κέ σ‹’› οὐ κ‹ατ›ῆχεν ὄππατ’,
ἀλλ’ ἔλεγες περὶ τῶ δικαίω.μαʹ· Στάθι κἄντα (my 29)

Καὶ ἡ Σαπφὼ δὲ πρὸς τὸν ὑπερβάλλοντος θαυμαζόμενον τὴν μορφὴν καὶ καλὸν εἶναι νομιζόμενόν φησι·

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
[Σὺ] στᾶθι ‹τυίδε› κἄντα ‹'μέθεν›, φίλος,
καὶ τὰν ἐπ' ὄσσοις ὀμπέτασον χάριν.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμοδζ
[Ὄ]σταθι κἄντα ‹θᾶ με φίλαν› φίλος,
καὶ τὰν ἐπ' ὄσσοις ὀμπέτασον χάριν.


μβʹ· Ἀποθνάσκειν κάκον (Bergk 81)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
x– Ἀποθναίσκην κάκον· οἰ θέοι
Οὔτω κεκρίκαισιν γὰρ αὖ· θναί-
σκον κε γὰρ αἰ κάλον ἦν u–x

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Τὸ θναίσκην κάκον· οἰ θέοι γὰρ οὔτω
Κεκρίκαισι· θάνον κε γὰρ.μγʹ· Ἔπταζον

Ἔπταζον ὠς ὄρνιθες ὦκυν
αἴετον ἐξαπίνας φάνεντα


Τέλος συστάσεως βʹ


Σύστασις γʹ· Γλυκόνιοι
καθαροὶ καὶ ἐπεκτεταμένοι

Καθαροί

μδʹ· Γέλλως παιδοφιλώτερα (my 47)

Γέλλως παιδοφιλωτέρα.

ἐπὶ τῶν ἀώρως τελευτησάντων, ἤτοι ἐπὶ τῶν φιλοτέκνων μέν,
τροφῇ δὲ διαφθειρόντων αὐτά. Γελλὼ γάρ τις ἦν παρθένος,
καὶ ἐπειδὴ ἀώρως ἐτελεύτησε, φασὶν οἱ Λέσβιοι αὐτῆς
τὸ φάντασμα ἐπιφοιτᾶν ἐπὶ τὰ παιδία, καὶ τοὺς
τῶν ἀώρων θανάτους αὐτῇ ἀνατιθέασι. Μέμνηται ταύτης Σαπφώ.
μεʹ· Ἐπὶ τὸ στεφανοπλοκεῖν (my 73)

Νεωτέρων καὶ ἐρωτικῶν τὸ στεφανηπλοκεῖν·
πρὸς τὸ ἔθος, ὅτι ἐστεφανηπλόκουν αἱ παλαια´. Σαπφώ·


Αὔτα ‹καὶ γὰρ ἔγω ποτὰ
Ὠ›ράα̣ στεφαναπλόκην.

μςʹ· Πρὸς χελώνην (my 45)

Ἄγε δὴ χέλυ δῖά μοι
φωνάεσσά ‹νυ› γ‹ίγ›ν‹ε›ο


μζʹ· ἀλλ' ἔων φίλος ἄμμι (my 75)

ἀλλ᾽ ἔων φίλος ἄμμι λέ-
χος ἄρνῡσο νεώτερον·
οὐ γὰρ τλάσομ’ ἔγω συνοί-
κην ἔοισα γεραιτέρα.


μηʹ· Ναρκίσσω (Bergk 54)

Ναρκίσσω τερενώτερονμθʹ· Γέλαν

Γέλαν δ' ἀθάνατοι θέοιΔιὰ ἕνα δάκτυλον ἐπεκτεταμένοι

νʹ· Πρὸς Ἄτθιδα (my 40-41)

Ἔρος δηὖτέ μ’ ὀ λυσιμέλης δόνει
γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον,
Ἄτθι, σοὶ δ᾽ ἔμεθεν μὲν ἀπήχθετο
φροντίσδην, ἐπὶ δ’ Ἀνδρομέδαν πότῃ.


Διὰ δύω δακτύλω ἐπεκτεταμένοι

ναʹ· Πρὸς Ἄτθιδα πάλιν (my 33)

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν πολλῶν
Ἠράμαν μὲν ἔγω σέθεν, Ἄτθι, πάλαι πότα.
[ἆς ἔμ' ἀνθεμόεσσ' ἔτι παρθενία, σὺ δὲ]
Σμίκρα μοι πάϊς ἔμμεν ἐφαίνεο κἄχαρις.

(Δεύτερος στίχος ὑπὸ τοῦ Ἔδμονδζ προσετέθη.)

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν χειρογράφων
(a)

ἠράμαν μὲν ἔγω σέθεν, ἄ τε πάλαι ποτά


(b)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐκ τοῦ Μαξίμου διορθώσασα

Σμίκρα μοι πάϊς ἔμμεναι
ἔτι φαίνεο κἄχαρις

Ἐκδοκὴ ἡ τῇδε

Σμίκρα μοι πάϊς ἔμμεναι
φαίνῃ κἄχαρις –ux


νβʹ· Ἔρος δ' ἐτίναξέ μοι (my 42)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
                 Ἔρος δ᾽ ἐτίναξέ ‹μοι›
φρένας, ὠς ἄνεμος κὰτ ὄρος δρύσιν ἐμπέτων.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ἔμοι δ' ὠς ἄνεμος κατάρης δρύσιν ἐμπέτων
ἐτίναξεν Ἔρως φρένας.


νγʹ· Ἦλθες, κάλ' ἐπόησας (my 48)

Ἐδοκὴ αʹ
ἦλθες, κά‹λ'› ἐπόησας, ἔγω δέ σ᾿ ἐμαιόμαν,
ὂν δ᾿ ἔ‹ψυ›ξας ἔμαν φρένα καιομέναν πόθῳ·
χαῖρε πόλλα ‹σὺ κάλ’› ἰσάριθμά ‹τε› τῷ χρόνῳ.

Ἐδοκὴ βʹ
ἦλθες, κά‹λ'› ἐπόησας, ἔγω δέ σ᾿ ἐμαιόμαν,
ὂν δ᾿ ἔ‹ψυ›ξας ἔμαν φρένα καιομέναν πόθῳ·
χαῖρε πόλλα ‹σὺ κάλ’› ἰσάριθμά χρόνῳ ὄτῳ
Ἀλλάλαν ‹προ›λελείμμεθα...

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ἦλθες· κεὖ ἐποίησας· ἔγω δέ σε
μαόμαν, ὂν δ' ἔφλαξας ἔμαν φρένα
καυομέναν πόθῳ· χαῖρ' ἄμμι, ‹χαῖρε›
πόλλα καὶ ϝισάρῑθμα τόσῳ χρόνῳ
ἀλλάλαν ἀπελείφθημεν. –u-


νδʹ· Οὐκ οἶδ' ὄττι θέω (my 36)

Οὐκ οἶδ' ὄττι θέω· δύο μοι τὰ νοήματα.


νεʹ· Ψαύην ὀράνω (my 37)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
Ψαύην δ' οὐ δοκίμωμ' ὀράνω δύσ‹ι› πάχε‹σιν›.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ψαύην δ' οὐ δοκίμωμ' ὀράνω͜ ‹ἔσσα› δ‹ι›πάχεα.νςʹ· Τύλαν

[xx–uu–u] ἔγω δ' ἐπὶ μαλθάκαν
τύλαν ‹κα›σπολέω μέλε'. [–uu–ux]νζʹ· Τύλαν πάλιν

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
x κὰ‹μ› μέν τε τύλα‹ν ἄρα› κ›ασπολέ‹ω› ux

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Κα‹ίνα›ν μέν τε τύλαν κα‹τὰ› σὰ σπολέ‹ω μέλε›͜α.


νηʹ· ἀϊπάρθενος ἔσσομαι (my 96)

.. ]σανορεσ . . [
Φοίβῳ χρυσοκό]μᾳ, τὸν ἔτικτε Κόω κ[όρα
μίγεισ’ εὐρυβίᾳ Κρ]ονίδᾳ μεγαλωνύμῳ
[ Ἄρτεμις δὲ θέων] μέγαν ὄρκον ἐπώμοσε·
5 «[νὴ τὰν σὰν κεφά]λαν, ἀϊπάρθενος ἔσσομαι
[ἄδμης οἰοπό]λων ὀρέων κορύφαισ᾽ ἔπι
[θηρεύοισ’· ἄγι καὶ τά]δε νεῦσον ἔμαν χάριν».
[ὢς εἶπ’· αὐτὰρ ἔνευ]σε θέων μακάρων πάτηρ,
[πάρθενον δ’ ἐλαφάβ]ολον ἀγροτέραν θέοι
10 [ἄνθρωποί τε κάλε]ισιν ἐπωνύμιον μέγα.
[κήνᾳ λυσιμέλης] Ἔρος οὐδάμα πίλναται·
] . [ . ] . . . . α̣φόβε[ . . ] .́ .ω·


νθʹ· Ἄγχι γὰρ ἀμέρα (my t)

. . . . . . . . . . . . . ]ν̣
. . . . . . . . . . . . . ]
. . . . . . . . . . ]λ̣ε γὰ̣ρ̣
. . . . . . . . . . ] κάλος
5. . . . . ] ̣’ ἄ̣καλα κλόνει
. . . . . ] κάματος φρένα
. . . . . ]ε̣ κ̣ατισδανε[ι]
. . . . . ] ἀ̣λλ’ ἄγιτ’, ὦ φίλα̣ı̣,
ἀοίδας ἀπυλήξομεν], ἄ̣γ̣χ̣ı̣ γὰρ ἀμέρα.


ξʹ· Ἔκτωρ καὶ Ἀνδρομάχη

Κυπρο  ̣[         22-24 letters    ]αι  ̣
Κᾶρυξ ἦ̣λ̣θ̣[ε] θ̣ό[ων δυνάμι μ]ε̣λ̣[έων ἔ]θ̣εις
Ἴδαος τάδε κα[ῖν]α [φόρ]εις̣ τ̣άχυ̣ς̣ ἄγγ̣ε̣λος
«[Eἶς ἢ πλείονες ἂπ στίχοι εἶσι, τελεύταος
Τούτων ἐν δὲ τελεύτᾳ ἴσως ἔχεν      Ἰλίω]
Τᾶς τ᾽ ἄλλας Ἀσίας [τά]δ̣᾽ ἔσ̤αν κλέος̣ ἄφθιτον·
Ἔκτωρ κ‹ο›ἰ συν̣έται̣ρ[ο]ι̣ ἄ̣γοισ᾽ ἐλικώπιδ̣α̣
Θήβας ἐξ ἰέρας Πλακίας τ᾽ ἀπ᾽ [ἀϊ]‹ν›νάω
Ἄβραν Ἀνδρομάχαν ἐνὶ ν̣αῦσιν̣ ἐπ’ ἄλ̣μ̣υρ̣ον
Πόντο̣ν̣· πόλλα δ̣᾽ [ἐλί]γ̣ματα χρ̣ύσια κἄμματα
Πορφύρ[α κά]λα τ’ αὖ τ[ρό]ν̤α̣, πο̣ί̣κ̣ιλ᾽ ἀθύρματα,
Ἀργύρ[α τ᾽] ἀνάριθμα ποτήρια κἀλέφαις.
Ὤς εἲπ̣’· ὀτραλέως δ’ ἀνό̣ρουσε̣ π̤άτ̣[ηρ] φίλος·
Φάμα δ’ ἦ̤λ̤θε κατὰ πτ̣ό̣λιν εὐρύ̣χ[ορο]ν φίλοις·
Ατικ’ Ἰλίαδαι σατίναι[ς] ὐπ’ ἐϋ̣τρόχοι̣ς
Ἆγ̣[ο]ν αἰμονίοις̣· ἐπ[έ]β̤αινε̣ δ παῖς ὄχλος
Γ̣υνάι̣κ̣ων τ’ ἄμα π[αρ]θ̤ενί̣κ̣α̣ν τ̣’ ἀ[παλ]οσ̣φ̣ύρω‹ν›·
Χῶρις δ’ αὖ Περάμοιο θύγ̣[α]τρ̤ες [ἐπήϊσαν]
Ἴππ̣[οις] δ̣’ νδρες ὔπαγο‹ν› ὐ̣π’ ἄ̣ρ[ματα, σὺν δ’ ἴσαν]
Π[άντ]ες ‹ἀ›ί̣[θ]εοι· μεγάλω[σ]τ̣ι δ̤’ [ἴεν μέγας]
Δ[ᾶμος], κἀν̣ιόχοι φ[αλάροισι κεκαδμέναις]
Π̣[ώλοις ἔ]ξαγο[ν ἐκ πόλεως τότα τᾶς φίλας.
Στίχοις τυίδε λέγοισιν ἀπέμμεν ἄπαντες αὖ.
[Ὄτα δεῦτ’ ὀχέων ἐπέβαν ἴ]κελοι θέοι[ς
[Ἔκτωρ Ἀνδρομάχα τ’, ὄλοι] ἄγνον ἀόλ̣[λεες]
ρ̣μα‹ν›α̤⌞[ι τότα Τρῶες ἔβαι]νον ἐς Ἴλιο[ν],
Αὖ̣λος δ’ ἀ̣δ̣υ̤[μ]έ̣λη⌞[ς κίθαρίς] τ’ ὀνεμ‹ε›ί‹χ›νυ[το]
Καὶ ψ[ό]φο[ς κ]ροτάλ⌞[ων, λίγε]ως δ’ ἄρα πάρ̣[θενοι]
Ἄειδον μέλος ἄγν⌞[ον, ἴκα]νε δ’ ἐς̣ αἴ[θερα]
Ἄχω θεσπε̣σί̣[α], γέλ̤⌞[ος
Πάντᾳ δ’ ἦς κὰτ ὄδο⌞[ις
Κράτηρες ⌜φίαλ⌝α̣ι̣ ρ̤⌜ο⌞⌝[. . .] . ε̣δ̣ε̣ [. .] . [.] . [
Μύρρα καὶ κασία λίβ⌞ανό[ς] τ’ ὀνε̣δ̣έχνυτο.̣
⌜Γύ⌝ν⌜αικες δ⌝’ ὀ⌜λό̤λυσδ⌝ο⌞ν̣ ὄ̣σαι προγενέστερα[ι],
⌜Πάντες δ’ ἄνδρ⌝ε⌜ς⌝ ἐ̣⌞πήρατον ἴαχον ὄρθιον
⌜Πάον’ ὀνκαλέο⌝ν⌜τες⌞ ἐκάβολον εὐλὐραν,
῎⌜Υμνην δ' Ἔκτορα κἈ⌞νδρομάχαν θεοίκελο[ις
Δευτέρῳ τῷ ἔγω λέγον· «Ἂπ στίχοι εἶσι τυίδ’»,
Ἴσως Σάπφικον ἄλλο πόημα ποτῆρχε κῆ.

ξαʹ· Ὀ μὲν γὰρ κάλος (my 101)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
ὀ μὲν γὰρ κάλος ὄσσον ἴδην πέλεται ‹κάλος›,
ὀ δὲ κἄγαθος αὔτικα καὶ κάλος ἔσ‹σε›ται.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ὀ μὲν γὰρ κάλος ‹εἲς κάλος› ὄσσον ἴδην πέλει,
ὀ δὲ κἄγαθος αὔτικα καὶ κάλος ἔσ‹σε›ται.


ξβʹ· Μὴ μεγαλύννεο (my r)

Ἀλλὰ μὴ μεγαλύν‹ν›εο δακτυλίω πέρι.


ξγʹ· Μνάσεσθαι (my 32)

Μνάσεσθαί τινα φαῖμι καὶ ‹ὔσ›τερον ἄμμεων.


ξδʹ· Μή τι κατ' ἀμμετέραν φρένα (my ax)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Βέργκ
Ἄλλαν μή ‹τι› κ‹ατ’› ἀμ‹μ›ετέραν φρένα

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
Ἄλλαν μὴ κἀμ‹μ›ετέραν φρένα

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ ἡ τολμερή
Ἄλλαν μὴ κάμ‹π›τε στέραν φρένα

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ἄλλα, μὴ κάμ‹π›τε στέραν φρέναξεʹ· Μήτε μέλι μήτε μέλισσα (my s)

Μήτε μοι μέλι μήτε μελίσσαις.

ἐπὶ τῶν μὴ βουλομένων παθεῖν τι ἀγαθὸν μετὰ ἀπευκτοῦ.ξςʹ· Χρύσω χρυσότερα (my av)

πόλυ πάκτιδος ἀδυμελεστέρα,
. . . . . . . . . . . . . . . .
χρύσω χρυσοτέρα.Διὰ ἓν χωρίαμβον ἐπεκτεταμένοι
(= ἀσκληπιαδικοὶ ἐλάσσωνες)

ξζʹ· ἀλλόμαν (my 55)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Ἄβρα δηὖτε παχή‹ᾳ› σπ‹ό›λᾳ ἀλλόμαν.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ἄβρα δηὖτ' ἐπ' ἄγχ' ἆς πάλαι ἀλλόμαν.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Σαφοποέμας
Ἄβρα‹ι,› δηὖτε ‹τ›άχ‹εω›ς, πάλαι ἀλλόμαν.ξηʹ· Περὶ Λήδην (my 56)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Φαῖσι δή ποτα Λήδαν ὐακινθίνων
εὔρην ὤϊον [ἀνθέ͜ων] πεπυκαδμένον
[ὔπο].

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Φαῖσι δή ποτα Λήδαν ὐακίνθινον
πεπυκάδμενον ὤϊον
εὔρηνξθʹ· Θεράπων Ἔρως (my ah)

Λέγει που καὶ Σαπφοῖ ἡ Ἀφροδίτη ἐν ᾄσματι·

[Ὦ Ψάπφοι,] σύ τε κἆμος θεράπων Ἔρος.οʹ· Πάτριδ' ἐπόψομαι

xx Αἰνοπάθην πάτριδ' ἐπόψομαιοαʹ· Ἀέλιε

Ἀλλ' ὀ πάντ' ἐπόρεις Ἀέλιε uxΔιὰ δύω χωριάμβω ἐπεκτεταένοι
(= ἀσκληπιαδικοὶ μείζονες)

οβʹ· Περὶ Ἔρωτα (my 64)

Πρώτην δέ φασι χλαμύδα ὀνομάσαι Σαπφὼ
ἐπὶ τοῦ Ἔρωτος εἰποῦσαν·


Ἔλθοντ' ἐξ ὀράνω πορφυρίαν περθέμενον χλάμυν.


ογʹ· Πρὸς Χάριτας (my 65)

‹Β›ροδοπ‹ά›χεες ἄγναι Χάριτες, δεῦτε Δίος κόραι.οδʹ· Ἤρων (my u)

Ἤρων ἐξεδίδαξ᾽ ἐ‹γ› Γυάρων τὰν ‹τ›ανυ‹σί›δρομον.οεʹ· Οὐδ' ἴαν δοκίμωμι (my 69)

Οὐδ' ἴαν δοκίμωμι προσίδοισαν φάος ἀλίω
ἔσσεσθαι σοφίαν πάρθενον εἰς οὐδένα πω χρόνον
τοιαύταν.


οςʹ· Πρὸς ἀπαίδευτον γυναῖκα

Κατθάνοισα δὲ κείσῃ ͜οὐδέ ποτα μναμοσύνα σέθεν
ἔσσετ᾿ οὐδέ πόθα ͜‹εἰς› ὔστερον· οὐ γὰρ πεδέχῃς βρόδων
τὼν ἐκ Πιερίας, ἀλλ᾿ ἀφάνης κἀν Ἀίδα δόμῳ
φοιτάσῃς πεδ᾿ ἀμαύρων νεκύων ἐκπεποταμένα.


οζʹ· Σκῶψις τῆς Ἀνδρομέδας (my 70)

Τίς ‹σοι› δ' ἀγροΐωτις ‹θαλύει νῦν› νόον, ‹ὄττα δὴ›
Στόλαν ἀγροΐωτιν ‹περιβαίνει τοι› ἐπεμμένα,
Οὐκ ἐπισταμένα τὰ βράκε' ἔλκην ἐπὶ τῶν σφύρων?οηʹ· Ἄρευς φαῖσι (Bergk 71)

Ὀ δ' Ἄρευς φαῖσί κεν Ἄφαιστον ἄγην βίᾳοθʹ· Ἀδμήτου λόγον

Ἀπὸ δὲ τοῦ ῥηθέντος Ἀδμήτου σκόλιόν τι ἐν Ἀθήναις ἦν ᾀδόμενον,
ὡς καὶ Παυσανίας φησὶν ἐν τῷ οἰκείῳ λεξικῷ, λέγων ὡς
οἱ μὲν Ἀλκαίου, οἱ δὲ Σαπφοῦς, οἱ δε Πραξίλλης τῆς Σικνωνίας.
Ἀρχὴ δὲ τοῦ μέλους αὕτη·


Ἀδμήτω λόγον, ὦ 'ταῖρε, μάθων τοὶς ἀγάθοις φίλη,
τῶν δειλῶν δ' ἀπέχου.πʹ· Ἀβάκην τὰν φρέν' ἔχω (my af)

xx ἀλλά τις οὐκ ἔμμι παλιγκότων
ὄργαν, ἀλλ᾽ ἀβάκην τὰν φρέν’ ἔχω. ux


Ἐπεκτομαὶ ποικιλότεραι

παʹ· χερρόμακτρα (my 44)

Σαπφὼ δ' ὅταν λέγῃ ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν μελῶν πρὸς τὴν Ἀφροδίτην·

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Χε‹ρ›ρόμακτρα δὲ κὰ‹κ κ›ό‹μα›ν,
Πορφύρα κατα‹ρ›ταμένα, τὰ Τῖμας

Ἔς ‹τ›' ἔπεμψ’ ἀπὺ Φωκάας,
Δῶρα τίμια κὰ‹κ κ›ό‹μα›ν.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
Χε‹ρ›ρόμακτρα δὲ κὰ‹κ κ›ό‹μα›ν,
Πορφύρα καταΰτμενα,
Τά τ‹ο›ι Μ‹ν›ᾶσις ἔπεμψ’ ἀπὺ Φωκάας,

Δῶρα τίμια κὰ‹κ κ›ό‹μα›ν.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
[Νύκτι τᾷδε σύ μ' εἴσαο,
Ὦ χρυσόστεφαν' Ἀφροδίτ'
Ὄναρ ἀθανάτω τέω πλέκοισα

Κρᾶτος ἀμβροσίαν κόμαν,]
Χε‹ρ›ρόμακτρα δὲ κὰγ γ‹έ›ν‹υω›ν,
Πορφύρα κατα‹ρ›ταμένα, τὰ Τῖμας

Ἔς ‹τ›' ἔπεμψ’ ἀπὺ Φωκάας,
Δῶρα τίμια κὰγ γ‹έ›ν‹υω›ν.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
Χε‹ρ›ρόμακτρα δὲ †καγγόνων†,
Πορφύρα κὰτ ἀΰτμενα,
Τά τ‹ο›ι Μ‹ν›ᾶσις ἔπεμψ’ ἀπὺ Φωκάας,

Δῶρα τίμια ‹Μ›αόνων.

κόσμον λέγει κεφαλῆς τὰ χειρόμακτρα, ὡς καὶ Ἑκαταῖος δηλοῖ.πβʹ· Τεθνάκην δ' ἀδόλως θέλω

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή

«[Ἄτθιδ’ οὔποτ’ ἄρ’ ὄψομαι,]
τεθνάκην δ’ ἀ̣δόλως θέ̣λω».
Ἄ με ψισδομένα κατ̤[ε]λί‹μ›πανεν

πόλλα, καὶ τόδ' ἔειπέ [μο]ι·
«ᾮμ' ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αμεν
Ψάπφ' μάν̣ σ̣' ἀέκοι̣σ̣' ἀ̣πυλιμπάνω»

Τὰν δ' ἔγω τάδ' ἀμειβ̣ό̣μαν
«Χαίροισ' ἔρχεο κἄ̣με̣θεν
μέμναισ̤'· οἶσθ[α] γὰρ ὤς ‹σ›' ἐπεδήπομεν.

Αἰ δὲ μή,͜ λλά σ' ἔγω θέλω
ὄ̣μναισαι (τὰ σὺ λ[ά]θεαι)
ὄ̣‹σ›' [μ]μες φ[ίλα] καὶ κάλ' ἐ̣πάσχομεν·

πό̤[λλοις γὰρ στεφάν]οις ἴων
καὶ [βρόδων κρ]ο̣κίων τ̣' ὔμοι
κ̣ά̣ρ̣ [σῷ] πὰρ ἔμοι π‹ε›ρεθήκα‹ο›,

⌜⌟καὶ πό⌞λλαις ὐπα⌟θύμιδας⌞
⌟πλέκ⌞ταις ἀμπ' ἀ⌟πάλᾳ δέρᾳ⌞⌝
ἀνθέων ἐ̣ρ[άτων] πεποημμέ̣ναις,

καὶ πόλλῳ̣ λ̣[ιπάρ]ως μύρῳ
βρενθείῳ τ[ε κόμαν] κάλαν
ἐξαλείψαο κα[ὶ βα]⌟σιλ‹η›ΐῳ⌞,

καὶ στρώμν̤[αν ἐ]⌟πὶ μολ⌞θάκαν
ἀπάλαν πὰρ [ὀπ]⌟αυό⌞ν̣ων̤
ξίης̣ πόθο̣[ν αἶψα νε]ανίδ̣ων,

κωὔτε τις [λόφος οὔ]τ̣ε τι
ἶρον οὔδ' ὔ[δατος ῤέ]ον̤
πλετ' ὄππ̣[ποθεν ἄμ]μες ἀπ̣έσκομεν,

οὔκ ἄλσος τ[ι πὰρ εἴ]αρος
[ὤραις πλήροέ τις] ψόφος,
[ἀλλ' ἄμμεων γλύκιαι μ]ελαοίδιαι».

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

[Ἄτθιδ' οὔποτ' ἄρ' ὄ]ψ[ομαι,]
τεθνάκην δ' ἀδόλως θέλω.
ἄ με ψισδομένα κατελίππανεν

πόλλα, καὶ τόδ' ἔειπέ μ[οι·]
ᾬμ', ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αμεν·
Ψάπφ', ἦ μάν σ' ἀέκοισ' ἀπυλιππάνω.

τὰν δ' ἔγω τάδ' ἀμειβόμαν·
Χαίροισ' ἔρχεο κἄμεθεν
μέμναισ'· οἶσθα γὰρ ὤς ‹τ'›ἐπεδήπομεν.

αἰ δὲ μὴ͜, ἀλλά σ' ἔγω θέλω
ὄμναισαι τ[ὰ σ]ὺ λάθεαι,
ὄσσ' ἄμμ[ες φίλα] καὶ κάλ' ἐπάσχομεν·

πό[λλοις ἂ στεφάν]οις ἴων
καὶ βρ[όδων γλυ]κίων γ' ὔμοι
κὰπ π[λόκων] πὰρ ἔμοι περεθήκαο,

καὶ πόλλαις ὐπαθύμιδας
πλέκταις ἀμφ' ἀπάλᾳ δέρᾳ
ἀνθέων ἔκ[ατον] πεποημμέναις,

καὶ πόλλῳ ν[έαρο]ν σὺ χρῶ
βρενθείω πρ[οχόῳ μύρ]ω
ἐξαλείψαο κα[ὶ βασιληΐω,]

καὶ στρώμν[ας ἔπι κημένα]
ἀπάλαν πὰν [ὀνηάτων]
ἐξίης πόθο[ν ἤδε πότων γλυκί͜ων]...

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
«[xx–uu–ux]
τεθνάκην δ’ ἀ̣δόλως θέ̣λω».
Ἄ με ψισδομένα κατ̤ελί‹μ›πανεν·

πόλλα καὶ τόδ' ἔειπέ [μο]ι·
«ᾮμ' ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αμεν
Ψάπφ' μάν̣ σ̣' ἀέκοι̣σ̣' ἀ̣πυλιμπάνω»

Τὰν δ' ἔγω τάδ' ἀμειβ̣ό̣μαν
«Χαίροισ' ἔρχεο κἄ̣με̣θεν
μέμναισ̤'· οἶσθα γὰρ ὤς ‹σ›ε πεδήπομεν.

Αἰ δὲ μή,͜ λλά σ' ἔγω θέλω
ὄ̣μναισαι – σὺ δὲ δ[ὴ φ]ρασ̣αι –
ὄ̣σσ̣α τέρπ[να τε] καὶ κάλ' ἐ̣πάσχομεν·

πό̤[λλοις γὰρ στεφάν]οις ἴων
καὶ [βρόδων κρ]ο̣κίων τ̣' ὔμοι
κ̣ά̣ρ̣ [σῷ] πὰρ ἔμοι π‹ε›ρεθήκα‹ο›,

καὶ πόλλαις ὐπαθύμιδας
πλέκταις ἀμφ' ἀπάλᾳ δέρᾳ
ἀνθέων ἔ̣+β+[αλες] πεποημμέ̣ναις,

καὶ πάντα χρ[όα σὺ]ν μ̣ύρῳ
βρενθείῳ λ[ιπάρῳ] ῥύ[δο]ν
ἐξαλείψαο κα[ὶ βασ]ιλη̣ΐῳ,

καὶ στρώμν̤[αν ἐ]πὶ μολθάκαν
ἀπάλαν παρ[ὰ Σαρ]δ̣ί̣ων̤
ξίης̣ πόθο̣[ν –u νε]ανίδ̣ων,

κωὔτε τις [γάμος οὔ]τ̣ε τι
ἶρον οὔδ' ὔ[u–u] . .
πλετ' ὄππ̣[ποθεν ἄμ]μες ἀπ̣έσκομεν,

οὔκ ἄλσος . [uu– χ]όρος
[xx– κροτάλων] ψόφος,
[xx–uu–] . . . οίδιαι».


πβʹ(α)· Βρενθείω

Σαπφὼ δ' ὁμοῦ μέμνηται τοῦ τε βρενθείου (sc. μύρου)
                                καὶ τοῦ βασιλείου λέγουσα οὕτως·


Βρενθείω βασιληίω


πγʹ· Κατθάνην δ' ἴμερός τις ἔχει με (my ad)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
του[x–uu–u–u–x] 3

ἦρ’ α[– xx–uu–ux]
δηρατ . [uu–ux]
Γογγύλα τ’ [ἔφατ’ “Οὔ τι πᾷ τάδ’ ἔγνως,] 6

ἦ τι σᾶμ’ ἔθε[λες δόμεναι τέαις]
παῖσι;” “Μάλιστ’”· [μειβον· Ἔρ-]
μα‹ι›ς̣ γ’ ἔσηλθ᾽ ἔπο[ρος Δίος· τάδ᾿ αὔτῳ] 9

εἶπ̣ο‹ν›· “ὦ δέσποτ᾽ ἐ[πτατόνω λύρας
ο] μὰ γὰρ μακά⌟ραν [θέαν
ο]ὔδεν ἄδομ᾽ ἔπ⌟αρθ᾽ ἀγαν [ἐπ᾿ ὄλβῳ,] 12

κατθάνην δ᾽ ἴ⌟μερός τις [χει με καὶ]
λωτίνοις δρ⌟οσόεντας [ὄ-]
χ[θ]οις̣ ἴδην Ἀ⌟χερ[οντος –u–x 15

κὰ]δ δ᾽ ἐ‹ς› Ἀ͜ίδα [δόμον βάμεν ἔς τ’ ἴδην
νέκρο]ι‹ς› δε̣ύ̣ομ[αι –ux]
. . μή τι[ς –uu–u–u–x]”. 18

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
ἦρ' ἀ[
δῆρα τό[
Γογγύλα τ' [ἔφατ'· "Οὔ τι πᾳ τόδ' ἔγνως:]

ἤ τι σᾶμ' ἐθέλ[ης δεικνύναι τέαις]
παῖσι:" "Μάλιστ'", ἀμ[ειβόμαν ἔγω.͜ ἕρ-]
μας γ' εἰσῆλθ'· ἐπὶ [δὲ βλέποισ' ἔγω ϝε]

εἶπον· "Ὦ δέσποτ᾽« ἔπ[παν ἀπωλόμαν·
ο]ὐ μὰ γὰρ μάκαιραν [ἔγω θέαν
ο]ὖδεν ἄδομ' ἔπαρθ' ἄγα[ν ἔτ' ὄλβῳ,]

κατθάνην δ' ἴμμερός τις ἄ[γρεσέ με·]
λῶ στᾶσ' εἰς δροσόεντ' ἄγ[ρον σέ μ' οἶ]
Ἀτρῄδαν Ἀγαμ[έμνον' ἄγαγες πρὶν

πά]ν τε ταἴρη[τον ἄνθος Ἀχαιΐων.
χ]ρῆ δὲ τοῦτ' [ἀπυλιππάνην με φαῦ-
ο]ς, ἄτις ὀ[

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
γ̣ου[x–uu–u–u–x] 3

ἦρ’ α[– xx–uu–ux]
δηρατο[uu–ux]
Γογγύλα σ[uu–u–u–x 6

ἦ τι σᾶμ’ ἔθεσ̣[πισδε u–ux
παῖσι μάλιστα γ[–u Ἔρ-]
μα‹ι›ς̣ γ’ ἔσηλθ᾽ ἔπ . [–u–u–x] 9

εἶπ̣ο‹ν›· “ὦ δέσποτ᾽ ἔπτ[ακον οὐδαμῶς
ο] μὰ γὰρ μάκαιραν [ἔγωγ'
ο]ὔδεν ἄδομ᾽ ἔπαρθ᾽ ἀγα[ν ἄσαισι,] 12

κατθάνην δ᾽ ἴμερός τις [ἔχει με καὶ]
λωτίνοις δροσόεντας [ὄ-]
χ[θ]οις̣ ἴδην Ἀχερ[οισίοις u–x 15

.] . . δε‹σ›αιδ' . [u–uu–ux
.] . . δε̣τ̣ο . [xx–uu–ux]
. [.] μητισ[–uu–u–u–x]”. 18


πδʹ· Πρὸς Ἄτθιδα (my Atthi soi aka 97)

[Ἄτθι, σοὶ κἄμ’ Ἀνακτορία φίλα
πηλόροισ' ἐνὶ] Σάρδ̤ε[σιν
ναίει, πό]λλα̣κ̣ι τ̣υίδε [νῶν ἔχοισα      3

ὤς πο[τ' ἐ]ζώομεν β̣εβά̣ω̣ς̣ [ἔχεν
σὲ̤ θέᾳ̣ ϝ̣ικ̣έ̣λαν ἀρι-
γνώτᾳ, σᾷ̤ δ̤ μάλιστ̣' ἔχαιρε μόλπᾳ·      6

νῦν δὲ Λύδαισ̣ι̣ν ἐ̤‹μ›πρ̤έ̤πεται γυνα̤ί̣-
κεσσ̤ι̣ν̣ ὤς ποτ' ἀε̣λίω̣
δύντος ἀ βροδοδάκ̤τυλος ‹σελάννα›,      9

πάν̣τα πε‹ρ›ρέχοισ' ἄστρα, φάος δ' ἐπί-
σχει θά̣λασσαν π' ἀλμύραν
ἴσως καὶ πολυανθέμοις ἀρούραι̤ς,      12

ἀ δ' ‹ἐ›έρσα κάλα κέχυται, τεθά-
λαισι δ βρόδα κ̣ἄπαλ' ν-
θρυσκ̣α καὶ μελίλ̣ωτος ἀνθ̣ε̣μ̣ώδης·      15

πόλλα δὲ ζαφο‹ί›ταισ', ἀγάνας̤ πι-
μνάσθεισ' Ἄτθιδος, ἰμέ̤ρῳ
λ̣έπτα̣ν ‹π›οι φρένα̣, κ[ῆ]ρ̣ ἄσᾳ βόρητα̣ι,      18

κῆθι̣ δ̣' ἔ̤λ̤θην ἄμμ' ὄ̤ξ[υ] βόη· τ‹ὰ› δ' οὐ
νῶν γ̤' ἄ[π]υστα νὺξ πολύω̣ς̤
γαρύε̣ι δ[ι'] ἄλος π[όρω]ν τὸ μέσσον.      21

[Ε]ὔ̤μ̤α̤ρ[ες μ]ν̣ ο̣ὐ̣κ̣ ἄμμι θέαι̤σ̣ι̤ μόρ-
φαν ἐπή̤[ρατ]ον ἐξίσω-
σθ̣', ἀι σὺ [καὶ χ]ρ̣ό‹'› ἔχησθ' Ἀ[δ]ωνίδηον,      24

μαλ[      δι' αἴ]θερος
καὶ δ[.]μ̣[      ]ος Ἀφροδίτα
κἄμ̣μ[ι κάλπιδος] νέκταρ ἔχευ' ἀπὺ      27

χρυσί̣ας̣ . [      ]λ̣ο̣ΐ̣α̣
. . . ἀ]π' ἀπούρ[      ] . χέρσ̣ι̣ Π̣εί̣θω
]θ+ . . +η̣σενη      30

] . κις
] . . . . . ν . . αι
] ς τὸ Γεραίσ̤τιο̤ν̤      33

] . ν φίλαι
ἄπ]υ̣σ̣τον οὐδενο[
ἐς ἴ]ερον ἴξο[μ      33


πεʹ· Πρὸς Κλεῖδα (my ae)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
................
................
] . θος ἀ γάρ με γέννα̣[τ' ἔφα ποτά·

σ]φ̣ᾶς ἐπ' ἀλικίας μέγα
κ]όσμ̣ο̣ν αἴ τις ἔχη φόβαι[ς
π̣ορφ̣ύρῳ κατελιξαμέ[να πλόκῳ

ἔ̣μμεναι μάλα τοῦτο δ̣ή 5
λλ' ἀ ξα̣νθοτέρα‹ι›ς ἔχη
τ̣α‹ὶ›ς κόμα‹ι›ς δάϊδος, προ[φανεστέραις

σ]τεφάν̣οισιν ἐπαρτία[ις
ἀν]θέων ἐριθαλέων·
μ]ι̣τράναν δ' ἀρτίως κλ[ 10

π]οικίλαν ἀπὺ Σαρδίω[ν
] Μ̣αονίας πόλεις
................

[Στρῶφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

Σοὶ δ' ἔγω, Κλέϊ, ποικίλαν
οὐκ ἔχω πόθεν ἔσσεται
μιτράν‹αν› ἀλλὰ τῷ Μ‹υ›τ‹ι›ληνάῳ

[Στρῶφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

] . [
†παι . απειον† ἔχην πό[λις
αἴ κε̣[ν] ἦ ποικίλας κ . . [

Ταύτας τᾶς Κλεανακτίδα
φύγας ‹λα›ῖ{σ}α πόλῑς ἔχει 5
μνάματ' οἴδε γὰρ αἶνα διέρρυε

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
................
................
] . θος ἀ γάρ με γέννα̣[τ' ἔφα ποτά·

σ]φ̣ᾶς ἐπ' ἀλικίας μέγα
κ]όσμ̣ο̣ν αἴ τις ἔχη‹ι› φόβαι[ς]
π̣ορφ̣ύρῳ κατελιξαμέ[να πλόκῳ]

ἔ̣μμεναι μάλα τοῦτο δ̣ή̣ 5
λλ' ἀ ξα̣νθοτέρα‹ι›ς ἔχῃ
τ̣α‹ὶ›ς κόμα‹ι›ς δάϊδος, προ[φέρει πόλυ

σ]τεφάν̣οισιν ἐπαρτία[ν
ἀ]νθέων ἐριθαλέων·
μ]ι̣τράνᾱν δ' ἀρτίως κλ[έος ἴκᾰνε 10

π]οικίλᾱν ἀπὺ Σαρδίω[ν
Εἰ]ς̣ Ἰ̣αονίας πόλεις
................

[Στρῶφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

Σοὶ δ' ἔγω, Κλέϊ, ποικίλαν
οὐκ ἔχω πόθεν ἔσσεται
μιτράν‹αν› ἀλλὰ τῷ Μ‹υ›τ‹ι›ληνάῳ

[Στρῶφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

] . [
†παι . απειον† ἔχην πο . [
αἴ κ' ἔ[χ]η‹ι› ποικιλασκ . . . [

Ταύτα τᾶς Κλεανακτίδα
φύγας ἄ̣λ̣ι‹θ›' {α} ἔχει πόλῑς 5
μνάματ'· οἴδε γὰρ αἶνα διέρρυε


Τέλος συστάσεως γʹ


Σύστασιςς δʹ· Φερηκρατικοὶ
καθαροὶ καὶ ἐπεκτεταμένοι

Διὰ δακτύλους ἐπεκτεταμένοι

πςʹ· Πάννυχος (my ao)

ὄτα πάννυχος ἄσφι κατάγρειπζʹ· Περὶ ἀηδώ (my 39)

Ἦρος ἄγγελος ἰμερόφωνος ἀήδων.πηʹ· Ὠς δὲ πάϊς (my 38)

Ὠς δὲ πάϊς πεδὰ μάτερα πεπτερύγωμαι.Διὰ χωριάμβους ἐπεκτεταμένοι

πθʹ· Περὶ ἄωρον (my 57)

Ἄωρος· ἤτοι κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ὦρος μηδὲν πλέον σημαίνοντος· ὦρος γὰρ ὁ ὕπνος. Καλλίμαχος [...] καὶ Σαπφώ, οἶον·

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
Ὀφθάλμοις δὲ μέλαις νύκτος ἄωρος.


Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ὀφθάλμοις δὲ μέλαις χύτο νύκτος ἄωρος.

Ἄορος· ἄυπνος Μηθυμναῖοιϙʹ· Κατθνάσκει, Κυθέρηα (my 62)

κατθνάσκει, Κυθέρη’, ἄβρος Ἄδωνις· τί κε θεῖμεν;
καττύπτεσθε, κόραι, καὶ κατερείκεσθε χίτωνας.


Τέλος συστάσεως δʹ


Σύστασις εʹ· ἱππονακτικοὶ
διὰ δύω χοριάμβω ἐπεκτεταμένοι

Πρὸς φίλους

ϙαʹ· Πρὸς Δίκην (my 78)

Σαπφὼ δ' ἁπλούστερον τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσιν
τοῦ στεφαοῦσθαι ἡμᾶς, λέγουσα τάδε·


Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή

σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ Δίκα, πέρθεσθ᾿ ἐράτοις φόβαισιν
ὄρπακας ἀνήτ‹ω› συν‹α›έρραισ᾿ ἀπάλαισ‹ι› χέρσιν·
εὐάνθεα γὰρ ‹παρ›πέλεται καὶ Χάριτ‹α›ς μακαίρα‹ς›
μᾶλλον προτέρην· ἀστεφανώτοισι δ᾿ ἀπυστρέφονται.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

Σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ Δίκα, πέρθεσσ' ἐράταις φόβαισιν
ὄρπακας ἀνήτοιο συνέρραισ' ἀπάλαισι χέρσιν·
ταὐάνθεα γὰρ ‹παρ›πέλεται καὶ Χάριτας μάκαιρα‹ς›
μᾶλλον προτόρην· ἀστεφανώτοισι δ' ἀπυστρέφονται.

