Tuesday, 30 April 2019

Sing to me of the wrath of Achilles

We start our series of three Homer posts today with the introduction to the Iliad and the first part of book 1 (the "pestis"). I translated that to Latin (yep, no English, sorry) hexameters in summer 2009, and edited the result in summer 2012. There is a line marked with a | on the side which seems to be one I gave up on trying to make scan. Let's go!


Τὸ προοίμιον τῆς Ἰλιάδος
Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληιάδεω Ἀχιλῆος
Οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκε,
Πολλὰς δ’ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
Ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
Οἰωνοῖσί τε πᾶσι· Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή·      5
Ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.

Ἡ νοῦσος (λόγος αʹ)
Τίς τἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι;
Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός· ὃ γὰρ βασιλῆι χολωθεὶς
Νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,      10
Οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμησεν ἀρητῆρα
Ἀτρεΐδης· ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
Λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα,
Στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
Χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,      15
Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν·
«Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί,
Ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
Ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ’ οἴκαδ’ ἱκέσθαι·
Παῖδα δ’ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ’ ἄποινα δέχεσθαι,      20
Ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀ̄πόλλωνα».
Ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ
Αἰδεῖσθαί θ’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
Ἀλλ’ οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ,
Ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·      25
«Μή σε, γέρον, κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω,
Ἢ νῦν δηθύνοντ’ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα,
Μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο·
Τὴν δ’ ἐγὼ οὐ λύσω· πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν
Ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεϊ, τηλόθι πάτρης,      30
Ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν·
Ἀλλ’ ἴθι, μή μ’ ἐρέθιζε, σαώτερος ὥς κε νέηαι».
Ὣς ἔφατ’· ἔδδεισεν δ’ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ·
Βῆ δ’ ἀκέων παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης·
Πολλὰ δ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε κιὼν ἠρᾶθ’ ὁ γεραιὸς      35
Ἀπόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠύκομος τέκε Λητώ·
«Κλῦθί μευ, Ἀργυρότοξ’, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας
Κίλλαν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις,
Σμινθεῦ, εἴ ποτέ τοι χαρίεντ’ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα,
Ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί’ ἔκηα      40
Ταύρων ἠδ’ αἰγῶν, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·
Τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν».
Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων,
Βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ,
Τόξ’ ὤμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην·      45
Ἔκλαγξαν δ’ ἄρ’ ὀιστοὶ ἐπ’ ὤμων χωομένοιο,
Αὐτοῦ κινηθέντος· ὁ δ’ ἤιε νυκτὶ ἐοικώς·
Ἕζετ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ’ ἰὸν ἕηκε·
Δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ’ ἀργυρέοιο βιοῖο·
Οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς,      50
Αὐτὰρ ἔπειτ’ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς
Βάλλ’· αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί.
Ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾤχετο κῆλα θεοῖο[…].
Proœmium Iliadis
Ī́rām pḗrcĭnĕ mī́ Pēlī́dǣ, dī́vă, Ăchī́llīs
Fū́nēstā́m, quǣ mū́lta͜ ăd Ăchī́vōs fū́nĕră iḗcīt,
Mū́ltās ḗt fōrtḗs ănĭmā́s dḗi͞ecĭt ăd Hā́dĕm
Hḗrōū́m, cănĭbū́sque͜ īllṓrūm cṓrpŏră prǽ̄bu͞it
Ā́tque͜ ăvĭbū́s cūnctī́s; Iŏvĭ’ sī́ccĕ vŏlū́ntās fĭḗbā̆t;
Ḗx quĭdem͜ ĕṓ, prīmū́m quō lī́tīs cá͞usă dĭrḗmit
Ā́trīdḗm dŏmĭnū́mquĕ vĭrū́̂m dīvū́mquĕ Ăchī́llēm.

Pestis (liber I)
Lī́ti͜ a͞utḗm dīvṓrūm quī́s pūgnam͜ ā́ppŭlĭt ī́llōs?
Fī́li͞us Lā́tōnæ͜ ā́tquĕ Iŏvī́s; quī pḗstĕ mălī́gnā
Cā́stră ŏb ī́rām rḗgi͜ āffḗcĭt, ĕt ā́gmĭnă mṓrtĕ,
Cū́m Chrȳs’ ī́llĕ săcḗrdōtḗm sprēssḗt Ăgămḗmnōn;
Vḗnĭt ĕnī́m Chrȳsḗs cĕlĕrḗs ād nā́vēs Ăchǣ́ū̂m
Fī́lĭăm ḗxēmptū́m, prĕtĭum͜ ī́nfīnī́tŭm hăbḗbat
Vī́ttāsque͜ ī́n mănĭbū́s dīvī́ lōngḗ iăcŭlā́ntīs
Scḗptro͜ a͞uré͞o sŭpĕr, ā́c cunctṓs ōrā́băt Ăchǽ̄ōs,
Ā́trīdā́squĕ dŭṓs tūm mā́xĭmă, gḗnti͞um dū́cēs:
«Ā́trīdæ͜ ā́tquĕ rĕlī́qui͜ ŏcrĕā́tī pḗrbĕne͜ Ăchī́vī,
Vṓbīs dḗnt dŏmum͜ Ŏlȳ́mpĭam͜ hăbḗntēs dī́vûm ŭt ū́rbĕm
Dḗle͞atī́s Prĭămī́, bĕnĕque͜ ūt dŏmum͜ ĕā́tīs; fī́li͞am
Cā́ram͜ ūt mī, prĕtĭum͜ ā́ccēptṓ, nūnc lī́bĕră dḗtŭr
Lṓngē iā́ctāntḗm Iŏvĭ’ fī́lĭŏlū́m vĕrĭtī́s ăb
Vṓbīs, ī́llŭm Ăpṓllĭnĕm». Ā́cclāmā́rĕ tŭm ṓmnēs
Cḗtĕr’ ŭt ā́ffĭcĕrḗntquĕ săcḗrdōtḗm dĕcŏre͜ ā́tquĕ
Ā́ccĭpĕrḗnt prĕtĭum͜ hṓc; Ăgămḗmnŏni͜ ĕa͜ h͞á͞ud plācḗbānt,
Vī́ māgnā́ pĕpŭlī́t, iūssī́t iūssū́m vĭŏlḗntŭm:
«Nḗ, prōvḗcte͜, ĕgŏ vḗl cūnctā́ntēm vḗl rĕdĕū́ntem
Tḗ prŏpĕ nā́vēm cā́rpām cṓncăvăm, ū́t te͜ ĭgĭtū́r tūm
Nḗc scēptrū́m nēc vī́ttă dĕī́ pōssī́nt ădiŭvā́rĕ; |
Sṓlvăm ĕăm͜ á͞utēm nṓn: vĕnĭḗtque͜ ĕnĭm ā́ntĕ sĕnḗctūs
Ā́rgīs, mḗ ăpŭd, é͞i, lōngḗ pătrĭā́ pĕrămā́tā,
Tḗlam͜ ŏbĕū́ntīque͜ ḗt cūm lḗctī pā́rtĭcĭpḗt me͞i;
Ī́ tămĕn, ā́c nē me͜ ḗxāsprā́rīs, sā́lvŭs ŭt ā́bs e͞as».
Sī́c dīxī́t; trĕmŭī́tquĕ sĕnḗx āc iū́ssă căpḗssi͞it;
Sī́lēns ī́tquĕ sĕquḗns rīpam͜ ǽ̄quŏrĭs ḗxstrĕpĭtā́ntīs;
Ḗt, lōnge͜ ā́bgrēssū́s, pērmū́ltă sĕnḗx ōrā́bāt
Rḗge͜ ăb Ăpṓllĭnĕ, quḗm gĕnŭī́t crīnḗm pērpū́lchra
Lā́tōna: ͜«Á͞udī me,͜ ā́rcu͜ ārgḗntĕĕ, Chrȳ́sǣ cū́stōs
Ḗt Cīllǣ́ vĕnĕrā́ndǣ, ḗt fōrti͞ór Tĕnĕdī́ dūx,
Tḗmplă cŏrṓnīs sī́ ūmquam͜ ṓrnāvī́ tĭbĭ grā́tă,
Á͞ut fĕmŭra͜ ū́mquām sī́ tĭbĭ ū́ssī pī́nguĭă, Smī́nth͞e͞u,
Tá͞urûm͜ a͞ut cā́prārū́m, mĭhĭ hā́nc nūnc pḗrfĭcĕ grā́ti͞am:
Tḗlīs sṓlvānt tú͞is mĕăm Ā́chīvī́ lăcrĭmam͜ ṓmnĕm».
Sī́c ōrā́băt, ĕū́mque͜ a͞udī́vīt Phœ̄́bŭs Ăpṓllō̆,
Dḗquĕ Ŏlȳ́mpō sū́mmo͜ īrā́tūs pḗctŏrĕ scā́ndĭt,
Ā́rcum͜ hŭmĕrī́s, tēlī́s plēnā́m phărĕtrā́mquĕ fĕrḗbăt;
Tī́nnībā́ntquĕ săgīttæ͜ hŭmĕrī́s stŏmăchṓsī mṓtī
Ṓb stŏmăchū́m; nōctī́ sĭmĭlī́squĕ sŭpḗrvĕnĭēbăt;
Cṓnsēdī́t pōsthǣ́c lōngḗ năvĭbū́s, răpĭdū́mquĕ
Tḗlūm iḗcīt; tḗrrĭbĭlḗm strĕpĭtū́mque͜ ārgḗnte͞us
Ā́rcūs fḗcīt; mū́līs prī́mum͜ ŏpĕrā́m dĕdĭt, ī́ndĕ
Pḗrpāstī́s cănĭbū́s; dēmū́m iāctā́bāt ăcū́ta
Tḗla͜ ăd Ăch͞ǽos; ēt mṓrtu͞i pḗrpĕtŭo͜ ū́rēbā́ntūr.
Cā́stră nŏvḗm lūcḗs de͞i pḗrvŏlĭtā́rĕ săgī́ttǣ[…].