ὡς εὐανθέστερον γὰρ καὶ κεχαρισμένον μᾶλλον
τοῖς θεοῖς παραγγέλλει στεφανοῦσθαι τοὺς θύοντας.
ϙβʹ· Πρὸς Εἰρήνην (16/8/19 15:51 μεταφρασμένο)

Ουδέποτε έχοντασ συναντήσει σε, Ειρήνη, περιφρονητικωτέρα.ϙγʹ· Πρὸς Μίκην (my w)

[. . . . . . οὐδὲ θέ]μις σε Μίκα
[. . ]ελα[ . . ] ἀ̣λ̣λά σ’ ἔγωὐκ ἐάσω
[… τὰ]ν̣ φιλότ[ατ’] ἤλεο Πενθιλήᾱν̣[
[. . . . . ]δᾰ κᾰ̣[κό]τροπ’, ἄμμα[
[. . . . . . . ] μέλ̣[ος] τι γλύκερον . [u–x 5
. . . . . . . ]α μελλιχόφων[ος –x
x–uu, – –u ἀεί]δει, λίγυραι δ᾽ ἄη[ται
. . . . . . . . . . . ] δροσ[ό]εσσα[–x]


ϙδʹ· Πρὸς Μνησιδίκην (my 76)

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν πολλῶν
Εὐμορφοτέρα, Μνασιδίκα, τᾶς ἀπάλας Γυρίννως.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Χοιροβόσκου
Ἀμορφοτέρ‹α σὺ› Μνάϊδος καὶ ἀπ‹λό›ας Πυρί‹ν›νως.ϙεʹ· ῎Υμμες πεδὰ Μοίσαν

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
ὔμμες πεδὰ Μοίσαν ἰο]⌟κόλ̤↵πων κάλα δῶρα παῖδες⌞
σπουδάσδετε καὶ τὰ]⌟ν ↵φιλἄοιδον λιγύραν χ⌞ελύνναν·[
ἔμοι δ' ἄπαλον πρίν] ⌟ποτ⌞' [ἔ]⌟ο↵ντα⌞ χρό⌟α γῆρα⌞ς ⌜ἤδη⌝
ἐπέλλαβε, λεῦκαι δ' ἐ]⌟γένο↵ντο τρίχες ἐκ μ⌞⌜ελαίναν⌝,
⌟βάρυς δέ μ' ὀ θμ⌞[ο]⌟ς πεπόητ↵αι, γ⌞όνα ⌟δ' οὐ φ⌞έροισι,
⌟τὰ δή ποτα λαίψηρ' ἔον ὄρ̣χ↵ησθ' ἴσα νεβρίοισιν⌞.
τα]⌟‹ῦ›τα στεναχί‹σδ›ω θαμέως ἀ↵λλὰ τί κεν ποεί⌞ην;
ἀγή̣ραον ἄνθρωπον ἔοντ' ↵οὐ δύνατον γένε⌞σθαι·
⌜καὶ γ⌝⌟άρ ⌜π⌝⌞[ο]⌟τα ⌜Τίθω⌝νον ἔφαντο ↵βροδόπαχυ⌞ν Αὔων
⌜ἔρῳ δ̣α̤[..]αθεισαν⌝ ⌟βάμεν εἰς ἔσ↵χατα γᾶς⌞ φέροισα
⌜ἔοντα [κ]ά̤λ̤ο̤ν καὶ ν⌝⌟έον, ἀλλ' αὖτ̣↵ον ὔμως ἔμ⌞αρψε[
⌜χρόνω̣‹ι› π̣[ό]λιον̤ γ̤ῆ̤ρα⌝⌟ς ἔ⌞[χοντ'] ⌟ἀθ⌞[α]⌟ν↵άταν ἄκοιτιν⌞.[

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
ὔμμιν φίλα Μοίσαν ἰο]⌟κόλ̤πων κάλα δῶρα, παῖδες,
πρέπει δὲ λάβην τὰ]⌟ν φιλἄοιδον λιγύραν χελύνναν·[
ἔμοι δ' ἄπαλον πρίν] ποτ' [ἔ]οντα χρόα γῆρας ἤδη
αἰκίσσατο, λεῦκαι δ' ἐ]γένοντο τρίχες ἐκ μελαίναν,
βάρυς δέ μ' ὀ θμ[ο]ς πεπόηται, γόνα δ' οὐ φέροισι,
τὰ δή ποτα λαίψηρ' ἔον ὄρ̣χησθ' ἴσα νεβρίοισιν.
τὰ ‹μὲν› στεναχί‹σδ›ω θαμέως, ἀλλὰ τί κεν ποείην;
ἀγή̣ραον ἄνθρωπον ἔοντ' οὐ δύνατον γένεσθαι·
καὶ γάρ π[ο]τα Τίθωνον ἔφαντο βροδόπαχυν Αὔων
ἔρῳ δ̣έ̤[π]ας̣ εἰσανβάμεν εἰς ἔσχατα γᾶς φέροισα+ν+
ἔοντα [κ]ά̤λ̤ο̤ν καὶ νέον, ἀλλ' αὖτ̣ον ὔμως ἔμαρψε[
χρόνω̣ι [π]όλιον̤ γ̤ῆ̤ρας ἔχ[ο]ντ' ἀθανάταν ἄκοιτιν⌞.[

Συμβουλαί

ϙςʹ· Περὶ πλούτου καὶ ἀρετῆς (my ac)

Ὁ δὲ πλοῦτος οὐ μόνος ὢν καθ' ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ ἀρετῇ κεκοσμημένος, καιρίως τῶν τε ἑαυτοῦ ἀγαθῶν καὶ τῆς ἀρετῆς ἀπολαύει, συνετὴν ἔχων τὴν φροντίδα πρὸς τὸ ἀγρεύειν τὰ καλά. Τούτων γὰρ τὸ ἕτερον καθ' ἑαυτὸ οὐχ ἡδύ·

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Ὀ πλοῦτος ἄνευ ‹τᾶς› ἀρέτας οὐκ ἀσίνης πάροικος,
Τᾷ δ' ἀμφοτέρων κράσ‹εϊ› εὐδαιμονίας τό ‹γ’› ἄκρον

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ὀ πλοῦτος ‹δ'› ἄνευ ἀρέτας
οὐκ ἀσίνης πάροικος·
ἀ δὲ κρᾶσις ἀμφοτέρων
δαμονία‹ν› ἄκρ‹α›ν ἔχει·


ϙζʹ· Οὐ γὰρ θέμις (my ag)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
οὐ γὰρ θέμις ἐν μοισοπόλων ‹δόμωι›
θρῆνον θέμεν· οὔ κ’ ἄμμι πρέποι τάδε.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
[xx–uu] οὐ γὰρ θέμις ἐν μοισοπόλων ‹δόμῳ›
θρῆνον ἔμμεν' ‹ἄπαυστον, Κλέι,› οὔ κ’ ἄμμι πρέποι τάδε.


ἀσύλληπτα

ϙηʹ· Τύχοισα (my x)

] . ν
]α̣
. . . . . . . . . . ] τύχοισα
. . . . . . . . ]θέλ᾽ ὦν τ᾽ ἄπαισαν
. . . . . . τέ]λεσον νόημμα
. . . . . . . . ]έτων κάλημι
5 . . . . . . . . ] πεδὰ θῦμον αἶψα
. . . . . . . ὄ]σσα τύχην θελήσῃ[ς
. . . . . . . . ]ρ ἔμοι μάχεσθα[ι
x–uu, – –uu, – – χ]λιδάναι ’πίθεισα[
. ]ι, σὺ δ᾽ εὖ γὰρ οἶσθα
10 . ]έτει τα . λλε . .
. ]κλ̣ασ[ϙθʹ· Εὔποδα νύμφαν (my al)

] . ω [
ἦ]σαν ἐ̣ν τῶι . [
] . δὲ ιʹ κ(αὶ) ἐκάστης ὀ αʹ[

] . εν τὸ γὰρ ἐννεπε [δ]ὴ προ̣β̣[ίβαισά μοι
ἀεί]σατε τὰν εὔποδα νύμφαν [
]τ̣α παῖδα Κ̣ρ̣ο̣νίδα τὰν ἰόκ[ολπ]ον [–x
] ἐ̣ς ὄργαν θεμένα τὰν, ἰόκ[ολ]π̣ος α[
δεὖτέ ν]υν, ἄγναι Χάριτες Πιέριδέ[ς τε] Μ̣ο[σαι 5
] . [ . ὄ]ππ̣οτ’ ἀοιδαι φρέ̣ν' [ἔμ]αν [θελξαν
]ς̣ ἀΐοισα λιγύραν [ἀοί]δαν
x–uu, – γά]μβρον, ἄσαροι γρ ὐ̣μαλι̣κ[ες x
x–uu x– ]σε φόβαισι‹ν›, θεμέν̣α λύραν [x
] . . η χρυσοπέδι̣λ̣‹λ›[ο]ς Αὔως 10
] .ʹ στίχ(οι) ρλ[.]ʹ
15 ] μετὰ τὴν πρώτην̣ [
x–uu, – –u ] φέρονται ἐπιγεγρα[μμένοι
ἐπιθα]λάμια
] βυβλίου, κα βέλτι̣ο


]ρ̣οπ . . . . [    ] . ε . [ρʹ· ὅ ἐστιν ἐν τῷ παπύρῳ τῷ ἐξ
Ὀξυῥύγχου πρὸ τοῦ "῎Υμμες πεδὰ Μοίσαν"

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
. . . . . . κά]λ̣εσσα [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ο]ἶ̣δα [–x
. . . .] ̣πέρι̣[
. . .] ̣εικε ̣[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ν̣α [
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . φ]ύγοισα̣[
] ̣[.] ̣[. . . . . ~12 letters . . . . .] ̣δ' ἄχθην̣      5
. . . . . . . . . . . . ]χ̣υ̣θ[.] ̣[.]ω̣[. . . . . ~8 letters . . . . . α]ὔτα̣ν
. . . . . . . . . . . . . ] χ̣θο[ς .]ατι ̣[......]ọισα
. . . . . . . . . . . . . . ]μένα τὰν [πολυ]‹ώ›νυμόν σ̤ε̤
. . . . . . . . . . . . . . . ]ν̤ι θῆται στ̣[ύ]μα̤[τι] πρ̣όκοψιν̣

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
. . . . . . κά]λ̣εσσα [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] . δα [–x
. . . .] ̣πέρι̣[
. . .] ̣εικε ̣[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . α [
x–uu––uu––uu– φ]ύγοισα̣[
x–u ἐχίδνας] ̣[.] ̣[uu––u ὄδοντ]ι ̣δάχθην̣
x–uu– πάγ]χ̣υ̣ θ[έ]ο̣ι· [Κ]α̣λλ̣[οόπα, σὺ δ' α]ὔτα̣ν
. . . . . . . . . . . . . ] . χ̣θο[. .]ατι . [......]ε̣ισα
x–uu– κεκλο]μένα τὰν [πολυ]ώ̣νυμόν σ̤ε̤
x–uu– κρέσσο]ν̤ι θῆται στ̣[ύ]μα̤[τι] πρ̣όκοψιν̣


ραʹ· ὅ ἐστιν ἐν τῷ παπύρῳ τῷ ἐξ
Ὀξυῥύγχου μετὰ τὸ "῎Υμμες πεδὰ Μοίσαν"

Ὑμεῖς δὲ οἰεῖσθε τὴν ἁβρότητα χωρὶς ἀρετῆς ἔχειν τι τρυφερόν;
Καίτοι Σαπφώ [...] ᾐδέσθη τὸ καλὸν τῆς ἁβρότητος ἀφελεῖν
λέγουσα ὧδε·


Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
xx^^ ––^^ – ἐκφθ]↵ίμέναν νομίσδει
xx^^ – –^^ – –^^]↵αις ὀπάσδοι.
⌜ἔγω δὲ φίλημμ' ἀβροσύναν⌝, [ἴστε δὲ] ↵τοῦτο· ⌜καί μοι
⌟τὸ λά⌞μπρον ἔρ‹ω›ς ἀέλιω καὶ τὸ κά↵λον λέλογχε⌝      25
] ⌟ ̣πιν⌞[    ] ↵. [...] . σ .́ .[
]⌟φίλει ̣⌞[
]⌟κ̣αιν̤⌞[

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
...ἔγω δὲ
φίλημ' ἀβροσύναν, καί μοι τὸ λάμπρον
ἔρος ἀελίω καὶ τὸ κάλον λέλογχε·

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
θάνοισαν ἄοιδον τὸ πὰν οὐδεὶς φθ]ίμέναν νομίσδει
ἄλλοισι τύχην ὄσσα θέλωσι Κρονίδ]αις ὀπάσδοι.
ἔγω δὲ φίλημμ' ἀβροσύναν, [ἴστε δὲ] τοῦτο· καί μοι
τὸ λάμπρον ἔρ‹ω›ς ‹τὠ›ελίω καὶ τὸ κάλον λέλογχε

φανερὸν ποιοῦσα πᾶσιν ὡς ἡ τοῦ ζῆν ἐπιθυμία τὸ λαμπρὸν καὶ τὸ καλὸν εἶχεν αὐτῇ.


ρβʹ· ὅ ἐστιν ἐν τῷ παπύρῳ τῷ ἐξ
Κολωνίας πρὸ τοῦ "῎Υμμες πεδὰ Μοίσαν"

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
] . οὐ[
] ε̣ὐχο̣μ̣[
] . νῦν θαλ[ί]α̣ [παρέστω
] νέρθε δὲ γᾶς περ[ίσχ]οι
κλέος μέγα μοίσει]ον ἔχοι̣σα‹ν› γέρας ὠς̣ [ἔ]ο̣ικε̣ν
πάντᾳ δέ με θαυμά]ζοιε̣ν̣ ἆς νῦν ἐπὶ γᾶς ἔοισαν
κάλεισι χελίδω] λιγύρ̤α̤ν [αἴ] κεν ἔλοισα πᾶκτιν[
ἤ βάρβιτον ἤ τάνδε χέ]λ̣υ̣ν̣ναν̣ θαλάμοισ' ἀε̣ίδω

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
] . οὐ[
] ε̣ὐχο̣μ̣[
ἔμαισιν ἐταίραις ἄμ' ἔμο]ι νῦν θαλία̣ γ̣ε[νέσθω
ἐπεὶ δέ κε γήραισα θάνω,] νέρθε δὲ γᾶς γ̣έν[ωμ]α̣ι
καὶ μοισόπολων ἔσλ]ον ἔχοι̣σαν̣ γέρας ὠς̣ [ἔ]ο̣ικε̣ν
οὔ κέν μ' ἔτι θαυμά]ζοιε̣ν̣ ἆς νῦν ἐπὶ γᾶς ἔοισαν·
φαίνην δὸς ἀοίδαν] λιγύρ̤α̤ν [α] κεν ἔλοισα πᾶκτιν[
ἔμαισι φίλαισι(ν) ] . . . . α . κάλα, Μοῖσ', ἀε̣ίδω


Τέλος συστάσεως εʹ


Σύστασις ςʹ· Ἑξάμετροι καὶ ἐλεγίακοι

Ἑξάμετροι

ργʹ· Ἐρέβινθοι (my 30)

Χρύσειοι ‹δ'› ἐρέβινθοι ἐπ' ἀϊόνων ἐφύοντο.ρδʹ· Λάτω καὶ Νιόβα (my 31)

Καλοῦσι γοῦν καὶ αἱ ἐλεύθεραι γυναῖκες ἔτι καὶ νῦν καὶ αἱ παρθένοι τὰς συνήθεις καὶ φίλας ἑταίρας, ὡς ἡ Σαπφώ·

Λάτω καὶ Νιόβα μάλα μὲν φίλαι ἦσαν ἔταιραι.ρεʹ· Κρής

Ὁ Κρὴς τήν ‹γε› θάλατταν
Ὁ Κρὴς δὴ τὸν πόντον

ἐπὶ τῶν ἐν οἷς διαφέρουσι ταῦτα φεύγειν προσποιουμένων
ἡ παρομία ἐστίν· ἐπειδὴ ναυτικώτατοι οἱ Κρῆτες ἐγένοντο.
Μέμνηται ταύτης Ἀλκαῖος.Ἐπιγράμματα τρία

ρςʹ· Ἐπὶ Αἰθοπίαν (my 118)

Παῖδες, ἄφωνος ἔοισα τόδ' ἐννέπω, αἴ τις ἔρηται,
φώναν ἀκαμάταν κατθεμένα πρὸ πόδων·
Αἰθοπίᾳ με κόρᾳ Λάτως ἀνέθηκεν Ἀρίστα
Ἀ Ἐρμοκλείδα τῶ Σαϋναϊάδα,
σὰ πρόπολος, δέσποινα γυναίκων· ᾆ σὺ χάρεισα
πρόφρων ἀμμετέραν εὐκλέϊσον γενέαν.


ρζʹ· Τίμαδος ἐπιγράμμα (my 119)

Τίμαδος ἄδε κόνις, τὰν δὴ πρὸ γάμοιο θάνοισαν
δέξατο Φερσεφόνας κυάνεος θάλαμος,
ἆς καὶ ἀποφθιμένας παῖσαι νεόθαγι σιδάρῳ
ἄλικες ἰμμέρταν κρᾶτος ἔθεντο κόμαν.


ρηʹ· Πελάγωνος ἐπιγράμμα (my 120)

Τῷ γρίπει Πελάγωνι πάτηρ ἐπέθηκε Μένισκος
Κύρτον καὶ κώπαν, μνᾶμα κακοζοΐας.


Τέλος συστάσεως ςʹ


Σύστασις ζʹ· Ἆλλοι μέτροι


Ἰωνικοὶ μέτροι


ρθʹ· Κρῆσσαί νυ (my 54)

Κρῆσσαί νύ ποτ’ ὦδ’ ἐμμελέως πόδεσσιν
ὤρχεντ’ ἀπάλοισ’ ἀμφ’ ἐρόεντα βῶμον
ποίας τέρεν ἄνθος μάλακον μάτεισαι.


ριʹ· Πλήρης μὲν ἐφαίνετ' ἀ σελάννα (my 53)

Πλήρης μὲν ἐφαίνετ’ ἀ σελάν‹ν›α·
αἲ δ’ ὠς περὶ βῶμον ἐστάθησαν


ριαʹ· ᾽Υγιείαν (Campbell inc. 18(b)-(c))

‹Πέμπων› ὀνίαν τε κὐγιείαν
‹Θάνοι›σα φύγοιμι, παῖδες, ἄβαριβʹ· Τριβώλετερ (Bergk 90)

Τριβώλετερ· οὐ γὰρ Ἀρκάδεσσι λώβαριγʹ· Πτέρα δ' ἄγνα

Πτέρα δ' ἄγνα πὰρ Ἔρωτος ἈφροδίταΜέτροι κατίοντες τὸν ῥυθμόν


ριδʹ· Πρὸς Χάριτας καὶ Μοῦσας (my 60)

Δεῦτέ νυν, ἄβραι Χάριτες, καλλίκομοί τε Μοῖσαι.ριεʹ· Δεῦρο δεῦτε Μοῖσαι (my 84)

Δεῦρο δηὖτε Μοῖσαι, χρύσιον λίποισαι…ριςʹ· Πωλυανάκτιδα παῖδα (my be)

Νῦν μὲν ἐπιτιμᾷ ταύταις (sc. Γοργοῖ γαὶ Ἀνδρομέδᾳ), νῦν δὲ ἐλέγχει, καὶ εἰρωνεύεται αὐτὰ ἐκεῖνα τὰ Σωκράτους· "τὸν Ἴωνα χαίρειν" φησὶν ὁ Σωκράτης,

Αὔτ' ἐπίημί νυ] πόλλα μοι τὰν
Π‹ω›λυανάκτιδα παῖδα χαίρην

Σαπφὼ λέγει.ριζʹ· Αἰμιτύβιον (my bf)

Ἠμιτύβιον· ἀντὶ τοῦ σουδάριον· ῥάκος ἡμιτριβὲς λινοῦν τι,
οἶον ἐκμαγεῖον. Καὶ Σαπφώ·


αἰμιτύβιον στάλασσονριηʹ· Ἐν ὀργῇ μὴ εἰπέ (my 27)

σκιδναμένας ἐν στήθεσιν ὄργας
μαψυλάκαν γλῶσσαν πεφύλαχθε.


ριθʹ· Περὶ Κλεῖδα (my 85)

Ἔστι μοι κάλα πάϊς, || χρυσίοισιν ἀνθέμοισιν
ἐμφέρη‹ν› ἔχοισα μόρφαν, || Κλέϊς ‹μοι› ἀγαπάτα,
ἀντί τᾶς ἔγω οὐδὲ Λυδίαν || παῖσαν οὐδ' ἔρανναν.
[Λέσβον ἐσλάβοιμί κεν… ]


Μέτροι ἀνίοντες τὸν ῥυθμό


ρκʹ· Γλύκηα μᾶτερ (my 90)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
Γλύκηα μᾶτερ, οὔτοι δύναμαι κρέκην τὸν ἴστον
πόθῳ δάμεισα παῖδος βραδίναν δι’ Ἀφροδίταν.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
Γλύκηα μᾶτερ, οὔ τοι
δύναμαι κρέκην τὸν ἴστον
πόθῳ δάμεισα παῖδος
βραδίναν δι’ Ἀφροδίταν.ρκαʹ· Ζαελεξάμαν (my 87)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Δῖλ (ἢ τοῦ Μάασ;)
Ζά ‹τ'› ἐλεξάμαν ὄναρ Κυπρογενήᾳ.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Διελεξάμαν ὄναρ Κυπρογεήᾳ.ρκβʹ· Πανδίονις (my z)

Ἐκδοκὴ αʹ
Τί με Πανδίονις ὤραν‹ν›α χελίδων

Ἐκδοκὴ βʹ
Τί με Πανδίονις, Ὤ‹ι›ρανα, χελίδωνρκγʹ· Πρὸς Καλλιόπην (my bg)

αὔτα δὲ σύ, Καλλιόπα…ρκδʹ· Τίοισιν (my bi)

τίοισιν ὀφθάλμοισιν;ρκεʹ· Δέδυκε μὲν ἀ σελάννα (my 52)

Δέδυκε μὲν ἀ σελάννα
καὶ Πληίαδες· μέσαι δὲ
νύκτες, παρὰ δ’ ἔρχετ’ ὤρα·
ἔγω δὲ μόνα κατεύδω.


ρκςʹ· Ψαπφοί (my 59&c)

Ἔχει μὲν Ἀνδρομέδα κάλαν ἀμοίβαν,
. . . . . . . . . . . . . . .
Ψάπφοι, τί τὰν πολύολβον Ἀφροδίταν. . .;ρκζʹ· Περὶ τέττιγος (my aa)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
πτερύγων δ᾽ ὔπα κακχέει λιγύραν ἀοίδαν,
ὄποτα φλόγιόν ‹κ’› ἐπιπτάμενον καταύ‹γ›ῃ

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Φοίγτ
πτερύγων δ' ὔπα
κακχέει λιγύραν ἀοίδαν
ὄπποτα φλόγιον †καθέ-
ταν† ἐπιπτάμενον †καταυδείη†

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Φοίγτ σὺ ταῖς ἐμοῦ διορθήσεσιν
[xx–] πτερύγων δ' ὔπα
κακχέει λιγύραν ἀοίδαν
ὄπποτα φλόγιον καθέ-
τ‹ως› ἐπιπτάμενον καταυ‹γ›η

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
πτερύγων δ' ὐπακακχέει
λιγύραν ἀοίδαν, ὄποτα φλόγι
ὀ ‹θέος› κα‹τ›έτᾳ ‹γάα›ν
ἐπι‹πε›πτάμενον καταύ‹γ›η

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Βέργκ
[Τέγγε πνεύμονα ϝοίνῳ· τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται,
ἀ δ' ὤρα χαλέπα, πάντα δὲ δίψαισ' ὐπὰ καύματος.
ἄχει δ' ἐκ πετάλων ϝάδεα τέττιξ,] πτερύγων δ' ὔπα
κακχέει λιγύραν ‹πύκνον› ἀοίδαν, ‹θέρος› ὄπποτα
φλόγιον κα‹τὰ γ›ᾶν πεπτάμενον ‹πάντα› καταυ‹άν›η.
[ἄνθει δὲ σκόλυμος· νῦν δὲ γύναικες μιαρώταται,
λέπτοι δ' ἄνδρες, ἐπεὶ καὶ κεφάλαν καὶ γόνα Σείριος
ἄζει.]ρκηʹ· Ἄνθε' ἀμέργοισαν (my ai)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
ἄνθε’ ἀμέργοισαν παῖδ’ ἄγαν ἀπάλαν

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Εὔιδόν ποτ' ἄντθε' ἀμέρ-
γοισαν παῖδ' ἄγαν ἀπάλαν ἔγω.ρκθʹ· Μᾶλις (my bd)

τέουτος ἐς Θήβα‹ι›ς πάϊς ἀρμάτεσσ‹’› ὀχήμενος
. . . . . . . . . . .
Μᾶλις μὲν ἔννη· λέπτον ἔχοισ’ ἐπ’ ἀτράκτωι λίνονρλʹ· Ποικίλλεται γαῖα (my bh)

ποικίλλεται μὲν γαῖα πολυστέφανος
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
δολοπλόκω γὰρ Κυπρογένε͜ος πρόπολονρλαʹ· Ἀδάκρυτον (my bj)

θέοι δ’ [ἐπαι]νέσ‹σ›ω[σιν αὔ]τικ’ ἀδακ[ρυτον]
θε[. . .]ηλ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ηλα[


Τέλος συστάσεως ζʹ


Σύστασις ηʹ· Ἐπιθαλάμια

Ἑξάμετροι

ρλβʹ· ᾽Υμήναον (my 91 + my 92)

Ἴψοι δὴ τὸ μέλαθρον,
ὐμήναον,
ἀέρρετε, τέκτονες ἄνδρες·
ὐμήναον.
5 γάμβρος ϝῖσος Ἄρευι,
ὐμήναον,
ἄνδρος μεγάλω πόλυ μέσδων,
ὐμήναον.
Πέρροχος, ὤς ποτ' ἄοιδος
᾽Υμήναον
Ὀ Λέσβιος ἀλλοδάποιsin.
᾽Υμήναον


ρλγʹ· Οἶον τὸ γλυκύμαλον (my 93)

οἶον τὸ γλυκύμαλον ἐρεύθεται ἄκρῳ ἐπ’ ὔσδῳ,
ἄκρον ἐπ’ ἀκροτάτῳ, λελάθοντο δὲ μαλοδρόπηες·
οὐ μὰν ἐκλελάθοντ’, ἀλλ’ οὐκ ἐδύναντ’ ἐπίκεσθαι…

Σαπφοῦς ἦν ἄρα μήλῳ μὲν εἰκάσαι τὴν κόρην [...]
τὸν νυμφίον τε Ἀχιλλεῖ παρομοιῶσαι καὶ εἰς ταὐτὸν
ἀγαγεῖν τῷ ἥρωϊ τὸν νεανίσκον ταῖς πράξεισι.
ρλδʹ· Οἴαν τὰν ὐάκινθον (my 94)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
Οἴαν τὰν υάκινθον ἐν ὤρεσι ποίμενες ἄνδρες
πόσσι καταστείβοισι, χάμαι δέ τε πόρφυρον ἄνθος...

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Οἴαν τὰν ὐάκινθον ἐν ὄρρεσι ποίμενες ἄνδρες
πόσσι καταστείβοισι, χάμαι δ' ἔτι πορφύρα ἄνθη...ρλεʹ· Ἔσπερε (my 95)

Ἑσπέρα [...] ἀπὸ τοῦ πάντας εἰσφέρειν [...] καὶ ἡ Σαπφὼ [...]
τὸν Ἕσπερον ἀστέρα εἶπε [...] ἐτυμολογοῦσα [...]·


Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
Ἔσπερε, πάντα φέρων, ὄσα φαίνολις ἐσκέδασ’ Αὔως·
Αἶγα φέρῃς τε ὄιν τε, φέρῃς ‹τ’› ἄπυ μάτερι παῖδα.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Σαφοποέμας
Ἔσπερε, πάντα φέρων, ὄσα φαίνολις ἐσκέδασ’ Αὔως·
Φέρρες ὄϊν φέρες αἶγα, φέρες δ' ἄπυ μάτερι παῖδα.Μέτροι ῥυθμῷ τροχαικῷ

ρλςʹ· Περὶ θυρώρου

Ἄλλως δὲ σκώπτει (ἡ Σαπφὼ) τὸν ἄγροικον νυμφίον
καὶ τὸν θυρωρὸν τὸν ἐν τοῖς γάμοις εὐτελέστατα
καὶ ἐν πεζοῖς ὀνόμασι μᾶλλον ἢ ἐν ποιητικοῖς.


Θυρώρῳ πόδες ἐπτορόγυιοι,
τὰ δὲ σάμβαλα πεμπεβόηα,
πίσυγγοι δὲ δέκ’ ἐξεπόνησαν.
[κὠ πάτηρ τὰ μὲν ἄλλα μέτερρος
ὐπὲρ δ' εὐγενίας βίον ἀμφισ-
βάστεις τῷ Κέκροπι ζατέλεσσεν.]

(Οἱ στίχοι 4-6 ὑπὸ τοῦ Ἔδμονδζ προσετέθησαν.)


ρλζʹ· Ὄλβιε γάμβρε (my 99)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Ὄλβιε γάμβρε, σοὶ μὲν δὴ γάμος ὠς ἄραο
ἐκτετέλεστ’, ἔχηις δὲ πάρθενον, ἂν ἄραο.
Σοὶ χάριεν μὲν εἶδος, ὄππατα δ’ ‹ἐστί, νύμφα›,
μέλλιχ’, ἔρος δ’ ἐπ’ ἰμέρτῳ κέχυται προσώπῳ·
5 ‹Δῆλα τὰ δὴ› τετίμακ’ ἔξοχά σ’ Ἀφροδίτα.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ὄλβιε γάμβρε, σοὶ μὲν δὴ γάμος, ὠς ἄρᾱο
ἐκτετέλεστ', ἔχεις δὲ πάρθενον, ἂν ἄραο·
[...]
μελλίχιος δ' ἐ' ἰμμέρτῳ κέχυται προσώπῳ.

--Τέλος ᾄσματος--

Σοὶ χάριεν μὲν εἶδος
κὤππατα μελλιχόχροα
‹νύμφ'›, ἔρος δὲ ‹τέῳ› κάλῳ
περκέχυται προσώπῳ,
καί σε τέτικεν ἐξόχως
Ἀφροδίτα –uu–


ρληʹ· Παρθενίας ἐπιβάλλομαι; (my 102)

Ἦρ' ἔτι παρθενίας ἐπιβάλλομαι;ρλθʹ· Τίῳ σ' ἐϊκάσδω; (my 104)

τίῳ σ᾿, ὦ φίλε γάμβρε, κάλως ἐικάσδω;
ὄρπακι βραδίνῳ σε μάλιστ᾿ ἐικάσδω.


ρμʹ· Πρὸς Παρθενίαν (my 110)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
-Παρθενία, παρθενία, ποῖ με λίποισ' ἀποίχῃ;
-Οὐκέτ' ἐσήξω σέ νυ, νύμφ', οὔκετι νῦν σ' ἐσήξω.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
-Παρθενία, παρθενία, ποῖ με λίποισ' ἀποίχῃ:
–Οὐκέτι, νύμφα, προτὶ σ' ἴξω, προτὶ σ' οὐκέτ' ἴξω.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
-Παρθενία, παρθενία, ποῖ με λίποισ' ἀποίχῃ;
-Οὐκέτι ἥξω πρὸς σέ, ‹νύμφα›, οὔκετι ἥξω ‹πρὸς σέ›.ρμαʹ· Ὦ χαρίεσσα (my am)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
ὦ κάλα, ὦ χαρίεσσα κόρα

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ὦ κάλ', ὦ χαρίεσσα, σοὶ
αἰ βροδόσφυροι Χάριτες
χρύσια τ' Ἀφρόδιτα
συμπαίζοισι u–uxρμβʹ· Χαίρετε (my ap)

Χαῖρε, νύμφα, χαῖρε, τίμιε γάμβρε, πόλλα.


ρμγʹ· Τάνδε φυλάσσετε (my aq)

....................τάνδε φυλάσσετε,
Ἐννε͜[ανείρ]οϊ, γάμβροι, [u–]υ πολίων βασίληες [x


ρμδʹ· Ἔσπερ', ὐμήναον (my ar)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
‹Ϝ›έσ‹π›ερ’, ὐμήν‹α›ον

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Τεσσεραμήνιον

Ἐκδοκὴ ἡ ὑπὸ τοῦ Ἔμονδζ προτεταμένη
ΤεσσερυμήναονΛοιποί

ρμεʹ· Δαύοις (my 93)

Δαύοις ἀπάλας ἐτα‹ί›ρας ἐν στήθεσιν .


ρμςʹ· Ἀτέρα νῦν πάϊς (my 105)

[Ἔχε δ’ ὄλβον, φίλε γάμβρ’·] οὐ‹δέποτ’ ἦν› γὰρ
Ἀτέρα νυν πάϊς, ὦ γάμβρε, τοαύτα.


ρμζʹ· Χαίροισα νὐμφα (my 103)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Χαίροισα νύμφα, χαιρέτω ‹κ'› ὀ γάμβρος.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Χαίροι τ' ἀ νύμφα, χαιρέτω τ' ὀ γάμβρος·

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς ἀνθολογίας
Ἀ νύμφα χαίροις, χαιρέτω δ' ὀ γάμβρος


ρμηʹ· Θεοὶ ἐπιλείβουσιν ἐπὶ γάμον (my 51)

κῆ δ᾽ ἀμβροσίας μὲν
κράτηρ ἐκέκρατ᾽,
Ἔρμαις δ᾽ ἔλων ὄλπιν θέοισ’ ἐοινοχόησε.
κῆνοι δ’ ἄρα πάντες
5 καρχάσι’ ἦχον
κἄλειβον· ἀράσαντο δὲ πάμπαν ἔσλα
τῷ γάμβρῳ.


Τέλος συστάσεως ηʹ


Σύστασις θʹ· ἀδήλου μέτου

ρμθʹ· Πάρθενον ἀδύφωνον (my ab)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . πάρθενον ἀδύφωνονρνʹ· ϝὸν παῖδα (my aj)

τὸν ‹Ϝ›ὸν παῖδα κάλει.ρναʹ· Μὴ κίνη χέραδας (my ak)

μὴ κίνη χέραδας


ρνβʹ· Δώσομεν (my an)

δώσομεν, ἦσι πάτερ.ρνγʹ· Ὦ τὸν Ἀδώνιον

Ὦ τὸν Ἀδώνιονρνδʹ· Ἐς Ἔσπερον (my at)

ἀστέρων πάντων ὀ κάλιστοςρνεʹ· Χρυσαστράγαλοι (my au)

Μεσόμφαλοι δὲ φιάλαι καὶ βαλαειόμφαλοι τὸ σχῆμα προσηγορίαν ἔχουσι, χρυσόμφαλοι δὲ τὴν ὕλην, ὡς αἱ Σαπφοῦς

χρυσαστράγαλοι φίαλαιρνςʹ· Ὠΐω λευκότερον (my aw)

ὠίω πόλυ λευκότερονρνζʹ· Παντοδάπαισι χροίαισιν (my ay)

Ἐρευθήεσσα δὲ (sc. λέγεται ἡ τοῦ Ἰάσωνος δίπλαξ) ἀντὶ τοῦ πυρρά, ὑπέρυθρος, καὶ ἔστι παρὰ τὸ Σαπφικόν·

xx παντοδάπαισ‹ι› μεμιγμένα
χροίαισιν uu–uu–uxρνηʹ· Κεκορημένας Γόργως (my az)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Βέργκ
xx– μάλα δὴ κεκορημέν‹α›ς
‹Γ›όργ‹ω›ς –uu–uu–ux

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν μετὰ Ἔδμονδζ
xx– μάλα δὴ κεκορημένοις
‹Γ›όργ‹ω›ς –uu–uu–uxρνθʹ· Θεράπαιναν Ἀφροδίτας (my ba)

Σαπ]φὼ{ι} δὲ τὴ[ν θεὸν·

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ παπύρου
χρυσοφάη‹ν› θερ[άπαιν]αν Ἀφροδίτ[ας

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Χρυσοφάνης ὦ Ϝεκάτα θέραπνα
Ἀφροδίταςρξʹ· Μέλημα (my bc)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
τὸ μέλημα τὦμον

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
[–u–x] Ὤς τε, μέλημα τὦμον,
Περπτύγω. [x–uu–u–x]


ρξαʹ· Ἰψήλων (Bergk 28)

Καὶ κὰτ ἰψήλων ὀρέωνρξβʹ· Ξοάνων προθύρων (Campbell 117A bis)

Ξοάνων προθύρων
ἐξεσμένωνρξγʹ· Λασίοις (my y)

[x] ἀμφὶ ‹δ᾽› ἄβροισ‹ιν› λασίοισ’ εὖ ‹Ϝ᾽› ἐπύκασσε. [–x]

καὶ φασὶν εἶναι ταῦτα σινδόνια ἐπεστραμμένα.ρξδʹ· Μέτερρα

Αἰτιά͜‹ω› τὰ μέτερρα

ὁ μέτριος μέτερρος παρ' αὐτοῖς εἴρηται.ρξεʹ· Δαίμων

–u–x ἀλλά τις ἄμμι δαίμωνρξςʹ· Ἄρευ

Ἄρευ, ὀ φόβος δ‹αΐ›κτηρρξζʹ· Ἴδρως

Ἴδρως ἀμφότεραρξηʹ· Ὄψι

Ὄψι γὰρ ἄρξατορξθʹ· Ὀΐγων

Πάντας
ὀΐγων θαλάμοιςροʹ· κλαΐην

Κλαΐην δάκρυσινροαʹ· Αὐάταν

Καὶ τὰν ἀκόρεστον αὐάτανροβʹ· Ὑπερβολαὶ ἑπτά

Γάλακτος λευκοτέρα
῎Υδατος ἀπαλωτέρα
Πακτίδων ἐμμελεστέρα
Ἴππω γαυροτέρα
Βρόδων ἀβροτέρα
Ἰματίω ἐάνω μαλακωτέρα
Χρύσω τιμιωτέραΤέλος τῶν ἀδήλου μέτρου

Σύστασις ιʹ· Ἀμετάφραστα

Σύστασις αʹ· ἀσύλληπτα

ρογʹ· P.Oxy. 2289 fr. 10

]μ̣α̣[
]ν̣ονθ[
]π .́ .[ροδʹ· P.Oxy. 2289 fr. 11

] . '[
]δ[
] . . ω[
] . ίᾱμ̣[
] ῀ισι . [ροεʹ· P.Oxy. 1231 fr. 26

]ζ[.]δ[
]τες χθ . [
] . θ' . [. .] σι[
] . ασ[
]κ[ροςʹ· P.Oxy. 1231 fr. 27

] . . . [
]πα[
]εξα[
]νε[
] . [ροζʹ· P.Oxy. 1231 fr. 4

]σ̣α̣[
]τ̣αμ[
]α̣ῖ̣εντ̣[
]δεσ̣[
]ι̣ον[
]`[ροηʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 6B

] . εο . [
προ . [
. βρο̣[
αντ̣[
. . [ροθʹ· P.Oxy. 1231 fr. 38

]ρα[
]αι[
].[ρπʹ· P.Oxy. 1231 fr. 45

]ν[
]τ̣ε . [ρπαʹ· P.Oxy. 1231 fr. 48

]ον[ρπβʹ· P.Oxy. 1231 fr. 49

] . ν̣λ̣[ρπγʹ· P.Oxy. 1231 frr. 29 (στ. γʹ-εʹ) + 42 + P.Oxy. 2081(c) fr. 1

]δη⌟ντ̣[
]νε⌟σθ[
]ω̣νγεν[
]ος· [
]ν[ρπδʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 7B

. [
τ̣ο̣ . [
γ̣α[.] . . [
ανδά[
] . αι . [ρπεʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 8

] . ι̣ρ̣α . [
] .· χαρ[
]ε̣τοπλ̣η . [ρπςʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 9

] . ο̣χ̣ . [
]ε̣ν· ο . [
] [
] . . [ρπζʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 10

] . εδ[
]ε̣κᾰα[
]ν[.] . π[
] . . . . [ρπηʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 13

[δʹ ἄγραφοι στἰχοι, κορωνὶς μεταξὺ τοῦ δʹ καὶ τοῦ εʹ]
]ετ̣[ ] . . [ρπθʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 14

] . λ[
]δ̣ύ πο[
] π . . [ρϙʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 15

] . [
] ικα[ρϙαʹ· L.Σμ. δ̄ 7A(b)

]μο[
]οργι[
]σ̣πίο[
] . [ρϙβʹ· L.Σμ. δ̄ 7A(c)

]μνᾱ [
] . κατεγ[
] . ε̣κ[ρϙγʹ· L.Σμ. δ̄ 13

]ω . [
]ασ[
]ισ' ἐ[ρϙδʹ· P.Oxy. XXI add. p. 135 fr. 1

] . [
]ασϊδρω[
] . υζ̣ᾰδ . [
]ι̣ν[ρϙεʹ· P.Oxy. XXI add. p. 135 fr. 2

] . [.] . ε[
]ν̣πο . [
]μ̣[ρϙςʹ· L.Σμ. δ̄ 17(c)

]α̣τω[
]ηας
]
]τ̣ας·ρϙζʹ· 1787 fr. 35 μέρος 1 (στ. εʹ-θʹ + ιγʹ-ιεʹ) +
     + P.Oxy. XXI add. p. 136 fr. 1
].́γαν
]
]
]
]
]

]
]⨉
[Στίχοι τινὲς δύνανται ἀπολωλεκέσθαι]
ν[.].[
γο[
.[
.[
ὄδ[ο-
αἰ[ρϙηʹ· P.Oxy. 1787 fr. 35 μέρος 2

ἐν[
σ[
ἔ[ρϙθʹ· P.Oxy. 1787 fr. 31 (στ. αʹ-δʹ) col. i + 21 l. 1

]σθην
] . ς·
]
]
[Στίχοι καὶ τέλος ᾄσματος δύνανται ἀπολωλεκέσθαι]
ἀλ̣[σʹ· P.Oxy. 1787 fr. 21 ll. 2-τέλος + fr. 31 col. ii (στ. ζʹ-ηʹ)

ἐπ̣[
φ[
ξα[
ὀπ[
ἤλ̣[
τ̣[
[Στίχοι καὶ τέλος ᾄσματος δύνανται ἀπολωλεκέσθαι]
ζα[ ὐ̣ . [σαʹ· P.Oxy. 1787 fr. 20

]
]
]
]
]
]σηνσβʹ· P.Oxy. 1787 fr. 22

α[
π[
συ[
κ[
τ . [σγʹ· P.Oxy. 1787 fr. 23

ου[
ἐν̣[
σεδ[
πα[σδʹ· P.Oxy. 1787 fr. 25 + P.Oxy. XXI add. p. 135 fr. 3

[.]ιν[
ή⌟ . [
κα[
τακ̣[
τ̣α[σεʹ· P.Oxy. 1787 fr. 39

] . ο̣ιπλυ . [
]γ̣ετοχ̣υ̣[
] . .' ά[σςʹ· P.Oxy. 1787 fr. 42

]κ̣λα̣[
ύσ . [
]έσ[σζʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 2

] . [
]δαθελ̣[
]σκέδ[σηʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 3

]
]
]ε̣σθα
]ρποναβαν
]
]εσθαι
]
] .
] _σθʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 4

] .
] .́ . ραν
] .
] . αι
]
]

]
]
]
]
] .
]
]ον·
]
]σιʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 5

]ρασθα . [
]ν[
][σιαʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 6

]εφι̣ . [
]α̣σιλη̣ . [
]εγαδ . [
] . οσ . [σιβʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 7

] .́δη[
] .́κ̣ωσα[
]ν· σοι[
] . δηκ . [
]εσ̣ι̣π̣π̣[
] . α̣λ . [
] . εσσα[
] . [.] . [σιγʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 8

] . . . [
]ζα . [
].[
]υδά . .μα .́ [
]οῖδ . [
.] .́ τ[σιδʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 9

]ι̣ο[
]έ̣δ[
] . κη[
] . [
[Στίχοι τινὲς δύνανται ἀπολωλεκέσθαι]
]α . [
]έσ̣[σιεʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 10

]τρο[
] . ω . [
] . υπ . [
]σ̣κα̣[
] . [σιςʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 11

]σ̣κι[
]σ̣ον . [
] .́ λ̣ . [
]μ̣α . [
]π̣[
]δε[
] . ν̣[σιζʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 12

] . εν̣[
] . εικ . [
]αλ̣[σιηʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 13

] .ψᾰ̣́μ[
]εξα[
] . α[σιθʹ· P.Oxy. 2293 fr. 1(a1) col. 1


]


]
]σκʹ· P.Oxy. 2293 fr. 5

] . . ι̣
]χη̣ρι
]η̣τα
]η̣σεφο
]υπολε̣
] . οσ̣τη[
]λ̣ι̣γα[
]ωνπ̣[σκαʹ· P.Oxy. 2293 fr. 6

] . ειλ[
] . ειφ . [
] . . [σκβʹ· P.Oxy. 2293 fr. 7

]οτε̣λοσ̣[
] . ουκαι . [
]ον γα[
]οτ̣ . . [σκγʹ· P.Oxy. 2293 fr. 8

] . ηναρ̣[
][
] .·
] . γ . [
]ν̣ερ[σκδʹ· P.Oxy. 2293 fr. 10b

] . [
]θιγλυ[
]ταεν[
]σ̣ . . . [σκεʹ· P.Oxy. 2293 fr. 11

]ναν· χ . [
] . πλ̣η̣ . [σκςʹ· P.Oxy. 2293 fr. 13

] . νρ̣[
] . αιγι̣[
εα[
]υ̣χησν̣[
]σ̣ι̣ασ[
]ι̣ω̣[σκζʹ· P.Oxy. 2293 fr. 14

] . [
]ταιτα̣[
]εσητοιιτ[
]τουτι̣[σκηʹ· P.Oxy. 2293 fr. 15

]αν . [
]στη . [σκθʹ· P.Oxy. 2293 fr. 16

]δεμ[
]υν' οτ̣[σλʹ· P.Oxy. 2293 fr. 17

]λη̣[
] . ρα[
]εσθ . [
]τελ . [σλαʹ· P.Vindob. 29777 fr. 1 verso

]ωικω
] . ον
] . σοτ¯σλβʹ· P.Oxy. 2357 fr. 3

] . . [] . [
]επ' ισ[
]ανεπ[
] . ν . [
] . [


σλγʹ· P.Oxy. 2357 fr. 5

]οη̣[
]νλ[
]κα[
]λυ̣ . [
]τ[
]με̣λ[σλδʹ· P.Oxy. 2299 fr. 2

] . . . [
]ηνθ[
] . φ̣α̣[
]η̣[σλεʹ· P.Oxy. 2299 fr. 8(b)