Saturday, 27 April 2019

A few last poems

As I said last time, I have the poem translations to finish off. So we have translations of Homer, which are the next three posts, then a lot of Sappho, which is the post after those, and then we have a number of other poems which I will throw into this post, which will therefore admittedly be a huge mishmash. Let me list those poems.

  1. London by Blake, which I translated to Italian, verse 3 between 22 and 23 Sep 2011, verses 2 and 4 on Jan 22 2012, and verse 1 on May 8 2012, keeping the rhyme scheme but using hendecasyllabics instead of the 9-syllable lines that would correspond to the original meter;
  2. Correspondances by Baudelaire, which I translated to English and Chinese, keeping the meter (and the rhymes in English too), sometime after Easter 2012 and before that summer;
  3. The final couplet of Shakespeare's "When I do count the clock that tells the time", which I translated to Italian on Sep 16 or 17 2010; fun fact: IIRC it is this sonnet that I completely transcribed into IPA according to what I could reconstruct to be Shakespeare's pronunciation from the Great Vowel Shift diagram on Wikipedia;
  4. Ellens dritter Gesang verse 1, aka verse 1 of the original text of Schubert's Hail Mary, which I translated musically (and almost keeping the rhymes) into Italian on Feb 6 2011, with edits on Feb 21;
  5. Modern English version of the first few lines of the Geste of Robyn Hode and his meiny, which I translated sometime in spring/summer 2009, after bumping into the poem while doing research on Robin Hood for an English project and deciding to translate it integrally; the meter and rhymes were kept (modulo some eye-rhymes), and some edits were done in the summer of 2012;
  6. Chantars no pot gaire valer, aka verse 1 of a poem by Bernart de Ventadorn, which I translated into Italian hendecasyllabics and English octosyllabes, both keeping the rhymes, either between Feb 4 and 5, or in the morning of Feb 4, in 2010, while lying in bed; that neapolitanism in the Italian is a real pity, but I found no other way to make the rhyme.

The only part of the order that isn't random is that "Chantars no pot gaire valer" is the last one, because it has two translations only and I'm too lazy to do two tables to have the centered second translation in the middle of the two-column part :). Let's see all of that!


I wander thro’ each charter’d street,
Near where the charter’d Thames does flow,
And mark in every face I meet,
Marks of weakness, marks of woe.

In every cry of every Man,
In every Infant’s cry of fear,
In every voice, in every ban,
The mind-forg’d manacles I hear.

How the Chimney-sweeper’s cry
Every black’ning Church appalls;
And the hapless Soldier’s sigh
Runs in blood down Palace walls.

But most, thro' midnight streets I hear
How the youthful Harlot’s curse
Blasts the new born Infant’s tear,
And blights with plagues the Marriage hearse.
La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.

Comme des long échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
Et d’autres, corrompus, riches, et triomphants,

Ayant l’expansion des choses infinies,
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,
Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.


自然是一个寺,那里生活着桓
有时候让些困惑的言语出来;
人类那里穿过符号的森,并来
被那里的符号用熟悉的眼看。

就像悠长的回声无法被分清
当从远处来,晦涩深奥统一里,
浩渺如黑夜与光般一样,每一
美味,色彩和声音都交相呼应。

有如婴儿嫩肉般新鲜的美气,
如草原般青绿,双簧管般甜蜜,
还别的,腐败的,丰富以及凯欢

有着无边无际的事物的扩展,
就像琥珀,麝香,安息香和香息:
它们歌颂精神和意识的狂喜。
And nothing ’gainst time’s scythe can make defence
Save breed to brave him when he takes thee hence.
Ave Maria! Jungfrau mild.
Erhöre einer Jungfrau flehen
Aus diesem Felsen starr und wild,
Soll mein Gebet zu dir hinwehen.
Wir schlafen sicher bis zum Morgen,
Ob Menschen noch so grausam sind,
O Jungfrau, sieh der Jungfrau Sorgen,
O Mutter, hör ein bittend Kind!
Ave Maria!
LITHE and listen, Gentlemen,
That be of free-born blood:
I shall you tell of a good yeoman,
His name was Robin Hood.
Robin was a proud outlaw,
The while he walked on ground;
So courteous an outlaw as he was one
Was never none y-found.
Robin stood in Barnèsdale,
And leaned him to a tree;
And by him stood Little John,
A good yeoman was he.
And also did good Scathèlock,
And Much, the miller’s son;
There was none inch of his body,
But it was worth a groom.
Then bespake him Little John
All unto Robin Hood:
‘Master, an ye would dine betimes
It would do you much good.’
Then bespake him good Robin:
‘To dine I have no lest,
Till that I have some bold baron,
Or some uncouth guest,
Till that I have some bold baron
That may pay for the best,
Or else some knight, or some squièr
That dwelleth here by West.’
A good mannèr then had Robin;
In land where that he were,
Every day ere he would dine
Three masses would he hear:
The one in worship of the Father,
The other of the Holy Ghost,
The third was of Our dear Lady
That he loved alder-most.
Chantars no pot gaire valer,
Si dins dal cor no mou lo chans;
Ni chans no pot dal cor mover,
Si no i es fin'amors coraus.
Per so es mos chantars cabaus
Qu'en joi d'amor ai et enten
La boch'e·ls olhs e·l cor e·l sen.
Vago per ogni strada cartierata,
Vicino al letto del Tamigi, e vedo
Che dal dolore ogni faccia è segnata
E dalla debolezza, e ben lo credo!

In ogni grido d’Uomo, in ogni strillo
Di terrore d’Infante, in ogni voce,
In ogni divïeto, odo lo squillo
Delle manette che la mente cuoce.

Come il grido dello spazzacamino
Spaventa ogni Chiesa che s’annerisce;
E il sospir del soldato dal destino
Mal, dal Palazzo in sangue giù finisce.

Ma il peggio, a mezzanotte in strada sento
Giovani troie urlar maledizioni
Al pianto dei neonati e, come un vento,
Con piaghe rovinari i matrimoni.
Nature a temple is where living pillars will
From time to time a few confusèd words let out;
Man through forests of symbols there doth walk about
That him observe with looks that are familiar still.

Just like long echoes that mix up from far away
Within a tenebrous and profound unity,
As vast as night and light unto the mortal eye,
Good scents, colours and sounds to one another say.

There’s scents that are as fresh as infant flesh can be,
As sweet as oboes, and as green as grasslands are,
And others, rich, triumphant, and corrupted, see,

That, just like infinite things, expand to way afar,
Like amber, musk, benzoin and frankincense: those we
Can hear the transports sing that senses and spirit see.


Zìrán shì yī gè sì, nàlǐ shēnghuózhe huán
Yǒu shíhou ràng xiē kùnhuò de yányǔ chūlái;
Rénlèi nàlǐ chuānguò fúhào de sēn, bìng lái
Bèi nàlǐ de fúhào yòng shúxī de yǎn kàn.

Jiùxiàng yōucháng de huíshēng wúfǎ bèi fēnqīng
Dāng cóng yuǎn chù lái, huìsè shēn’ào tǒngyī lǐ,
Hàomiǎo rú hēiyè yǔ guāng bān yīyàng, měi yī
Měiwèi, sècǎi hé shēngyīn dōu jiāo xiāng hūyìng.

Yǒu rú yīng’ér nèn ròu bān xīnxiān de měi qì,
Rú cǎoyuán bān qīnglǜ, shuānghuángguǎn bān tiánmì,
Hái bié de, fǔbài de, fēngfù yǐjí kǎihuan

Yǒuzhe wúbiān-wújì de shìwù de kuòzhǎn,
Jiùxiàng hǔpò, shèxiāng, ānxíxiāng hé xiāngxī:
Tāmen gēsòng jīngshén hé yìshí de kuángxǐ.
E nulla contro ’l tempo ti difende:
Sol prole che lo sfidi se ti prende.
Ave Maria! Mitē vērgīne.
Ascolta una vergin che ti prega
Da quella āspra rūpe, deh,
Che la preghiēra mïa ti vēda.
Dormiam fino al mattin sicūre,
Per quanto uōm crudēl può far,
O Vergin, guarda a vērginali cūre,
O Madre, ōdi un bimbo pregar!
Ave Maria!
Hearken and listen, Gentlemen,
that be of free-born blood:
I shall tell you of a good yeoman,
his name was Robin Hood.
Robin was a proud outlaw,
The while he walked on ground;
so courteous an outlaw as he was one
was never ever found.
Robin stood in Barnèsdale,
and leaned against a tree;
and by him stood Little John,
a good yeoman was he.
And all so did good Scathèlok,
and Much, the miller’s son;
there wasn’t an inch of his body,
That wasn't worth a groom.
And then spoke up our Little John
All unto Robin Hood:
“Master, if you would dine soon
it would do you much good”.
Good Robin then spoke up, and said:
“To dine I have no lust,
Until I have some bold baron
or some unknown guest,
Until I have some bold baron
that may pay for the best,
or else some knight or some squire
that dwells here in the West”.
A good manner had Robin then:
whate'er land he was in,
every day before he dined
three masses he would hear:
one in worship of the Father,
the other of the Holy Ghost,
the third was for our dear Lady
that he loved all the most.
A song cannot be worth a lot
If from the heart it does not move.
And song move from the heart cannot
If perfect love does not live there.
Thus is my song perfect and rare:
In joy of love I have and fit
My mouth and eyes and heart and wit.


Non può valer gran cosa il poetare
Se non muove dal cuor profondo il canto.
Né canto fuor dal cuor non puote andare
Se non vi posa fino amor sincero.
Perciò perfetto è ’l mio cantar davvero,
Ché nel gaudio d’Amore ordino e tenno
La bocca, gl’occhi, l’animo ed il senno.