]π̣π̣[
]θάμβ̣[
]σθασ̣[
]ειτα[
]ει̣ . [


Τέλος τῶν ἀσυλλήπτων

Σύστασις βʹ· εἰκασίαι

σλςʹ· P.Oxy. 2289 fr. 7

] . α . [
]ν̣ μεντ̣[
] . κάλ . [
] . [σλζʹ· P.Oxy. 2289 fr. 8

] . . . [
]σ̣θε . [
][
] ν̣ό̣ημ̣[μα
] . α̣πεδ[
] .́ . ηνεο[
][
] χ̤ά̣ρ̣ις . [
] . ι̣φ[σληʹ· P.Oxy. 1231 fr. 17

]νθα[
]ωομ[
]ω̣· ν . . [
] ἐνάντ[ιον
] . πάππ[
τ]όλμαν [
] ἀνθρω[π-
] ὀνέχ[ην
] π̤αῖσα [σλθʹ· P.Oxy. 1231 frr. 22 + 25

] . ἔδαφ[ος
] . ικατε[
]ανέλο̣[
]
] . [] . αι
λ]επτοφών[
] . εα̣ . [σμʹ· P.Oxy. 1231 fr. 18

]γμε . [
] προλίπ[
]νυ' ἆς ἐπ[
ἄ]βρα·
ἐ]γλάθαν' ἐσ̣̣[
]ησμεθα̣̣[
]ν̣̣ῦν θαλα[μσμαʹ· P.Oxy. 1231 fr. 6

ἀ]νθεμ̣[
]ετικ[
]ό̣λει̣[
]
]τ̣έρ̣[σμβʹ· P.Oxy. 1231 fr. 7

]δ[
] . ἀκα[λ-
]τισαι[σμγʹ· P.Oxy. 1231 fr. 20

]
]ων
]
]
μάκ]α̣ιρα
]ο̣·
]νονσμδʹ· P.Oxy. 1231 fr. 31

]δ . σ[
][
ἦ]λθε
] . νσμεʹ· P.Oxy. 1231 fr. 35

[. .] . [
ο̣ . . [
Κύπ[ρι
τ̣οῦ [
φ̤[σμςʹ· P.Oxy. 1231 fr. 41

] . . [
]α τάδ̣[(ε)σμζʹ· P.Oxy. 1231 fr. 43

] . [
ἄ]νω [
][σμηʹ· P.Oxy. 1231 fr. 44

] π̣εδ['
] τι̣ [σμθʹ· P.Oxy. 1231 fr. 55

]' ἐδό̣νη[σ'
]α̣ πάμ̣[παν
]ρ̣ῆσμε . [
]
] .́ δαιζαφ[
]μ̣[σνʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 17

]αι[
] αἶγο̣[ς
]σα . [
]ε̣λα[σναʹ· P.Oxy. 1787 fr. 12

]αν̣ πα̣[
τε]λέσειε κ̣[
]ίη λελᾱ[
]ε θέλω [
] ἔχην [
]η̣· ἔφα . [
] ἀλίκ[εσσι
σνβʹ· P.Oxy. 1787 fr. 14

]αμμ̣[
]ι̣κα . [
]πόισᾰι[
]κ̣̣ . εηδον̣[
] . πλοκαμ[
]ε̣σ δ' ἄ̣μα [
] ἀνθρώπ[
] . υμαιν[
]τ̣ε κ̣αὶ π̣[σνγʹ· P.Oxy. 2357 fr. 1

]προλ[
] φ̣έρην̣ [
] .ἶδε θέλ[οισι
Ἀρ]χεάνασσα[
]δήποτ' ὄνα[ρ
]νασαμέν[
]εν ἐπηρατ[
]ν[σνδʹ· P.Oxy. 2357 fr. 4

]α . [
ἔ]κλυον ε̣[
Κ]ρ̣ανν̣ί̣α̣δες δ[
πα]ρθενίκαις . [
] . μ[
] . [σνεʹ· L. Σμ. δ̄ fr. 14(a) + P.Oxy. 1787 fr. 16 (στ. δʹ-ςʹ)

]ων ἔκα[
]αιπόλ[
]μ . [
] βροδο[
] . νθ[
] φ̣αῖμ['σνςʹ· L. Σμ. δ̄ fr. 14(b)

]α[
] πόθο̣[
] . ώβα̣[σνζʹ· P.Oxy. 1787 fr. 29

] . . [.] . [
] . σὰδ . [
]λ̣α . [
ὀ]νίᾱν [
] λ̣ύρ̣[
]ιμεδ . [
]μᾱστε̣[
] . κ[σνηʹ· L. Σμ. δ̄ fr. 15(a)

]κα[
] . πιτα̣[
γ]ένεσ̣θα̣[ι
] τῶ . [
]αν[σνθʹ· L. Σμ. δ̄ fr. 14(c) + P.Oxy. XXI add. p. 136 fr. 2

] . [
]δετα̣[
]δέ . . . [
] μμι . [
]ταμέ . [σξʹ· P.Oxy. 1787 fr. 33

] ἀπύθεσθ[αι
ὄττι τά]χιστα λ̣[
]ε̣μ̣π[
π]έρθεσ[
] .́ [. .]αισ̣[σξαʹ· L. Σμ. δ̄ fr. 25(d)

] φώνα[
] πρόσθ' . [σξβʹ· P.Oxy. 1787 fr. 24

κατ[
μή ἀ̣[
δώ . [σξγʹ· P.Oxy. 1787 fr. 30

μ]ερίμνα[
]γ̣ην [
]α̣ι̣κο̣[
]αι [σξδʹ· P.Oxy. 1787 fr. 43

[.]δω . [
τ̣ό̣λμ[ανσξεʹ· P.Oxy. 2293 fr. 2

] . υσα̣ . [
] . νῦν ἀ[
] . λαγητ̣[
]δ̣ιατ̣[σξςʹ· P.Oxy. 2293 fr. 9

] . [. .] . [
] αὔτα [
]πιαπ . [
] . τια̣[σξζʹ· P.Oxy. 2293 fr. 12

]ρ̣ι αν̣η̣κ . [
ἀπ]υσ̣τάθει̣σ̣
] . ω̣ . ναιγ[σξηʹ· P.Oxy. 2291 col. ii

στ̣' ὄ̣σσ
ϝῶν πα[ίδων
ὤνηρ [
καὶ φαι . [
ταῖς παῖ[σι
ἄκρω δ['
φοιται . [
.] . τ̣αῖς ἐ[
] . . [
ξ̣ῠσα[
αὔταν ἐ[
ἀγκωνα[
ἐκ παῖσ' ὀ[
οὖτο[ς
τὰν [
ὤσδ['
αἲμ' ὀ . [
πίκ . [
[
. .]σ . [
ευο[.]δα . [
αυᾱδεσ[
κὰκ πτ . [
ὦ παῖ Δ[ίος
ημαν . [σξθʹ· P.Oxy. 2299 fr. 14

] . ν̣οσ̣ . [
ν]ῦ̣ν ὄργαι[ς
] κύδρ . [
]ανει . . [


Τέλος τῶν εἰκασιῶν

Σύστασις γʹ· ἀρχαί καὶ τέλη στίχων

σοʹ· Πότνια δ' Αὔως

ὠς δα . [
κακ̣κ̣[

ἀτρι[
κτα̣ . [
] . [
θὰ́[
--------
στεῖχ[ε
ὠς ἴδω[
τ̣ᾶς ἐτ . [
πότνια δ[' Αὔως

χρυσόπ̣[αχυς
κᾰππο[
ταν μ[
κ̣ᾶρα . [

] . [σοαʹ· Ἐπτάξατε

ἐπτάξατε̣ [
δάφνας ὄτα̣ [
πὰν δ' ἄδιον [
ἢ κῆνον ἐλο[ίμαν
καὶ ταῖσι μὲν ἀ̣[
ὀδοίπορος ἄν[θρωπ]ος [
μύγις δέ ποτ' εἰσάϊον· ἐκλ̣[
ψύχα δ' ἀγαπάτα σὺν [μοι
τέαυτ[α]{ν} δὲ νῦν ἔμμ̣[ατ'
ἴκεσθ' ἀγανα[
ἔφθατε· κάλαν [
τά τ' ἔμματα κ[σοβʹ· Ὄνοιρε

Ὄνοιρε μελαίνα[ς διὰ νύκτος
φ[ο]ίταις ὄτα τ' ῎Υπνος [
γλύκυς̣ θ̣[έ]ο̣ς, ἦ δεῖν' ὀνίας μ[ανύματ'
ζὰ χῶρις ἔχην τὰν δύναμ[ιν
ἔλπις δέ μ' ἔχει μὴ πεδέχη[ν
μηδὲν μακάρων ἔλ̣[πομ' ἔχην
ο̣ὐ̣ γάρ κ' ἔον οὔτω[.] .́ [
ἀθύρματα κα [
γένοιτο δέ μοι [
τοὶς πάντα[σογʹ· Φαῖν' ἄμμι

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
ὦ φα̣ί̣ν̣' ἄ̣μ̣μ̣ι̣ κἠ‹ξ› ε̣ναν̤ λ̤υῖε †εγεονα†
Ψά̤πφ̣' ἦ̣ μὰν . ο+.+ . π . φιγε . . .
πέφα̣ν' ἰν̣[. . .]ρ̣ν . +σ+χ+υ+ν ὔδα̣τι δὲ
κρ̣ίνο̤ν . . [. . . .] . μ̣ήρ̣ . . ἔ̤πε' οἶα . . αι
πέπλ̣ον̣ . ιφ̣+. .+χν . ι̣ι̣ . γ . ο[. .]ια
κα̣ὶ Κ̣λε̣ῖις σάω̣‹ν› +ἔ+λο{.}ισα +. .+ ὠ̣ς
κρο̣κόεντ̣α λω̣[]ορε . σ' ἐ+β+βάλη κ‹α›ὶ
πέπ̣λον̣ πορ̣φύ̣[ρ]ιον +.+ . . ἐνδέξω +. . . . . . . .+
χ̤λαίνᾳ πέρ σ̣' [ἐξα]ρισάν‹τ›ων . ν+. . . . . . .+
στέφ̤αν̣[ο]ι πε̣ρ̣[ὶ . . . .]+. . .+θ+.+νε[.] θέον̣ ἦν
κἄ̣λθ' σσ̣α̣ μα+. . .+[ 12l. ]ονε .
φρ̣ῦσσον ὦ πρ[ 12l. ]κ̣α
πα̣ρθ+έ̣+νω̣ν πο[ 12l. πο]ή̣σω {.}
τυνα̣κκ+. .+ιπ+.+[ 6-7l. ]+. . . τ+έ̣κνο̣‹ν›
+. . . .+νν̣ο̣δ̣ . μ[]+. . . . . . .+
. +8l.+[. . . .]+. . . . .+
γυ̣να̣ί[κω]+ν . .+[. . . .]+. . .+η δό̣ν' ἔμοι
ἔδα̣ε⌜ν ἰ⌝+. . . . .+]. . . . .]+.+σε+.+ . . φφ . π
+⌜7-8l.⌝3-4l.+[. . . .]+. .+ τ̣ὰ ἔμ̣α +. . .+ ὠ̣ς +. . .+ δ̣
+⌜6l.⌝3l.+[ 6l. ]+. .+ ποττὰ τοπ
⌜+10l.+⌝[ 6l. ]+. δ+άμνατ̣ο . ἐπὶ
⌜+10l.+⌝[ 6l.]+. .+ ἀνθεμ‹›
⌜+βά+θηά σ+. . +α̣⌝[]+. . .+ ποη+τ+έον
⌜+7l.+⌝[. . . . .]+7l.+οεσε̣

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Λοβέλ-Πείδζ
[
[
π̣ε̣[
κρ[. . . . . . . . .]περ[
πέπλον [. . .]π̣υ̣σ̣χ̣[
καὶ Κλ̣ε̣[ΐς] σάω[ν
κροκόεντα [
πέπλον πορφύ[ριον . . . . .]δ̣έξω̣[.]
χλαίνᾳ πέρ σ̣' [
στέφανοι περ[ὶ
κἄλ[θ] ὄ̣σ̣σ̣α̣ μ̣[
φρυ[
πορφ[υρ
τ̣α̣π̣α̣[
[
π[

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
'Ψάπφ', ἦ μὰν οὔτως ἔγω͜ οὔ σε φιλήσω.
ὦ φαῖν' ἄμμι κἠξ εὔναν λυῖε τέαν

πεφιλημμ[έν]αν ἴσχυν, ὔδατι δὲ
κρίνον [ὠς ἀ]κήρατον παρὰ κράναν
πέπλον Χῖον ἀπύσχοισα λούεο·

καὶ Κλεῖϊς σάων καβφέροισα γρῠ́ταν
κροκόεντα λώπεά σ' ἐββάλη καὶ
πέπλον πορφύριον· κἀββεβλημμένᾳ

χλαίνᾳ πέρ σ' ἐξ[ακ]ρισάντων ἄνθινοι
στέφανοι περ[ὶ κρᾶτά σοι] δέθεντες
κἄλθ' ὄσᾳ μαίν[ης μ' ἄδεα καλλ]όνᾳ.

φρῦσσον, ὦ Πρα[ξίνω, κάρ]υ' ἄμμιν, ὠς
παρθένων πό[τον ἀδίω π]οήσω·
ἔκ τινος γὰρ θέων [ταῦτ' ἄ]μμι, τέκνον·

ἦ μὰν τᾷδ' ἀμέρ[ᾳ προτὶ] φιλτάταν
Μυτιλάνναν π[ολίων η]ὔξατ' ἤδη
γυναίκων ἀ κα[λίστα Ψ]άπφ' ἀπύβην

πεδ' ἀμμέω[ν, ἀ μάτ]ηρ πεδὰ τῶν τέκνων'.
φίλτα[τ' Ἄτθι, μῶν ἄρα] ταῦτα τὰ πρὶν
ἐπι[λάθεαι πάντ ἢ]͜ ὀμμναίσα' ἔτι;σοδʹ· Μοίσαν ἄγλαα δῶρα

Μοίσαν ἄγλα[α δῶρα
πόει καὶ Χαρίτων̣ [
βραδίνοις ἐπεβ . [
ὄργας μὴ 'πιλάθεσ[θαι
θ̣ν̣άτοισιν· πεδέχ[ην
]δ̣αλίω[σοεʹ· Ἔγεντο

ἔγεντ̣ο [
οὐ γάρ κ[σοςʹ· Νῦν δ' ἄρα

καίτ' ἐ[
μήδ' ἒν [
νῦν δ' ἀ[
μὴ βόλλε̣[ται
εὐ]μορφο̣[σοζʹ· Ἀκούην

]. .
] λβον
]ακούην
] αὔτανσοηʹ· Ἴαν ἦχον

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
]ισ̣[..]ερ̣
β]άρ̣υ [. .]ω
θ]αλ̤ά̣μοις
] . παρθέ̣νων
] ἀ̣λλ' ἴαν ἦ̣χον
] . παρθέν̤ω̤ν
]ν ὠρρ̣ώδων̣ ὐπὲρ ὂν
ἐπέσκ]ηψ' Ἦ̣ρ̣α βάλεσθ‹α›ι
ἠ]⌜ΰφ̣ρ⌝α̣ν' ἄρ' ὠ̣ξυ+βό[ων]
] ⌜παρ⌝θέη̣ι +.+ ἔν̣‹ν›επ̣ε β̣α̣+...     +
]⌜πω ἔμ̣‹μ›⌝εν ὤσ̣τ' ἀν̣ε̣ν+    +

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
[. . . . . καὶ ταῦτά σ' ἀμειβόμαν ἔγ]ω·
['Νὴ θέαν ἔγω σοι τόδ' ὀμώ]μοκα,
[ὠς οὐδ' αὔτα πόλλαις, ἀ]λλ' ἴαν ἦχον
[μόναν ὰπ τῶ Δίος τὰν] παρθενίαν,
[ὔμως δ' οὐκ ὄδδον] ὠρρώδων ὐπὲρ ὂν
[ἀπύ μοί ϝ' ἐπέσκ]ηψ' Ἦρα βάλεσθαι'.
[ταῦτ' ἔγω σ' ἠ]ΰφραν' ἄρ' ὠξυβόων δ'·
['Ἄμμι μάν,] πάρθεν', ἀ νὺξ οὐκὶ βάρυ
[φαίνετ]' ἔμμεν· ὤστ' οὐ μὴ σύ γ' ἀτύξη'...σοθʹ· Πόρπας

[Στίχοι αʹ-ιβʹ οὐ δύνανται ἀναλέγεσθαι]
αερ[
περα[
κυ̣[
σιν[
σὺ δ' . .[
τ̣ο̣ῦ . .[                  υπνου
[Στίχοι ιθʹ-κγʹ οὐ δύνανται ἀναλέγεθαι]
κ̣αλ̣λεα̣υ[
περὶ πτέρα [
.]νιεανλεφαν̣[
πό]ρ̣πας κ̣α̣ [σπʹ· Κάλαις

. . . . [.] . [
κ̣άλαις, ὠς̣ [
τοῦτό τοι φ̣[
γ̣ένεσθαι . [
ὠ̣ς̣ γάρ κε[ν
ὄ̣π̣ποι νυν [
μωσαμμ . [
ἐπώρα[
. δοσο̣[. .] . . . [
σ̣ομε . [.]ποτ .[
ο̣ὐκ αὖ ἀδέεσ[σιν
α]ὔτα γ̣ὰ̣ρ πάρο̣[ιθ'
ἴ]π̣ποις ἦχες [
α] δ' ἄλλαι παρέ̣β̣αν [
κ̣ό̣σ̣μ̣ω κῦδος ἐχ[ην
νῦν δεῖ̣ κῆνα με[
βεβά . . . . [. .] . .́ . . . [σπαʹ· Ἀσύλληπτον

[Οὐδὲν γράμμα ἐκ τῶν στίχων αʹ-ζʹ ἔμεινε]
] . ὼ
]ν̣
] . ενα
[Οὐδὲν γράμμα ἐκ τῶν στίχων ιαʹ-ιδʹ ἔμεινε]
]ο̣ι
]οις
]      .̄σπβʹ· Ἄγλαοι

].[. .]κυπ[
ἄγλαοι . [
βῶμος [
κυαν[ε
ἀργ̣[υρ
χρυ̣[σσπγʹ· Θαῦμα

. υμμ[
νυν [
θαῦμα . [
κ . . [.] . [σπδʹ· Ἀρχαὶ στίχων πλειόνων ποιητῶν

δεῦτ̣[έ] μοι νᾶσον
δ̣ύ' ἔ̣ρ̣ω̣τ̣ές με
ἔσταμε̣ν εὐχ̣ῆι
ὦ δεξαμένη[[ι]] κε̣[
σεμνὰ πολυκλ . [
πότνι' ὠράνω
Ἔρως̣ ἐπεξενώ[θη
δεῦτ' ὄλβιαι
τίς̣ ἔ̣ρ̣ω̣τος
ἤδη [μ'] ὄ̣νηαρ
χαῖρε̣ [Κ]υ̣λλάν̣ας
ὁ μέ[γα]ς̣ πόντο̣[ς
θύω[με]ν Ἀφροδ̣[ίτι
ἐπὶ Δάν̣α̣όν τι̣[
----
ἀγνὴ μῆτ[ερ
Κύπρι κα̣[ὶ
ἀνέτὠφ̣ρ̣ο̣[διτ-
ἐγρ̣έσθω μ̣ο̣[
αἰόλον φών[αν
ἄπεχ' ο̣ὖ̣ρ̣ον [
γλυκὺ μ̣ε̣[
χαῖρε χ̣α̣[ῖρε
εἶδον [] . [
γουνο[ῦμαι
νέον τ̣[
ὦ π̣αῖ̣ κ̣[
ἴθι μ . [
ωπ̣ . [


Τέλος τῶν ἀρχῶν καὶ τέλεων στίχων

Σύστασις δʹ· Τὰ λοιπά

σπεʹ· Περὶ Δωρίχας;


Δωρί]χᾱς̣ . [. . . . .] . [
]κην κέλετ', οὐ γὰρ [
]ᾰ̣ις

ὀφλισ]κᾰ́νην ἀγε̣ρωχίᾳ̣ [
ἔ]μμεν ὄαν νέ̣ο̣ισι [
] . αν φ[ί]λ[. . . . . .] . [
]μ̣ᾱ . [.]σπςʹ· Πρὸς Ἄτθιδα

] . ν . ο̣ . [
]ὰ̣μφ . [
Ἄ]τθι· σο [
] . νέφ[
][σπζʹ· Ἐόρταν φαιδίμαν


π]α̣ρκάλεισ̣ι τὰς ἐλ̣[
πάμ]παν· οὐκ ἔχη[σθα, πόθεν δυναίμαν,
μ]⌜ᾶ̤τ⌟ερ, ἐόρταν⌞⌝

φαιδί]⌜⌟μ̣αν⌞ ὤ⌟ρᾳ τέλ⌝ε⌞[σαι; τὸ δ' ἐστὶ
χάρμ' ἐ]⌜παμέ⌟ρων· ἔμ⌞⌝[ε δ' εὔφρον' εἴη
τυγχά]⌜ν̤η̣ν̤, θ̣⌟ᾶς ἄμ⌞⌝[μι θέοι δίδωσι
φθόγγ]⌜ο̣ν ἄκο⌟υσαι⌞⌝

–u]⌜υ̣ν' οὖτ⌟ος δ⌝ὲ⌞[u–u–x
–u] ⌜ἢ νῦν̣ ἀ̣β⌟λ̣α̣⌝β⌞[ u–u–x
–u]α̣ς δίδων τα[u–u–x
–u π]όησεν·

. . . . .
]ἐ̣πισ̣σ̣[
–u– ἄ]ν̣υστον· ε̣[–u–x
κῆ]νο τελέσθ̣η[ν

–] δ̣' ἔ̣γω πάμπ[αν uu–u–x
–u] . αν . γλώσσα [uu–u–x
–] . τα̣πυγνώ[–uu–u–x
–] ρ' ὀφέλλης̣

–] ἔρων ε . . [–uu–u–xσπηʹ· ᾽Υπίσσω

–u–x–uu–] μένοισα
[–u–x–uu]θ' ἐν θύοισι[
–u–x–u] ἔχοισαν ἔσλ[α
–uu–x

–u–x–uu]ει δὲ βαῖσα
[–u–x–uu ε]ὖ γὰρ ἴδμεν
[–u–x–uu–]ιν ἔργων
[–uu–x

–u–x–uu–] δ' ὐπίσσω
[–u–x–uu κ]ἀπὶ κῦδ[ος
–u–x–uu–] τόδ' εἴπη[ν
–uu–x]σπθʹ· Ἀϝάδην

]βλ̣α . [
–u] ἔργον· ἀ+λ+λ̣' ἄ̣γ̣ε [–u–x
–u–] ρέθος δοκί̣[μ –u–x
–uu]ησθαι

–]ν̣ ἀ‹ϝ›άδην χ . [–uu–u–x
αἰ δ]ὲ μ̣ὴ χείμω̣ν [uu–u–x
–u]τ̣οισαν ἄλγεα . [-u–x
–uu–]δε

] . [σϙʹ· Ταῦτα νόεισαι

[–u–x–uu–u–x
]ν̣[. .] . [
]. ιτασαδ[
ταῦ]τα νόεισαι

]πο̣[σϙαʹ· Μέτρια

] . ι̣ω̣ν[
] μ̣έτρια κα̉[ὶ
β]ά̣θυ δ' οὐ . [
]α̣ν̣[σϙβʹ· Πότνια

]
]ανταμε̣[
] . ι̣ πὀτνια[
]α̣ψατ[
]ο̣νσϙγʹ· Ὄρμοις

] πέπλ[ον
τ]οὶ+ς+ ὄρ̣μ̣οις [.]τ̤ε̣[
] . . . . . . +. .+ [.] ω̣ [
] . αλ̣ +. . .+ . [. .]α̣π̣οι̣[
] +. . . .+ . ω̣[. . . .]τ̣[
] αἶ̣γ̣ο̣[ς]+. .+ . . +.+ . +. . . .+ .[
] .·
] . [.] λμ̣[.] +. .+ [.] +. . .+ || +.+ [.] . [.] . [
] . ιτε Γ̣+ό+ργοι +. . + . . [
]δε[. . .] . . [ . . ] . [
] . μ . [σϙδʹ· Ἴψοι

]δ̣' ἔμ' αὔ̣[τ
]ν' ίψοι̣ [
]ντ̣ι̣ . [
][σϙεʹ· Καί

] πρός̣ τε̣ το̣[
]τ̣ισ̣ιν· κα[ὶ
] . γο̣[σϙςʹ· Μάλιστα

] . μάλι[στα
] ἐν πυρ [
]τ̣εμε[σϙζʹ· Ἔγνως

] . . [
] ν̣ᾶϊ σ̣ὺ̣[ν
] ἔ̣γνως ἰ . [
] ἄνδρας β[σϙηʹ· Ἴνα

][
] ἴν̣α σδ[
]ωτ̣[σϙθʹ· Πρὸς Γυριννώ;

] . οισε̣[
Γ]ύριννοι
] . αὔτα̣ν
]σ' ἐοίσαι̣ς̣
ἔ]λοισατʹ· Πόλλα

].[
κ]αὶ γ̣ὰρ ἄ[
ταῦ̣τ' . . [
πό̣λ̣λ̣α̤ [
. δ . η .[
ἄ]μμε̤[
] . . [.] . . [ταʹ· Κῆνα

]ρ̣[
]ν̣δημεν . [
] . αβασκο . [
] κ̣[ῆ]να . [
] . [.] . . .̄ [τβʹ· Ἀρχαὶ στίχων τινῶν

. [
γη[
. [
σοὶ [
οὐκ [
κυ[
χ̣ρ̣[
μ[
π . [
μ[τγʹ· Σὺ δέ

].[
] σ̣ὺ δ[
] [
]αι[
]ν̣αν̣δ̣[
] . [ ][τδʹ· Τὶς πρὸς Σαπφώ;

. . . . .] . π̣ . α̣[
. . Ἀνδ]ρομέ[δα
. . . . .] . ελασ̣[
κρότ̣ην Νέμε[σιν
Ψάπφοι, σὲ φίλ[
Κύπρῳ β̣[α]σίλ[
κ̣αί τοι μέγα δ[ρον
ὄ]σσοις φαέθων̣ [
πάντᾳ κλέος [
καί σ' ἔνν Ἀχέρ[οντ
. . [. . . . . .]ν̣π̣[τεʹ· Οὐ μὰν ἐφίλης

θέ]ων μακ[άρων
κ]αὶ τοῦτ' ἔπικεν [
δ]αίμων ὀλόφ [
οὐ μὰν ἐφίλησ̣[
νῦν δ' ἔννεκα [
τόδ' αἴτιον οὔτ[
ο̣ὔδ' ἒν πόλυ [.] . γ̣ [
σ]ὺ δ' .́[τςʹ· Ἀπὺ τᾶς ἔμας γᾶς

κα]ὶ̣ γάρ μ' ἀπὺ τᾶς↵ ἔμ[ας γᾶς
] ὔμως δ'↵ ἔγεν[το
] ἴσαν θέοισιν
]ασαν ἀλίτραν[
Ἀν]δρομέδαν̣ [ὐ]π↵άξ[ει
] Ἄρ[τεμι]⌜ςμάκα⌝[ιρ]α·
]ἔον δὲ τ⌜ρόπον α⌝[ἰσ]χύνη[ται
] κ⌜όρον οὐ κατίσ⌝{[.]}χει [
]κ̣α[. . . . .] ⌜.⌝ Τυνδαρίδαι[σιν
] ἀσυ[χ]ίᾳ ⌜κα⌝[ὶ] χαρίεντ' ἀ . [
] κ' ἄδολ⌜ον⌝ [μ]ηκέτι συν[
] Μεγάρα⌜ν⌝ [τὰ]ν̣ ἀ[κβάλη]α[ντζʹ· Ἐπώμοσσεν

]οδερ̣κεν ἐπ̣ώ̣μοσσ[
]ν̣ ἔτι· τὰν παῖδα δὲ [
α]βρ[ό]ταν κἀν̣ χέρι θ[
]εν[. . . . .] παρε[δωκτηʹ· Ἔτερπε

] . οναυ[
]ην οὐδὲ [
]ης ἴμερ[
] . αι δ' ἄμα[
] . ἄνθος· [
]μερον[
] ἔτερπ[ετθʹ· Ἀδύλογοι δ' Ἔρωτες

]ν̣β . [. .] . [.]υ.

]αν Ἀφροδί[τα
ἀ]δύλογοι δ' Ἔρ[ωτες
]β̣αλλοι
α]ἲς ἔχοισα
] . ένα θαασ[σ
θ]α̣λλει
κάλ]ας ἐέρσας[τιʹ· Ἄμιλλα

] ἄ̣μιλλ
μ]νᾶμ[
νῦ]ν̣ δ' εἶμ' ἐ[
ἐπε]ρ̣σομέν[α
x–]λικ' ὐπα[
x?] . . . [.]βα[
x ὠ]ς̣ γὰρ ἔ̣παυσ[θ
οὐ] μάν κ' ἀπύ̣θ̣υσ̣[θ
x] ἀρμονίας δ̣[(ὲ)
]άθην χόρον ἄα[
x–] δ̣ὲ λίγηαν [
x– δύν]ατόν σφι̣ [
] πάντεσσι [
]επ[.] . [τιαʹ· Πάντα

].[
]. τ̣οσεσ .[
] πάντα[
]ι̣ δ' ἀτέρα[
]λοκα[
].[τιβʹ· Σύ γε

]α . [
]σετ[
]υ̣μαι . . [
] . τεχαρα̣[
]ι̣δι δοισ[
]δεν ἀμεσ[
]ος σύ γ' ἀ[
] . λονα[
] . δαλ[τιγʹ· Αὖθι

] . αι . [
]λ' αὖθι μα . [
]νώμεθ' ὀ[
] δηὖτ' ἐπιτ[
]έντηδεμ̣[
] . α γὰρ ἐκά[
].[.].[τιδʹ· Ἄλικι

] . αισ[
ἄ]λικι π[
]ω̣νκ[] ἴνα [
]τονόνε . [] . οσσ̤[
λ]άβροις ἐπὶ χ[]ε̣ί̣μ[ονας
]αν Ἄρτεμ̤ι̣[ς
]ναβλ[τιεʹ· Ὤστ' ὀ πέλης

]πάμενα̣[
].' ὤστ' ὀ πέλη[ς
]ακανσ̣ .́ [τιςʹ· Ὀπάσδοις ὀλίγαις

].[
]ν̣ πρ̣ο̣ . . [
]νως πρὸς πότ̣[
] . ατον χάλα[
] . θέλοις . οὐδυ̣[
ὀ]πάσδοις ὀλίγα[ις
] . ένα φέρεσθα[ι
] . φι̣α̣ τις̣ . . . [
ἐμ[                  ] . δ' ἄδιον εἰσορ[
το̣ῦ̣[                  ο]ἶσθα καὔτα·
κ[                  λέ]λ̣αθ' ἀλλονιά[
σε[                  ] . αν· τι̣ραδ[
ἠ[                  ]α̣ί̣ τις εἴποι
α[                  ] . σαν· ἔγω τε γάρ [σε
φιλη̣[ν                  ]μ̣' ἆς κεν ἔνηι μ' [ἀΰτμα
κᾶλ . [                  ]α̣ι μελήσην·
ἐστ . [                  ] φίλα φαῖμ' ἐχύρα γέ[νεσθαι
.]χ̣α̣[                  ]ενα[.]αις· ἀτ̣[
] . . δ' ὀνίαρ̣[ο]ς̣ [
] . πίκρος ὔμ[
]. .[.]τα̣ . θᾶδ̣[
] . α̣ τόδε δ' ἴσ̣[θι
] . ὤττι σ' ἐ . [
]α φιλήσω [
]τ̣ω τι̣ λο[
κρέ]σσον γὰρ . [
]σ̣θαι βελέω[ν
]. .[τιζʹ

(a)· Χόρδαισι διακρέκην

.] . γα . πεδὰ βαῖο̣[ν ] . α
. [.]οῖ Πωλυανάκτ[ιδ]α . . [
. . . αισ Σαμία‹ι›σιν ι̣ε . [.]το̣ισ . . . . [.] []      Κόρω̣νιςσ̣υκ̣ . ν  
‹ἐν› χόρδαισι διακρέ̣κην
ο̣λ̣ι̣σ̣β̣οδόκο̣ι̣σ̣‹ι› περκαθθώμενος
τεούτ[οι]σι φιλοφ[ό]νως
πᾶ]κτις δ' ἐλελίσδ[ε]ται προσ̣ανέ̣ως
εὔφ]ωνος δὲ δι' ο[στί]ων
ἔρπει] μυάλ̣ω δ' [πε]ί κ' ἔ̣νη̣ τ̣ρ̣[έχε]ι {χ . .}

(b)· Τὸν μάργον ὄνδειξαι θέλω

Λάτως] τε κα̣ὶ Δ̣ί̣[ος] πάϊ[ς]
] . . ε . . . [.] ἔπι[]θ̤' ὄρ̣γιον[
Γρύνη]α[ν] ὐλ̣ώδ̣η λίπ̣ων
καὶ σὸν κλύ]το̣ν̣ χ̣ρ̣η[σ]τ̣ήριον
].[          ] . ε̣υμες̣[. .] . [.]ων
] . . . . [. . . . .]
] . . . . . . ἀ[μ]έ̣ραις
]ρ̣σανον[.] . τ[    ]ργία̣ν
]υ̣σομεν [    ]
]νϋμνε[          ]
κ̣α̣[          ]ε̣να̣[.]φο . [. . .]ν . ἀδελφέαν
ὠς πάϊ[ς      ] . ιο̣ . [. . .] . [      ]
οὔτις δε̣[. . .]κει̣ . θέ̣λ̣η[ι          ]
δεί̣χ̣ν̣υσ[ι . .]ε δηὖτε Πωλ̣υ̣ανακτίδαν
τὸν μάρ̣γον̣ ὄν̣δε̣ιξα̣ι̣ θέλωτιηʹ· Εὔποδα νύμφαν

]ρηον θαλάμω τ̣ωδεσ̣[
]ις εὔποδα νύμφαν ἄβ̣[ραν
] . νῦν δ[(ὲ)
]ν μοι· [
]ας γε̣ . [τιθʹ· Πάθην

]
πά]θην
]οις
]
]οι
]
]
]
]

τκʹ· Πρὸς Γοργώ;

σμικρ[
τὰν σφ[
πόλλα [
πρὶγ γα̣[
πόλλαις̣ [
τὼν σφῶ[ν
ὠδαμελ̣[
χει̣[
Γόργ̣[τκαʹ· Ἀκατάληπτον

]λ̣ακ̣[
]
]νί . [
ἀ]λίκεσ̣σι [
]
] παίδων [
]δηο̣ν
] - [Τέλος ᾄσματος?]
]
]θεντ[
]
] . θέοισ̣[
]ν αἰσχρ[
]
]α Μοῖ[σ
]τιτε[τκβʹ· Αἶγα

] . α[
] αἶγα [
] . δο . [
][τκγʹ· Ἄμα

ζ̣ὰ τὰν [
ἄμ' ἐξα[
.]α[τκδʹ· Οὐδὲν

] . οὐδὲ[ν
] τ̣αῦτα . [
]λαισι μ[
] πλήον' . [
]' ἀμφ[ὶ
] . σθεο . [
] .́ ρως . [τκεʹ· Χαλεπά

] . . . . φ[
] . [.]' θύρα . [
] .οι χαλέπ[
]δεκύ[
] . οπάλην ὀ . [
]ε[τκςʹ· Ἀλίτρα

] ἐπε[ὶ σ]τ̣έγα μ[ε
]α̣ς ἀλίτρα[
]έτ' αὐ[τκζʹ· Ἄμμε

]αμό̣ρ̣[
] ἄμμε̣[
]νπε[
]λην[
]τες· τ̣[
] . ωνω[
]μώ[
] . [τκηʹ· Μήτε

] . [
] μήτε̣ [
]δίαισα [
]ες· ἀλλ[
]φρα[
] . [τκθʹ· Πρὸς Κυθέρηαν

] . ἀκάλα . [
Δίος ἐξ] α̣ἰ̣γιόχω λ̣ά[̣χοισα
] . Κ̣υ̣θέρη' ἐ̣ὐχομ[ένᾳ μ' ἄρηξον
πρόφρ]ο̣ν ἔχοισα θῦμο̣[ν
κλ]ῦθί μ̣' ἄρας αἴ π[οτα κἀτέρωτα
]ας π̣ρ̣ολίποισ̣α Κ[ύπρον
ἦλθε]ς πεδ' ἔμαν ἰώ[αν
] . ν χα̣λέπᾳ μ[ερίμνᾳτλʹ· Σχόλια αʹ

χ̣ .
] . ντι
ν[      ] . ες ει
να[      ] . οντων
εν . [      ] Κυθερήας τρό-
φος[      θρέ]πτη
· ἐν ἄλλοις
δὲ θυ̣γ[ατέρα (τῆς) Ἀφρο]δίτης εἴρηκε τὴ[ν
Πειθὼ [      ]ησε φω̣νείη μ[
τας ἀλλη[      ] . ἑαυτῆς π̣ρ[οσα-
γόρευε· ὐμ[      ] . +.+ θ̣έλοισα[
θικονετ . [      ]ασιν χ[
ἄμμι ἀγγ[ελίαν      ]τινα[
δαίμ+ω+ν ἀ̣θ[άνατος      ] . ο̣συν[
ἵνα η . . πε . [
λέγ' {ο} ὔ̣μμε [
μεν +.+. ιε[
δηεπ . σ . [      ] .
θέλετο̣ [      ] . . φι
ον τε κ[      ] . του
. δύνατ[      ] ε̣ιμαι'
χέρρες̣ [      ] καὶ κα-
τ' ἰδίαν [      ] . ς καὶ
πρὸς τὴ[ν      μο]χ̣θ̣οῦν[
τ[.]ς προ . [      ] τανυ[
πτέρυγ[ες Ἔρωτες
     ] . ατο̣[
]ο̣φησ . [
].[τλαʹ· Σχόλια βʹ

. [      ἀγε-
ρώχου[ς
τὰς ἄγαν ἐχού-
σας γέρας· . [
Καὶ Γυρίνν[
τὰς τοιαύτας . [      uu––uu– οὐ γὰρ ἐ-
γὼ τὸ κάλλος ‹x–?› ἐπετ[ίμαν ποτα·
μέ‹σδ›ον τι γὰρ ἦν ἔμοι
[u
εἶναι καὶ ἀρετῆς̣ πο̣[      ἀλ-
λὰ μήποτ' ἔλεγε{ι} ὅτι ὄ [
κάλλ‹ε›ι εὐφημεῖσθα[ι
μοι Ζεφύρ̣ω πνεῦμα [
σοι δ' ἀν+εμ+οφόρητο
[
]ν̣ονδεκα.[
]ε̣· παῖ τᾶς μ[      πρὸς
Ἀνδρομέ]δη̣ν γέγρα[πται
] ὑπὸ Ἀνδ[ρομέδης
] . ι οὐκ εὐν̣[
]ω̣αρρε . [
] χ̣ῆτις [τλβʹ· Βοήθειαν

] . [
] . [
][
][
]ο̣υ̣τ̣ι̣ . [
]π̣οι̣η . . τ̣ . [
βο]ήθ̣εια̣ν . [
]ειν· φ[
] . . ηβ . [
ἔ]σλον [
]δ̣ . [.]ε̣[[μ̣ον]][
]θ̣ω̣σα . [
] . ωμ[
]· σουαν̣[
] ἄπαξ τοῦτ[ο
] ο̣ὔ πάντα 7[
] πρῶτον [
] . [.]οις προα[
]θ̣άνειν [
] κρ̣έσσον γὰ[ρτλγʹ· Νόημμα

]νομε[.] . [
] . ταπυ̣ν̣ . [
]μενον ϊ[
] ν̣όημμα ἀ[
]ε̣ φέροι'̣ [
] . . . [
] . γ̣[τλδʹ· Σχόλια γʹ

] . ς γὰρ [
μ]ήκετι [
] Λάτως . [
] . περὶ σα[
ἐ]πιθυμ̣[
] . τοτη . . . [
]ο̣ς φησιν α [
]νυ̣ποτου [
].[
]υ[
] . ι[
] . α μένην [
] καὶ χάριε . [
ἐν ταύτῃ] τ̣ῇ ᾠδῇ λέ[γει ὅτι
] Ἄτθιδος̣ [
] αὐτῆς̣ [
] . η β̣α̣θυ̣[
].[τλεʹ· Ἀφίκετο

]α̣ισοεμαε . οατέρυ[
] . . νόημα
]μὲν̣ ἀφίκετ' ἀ[
] . . ο̣υ̣σ̣ . . [τλςʹ· Αὖτον

]ν̣μ̣[
]ω̣[
]το . [
]τ' αὖτ̣ον . [
]ω̣ πέλετ[
]να[τλζʹ· Ἀκατάληπτον βʹ

] . . [
] . αιδεκό . [
] . σπελ̣[.] . [
] . [τληʹ· Σχόλια δʹ

] . . [.] . τα̣ Γ̣ο[γγύλα δὲ αἶ-
ψ' ἰαχ[ήθ]ησέ ‹τ'› εμα κἈρχ̣εάνα[σ-
σα Γόργω‹ς› σύνδυγο(ς)· ἀν̣τὶ τοῦ
σ̣[ύν]ζυξ· ἡ Πλειστοδίκη
[τ]ῇ̣ Γ̣[ο]ρ̣γ̣οῖ σύνζυξ μ̣ε-
τ̣ὰ τ̣[ῆς] Γ̣ογγύλης ὀν[ο]μασθή-
σετ[αι· κ]οινὸν γὰρ τὸ ὄν̣ο-
μ[α δ]έ̣δοται ἢ κατὰ τῆς̣ [ο]ἰκἰ-
α̣[ς, διὸ] Πλ[ε]ι̣σ̣τοδ̣ίκη [μὲ]ν
[αὕτη ὀνομ]α̣σθήσ̣ετ̣[αι] κυ-
[ρίως   ]η̣[    ] . ατ̣ε̣τ̣ουτ
] . νο̣ αντλθʹ· Εἰς Κύπρον

εἰ̣ς̣ Κύπ[ρον
ι̣ - - . [
- - - τ[
- - - ωγ̣[
-τμʹ· Ὠς ἀήδων

] . [
ἐξ] ρχας μεμ̣[φ
]κναɔ.λ          [
]                  [
] ὠς ἀήδων [
]                  [
][[νι]] φώναι̣[
] . . γ̣αo[τμαʹ· Κήνα

. . . [.] . . [
κήνᾱ με[τμβʹ· Ἀνθείας

]μ̣[
] ἀ̣νθε̣ί̣α̣ς ἀπυ̣[
]ες κίβισιν δ . [
]κ̣ατο κἀκ φίλ . π̣ . [
ἐ]κ̣ δ' ἔλε μ' ὄστια̣ [
]ς· περέτε . [
] . μ̣αβο . [
]ερε . [τμγʹ· Ἀτθιδήαν κεφάλαν

] . λων . [
] ἔ̣μον νό[η]μ̣μ' ἀργα . [
]α̣ΐα σὸν θ̣[ερ]ά̣πον[τα
] . ον ἀλλα . []η̣να[
Ἀ]τθι̣δήαν κεφάλαν [
] πάϊς τόνδε τελεσ . [
]ωδ̣εφ[          ]σοκ[
]οσπ[          ]ε̣ . υ[
]θ̣ριας[.] . [
]ησθε̣γα . [
] . . [[λ]]οισιν . [
]κ̣ται μελα . [
] . το γάρ κ' εἰς . [
]ι̣νον̣ . . . ω . [
] . [τμδʹ· Ὠς τὸ μέλι

] ὠς ὄ̣τ' ἐπα[ .
] πρόσθεν εμευδα[
]λ̣αμπο . [
] πάντ' ἐπιχ[
] ὠς τὸ μέλι̣ [
] ἦρ' ἔτι πᾱ́στ[
μ . [
να[
κα[
εμ[
να[τμεʹ· Ὄττινά τοι

ἄ]μμιν ἦτ' ἀρή̣ω[ν
] ὄ̣ττι̣νά τοι σὺν ἀ[
] . αι Κρόνωτμςʹ· Μαλοπάραυε

]η̣μ̣[
Ἀφρ]όδιτ̣[α
]ακεφα . . . . [
] .́ αν λύθεισα·
] . [    μαλ]ο̣πάραυε, σοὶ μὰν
] .́ δε . β[      ]ν γυναίκων
] . . . οισαν μ̣[ ] . ζάεισαι
] . ι̣ν ὄρχησθ' [ἐρό]εσσ' Ἄβανθι·τμζʹ· Σίμαν

] . . [
]φονε . [
]αρμ' ἐρο̣[
] . . ος̣ σίμαν̣[
] . ' αἴθερος ὀν[
]ε ὤσδ' ἔνα [
θα]υμάσιον μὲν . [
] . . πέφυκε δ' . [
] . ε κάλος [
] ἔφα̇ντ[ο
] . ασδελ[
]λ̣ω̣ν̇ο̣ε̣νν[
]λ̣ος· ἀμφὶ̣ [τμηʹ· Ἄοιδαι

] . σ̣ηδ . [
] ἄοιδαι θ[
] . υιλειψε̣[τμθʹ· Ὄργᾳ

] . ν̣ος̣ . [
]υ̣ν ὄργᾳ [
]κύδρ . [
]ανει . . [τνʹ· Ὦμε

] μήτ̣[
] λβι . [
]ξοισ . [
] παιδ . [
] ὦ̣μ' ω[
] πόλλα[
]τ̣[τναʹ· Κλεέννας Δίος ἀγγέλω

] . ι̣η̣π̣ . [
] . ερο . [
] . ινδη . [
] ἀμφέβ[α-
Ζε]φύρω φ . [
]χος μ' ἄλ[
δολοπ]λόκω Κύ[π]ρ̣ι̣δ[ος
προσ]ανέως πυκιν[
κλ]εέννας Δίος ἀγ[γ]έ̣λω . . [.] . [
]ος Μ̣άκαρος ἔπελθε νᾶσ̣ο̣[ν
] σέ̣μνας μέγαν ὄρκον ε . [. .]ε[
] . [[ι]]σθ . νατ . . φορωθ . [.] . [.] . [
] . [.]αρ̣οπ̣[.] λάμπρον ὤς [
] ὐπίσσω      [
-πέ]διλλ' ἐ̣πεί      [
]    [    ]τνβʹ· Σχόλια εʹ

(fr. 1)
2 ὀ μ̣εν
6 κρατοῦσι
7 (πολέ?)μων· ἡ δ' ἐφ' ἡσυχία[ς]
παιδεύουσα τὰς ἀρί-
στας οὐ μόνον τῶν
10 ἐγχωρίων ἀλλὰ καὶ
τῶν ἀπ' Ἰωνίας· καὶ
ἐν τοσαύτῃ παρὰ
τοῖς πολίταις ἀποδο-
χῇ ὤστ' ἔφη Καλλίας
15 ὁ Μυτιληναῖος ἐν
[.] . . . [      ] Ἀφροδι-
(fr. 2 col. i)
8 ]λω κε μόρραν
]νεχες παρευ
10 ]ων μοισάων
ων ἔω[ς] τοῦ η
]νην ἀπὺ τῶδε
ἐμ]μ̣όρμενον·
οὔ-
τως ἀπο]φαίνει τὰς ἐπὶ
15 βασι]λ̣ικὸν οἶκον φοι-
τώσ]ας καὶ περὶ πολ-
λοῦ π]οιουμένας
διεν]εχθῆναι καὶ
(fr. 2 col. ii)
10 νακτιδω̣[
Κλεανακ[τιδ-
ἡ παῖς κ[
ρους με . [
καὶ ὠνει̣[δι-
15 πρὸς μα[
εὐγένεια . [τνγʹ· Πάν κε δεῖνον

+π+άν κε δ[εῖνον
+ἐ+ννέπην [
γλῶσσα μ[
μυθολόγη[σαι]

κἆνδρι . [          ] ἄρ̣ιστ̣α
μέσδον [          ] . . .
         ] . . σαν
         ] . .