Tuesday, 23 April 2019

Romeo and Juliet

Another head-scratcher today: how did I think of linking Anywhere from last post -- oh well, two posts ago, because last post was inserted into the plan way later :) -- to today's balcony speech et al. from Romeo and Juliet? Was there even a link, or did I just want to get rid of the last poems that didn't have a place? I mean, when I made the original post plan back on June 6ish 2017, I had three lists to pick from: Chinese songs, Japanese songs, and poems. At one point, I was out of links between poems and songs, so I decided to cut the number of lists by one by finishing off the poems without many links. But was there no link between the songs and the last set of poems? No, I think I may have taken the «little ray of light», which is the smile of the loved one in Anywhere, and linked it to «Juliet is the sun». Yeah, that sounds about right. Anyways, now I've spoilered it: this starts a series of poem posts without great links between each other that aims to finish the posts about translations of poems that are to appear on this blog, until further news pop up. The series opens with a few excerpts of Romeo and Juliet, most notably the speech of Romeo at Juliet's balcony, which I translated to Italian hendecasyllabics (with rhymes sometimes) in June 2009. Let's see!


Balcony speech

He jests at scars that never felt a wound.

But, soft! What light through yonder window breaks?
It is the east, and Juliet is the sun.
Arise, fair sun, and kill the envious moon,
Who is already sick and pale with grief,
That thou her maid art far more fair than she:
Be not her maid, since she is envious;
Her vestal livery is but sick and green
And none but fools do wear it; cast it off!
It is my lady, O, it is my love!
O, that she knew she were!
She speaks. Yet she says nothing. What of that?
Her eye discourses; I will answer it.
I am too bold. ’Tis not to me she speaks:
Two of the fairest stars in all the heaven,
Having some business, do entreat her eyes
To twinkle in their spheres till they return.
What if her eyes were there, they in her head?
The brightness of her cheek would shame those stars,
As daylight doth a lamp; her eyes in heaven
Would through the airy region stream so bright
That birds would sing and think it were not night.

See, how she leans her cheek upon her hand!
O, that I were a glove upon that hand,
That I might touch that cheek!
         – Ay me!
             - She speaks:
O, speak again, bright angel! For thou art
As glorious to this night, being o’er my head
As is a wingèd messenger of heaven
Unto the white-upturnèd wondering eyes
Of mortals that fall back to gaze on him
When he bestrides the lazy, puffing clouds
And sails upon the bosom of the air.
Act II, Scene II, ll. 1-32
What's in a name?

What's in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet;
So Romeo would, were he not Romeo called,
Retain that dear perfection which he owes
Act II, Scene II, ll. 44-47
Vice and virtue

For naught so vile that on the earth doth live
But to the earth some special good doth give,
Nor aught so good but, strained from that fair use,
Revolts from true birth, stumbling on abuse:
Virtue itself turns vice, being misapplied;
And vice sometimes by action dignified.
Act II, Scene III, ll. 17-22
Two such opposèd kings

Two such opposed kings encamp them still
In man as well as herbs, grace and rude will;
And where the worser is predominant,
Full soon the canker death eats up that plant.
Act II, Scene III, ll. 27-30
Ending couplet

For never was a story of more woe
Than this of Juliet and her Romeo.
Discorso del balcone

Delle ferite ride chi mai n’ebbe.

Ma oh! Che splende da quella finestra?
È l’Orïente, e Giulïetta il sol.
Sorgi, bel sol, e uccidi l’invidiosa
Luna, che, pallida e malata, duolsi
Che tu, sua serva, molto sei più bella.
Ché lei t’invidia, non servirla più.
La verginal sua veste è scialba e verde
E sol lo stolto tienla; gettala!
È la mia donna, Oh, è il mio amor!
Sapesse lei che l’è!
Parla. E non dice nulla. Come può?
Discorsi fa il suo occhio; or gli rispondo.
Son troppo audace. Ei non parla a me:
Due delle stelle più belle del cielo,
Altrove affari avendo, i suoi occhi
Di sostituirle pregan finché tornin.
E se occhi e capo suoi fosser lassú?
Come il sol a una lampada, sua guancia
Brillando onta darebbe a quelle stelle;
E gl’occhi suoi sí forti brillerebber
Per l’aria, ch’ogn’uccello canterebbe,
E penserebbe che non fosse notte.
Ve’ come sulla man la guancia posa!
O, fossi io su quella mano un guanto,
Toccassi quella guancia!
         – Ahimè!
             - Lei parla:
O, parla ancora, angel! Ché tu brilli
Sopra mia testa questa notte come
Celeste messaggero alato, quando
Cavalca su sbuffanti e pigre nuvole
E naviga nell’aria, per quegl’occhi
Bianchi e meravigliati dei mortali
Ch’indietro cadon per guardar lui solo.
Atto II, Scena II, vv. 1-33
Che c'è in un nome?