         ] θ̣ῦμον
         ] γ̤ὰρ
         ] . ρμω̣ς
         ] ·

         ] α̤ιν
         ]
         ]ω
σ̤ῶς τε ρ . [

καὶ γὰρ ε . [
δεύετ' ὤρ̣[αν
νύξ τε καὶ̣ [
. . οστ . [

. . ασω . . [
. . α . . α . . [
{μο} μύρ̣ι' ἄ̤σ̤τ[ρα
+αὖ+το̣ν ἀ . . . [τνδʹ· Ἔλλαβε

πᾶς̤
ἔλλαβ[ε
πολ[
ὄττι


Τέλος τῶν λοπῶν

Σύστασις εʹ· Τὰ ἐξ Σαφοποέμας

τνεʹ· P.Oxy. 1231 fr. 24

]λπ̣[
]π̣ε̣[.]νε̣[
]ελιτισθ̣[
]
]μινα̣[τνςʹ· P.Oxy. 1231 fr. 37

] . ατ . [
]ς̣ λέγεται . [
]τ̣ην̣[τνζʹ· P.Oxy. 1231 fr. 39

] ἔ̣γ̣ω . [
] κατὰ [τνηʹ· P.Oxy. 1787 fr. 8

] ἀθανα[τ-
]ερα, σε[
] .̄ λον [
]εδοισι̣ν̣[
]α̣θεισεν[
] αἰ γίνη[ται
]ν̣ακ[τνθʹ· Τὶ ἐξ Ἡσυχίου

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ χειρογράφου Ἡσυχίου

Ὠράνα· χελιδόνων ὀροφή


Ἐκδοκὴ ἡ ὀρθώσασα

ὦ 'ράννα χελίδων· ὀροφή


Ἐκδοκή ἡ τοῦ Σαφοποέμας (?)

ὠράνα· χελίδων ἐν ὀροφῇ


Ἐκδοκὴ ἡ τῇδε

Ὤραννα χελίδον· ὑπωροφία


Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

ὤραν‹ν›α χελίδων· ‹οὐρανία χελίδων·
ὄροφος›· ὀροφήΤέλος τῶν ἀμεταφράστων

Σύστασις ιαʹ· Ἁπλοῖ λόγοι

τξʹ
ἄκακος

τξαʹ
ἀμαμάξυδος/ἀμαμάξυδες

τξβʹ
ἀμάρα

τξγʹ
αὔα

τξδʹ
Πότνια Αὔως

τξεʹ
βεῦδος

τξςʹ
γρύταν

τξζʹ
Δία Ἔκτορα

τξηʹ
ζάβατον

τξθʹ
ἀγαγοίην

τοʹ
(ἄνεμον) κατώρη (κατάρη?)

τοαʹ
κίνδυν κίνδυνος

τοβʹ
Μηδέϊα

τογʹ
Μοισάων

τοδʹ
νίτρον

τοεʹ
πολυΐδριδι

τοςʹ

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
σκύθαρρον

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Φωτίου
Σκυθικὸν ξύλον

τοζʹ
μυθόπλοκον

τοηʹ
Τιμάδια
μικρὰ Τίμας

τοθʹ
Αἴγᾱ

τπʹ

(a)· γλυκύπικρον
(b)· ἀλγεσίδωρον

τπαʹ

(a)· βάρωμος
(b)· βάρμιτος/βάρμος
(c)· χέλυννα

τπβʹ

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Λοβέλ-Πείδζ
(a)· μελίφωνοι
(b)· μελλιχόφωνοι

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
[–u–x–uu] παρθένοισι
μελλιχοφώναις.

τπγʹ

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Λοβέλ-Πείδζ
σελίννοισι/σέλιννα

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
... στεφάνοισι σελιννίνοις

τπδʹ

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν χειρογράφων

αὐέουλλαι·

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν πολλῶν

αὔελλαι·

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

αὔϝολλαι·

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Λοβέλ-Πείδζ

ἄϝελλαι·

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή

ἀϝέϝελλαι·

ἄελλαι παρὰ ἄκλω

τπεʹ

ἀθρήματα

τπςʹ

μύρρα

τπζʹ

ἀηδών ἀηδοῦς

τπηʹ

ἰοίηνΤέλος τῶν ἁπλῶν λόγων

Σύστασις ιβʹ· Τὰ ἐκ τῆς τοῦ Ἔδμονδζ φαντασίας

τπθʹ· Ἔμ' ὀλβίαν ἔθηκαν

Ἀλλ' ἔμ' ὀλβίαν ἀδόλως ἔθηκαν
χρύσιαι Μοῖσαι͜ οὐδ' ἔμεθεν θανοίσας
ἔσσεται λάθα.τϙʹ· Γάνος

Ζάφθερον ταὶς ὄψιας γάνος –xτϙαʹ· Διπλασίαν

Τοῦτο δ' ἴσθι, διπλασίαν
κήναν ἄρασθαί μ' ἄμμι γένεσθαιτϙβʹ· Εἰς Ἔρωτα

Φίλτατον Γαίας γένος Ὀρράνω τετϙγʹ· Εἰς Πειθώ

Ὦ γένος θελξίμβροτον Ἀφροδίταςτϙδʹ· Διὸς πάϊς ὀ χρύσος

Διὸς γὰρ πάϊς ἐστ' ὀ χρύσος·
κῆνον οὐ σέες οὐδὲ κῖς
δαρδάπτοισ'· ὀ δὲ δάμναται
καὶ φρένων βροτέαν κράτιστον.τϙεʹ· κόθαρος

Κόθαρος γὰρ ὀ χρύσος ἴω.τϙςʹ· Δαμόσιον

... ᾆ
πολυρέμβαστον φιλίαν μέμειξαι
καὶ κάλον δόκεισαν τὸ δαμόσιον.τϙζʹ· Λάθα τινὰς ἐψεύσατο

Λάθα μέν τινας ἐψεύσατο κἀτέροις,
ἀ δ' ἄνδρων ἀγάθων οὔδενα πώποτα
γνώματϙηʹ· Πρὸς νύμφαν

Ὦ βρύοισ' ἔρων βροδίων
νύμφα, τᾶς Παφίας ἀνάσσ-
ας ἄγαλμα κάλιστον,

πρὸς εὔναν ἴθι, πρὸς λέχος,
ὦτε μέλλιχα παίσεαι
παῖγνα γλύκηα γάμβρῳ.

Ἔσπερος δ' ἔκοισαν ἄγοι σ'
ἀργυρόθρονον ζυγίαν
Ἦραν θαυμανέοισαν.
Τέλος τῶν ἐκ τῆς τοῦ Ἔδμονδζ φαντασίας

Σύστασις ιγʹ· Οἱ ἐκ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας συνδυασμοί

τϙθʹ· Ἐπτάξατε (σοαʹ+ϙγʹ στ. ηʹ+σθʹ στ. δʹ-τέλος)

ἐπτάξατε̣ [μέν, παῖδες, ὐπ' ἔρνη] δροσ[ό]εσσα[ν ἄγνας]
δάφνας ὄτα̣ [– –uu– –uu–u–] . αι
πὰν δ' ἄδιον [– –uu– –uu–u οὐδ' ἒν]
ἢ κῆνον ἐλο[ίμαν
καὶ ταῖσι μὲν ἄ[κτισι u––uu–u–u]ν
ὀδοίπορος ἄν[θρωπο]ς . [
μύγις δέ ποτ' εἰσάϊον· ἐκλ̣[
ψύχα δ' ἀγαπάτα σὺν [μοι
τέαυτ[α]{ν} δὲ νῦν ἔμμ̣[ατ' ἔχοισαι
ἴκεσθ' ἀγανα[ –uu– –uu–u–u] .
ἔφθατε· κάλαν [
τά τ' ἔμματα κα̣[ὶ –uu– –uu–u–]ονυʹ· Ὄνοιρε μελαίνας (σοβʹ+σηʹ)

Ὄνοιρε μελαίνα[ς διὰ νύκτος
φ[ο]ίταις ὄτα τ' ῎Υπνος [
γλύκυς̣ θ̣[έ]ο̣ς, ἦ δεῖν' ὀνίας μ[ανύματ' ἄμμι φαίνῃς
ζὰ χῶρις ἔχην τὰν δύναμ[ιν
ἔλπις δέ μ' ἔχει μὴ πεδέχη[ν      ]η̣σθα
μηδὲν μακάρων ἔλ̣[πομ' ἔχην δὶς πολύκα]ρπον ἄβαν·
ο̣ὐ̣ γάρ κ' ἔον οὔτω[.] .́ [      ὤστε
ἀθύρματα κα [      μά]εσθαι·
γένοιτο δέ μοι [γῆρας
τοὶς πάντα [υαʹ· Περὶ ἐξορίας (τςʹ+τιʹ+σνζʹ)

] . . [.] . [x–uu– –uu κα]ὶ̣ γάρ μ' ἀπὺ τᾶς ἔμ[ας γᾶς]
ἄ̣μι[λ]λ' ἀ̣[πεκίν]ησ' ἀδο[κητ –u ] μως δ' ἔγεν[το
μ]νᾶμ[' οὐ [uu– ἀλ]λ̣ὰ . [u– –u] ἴσαν θέοισιν
[νῦ]ν̣ δ' εἶμ' ἐ[πὶ ταύτᾱν ὀ]νίᾱν [δὴ καὶ] ἄσᾱν ἀλίτραν
[ἐπο]ρ̣σομέν[α, σὺν δ' ὀ]δ̣ύν[αισ' Ἀν]δρομέδαν̣ [ὐ]πάξ[ει
ἀπά]λικ' ὐπ' ἄ[ρμ' ὐψ]ιμέδο̣[ισ'] Ἄρ[τεμι]ςμάκα[ιρ]α·
[ἀ δ'] οὐκ [ἀ]βά[κην] μὰ‹ν› στέ̣[ρ]εον δὲ τρόπον α[ἰσ]χύ-
οὔτι]ς̣ γὰρ ἔ̣παυ[σ'      ] . κ[      ] κόρον οὐ κατίσχει      [νη[ται
[ἦ] μάν κ' ἀπυθυσ' [ὦ]κ̣' ἀ[γέλα]ν Τυνδαρίδαι[σιν ἄρνων]
] ἀρμονίας δ' ἀσυ[χ]ίᾳ κὰ[τ] χαρίεντ' ἀρ[έσκοι
γ]άθην χόρον, ἆ, α[ἴ] κ' ἄδολον [μ]ηκέτι συν[
πᾶκτιν] δ̣ὲ λίγηαν Μεγάραν [τὰ]ν̣ ἀ[κάλ]α[ν λάβοισαν
δύν]ατόν σφι̣[
]πάντεσσι[
]επ[.] . [


υβʹ· Θύραμεν (τκεʹ+τκςʹ)

] . . . . φ[
] . [.]' θύραμ[εν
] .οι χάλεπ[αι μέριμναι
]δε Κύ[πρ-
ἰ]σοπάλην ὀ . [
]ἐπε[ὶ σ]τ̣έγα μ[ε
]α̣ς ἀλίτρα[
]έτ' αὐ[


υγʹ· Πρὸς Μίκην (ϙγʹ στ. αʹ-ζʹ+σοεʹ+σθʹ στ. αʹ-γʹ)

[x–uu– –uu– οὐδὲ θέ]μις σε Μίκα
[x–uu– –u γ]έλα[ν, ἀλ]λά σ’ ἔγωὐκ ἐάσω
[x–u γυναίκω]ν̣ φιλότ[ατ’] ἤλεο Πενθιλήᾱν̣
[φρένας uu– –uu–] δάκν[ε πολύ]τροπ’, ἄμμα̣[ις,
κήναισι γάρ, οὐκ ἄμμι,] μέλ̣[ος] τι γλύκερον χ[α]ρ[ίσδῃ]
ἔγεντ̣ο [δὲ νῦν ἀρμονί]α μελλιχόφων[ον] αὔραν
οὐ γὰρ κ[άλαμος ταῦτα μελίσ]δει, λίγυραι δ᾽ ἄη[τα]ι


υδʹ· Κατὰ Ἀνδρομέδην (τκθʹ+τεʹ+τδʹ+ϙηʹ+ρϙβʹ+P.Oxy. 1787 fr. 3 col. i)

] . ακάλα . [
x–uu– – Δίος ἐξ] α̣ἰ̣γιόχω λά[χοισα
x–uu– – ] . Κ̣υ̣θέρη' ε̣ὐχομ[ένᾳ μ' ἄρηξον
x–uu– –uu– πρόφρ]ο̣ν ἔχοισα θῦμο̣[ν
x–uu– κλ]ῦθί μ̣' ἄρας αἴ π[οτα κἀτέρωτα
x–uu– –uu– ]ας π̣ρ̣ολίποισ̣α Κ[ύπρον
x–uu– –uu ἦλθε]ς πεδ' ἔμαν ἰώ[αν
x–uu– –uu– –] . ν χα̣λέπᾳ μ[ερίμνᾳ
[Three lost lines]
] . ν
]α̣
θέ]ων μακ[άρων –uu– –uu– ] τύχοισα
[κ]αὶ τοῦτ ἐπίκει[ρην, ἄγ', ἐμον πῆμα] θέλ' ὦν τ', ἀπαίσᾱν
[δ]αίμων ὀλοφ[ῴα φρένας, ὦμοι τέ]λεσον νόημμα
σ̣ὺ μὰν ἐφίλης̣ [–uu– –u]έτων κάλημ‹μ›ι
νῦν δ' ἔννεκα [τοῦτ' ἄρκεσον ὦμοι] πεδὰ θῦμον αἶψα
τόδ' αἴτιον οὔτ' [αἶσχρον, ἔφα, κὤ]σ̣σα τύχην θελήσῃς
οὐδὲν πόλυ πά[σασθαι, ἀλάθως γὰ]ρ ἔμοι μάχεσθαι      7
ο]ὐδ' [νδ]ρομέ[δ' οἶ', ὄσσα δίαιται χ]λιδάνᾳ 'πίθεισα
δράσ', οὐ] λελάθ̣[ην ἀθανάτοις ἔστ]ι, σὺ δ' εὖ γὰρ οἶσθα
κρότ̣ην Νέμε[σιν κῆνον ὂς αἶσχρ' οἶδε κρ]έτει τ' ἀ[ό]λλεων
Ψάπφοι, σε φίλ[εισ' ἀμφ' ὀχέεσ' ἤρμοσε κύ]κλ̣α σ[οί τε]
Κύπρῳ β̣[α]σίλ[η' ἦλθ' ἰκετεύοισα Δί' αἶψα σέ]μνα
κ̣αί τοι μέγα δ[ρον Κρονίδαις ϝο] κατέν̤[ευσ' ὀπάσδην
ὄ]σσοις φαέθων̣ [Ἀέλοις φέγγεσιν ἀμφιβ]άσ̣κ[ει
πάντᾳ κλέος [ἔσλον
καί σ' ἐνν Ἀχέρ[οντος
. . [. . . . . .]ν̣π̣[
[6 lost lines]
]ηρος·
Σύστασις αʹ· Σαπφικαὶ στρῶφαι

Εὐχαί

Τὸ ποίημα ὃ μόνον πλήρην ἔχομεν

αʹ· Ὕμνος πρὸς τὴν Ἀφροδίτην

Ποικιλόθρον’ ἀθάνατ’ Ἀφρόδιτα,
Παῖ Δίος, δολόπλοκε, λίσσομαί σε·
Μή μ’ ἄσαισι μήτ’ ὀνίαισι δάμνα,
Πότνια, θῦμον,

Ἀλλὰ τυίδ’ ἔλθ’, αἴποτα κἀτέρωτα,
Τᾶς ἔμας αὔδως ἀίοισα πήλυι,
Ἔκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα
Χρύσιον ἦλθες,

Ἀρμ’ ὐπασδεύξαισα, κάλοι δέ σ’ ἆγον
Ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας,
Πύκνα δίννεντες πτέρ’ ἀπ’ ὠράνω͜ αἴθε-
ρος διὰ μέσσω,

Αἶψα δ’ ἐξίκοντο· σὺ δ’, ὦ Μάκαιρα,
Μηδιάσαισ’ ἀθανάτῳ προσώπῳ,
Ἤρε’ ὄττι δηὖτε πέπονθα, κὤττι
Δηὖτε κάλημι,

Κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι
Μαινόλᾳ θύμῳ· «τίνα δηὖτε †πείθω
Καί σ’ ἄγην† ἐς ‹ϝ›ὰν φιλότατα, τίς τ’, ὦ
Ψάπφ’, ἀδικήει;

Καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει,
Αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ’, ἀλλὰ δώσει,
Αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει,
Κωὐκ ἐθέλοισα».

Ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον
Ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι
θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον· σὺ δ᾽ αὔτα
σύμμαχος ἔσσο.


Ἐπιφανίαι θεῶν

βʹ· Ειδύλλιον με τη Αφροδίτη (που λέγεται "Κύπριδα")
         (3/11/18 16:15 μεταφρασμένο)
Από την Κρήτη έλα εδώ σε εμένα και σ' [αυτό] το ναό
Ἄγιο, όπου υπάρχει ένα [όντως] χαριτωμένο άλσος
Μηλιών, και βωμοί που καίουσιν
Το λιβάνι.

Διά μέσου των κλαδιών των μηλιών ρεί
Ένα ψυχρό ποταμάκι, και πας ο χώρος από τα ρόδα
Σκιάζεται, και από τα φύλλα που ψιθυρίζουν
Προς τα κάτω ρεί βαθύς ύπνος.

Στον άλσος ένα λιβάδι ιππότροφο έχει ανθίσει
Με εαρινά άνθη, και οι άνεμοι
Πνέουν σαν μέλι γλυκοί, από τις κεφαλάς των φυτών
Κατέρχοντες.

Πάρε τα στέμματα και έλα, Κύπριδα,
Το μέκταρ το αναμειγνυμένο με χαράς
Αβρώς χύνοντας σαν οίνο στα ποτήρια
Τα χρυσά.


γʹ· Πότνια Ἥρα
Ἐκδοκὴ ἡ πρὸ παπύρων P.GC.
     εὑρημένων
Πλάσιον δὴ μ[' εὐχομένᾳ φανείη,]
πότνι᾽ Ἤρα, σὰ χ[αρίεσσα μόρφα,]
τὰν ἀράταν Ἀτρ[εΐδαι ϝίδον κλύ-]
τοι βασίληες,

ἐκτελέσσαντες μ̣[άλα πόλλ' ἄεθλα,]
πρῶτα μὲν πὲρ Ἴ̤[λιον, ἔν τε πόντῳ,]
τυίδ’ ἀπορμάθεν̣[τες ὄδον περαίνην]
οὐκ ἐδύναντο

πρὶν σὲ καὶ Δι’ ἀντ̤[ίασαι μέγιστον]
καὶ Θυώνας ἰμμ[ερόεντα παῖδα·]
νῦν δὲ κ[ἄμοι πραϋμένης ἄρεξον,]
κὰτ τὸ πά[λαιον.]

ἄγνα καὶ κα̣[λ' ἐν Μυτιληνάαισιν
π]αρθ[ένοις δραίμην πάλιν, αἲς χορεύην
ἀ]μ̣φὶ σ̣[αῖσι πόλλ' ἐδίδαξ' ἐόρταις,
πόλλα τ' ἀείδην.

Ὤς τε νᾶας Ἀτρεΐδαι σὺν ὔμμι]
ἆρα̣ν̣ Ἰλ[ίω, κέλομαί σ' ἄρωγον]
ἔμμεν[αί μ', ἐς δῶμα ἴν' αὖ δύνωμαι,
Ἤ]ρ̣' ἀπίκε[σθαι.]

Ἐκδοκὴ ἡ μετὰ παπύρων P.GC.
     εὑρημένων
Πλάσιον δή μ[' ἄμφι β]ρέμοισ' ἀ[γέσθ]ω,
Πότνι' Ἦρα, σὰ χ[αρίεσ]σ' ἐόρτ̣α
Τὰν ἀράταν Ἀτρ[εΐδα]ι π̤ό̤ησαν-
-τοι βασίληες

Ἐκτελέσσαντες μ̣[εγα]λ̣οις ἀέθλοι[ς
Πρῶτα μὲν πὲρ Ἴ̤[λιο]ν, ἄψερον δὲ̣
Τυίδ' ἀπορμάθεν̣̣[τες· ὄδ]ον γὰρ ε̣ὔρ̣η
Οὐκ ἐδύναντο

Πρὶν σὲ καὶ Δί' ἀντ̤[ίαον] π̣εδέλθην
Καὶ Θυώνας ἰμμ[ερόεντα] παῖδα̣
Νῦν δὲ κ[ἄμμες σοὶ γερά]ρα π̣όημεν
Κὰτ τὸ πά[λαιον

Ἄγνα καὶ κα̣[λ'· εἶσι δὲ τυίδ' ὄδ' ὄχ]λος
Παρθε[νων τ' ἄμ' εὐχομέναν γ]υναίκων·
Ἀμ̣φὶ σ̣ὸ[ν βῶμον πύκιναι θέλοισι
Μέτρ' ὀλ[ολύσδην]

[]
. . α̣ν̣ιλ[[
Ἔμμεν[
ρ̣απικε[

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
Πλάσιον δὴ μ[οισο]πόλοισ' ἀ[ήσθ]ω,
Πότνι' Ἦρα, σὰ χ[άρις ἔ]ς τ' ἐόρτ̣αν
Τὰν ἀράταν Ἀτρ[εΐδα]ι π̤ό̤ησαν-
τ' οἰ βασίληες

Ἐκτελέσσαντες μ̣[εγά]λ̣οις ἀέθλοι[ς
Πρῶτα μὲν πὲρ Ε[ἴλιον]· ἄψερον δὲ̣
Τυίδ' ἀπορμάθεν̣̣[τες· ὄ]δον γὰρ ε̣ὔρ̣η
Οὐκ ἐδύναντο

Πρὶν σὲ καὶ Δί' ἀντ̤[ίαον] π̣εδέλθην
Καὶ Θυώνας ἰμε[ρόεντα] παῖδα̣
Νῦν δὲ κ[      ] . . . π̣όημεν
Κὰτ τὸ πάλ̣[αιον

Ἄγνα καὶ κα̣[λ'· εἶσι δὲ τυίδ' ὄδ' ὄχ]λος
Παρθε[νων τ' ἄμ' εὐχομέναν γ]υναίκων·
Ἀμ̣φὶ σ̣ . [
Μέτρ' ὀλ[ολύγας

πασ[
. [.] . νιλ[
Ἔμμεν[
Ἦ]ρ̣', ἀπίκε[σθαι.


Αἱ ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ

δʹ· Κύπρι καὶ Νηρήϊδες
Ἐκδοκὴ ἡ πρὸ παπύρου P.Oxy. 2289 fr. 6
     εὑρημένου (3/11/18 17:35 μεταφρασμένο)
[Κύπριδα και] Νηρηΐδε̣ς, δίνετέ [μου]
Να [ο αδελφός μου] επιστρέφει εδώ αβλαβής,
Και να [τα πάντα] τελούνται, [που] σε καρδιά επιθυμεί
Να συμβαίνονται σ' αυτόν·

[Και] να μπορεί να θεραπεύσει τα πάντα [που] έσφαλε μπροστά,
Και] να [για τους φίλους] αυτού γίνεται χαρά
[Και λύπη] για εχθρούς, μα ας για μας κανείς
Γίνεται [τίποτα πόνου].

Και ας θέλει κάνειν να [η αδελφή σου]
[Έχει] τιμή, και [ας λύεται] από των πόνων
Των τρομέρων διά των οποίων μπροστά λυπώντας
[Ετζάκιζεν και την καρδιά

Την εμή], ακούοντας [όνειδος], που και στη σάρκα
[Επλήγονε αυτό πολύ] διά την ενοχή των πολιτών,
[Και βραχύ χρόνο] έλιπέ τον, και πάλι ανταπάντησε
[Όντως μετὰ] χρόνο δε μακρό.

[Μα άκουσέ μου], αν, [θεά, με τραγουδιά
Γλύκανα την καρδιά σου], Κύπριδα, και τα τρομερά [πάντα
Θάβοντας υπό τη νύχτα], τα κακάνθεα
[Κρατείτε μακρά από μας].

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

[Χρύσιαι] Νηρήϊδες, ἀβλάβη[ν μοι
τὸν κασί]γνητον δότε τυίδ' ἴκεσθα[ι,
κἂ μὲν] ᾦ θύμῳ κε θέλη γένεσθαι,
[ταῦτα τε]λέσθην·

[ὄσσα δὲ πρ]όσθ' ἄμβροτε, πάντα λῦσα[ι,
καὶ φίλοι]σι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
[κὠνίαν ἔ]χθροισι· γένοιτο δ' ἄμμι
[δύσκλεα μ]ήδεις.

[τὰν κασιγ]νήταν δὲ θέλοι πόησθα[ι
ἔμμορον] τίμας· ὀνίαν δὲ λύγραν
[καὶ λόγοις] ὄτοισι πάροιθ' ἀχεύων
[ἄμμον ἐδά]μνα

[κῆρ, ὄνειδο]ς εἰσαΐων, τό κ' ἐν χρῷ
[κέρρεν, ἀλ]λ' ἐπ' ἀγ[λαΐ]ᾳ πολίταν
[ἀββάλην ἄ]λλως, [ὄτα] νῆ κε δαῦτ' οὖ-
[δεν διὰ μά]κρω·

καὶ συνάορ]ον, αἴ κ[ε θέλη, ἀξίοι]σι
[ἐν λέχεσσ' ἔ]χην· σὺ [δέ], κύν[ν' ἔ]ρε[μ]να,
[ρῖνα πρὸς γάᾳ] θεμ[έν]α κακάν[θην
ἄλλα πεδάγρ]η.

Ἐκδοκὴ ἡ πρὸ παπύρων P.GC.
     εὑρημένων καὶ μετὰ παπύρου
     P.Oxy. 2289 fr. 6 εὑρημένου
Κύπρι καὶ] Ν̤ηρήϊδε̣ς, ἀβλάβη[ν μοι
τὸν κασί]γνητον δ[ό]τε τυί̤δ' ἴ̤κε̤σ̣θα[ι
κὤσσα ϝο] θύμῳ κε̤ θέλη γένεσθαι
πάντα τε]λέσθην·

ὄσσα δὲ πρ]ό̣σθ' ἄμβροτε πάντα̤ λῦσ[αι
καὶ φίλοισ]ι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
κὠνίαν ἔ]χ̤θροισι, γ̣ένοιτο δ' ἄμμι
πῆμά τι μ]ήδεις

τὰν κασιγ]νήταν̣ δὲ [θ]έλοι πόη̤σθα[ι
ἔμμορον] τίμας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν
ἐκλύοιτ'] ὄτ̣οισι [πάρ]οιθ' ἀχε̣ύων
κἆμον ἐδά]μνα

κῆρ, ὀνείδισ]μ̤' εἰσαΐω[ν], τ̣ὸ κ' ἐγ χρῷ
κέρρε πόλ]λ' ἐ̤παγ[ορί]ᾳ πολίτ̤αν
καὶ βρόχυ ζ]άλε̣ı̣π̤[ον ὀ]⌟νη⌞κε δ' αὖτ' οὐ
μὰν διὰ μά]κρω

ἀλλ' ἄκουσ]ον αἰ κ[ε τ]⌟έο⌞[ν μέλεσ]σ̤ι
κῆρ ποτ' ἴαι]νον, σὺ [δὲ,] ⌟Κύπ̤⌞[ρ]ι, τ[αἶ]να
νύκτι πάντα κατθε]μέν̣α, κακ̣αν[θε'
ἄμμιν ἀλάλκο]ις̤

Ἐκδοκὴ ἡ μετὰ παπύρων P.GC.
     εὑρημένων (3/11/18 18:01 ματραφρασμένο)
Νηρηΐδες βασίλισσες, δίνετέ [μου]
Να ο αδελφός [μου] επιστρέφει εδώ αβλαβής,
Και να σ' αυτόν τελείται αυτό, που σε καρδιά επιθυμεί
να συμβαίνεται σ' αυτόν·

Και να μπορεί να θεραπεύσει τα πάντα που έσφαλε μπροστά,
Και να για τους φίλους αυτού γίνεται χαρά
Και λύπη για εχθρούς, μα ας για μας κανείς
Γίνεται κανέν πόνο.

Και ας θέλει κάνειν να η αδελφή σου
Έχει πλέον τιμής, και ας [λύεται] από των πόνων
Των τρομέρων διά των οποίων μπροστά λυπώντας
[Ετζάκιζεν και την καρδιά

Την εμή], ακούοντας [όνειδος], που και στη σάρκα
[Επλήγονε και] εμένα διά την ενοχή των πολιτών,
Σαν μπροστά και δεν άλλως, και αυτός [εννόησε]
Μετά χρόνο τίποτα μακρό

Και αν θα κρίνει [να φέρει] τίποτα κλέους
[Ανάμεσα στους θνητούς], εσύ, Κύπριδα βασίλισσα,
[Θάβοντας] αυτή την ανυποφόρως κακή [ύβριν,
Υπάκουέ μας].

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας

Πότνιαι Νηρήϊδε̣ς, ἀβλάβη[ν μοι
Τὸν̣ κ̣ασίγνητον δ[ό]τε τυί̤δ' ἴ̤κε̤σ̣θα[ι
Κὤττι ϝῷ θύμῳ κε̤ θέλη γένεσθαι
Κῆνο τελέσθην·

Ὄσσα δ̤ὲ πρό̣σθ' ἄμβροτε πάντα̤ λῦσ[αι
Καὶ φίλ̣οισι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
Κὠνίαν ἔχ̤θροισι, γ̣ένοιτο δ' ἄμμι
Μ̣ή̣δαμα μήδεις

Τὰ̣ν̣ κασιγνήταν̣ δὲ [θ]έλοι πόη̤σθα[ι
Μέ]σδονο[ς] τίμας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν
Παρλύ]ο[ιτ]ο τ̣οῖσι [πάρ]οιθ' ἀχε̣ύων
[Αὖτος ἐδά]μνα

Κῆρ, ὀνείδισ]μ̤' εἰσαΐω[ν], τ̣ὸ κ' ἐγ χρῷ
] μ̣⌝' [      ἦ]λ' ἐ̤παγ[ορί]ᾳ πολίτ̤αν
Αἴ ποτ' οὐ̣ [κ]άλω̣ς̣, [ἐσύ]νηκε δ' αὖτ' οὐ
δεν διὰ μ[ά]κρω

Καί τι μ[λλ]ον αἰ κ[λ]έο[ς ἐν βρότοι]σ̤ι
Γνώσε̣+τ+' [ἂψ] ο[ἶο]ν, σὺ [δὲ,] Κύπ̤[ρ]ι σ[έμ]να,
Ο̣ὐκ ὄ̤ν̤[εκτα καττθε]μέν̣α κάκ̣αν [εʹ· Κύπρι, καί σε πικροτάταν ἐπεύροι

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ (21/7/19 20:58 μεταφρασμένο)
. . . . . ] μακάρια [ . . . . .
. . . . . ] εύπλο[ος? . . . . .
. . . . .] κεφαλής και [ . . . .
. . . . . ]

[Τα που] έσφαλε μπροστά, ταύτα [εθεράπευσε]
. . . . . ] άνεμ[. . . . .
[Με καλή] τύχη ... λίμένος [. . . . .
. . . . . ].[. . . . .

Κύπριδα, και άς σε βρίσκεται [πολύ πικρή],
Και ας Δωρίχα μην καυχάται λέγοντας
Που ήρθε δευτέρα φορά [σε] ένα έρως
Ούτως επιθυμητό.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ (21/7/19 21:01 μεταφρασμένο)
Κύπριδα, καί σε βρήκε [πολύ πικρή],
Και αυτοί καυχήσαντο λέγοντας ούτως·
"Δωρίχα ήρθε δευτέρα φορά [σε] ένα έρως
Ούτως επιθυμητό.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
. . . . . ]α̣ μάκαι[ραι . . . . .
. . . . . ] εὔπλοι[α . . . .
. . . . .] . ατοσκα[ . . . .
. . . . . ]

[ὄσσα δὲ πρ]όσθ’ [ἄμ]βροτε κῆ[να λῦσαι]
. . . . . ναυβ]άταις̣ [ἀ]ν̣εμ̣[. . . . .
[ σὺν] τύχᾳ λίμε̣νος κλ[. . . . .
. . . . . ].[. . . . .

[Κύ]πρι, κα[ί σ]ε πι[κροτέρ]α̣ν ἐπεύρ[οι
μη]δὲ καυχάσ[α]ιτο τόδ’ ἐννέ[ποισα
Δ]ωρίχα, τὸ δεύ[τ]ερον ὠς πόθε[ννος
ἄψ]ερον ἦλθε.


Ἄλλαι εὐχαί

ϛʹ· Ἐν θυέλλαισι ζαφέλοισι ναῦται


. . . . . . . . . .
. . . . . ] ἔπι[θ]ε̣ς μα[καιρα]
. . . . ]ε̣ γάνος δὲ και.[. . .
. . . . . ]

. . . . τ]ύχᾳ σὺν ἔσλᾳ
. . λί]μενος κρέτησαι
. . . . γ]ᾶς μελαίνας
. . . . . ]

Ἐν θυέλλαισι ζαφ]έλοισι ναῦται
[ἐκφοβήθεντες μ]εγάλαις ἀήται̣[ς
ἄββαλον τὰ φόρτι]α κἀπὶ χέρσω
[πλοῖον ὄκελλαν·

μὴ μάλιστ’ ἔγωγ’] μοθεν πλέοιμ̣[ι
χειμάσαντος μη]δὲ τὰ φόρτι’ εἶκ[α
ἐς βάθηα πόντο]ν̣ ἄτιμ’, ἐπείκη̣,
[πάντα βάλοιμι·

αἰ δὲ Νήρηϊ προ]ρέοντι πόμπᾳ
[ἐννάλῳ τἄμ’ ἐξέσετ]αι δέκε̣[σθαι
φόρτι’, ὠς τάχιστα γ’ ἄραμαι ὠς] εἴ[-
ᾳ τά μ’ ἐσέλθην.

. . . . . ]ι̣ν ἔργα̣
. . . . . ] χ̣έρσω̣ [.]
. . . . . ]γ̣α
. . . . . ]


ζʹ· Αἴθ' ἔγω (21/7/19 21:06 μεταφρασμένο)

Ας εγώ, Αφροδίτα με χρυσιές στεφάνους,
Ληξοίμην αυτήν τη μοίρα που επιθυμώ!

ηʹ· Κῆνον, ὦ χρυσόθρονε Μοῖσ' (21/7/19 21:13 μεταφρασμένο)

Τραγούδησες, ω Μούσα με θρόνο χρύσιο, αυτό τον ύμνο
Που ο γέρος ευγενής Τήιος, που ερχόταν
Απ' της ευγενή χώρας των γυναικών καλών
Τραγούδησε τερπνώς.


Σαπφὼ πρὸς αὐτῆς φίλους

θʹ· ᾨδὴ εἰς τὴν Ἀνακτορίαν (3/11/18 18:19 μεταφρασμένο)

Φαίνεταί μου ότι εκείνος ο άντρας
Που κάθεται ενάντιός σου και κοντά σου
Σ' ακούει όταν γλυκέως λέγεις
Και ωραίως γελάς,

Είναι ίσος με τους θεούς. Και ταύτα όντως
Εκλόνισε την καρδιά μου στο στήθος μου.
Όταν γαρ σ' ιδώ βραχέως, άμεσα η φωνή
Δεν έρχεται τίποτα σ' εμένα,

Μα η γλώσσα έσπασε, και πάραυτα
Μια φωτιά λεπτή υπέτρεξέ μου στο σώμα,
Και με τα μάτια δεν βλέπω τίποτα, και βομβούν
Τα αυτιά μου,

Και ο ιδρώτα μου χύνεται προς τα κάτω, και ο τρόμος
Πάσαν με καταλαμβάνει, και είμαι πιο χλωρή
Από το γρασίδι, και φαίνομαί μου αυτής ολίγον
Μακρά απ' τον θάνατο·

Μα πρέπει να αντέχω τα άπαντα, επειδή φτωχό κανένα...
[…]


ιʹ· Γογγύλα
Ἐκδοκὴ αʹ (3/11/18 ~18:37 μεταφρασμένο)

Τώρα, [φίλη μου, όντως σ'] ικετεύω: Γογγύλα,
Φορήσε [την στολή σου] την άσπρη σαν το γάλα
Και [φανερώσου]· και [αυτός] ο Πόθος
Γύρω την καλήν εσένα

Πετά· το φουστάνι αυτό με κλονίζει
Όταν το βλέπω· μα εγώ χαίρω:
Και η αυτή Αφροδίτη [σε] μαλώνει
Γι' [αυτό]·

Προσεύχομαι την...
Η [λέξη] αυτή...
Θέλω...
… ]


Ἐκδοκὴ βʹ (3/11/18 18:43 μεταφρασμένο)

[Τώρα] εγώ [όντως] σ' ικετεύω [να τραγουδάς]
Περὶ Γογγύλης, [Αβανθίδα], με [αυτή]
Την άρπα, ενώ [αυτός] ο Πόθος
Γύρω την καλήν εσένα

Πετά· το φουστάνι αυτό εκλόνισέ σε
Όταν ιδείς την· μα εγώ χαίρω:
Και η ίδια η [άγια] Αφροδίτη
Εμάλωνε γι' αυτό·

Πως προσεύχομαι...
Η [λέξη] αυτή...
Θέλω...
...


Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ (3/11/18 18:57 μεταφρασμένο)
Σ' ικετεύω [να έλθεις] τόσο [γρήγορα] όσο μπορείς,
Γογγύλα [λουλούδι ρόδου], όταν φορέσεις το φόρεμά σου
το άσπρο σαν το γάλα: πάλι [κάποιος] πόθος [ημέτερος]
Γύρω την καλήν εσένα

Πετά· το φουστάνι αυτό εκλόνισέ την
Που βλέπει, μα εγώ χαίρω.
Και εγώ ίδια [κάποτε] εμάλωνον [την]
Αφροδίτη:

Προσεύχομαί την να η [λέξη] αυτή [δεν αφαίρει μου
Την χάρη της, μα να εσένα, που από πασών θνητών γυναικών
Το περισσότερο] θέλω [να ιδώ,
Πάλι επιστρέφει σ' εμένα.]

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
.] . ε . [ κ]έλομαι σ[' ἀείδην
Γο]γγύλα̣ν, [. . α]νθι, λάβοισ̣α̣ν α[βραν
Πᾶ]κ̣τιν, [ς] σ̣ε δηὖτε πόθος̣ τ[έουτος]
Ἀμφιπότ̣αται

Τὰν κάλαν· ἀ γὰρ κατάγω̤γις αὔ[τ]α[ν
Ἐπτόαισ' ἴδο[ι]σαν· ἔγω δὲ χ̣α̣ίρω·
Καὶ γὰρ αὔτα̣ δ̣ή π[οτ'] ἐμέμφ[ετ' ὔμμε
Κ]υπρογέν[ηα·

ς ἄρ̣αμα
Τοῦτο τῶ[
Β]όλλομα
… ]ιαʹ· Ὄττινας γάρ / Πῶς κε δή τις
Ἐκδοκὴ ἡ ἄνευ τοῦ παπύρου τοῦ Ὄββιγκ
         (3/11/18 19:07 μεταφρασμένο)
. . . . . . . . . ] συχνά [ ^ – ^
. . . . . . . . ] επειδή αυτούς που
Έχω φίλους, εκείνοι μάλιστα [από πάντων
Πάλι] με βλάπτουν.

. . . . . . . . . ] ματαίων [ . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ] δε [. . . . .
. . . . . . ]

. . . . . . . . . ] σε· θέλω [. . . . .
. . . . . . ] να πάσχω [τούτο . . . . .
. . . . ]· μα εγώ ίδια
Ξέρω τούτο.

. . . . . . . . ] . [ . ] με τους οποίους [ . . ] . [
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .


Ἐκδοκὴ ἡ σὺν τοῦ παπύρου τοῦ Ὄββιγκ
         (3/11/18 19:21 μεταφρασμένο)
Πως μπορεί κάποιος να δε συχνά βασανίζεται,
Κύπριδα, βασίλισσα, διά αυτόν που αληθινώς φιλεί,
[Και να δε] θέλει μάλιστα να ελευθερώνεται απ' τους πόνους;
[Ποιόν νουν]

Είχες ενώ με ματαίως έσχιζες με τρόμους
Και λαχτάρα που τήκει το γόνατό μου [
] . . ] δε ... μας [
] λέχθηκε

. . . . . . . . . ] σε· θέλω [. . . . .
. . . . . . ] να πάσχω [τούτο . . . . .
. . . . ]· μα εγώ ίδια
Ξέρω τούτο.

. . . . . . . . ] . [ . ] με τους οποίους [ . . ] . [
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .


Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
Πῶς̣ κε δή τις οὐ θαμέω̣ς ἄσαιτο,
Κύπρι, δἐσπο̣ι̣ν̣'; ὄττινα̣ +δ+ὴ φίλ̣[ησθα,
ὠς] θέλοι μάλιστα πάθος κ̣άλ̣[υψαι,
μηδ'] ὀνέχησθα.