Che c’è in un nome? Ciò che nomiam rosa
Con altro nome il suo dolce profumo
Terrebbe. Sí Romeo, con altro nome,
La cara perfezione sua terrebbe.
Atto II, Scena II, vv. 44-47
Vizio e virtù

Ché nulla vive in terra, sia pur vile,
Senza alla terra dare un ben speciale,
E nulla, buono, fuor dal giusto uso,
Dirazza, quando inciampa nell’abuso:
La virtù stessa, mal usata, è vizio;
E al vizio a volte onore fa l’azione.
Atto II, Scena III, vv. 17-22
Due opposti re

Due opposti re troviamo ancor in uomo
Ed erbe: grazia e bruta volontà;
E dove il peggior predomina,
La pianta presto il baco roderà.
Atto II, Scena III, vv. 27-30
Distico finale

Ché mai fu storia di maggior dolor
Di questa di Giulietta e del suo amor.

Saturday, 20 April 2019

Je vais vaguer

Oh la la! Un autre post en Français! Eh oui. Au milieu de la tristesse des dernier posts, aujourd'hui on a 爱流浪 | Ài liû-lōng, une chanson Min Nan que j'ai traduit en Français entre le 5 et le 6 de Fevrier du 2019, où la chanteuse reconte du douleur que ne la laisse même respirer quand elle pense au destinataire de la chanson, probablement son ex. Le 29/10/20 je note que la traduction française n'est pas trop correcte. Je décide aussi d'ajouter une traduction Hindi. Le jour suivant entre 11:52 et 13:01 je fais la première moitié du Hindi et peu après je corrige «Par années de nostalgie / J'y pense / Et triste je suis / Qu'elles sont plus ici / L'ombre dans mon esprit / Encore bien les suit» à sa forme actuelle. À 14:13 je traduis le titre, et entre 14:51 et 15:26 je termine le Hindi. Mais j'ai oublié de corrigir "to bhī" à "aj bhī", une pensée que j'ai eue quelque temps lorsque je traduisais. Et pour le vidéo sur Youtube j'ai changé les mots marqués par * à la forme masculine qui termine par -ā en lieu d'-ī. Mais c'est pas aj, c'est ab! Corrigé à 16:02 du 31/10/20, le vidéo ayant déjà été uploadé. Voyons-la!


讨厌
失眠陪伴的深夜
久年积年的思念
放我煞罢休我
按算打算
一两年毋甘不忍
过去会过去啦
脑海的形影
犹原仍然哪里

流浪
自由的孤单
无人知影知道
流浪
寂寞的潇洒
掩护情逃避
暗淡的记持记忆深深
我心肝
你到今
喘气呼吸心就Au fond d'une nuit pleine d'anxieté
Où l'insomnie m'accompagne,
[Et] la nostalgie de plusieurs années
Ne me laisse non plus.
En projetant
Un ou deux ans, [je] suis triste
Que le passé puisse être passé:
L'ombre de mon esprit
Se blottit encore là-bas.

Je bais vaguer,
Solitude libre,
Personne ne me connaît.
Je bais vaguer,
Insouciance solitaire,
M'en fuire en couvrant [mes] sentiments.
[Ces] souvenirs sombres [sont] très profondement
Gravés dans mon cœur.
En pensant à toi, encore
Mon cœur se deut avec chaque respiration.घोर रात्रि में
अनिद्रा लगतार मुझ पे
गृहातुरता का संचय
मुझे तड़पा रहा है
कुछ भावी
मैं सोचती* दुख से
अतीत ही तो अतीत है
मेरे मन की छाया
वहाँ ठहरती है

घूमूँगी*
आज़ाद, अकेली*
सब लोग को बेगानी*
घूमूँगी*
बेरोक मगर तनही*
भावों से भगती*
यह दिल की गहराई में
यादें खोदीं गईं
याद तेरी अब भी
सांस कठिन बनाती
Siōng thó-ià
Sit-bîn puê-phuānn--ê tshim iā
Kú-nî--ê su-liām
Iā m̄ pàng guá suah
Àn-sǹg-tiȯh
Tsıt nn̄g nî m̄-kam
Kuè-khì ē kuè-khì--lah
Náu-hái--ê hîng-iánn
Iu-guân tuè hiah uá

Ài liû-lōng
Tsū-iû--ê koo-tuann
Bô-lâng tsai-iánn guá
Ài liû-lōng
Siok-bȯk--ê siau-sá
Iám-hōo tsîng tô-phiah
Àm-tām--ê kì-tī tshim-tshim
Khik tī guá sim-kuann
Siūnn-tiȯh lí kàu tann
Tshuán-khùi sim tiȯh thiànnProfonde nuit,
Ma copine est l'insomnie
Tourmentée je suis
Par une très vieille nostalgie
Projeter
Très triste me fait
Que l'passé n'est plus ici,
L'ombre dans mon esprit
Contre lui se blottit.

J'vais vaguer
Seule en liberté
Sans personne qui m'connaît
J'vais vaguer
Sans me retenir
De c'que j'sens en train d'fuir
Avec ces sombres souvenirs
Dans mon coeur gravés
J'pense à toi jusqu'il me
Fait mal d'respirerGhor' rātrî meṅ
Anidrā lag'tār mujh' pe
Gŕhātur'tā kā sańcay
Mujhe taṛ'pā rahā hai
Kuch' bhāvī
Maiṅ soc'nī* dukh' se
Atīt' hī to atīt' hai
Mere man' kī chāyā
Vahāṃ ṭhähärtī hai.

Ghūmūṃgī*
Āzād', akelī*
Sab' log' ko beganī*
Ghūmūṃgī*
Berok' magar' tan'hī*
Bhāvoṅ se bhag'tī*
Yäh' dil' kī gäh'rāī meṁ
Yādeṁ khodīṅ gaīṅ
Yād' terī ab' bhī
Sāṅs' kaṭhin' banātī

Monday, 15 April 2019

Anywhere

So I'm scratching my head here as to how to link today's song, Anywhere, to last post's song. Oh yeah, now I know: «Make you always happy / I only wish to do so» vs. «Waiting for tomorrow / Just to see your smile again». OK. So I picked this song for an English-Chinese translation, did the translation within Feb 2012, so year 1 of Chinese, and then added the French as a column filler. Don't know when I did the French, but it definitely was a column filler. Writing this post on Aug 15 2018 at 21:51, I realized a better option than «为一丝小的灯光» is «为了小一丝灯光», which puts the "little" with "ray of light" instead of just "light". Time to correct it. Let's see this!


I remember it was long ago
But when I think of her I feel it grow
Something begs me to come home again
Something I can hardly stand
But I’m to defy
I am to ignore her cry
I don’t know what I’ll do
I’m missing you so bad

Chorus
Waiting for tomorrow
For a little ray of light
Waiting for tomorrow
Just to see your smile again
Take away my sorrow
From a blistered heart of mine
Where are you now if you are there
Anywhere

Please forgive me for how I decide,
But before I can come with rapid strides,
Don’t expect you’ll have to understand,
Jacob needs my helping hand.
But first I must go
One out of two ways which both
Are wrong, and I must go
So afraid, so ashamed,
So deranged, but I know…

Chorus
Waiting for tomorrow
For a little ray of light
Waiting for tomorrow
Just to see your smile again
Take away my sorrow
From a blistered heart of mine
Where are you now if you are there
Anywhere


我记得那是很久以前,
但想起她就觉得它成长。
什么恳求我再次回家,
费力忍受这什么。
我却必抵制,
我必忽略她哭声,
不知会做什么。
我十分思恋你…

合唱
我在等待明天
为了小一丝灯光,
我在等待明天
只为再见你笑面。
带走我的哀愁
从我的破碎的心。
你在哪里如果你在
任一处?

请原谅我做出的决定,
但我能用快步走来以后,
并不期望你必须了解,
雅各布需要邦助。
首先必须去
这或那路,它们都
是错的,并必去
很害怕,很羞愧
很疯狂,却知道…

合唱
我在等待明天
为了小一丝灯光,
我在等待明天
只为再见你笑面
带走我的哀愁
从我的破碎的心
你在哪里如果你在
任一处
Je me souviens qu’il y a longtemps,
Mais quand je pense à elle je l’ sens grandir.
Quelque chose m’ prie d’aller à la maison,
Chose que je n’ peux supporter.
Mais j’ dois défier,
Je dois ignorer ses larmes,
Je n’ sais pas quoi faire.
O combien tu me manques…

Refrain
Moi j’attends le demain
Pour un p’tit rayon d’ lumière,
Moi j’attends le demain
Seul pour revoir ton sourire.
Mes douleurs emmène
De mon cœur ainsi blessé.
Où es-tu donc s’il y a toi
De partout ?

Pardonne-moi pour comment je décide,
Mais avant que j’ puisse venir avec longs pas,
Que tu dois comprendre je n’expecte,
Jacob a besoin d’une main.
Pour premier je dois
Choisir l’une de deux routes toutes
Pas justes, e j’ dois aller
Très en peur, très en honte,
Très dérangé, mais je sais…

Refrain
Moi j’attends le demain
Pour un p’tit rayon d’ lumière,
Moi j’attends le demain
Seul pour revoir ton sourire.
Mes douleurs emmène
De mon cœur ainsi blessé.
Où es-tu donc s’il y a toi
De partout ?


Wǒ jìde nà shì hěn jiǔ yǐqián,
Dàn xiǎngqǐ tā jiù juéde tā chéngzhǎng.
Shénme kěnqiú wǒ zàicì huí jiā,
Fèilì rěnshòu zhè shénme.
Wǒ què bì dǐzhì,
Wǒ bì hūlüè tā kūshēng,
Bùzhī hui zuò shénme.
Wǒ shífēn sīliàn nǐ…

Héchàng
Wǒ zài děngdài míngtiān
Wèile xiǎo yī sī dēngguāng,
Wǒ zài děngdài míngtiān
Zhǐ wèi zàijiàn nǐ xiàomiàn.
Dài zǒu wǒ de āichóu
Cóng wǒ de pòsuì de xīn.
Nǐ zài nǎlǐ rúguǒ nǐ zài
Rèn yī chù?