Σὺν σ]άλοισί μ' ἀλεμάτ̣ως δαΐσδ[ης
ἰμέ]ρ‹ῳ› λύ{ι̣}σαντ̣ι̣ γόν', ὤμ' [ἔγω δὲ
λάιλ]απας {[ .]} φα̣ῖ̣μ' οὐ προ̣[τόνοις περήσην
]νεερ . [.]αι

]σέ· θέλω[
τοῦ]το πάθη[ν
]λ̣αν· ἔγω δ' ἔμ' αὔτᾳ
τοῦτο σύνοιδα

] β̣[ρ]ό̣τοισ[. . .] . [
]ε̣ναμ[
]ε̣[Ἐκδοκὴ ἡ σὺν τοῦ παπύρου τοῦ Ὄββιγκ καὶ τοῦ P.GC. inv. 105 fr. 4
                                (14/8/19 15:37 μεταφρασμένο)
Πως μπορεί κάποιος να δε συχνά βασανίζεται,
Κύπριδα, βασίλισσα, διά αυτόν που αληθινώς φιλεί,
[Και να δε] θέλει μάλιστα να ελευθερώνεται απ' τους πόνους;
[Πως] μπορείς να σκέφτεσαι

Πως θα με σχίζεις ματαίως με τρόμους
Και με λαχτάρα πού (με) τήκει; (Σ') ἰκετεύω, βασίλισσα,
Πολύ· [εχθές] καθόλου δεν [ήσου εχθρική] για μένα,
Ούτε συγχρατίζε [με

Τώρα. ] σε· θέλω [. . . . .
. . . . . . ] να πάσχω [τούτο . . . . .
. . . . ]· μα εγώ ίδια
Ξέρω τούτο.

. . . . . . . . ] . [ . ] με τους οποίους [ . . ] . [
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .


ιβʹ· Ἔμεθεν δ' ἔχησθα λάθαν (3/11/18 19:25 ματαφρασμένο)

[Με έχεις αφήσει. Ω!] Ίσως
Με έχεις ξεχάσει, [φιλτάτη,] η φιλείς άλλο
Κανένα ἄνθρωπο μάλλον ή εμένα;
[Και αυτός ποίος είναι;]ιγʹ· Πρὸς Χάραξον ἀδελφόν
Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . ] δώσην. 4

Αἰ κλ]ύτων μέν τ’ ἐπ[πότεαι πεδ’ ἄνδρων
κωὐ κ]άλων κἄσλων, [νέπεις δὲ χαίρην
τοὶς φί]λοις, λύπης τέ μ[ε, σοὶ γένεσθαι
φαὶς ἔ]μ’ ὄνειδος, 8

ἦτορ] οἰδήσαις, ἐπὶ τα̣[ῦτ’ ἀρέσκε͜ο
καρδ]ίαν· ἄσαιο· τὸ γὰρ ν̤[όημμα
τὦ]μον οὐκ οὔτω μ[αλάκως χόλᾳ παί-
δων] διάκηται· 12

ἀλλὰ] μὴ̣ δ̣ό̣αζε· [γέροντας ὄρνῑς
οὐκ ἄγρη βρό]χ̣ις· συνίημ[’ ἔγω σε
οἶ πρὶν ἐσπό]λ̣ης κακότατο[ς, οἴῳ
δ’ ἀντετέθη]μεν 16

δαΐῳ. Σὺ δ’ ὦ]ν ἀτέραις, με[μήλων
λῳόνων, τίθ]η φρένας· εὔ[κολον γὰρ
νῶν τράφοισ]α̣ τοὶς μάκα[ρας σάφ’ οἶδ’ ἔ-
μοι παρέοντας.] 20


Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Δῖλ (ἄνευ τοῦ παπύρου P.Oxy. 421)

[συμφ]ύτων μέντ' ἐπτ[ατόνοις λύραισι
καὶ κ]άλων κἄσλων ἐ[πέων ἀπέλλης
τοὶς φί]λοις, λύπης τέ μ[ε –u–x
εἰς ἔ]μ' ὄνειδος.

[–u] οἰδήσαις ἐπί τ' [u–x
–u]αν ἄσαιο· τὸ γὰρ [νόημμα
τὦ]μον οὐκ οὔτω μ[αλάκως πρὸς ὄργαν
σὰν] διάκηται.

...]. μη̣δ̣ [...


ιδʹ· Προς τον τροφό

Ἐκδοκὴ ἡ ἄνευ τοῦ παπύρου P.GC.
]λα̣[
σεμ . [
ἀ]λλ' ἄϊ [
ν]ᾶϊ σὺ[ν
δὲ σ[
ισθ[

Ἐκδοκὴ ἡ σὺν τῷ παπύρῳ P.GC.
Π[
[Lines missing, 1 or 5]
]λα̣[
]σεμ .[

Ἀλλ' ἄϊ θρύλησθα Χάραξον ἔλθην
νᾶϊ σὺ‹ν› πλ‹ή›ᾳ· τὰ μὲν̣ οἴο̣μ̣αι Ζεῦς
οἰ δὲ σὔμπαντές τε θέοι, σὲ δ' οὐ χρὴ
ταῦτα νό‹η›σθαι,

ἀλλὰ καὶ πέμπην ἔμε καὶ κέλεσθαι
πόλλα λί̣σσεσθαι βασι̣λ̣ήαν Ἤ̣ραν
ἐξίκεσθαι τυίδε σάαν ἄγοντα
νᾶα Χάραξον,

κἄμμ' ἐπεύρην ἀρτέμεας· τὰ δ' ἄλλα
πάντα δαιμόνεσσ̣ιν ἐπιτρόπωμεν·
εὔδια̣ι ‹γ›ὰ̣ρ̣ ἐκ μεγάλαν ἀήτα̣ν̣
αἶψα̣ π̣έλονται·

τῶν κε βόλληται βασίλευς Ὀλύμπω
Δαίμον' ἐκ πόνων ἐπάρωγον ἤδη
περτρόπην, κῆνοι μάκαρες πέλονται
καὶ πολύολβοι.

Κ̣ἄμμες, αἴ κε τὰν κεφά̣λ̣α̣ν ἀέρρ̣η
Λάριχος, καὶ δή ποτ' ἄνηρ ‹γ›ένηται,
καὶ μάλ' ἐκ πόλλαν βαρυθυ̣μίαν̣ κεν
αἶψα λύθειμεν.


ιεʹ· Ξανθῇ δ' Ἑλένῃ σ' ἐΐσκην (4/11/18 12:55 μεταφρασμένο)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
[……………………
……………………
…] υπέφερε διά του έρωτα [
……

Όταν] ιδώ σε [ενάντιόν μου,
Τότε φαίνεταί μου ότι] Ερμόνη [δεν ήταν] τετοία,
Και [ότι δεν έχει τίποτα ακαταλλήλου] να συγκρίνω σε
Με τη ξανθή Ελένη,

[Αν είναι θέμιτο] για τις θνητές· μα ξέρε τούτο, ότι στη ση
[Ομορφιά] θα έδινα πάσες τις μερίμνες μου
[Σαν θυσία], και με [πάντας] του πόθους μου
Θα τιμώ [σε,

Και στις] όχθες [του Αχέροντα τις δροσοσταγείς
Θα πήγαινα αν πέθανες, και] η φήμη [σου
Θα τόσο αυξάνεται όσο δυνατό για μένα, και με σένα
Επιλιπαρώ] να ξοδεύω πάσαν μια νύχτα.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
[–u–x–uu–u–x
–u–x–uu–u–x
–u–x-u] ρωτος ἤλπ̣[x
–uu–x

–u ὠς γὰρ ἄν]τ̣ι̣ον εἰσίδω σ[ε
Φαίνεταί μ' οὐδ'] ρμιόνᾳ τεαύ[τα
Ἔμμεναι,] ξάνθᾳ δ' Ἐλένᾳ σ' ἐΐσ[κ]ην
[Οὖδεν ἄει]κες,

Ὠς θέ]μις θνάταις· τόδε δ' ἴσθι̤ τᾷ σᾷ
[Καρδίᾳ] παίσαν κέ με τᾶν μερίμναν
[–u–]αις' ἀντιδ[u–u]θοις δὲ̤
[–uu–x] .

[–u–x– δροσόεν]τας ὄχθοις
[–u–x–uu–u–]αιν
[–u–x–uu παν]νυχίσ[δ]η̣ν
[–uu–x]ιςʹ· Φίλτατον Γαῖας γένος Ὀρράνω τε
Ἐκδοκὴ ἡ πρὸ τῶν παπύρων P.Oxy. 2166(a) εὑρημένων
         (4/11/18 13:36 μεταφρασμένο)
Το κάλλιστο στη γη τη μαυρή, μερικοί λέγουν
Ότι είναι στρατός πεζών, μερικοί στρατός ιππότων,
Μερικοί στρατός πλοίων· μα εγώ λέγω ότι είναι εκείνο
Που κάποιος φιλεί.

Μα είναι πλήρως εύκολο να κάνεις καθένα
Να καταλάβει τούτο: η Ελένη, και βλέποντας πολύ
[Την ομορφιάν] των ανθρώπων, [κρίθηκε] άριστον
Αυτό τον άνδρα

[Που] καταστράφηκε [όλη την] τιμή της Τροίας,
[Και] δεν είχε [καμία] μνήμη της θυγατέρας
Ή των φίλων γονών, μα [η Κύπριδα]
[Μακριά] οδήγησεν αυτή

[Που εφίλει]: ευκόλως [υποτάσσει τη καρδία
Αν] κάνει [τινά να φιλεί] δεν αμερίμνως·
Τώρα έχω εί την Ανακτορία,
Που είναι [μακριά από μου].

Θα ήθελα να βλέπω το πάτημα τον αγαπητό
Και το σφινθηρισμό το λαμπρό του προσώπου της
Μάλλον ή τα άρματα των Λυδίων και τους [πεζούς]
Που μάχονται με ασπίδες.

[Καλώς ξέρουμε] ότι είναι αδύνατο να [τα κάλλιστα]
Γίνονται για τους ανθρώπους, μα για τους θνητούς
Είναι καλύτερο να προσεύχονται να έχουν [αυτά που ήχουν
Ή να ξεχνάουν αυτά.]

[πολλοὶ στίχοι έχουν χαθεί.]
Προς [
Ως [
[πολλοὶ στίχοι έχουν χαθεί]
Απροσδοκήτως.

Ἐκδοκὴ πρὸ παπύρων P.GC. εὑρημένων
     καὶ μετὰ τῶν παπύρων P.Oxy. 2166(a) εὑρημένων
         (4/11/18 13:45 μεταφρασμένο)
Το κάλλιστο στη γη τη μαυρή, μερικοί λέγουν
Ότι είναι στρατός πεζών, μερικοί στρατός ιππότων,
Μερικοί στρατός πλοίων· μα εγώ λέγω ότι είναι εκείνο
Που κάποιος φιλεί.

Μα είναι πλήρως εύκολο να κάνεις καθένα
Να καταλάβει τούτο: η Ελένη, και έχοντας πολύ
[Την ομορφιάν] των ανθρώπων, εγκατέλιψε
τον άνδρα τον άριστον [πάντων]

Και πήγε στην Τροίαν πλέοντας,
Και [εντελώς] δεν είχε μνήμη της θυγατέρας
Ή των φίλων γονών, μα [η Κύπριδα]
Οδήγησεν αυτή

[Που δεν ήταν απροθύμη]: ευκόλως [υποτάσσει τη καρδία
Αν] κάνει [τινά να φιλεί] δεν αμερίμνως·
[Ούτως] τώρα έχω εί την Ανακτορία,
Που [δεν] είναι εδώ.

Θα ήθελα να βλέπω το πάτημα τον αγαπητό
Και το σφινθηρισμό το λαμπρό του προσώπου της
Μάλλον ή τα άρματα των Λυδίων και τους [πεζούς]
Που μάχονται με ασπίδες.

[Καλώς ξέρουμε] ότι είναι αδύνατο να [τα κάλλιστα]
Γίνονται για τους ανθρώπους, μα για τους θνητούς
Είναι καλύτερο να προσεύχονται να έχουν [αυτά που ήχουν
Ή να ξεχνάουν αυτά.]

[πολλοὶ στίχοι έχουν χαθεί.]
Προς [
Ως [
[πολλοὶ στίχοι έχουν χαθεί]
Απροσδοκήτως.

Ἐκδοκὴ ἡ μετὰ παπύρων P.GC. εὑρημένων
         (4/11/18 14:06 μεταφασμένο)
(a)

Το κάλλιστο στη γη τη μαυρή, μερικοί λέγουν
Ότι είναι στρατός πεζών, μερικοί στρατός ιππότων,
Μερικοί στρατός πλοίων· μα εγώ λέγω ότι είναι εκείνο
Που κάποιος φιλεί.

Μα είναι πλήρως εύκολο να κάνεις καθένα
Να καταλάβει τούτο: η Ελένη, και έχοντας πολύ
[Την ομορφιάν] των ανθρώπων, εγκατέλιψε
τον άνδρα τον άριστον [πάντων]

Και πήγε στην Τροίαν πλέοντας,
Και [εντελώς] δεν είχε μνήμη της θυγατέρας
Ή των φίλων γονών, μα [η Κύπριδα]
Οδήγησεν αυτή

[Που δεν ήταν απροθύμη]: [έχει] άκαμπτη σκέψη,
[Και] ευκόλως [τελειώνει οτιδήποτε] φρονεί·
[Ούτως] τώρα έχω εί την Ανακτορία,
Που [δεν] είναι εδώ.

Θα ήθελα να βλέπω το πάτημα τον αγαπητό
Και το σφινθηρισμό το λαμπρό του προσώπου της
Μάλλον ή τα άρματα των Λυδίων και τους [πεζούς]
Που μάχονται με ασπίδες.

(b)

Είναι αδύνατο να [η ευτυχία] γίνεται [εντελώς]
Για τους ανθρώπους, μα [είναι δυνατό] να προσευχόμεθα να έχουμε
[Το μερίδιο των καλών το για μας προοριζόμενο]· και εγώ ίδια
Καλώς ξέρω τούτο.

[Στροφαί τινες δύνανται να έχουν εδώ χαθεί.]

. . . να γίνεται
[      ] . . . εβάδιζε ακροποδητί
Τ[      ] χιόνι· μα αυτή πολλά
Προς [

Ως [      ] να μισά
[      ] . δύναται, επειδή αυτόυς που
Έχω φίλους, εκείνοι μάλιστα με βλάπτουν
Απροσδοκήτως.


ιζʹ· Ταῖς καλαῖσ' ὔμμιν (21/7/19 22:00 μεταφρασμένο)

Για τις καλές εσείς το νόημα το εμό
Είναι αμετάβλητο.


ιηʹ· Ἦσθα καὶ γὰρ δὴ σὺ παίς ποτ' ἄβρα

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
[–u] καὶ γὰρ [οὖδε ἄεικες ἦσκεν
αἴ τ]ι̣ν̣ε̣ς̣ μέμ̣[φοντό σ' ἄ μοι προσῆλθες
ἢ] ζ̣αλέξᾱ, κα[ἴστισι μὴ πρόσηκεν
ἄ]δ̣ρα χαρίσσᾱ̣·

[σ]τ̣είχομεν γὰρ [πάτοσ'· ἔγω δὲ φῶμεν
κα]ὶ̣ σὺ τοῦτ'· Ἀλλ' [ἦ δύνατο βρότοισι
πα]ρ̣[θ]ένοις ἄπ[εμμεν ἔκας γυναίκων
αἴς κ]εν ἔχοιε̣ν̣;

Ἐκδοκὴ ἡ σωστή
. . . . . . . . . .
. . . . . ]λ̣αιγ̣[. . . . .
. . . . . ]ν̣οσ[. . . . .
– ^ ^ – ]σι·[. . . . . 4

ἦσθ]α καὶ γὰρ δ̣ὴ σὺ πάϊς ποτ[’ ἄβρα,
εἰσ]ί̣κ̣ης μέλπεσθ’, ἄγι, ταῦτα [πάντα,
καὶ] ζάλεξαι, κἄμμ’ ἀπὺ τῶδε κ[ῆρος
ἄ]δρα χάρισσαι· 8

[σ]τείχομεν γὰρ ἐς γάμον· εὖ δέ [γ’ οἶσθα
κα]ὶ σὺ τοῦτ’, ἀλλ’ ὄττι τάχιστά [σ’ ἔστι
πα]ρ̣[θ]ένοις ἄπ[π]εμπε, θέοι [. . . . .
. . κ]εν ἔχοιεν· 12

[οὐ γὰρ ἔστ’] ὄδος̣ μ[έ]γαν εἰς Ὄλ[υμπον
κἄμμιν ἀ]νθρω[ποισιν ἀν]ọικτ[’ ἔοισα
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 16

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
. . . . . . . . . .
. . . . . ]καιπ[. . . . .
. . . . . ] . [.] . [.]ν̣οσ[. . . . .
– ^ ^ – ]σι·[. . . . . 4

ἦσθ]α καὶ γὰρ δὴ σὺ̣ πάϊς ποτ' [ἄβρα
κἀφ]ί̣λ̣ης μέλπεσθ' ἄγι ταῦτα [πάντα
σοὶ] ζ̣ἄλεξαι κἄ̣μμ' ἀπὺ τῶδε κ[ῆρος
ἄ]δρα χάρισσαι·

σ]τείχομεν γὰρ ἐς γάμον· εὖ δέ [δέρκῃ
κα]ὶ σὺ τοῦτ'· ἀλλ' ὄττι τάχιστ̣ά [παίσαις
πα]ρ[θ]ένοις ἄπ[π]εμπε, θέοι [δ' ἄτιμον
μηδὲ]ν ἔ̣̣χοιεν̣

ἀστίβης] ὄ̣δος μ[έ]γαν εἰς Ὄλ̣[υμπον
ἀ]νθρώ[πῳ ]αίκ . [
[................
................]


ιθʹ· Θῦμα πρὸς φίλην

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή (21/7/19 22:08 μεταφρασμένο)
Εγώ [θα άγω] στο βώμον [τον απόγονο]
Μιας λευκής γίδας, [να τον θυσιάζω],
και θα επιλείβω για εσένα…

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ (21/7/19 22:10 μεταφρασμένο)
Εγώ [θα καίω] για εσένα [τους λίπους] μιας γίδας λευκής
Στο βώμον,

και θα επιλείβω για εσένα...


κʹ· Οὔ τί μοι ὔμμες (4/11/18 14:08 μεταφρασμένο)

Εσείς για μένα δεν είστε τίποτακαʹ· Ἆς θέλετ' ὔμμες (4/11/18 14:08 μεταφρασμένο)

Όσο εσείς θέλετεΠερὶ γῆρας

κβʹ· Αἰ δέ μοι γάλακτος ἐπάβολ' ἦσκε (4/11/18 16:30 μεταφρασμένο)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
[Αν τα στήθη μου] είχαν κάμποσο [γάλα
ή] η μήτρα μου [ήταν ικανή να κάνει παιδιά,
Τότε με πόδια] που [δεν] τρέμουν [θα πήγα]
Προς άλλα] κρεβάτια·

Μα τώρα] το γήρας ήδη πηγαίνει τριγύρω
Το σώμα [μου με μυρίες ρυτίδες,
Και ο Έρωτας ο αλγεσίδωρος δε] επιδιώκει
[Μας] πετώντας [πια].

. . . . . ] της ευγενούς
. . . . . ]· [μα] έχοντας λάβει
[Την άρπα τη γλυκύφωνον] τραγούδησε σε μας
[Την κόρη την ιοστηθή.

. . . . . ] μάλιστα των φιλιών
. . . . . ] έως περιπλανιέται
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 16

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
] . ἐπάβολησ[
]αν δ' ὄλοφυν [. . . .]ε
] τρομέροις π . [. .] ἄ̣λλα
] 4

πάντα μοι κάρφει] χρόα γῆρας ἤδη
[κὠνία x– νόο]ν ἀμφιβάσκει
[κἄμεθεν πόθο]ς πέταται διώκων
[ἀλγε]σ̣ί[δωρος·

]τας ἀγαύας
]εα· λάβοισα
[δ' ἀδύφωνον πᾶκτιν] εισον ἄμμι
[τὰν ἰόκολπον.

μακά]ρων μά̣λ̣ιστα
ἐπὶ γ]ᾶς π[λά]ναται̣
[................
................]


κγʹ· Πρὸς γυναῖκας ἀγάνας

Ἐκδοκὴ ἡ χωρὶς τὸ 2.D.xvi      (31/5/19 15:12 μεταφρασμένο)

Εγώ προς αυτές έλε]γα· “Ήπι[ες γυναίκες,
Αυτά που θ]υμάτε α[εί κοντά των γηραιτειών,
Κ]αι εμείς στη νεό[τητα λαμπρά
Αυτά ε]κάναμε· 4

[Σε αυτήν πολλά και άγνα] και κα[λά
Επράξα]μεν, [και σε μένα, όταν εσείς την πόλη
[Αναχωρούσατε, ο ίμερος] τ[σίμπαγε την καρδιά
Με οξείες ενοχλήσεις”]. 8

Ἐκδοκὴ ἡ με τὸ ἀπόσπασμα 2.D.xvi συνεσταμένη
         (31/5/19 15:26 μεταφρασμένο)
Εγώ προς αυτές έλε]γα· “Ήπι[ες γυναίκες,
Αυτά] π[ου θ]υμάτε α[εί κοντά των γηραιτειών,
Κ]αι εμείς στη νεό[τητα λαμπρά]
Αυτά εκάναμε· 4

[Σε αυτήν για] πολλά [και άγνα] και κα[λά
[Ασχ]οληθήκ[α]με· [και σε μένα αληθινώς, όταν έβλεψα
Πως ε]σείς την πόλη [είχατε αναχωρήσει, ο ίμερος
Τ[σίμπαγε] με οξείες ε[νοχλήσεις]

Την [κ]αρ[δι]ά.


Τὰ λοιπά

κδʹ· Ἄστερες καὶ σελήνη (4/11/18 16:36 μεταφρασμένο)

Τα αστέρια γύρω τη καλή σελήνη
Αμέσως κρύπτουν τη εμφάνηση την ευφυή
Όταν αργυρία μάλιστα πληροί
Τη γη με φως.κεʹ· Ἐπὶ Μουσῶν (21/7/19 22:14 μεταφρασμένο)

Αυταί που με έκαναν τίμιαν δίνοντάς μου
Τα έργα αυτών.


κςʹ· Πρὸς Ἀφροδίτην (δε χρειάζεται μετάφραση)

Ἤ σε Κύπρος ἢ Πάφος ἢ Πάνορμος.κζʹ· Τάδε νῦν ἑταίραις

Ἐκδοκὴ αʹ (21/7/19 22:16 μεταφρασμένο)
‹–u–x–› Τώρα στις εταίρες μου
Θα τραγουδώ καλώς αυτά τα τερπνά.

Ἐκδοκὴ βʹ (21/7/19 22:18 μεταφρασμένο)
Τώρα στις εταίρες μου
Θα τραγουδώ καλώς αυτά, τέρποντάς τις.

Ἐκδοκὴ γʹ (21/7/19 22:18 μεταφρασμένο)
Τώρα στις εταίρες μου
Θα τραγουδώ καλώς αυτά τα που τέρπουν.κηʹ Ταῖσδε ταῖς ἔμαις ἐτάραισι

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή (21/7/19 22:20 μεταφρασμένο)
Σ' αυτές τις εταίρες μου καί σου.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ (21/7/19 22:20 μεταφρασμένο)
Σ' αυτούς τους εταίρους μου κάι σου.κθʹ· Περὶ τραυμάτων

καὶ οἱ Αἰολεῖς σταλαγμὸν τὴν ὀδύνην λέγουσιν·

Ἐκδοκὴ αʹ (21/7/19 22:31 & 14/8/19 15:14 μεταφρασμένο)
... Και τον αυτό που με πλήττει
Κατά το σταλαγμό μου, ας λύπες και άνεμοι
Αποφέρουν αυτό.

Ἐκδοκὴ βʹ (21/7/19 22:33 μεταφρασμένο)
... κατά το σταλαγμόν μου·
Αυτό και τις λύπες μου, ας φέρουν αυτά
Οι που πλήσσουν μου.

Ἐκδοκὴ τοῦ Οὐόρτον (21/7/19 22:38 μεταφρασμένο)
... κατά το σταλαγμόν μου·
Αυτό και τις λύπες μου, ας φέρουν αυτά
Άνεμοι που πλήττουν.

ἀποστάζουσι γὰρ καὶ ῥέουσιν.λʹ· Μάσλης (21/7/19 22:41 μεταφρασμένο)

‹–u–x–uu–› Και ποίκιλο
Δερμάτινο παπούτσι έκρυβε τους πόδας αυτού,
Καλό έργο των Λύδων.λαʹ· Ἐπιθαλάμιόν τι ᾆσμα

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
........
........
........
νὺ‹ξ› . [...] . [....]

πάρθενοι δ[ὲ ταίσδεσι πρὸς θύραισι]
παννυχίσδομ̣[εν, πολύολβε γάμβρε,]
σὰν ἀείδοι[σαι φιλότατα καὶ νύμ-]
φας ἰοκόλπω

ἀλλ' ἐγέρθ‹ε›[ις εὖτ' ἐπίησιν αὔως]
στεῖχε, σοὶς [δ' ἄγοι πόδας αὖτος Ἔρμας]
ἤπερ ὄσσον ἄ[μμορος ἔσσε' ὄσσον]
ὔπνον [ἴ]δωμε̣[ν].

Ἐκδοκὴ ἡ σωστή
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
νύκτ[. . . ]. [ ]

πάρθενοι δ[ὲ ταίσδεσι πρὸς θύραισιν]
παννυχίσδοι[σ]α̣̣ι[, πολύολβε γάμβρε,]
σὰν ἀείδοιε̣ν φ[ιλότατα καὶ νύμ-]
φας ἰοκόλπω.

ἀλλ᾽ ἐγέρθε̣ı̣ς, ἠϊθ[έοις ἐταίροις]
στεῖχε σοὶς ὐμάλικ̣[ας, ὠς ἐλάσσω]
ἤπερ ὄσσον ἀ λιγ̣ύφω̣[νος ὄρνις]
ὔπνον [ἴ]δωμ̣εν.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
νύκτ[. . . ]. [ ]

πάρθενοι δ[ὲ –uu–u–x]
παννυχίσδοι[σ]α̣̣ι[, uu–u–x]
σὰν ἀείδοισ[ι]ν φ[ιλότατα καὶ νύμ-]
φας ἰοκόλπω.

ἀλλ᾽ ἐγέρθε̣ı̣ς, ἠϊθ[έοις καλέσσαις]
στεῖχε σοὶς ὐμάλικ̣[ας, ὠς ἐλάσσω]
ἤπερ ὄσσον ἀ λιγ̣ύφω̣[νος ἄμμες]
ὔπνον [ἴ]δωμ̣εν.λβʹ· Ἐπὶ τῶν περιστερῶν (4/11/18 16:39 μεταφρασμένο)

Και η κραδιά των έγινε ψυχρή,
Και κάνου τα φτερά να πέφτουνλγʹ· Περὶ ἔρωτα (4/11/18 16:45 μεταφρασμένο)

Και ποθώ και είμαι τρελήλδʹ· Ἀρτίως (4/11/18 16:46 μεταφρασμένο)

Η Ηώς η χρυσοπέδιλος μόλις τώρα (ήρθε;) σ' εμέναλεʹ· Φαίνεταί ϝοι (4/11/18 16:47 μεταφρασμένο)

φαίνεται εαυτού εκείνος . . . . . . . . . .λςʹ· Ὦ τὸν Ἄδωνιν (? μετραφρασμένο)

ὦ ταλαίπορον τον Ἄδωνινλζʹ· Ὄπταις ἄμμε (? μετραφρασμένο)

Καίεις εμάς.ληʹ· Κώγγ Μακκαῖ (4/11/18 16:58 μεταφρασμένο)

[... Κατέστρεφε;] την καρδιά
[] εντελώς
[] δύναμαι·
[

] έως έχω
[] να λάμπει πίσω
[καλό] πρόσωπο
[

] που αγγίχτηκε στην επιφάνεια
[]λθʹ· Καδδέκεται μέλαινα (4/11/18 17:11 μεταφρασμένο)

] δέχεται μαυρά [
] απομακρύθνηκε από [πολλών] λυπών [
] οι Ατρείδαι ... τελέστηκε [
]Τέλος συστάσεως αʹ


Σύστασις βʹ· Ἀλκαικαὶ στροφαί

μʹ· Θέλω τί τ' εἴπην (21/7/19 22:48 μεταφρασμένο)

Όταν ο Αλκαίος είχε λέξει·
θέλω νά τί σου λέγω, μα η ντροπή
Εμποδίζει με.
[η Σαπφώ απαντήθηκε·]
Αν είχας ίμερο πραγμάτων αγαθών ή καλών,
Και η γλώσσα σου μην εξεσήκονέ τι κακό να λέγει,
Η ντροπή δε θα είχε τα όμματά σου,
Μα θα έλεγες περί του δικαίου.μαʹ· Στάθι κἄντα (my 29)

Καὶ ἡ Σαπφὼ δὲ πρὸς τὸν ὑπερβάλλοντος θαυμαζόμενον τὴν μορφὴν καὶ καλὸν εἶναι νομιζόμενόν φησι·

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
[Σὺ] στᾶθι ‹τυίδε› κἄντα ‹'μέθεν›, φίλος,
καὶ τὰν ἐπ' ὄσσοις ὀμπέτασον χάριν.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμοδζ
[Ὄ]σταθι κἄντα ‹θᾶ με φίλαν› φίλος,
καὶ τὰν ἐπ' ὄσσοις ὀμπέτασον χάριν.


μβʹ· Ἀποθνάσκειν κάκον (Bergk 81)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
x– Ἀποθναίσκην κάκον· οἰ θέοι
Οὔτω κεκρίκαισιν γὰρ αὖ· θναί-
σκον κε γὰρ αἰ κάλον ἦν u–x

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Τὸ θναίσκην κάκον· οἰ θέοι γὰρ οὔτω
Κεκρίκαισι· θάνον κε γὰρ.μγʹ· Ἔπταζον (4/11/18 17:16 μεταφρασμένο)

Φοβήθηκαν σαν πουλιά φοβούνται ένα γρήγορο
αετό που απρόσμενα εμφανίστηκε.


Τέλος συστάσεως βʹ


Σύστασις γʹ· Γλυκόνιοι
καθαροὶ καὶ ἐπεκτεταμένοι

Καθαροί

μδʹ· Γέλλως παιδοφιλώτερα (4/11/18 17:32 μεταφρασμένο)

Που φιλεί τα παιδιά πιο από της Γελλούς.

επὶ των που αώρως πέθανα, ή επὶ των που φιλούν τα τέκνα,
μα κακομαθαίουν αυτά με τη τροφή. Γελλώ ήταν μια πάρθενος,
και επειδή αώρως πέθαε, οι Λέσβιοι λέγουσι ότι το φάντασμα
αυτής έχει τα παιδιά σαν φίλα, και τους
των αώρων θανάτους απιδίδουν σε αυτή. Αναφέρει την αυτή η Σαπφώ.
μεʹ· Ἐπὶ τὸ στεφανοπλοκεῖν (my 73)

Νεωτέρων καὶ ἐρωτικῶν τὸ στεφανηπλοκεῖν·
πρὸς τὸ ἔθος, ὅτι ἐστεφανηπλόκουν αἱ παλαια´. Σαπφώ·


Αὔτα ‹καὶ γὰρ ἔγω ποτὰ
Ὠ›ράα̣ στεφαναπλόκην.

μςʹ· Πρὸς χελώνην (my 45)

Ἄγε δὴ χέλυ δῖά μοι
φωνάεσσά ‹νυ› γ‹ίγ›ν‹ε›ο


μζʹ· ἀλλ' ἔων φίλος ἄμμι (my 75)

ἀλλ᾽ ἔων φίλος ἄμμι λέ-
χος ἄρνῡσο νεώτερον·
οὐ γὰρ τλάσομ’ ἔγω συνοί-
κην ἔοισα γεραιτέρα.


μηʹ· Ναρκίσσω (5/8/19 15:32 μεταφρασμένο)

Πιο αβρό απ' νάρκισσομθʹ· Γέλαν (5/8/19 15:33 μεταφρασμένο)

Μα γέλασαν οι αθανατοί θεοίΔιὰ ἕνα δάκτυλον ἐπεκτεταμένοι

νʹ· Πρὸς Ἄτθιδα (my 40-41)

Ἔρος δηὖτέ μ’ ὀ λυσιμέλης δόνει
γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον,
Ἄτθι, σοὶ δ᾽ ἔμεθεν μὲν ἀπήχθετο
φροντίσδην, ἐπὶ δ’ Ἀνδρομέδαν πότῃ.


Διὰ δύω δακτύλω ἐπεκτεταμένοι

ναʹ· Πρὸς Ἄτθιδα πάλιν (my 33)

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν πολλῶν
Ἠράμαν μὲν ἔγω σέθεν, Ἄτθι, πάλαι πότα.
[ἆς ἔμ' ἀνθεμόεσσ' ἔτι παρθενία, σὺ δὲ]
Σμίκρα μοι πάϊς ἔμμεν ἐφαίνεο κἄχαρις.

(Δεύτερος στίχος ὑπὸ τοῦ Ἔδμονδζ προσετέθη.)

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν χειρογράφων
(a)

ἠράμαν μὲν ἔγω σέθεν, ἄ τε πάλαι ποτά


(b)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐκ τοῦ Μαξίμου διορθώσασα

Σμίκρα μοι πάϊς ἔμμεναι
ἔτι φαίνεο κἄχαρις

Ἐκδοκὴ ἡ τῇδε

Σμίκρα μοι πάϊς ἔμμεναι
φαίνῃ κἄχαρις –ux


νβʹ· Ἔρος δ' ἐτίναξέ μοι

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ (4/11/18 17:34/35 μεταφρασμένο)
                 Ο Έρωτας τίναξέ μου
Τας φρένας, σαν άνεμος που πέφτει κάτω των βουνών στις δρύες.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ (4/11/18 17:37 μεταφρασμένο)
Εμού σαν άνεμος που σπεύδει κάτω πέφτοντας στις δρύες
Τίναξεν ο Έρωτας τας φρένας.


νγʹ· Ἦλθες, κάλ' ἐπόησας

Ἐκδοκὴ αʹ
ἦλθες, κά‹λ'› ἐπόησας, ἔγω δέ σ᾿ ἐμαιόμαν,
ὂν δ᾿ ἔ‹ψυ›ξας ἔμαν φρένα καιομέναν πόθῳ·
χαῖρε πόλλα ‹σὺ κάλ’› ἰσάριθμά ‹τε› τῷ χρόνῳ.

Ἐκδοκὴ βʹ
ἦλθες, κά‹λ'› ἐπόησας, ἔγω δέ σ᾿ ἐμαιόμαν,
ὂν δ᾿ ἔ‹ψυ›ξας ἔμαν φρένα καιομέναν πόθῳ·
χαῖρε πόλλα ‹σὺ κάλ’› ἰσάριθμά χρόνῳ ὄτῳ
Ἀλλάλαν ‹προ›λελείμμεθα...

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ἦλθες· κεὖ ἐποίησας· ἔγω δέ σε
μαόμαν, ὂν δ' ἔφλαξας ἔμαν φρένα
καυομέναν πόθῳ· χαῖρ' ἄμμι, ‹χαῖρε›
πόλλα καὶ ϝισάρῑθμα τόσῳ χρόνῳ
ἀλλάλαν ἀπελείφθημεν. –u-


νδʹ· Οὐκ οἶδ' ὄττι θέω (my 36)

Οὐκ οἶδ' ὄττι θέω· δύο μοι τὰ νοήματα.


νεʹ· Ψαύην ὀράνω (my 37)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
Ψαύην δ' οὐ δοκίμωμ' ὀράνω δύσ‹ι› πάχε‹σιν›.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ψαύην δ' οὐ δοκίμωμ' ὀράνω͜ ‹ἔσσα› δ‹ι›πάχεα.νςʹ· Τύλαν

[xx–uu–u] ἔγω δ' ἐπὶ μαλθάκαν
τύλαν ‹κα›σπολέω μέλε'. [–uu–ux]νζʹ· Τύλαν πάλιν

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
x κὰ‹μ› μέν τε τύλα‹ν ἄρα κ›ασπολέ‹ω› ux

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Κα‹ίνα›ν μέν τε τύλαν κα‹τὰ› σὰ σπολέ‹ω μέλε›͜α.


νηʹ· ἀϊπάρθενος ἔσσομαι (my 96)

.. ]σανορεσ . . [
Φοίβῳ χρυσοκό]μᾳ, τὸν ἔτικτε Κόω κ[όρα
μίγεισ’ εὐρυβίᾳ Κρ]ονίδᾳ μεγαλωνύμῳ
[ Ἄρτεμις δὲ θέων] μέγαν ὄρκον ἐπώμοσε·
5 «[νὴ τὰν σὰν κεφά]λαν, ἀϊπάρθενος ἔσσομαι
[ἄδμης οἰοπό]λων ὀρέων κορύφαισ᾽ ἔπι
[θηρεύοισ’· ἄγι καὶ τά]δε νεῦσον ἔμαν χάριν».
[ὢς εἶπ’· αὐτὰρ ἔνευ]σε θέων μακάρων πάτηρ,
[πάρθενον δ’ ἐλαφάβ]ολον ἀγροτέραν θέοι
10 [ἄνθρωποί τε κάλε]ισιν ἐπωνύμιον μέγα.
[κήνᾳ λυσιμέλης] Ἔρος οὐδάμα πίλναται·
] . [ . ] . . . . α̣φόβε[ . . ] .́ .ω·


νθʹ· Ἄγχι γὰρ ἀμέρα (my t)

. . . . . . . . . . . . . ]ν̣
. . . . . . . . . . . . . ]
. . . . . . . . . . ]λ̣ε γὰ̣ρ̣
. . . . . . . . . . ] κάλος
5. . . . . ] ̣’ ἄ̣καλα κλόνει
. . . . . ] κάματος φρένα
. . . . . ]ε̣ κ̣ατισδανε[ι]
. . . . . ] ἀ̣λλ’ ἄγιτ’, ὦ φίλα̣ı̣,
ἀοίδας ἀπυλήξομεν], ἄ̣γ̣χ̣ı̣ γὰρ ἀμέρα.


ξʹ· Ἔκτωρ καὶ Ἀνδρομάχη

Κυπρο  ̣[         22-24 letters    ]αι  ̣
Κᾶρυξ ἦ̣λ̣θ̣[ε] θ̣ό[ων δυνάμι μ]ε̣λ̣[έων ἔ]θ̣εις
Ἴδαος τάδε κα[ῖν]α [φόρ]εις̣ τ̣άχυ̣ς̣ ἄγγ̣ε̣λος
«[Eἶς ἢ πλείονες ἂπ στίχοι εἶσι, τελεύταος
Τούτων ἐν δὲ τελεύτᾳ ἴσως ἔχεν      Ἰλίω]
Τᾶς τ᾽ ἄλλας Ἀσίας [τά]δ̣᾽ ἔσ̤αν κλέος̣ ἄφθιτον·
Ἔκτωρ κ‹ο›ἰ συν̣έται̣ρ[ο]ι̣ ἄ̣γοισ᾽ ἐλικώπιδ̣α̣
Θήβας ἐξ ἰέρας Πλακίας τ᾽ ἀπ᾽ [ἀϊ]‹ν›νάω
Ἄβραν Ἀνδρομάχαν ἐνὶ ν̣αῦσιν̣ ἐπ’ ἄλ̣μ̣υρ̣ον
Πόντο̣ν̣· πόλλα δ̣᾽ [ἐλί]γ̣ματα χρ̣ύσια κἄμματα
Πορφύρ[α κά]λα τ’ αὖ τ[ρό]ν̤α̣, πο̣ί̣κ̣ιλ᾽ ἀθύρματα,
Ἀργύρ[α τ᾽] ἀνάριθμα ποτήρια κἀλέφαις.
Ὤς εἲπ̣’· ὀτραλέως δ’ ἀνό̣ρουσε̣ π̤άτ̣[ηρ] φίλος·
Φάμα δ’ ἦ̤λ̤θε κατὰ πτ̣ό̣λιν εὐρύ̣χ[ορο]ν φίλοις·
Ατικ’ Ἰλίαδαι σατίναι[ς] ὐπ’ ἐϋ̣τρόχοι̣ς
Ἆγ̣[ο]ν αἰμονίοις̣· ἐπ[έ]β̤αινε̣ δ παῖς ὄχλος
Γ̣υνάι̣κ̣ων τ’ ἄμα π[αρ]θ̤ενί̣κ̣α̣ν τ̣’ ἀ[παλ]οσ̣φ̣ύρω‹ν›·
Χῶρις δ’ αὖ Περάμοιο θύγ̣[α]τρ̤ες [ἐπήϊσαν]
Ἴππ̣[οις] δ̣’ νδρες ὔπαγο‹ν› ὐ̣π’ ἄ̣ρ[ματα, σὺν δ’ ἴσαν]
Π[άντ]ες ‹ἀ›ί̣[θ]εοι· μεγάλω[σ]τ̣ι δ̤’ [ἴεν μέγας]
Δ[ᾶμος], κἀν̣ιόχοι φ[αλάροισι κεκαδμέναις]
Π̣[ώλοις ἔ]ξαγο[ν ἐκ πόλεως τότα τᾶς φίλας.
Στίχοις τυίδε λέγοισιν ἀπέμμεν ἄπαντες αὖ.
[Ὄτα δεῦτ’ ὀχέων ἐπέβαν ἴ]κελοι θέοι[ς
[Ἔκτωρ Ἀνδρομάχα τ’, ὄλοι] ἄγνον ἀόλ̣[λεες]
ρ̣μα‹ν›α̤[ι τότα Τρῶες ἔβαι]νον ἐς Ἴλιο[ν],
Αὖ̣λος δ’ ἀ̣δ̣υ̤[μ]έ̣λη[ς κίθαρίς] τ’ ὀνεμ‹ε›ί‹χ›νυ[το]
Καὶ ψ[ό]φο[ς κ]ροτάλ[ων, λίγε]ως δ’ ἄρα πάρ̣[θενοι]
Ἄειδον μέλος ἄγν[ον, ἴκα]νε δ’ ἐς̣ αἴ[θερα]
Ἄχω θεσπε̣σί̣[α], γέλ̤[ος
Πάντᾳ δ’ ἦς κὰτ ὄδο[ις
Κράτηρες φίαλα̣ι̣ ρ̤ο[  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣δ̣ε̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[
Μύρρα καὶ κασία λίβανό[ς] τ’ ὀνε̣δ̣έχνυτο.̣
Γύναικες δ’ ὀλό̤λυσδ[ο]ν̣ ὄ̣σαι προγενέστερα[ι],
Πάντες δ’ ἄνδρες ἐ̣πήρατον ἴαχον ὄρθιον
Πάον’ ὀνκαλέοντες ἐκάβολον εὐλὐραν,
῎Υμνην δ' Ἔκτορα κἈνδρομάχαν θεοίκελο[ις
Δευτέρῳ τῷ ἔγω λέγον· «Ἂπ στίχοι εἶσι τυίδ’»,
Ἴσως Σάπφικον ἄλλο πόημα ποτῆρχε κῆ.

ξαʹ· Ὀ μὲν γὰρ κάλος (my 101)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
ὀ μὲν γὰρ κάλος ὄσσον ἴδην πέλεται ‹κάλος›,
ὀ δὲ κἄγαθος αὔτικα καὶ κάλος ἔσ‹σε›ται.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ὀ μὲν γὰρ κάλος ‹εἲς κάλος› ὄσσον ἴδην πέλει,
ὀ δὲ κἄγαθος αὔτικα καὶ κάλος ἔσ‹σε›ται.


ξβʹ· Μὴ μεγαλύννεο (my r)

Ἀλλὰ μὴ μεγαλύν‹ν›εο δακτυλίω πέρι.


ξγʹ· Μνάσεσθαι (4/11/18 17:41 μεταφρασμένο)

Λέγω ότι και στο τέλος κάποιος θα θυμάται εμάς.


ξδʹ· Μή τι κατ' ἀμμετέραν φρένα (my ax)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Βέργκ
Ἄλλαν μή ‹τι› κ‹ατ’› ἀμ‹μ›ετέραν φρένα

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
Ἄλλαν μὴ κἀμ‹μ›ετέραν φρένα

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ ἡ τολμερή
Ἄλλαν μὴ κάμ‹π›τε στέραν φρένα

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ἄλλα, μὴ κάμ‹π›τε στέραν φρέναξεʹ· Μήτε μέλι μήτε μέλισσα (4/11/18 17:42 μεταφρασμένο)

Μήτε το μέλι μήτε τας μέλισσες για μένα (θέλω).

ἐπὶ τῶν μὴ βουλομένων παθεῖν τι ἀγαθὸν μετὰ ἀπευκτοῦ.ξςʹ· Χρύσω χρυσότερα (4/11/18 17:45 μεταφρασμένο)

Πολύ πιο γλυκυμελής από μιαν άρπα,
. . . . . . . . . . . . . . . .
Πιο χρυσή απ' του χρυσού.Διὰ ἓν χωρίαμβον ἐπεκτεταμένοι
(= ἀσκληπιαδικοὶ ἐλάσσωνες)

ξζʹ· ἀλλόμαν (my 55)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Ἄβρα δηὖτε παχή‹ᾳ› σπ‹ό›λᾳ ἀλλόμαν.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ἄβρα δηὖτ' ἐπ' ἄγχ' ἆς πάλαι ἀλλόμαν.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Σαφοποέμας
Ἄβρα‹ι,› δηὖτε ‹τ›άχ‹εω›ς, πάλαι ἀλλόμαν.ξηʹ· Περὶ Λήδην (my 56)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Φαῖσι δή ποτα Λήδαν ὐακινθίνων
εὔρην ὤϊον [ἀνθέ͜ων] πεπυκαδμένον
[ὔπο].

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Φαῖσι δή ποτα Λήδαν ὐακίνθινον
πεπυκάδμενον ὤϊον
εὔρηνξθʹ· Θεράπων Ἔρως (my ah)

Λέγει που καὶ Σαπφοῖ ἡ Ἀφροδίτη ἐν ᾄσματι·

[Ὦ Ψάπφοι,] σύ τε κἆμος θεράπων Ἔρος.οʹ· Πάτριδ' ἐπόψομαι

xx Αἰνοπάθην πάτριδ' ἐπόψομαιοαʹ· Ἀέλιε (4/11/18 17:46 μεταφρασμένο)

Μα ο Ήλιος που βλέπει τα άπανταΔιὰ δύω χωριάμβω ἐπεκτεταένοι
(= ἀσκληπιαδικοὶ μείζονες)

οβʹ· Περὶ Ἔρωτα (my 64)

Πρώτην δέ φασι χλαμύδα ἐνομάσαι Σαπφὼ
ἐπὶ τοῦ Ἔρωτος εἰποῦσαν·


Ἔλθοντ' ἐξ ὀράνω πορφυρίαν περθέμενον χλάμυν.


ογʹ· Πρὸς Χάριτας (my 65)

‹Β›ροδοπ‹ά›χεες ἄγναι Χάριτες, δεῦτε Δίος κόραι.οδʹ· Ἤρων (my u)

Ἤρων ἐξεδίδαξ᾽ ἐ‹γ› Γυάρων τὰν ‹τ›ανυ‹σί›δρομον.οεʹ· Οὐδ' ἴαν δοκίμωμι (my 69)

Οὐδ' ἴαν δοκίμωμι προσίδοισαν φάος ἀλίω
ἔσσεσθαι σοφίαν πάρθενον εἰς οὐδένα πω χρόνον
τοιαύταν.


οςʹ· Πρὸς ἀπαίδευτον γυναῖκα

Κατθάνοισα δὲ κείσῃ ͜οὐδέ ποτα μναμοσύνα σέθεν
ἔσσετ᾿ οὐδέ πόθα ͜‹εἰς› ὔστερον· οὐ γὰρ πεδέχῃς βρόδων
τὼν ἐκ Πιερίας, ἀλλ᾿ ἀφάνης κἀν Ἀίδα δόμῳ
φοιτάσῃς πεδ᾿ ἀμαύρων νεκύων ἐκπεποταμένα.


οζʹ· Σκῶψις τῆς Ἀνδρομέδας (my 70)

Τίς ‹σοι› δ' ἀγροΐωτις ‹θαλύει νῦν› νόον, ‹ὄττα δὴ›
Στόλαν ἀγροΐωτιν ‹περιβαίνει τοι› ἐπεμμένα,
Οὐκ ἐπισταμένα τὰ βράκε' ἔλκην ἐπὶ τῶν σφύρων?οηʹ· Ἄρευς φαῖσι (Bergk 71)

Ὀ δ' Ἄρευς φαῖσί κεν Ἄφαιστον ἄγην βίᾳοθʹ· Ἀδμήτου λόγον

Ἀπὸ δὲ τοῦ ῥηθέντος Ἀδμήτου σκόλιόν τι ἐν Ἀθήναις ἦν ᾀδόμενον,
ὡς καὶ Παυσανίας φησὶν ἐν τῷ οἰκείῳ λεξικῷ, λέγων ὡς
οἱ μὲν Ἀλκαίου, οἱ δὲ Σαπφοῦς, οἱ δε Πραξίλλης τῆς Σικνωνίας.
Ἀρχὴ δὲ τοῦ μέλους αὕτη·


Ἀδμήτω λόγον, ὦ 'ταῖρε, μάθων τοὶς ἀγάθοις φίλη,
τῶν δειλῶν δ' ἀπέχου.πʹ· Ἀβάκην τὰν φρέν' ἔχω (my af)

xx ἀλλά τις οὐκ ἔμμι παλιγκότων
ὄργαν, ἀλλ᾽ ἀβάκην τὰν φρέν’ ἔχω. ux


Ἐπεκτομαὶ ποικιλότεραι

παʹ· χερρόμακτρα (my 44)

Σαπφὼ δ' ὅταν λέγῃ ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν μελῶν πρὸς τὴν Ἀφροδίτην·

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Χε‹ρ›ρόμακτρα δὲ κὰ‹κ κ›ό‹μα›ν,
Πορφύρα κατα‹ρ›ταμένα, τὰ Τῖμας

Ἔς ‹τ›' ἔπεμψ’ ἀπὺ Φωκάας,
Δῶρα τίμια κὰ‹κ κ›ό‹μα›ν.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
Χε‹ρ›ρόμακτρα δὲ κὰ‹κ κ›ό‹μα›ν,
Πορφύρα καταΰτμενα,
Τά τ‹ο›ι Μ‹ν›ᾶσις ἔπεμψ’ ἀπὺ Φωκάας,

Δῶρα τίμια κὰ‹κ κ›ό‹μα›ν.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
[Νύκτι τᾷδε σύ μ' εἴσαο,
Ὦ χρυσόστεφαν' Ἀφροδίτ'
Ὄναρ ἀθαάτω τέω πλέκοισα

Κρᾶτος ἀμβροσίαν κόμαν,]
Χε‹ρ›ρόμακτρα δὲ κὰγ γ‹έ›ν‹υω›ν,
Πορφύρα κατα‹ρ›ταμένα, τὰ Τῖμας

Ἔς ‹τ›' ἔπεμψ’ ἀπὺ Φωκάας,
Δῶρα τίμια κὰγ γ‹έ›ν‹υω›ν.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
Χε‹ρ›ρόμακτρα δὲ †καγγόνων†,
Πορφύρα κὰτ ἀΰτμενα,
Τά τ‹ο›ι Μ‹ν›ᾶσις ἔπεμψ’ ἀπὺ Φωκάας,

Δῶρα τίμια ‹Μ›αόνων.

κόσμον λέγει κεφαλῆς τὰ χειρόμακτρα, ὡς καὶ ἑκαταῖος δηλοῖ.πβʹ· Τεθνάκην δ' ἀδόλως θέλω (4/11/18 19:35 μεταφρασμένο)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή

«[Ουδέποτε θα βλέψω την Ατθίδα,]
Και αδόλως θέλω να είχω πεθάνει».
Αυτή πολύ κλαίοντας εγκατέλειπέ με,

Και τούτο έλεξε προς με:
«Ω οποία δεινά είχουμε πάθει,
Σαπφώ, αληθινώς απροθύμη σ' αφήνω»

Εγώ ούτως απάντησά την:
«Χαρούμενη πηγαίνε, και να θυμάσαι
Εμένα: επειδή ξέρεις ότι σ' είχα στην καρδιά.

Και αν δε θυμάσαι, θέλω να σε κάνω
Να θυμάσαι αυτά (που θα ξεχνάς)
Φίλα και καλά που εμείς επάσχομε:

[Πολλούς στεφάνους] ίων
και [ρόδων] και [κρόκων] όμως
Έθετες γύρω το κεφάλι [σου] κοντά μου,

Και πολλές υποθυμιάδες
Πλεκτές γύρω το απαλό στήθος,
Καμωμένες με άνθη [χαριτωμένα],

Και με πολλή αλοίφη ακριβή
Και βασιλική [αφθόνως]
Άλειψες [την κόμην] την καλήν,

Και σε στρώμνες μαλακές
Κοντά απαλές σύντροφες
[Άμεσα] απέτινες το πόθος νεανίδων,

Και δεν υπήρχε ούτε [λόφος] οὔτε κρόταφος
Ούτε [ρεύμα νερού]
[Στο οποίον εμείς] δεν είχουμε περάσει,

Και [κοντά την άνοιξη] τα άλση
[Από τινα] θόρυβο [πληρόνονταν,
Μα από] τις μελωδίες [ημέτερες τις γλυκές]».

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

[Ἄτθιδ' οὔποτ' ἄρ' ὄ]ψ[ομαι,]
τεθνάκην δ' ἀδόλως θέλω.
ἄ με ψισδομένα κατελίππανεν

πόλλα, καὶ τόδ' ἔειπέ μ[οι·]
ᾬμ', ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αμεν·
Ψάπφ', ἦ μάν σ' ἀέκοισ' ἀπυλιππάνω.

τὰν δ' ἔγω τάδ' ἀμειβόμαν·
Χαίροισ' ἔρχεο κἄμεθεν
μέμναισ'· οἶσθα γὰρ ὤς ‹τ'›ἐπεδήπομεν.

αἰ δὲ μὴ͜, ἀλλά σ' ἔγω θέλω
ὄμναισαι τ[ὰ σ]ὺ λάθεαι,
ὄσσ' ἄμμ[ες φίλα] καὶ κάλ' ἐπάσχομεν·

πό[λλοις ἂ στεφάν]οις ἴων
καὶ βρ[όδων γλυ]κίων γ' ὔμοι
κὰπ π[λόκων] πὰρ ἔμοι περεθήκαο,

καὶ πόλλαις ὐπαθύμιδας
πλέκταις ἀμφ' ἀπάλᾳ δέρᾳ
ἀνθέων ἔκ[ατον] πεποημμέναις,

καὶ πόλλῳ ν[έαρο]ν σὺ χρῶ
βρενθείω πρ[οχόῳ μύρ]ω
ἐξαλείψαο κα[ὶ βασιληΐω,]

καὶ στρώμν[ας ἔπι κημένα]
ἀπάλαν πὰν [ὀνηάτων]
ἐξίης πόθο[ν ἤδε πότων γλυκί͜ων]...

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
«[xx–uu–ux]
τεθνάκην δ’ ἀ̣δόλως θέ̣λω».
Ἄ με ψισδομένα κατ̤ελί‹μ›πανεν·

πόλλα καὶ τόδ' ἔειπέ [μο]ι·
«ᾮμ' ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αμεν
Ψάπφ' μάν̣ σ̣' ἀέκοι̣σ̣' ἀ̣πυλιμπάνω»

Τὰν δ' ἔγω τάδ' ἀμειβ̣ό̣μαν
«Χαίροισ' ἔρχεο κἄ̣με̣θεν
μέμναισ̤'· οἶσθα γὰρ ὤς ‹σ›ε πεδήπομεν.

Αἰ δὲ μή,͜ λλά σ' ἔγω θέλω
ὄ̣μναισαι – σὺ δὲ δ[ὴ φ]ρασ̣αι –
ὄ̣σσ̣α τέρπ[να τε] καὶ κάλ' ἐ̣πάσχομεν·

πό̤[λλοις γὰρ στεφάν]οις ἴων
καὶ [βρόδων κρ]ο̣κίων τ̣' ὔμοι
κ̣ά̣ρ̣ [σῷ] πὰρ ἔμοι π‹ε›ρεθήκα‹ο›,

καὶ πόλλαις ὐπαθύμιδας
πλέκταις ἀμφ' ἀπάλᾳ δέρᾳ
ἀνθέων ἔ̣+β+[αλες] πεποημμέ̣ναις,

καὶ πάντα χρ[όα σὺ]ν μ̣ύρῳ
βρενθείῳ λ[ιπάρῳ] ῥύ[δο]ν
ἐξαλείψαο κα[ὶ βασ]ιλη̣ΐῳ,

καὶ στρώμν̤[αν ἐ]πὶ μολθάκαν
ἀπάλαν παρ[ὰ Σαρ]δ̣ί̣ων̤
ξίης̣ πόθο̣[ν –u νε]ανίδ̣ων,

κωὔτε τις [γάμος οὔ]τ̣ε τι
ἶρον οὔδ' ὔ[u–u] . .
πλετ' ὄππ̣[ποθεν ἄμ]μες ἀπ̣έσκομεν,

οὔκ ἄλσος . [uu– χ]όρος
[xx– κροτάλων] ψόφος,
[xx–uu–] . . . οίδιαι».


πβʹ(α)· Δαπανηρού (15/11/18 00:42 μεταφρασμένο)

Και η Σαπφὼ ομού μνημονεύει το δαπανηρό λάδι και το βασιλικό λέγοντας ούτως:

Δαπανηρού και βασιλικού


πγʹ· Κατθάνην δ' ἴμερός τις ἔχει με (my ad)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
του[x–uu–u–u–x] 3

ἦρ’ α[– xx–uu–ux]
δηρατ . [uu–ux]
Γογγύλα τ’ [ἔφατ’ “Οὔ τι πᾷ τάδ’ ἔγνως,] 6

ἦ τι σᾶμ’ ἔθε[λες δόμεναι τέαις]
παῖσι;” “Μάλιστ’”· [μειβον· Ἔρ-]
μα‹ι›ς̣ γ’ ἔσηλθ᾽ ἔπο[ρος Δίος· τάδ᾿ αὔτῳ] 9

εἶπ̣ο‹ν›· “ὦ δέσποτ᾽ ἐ[πτατόνω λύρας
ο] μὰ γὰρ μακάραν [θέαν
ο]ὔδεν ἄδομ᾽ ἔπαρθ᾽ ἀγαν [ἐπ᾿ ὄλβῳ,] 12

κατθάνην δ᾽ ἴμερός τις [χει με καὶ]
λωτίνοις δροσόεντας [ὄ-]
χ[θ]οις̣ ἴδην Ἀχερ[οντος –u–x 15

κὰ]δ δ᾽ ἐ‹ς› Ἀ͜ίδα [δόμον βάμεν ἔς τ’ ἴδην
νέκρο]ι‹ς› δε̣ύ̣ομ[αι –ux]
. . μή τι[ς –uu–u–u–x]”. 18

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
ἦρ' ἀ[
δῆρα τό[
Γογγύλα τ' [ἔφατ'· "Οὔ τι πᾳ τόδ' ἔγνως:]

ἤ τι σᾶμ' ἐθέλ[ης δεικνύναι τέαις]
παῖσι:" "Μάλιστ'", ἀμ[ειβόμαν ἔγω.͜ ἕρ-]
μας γ' εἰσῆλθ'· ἐπὶ [δὲ βλέποισ' ἔγω ϝε]

εἶπον· "Ὦ δέσποτ᾽« ἔπ[παν ἀπωλόμαν·
ο]ὐ μὰ γὰρ μάκαιραν [ἔγω θέαν
ο]ὖδεν ἄδομ' ἔπαρθ' ἄγα[ν ἔτ' ὄλβῳ,]

κατθάνην δ' ἴμμερός τις ἄ[γρεσέ με·]
λῶ στᾶσ' εἰς δροσόεντ' ἄγ[ρον σέ μ' οἶ]
Ἀτρῄδαν Ἀγαμ[έμνον' ἄγαγες πρὶν

πά]ν τε ταἴρη[τον ἄνθος Ἀχαιΐων.
χ]ρῆ δὲ τοῦτ' [ἀπυλιππάνην με φαῦ-
ο]ς, ἄτις ὀ[

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
γ̣ου[x–uu–u–u–x] 3

ἦρ’ α[– xx–uu–ux]
δηρατο[uu–ux]
Γογγύλα σ[uu–u–u–x 6

ἦ τι σᾶμ’ ἔθεσ̣[πισδε u–ux
παῖσι μάλιστα γ[–u Ἔρ-]
μα‹ι›ς̣ γ’ ἔσηλθ᾽ ἔπ . [–u–u–x] 9

εἶπ̣ο‹ν›· “ὦ δέσποτ᾽ ἔπτ[ακον οὐδαμῶς
ο] μὰ γὰρ μάκαιραν [ἔγωγ'
ο]ὔδεν ἄδομ᾽ ἔπαρθ᾽ ἀγα[ν ἄσαισι,] 12

κατθάνην δ᾽ ἴμερός τις [ἔχει με καὶ]
λωτίνοις δροσόεντας [ὄ-]
χ[θ]οις̣ ἴδην Ἀχερ[οισίοις u–x 15

.] . . δε‹σ›αιδ' . [u–uu–ux
.] . . δε̣τ̣ο . [xx–uu–ux]
. [.] μητισ[–uu–u–u–x]”. 18


πδʹ· Πρὸς Ἄτθιδα (4/11/18 23:24 μεταφρασμένο)

[Ατθίδα, η Ανακτορία, η φίλη μου και σου,
[Κατοικεί μακριά, στις] Σάρδεις,
Και πολλάκις [τρέπει το νουν] εδώ,

Σε πως κάποτε εζώουμε: βεβαίως [επίστευε]
Εσένα ίση με τη θεά
τη πολύ γνωστή, και μάλιστα έχαιρε το άσμα σου.

Μα τώρα λάμπει μεταξύ των γυαίκων
Των Λυδίων, σαν όταν, έχοντας δύσει
Ο ήλιος, α ροδοδάκτυλος σελήνη

(λάμπει), ξεπερνώντας πάντα τα αστέρια, και πέμπει
Φως στην θάλασσα την αλμύρα
Ίσως και στις εξοχές τις πολυανθέμους,

Και η δροσιά η καλή έχει χυθεί,
Και έχουν ανθίσει τα ρόδα και οι ανθρίσκοι
Οι απαλοί και ο μελίλωτος ο ανθηρός.

Μα πηγαίοντας πολύ μπρος-πίσω, θυμάται
Την απαλήν Αθίδα, απ' τη λαχτάρα καταβροχίζεται
Στις φρένας τις λεπτές, και απ' την επιθυμία στην καρδιά,

Και δυνατά ξεφωνίζει να πηγαίνουμε εκεί· και ταύτα,
Για μας δεν ανήκουστα, η νύξτα η πολυστάχη
Διηγείται διά μέσους τους [πορθμούς] της θάλασσης.

Για μας δεν είσαι εύκολο να ισωνώμαστε
Με τις θεές σχετικά με τη μορφή την εύχαρι,
[Και] αν έχεις σώμα ίσο με το του Άδωνη.

[      διά] του αιθέρα
Και [      ] Ἀφροδίτη
Και για μας νέκταρ έχυνε από [κάλπιδος]

χρυσεί̣ας [      ]
. . .      ] με τα χέρια η Πειστικότητα
]      30

]
]
] στο Γεραίστιον      33

] φίλες
] ανήκουστο κανένος [
Στον] ίρον θα πηγαίνω [      33


πεʹ· Πρὸς Κλεῖδα (my ae)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
................
................
] . θος ἀ γάρ με γέννα̣[τ' ἔφα ποτά·

σ]φ̣ᾶς ἐπ' ἀλικίας μέγα
κ]όσμ̣ο̣ν αἴ τις ἔχη φόβαι[ς
π̣ορφ̣ύρῳ κατελιξαμέ[να πλόκῳ

ἔ̣μμεναι μάλα τοῦτο δ̣ή 5
λλ' ἀ ξα̣νθοτέρα‹ι›ς ἔχη
τ̣α‹ὶ›ς κόμα‹ι›ς δάϊδος, προ[φανεστέραις

σ]τεφάν̣οισιν ἐπαρτία[ις
ἀν]θέων ἐριθαλέων
μ]ι̣τράναν δ' ἀρτίως κλ[ 10

π]οικίλαν ἀπὺ Σαρδίω[ν
] Μ̣αονίας πόλεις
................

[Στρῶφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

Σοὶ δ' ἔγω, Κλέϊ, ποικίλαν
οὐκ ἔχω πόθεν ἔσσεται
μιτράν‹αν› ἀλλὰ τῷ Μ‹υ›τ‹ι›ληνάῳ

[Στρῶφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

] . [
†παι . απειον† ἔχην πό[λις
αἴ κε̣[ν] ἦ ποικίλας κ . . [

Ταύτας τᾶς Κλεανακτίδα
φύγας ‹λα›ῖ{σ}α πόλῑς ἔχει 5
μνάματ' οἴδε γὰρ αἶνα διέρρυε

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
................
................
] . θος ἀ γάρ με γέννα̣[τ' ἔφα ποτά·

σ]φ̣ᾶς ἐπ' ἀλικίας μέγα
κ]όσμ̣ο̣ν αἴ τις ἔχη‹ι› φόβαι[ς]
π̣ορφ̣ύρῳ κατελιξαμέ[να πλόκῳ]

ἔ̣μμεναι μάλα τοῦτο δ̣ή̣ 5
λλ' ἀ ξα̣νθοτέρα‹ι›ς ἔχῃ
τ̣α‹ὶ›ς κόμα‹ι›ς δάϊδος, προ[φέρει πόλυ

σ]τεφάν̣οισιν ἐπαρτία[ν
ἀ]νθέων ἐριθαλέων·
μ]ι̣τράνᾱν δ' ἀρτίως κλ[έος ἴκᾰνε 10

π]οικίλᾱν ἀπὺ Σαρδίω[ν
Εἰ]ς̣ Ἰ̣αονίας πόλεις
................

[Στρῶφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

Σοὶ δ' ἔγω, Κλέϊ, ποικίλαν
οὐκ ἔχω πόθεν ἔσσεται
μιτράν‹αν› ἀλλὰ τῷ Μ‹υ›τ‹ι›ληνάῳ

[Στρῶφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

] . [
†παι . απειον† ἔχην πο . [
αἴ κ' ἔ[χ]η‹ι› ποικιλασκ . . . [

Ταύτα τᾶς Κλεανακτίδα
φύγας ἄ̣λ̣ι‹θ›' {α} ἔχει πόλῑς 5
μνάματ'· οἴδε γὰρ αἶνα διέρρυε


Τέλος συστάσεως γʹ


Σύστασις δʹ· Φερηκρατικοὶ
καθαροὶ καὶ ἐπεκτεταμένοι

Διὰ δακτύλους ἐπεκτεταμένοι

πςʹ· Πάννυχος (my ao)

ὄτα πάννυχος ἄσφι κατάγρειπζʹ· Περὶ ἀηδώ (my 39)

Ἦρος ἄγγελος ἰμερόφωνος ἀήδων.πηʹ· Ὠς δὲ πάϊς (my 38)

Ὠς δὲ πάϊς πεδὰ μάτερα πεπτερύγωμαι.Διὰ χωριάμβους ἐπεκτεταμένοι

πθʹ· Περὶ ἄωρον (my 57)

Ἄωρος· ἤτοι κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ὦρος μηδὲν πλέον σημαίνοντος· ὦρος γὰρ ὁ ὕπνος. Καλλίμαχος [...] καὶ Σαπφώ, οἶον·

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
Ὀφθάλμοις δὲ μέλαις νύκτος ἄωρος.


Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ὀφθάλμοις δὲ μέλαις χύτο νύκτος ἄωρος.

Ἄορος· ἄυπνος Μηθυμναῖοιϙʹ· Κατθνάσκει, Κυθέρηα (my 62)

κατθνάσκει, Κυθέρη’, ἄβρος Ἄδωνις· τί κε θεῖμεν;
καττύπτεσθε, κόραι, καὶ κατερείκεσθε χίτωνας.


Τέλος συστάσεως δʹ


Σύστασις εʹ· ἱππονακτικοὶ
διὰ δύω χοριάμβω ἐπεκτεταμένοι

Πρὸς φίλους

ϙαʹ· Πρὸς Δίκην (my 78)

Σαπφὼ δ' ἁπλούστερον τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσιν
τοῦ στεφαοῦσθαι ἡμᾶς, λέγουσα τάδε·


Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή

σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ Δίκα, πέρθεσθ᾿ ἐράτοις φόβαισιν
ὄρπακας ἀνήτ‹ω› συν‹α›έρραισ᾿ ἀπάλαισ‹ι› χέρσιν·
εὐάνθεα γὰρ ‹παρ›πέλεται καὶ Χάριτ‹α›ς μακαίρα‹ς›
μᾶλλον προτέρην· ἀστεφανώτοισι δ᾿ ἀπυστρέφονται.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

Σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ Δίκα, πέρθεσσ' ἐράταις φόβαισιν
ὄρπακας ἀνήτοιο συνέρραισ' ἀπάλαισι χέρσιν·
ταὐάνθεα γὰρ ‹παρ›πέλεται καὶ Χάριτας μάκαιρα‹ς›
μᾶλλον προτόρην· ἀστεφανώτοισι δ' ἀπυστρέφονται.

ὡς εὐανθέστερον γὰρ καὶ κεχαρισμένον μᾶλλον
τοῖς θεοῖς παραγγέλλει στεφανοῦσθαι τοὺς θύοντας.
ϙβʹ· Πρὸς Εἰρήνην (my v)

ἀσαροτέρας οὐδάμα πΩἴρανα σέθεν τύχοισαν.ϙγʹ· Πρὸς Μίκην (my w)

[. . . . . . οὐδὲ θέ]μις σε Μίκα
[. . ]ελα[ . . ] ἀ̣λ̣λά σ’ ἔγωὐκ ἐάσω
[… τὰ]ν̣ φιλότ[ατ’] ἤλεο Πενθιλήᾱν̣[
[. . . . . ]δᾰ κᾰ̣[κό]τροπ’, ἄμμα[
[. . . . . . . ] μέλ̣[ος] τι γλύκερον . [u–x 5
. . . . . . . ]α μελλιχόφων[ος –x
x–uu, – –u ἀεί]δει, λίγυραι δ᾽ ἄη[ται
. . . . . . . . . . . ] δροσ[ό]εσσα[–x]


ϙδʹ· Πρὸς Μνησιδίκην (my 76)

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν πολλῶν
Εὐμορφοτέρα, Μνασιδίκα, τᾶς ἀπάλας Γυρίννως.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Χοιροβόσκου
Ἀμορφοτέρ‹α σὺ› Μνάϊδος καὶ ἀπ‹λό›ας Πυρί‹ν›νως.ϙεʹ· ῎Υμμες πεδὰ Μοίσαν (4/11/18 23:53 μεταφρασμένο)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Ας εσείς είστε ενθουσώδεις για] τα καλά δώρα των Μουσών
Των ιοκόλπων, ω παιδιά, [και για τη] φιλώδον γλυκιά λύρα.
Το σώμα [μου], που κάποτε [πριν] ήταν απαλό, το γήρας ήδη
[Κατέλαβε και] τις τρίχες από μαυρές εγίνουν [λευκές],
Και η καρδία έχει ποιηθεί βαριά, και τα γόνατα δε φέρουν με,
Αυτά που όντα ευκίνητα εχορεύουν ίσα με φαύνους.
Ταύτα θρηνώ συχνά, μα τι θα μπορούσα να κάνω;
Είναι αδύνατο με κάποιος άνθρωπος γίνεται αγήρων.
Και λἐγουν ότι κάποτε η ροδόπηχος Ηώς, έχοντας δαμαστεί(?)
απ' του έρωτας, ήρθε στα σύνορα της γης φέροντας τον Τίθωνον,
Που ήταν καλός και νεός, μα το γήρας όμως κατέλαβε αυτό,
Που έγινε φαιό μετά χρόνο, αν και είχε αθανάτη σύζυγο.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
ὔμμιν φίλα Μοίσαν ἰο]⌟κόλ̤πων κάλα δῶρα, παῖδες,
πρέπει δὲ λάβην τὰ]⌟ν φιλἄοιδον λιγύραν χελύνναν·[
ἔμοι δ' ἄπαλον πρίν] ποτ' [ἔ]οντα χρόα γῆρας ἤδη
αἰκίσσατο, λεῦκαι δ' ἐ]γένοντο τρίχες ἐκ μελαίναν,
βάρυς δέ μ' ὀ θμ[ο]ς πεπόηται, γόνα δ' οὐ φέροισι,
τὰ δή ποτα λαίψηρ' ἔον ὄρ̣χησθ' ἴσα νεβρίοισιν.
τὰ ‹μὲν› στεναχί‹σδ›ω θαμέως, ἀλλὰ τί κεν ποείην;
ἀγή̣ραον ἄνθρωπον ἔοντ' οὐ δύνατον γένεσθαι·
καὶ γάρ π[ο]τα Τίθωνον ἔφαντο βροδόπαχυν Αὔων
ἔρῳ δ̣έ̤[π]ας̣ εἰσανβάμεν εἰς ἔσχατα γᾶς φέροισα+ν+
ἔοντα [κ]ά̤λ̤ο̤ν καὶ νέον, ἀλλ' αὖτ̣ον ὔμως ἔμαρψε[
χρόνω̣ι [π]όλιον̤ γ̤ῆ̤ρας ἔχ[ο]ντ' ἀθανάταν ἄκοιτιν⌞.[

Συμβουλαί

ϙςʹ· Περὶ πλούτου καὶ ἀρετῆς (my ac)

Ὁ δὲ πλοῦτος οὐ μόνος ὢν καθ' ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ ἀρετῇ κεκοσμημένος, καιρίως τῶν τε ἑαυτοῦ ἀγαθῶν καὶ τῆς ἀρετῆς ἀπολαύει, συνετὴν ἔχων τὴν φροντίδα πρὸς τὸ ἀγρεύειν τὰ καλά. Τούτων γὰρ τὸ ἕτερον καθ' ἑαυτὸ οὐχ ἡδύ·

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Ὀ πλοῦτος ἄνευ ‹τᾶς› ἀρέτας οὐκ ἀσίνης πάροικος,
Τᾷ δ' ἀμφοτέρων κράσ‹εϊ› εὐδαιμονίας τό ‹γ’› ἄκρον

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ὀ πλοῦτος ‹δ'› ἄνευ ἀρέτας
οὐκ ἀσίνης πάροικος·
ἀ δὲ κρᾶσις ἀμφοτέρων
δαμονία‹ν› ἄκρ‹α›ν ἔχει·


ϙζʹ· Οὐ γὰρ θέμις (my ag)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
οὐ γὰρ θέμις ἐν μοισοπόλων ‹δόμωι›
θρῆνον θέμεν· οὔ κ’ ἄμμι πρέποι τάδε.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
[xx–uu] οὐ γὰρ θέμις ἐν μοισοπόλων ‹δόμῳ›
θρῆνον ἔμμεν' ‹ἄπαυστον, Κλέι,› οὔ κ’ ἄμμι πρέποι τάδε.


ἀσύλληπτα

ϙηʹ· Τύχοισα (my x)

] . ν
]α̣
. . . . . . . . . . ] τύχοισα
. . . . . . . . ]θέλ᾽ ὦν τ᾽ ἄπαισαν
. . . . . . τέ]λεσον νόημμα
. . . . . . . . ]έτων κάλημι
5 . . . . . . . . ] πεδὰ θῦμον αἶψα
. . . . . . . ὄ]σσα τύχην θελήσῃ[ς
. . . . . . . . ]ρ ἔμοι μάχεσθα[ι
x–uu, – –uu, – – χ]λιδάναι ’πίθεισα[
. ]ι, σὺ δ᾽ εὖ γὰρ οἶσθα
10 . ]έτει τα . λλε . .
. ]κλ̣ασ[ϙθʹ· Εὔποδα νύμφαν (my al)

] . ω [
ἦ]σαν ἐ̣ν τῶι . [
] . δὲ ιʹ κ(αὶ) ἐκάστης ὀ αʹ[

] . εν τὸ γὰρ ἐννεπε[.]η πρό̣β̣[ατον
] . ατε τὰν εὔποδα νύμφαν [
]τ̣α παῖδα Κ̣ρ̣ο̣νίδα τὰν ἰόκ[ολπ]ον [–x
] ἐ̣ς ὄργαν θεμένα τὰν, ἰόκ[ολ]π̣ος α[
] . . ἄγναι Χάριτες Πιέριδέ[ς τε] Μ̣ο[σαι 5
] . [ . ὄ]ππ̣οτ’ ἀοιδαι φρέ̣ν[ . . .]αν . [
]ς̣ ἀΐοισα λιγύραν [ἀοί]δαν
x–uu, – γά]μβρον, ἄσαροι γρ ὐ̣μαλι̣κ[ες x
x–uu x– ]σε φόβαισι, θεμέν̣α λύραν [x
] . . η χρυσοπέδι̣λ̣‹λ›[ο]ς Αὔως 10
] .ʹ στίχ(οι) ρλ[.]ʹ
15 ] μετὰ τὴν πρώτην̣ [
x–uu, – –u ] φέρονται ἐπιγεγρα[μμένοι
ἐπιθα]λάμια
] βυβλίου, κα βέλτι̣ο


]ρ̣οπ . . . . [    ] . ε . [ρʹ· ὅ ἐστιν ἐν τῷ παπύρῳ τῷ ἐξ
Ὀξυῥύγχου πρὸ τοῦ "῎Υμμες πεδὰ Μοίσαν"

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
. . . . . . κά]λ̣εσσα [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ο]ἶ̣δα [–x
. . . .] ̣πέρι̣[
. . .] ̣εικε ̣[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ν̣α [
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . φ]ύγοισα̣[
] ̣[.] ̣[. . . . . ~12 letters . . . . .] ̣δ' ἄχθην̣      5
. . . . . . . . . . . . ]χ̣υ̣θ[.] ̣[.]ω̣[. . . . . ~8 letters . . . . . α]ὔτα̣ν
. . . . . . . . . . . . . ] χ̣θο[ς .]ατι ̣[......]ọισα
. . . . . . . . . . . . . . ]μένα τὰν [πολυ]‹ώ›νυμόν σ̤ε̤
. . . . . . . . . . . . . . . ]ν̤ι θῆται στ̣[ύ]μα̤[τι] πρ̣όκοψιν̣

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
. . . . . . κά]λ̣εσσα [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] . δα [–x
. . . .] ̣πέρι̣[
. . .] ̣εικε ̣[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . α [
x–uu––uu––uu– φ]ύγοισα̣[
x–u ἐχίδνας] ̣[.] ̣[uu––u ὄδοντ]ι ̣δάχθην̣
x–uu– πάγ]χ̣υ̣ θ[έ]ο̣ι· [Κ]α̣λλ̣[οόπα, σὺ δ' α]ὔτα̣ν
. . . . . . . . . . . . . ] . χ̣θο[. .]ατι . [......]ε̣ισα
x–uu– κεκλο]μένα τὰν [πολυ]ώ̣νυμόν σ̤ε̤
x–uu– κρέσσο]ν̤ι θῆται στ̣[ύ]μα̤[τι] πρ̣όκοψιν̣


ραʹ· ὅ ἐστιν ἐν τῷ παπύρῳ τῷ ἐξ
Ὀξυῥύγχου μετὰ τὸ "῎Υμμες πεδὰ Μοίσαν"

Ὑμεῖς δὲ οἰεῖσθε τὴν ἁβρότητα χωρὶς ἀρετῆς ἔχειν τι τρυφερόν;
Καίτοι Σαπφώ [...] ᾐδέσθη τὸ καλὸν τῆς ἁβρότητος ἀφελεῖν
λέγουσα ὧδε·


Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
xx^^ ––^^ – ἐκφθ]ίμέναν νομίσδει
xx^^ – –^^ – –^^]αις ὀπάσδοι.
ἔγω δὲ φίλημμ' ἀβροσύναν, [ἴστε δὲ] τοῦτο· καί μοι
τὸ λάμπρον ἔρ‹ω›ς ἀέλιω καὶ τὸ κάλον λέλογχε      25
] ̣πιν[    ] . [...] . σ .́ .[
]φίλει ̣[
]κ̣αιν̤[

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
...ἔγω δὲ
φίλημ' ἀβροσύναν, καί μοι τὸ λάμπρον
ἔρος ἀελίω καὶ τὸ κάλον λέλογχε·

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
θάνοισαν ἄοιδον τὸ πὰν οὐδεὶς φθ]ίμέναν νομίσδει
ἄλλοισι τύχην ὄσσα θέλωσι Κρονίδ]αις ὀπάσδοι.
ἔγω δὲ φίλημμ' ἀβροσύναν, [ἴστε δὲ] τοῦτο· καί μοι
τὸ λάμπρον ἔρ‹ω›ς ‹τὠ›ελίω καὶ τὸ κάλον λέλογχε

φανερὸν ποιοῦσα πᾶσιν ὡς ἡ τοῦ ζῆν ἐπιθυμία τὸ λαμπρὸν καὶ τὸ καλὸν εἶχεν αὐτῇ.


ρβʹ· ὅ ἐστιν ἐν τῷ παπύρῳ τῷ ἐξ
Κολωνίας πρὸ τοῦ "῎Υμμες πεδὰ Μοίσαν"

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
] . οὐ[
] ε̣ὐχο̣μ̣[
] . νῦν θαλ[ί]α̣ [παρέστω
] νέρθε δὲ γᾶς περ[ίσχ]οι
κλέος μέγα μοίσει]ον ἔχοι̣σα‹ν› γέρας ὠς̣ [ἔ]ο̣ικε̣ν
πάντᾳ δέ με θαυμά]ζοιε̣ν̣ ἆς νῦν ἐπὶ γᾶς ἔοισαν
κάλεισι χελίδω] λιγύρ̤α̤ν [αἴ] κεν ἔλοισα πᾶκτιν[
ἤ βάρβιτον ἤ τάνδε χέ]λ̣υ̣ν̣ναν̣ θαλάμοισ' ἀε̣ίδω

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
] . οὐ[
] ε̣ὐχο̣μ̣[
ἔμαισιν ἐταίραις ἄμ' ἔμο]ι νῦν θαλία̣ γ̣ε[νέσθω
ἐπεὶ δέ κε γήραισα θάνω,] νέρθε δὲ γᾶς γ̣έν[ωμ]α̣ι
καὶ μοισόπολων ἔσλ]ον ἔχοι̣σαν̣ γέρας ὠς̣ [ἔ]ο̣ικε̣ν
οὔ κέν μ' ἔτι θαυμά]ζοιε̣ν̣ ἆς νῦν ἐπὶ γᾶς ἔοισαν·
φαίνην δὸς ἀοίδαν] λιγύρ̤α̤ν [α] κεν ἔλοισα πᾶκτιν[
ἔμαισι φίλαισι(ν) ] . . . . α . κάλα, Μοῖσ', ἀε̣ίδω


Τέλος συστάσεως εʹ


Σύστασις ςʹ· Ἑξάμετροι καὶ ἐλεγίακοι

Ἑξάμετροι

ργʹ· Ἐρέβινθοι (my 30)

Χρύσεοι ‹δ'› ἐρέβινθοι ἐπ' ἀϊόνων ἐφύοντο.ρδʹ· Λάτω καὶ Νιόβα (my 31)

Καλοῦσι γοῦν καὶ αἱ ἐλεύθεραι γυναῖκες ἔτι καὶ νῦν καὶ αἱ παρθένοι τὰς συνήθεις καὶ φίλας ἑταίρας, ὡς ἡ Σαπφώ·

Λάτω καὶ Νιόβα μάλα μὲν φίλαι ἦσαν ἔταιραι.ρεʹ· Κρής

Ὁ Κρὴς τήν ‹γε› θάλατταν
Ὁ Κρὴς δὴ τὸν πόντον

ἐπὶ τῶν ἐν οἷς διαφέρουσι ταῦτα φεύγειν προσποιουμένων
ἡ παρομία ἐστίν· ἐπειδὴ ναυτικώτατοι οἱ Κρῆτες ἐγένοντο.
Μέμνηται ταύτης Ἀλκαῖος.Ἐπιγράμματα τρία

ρςʹ· Ἐπὶ Αἰθοπίαν (my 118)

Παῖδες, ἄφωνος ἔοισα τόδ' ἐννέπω, αἴ τις ἔρηται,
φώναν ἀκαμάταν κατθεμένα πρὸ πόδων·
Αἰθοπίᾳ με κόρᾳ Λάτως ἀνέθηκεν Ἀρίστα
Ἀ Ἐρμοκλείδα τῶ Σαϋναϊάδα,
σὰ πρόπολος, δέσποινα γυναίκων· ᾆ σὺ χάρεισα
πρόφρων ἀμμετέραν εὐκλέϊσον γενέαν.


ρζʹ· Τίμαδος ἐπιγράμμα (my 119)

Τίμαδος ἄδε κόνις, τὰν δὴ πρὸ γάμοιο θάνοισαν
δέξατο Φερσεφόνας κυάνεος θάλαμος,
ἆς καὶ ἀποφθιμένας παῖσαι νεόθαγι σιδάρῳ
ἄλικες ἰμμέρταν κρᾶτος ἔθεντο κόμαν.


ρηʹ· Πελάγωνος ἐπιγράμμα (my 120)

Τῷ γρίπει Πελάγωνι πάτηρ ἐπέθηκε Μένισκος
Κύρτον καὶ κώπαν, μνᾶμα κακοζοΐας.


Τέλος συστάσεως ςʹ


Σύστασις ζʹ· Ἆλλοι μέτροι


Ἰωνικοὶ μέτροι


ρθʹ· Κρῆσσαί νυ (my 54)

Κρῆσσαί νύ ποτ’ ὦδ’ ἐμμελέως πόδεσσιν
ὤρχεντ’ ἀπάλοισ’ ἀμφ’ ἐρόεντα βῶμον
ποίας τέρεν ἄνθος μάλακον μάτεισαι.


ριʹ· Πλήρης μὲν ἐφαίνετ' ἀ σελάννα (my 53)

Πλήρης μὲν ἐφαίνετ’ ἀ σελάν‹ν›α·
αἲ δ’ ὠς περὶ βῶμον ἐστάθησαν


ριαʹ· ᾽Υγιείαν (Campbell inc. 18(b)-(c))

‹Πέμπων› ὀνίαν τε κὐγιείαν
‹Θάνοι›σα φύγοιμι, παῖδες, ἄβαριβʹ· Τριβώλετερ (Bergk 90)

Τριβώλετερ· οὐ γὰρ Ἀρκάδεσσι λώβαριγʹ· Πτέρα δ' ἄγνα

Πτέρα δ' ἄγνα πὰρ Ἔρωτος ἈφροδίταΜέτροι κατίοντες τὸν ῥυθμόν


ριδʹ· Πρὸς Χάριτας καὶ Μοῦσας (my 60)

Δεῦτέ νυν, ἄβραι Χάριτες, καλλίκομοί τε Μοῖσαι.ριεʹ· Δεῦρο δεῦτε Μοῖσαι (my 84)

Δεῦρο δηὖτε Μοῖσαι, χρύσιον λίποισαι…ριςʹ· Πωλυανάκτιδα παῖδα (my be)

Νῦν μὲν ἐπιτιμᾷ ταύταις (sc. Γοργοῖ γαὶ Ἀνδρομέδᾳ), νῦν δὲ ἐλέγχει, καὶ εἰρωνεύεται αὐτὰ ἐκεῖνα τὰ Σωκράτους· "τὸν Ἴωνα χαίρειν" φησὶν ὁ Σωκράτης,

Αὔτ' ἐπίημί νυ] πόλλα μοι τὰν
Π‹ω›λυανάκτιδα παῖδα χαίρην

Σαπφὼ λέγει.ριζʹ· Αἰμιτύβιον (my bf)

Ἠμιτύβιον· ἀντὶ τοῦ σουδάριον· ῥάκος ἡμιτριβὲς λινοῦν τι,
οἶον ἐκμαγεῖον. Καὶ Σαπφώ·


αἰμιτύβιον στάλασσονριηʹ· Ἐν ὀργῇ μὴ εἰπέ

σκιδναμένας ἐν στήθεσιν ὄργας
μαψυλάκαν γλῶσσαν πεφύλαχθε.


ριθʹ· Περὶ Κλεῖδα

Ἔστι μοι κάλα πάϊς, || χρυσίοισιν ἀνθέμοισιν
ἐμφέρη‹ν› ἔχοισα μόρφαν, || Κλέϊς ‹μοι› ἀγαπάτα,
ἀντί τᾶς ἔγω οὐδὲ Λυδίαν || παῖσαν οὐδ' ἔρανναν.
[Λέσβον ἐσλάβοιμί κεν… ]


Μέτροι ἀνίοντες τὸν ῥυθμό


ρκʹ· Γλύκηα μᾶτερ

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
Γλύκηα μᾶτερ, οὔτοι δύναμαι κρέκην τὸν ἴστον
πόθῳ δάμεισα παῖδος βραδίναν δι’ Ἀφροδίταν.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
Γλύκηα μᾶτερ, οὔ τοι
δύναμαι κρέκην τὸν ἴστον
πόθῳ δάμεισα παῖδος
βραδίναν δι’ Ἀφροδίταν.ρκαʹ· Ζαελεξάμαν

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Δῖλ (ἢ τοῦ Μάασ;)
Ζά ‹τ'› ἐλεξάμαν ὄναρ Κυπρογενήᾳ.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Διελεξάμαν ὄναρ Κυπρογεήᾳ.ρκβʹ· Πανδίονις

Ἐκδοκὴ αʹ
Τί με Πανδίονις ὤραν‹ν›α χελίδων

Ἐκδοκὴ βʹ
Τί με Πανδίονις, Ὤ‹ι›ρανα, χελίδωνρκγʹ· Πρὸς Καλλιόπην (my bg)

αὔτα δὲ σύ, Καλλιόπα…ρκδʹ· Τίοισιν (5/8/19 15:45 μεταφρασμένο)

Με οποίους οφθάλμους;ρκεʹ· Δέδυκε μὲν ἀ σελάννα (4/11/18 23:56 μεταφρασμένο)

Η σελήνη και αι Πλειάδες
Έχουν δύσει: είναι
Μεσάνυχτα, και περνάει ο χρόνος·
Μα εγώ μόνη ξαπλώνω.


ρκςʹ· Ψαπφοί (my 59&c)

Ἔχει μὲν Ἀνδρομέδα κάλαν ἀμοίβαν,
. . . . . . . . . . . . . . .
Ψάπφοι, τί τὰν πολύολβον Ἀφροδίταν. . .;ρκζʹ· Περὶ τέττιγος (my aa)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
πτερύγων δ᾽ ὔπα κακχέει λιγύραν ἀοίδαν,
ὄποτα φλόγιόν ‹κ’› ἐπιπτάμενον καταύ‹γ›ῃ

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Φοίγτ
πτερύγων δ' ὔπα
κακχέει λιγύραν ἀοίδαν
ὄπποτα φλόγιον †καθέ-
ταν† ἐπιπτάμενον †καταυδείη†

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Φοίγτ σὺ ταῖς ἐμοῦ διορθήσεσιν
[xx–] πτερύγων δ' ὔπα
κακχέει λιγύραν ἀοίδαν
ὄπποτα φλόγιον καθέ-
τ‹ως› ἐπιπτάμενον καταυ‹γ›η

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
πτερύγων δ' ὐπακακχέει
λιγύραν ἀοίδαν, ὄποτα φλόγι
ὀ ‹θέος› κα‹τ›έτᾳ ‹γάα›ν
ἐπι‹πε›πτάμενον καταύ‹γ›η

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Βέργκ
[Τέγγε πνεύμονα ϝοίνῳ· τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται,
ἀ δ' ὤρα χαλέπα, πάντα δὲ δίψαισ' ὐπὰ καύματος.
ἄχει δ' ἐκ πετάλων ϝάδεα τέττιξ,] πτερύγων δ' ὔπα
κακχέει λιγύραν ‹πύκνον› ἀοίδαν, ‹θέρος› ὄπποτα
φλόγιον κα‹τὰ γ›ᾶν πεπτάμενον ‹πάντα› καταυ‹άν›η.
[ἄνθει δὲ σκόλυμος· νῦν δὲ γύναικες μιαρώταται,
λέπτοι δ' ἄνδρες, ἐπεὶ καὶ κεφάλαν καὶ γόνα Σείριος
ἄζει.]ρκηʹ· Ἄνθε' ἀμέργοισαν (my ai)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
ἄνθε’ ἀμέργοισαν παῖδ’ ἄγαν ἀπάλαν

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Εὔιδόν ποτ' ἄντθε' ἀμέρ-
γοισαν παῖδ' ἄγαν ἀπάλαν ἔγω.ρκθʹ· Μᾶλις (my bd)

τέουτος ἐς Θήβα‹ι›ς πάϊς ἀρμάτεσσ‹’› ὀχήμενος
. . . . . . . . . . .
Μᾶλις μὲν ἔννη· λέπτον ἔχοισ’ ἐπ’ ἀτράκτωι λίνονρλʹ· Ποικίλλεται γαῖα (my bh)

ποικίλλεται μὲν γαῖα πολυστέφανος
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
δολοπλόκω γὰρ Κυπρογένε͜ος πρόπολονρλαʹ· Ἀδάκρυτον (my bj)

θέοι δ’ [ἐπαι]νέσ‹σ›ω[σιν αὔ]τικ’ ἀδακ[ρυτον]
θε[. . .]ηλ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ηλα[


Τέλος συστάσεως ζʹ


Σύστασις ηʹ· Ἐπιθαλάμια

Ἑξάμετροι

ρλβʹ· ᾽Υμήναον (my 91 + my 92)

Ἴψοι δὴ τὸ μέλαθρον,
ὐμήναον,
ἀέρρετε, τέκτονες ἄνδρες·
ὐμήναον.
5 γάμβρος ϝῖσος Ἄρευι,
ὐμήναον,
ἄνδρος μεγάλω πόλυ μέσδων,
ὐμήναον.
Πέρροχος, ὤς ποτ' ἄοιδος
᾽Υμήναον
Ὀ Λέσβιος ἀλλοδάποιsin.
᾽Υμήναον


ρλγʹ· Οἶον τὸ γλυκύμαλον (my 93)

οἶον τὸ γλυκύμαλον ἐρεύθεται ἄκρῳ ἐπ’ ὔσδῳ,
ἄκρον ἐπ’ ἀκροτάτῳ, λελάθοντο δὲ μαλοδρόπηες·
οὐ μὰν ἐκλελάθοντ’, ἀλλ’ οὐκ ἐδύναντ’ ἐπίκεσθαι…

Σαπφοῦς ἦν ἄρα μήλῳ μὲν εἰκάσαι τὴν κόρην [...]
τὸν νυμφίον τε Ἀχιλλεῖ παρομοιῶσαι καὶ εἰς ταὐτὸν
ἀγαγεῖν τῷ ἥρωϊ τὸν νεανίσκον ταῖς πράξεισι.
ρλδʹ· Οἴαν τὰν ὐάκινθον (my 94)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
Οἴαν τὰν υάκινθον ἐν ὤρεσι ποίμενες ἄνδρες
πόσσι καταστείβοισι, χάμαι δέ τε πόρφυρον ἄνθος...

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Οἴαν τὰν ὐάκινθον ἐν ὄρρεσι ποίμενες ἄνδρες
πόσσι καταστείβοισι, χάμαι δ' ἔτι πορφύρα ἄνθη...ρλεʹ· Ἔσπερε (my 95)

Ἑσπέρα [...] ἀπὸ τοῦ πάντας εἰσφέρειν [...] καὶ ἡ Σαπφὼ [...]
τὸν Ἕσπερον ἀστέρα εἶπε [...] ἐτυμολογοῦσα [...]·


Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
Ἔσπερε, πάντα φέρων, ὄσα φαίνολις ἐσκέδασ’ Αὔως·
Αἶγα φέρῃς τε ὄιν τε, φέρῃς ‹τ’› ἄπυ μάτερι παῖδα.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Σαφοποέμας
Ἔσπερε, πάντα φέρων, ὄσα φαίνολις ἐσκέδασ’ Αὔως·
Φέρρες ὄϊν φέρες αἶγα, φέρες δ' ἄπυ μάτερι παῖδα.Μέτροι ῥυθμῷ τροχαικῷ

ρλςʹ· Περὶ θυρώρου

Ἄλλως δὲ σκώπτει (ἡ Σαπφὼ) τὸν ἄγροικον νυμφίον
καὶ τὸν θυρωρὸν τὸν ἐν τοῖς γάμοις εὐτελέστατα
καὶ ἐν πεζοῖς ὀνόμασι μᾶλλον ἢ ἐν ποιητικοῖς.


Θυρώρῳ πόδες ἐπτορόγυιοι,
τὰ δὲ σάμβαλα πεμπεβόηα,
πίσυγγοι δὲ δέκ’ ἐξεπόνησαν.
[κὠ πάτηρ τὰ μὲν ἄλλα μέτερρος
ὐπὲρ δ' εὐγενίας βίον ἀμφισ-
βάστεις τῷ Κέκροπι ζατέλεσσεν.]

(Οἱ στίχοι 4-6 ὑπὸ τοῦ Ἔδμονδζ προσετέθησαν.)


ρλζʹ· Ὄλβιε γάμβρε (my 99)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Ὄλβιε γάμβρε, σοὶ μὲν δὴ γάμος ὠς ἄραο
ἐκτετέλεστ’, ἔχηις δὲ πάρθενον, ἂν ἄραο.
Σοὶ χάριεν μὲν εἶδος, ὄππατα δ’ ‹ἐστί, νύμφα›,
μέλλιχ’, ἔρος δ’ ἐπ’ ἰμέρτῳ κέχυται προσώπῳ·
5 ‹Δῆλα τὰ δὴ› τετίμακ’ ἔξοχά σ’ Ἀφροδίτα.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ὄλβιε γάμβρε, σοὶ μὲν δὴ γάμος, ὠς ἄρᾱο
ἐκτετέλεστ', ἔχεις δὲ πάρθενον, ἂν ἄραο·
[...]
μελλ´χιος δ' ἐ' ἰμμέρτῳ κέχυται προσώπῳ.

--Τέλος ᾄσματος--

Σοὶ χάριεν μὲν εἶδος
κὤππατα μελλιχόχρος
‹νύμφ'›, ἔρος δὲ ‹τέῳ› κάλῳ
περκέχυται ροσώπῳ,
καί σε τέτικεν ἐξόχως
Ἀφροδίτα –uu–


ρληʹ· Παρθενίας ἐπιβάλλομαι; (my 102)

Ἦρ' ἔτι παρθενίας ἐπιβάλλομαι;ρλθʹ· Τίῳ σ' ἐϊκάσδω; (my 104)

τίῳ σ᾿, ὦ φίλε γάμβρε, κάλως ἐικάσδω;
ὄρπακι βραδίνῳ σε μάλιστ᾿ ἐικάσδω.


ρμʹ· Πρὸς Παρθενίαν (my 110)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
-Παρθενία, παρθενία, ποῖ με λίποισ' ἀποίχῃ;
-Οὐκέτ' ἐσήξω σέ νυ, νύμφ', οὔκετι νῦν σ' ἐσήξω.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
-Παρθενία, παρθενία, ποῖ με λίποισ' ἀποίχῃ:
Οὐκέτι, νύμφα, προτὶ σ' ἴξω, προτὶ σ' οὐκέτ' ἴξω.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
-Παρθενία, παρθενία, ποῖ με λίποισ' ἀποίχῃ;
-Οὐκέτι ἥξω πρὸς σέ, ‹νύμφα›, οὔκετι ἥξω ‹πρὸς σέ›.ρμαʹ· Ὦ χαρίεσσα (my am)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
ὦ κάλα, ὦ χαρίεσσα κόρα

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ὦ κάλ', ὦ χαρίεσσα, [σοὶ
αἰ βροδόσφυροι Χάριτες
χρύσια τ' Ἀφρόδιτα
συμπαίζοισι ...]ρμβʹ· Χαίρετε (my ap)

Χαῖρε, νύμφα, χαῖρε, τίμιε γάμβρε, πόλλα.


ρμγʹ· Τάνδε φυλάσσετε (my aq)

....................τάνδε φυλάσσετε,
Ἐννε͜[ανείρ]οϊ, γάμβροι, [u–]υ πολίων βασίληες [x


ρμδʹ· Ἔσπερ', ὐμήναον (my ar)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
‹Ϝ›έσ‹π›ερ’, ὐμήν‹α›ον

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Τεσσεραμήνιον

Ἐκδοκὴ ἡ ὑπὸ τοῦ Ἔμονδζ προτεταμένη
ΤεσσερυμήναονΛοιποί

ρμεʹ· Δαύοις (4/11/18 23:57 μεταφρασμένο)

Ας κοιμάσαι στο στήθος της απαλής εταίρας σου.


ρμςʹ· Ἀτέρα νῦν πάϊς (my 105)

[Ἔχε δ’ ὄλβον, φίλε γάμβρ’·] οὐ‹δέποτ’ ἦν› γὰρ
Ἀτέρα νυν πάϊς, ὦ γάμβρε, τοαύτα.


ρμζʹ· Χαίροισα νὐμφα (my 103)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Χαίροισα νύμφα, χαιρέτω ‹κ'› ὀ γάμβρος.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Χαίροι τ' ἀ νύμφα, χαιρέτω τ' ὀ γάμβρος·

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς ἀνθολογίας
Ἀ νύμφα χαίροις, χαιρέτω δ' ὀ γάμβρος


ρμηʹ· Θεοὶ ἐπιλείβουσιν ἐπὶ γάμον (my 51)

κῆ δ᾽ ἀμβροσίας μὲν
κράτηρ ἐκέκρατ᾽,
Ἔρμαις δ᾽ ἔλων ὄλπιν θέοισ’ ἐοινοχόησε.
κῆνοι δ’ ἄρα πάντες
5 καρχάσι’ ἦχον
κἄλειβον· ἀράσαντο δὲ πάμπαν ἔσλα
τῷ γάμβρῳ.


Τέλος συστάσεως ηʹ


Σύστασις θʹ· ἀδήλου μέτου

ρμθʹ· Πάρθενον ἀδύφωνον (5/8/19 15:56 μεταφρασμένο)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . πάρθενο γλυκόφωνορνʹ· ϝὸν παῖδα (5/8/19 14:58 μεταφρασμένο)

τον όποιον καλεί παιδί του.ρναʹ· Μὴ κίνη χέραδας (5/8/19 15:56 μεταφρασμένο)

μην κινεί το χαλίκι


ρνβʹ· Δώσομεν (5/8/19 14:59 μεταφρασμένο)

Θα δώσουμε, λέγει ο πατέρας.ρνγʹ· Ὦ τὸν Ἀδώνιον (5/8/19 15:58 μετραφρασμένο)

Αλίμονο για τον Ἀδώνιονρνδʹ· Ἐς Ἔσπερον (Δε χρειάζεται μετάφραση)

ἀστέρων πάντων ὀ κάλιστοςρνεʹ· Χρυσαστράγαλοι (my au)

Μεσόμφαλοι δὲ φιάλαι καὶ βαλαειόμφαλοι τὸ σχῆμα προσηγορίαν ἔχουσι, χρυσόμφαλοι δὲ τὴν ὕλην, ὡς αἱ Σαπφοῦς

χρυσαστράγαλοι φίαλαιρνςʹ· Ὠΐω λευκότερον (5/8/19 15:04 μεταφρασμένο)

Πόλυ πιο λευκό απ' ένα αβγόρνζʹ· Παντοδάπαισι χροίαισιν (my ay)

Ἐρευθήεσσα δὲ (sc. λέγεται ἡ τοῦ Ἰάσωνος δίπλαξ) ἀντὶ τοῦ πυρρά, ὑπέρυθρος, καὶ ἔστι παρὰ τὸ Σαπφικόν·

xx παντοδάπαισ‹ι› μεμιγμένα
χροίαισιν uu–uu–uxρνηʹ· Κεκορημένας Γόργως (my az)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Βέργκ
xx– μάλα δὴ κεκορημέν‹α›ς
‹Γ›όργ‹ω›ς –uu–uu–ux

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν μετὰ Ἔδμονδζ
xx– μάλα δὴ κεκορημένοις
‹Γ›όργ‹ω›ς –uu–uu–uxρνθʹ· Θεράπαιναν Ἀφροδίτας (my ba)

Σαπ]φὼ{ι} δὲ τὴ[ν θεὸν·

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ παπύρου
χρυσοφάη‹ν› θερ[άπαιν]αν Ἀφροδίτ[ας

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Χρυσοφάνης ὦ Ϝεκάτα θέραπνα
Ἀφροδίταςρξʹ· Μέλημα (my bc)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
τὸ μέλημα τὦμον

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ὤς τε, μέλημα τὦμον,
Πεπτύγω.


ρξαʹ· Ἰψήλων (5/8/19 16:01 μεταφρασμένο)

Και κάτω απ' των υψηλών βουνώνρξβʹ· Ξοάνων προθύρων (Campbell 117A bis)

Ξοάνων προθύρων
ἐξεσμένωνρξγʹ· Λασίοις (my y)

[x] ἀμφὶ ‹δ᾽› ἄβροισ‹ιν› λασίοισ’ εὖ ‹Ϝ᾽› ἐπύκασσε. [–x]

καὶ φασὶν εἶναι ταῦτα σινδόνια ἐπεστραμμένα.ρξδʹ· Μέτερρα

Αἰτιά͜‹ω› τὰ μέτερρα

ὁ μέτριος μέτερρος παρ' αὐτοῖς εἴρηται.ρξεʹ· Δαίμων

–u–x ἀλλά τις ἄμμι δαίμωνρξςʹ· Ἄρευ

Ἄρευ, ὀ φόβος δ‹αΐ›κτηρρξζʹ· Ἴδρως

Ἴδρως ἀμφότεραρξηʹ· Ὄψι

Ὄψι γὰρ ἄρξατορξθʹ· Ὀΐγων

Πάντας
ὀΐγων θαλάμοιςροʹ· κλαΐην

Κλαΐην δάκρυσινροαʹ· Αὐάταν

Καὶ τὰν ἀκόρεστον αὐάτανροβʹ· Ὑπερβολαὶ ἑπτά (5/8/19 15:16 μετραφρασμένο)

Λευκοτέρα απ' το γάλα
Απαλωτέρα απ' το νερό
Πιο αρμονική από τις άρπες
Πιο αγέρωχη απ' ένα ίππο
Αβροτέρα απ' τα ρόδα
Μαλακωτέρα απ' ένα λεπτό ιμάτιο
Τιμιωτέρα απ' το χρυσόΤέλος τῶν ἀδήλου μέτρου

Σύστασις ιʹ· Ἀμετάφραστα

Σύστασις αʹ· ἀσύλληπτα

ρογʹ· P.Oxy. 2289 fr. 10

]μ̣α̣[
]ν̣ονθ[
]π .́ .[ροδʹ· P.Oxy. 2289 fr. 11

] . '[
]δ[
] . . ω[
] . ίᾱμ̣[
] ῀ισι . [ροεʹ· P.Oxy. 1231 fr. 26

]ζ[.]δ[
]τες χθ . [
] . θ' . [. .] σι[
] . ασ[
]κ[ροςʹ· P.Oxy. 1231 fr. 27

] . . . [
]πα[
]εξα[
]νε[
] . [ροζʹ· P.Oxy. 1231 fr. 4

]σ̣α̣[
]τ̣αμ[
]α̣ῖ̣εντ̣[
]δεσ̣[
]ι̣ον[
]`[ροηʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 6B

] . εο . [
προ . [
. βρο̣[
αντ̣[
. . [ροθʹ· P.Oxy. 1231 fr. 38

]ρα[
]αι[
].[ρπʹ· P.Oxy. 1231 fr. 45

]ν[
]τ̣ε . [ρπαʹ· P.Oxy. 1231 fr. 48

]ον[ρπβʹ· P.Oxy. 1231 fr. 49

] . ν̣λ̣[ρπγʹ· P.Oxy. 1231 frr. 29 (στ. γʹ-εʹ) + 42 + P.Oxy. 2081(c) fr. 1

]δη⌟ντ̣[
]νε⌟σθ[
]ω̣νγεν[
]ος· [
]ν[ρπδʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 7B

. [
τ̣ο̣ . [
γ̣α[.] . . [
ανδά[
] . αι . [ρπεʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 8

] . ι̣ρ̣α . [
] .· χαρ[
]ε̣τοπλ̣η . [ρπςʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 9

] . ο̣χ̣ . [
]ε̣ν· ο . [
] [
] . . [ρπζʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 10

] . εδ[
]ε̣κᾰα[
]ν[.] . π[
] . . . . [ρπηʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 13

[δʹ ἄγραφοι στἰχοι, κορωνὶς μεταξὺ τοῦ δʹ καὶ τοῦ εʹ]
]ετ̣[ ] . . [ρπθʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 14

] . λ[
]δ̣ύ πο[
] π . . [ρϙʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 15

] . [
] ικα[ρϙαʹ· L.Σμ. δ̄ 7A(b)

]μο[
]οργι[
]σ̣πίο[
] . [ρϙβʹ· L.Σμ. δ̄ 7A(c)

]μνᾱ [
] . κατεγ[
] . ε̣κ[ρϙγʹ· L.Σμ. δ̄ 13

]ω . [
]ασ[
]ισ' ἐ[ρϙδʹ· P.Oxy. XXI add. p. 135 fr. 1

] . [
]ασϊδρω[
] . υζ̣ᾰδ . [
]ι̣ν[ρϙεʹ· P.Oxy. XXI add. p. 135 fr. 2

] . [.] . ε[
]ν̣πο . [
]μ̣[ρϙςʹ· L.Σμ. δ̄ 17(c)

]α̣τω[
]ηας
]
]τ̣ας·ρϙζʹ· 1787 fr. 35 μέρος 1 (στ. εʹ-θʹ + ιγʹ-ιεʹ) +
     + P.Oxy. XXI add. p. 136 fr. 1
].́γαν
]
]
]
]
]

]
]⨉
[Στίχοι τινὲς δύνανται ἀπολωλεκέσθαι]
ν[.].[
γο[
.[
.[
ὄδ[ο-
αἰ[ρϙηʹ· P.Oxy. 1787 fr. 35 μέρος 2

ἐν[
σ[
ἔ[ρϙθʹ· P.Oxy. 1787 fr. 31 (στ. αʹ-δʹ) col. i + 21 l. 1

]σθην
] . ς·
]
]
[Στίχοι καὶ τέλος ᾄσματος δύνανται ἀπολωλεκέσθαι]
ἀλ̣[σʹ· P.Oxy. 1787 fr. 21 ll. 2-τέλος + fr. 31 col. ii (στ. ζʹ-ηʹ)

ἐπ̣[
φ[
ξα[
ὀπ[
ἤλ̣[
τ̣[
[Στίχοι καὶ τέλος ᾄσματος δύνανται ἀπολωλεκέσθαι]
ζα[ ὐ̣ . [σαʹ· P.Oxy. 1787 fr. 20

]
]
]
]
]
]σηνσβʹ· P.Oxy. 1787 fr. 22

α[
π[
συ[
κ[
τ . [σγʹ· P.Oxy. 1787 fr. 23

ου[
ἐν̣[
σεδ[
πα[σδʹ· P.Oxy. 1787 fr. 25 + P.Oxy. XXI add. p. 135 fr. 3

[.]ιν[
ή⌟ . [
κα[
τακ̣[
τ̣α[σεʹ· P.Oxy. 1787 fr. 39

] . ο̣ιπλυ . [
]γ̣ετοχ̣υ̣[
] . .' ά[σςʹ· P.Oxy. 1787 fr. 42

]κ̣λα̣[
ύσ . [
]έσ[σζʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 2

] . [
]δαθελ̣[
]σκέδ[σηʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 3

]
]
]ε̣σθα
]ρποναβαν
]
]εσθαι
]
] .
] _σθʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 4

] .
] .́ . ραν
] .
] . αι
]
]

]
]
]
]
] .
]
]ον·
]
]σιʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 5

]ρασθα . [
]ν[
][σιαʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 6

]εφι̣ . [
]α̣σιλη̣ . [
]εγαδ . [
] . οσ . [σιβʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 7

] .́δη[
] .́κ̣ωσα[
]ν· σοι[
] . δηκ . [
]εσ̣ι̣π̣π̣[
] . α̣λ . [
] . εσσα[
] . [.] . [σιγʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 8

] . . . [
]ζα . [
].[
]υδά . .μα .́ [
]οῖδ . [
.] .́ τ[σιδʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 9

]ι̣ο[
]έ̣δ[
] . κη[
] . [
[Στίχοι τινὲς δύνανται ἀπολωλεκέσθαι]
]α . [
]έσ̣[σιεʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 10

]τρο[
] . ω . [
] . υπ . [
]σ̣κα̣[
] . [σιςʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 11

]σ̣κι[
]σ̣ον . [
] .́ λ̣ . [
]μ̣α . [
]π̣[
]δε[
] . ν̣[σιζʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 12

] . εν̣[
] . εικ . [
]αλ̣[σιηʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 13

] .ψᾰ̣́μ[
]εξα[
] . α[σιθʹ· P.Oxy. 2293 fr. 1(a1) col. 1


]


]
]σκʹ· P.Oxy. 2293 fr. 5

] . . ι̣
]χη̣ρι
]η̣τα
]η̣σεφο
]υπολε̣
] . οσ̣τη[
]λ̣ι̣γα[
]ωνπ̣[σκαʹ· P.Oxy. 2293 fr. 6

] . ειλ[
] . ειφ . [
] . . [σκβʹ· P.Oxy. 2293 fr. 7

]οτε̣λοσ̣[
] . ουκαι . [
]ον γα[
]οτ̣ . . [σκγʹ· P.Oxy. 2293 fr. 8

] . ηναρ̣[
][
] .·
] . γ . [
]ν̣ερ[σκδʹ· P.Oxy. 2293 fr. 10b

] . [
]θιγλυ[
]ταεν[
]σ̣ . . . [σκεʹ· P.Oxy. 2293 fr. 11

]ναν· χ . [
] . πλ̣η̣ . [σκςʹ· P.Oxy. 2293 fr. 13

] . νρ̣[
] . αιγι̣[
εα[
]υ̣χησν̣[
]σ̣ι̣ασ[
]ι̣ω̣[σκζʹ· P.Oxy. 2293 fr. 14

] . [
]ταιτα̣[
]εσητοιιτ[
]τουτι̣[σκηʹ· P.Oxy. 2293 fr. 15

]αν . [
]στη . [σκθʹ· P.Oxy. 2293 fr. 16

]δεμ[
]υν' οτ̣[σλʹ· P.Oxy. 2293 fr. 17

]λη̣[
] . ρα[
]εσθ . [
]τελ . [σλαʹ· P.Vindob. 29777 fr. 1 verso

]ωικω
] . ον
] . σοτ¯σλβʹ· P.Oxy. 2357 fr. 3

] . . [] . [
]επ' ισ[
]ανεπ[
] . ν . [
] . [


σλγʹ· P.Oxy. 2357 fr. 5

]οη̣[
]νλ[
]κα[
]λυ̣ . [
]τ[
]με̣λ[σλδʹ· P.Oxy. 2299 fr. 2

] . . . [
]ηνθ[
] . φ̣α̣[
]η̣[σλεʹ· P.Oxy. 2299 fr. 8(b)

]π̣π̣[
]θάμβ̣[
]σθασ̣[
]ειτα[
]ει̣ . [


Τέλος τῶν ἀσυλλήπτων

Σύστασις βʹ· εἰκασίαι

σλςʹ· P.Oxy. 2289 fr. 7

] . α . [
]ν̣ μεντ̣[
] . κάλ . [
] . [σλζʹ· P.Oxy. 2289 fr. 8

] . . . [
]σ̣θε . [
][
] ν̣ό̣ημ̣[μα
] . α̣πεδ[
] .́ . ηνεο[
][
] χ̤ά̣ρ̣ις . [
] . ι̣φ[σληʹ· P.Oxy. 1231 fr. 17

]νθα[
]ωομ[
]ω̣· ν . . [
] ἐνάντ[ιον
] . πάππ[
τ]όλμαν [
] ἀνθρω[π-
] ὀνέχ[ην
] π̤αῖσα [σλθʹ· P.Oxy. 1231 frr. 22 + 25

] . ἔδαφ[ος
] . ικατε[
]ανέλο̣[
]
] . [] . αι
λ]επτοφών[
] . εα̣ . [σμʹ· P.Oxy. 1231 fr. 18

]γμε . [
] προλίπ[
]νυ' ἆς ἐπ[
ἄ]βρα·
ἐ]γλάθαν' ἐσ̣̣[
]ησμεθα̣̣[
]ν̣̣ῦν θαλα[μσμαʹ· P.Oxy. 1231 fr. 6

ἀ]νθεμ̣[
]ετικ[
]ό̣λει̣[
]
]τ̣έρ̣[σμβʹ· P.Oxy. 1231 fr. 7

]δ[
] . ἀκα[λ-
]τισαι[σμγʹ· P.Oxy. 1231 fr. 20

]
]ων
]
]
μάκ]α̣ιρα
]ο̣·
]νονσμδʹ· P.Oxy. 1231 fr. 31

]δ . σ[
][
ἦ]λθε
] . νσμεʹ· P.Oxy. 1231 fr. 35

[. .] . [
ο̣ . . [
Κύπ[ρι
τ̣οῦ [
φ̤[σμςʹ· P.Oxy. 1231 fr. 41

] . . [
]α τάδ̣[(ε)σμζʹ· P.Oxy. 1231 fr. 43

] . [
ἄ]νω [
][σμηʹ· P.Oxy. 1231 fr. 44

] π̣εδ['
] τι̣ [σμθʹ· P.Oxy. 1231 fr. 55

]' ἐδό̣νη[σ'
]α̣ πάμ̣[παν
]ρ̣ῆσμε . [
]
] .́ δαιζαφ[
]μ̣[σνʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 17

]αι[
] αἶγο̣[ς
]σα . [
]ε̣λα[σναʹ· P.Oxy. 1787 fr. 12

]αν̣ πα̣[
τε]λέσειε κ̣[
]ίη λελᾱ[
]ε θέλω [
] ἔχην [
]η̣· ἔφα . [
] ἀλίκ[εσσι
σνβʹ· P.Oxy. 1787 fr. 14

]αμμ̣[
]ι̣κα . [
]πόισᾰι[
]κ̣̣ . εηδον̣[
] . πλοκαμ[
]ε̣σ δ' ἄ̣μα [
] ἀνθρώπ[
] . υμαιν[
]τ̣ε κ̣αὶ π̣[σνγʹ· P.Oxy. 2357 fr. 1

]προλ[
] φ̣έρην̣ [
] .ἶδε θέλ[οισι
Ἀρ]χεάνασσα[
]δήποτ' ὄνα[ρ
]νασαμέν[
]εν ἐπηρατ[
]ν[σνδʹ· P.Oxy. 2357 fr. 4

]α . [
ἔ]κλυον ε̣[
Κ]ρ̣ανν̣ί̣α̣δες δ[
πα]ρθενίκαις . [
] . μ[
] . [σνεʹ· L. Σμ. δ̄ fr. 14(a) + P.Oxy. 1787 fr. 16 (στ. δʹ-ςʹ)

]ων ἔκα[
]αιπόλ[
]μ . [
] βροδο[
] . νθ[
] φ̣αῖμ['σνςʹ· L. Σμ. δ̄ fr. 14(b)

]α[
] πόθο̣[
] . ώβα̣[σνζʹ· P.Oxy. 1787 fr. 29

] . . [.] . [
] . σὰδ . [
]λ̣α . [
ὀ]νίᾱν [
] λ̣ύρ̣[
]ιμεδ . [
]μᾱστε̣[
] . κ[σνηʹ· L. Σμ. δ̄ fr. 15(a)

]κα[
] . πιτα̣[
γ]ένεσ̣θα̣[ι
] τῶ . [
]αν[σνθʹ· L. Σμ. δ̄ fr. 14(c) + P.Oxy. XXI add. p. 136 fr. 2

] . [
]δετα̣[
]δέ . . . [
] μμι . [
]ταμέ . [σξʹ· P.Oxy. 1787 fr. 33

] ἀπύθεσθ[αι
ὄττι τά]χιστα λ̣[
]ε̣μ̣π[
π]έρθεσ[
] .́ [. .]αισ̣[σξαʹ· L. Σμ. δ̄ fr. 25(d)

] φώνα[
] πρόσθ' . [σξβʹ· P.Oxy. 1787 fr. 24

κατ[
μή ἀ̣[
δώ . [σξγʹ· P.Oxy. 1787 fr. 30

μ]ερίμνα[
]γ̣ην [
]α̣ι̣κο̣[
]αι [σξδʹ· P.Oxy. 1787 fr. 43

[.]δω . [
τ̣ό̣λμ[ανσξεʹ· P.Oxy. 2293 fr. 2

] . υσα̣ . [
] . νῦν ἀ[
] . λαγητ̣[
]δ̣ιατ̣[σξςʹ· P.Oxy. 2293 fr. 9

] . [. .] . [
] αὔτα [
]πιαπ . [
] . τια̣[σξζʹ· P.Oxy. 2293 fr. 12

]ρ̣ι αν̣η̣κ . [
ἀπ]υσ̣τάθει̣σ̣
] . ω̣ . ναιγ[σξηʹ· P.Oxy. 2291 col. ii

στ̣' ὄ̣σσ
ϝῶν πα[ίδων
ὤνηρ [
καὶ φαι . [
ταῖς παῖ[σι
ἄκρω δ['
φοιται . [
.] . τ̣αῖς ἐ[
] . . [
ξ̣ῠσα[
αὔταν ἐ[
ἀγκωνα[
ἐκ παῖσ' ὀ[
οὖτο[ς
τὰν [
ὤσδ['
αἲμ' ὀ . [
πίκ . [
[
. .]σ . [
ευο[.]δα . [
αυᾱδεσ[
κὰκ πτ . [
ὦ παῖ Δ[ίος
ημαν . [σξθʹ· P.Oxy. 2299 fr. 14

] . ν̣οσ̣ . [
ν]ῦ̣ν ὄργαι[ς
] κύδρ . [
]ανει . . [


Τέλος τῶν εἰκασιῶν

Σύστασις γʹ· ἀρχαί καὶ τέλη στίχων

σοʹ· Πότνια δ' Αὔως

ὠς δα . [
κακ̣κ̣[

ἀτρι[
κτα̣ . [
] . [
θὰ́[
--------
στεῖχ[ε
ὠς ἴδω[
τ̣ᾶς ἐτ . [
πότνια δ[' Αὔως

χρυσόπ̣[αχυς
κᾰππο[
ταν μ[
κ̣ᾶρα . [

] . [σοαʹ· Ἐπτάξατε

ἐπτάξατε̣ [
δάφνας ὄτα̣ [
πὰν δ' ἄδιον [
ἢ κῆνον ἐλο[ίμαν
καὶ ταῖσι μὲν ἀ̣[
ὀδοίπορος ἄν[θρωπ]ος [
μύγις δέ ποτ' εἰσάϊον· ἐκλ̣[
ψύχα δ' ἀγαπάτα σὺν [μοι
τέαυτ[α]{ν} δὲ νῦν ἔμμ̣[ατ'
ἴκεσθ' ἀγανα[
ἔφθατε· κάλαν [
τά τ' ἔμματα κ[σοβʹ· Ὄνοιρε

Ὄνοιρε μελαίνα[ς διὰ νύκτος
φ[ο]ίταις ὄτα τ' ῎Υπνος [
γλύκυς̣ θ̣[έ]ο̣ς, ἦ δεῖν' ὀνίας μ[ανύματ'
ζὰ χῶρις ἔχην τὰν δύναμ[ιν
ἔλπις δέ μ' ἔχει μὴ πεδέχη[ν
μηδὲν μακάρων ἔλ̣[πομ' ἔχην
ο̣ὐ̣ γάρ κ' ἔον οὔτω[.] .́ [
ἀθύρματα κα [
γένοιτο δέ μοι [
τοὶς πάντα[σογʹ· Φαῖν' ἄμμι

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
ὦ φα̣ί̣ν̣' ἄ̣μ̣μ̣ι̣ κἠ‹ξ› ε̣ναν̤ λ̤υῖε †εγεονα†
Ψά̤πφ̣' ἦ̣ μὰν . ο+.+ . π . φιγε . . .
πέφα̣ν' ἰν̣[. . .]ρ̣ν . +σ+χ+υ+ν ὔδα̣τι δὲ
κρ̣ίνο̤ν . . [. . . .] . μ̣ήρ̣ . . ἔ̤πε' οἶα . . αι
πέπλ̣ον̣ . ιφ̣+. .+χν . ι̣ι̣ . γ . ο[. .]ια
κα̣ὶ Κ̣λε̣ῖις σάω̣‹ν› +ἔ+λο{.}ισα +. .+ ὠ̣ς
κρο̣κόεντ̣α λω̣[]ορε . σ' ἐ+β+βάλη κ‹α›ὶ
πέπ̣λον̣ πορ̣φύ̣[ρ]ιον +.+ . . ἐνδέξω +. . . . . . . .+
χ̤λαίνᾳ πέρ σ̣' [ἐξα]ρισάν‹τ›ων . ν+. . . . . . .+
στέφ̤αν̣[ο]ι πε̣ρ̣[ὶ . . . .]+. . .+θ+.+νε[.] θέον̣ ἦν
κἄ̣λθ' σσ̣α̣ μα+. . .+[ 12l. ]ονε .
φρ̣ῦσσον ὦ πρ[ 12l. ]κ̣α
πα̣ρθ+έ̣+νω̣ν πο[ 12l. πο]ή̣σω {.}
τυνα̣κκ+. .+ιπ+.+[ 6-7l. ]+. . . τ+έ̣κνο̣‹ν›
+. . . .+νν̣ο̣δ̣ . μ[]+. . . . . . .+
. +8l.+[. . . .]+. . . . .+
γυ̣να̣ί[κω]+ν . .+[. . . .]+. . .+η δό̣ν' ἔμοι
ἔδα̣ε⌜ν ἰ⌝+. . . . .+]. . . . .]+.+σε+.+ . . φφ . π
+⌜7-8l.⌝3-4l.+[. . . .]+. .+ τ̣ὰ ἔμ̣α +. . .+ ὠ̣ς +. . .+ δ̣
+⌜6l.⌝3l.+[ 6l. ]+. .+ ποττὰ τοπ
⌜+10l.+⌝[ 6l. ]+. δ+άμνατ̣ο . ἐπὶ
⌜+10l.+⌝[ 6l.]+. .+ ἀνθεμ‹›
⌜+βά+θηά σ+. . +α̣⌝[]+. . .+ ποη+τ+έον
⌜+7l.+⌝[. . . . .]+7l.+οεσε̣

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Λοβέλ-Πείδζ
[
[
π̣ε̣[
κρ[. . . . . . . . .]περ[
πέπλον [. . .]π̣υ̣σ̣χ̣[
καὶ Κλ̣ε̣[ΐς] σάω[ν
κροκόεντα [
πέπλον πορφύ[ριον . . . . .]δ̣έξω̣[.]
χλαίνᾳ πέρ σ̣' [
στέφανοι περ[ὶ
κἄλ[θ] ὄ̣σ̣σ̣α̣ μ̣[
φρυ[
πορφ[υρ
τ̣α̣π̣α̣[
[
π[

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
'Ψάπφ', ἦ μὰν οὔτως ἔγω͜ οὔ σε φιλήσω.
ὦ φαῖν' ἄμμι κἠξ εὔναν λυῖε τέαν

πεφιλημμ[έν]αν ἴσχυν, ὔδατι δὲ
κρίνον [ὠς ἀ]κήρατον παρὰ κράναν
πέπλον Χῖον ἀπύσχοισα λούεο·

καὶ Κλεῖϊς σάων καβφέροισα γρῠ́ταν
κροκόεντα λώπεά σ' ἐββάλη καὶ
πέπλον πορφύριον· κἀββεβλημμένᾳ

χλαίνᾳ πέρ σ' ἐξ[ακ]ρισάντων ἄνθινοι
στέφανοι περ[ὶ κρᾶτά σοι] δέθεντες
κἄλθ' ὄσᾳ μαίν[ης μ' ἄδεα καλλ]όνᾳ.

φρῦσσον, ὦ Πρα[ξίνω, κάρ]υ' ἄμμιν, ὠς
παρθένων πό[τον ἀδίω π]οήσω·
ἔκ τινος γὰρ θέων [ταῦτ' ἄ]μμι, τέκνον·

ἦ μὰν τᾷδ' ἀμέρ[ᾳ προτὶ] φιλτάταν
Μυτιλάνναν π[ολίων η]ὔξατ' ἤδη
γυναίκων ἀ κα[λίστα Ψ]άπφ' ἀπύβην

πεδ' ἀμμέω[ν, ἀ μάτ]ηρ πεδὰ τῶν τέκνων'.
φίλτα[τ' Ἄτθι, μῶν ἄρα] ταῦτα τὰ πρὶν
ἐπι[λάθεαι πάντ ἢ]͜ ὀμμναίσα' ἔτι;σοδʹ· Μοίσαν ἄγλαα δῶρα

Μοίσαν ἄγλα[α δῶρα
πόει καὶ Χαρίτων̣ [
βραδίνοις ἐπεβ . [
ὄργας μὴ 'πιλάθεσ[θαι
θ̣ν̣άτοισιν· πεδέχ[ην
]δ̣αλίω[σοεʹ· Ἔγεντο

ἔγεντ̣ο [
οὐ γάρ κ[σοςʹ· Νῦν δ' ἄρα

καίτ' ἐ[
μήδ' ἒν [
νῦν δ' ἀ[
μὴ βόλλε̣[ται
εὐ]μορφο̣[σοζʹ· Ἀκούην

]. .
] λβον
]ακούην
] αὔτανσοηʹ· Ἴαν ἦχον

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
]ισ̣[..]ερ̣
β]άρ̣υ [. .]ω
θ]αλ̤ά̣μοις
] . παρθέ̣νων
] ἀ̣λλ' ἴαν ἦ̣χον
] . παρθέν̤ω̤ν
]ν ὠρρ̣ώδων̣ ὐπὲρ ὂν
ἐπέσκ]ηψ' Ἦ̣ρ̣α βάλεσθ‹α›ι
ἠ]⌜ΰφ̣ρ⌝α̣ν' ἄρ' ὠ̣ξυ+βό[ων]
] ⌜παρ⌝θέη̣ι +.+ ἔν̣‹ν›επ̣ε β̣α̣+...     +
]⌜πω ἔμ̣‹μ›⌝εν ὤσ̣τ' ἀν̣ε̣ν+    +

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
[. . . . . καὶ ταῦτά σ' ἀμειβόμαν ἔγ]ω·
['Νὴ θέαν ἔγω σοι τόδ' ὀμώ]μοκα,
[ὠς οὐδ' αὔτα πόλλαις, ἀ]λλ' ἴαν ἦχον
[μόναν ὰπ τῶ Δίος τὰν] παρθενίαν,
[ὔμως δ' οὐκ ὄδδον] ὠρρώδων ὐπὲρ ὂν
[ἀπύ μοί ϝ' ἐπέσκ]ηψ' Ἦρα βάλεσθαι'.
[ταῦτ' ἔγω σ' ἠ]ΰφραν' ἄρ' ὠξυβόων δ'·
['Ἄμμι μάν,] πάρθεν', ἀ νὺξ οὐκὶ βάρυ
[φαίνετ]' ἔμμεν· ὤστ' οὐ μὴ σύ γ' ἀτύξη'...σοθʹ· Πόρπας

[Στίχοι αʹ-ιβʹ οὐ δύνανται ἀναλέγεσθαι]
αερ[
περα[
κυ̣[
σιν[
σὺ δ' . .[
τ̣ο̣ῦ . .[                  υπνου
[Στίχοι ιθʹ-κγʹ οὐ δύνανται ἀναλέγεθαι]
κ̣αλ̣λεα̣υ[
περὶ πτέρα [
.]νιεανλεφαν̣[
πό]ρ̣πας κ̣α̣ [σπʹ· Κάλαις

. . . . [.] . [
κ̣άλαις, ὠς̣ [
τοῦτό τοι φ̣[
γ̣ένεσθαι . [
ὠ̣ς̣ γάρ κε[ν
ὄ̣π̣ποι νυν [
μωσαμμ . [
ἐπώρα[
. δοσο̣[. .] . . . [
σ̣ομε . [.]ποτ .[
ο̣ὐκ αὖ ἀδέεσ[σιν
α]ὔτα γ̣ὰ̣ρ πάρο̣[ιθ'
ἴ]π̣ποις ἦχες [
α] δ' ἄλλαι παρέ̣β̣αν [
κ̣ό̣σ̣μ̣ω κῦδος ἐχ[ην
νῦν δεῖ̣ κῆνα με[
βεβά . . . . [. .] . .́ . . . [σπαʹ· Ἀσύλληπτον

[Οὐδὲν γράμμα ἐκ τῶν στίχων αʹ-ζʹ ἔμεινε]
] . ὼ
]ν̣
] . ενα
[Οὐδὲν γράμμα ἐκ τῶν στίχων ιαʹ-ιδʹ ἔμεινε]
]ο̣ι
]οις
]      .̄σπβʹ· Ἄγλαοι

].[. .]κυπ[
ἄγλαοι . [
βῶμος [
κυαν[ε
ἀργ̣[υρ
χρυ̣[σσπγʹ· Θαῦμα

. υμμ[
νυν [
θαῦμα . [
κ . . [.] . [σπδʹ· Ἀρχαὶ στίχων πλειόνων ποιητῶν

δεῦτ̣[έ] μοι νᾶσον
δ̣ύ' ἔ̣ρ̣ω̣τ̣ές με
ἔσταμε̣ν εὐχ̣ῆι
ὦ δεξαμένη[[ι]] κε̣[
σεμνὰ πολυκλ . [
πότνι' ὠράνω
Ἔρως̣ ἐπεξενώ[θη
δεῦτ' ὄλβιαι
τίς̣ ἔ̣ρ̣ω̣τος
ἤδη [μ'] ὄ̣νηαρ
χαῖρε̣ [Κ]υ̣λλάν̣ας
ὁ μέ[γα]ς̣ πόντο̣[ς
θύω[με]ν Ἀφροδ̣[ίτι
ἐπὶ Δάν̣α̣όν τι̣[
----
ἀγνὴ μῆτ[ερ
Κύπρι κα̣[ὶ
ἀνέτὠφ̣ρ̣ο̣[διτ-
ἐγρ̣έσθω μ̣ο̣[
αἰόλον φών[αν
ἄπεχ' ο̣ὖ̣ρ̣ον [
γλυκὺ μ̣ε̣[
χαῖρε χ̣α̣[ῖρε
εἶδον [] . [
γουνο[ῦμαι
νέον τ̣[
ὦ π̣αῖ̣ κ̣[
ἴθι μ . [
ωπ̣ . [


Τέλος τῶν ἀρχῶν καὶ τέλεων στίχων

Σύστασις δʹ· Τὰ λοιπά

σπεʹ· Περὶ Δωρίχας;


Δωρί]χᾱς̣ . [. . . . .] . [
]κην κέλετ', οὐ γὰρ [
]ᾰ̣ις

ὀφλισ]κᾰ́νην ἀγε̣ρωχίᾳ̣ [
ἔ]μμεν ὄαν νέ̣ο̣ισι [
] . αν φ[ί]λ[. . . . . .] . [
]μ̣ᾱ . [.]σπςʹ· Πρὸς Ἄτθιδα

] . ν . ο̣ . [
]ὰ̣μφ . [
Ἄ]τθι· σο [
] . νέφ[
][σπζʹ· Ἐόρταν φαιδίμαν


π]α̣ρκάλεισ̣ι τὰς ἐλ̣[
πάμ]παν· οὐκ ἔχη[σθα, πόθεν δυναίμαν,
μ]⌜ᾶ̤τ⌟ερ, ἐόρταν⌞⌝

φαιδί]⌜⌟μ̣αν⌞ ὤ⌟ρᾳ τέλ⌝ε⌞[σαι; τὸ δ' ἐστὶ
χάρμ' ἐ]⌜παμέ⌟ρων· ἔμ⌞⌝[ε δ' εὔφρον' εἴη
τυγχά]⌜ν̤η̣ν̤, θ̣⌟ᾶς ἄμ⌞⌝[μι θέοι δίδωσι
φθόγγ]⌜ο̣ν ἄκο⌟υσαι⌞⌝

–u]⌜υ̣ν' οὖτ⌟ος δ⌝ὲ⌞[u–u–x
–u] ⌜ἢ νῦν̣ ἀ̣β⌟λ̣α̣⌝β⌞[ u–u–x
–u]α̣ς δίδων τα[u–u–x
–u π]όησεν·

. . . . .
]ἐ̣πισ̣σ̣[
–u– ἄ]ν̣υστον· ε̣[–u–x
κῆ]νο τελέσθ̣η[ν

–] δ̣' ἔ̣γω πάμπ[αν uu–u–x
–u] . αν . γλώσσα [uu–u–x
–] . τα̣πυγνώ[–uu–u–x
–] ρ' ὀφέλλης̣

–] ἔρων ε . . [–uu–u–xσπηʹ· ᾽Υπίσσω

–u–x–uu–] μένοισα
[–u–x–uu]θ' ἐν θύοισι[
–u–x–u] ἔχοισαν ἔσλ[α
–uu–x

–u–x–uu]ει δὲ βαῖσα
[–u–x–uu ε]ὖ γὰρ ἴδμεν
[–u–x–uu–]ιν ἔργων
[–uu–x

–u–x–uu–] δ' ὐπίσσω
[–u–x–uu κ]ἀπὶ κῦδ[ος
–u–x–uu–] τόδ' εἴπη[ν
–uu–x]σπθʹ· Ἀϝάδην

]βλ̣α . [
–u] ἔργον· ἀ+λ+λ̣' ἄ̣γ̣ε [–u–x
–u–] ρέθος δοκί̣[μ –u–x
–uu]ησθαι

–]ν̣ ἀ‹ϝ›άδην χ . [–uu–u–x
αἰ δ]ὲ μ̣ὴ χείμω̣ν [uu–u–x
–u]τ̣οισαν ἄλγεα . [-u–x
–uu–]δε

] . [σϙʹ· Ταῦτα νόεισαι

[–u–x–uu–u–x
]ν̣[. .] . [
]. ιτασαδ[
ταῦ]τα νόεισαι

]πο̣[σϙαʹ· Μέτρια

] . ι̣ω̣ν[
] μ̣έτρια κα̉[ὶ
β]ά̣θυ δ' οὐ . [
]α̣ν̣[σϙβʹ· Πότνια

]
]ανταμε̣[
] . ι̣ πὀτνια[
]α̣ψατ[
]ο̣νσϙγʹ· Ὄρμοις

] πέπλ[ον
τ]οὶ+ς+ ὄρ̣μ̣οις [.]τ̤ε̣[
] . . . . . . +. .+ [.] ω̣ [
] . αλ̣ +. . .+ . [. .]α̣π̣οι̣[
] +. . . .+ . ω̣[. . . .]τ̣[
] αἶ̣γ̣ο̣[ς]+. .+ . . +.+ . +. . . .+ .[
] .·
] . [.] λμ̣[.] +. .+ [.] +. . .+ || +.+ [.] . [.] . [
] . ιτε Γ̣+ό+ργοι +. . + . . [
]δε[. . .] . . [ . . ] . [
] . μ . [σϙδʹ· Ἴψοι

]δ̣' ἔμ' αὔ̣[τ
]ν' ίψοι̣ [
]ντ̣ι̣ . [
][σϙεʹ· Καί

] πρός̣ τε̣ το̣[
]τ̣ισ̣ιν· κα[ὶ
] . γο̣[σϙςʹ· Μάλιστα

] . μάλι[στα
] ἐν πυρ [
]τ̣εμε[σϙζʹ· Ἔγνως

] . . [
] ν̣ᾶϊ σ̣ὺ̣[ν
] ἔ̣γνως ἰ . [
] ἄνδρας β[σϙηʹ· Ἴνα

][
] ἴν̣α σδ[
]ωτ̣[σϙθʹ· Πρὸς Γυριννώ;

] . οισε̣[
Γ]ύριννοι
] . αὔτα̣ν
]σ' ἐοίσαι̣ς̣
ἔ]λοισατʹ· Πόλλα

].[
κ]αὶ γ̣ὰρ ἄ[
ταῦ̣τ' . . [
πό̣λ̣λ̣α̤ [
. δ . η .[
ἄ]μμε̤[
] . . [.] . . [ταʹ· Κῆνα

]ρ̣[
]ν̣δημεν . [
] . αβασκο . [
] κ̣[ῆ]να . [
] . [.] . . .̄ [τβʹ· Ἀρχαὶ στίχων τινῶν

. [
γη[
. [
σοὶ [
οὐκ [
κυ[
χ̣ρ̣[
μ[
π . [
μ[τγʹ· Σὺ δέ

].[
] σ̣ὺ δ[
] [
]αι[
]ν̣αν̣δ̣[
] . [ ][τδʹ· Τὶς πρὸς Σαπφώ;

. . . . .] . π̣ . α̣[
. . Ἀνδ]ρομέ[δα
. . . . .] . ελασ̣[
κρότ̣ην Νέμε[σιν
Ψάπφοι, σὲ φίλ[
Κύπρῳ β̣[α]σίλ[
κ̣αί τοι μέγα δ[ρον
ὄ]σσοις φαέθων̣ [
πάντᾳ κλέος [
καί σ' ἔνν Ἀχέρ[οντ
. . [. . . . . .]ν̣π̣[τεʹ· Οὐ μὰν ἐφίλης

θέ]ων μακ[άρων
κ]αὶ τοῦτ' ἔπικεν [
δ]αίμων ὀλόφ [
οὐ μὰν ἐφίλησ̣[
νῦν δ' ἔννεκα [
τόδ' αἴτιον οὔτ[
ο̣ὔδ' ἒν πόλυ [.] . γ̣ [
σ]ὺ δ' .́[τςʹ· Ἀπὺ τᾶς ἔμας γᾶς

κα]ὶ̣ γάρ μ' ἀπὺ τᾶς↵ ἔμ[ας γᾶς
] ὔμως δ'↵ ἔγεν[το
] ἴσαν θέοισιν
]ασαν ἀλίτραν[
Ἀν]δρομέδαν̣ [ὐ]π↵άξ[ει
] Ἄρ[τεμι]⌜ςμάκα⌝[ιρ]α·
]ἔον δὲ τ⌜ρόπον α⌝[ἰσ]χύνη[ται
] κ⌜όρον οὐ κατίσ⌝{[.]}χει [
]κ̣α[. . . . .] ⌜.⌝ Τυνδαρίδαι[σιν
] ἀσυ[χ]ίᾳ ⌜κα⌝[ὶ] χαρίεντ' ἀ . [
] κ' ἄδολ⌜ον⌝ [μ]ηκέτι συν[
] Μεγάρα⌜ν⌝ [τὰ]ν̣ ἀ[κβάλη]α[ντζʹ· Ἐπώμοσσεν

]οδερ̣κεν ἐπ̣ώ̣μοσσ[
]ν̣ ἔτι· τὰν παῖδα δὲ [
α]βρ[ό]ταν κἀν̣ χέρι θ[
]εν[. . . . .] παρε[δωκτηʹ· Ἔτερπε

] . οναυ[
]ην οὐδὲ [
]ης ἴμερ[
] . αι δ' ἄμα[
] . ἄνθος· [
]μερον[
] ἔτερπ[ετθʹ· Ἀδύλογοι δ' Ἔρωτες

]ν̣β . [. .] . [.]υ.

]αν Ἀφροδί[τα
ἀ]δύλογοι δ' Ἔρ[ωτες
]β̣αλλοι
α]ἲς ἔχοισα
] . ένα θαασ[σ
θ]α̣λλει
κάλ]ας ἐέρσας[τιʹ· Ἄμιλλα

] ἄ̣μιλλ
μ]νᾶμ[
νῦ]ν̣ δ' εἶμ' ἐ[
ἐπε]ρ̣σομέν[α
x–]λικ' ὐπα[
x?] . . . [.]βα[
x ὠ]ς̣ γὰρ ἔ̣παυσ[θ
οὐ] μάν κ' ἀπύ̣θ̣υσ̣[θ
x] ἀρμονίας δ̣[(ὲ)
]άθην χόρον ἄα[
x–] δ̣ὲ λίγηαν [
x– δύν]ατόν σφι̣ [
] πάντεσσι [
]επ[.] . [τιαʹ· Πάντα

].[
]. τ̣οσεσ .[
] πάντα[
]ι̣ δ' ἀτέρα[
]λοκα[
].[τιβʹ· Σύ γε

]α . [
]σετ[
]υ̣μαι . . [
] . τεχαρα̣[
]ι̣δι δοισ[
]δεν ἀμεσ[
]ος σύ γ' ἀ[
] . λονα[
] . δαλ[τιγʹ· Αὖθι

] . αι . [
]λ' αὖθι μα . [
]νώμεθ' ὀ[
] δηὖτ' ἐπιτ[
]έντηδεμ̣[
] . α γὰρ ἐκά[
].[.].[τιδʹ· Ἄλικι

] . αισ[
ἄ]λικι π[
]ω̣νκ[] ἴνα [
]τονόνε . [] . οσσ̤[
λ]άβροις ἐπὶ χ[]ε̣ί̣μ[ονας
]αν Ἄρτεμ̤ι̣[ς
]ναβλ[τιεʹ· Ὤστ' ὀ πέλης

]πάμενα̣[
].' ὤστ' ὀ πέλη[ς
]ακανσ̣ .́ [τιςʹ· Ὀπάσδοις ὀλίγαις

].[
]ν̣ πρ̣ο̣ . . [
]νως πρὸς πότ̣[
] . ατον χάλα[
] . θέλοις . οὐδυ̣[
ὀ]πάσδοις ὀλίγα[ις
] . ένα φέρεσθα[ι
] . φι̣α̣ τις̣ . . . [
ἐμ[                  ] . δ' ἄδιον εἰσορ[
το̣ῦ̣[                  ο]ἶσθα καὔτα·
κ[                  λέ]λ̣αθ' ἀλλονιά[
σε[                  ] . αν· τι̣ραδ[
ἠ[                  ]α̣ί̣ τις εἴποι
α[                  ] . σαν· ἔγω τε γάρ [σε
φιλη̣[ν                  ]μ̣' ἆς κεν ἔνηι μ' [ἀΰτμα
κᾶλ . [                  ]α̣ι μελήσην·
ἐστ . [                  ] φίλα φαῖμ' ἐχύρα γέ[νεσθαι
.]χ̣α̣[                  ]ενα[.]αις· ἀτ̣[
] . . δ' ὀνίαρ̣[ο]ς̣ [
] . πίκρος ὔμ[
]. .[.]τα̣ . θᾶδ̣[
] . α̣ τόδε δ' ἴσ̣[θι
] . ὤττι σ' ἐ . [
]α φιλήσω [
]τ̣ω τι̣ λο[
κρέ]σσον γὰρ . [
]σ̣θαι βελέω[ν
]. .[τιζʹ

(a)· Χόρδαισι διακρέκην

.] . γα . πεδὰ βαῖο̣[ν ] . α
. [.]οῖ Πωλυανάκτ[ιδ]α . . [
. . . αισ Σαμία‹ι›σιν ι̣ε . [.]το̣ισ . . . . [.] []      Κόρω̣νιςσ̣υκ̣ . ν  
‹ἐν› χόρδαισι διακρέ̣κην
ο̣λ̣ι̣σ̣β̣οδόκο̣ι̣σ̣‹ι› περκαθθώμενος
τεούτ[οι]σι φιλοφ[ό]νως
πᾶ]κτις δ' ἐλελίσδ[ε]ται προσ̣ανέ̣ως
εὔφ]ωνος δὲ δι' ο[στί]ων
ἔρπει] μυάλ̣ω δ' [πε]ί κ' ἔ̣νη̣ τ̣ρ̣[έχε]ι {χ . .}

(b)· Τὸν μάργον ὄνδειξαι θέλω

Λάτως] τε κα̣ὶ Δ̣ί̣[ος] πάϊ[ς]
] . . ε . . . [.] ἔπι[]θ̤' ὀ̣ρ̣γία̣ν[
Γρύνη]α[ν] ὐλ̣ώδ̣η λίπ̣ων
καὶ σὸν κλύ]το̣ν̣ χ̣ρ̣η[σ]τ̣ήριον
].[          ] . ε̣υμες̣[. .] . [.]ων
] . . . . [. . . . .]
] . . . . . . ἀ[μ]έ̣ραις
]ρ̣σανον[.] . τ[    ]ργία̣ν
]υ̣σομεν [    ]
]νϋμνε[          ]
κ̣α̣[          ]ε̣να̣[.]φο . [. . .]ν . ἀδελφέαν
ὠς πάϊ[ς      ] . ιο̣ . [. . .] . [      ]
οὔτις δε̣[. . .]κει̣ . θέ̣λ̣η[ι          ]
δεί̣χ̣ν̣υσ[ι . .]ε δηὖτε Πωλ̣υ̣ανακτίδαν
τὸν μάρ̣γον̣ ὄν̣δε̣ιξα̣ι̣ θέλωτιηʹ· Εὔποδα νύμφαν

]ρηον θαλάμω τ̣ωδεσ̣[
]ις εὔποδα νύμφαν ἄβ̣[ραν
] . νῦν δ[(ὲ)
]ν μοι· [
]ας γε̣ . [τιθʹ· Πάθην

]
πά]θην
]οις
]
]οι
]
]
]
]

τκʹ· Πρὸς Γοργώ;

σμικρ[
τὰν σφ[
πόλλα [
πρὶγ γα̣[
πόλλαις̣ [
τὼν σφῶ[ν
ὠδαμελ̣[
χει̣[
Γόργ̣[τκαʹ· Ἀκατάληπτον

]λ̣ακ̣[
]
]νί . [
ἀ]λίκεσ̣σι [
]
] παίδων [
]δηο̣ν
] - [Τέλος ᾄσματος?]
]
]θεντ[
]
] . θέοισ̣[
]ν αἰσχρ[
]
]α Μοῖ[σ
]τιτε[τκβʹ· Αἶγα

] . α[
] αἶγα [
] . δο . [
][τκγʹ· Ἄμα

ζ̣ὰ τὰν [
ἄμ' ἐξα[
.]α[τκδʹ· Οὐδὲν

] . οὐδὲ[ν
] τ̣αῦτα . [
]λαισι μ[
] πλήον' . [
]' ἀμφ[ὶ
] . σθεο . [
] .́ ρως . [τκεʹ· Χαλεπά

] . . . . φ[
] . [.]' θύρα . [
] .οι χαλέπ[
]δεκύ[
] . οπάλην ὀ . [
]ε[τκςʹ· Ἀλίτρα

] ἐπε[ὶ σ]τ̣έγα μ[ε
]α̣ς ἀλίτρα[
]έτ' αὐ[τκζʹ· Ἄμμε

]αμό̣ρ̣[
] ἄμμε̣[
]νπε[
]λην[
]τες· τ̣[
] . ωνω[
]μώ[
] . [τκηʹ· Μήτε

] . [
] μήτε̣ [
]δίαισα [
]ες· ἀλλ[
]φρα[
] . [τκθʹ· Πρὸς Κυθέρηαν

] . ἀκάλα . [
Δίος ἐξ] α̣ἰ̣γιόχω λ̣ά[̣χοισα
] . Κ̣υ̣θέρη' ἐ̣ὐχομ[ένᾳ μ' ἄρηξον
πρόφρ]ο̣ν ἔχοισα θῦμο̣[ν
κλ]ῦθί μ̣' ἄρας αἴ π[οτα κἀτέρωτα
]ας π̣ρ̣ολίποισ̣α Κ[ύπρον
ἦλθε]ς πεδ' ἔμαν ἰώ[αν
] . ν χα̣λέπᾳ μ[ερίμνᾳτλʹ· Σχόλια αʹ

χ̣ .
] . ντι
ν[      ] . ες ει
να[      ] . οντων
εν . [      ] Κυθερήας τρό-
φος[      θρέ]πτη
· ἐν ἄλλοις
δὲ θυ̣γ[ατέρα (τῆς) Ἀφρο]δίτης εἴρηκε τὴ[ν
Πειθὼ [      ]ησε φω̣νείη μ[
τας ἀλλη[      ] . ἑαυτῆς π̣ρ[οσα-
γόρευε· ὐμ[      ] . +.+ θ̣έλοισα[
θικονετ . [      ]ασιν χ[
ἄμμι ἀγγ[ελίαν      ]τινα[
δαίμ+ω+ν ἀ̣θ[άνατος      ] . ο̣συν[
ἵνα η . . πε . [
λέγ' {ο} ὔ̣μμε [
μεν +.+. ιε[
δηεπ . σ . [      ] .
θέλετο̣ [      ] . . φι
ον τε κ[      ] . του
. δύνατ[      ] ε̣ιμαι'
χέρρες̣ [      ] καὶ κα-
τ' ἰδίαν [      ] . ς καὶ
πρὸς τὴ[ν      μο]χ̣θ̣οῦν[
τ[.]ς προ . [      ] τανυ[
πτέρυγ[ες Ἔρωτες
     ] . ατο̣[
]ο̣φησ . [
].[τλαʹ· Σχόλια βʹ

. [      ἀγε-
ρώχου[ς
τὰς ἄγαν ἐχού-
σας γέρας· . [
Καὶ Γυρίνν[
τὰς τοιαύτας . [      uu––uu– οὐ γὰρ ἐ-
γὼ τὸ κάλλος ‹x–?› ἐπετ[ίμαν ποτα·
μέ‹σδ›ον τι γὰρ ἦν ἔμοι
[u
εἶναι καὶ ἀρετῆς̣ πο̣[      ἀλ-
λὰ μήποτ' ἔλεγε{ι} ὅτι ὄ [
κάλλ‹ε›ι εὐφημεῖσθα[ι
μοι Ζεφύρ̣ω πνεῦμα [
σοι δ' ἀν+εμ+οφόρητο
[
]ν̣ονδεκα.[
]ε̣· παῖ τᾶς μ[      πρὸς
Ἀνδρομέ]δη̣ν γέγρα[πται
] ὑπὸ Ἀνδ[ρομέδης
] . ι οὐκ εὐν̣[
]ω̣αρρε . [
] χ̣ῆτις [τλβʹ· Βοήθειαν

] . [
] . [
][
][
]ο̣υ̣τ̣ι̣ . [
]π̣οι̣η . . τ̣ . [
βο]ήθ̣εια̣ν . [
]ειν· φ[
] . . ηβ . [
ἔ]σλον [
]δ̣ . [.]ε̣[[μ̣ον]][
]θ̣ω̣σα . [
] . ωμ[
]· σουαν̣[
] ἄπαξ τοῦτ[ο
] ο̣ὔ πάντα 7[
] πρῶτον [
] . [.]οις προα[
]θ̣άνειν [
] κρ̣έσσον γὰ[ρτλγʹ· Νόημμα

]νομε[.] . [
] . ταπυ̣ν̣ . [
]μενον ϊ[
] ν̣όημμα ἀ[
]ε̣ φέροι'̣ [
] . . . [
] . γ̣[τλδʹ· Σχόλια γʹ

] . ς γὰρ [
μ]ήκετι [
] Λάτως . [
] . περὶ σα[
ἐ]πιθυμ̣[
] . τοτη . . . [
]ο̣ς φησιν α [
]νυ̣ποτου [
].[
]υ[
] . ι[
] . α μένην [
] καὶ χάριε . [
ἐν ταύτῃ] τ̣ῇ ᾠδῇ λέ[γει ὅτι
] Ἄτθιδος̣ [
] αὐτῆς̣ [
] . η β̣α̣θυ̣[
].[τλεʹ· Ἀφίκετο

]α̣ισοεμαε . οατέρυ[
] . . νόημα
]μὲν̣ ἀφίκετ' ἀ[
] . . ο̣υ̣σ̣ . . [τλςʹ· Αὖτον

]ν̣μ̣[
]ω̣[
]το . [
]τ' αὖτ̣ον . [
]ω̣ πέλετ[
]να[τλζʹ· Ἀκατάληπτον βʹ

] . . [
] . αιδεκό . [
] . σπελ̣[.] . [
] . [τληʹ· Σχόλια δʹ

] . . [.] . τα̣ Γ̣ο[γγύλα δὲ αἶ-
ψ' ἰαχ[ήθ]ησέ ‹τ'› εμα κἈρχ̣εάνα[σ-
σα Γόργω‹ς› σύνδυγο(ς)· ἀν̣τὶ τοῦ
σ̣[ύν]ζυξ· ἡ Πλειστοδίκη
[τ]ῇ̣ Γ̣[ο]ρ̣γ̣οῖ σύνζυξ μ̣ε-
τ̣ὰ τ̣[ῆς] Γ̣ογγύλης ὀν[ο]μασθή-
σετ[αι· κ]οινὸν γὰρ τὸ ὄν̣ο-
μ[α δ]έ̣δοται ἢ κατὰ τῆς̣ [ο]ἰκἰ-
α̣[ς, διὸ] Πλ[ε]ι̣σ̣τοδ̣ίκη [μὲ]ν
[αὕτη ὀνομ]α̣σθήσ̣ετ̣[αι] κυ-
[ρίως   ]η̣[    ] . ατ̣ε̣τ̣ουτ
] . νο̣ αντλθʹ· Εἰς Κύπρον

εἰ̣ς̣ Κύπ[ρον
ι̣ - - . [
- - - τ[
- - - ωγ̣[
-τμʹ· Ὠς ἀήδων

] . [
ἐξ] ρχας μεμ̣[φ
]κναɔ.λ          [
]                  [
] ὠς ἀήδων [
]                  [
][[νι]] φώναι̣[
] . . γ̣αo[τμαʹ· Κήνα

. . . [.] . . [
κήνᾱ με[τμβʹ· Ἀνθείας

]μ̣[
] ἀ̣νθε̣ί̣α̣ς ἀπυ̣[
]ες κίβισιν δ . [
]κ̣ατο κἀκ φίλ . π̣ . [
ἐ]κ̣ δ' ἔλε μ' ὄστια̣ [
]ς· περέτε . [
] . μ̣αβο . [
]ερε . [τμγʹ· Ἀτθιδήαν κεφάλαν

] . λων . [
] ἔ̣μον νό[η]μ̣μ' ἀργα . [
]α̣ΐα σὸν θ̣[ερ]ά̣πον[τα
] . ον ἀλλα . []η̣να[
Ἀ]τθι̣δήαν κεφάλαν [
] πάϊς τόνδε τελεσ . [
]ωδ̣εφ[          ]σοκ[
]οσπ[          ]ε̣ . υ[
]θ̣ριας[.] . [
]ησθε̣γα . [
] . . [[λ]]οισιν . [
]κ̣ται μελα . [
] . το γάρ κ' εἰς . [
]ι̣νον̣ . . . ω . [
] . [τμδʹ· Ὠς τὸ μέλι

] ὠς ὄ̣τ' ἐπα[ .
] πρόσθεν εμευδα[
]λ̣αμπο . [
] πάντ' ἐπιχ[
] ὠς τὸ μέλι̣ [
] ἦρ' ἔτι πᾱ́στ[
μ . [
να[
κα[
εμ[
να[τμεʹ· Ὄττινά τοι

ἄ]μμιν ἦτ' ἀρή̣ω[ν
] ὄ̣ττι̣νά τοι σὺν ἀ[
] . αι Κρόνωτμςʹ· Μαλοπάραυε

]η̣μ̣[
Ἀφρ]όδιτ̣[α
]ακεφα . . . . [
] .́ αν λύθεισα·
] . [    μαλ]ο̣πάραυε, σοὶ μὰν
] .́ δε . β[      ]ν γυναίκων
] . . . οισαν μ̣[ ] . ζάεισαι
] . ι̣ν ὄρχησθ' [ἐρό]εσσ' Ἄβανθι·τμζʹ· Σίμαν

] . . [
]φονε . [
]αρμ' ἐρο̣[
] . . ος̣ σίμαν̣[
] . ' αἴθερος ὀν[
]ε ὤσδ' ἔνα [
θα]υμάσιον μὲν . [
] . . πέφυκε δ' . [
] . ε κάλος [
] ἔφα̇ντ[ο
] . ασδελ[
]λ̣ω̣ν̇ο̣ε̣νν[
]λ̣ος· ἀμφὶ̣ [τμηʹ· Ἄοιδαι

] . σ̣ηδ . [
] ἄοιδαι θ[
] . υιλειψε̣[τμθʹ· Ὄργᾳ

] . ν̣ος̣ . [
]υ̣ν ὄργᾳ [
]κύδρ . [
]ανει . . [τνʹ· Ὦμε

] μήτ̣[
] λβι . [
]ξοισ . [
] παιδ . [
] ὦ̣μ' ω[
] πόλλα[
]τ̣[τναʹ· Κλεέννας Δίος ἀγγέλω

] . ι̣η̣π̣ . [
] . ερο . [
] . ινδη . [
] ἀμφέβ[α-
Ζε]φύρω φ . [
]χος μ' ἄλ[
δολοπ]λόκω Κύ[π]ρ̣ι̣δ[ος
προσ]ανέως πυκιν[
κλ]εέννας Δίος ἀγ[γ]έ̣λω . . [.] . [
]ος Μ̣άκαρος ἔπελθε νᾶσ̣ο̣[ν
] σέ̣μνας μέγαν ὄρκον ε . [. .]ε[
] . [[ι]]σθ . νατ . . φορωθ . [.] . [.] . [
] . [.]αρ̣οπ̣[.] λάμπρον ὤς [
] ὐπίσσω      [
-πέ]διλλ' ἐ̣πεί      [
]    [    ]τνβʹ· Σχόλια εʹ

(fr. 1)
2 ὀ μ̣εν
6 κρατοῦσι
7 (πολέ?)μων· ἡ δ' ἐφ' ἡσυχία[ς]
παιδεύουσα τὰς ἀρί-
στας οὐ μόνον τῶν
10 ἐγχωρίων ἀλλὰ καὶ
τῶν ἀπ' Ἰωνίας· καὶ
ἐν τοσαύτῃ παρὰ
τοῖς πολίταις ἀποδο-
χῇ ὤστ' ἔφη Καλλίας
15 ὁ Μυτιληναῖος ἐν
[.] . . . [      ] Ἀφροδι-
(fr. 2 col. i)
8 ]λω κε μόρραν
]νεχες παρευ
10 ]ων μοισάων
ων ἔω[ς] τοῦ η
]νην ἀπὺ τῶδε
ἐμ]μ̣όρμενον·
οὔ-
τως ἀπο]φαίνει τὰς ἐπὶ
15 βασι]λ̣ικὸν οἶκον φοι-
τώσ]ας καὶ περὶ πολ-
λοῦ π]οιουμένας
διεν]εχθῆναι καὶ
(fr. 2 col. ii)
10 νακτιδω̣[
Κλεανακ[τιδ-
ἡ παῖς κ[
ρους με . [
καὶ ὠνει̣[δι-
15 πρὸς μα[
εὐγένεια . [τνγʹ· Πάν κε δεῖνον

+π+άν κε δ[εῖνον
+ἐ+ννέπην [
γλῶσσα μ[
μυθολόγη[σαι]

κἆνδρι . [          ] ἄρ̣ιστ̣α
μέσδον [          ] . . .
         ] . . σαν
         ] . .

         ] θ̣ῦμον
         ] γ̤ὰρ
         ] . ρμω̣ς
         ] ·

         ] α̤ιν
         ]
         ]ω
σ̤ῶς τε ρ . [

καὶ γὰρ ε . [
δεύετ' ὤρ̣[αν
νύξ τε καὶ̣ [
. . οστ . [

. . ασω . . [
. . α . . α . . [
{μο} μύρ̣ι' ἄ̤σ̤τ[ρα
+αὖ+το̣ν ἀ . . . [τνδʹ· Ἔλλαβε

πᾶς̤
ἔλλαβ[ε
πολ[
ὄττι


Τέλος τῶν λοπῶν

Σύστασις εʹ· Τὰ ἐξ Σαφοποέμας

τνεʹ· P.Oxy. 1231 fr. 24

]λπ̣[
]π̣ε̣[.]νε̣[
]ελιτισθ̣[
]
]μινα̣[τνςʹ· P.Oxy. 1231 fr. 37

] . ατ . [
]ς̣ λέγεται . [
]τ̣ην̣[τνζʹ· P.Oxy. 1231 fr. 39

] ἔ̣γ̣ω . [
] κατὰ [τνηʹ· P.Oxy. 1787 fr. 8

] ἀθανα[τ-
]ερα, σε[
] .̄ λον [
]εδοισι̣ν̣[
]α̣θεισεν[
] αἰ γίνη[ται
]ν̣ακ[τνθʹ· Τὶ ἐξ Ἡσυχίου

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ χειρογράφου Ἡσυχίου

Ὠράνα· χελιδόνων ὀροφή


Ἐκδοκὴ ἡ ὀρθώσασα

ὦ 'ράννα χελίδων· ὀροφή


Ἐκδοκή ἡ τοῦ Σαφοποέμας (?)

ὠράνα· χελίδων ἐν ὀροφῇ


Ἐκδοκὴ ἡ τῇδε

Ὤραννα χελίδον· ὑπωροφία


Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

ὤραν‹ν›α χελίδων· ‹οὐρανία χελίδων·
ὄροφος›· ὀροφήΤέλος τῶν ἀμεταφράστων

Σύστασις ιαʹ· Ἁπλοῖ λόγοι

τξʹ
ἄκακος

τξαʹ
ἀμαμάξυδος/ἀμαμάξυδες

τξβʹ
ἀμάρα

τξγʹ
αὔα

τξδʹ
Πότνια Αὔως

τξεʹ
βεῦδος

τξςʹ
γρύταν

τξζʹ
Δία Ἔκτορα

τξηʹ
ζάβατον

τξθʹ
ἀγαγοίην

τοʹ
(ἄνεμον) κατώρη (κατάρη?)

τοαʹ
κίνδυν κίνδυνος

τοβʹ
Μηδέϊα

τογʹ
Μοισάων

τοδʹ
νίτρον

τοεʹ
πολυΐδριδι

τοςʹ

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
σκύθαρρον

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Φωτίου
Σκυθικὸν ξύλον

τοζʹ
μυθόπλοκον

τοηʹ
Τιμάδια
μικρὰ Τίμας

τοθʹ
Αἴγᾱ

τπʹ

(a)· γλυκύπικρον
(b)· ἀλγεσίδωρον

τπαʹ

(a)· βάρωμος
(b)· βάρμιτος/βάρμος
(c)· χέλυννα

τπβʹ

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Λοβέλ-Πείδζ
(a)· μελίφωνοι
(b)· μελλιχόφωνοι

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
... παρθένοισι
μελλιχοφώναις.

τπγʹ

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Λοβέλ-Πείδζ
σελίννοισι/σέλιννα

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
... στεφάνοισι σελιννίνοις

τπδʹ

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν χειρογράφων

αὐέουλλαι·

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν πολλῶν

αὔελλαι·

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

αὔϝολλαι·

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Λοβέλ-Πείδζ

ἄϝελλαι·

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή

ἀϝέϝελλαι·

ἄελλαι παρὰ ἄκλω

τπεʹ

ἀθρήματα

τπςʹ

μύρρα

τπζʹ

ἀηδών ἀηδοῦς

τπηʹ

ἰοίηνΤέλος τῶν ἁπλῶν λόγων

Σύστασις ιβʹ· Τὰ ἐκ τῆς τοῦ Ἔδμονδζ φαντασίας

τπθʹ· Ἔμ' ὀλβίαν ἔθηκαν

Ἀλλ' ἔμ' ὀλβίαν ἀδόλως ἔθηκαν
χρύσιαι Μοῖσαι͜ οὐδ' ἔμεθεν θανοίσας
ἔσσεται λάθα.τϙʹ· Γάνος

Ζάφθερον τα`ς ὄψιας γάνος –xτϙαʹ· Διπλασίαν

Τοῦτο δ' ἴσθι, διπλασίαν
κήναν ἄρασθα´μ' ἄμμ γένεσθαιτϙβʹ· Εἰς Ἔρωτα

Φίλτατον Γαίας γένος Ὀρράνω τετϙγʹ· Εἰς Πειθώ

Ὦ γένος θελξίμβροτον Ἀφροδίταςτϙδʹ· Διὸς πάϊς ὀ χρύσος

Διὸς γὰρ πάϊς ἐστ' ὀ χρύσος·
κῆνον οὐ σέες οὐδὲ κῖς
δαρδάπτοισ'· ὀ δὲ δάμναται
κα`φρένων βροτέαν κράτιστον.τϙεʹ· κόθαρος

Κόθαρος γὰρ ὀ χρύσος ἴω.τϙςʹ· Δαμόσιον

... ᾆ
πολυρέμβαστον φιλίαν μέμειξαι
καὶ κάλον δόκεισαν τὸ δαμόσιον.τϙζʹ· Λάθα τινὰς ἐψεύσατο

Λάθα μέν τινας ἐψεύσατο κἀτέροις,
ἀ δ' ἄνδρων ἀγάθων οὔδενα πώποτα
γνώματϙηʹ· Πρὸς νύμφαν

Ὦ βρύοισ' ἔρων βροδίων
νύμφα, τᾶς Παφίας ἀνάσσ-
ας ἄγαλμα κάλιστον,

πρὸς εὔναν ἴθι, πρὸς λέχος,
ὦτε μέλλιχα παίσεαι
παῖγνα γλύκηα γάμβρῳ.

Ἔσπερος δ' ἔκοισαν ἄγοι σ'
ἀργυρόθρονον ζυγίαν
Ἦραν θαυμανέοισαν.
Τέλος τῶν ἐκ τῆς τοῦ Ἔδμονδζ φαντασίας

Σύστασις ιγʹ· Οἱ ἐκ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας συνδυασμοί

τϙθʹ· Ἐπτάξατε (σοαʹ+ϙγʹ στ. ηʹ+σθʹ στ. δʹ-τέλος)

ἐπτάξατε̣ [μέν, παῖδες, ὐπ' ἔρνη] δροσ[ό]εσσα[ν ἄγνας]
δάφνας ὄτα̣ [– –uu– –uu–u–] . αι
πὰν δ' ἄδιον [– –uu– –uu–u οὐδ' ἒν]
ἢ κῆνον ἐλο[ίμαν
καὶ ταῖσι μὲν ἄ[κτισι u––uu–u–u]ν
ὀδοίπορος ἄν[θρωπο]ς . [
μύγις δέ ποτ' εἰσάϊον· ἐκλ̣[
ψύχα δ' ἀγαπάτα σὺν [μοι
τέαυτ[α]{ν} δὲ νῦν ἔμμ̣[ατ' ἔχοισαι
ἴκεσθ' ἀγανα[ –uu– –uu–u–u] .
ἔφθατε· κάλαν [
τά τ' ἔμματα κα̣[ὶ –uu– –uu–u–]ονυʹ· Ὄνοιρε μελαίνας (σοβʹ+σηʹ)

Ὄνοιρε μελαίνα[ς διὰ νύκτος
φ[ο]ίταις ὄτα τ' ῎Υπνος [
γλύκυς̣ θ̣[έ]ο̣ς, ἦ δεῖν' ὀνίας μ[ανύματ' ἄμμι φαίνῃς
ζὰ χῶρις ἔχην τὰν δύναμ[ιν
ἔλπις δέ μ' ἔχει μὴ πεδέχη[ν      ]η̣σθα
μηδὲν μακάρων ἔλ̣[πομ' ἔχην δὶς πολύκα]ρπον ἄβαν·
ο̣ὐ̣ γάρ κ' ἔον οὔτω[.] .́ [      ὤστε
ἀθύρματα κα [      μά]εσθαι·
γένοιτο δέ μοι [γῆρας
τοὶς πάντα [υαʹ· Περὶ ἐξορίας (τςʹ+τιʹ+σνζʹ)

] . . [.] . [x–uu– –uu κα]ὶ̣ γάρ μ' ἀπὺ τᾶς ἔμ[ας γᾶς]
ἄ̣μι[λ]λ' ἀ̣[πεκίν]ησ' ἀδο[κητ –u ] μως δ' ἔγεν[το
μ]νᾶμ[' οὐ [uu– ἀλ]λ̣ὰ . [u– –u] ἴσαν θέοισιν
[νῦ]ν̣ δ' εἶμ' ἐ[πὶ ταύτᾱν ὀ]νίᾱν [δὴ καὶ] ἄσᾱν ἀλίτραν
[ἐπο]ρ̣σομέν[α, σὺν δ' ὀ]δ̣ύν[αισ' Ἀν]δρομέδαν̣ [ὐ]πάξ[ει
ἀπά]λικ' ὐπ' ἄ[ρμ' ὐψ]ιμέδο̣[ισ'] Ἄρ[τεμι]ςμάκα[ιρ]α·
[ἀ δ'] οὐκ [ἀ]βά[κην] μὰ‹ν› στέ̣[ρ]εον δὲ τρόπον α[ἰσ]χύ-
οὔτι]ς̣ γὰρ ἔ̣παυ[σ'      ] . κ[      ] κόρον οὐ κατίσχει      [νη[ται
[ἦ] μάν κ' ἀπυθυσ' [ὦ]κ̣' ἀ[γέλα]ν Τυνδαρίδαι[σιν ἄρνων]
] ἀρμονίας δ' ἀσυ[χ]ίᾳ κὰ[τ] χαρίεντ' ἀρ[έσκοι
γ]άθην χόρον, ἆ, α[ἴ] κ' ἄδολον [μ]ηκέτι συν[
πᾶκτιν] δ̣ὲ λίγηαν Μεγάραν [τὰ]ν̣ ἀ[κάλ]α[ν λάβοισαν
δύν]ατόν σφι̣[
]πάντεσσι[
]επ[.] . [


υβʹ· Θύραμεν (τκεʹ+τκςʹ)

] . . . . φ[
] . [.]' θύραμ[εν
] .οι χάλεπ[αι μέριμναι
]δε Κύ[πρ-
ἰ]σοπάλην ὀ . [
]ἐπε[ὶ σ]τ̣έγα μ[ε
]α̣ς ἀλίτρα[
]έτ' αὐ[


υγʹ· Πρὸς Μίκην (ϙγʹ στ. αʹ-ζʹ+σοεʹ+σθʹ στ. αʹ-γʹ)

[x–uu– –uu– οὐδὲ θέ]μις σε Μίκα
[x–uu– –u γ]έλα[ν, ἀλ]λά σ’ ἔγωὐκ ἐάσω
[x–u γυναίκω]ν̣ φιλότ[ατ’] ἤλεο Πενθιλήᾱν̣
[φρένας uu– –uu–] δάκν[ε πολύ]τροπ’, ἄμμα̣[ις,
κήναισι γάρ, οὐκ ἄμμι,] μέλ̣[ος] τι γλύκερον χ[α]ρ[ίσδῃ]
ἔγεντ̣ο [δὲ νῦν ἀρμονί]α μελλιχόφων[ον] αὔραν
οὐ γὰρ κ[άλαμος ταῦτα μελίσ]δει, λίγυραι δ᾽ ἄη[τα]ι


υδʹ· Κατὰ Ἀνδρομέδην (τκθʹ+τεʹ+τδʹ+ϙηʹ+ρϙβʹ+P.Oxy. 1787 fr. 3 col. i)

] . ακάλα . [
x–uu– – Δίος ἐξ] α̣ἰ̣γιόχω λά[χοισα
x–uu– – ] . Κ̣υ̣θέρη' ε̣ὐχομ[ένᾳ μ' ἄρηξον
x–uu– –uu– πρόφρ]ο̣ν ἔχοισα θῦμο̣[ν
x–uu– κλ]ῦθί μ̣' ἄρας αἴ π[οτα κἀτέρωτα
x–uu– –uu– ]ας π̣ρ̣ολίποισ̣α Κ[ύπρον
x–uu– –uu ἦλθε]ς πεδ' ἔμαν ἰώ[αν
x–uu– –uu– –] . ν χα̣λέπᾳ μ[ερίμνᾳ
[Three lost lines]
] . ν
]α̣
θέ]ων μακ[άρων –uu– –uu– ] τύχοισα
[κ]αὶ τοῦτ ἐπίκει[ρην, ἄγ', ἐμον πῆμα] θέλ' ὦν τ', ἀπαίσᾱν
[δ]αίμων ὀλοφ[ῴα φρένας, ὦμοι τέ]λεσον νόημμα
σ̣ὺ μὰν ἐφίλης̣ [–uu– –u]έτων κάλημ‹μ›ι
νῦν δ' ἔννεκα [τοῦτ' ἄρκεσον ὦμοι] πεδὰ θῦμον αἶψα
τόδ' αἴτιον οὔτ' [αἶσχρον, ἔφα, κὤ]σ̣σα τύχην θελήσῃς
οὐδὲν πόλυ πά[σασθαι, ἀλάθως γὰ]ρ ἔμοι μάχεσθαι      7
ο]ὐδ' [νδ]ρομέ[δ' οἶ', ὄσσα δίαιται χ]λιδάνᾳ 'πίθεισα
δράσ', οὐ] λελάθ̣[ην ἀθανάτοις ἔστ]ι, σὺ δ' εὖ γὰρ οἶσθα
κρότ̣ην Νέμε[σιν κῆνον ὂς αἶσχρ' οἶδε κρ]έτει τ' ἀ[ό]λλεων
Ψάπφοι, σε φίλ[εισ' ἀμφ' ὀχέεσ' ἤρμοσε κύ]κλ̣α σ[οί τε]
Κύπρῳ β̣[α]σίλ[η' ἦλθ' ἰκετεύοισα Δί' αἶψα σέ]μνα
κ̣αί τοι μέγα δ[ρον Κρονίδαις ϝο] κατέν̤[ευσ' ὀπάσδην
ὄ]σσοις φαέθων̣ [Ἀέλοις φέγγεσιν ἀμφιβ]άσ̣κ[ει
πάντᾳ κλέος [ἔσλον
καί σ' ἐνν Ἀχέρ[οντος
. . [. . . . . .]ν̣π̣[
[6 lost lines]
]ηρος·