Qǐng yuánliàng wǒ zuò chū de juédìng,
Dàn wǒ néng yòng kuài bù zǒu lái yǐhòu,
Bìng bù qīwàng nǐ bìxū liǎojiě,
Yǎgèbù xūyào bāngzhù.
Shǒuxiān bìxū qù
Zhè huò nà lù, tāmen dōu
Shì cuò de, bìng bì qù
Hěn hàipà, hěn xiūkuì
Hěn fēngkuáng, què zhīdào…

Héchàng
Wǒ zài děngdài míngtiān
Wèile xiǎo yī sī dēngguāng,
Wǒ zài děngdài míngtiān
Zhǐ wèi zàijiàn nǐ xiàomiàn.
Dài zǒu wǒ de āichóu
Cóng wǒ de pòsuì de xīn.
Nǐ zài nǎlǐ rúguǒ nǐ zài
Rèn yī chù?

Saturday, 13 April 2019

In our world

OK, the two last posts were a bit of an intruder, and today's Mandarin song, 在我们的世界里 | Zài wǒmen de shìjiè lǐ, "In our world", links well with «In a world like this» from the song from just before those. Last post does fit in well in the middle though, to kind of tame the unbearable grief of the previous few songs. I met this song no later than Dec 9 2011, translated it to English and Italian soon afterwards, then to Hungarian in Sep 2012, when my corrector was my guest and I gave Hungarian a try, I first translated it unsingably, and then we set it to music with teamwork, then we have the Romanian version, surely from no sooner than May 2012, and no later than Nov 12 2012, when a note containing this and a number of other Romanian translations, two of which I had no idea I had done (oh wait, they're non-singable…), appears to have last been edited, and I expect this to be from after the Hungarian version, and finally there is the Zulu version, from between Jan 8 2013 (date modified of a file containing this version) and Dec 7 2012 (pretty sure I didn't know my corrector before then, and I wouldn't have tried my hand at Zulu without a corrector). Let's see them!


* 让你永远快乐
是我唯一的心愿
是否你已经不在乎我
轻易把我忘记
为何你却不愿回头看看
我是否在哭泣
告诉你    我真的爱你

*

# 在我们的世界里
是否已不再拥有过去
为何总在这星夜里
感觉失意
在我的世界里
每天都回忆在我们的过去
每天不断地到处寻找你
和我的回忆
为何相信你      为何相信你
为何相信你      为何相信你
哦 你

*

#

为何你却不愿回头看看
我是否在哭泣
告诉你    我真的爱你


* Make you always happy:
I only wish to do so.
Do I matter anything to you?
’Twas easy to forget!
Why do you not want to turn and look back
To see if I’m crying?
I tell you:    I really love you!

*

# Do we, in our world right here,
Truly have no past any longer?
Why do I always, under the stars,
Frustrated feel?
Each day, in my own world,
Of what together we’ve lived doth remind me,
Each day, everywhere, I do look for you
And what I remember.
Why believe I you?      Why believe I you?
Why believe I you?      Why believe I you?
Wo-oh you!

*

#

Why do you not want to turn and look back
To see if I’m crying?
I tell you:    I really love you!


* Să-ti dau fericirea:
Doresc eu numai ăsta.
Îți nu pasă mai de mine deja?
Ușor fu a uita mine.
De ce nu vrei să-te-ntorci și să vezi
Dac-eu plâng acuma?
Țïe-ti spun:    Te mult mult iubesc.

*

Întru lumea noastră noi
N-avem mai un trecut pe bune?
De ce mereu văzând stelele
Mă simt frustrat?
Și întru lumea mea
Mereu d-al nostru trecut mi-amintesc:
Nicicând n-opresc, și mereu te caut
Și memoriile mele.
De ce în te cred?      De ce în te cred?
De ce în te cred?      De ce în te cred?
O te…

*

#

De ce nu vrei să-te-ntorci și să vezi
Dac-eu plâng acuma?
Țïe-ti spun:    Te mult mult iubesc.
* Ràng nǐ yǒngyuǎn kuàilè
Shì wǒ wéiyī de xīnyuàn
Shìfǒu nǐ yǐjīng bù zàihū wǒ
Qīngyì bǎ wǒ wàngjì
Wèihé nǐ què bù yuàn huítóu kànkàn
Wǒ shìfǒu zài kūqì
Gàosù nǐ    wǒ zhēn de ài nǐ

*

# Zài wǒmen de shìjiè lǐ
Shìfǒu yǐ bù zài yǒngyǒu guòqù
Wèihé zǒng zài zhè xīng yèlǐ
Gǎnjué shīyì
Zài wǒ de shìjiè lǐ
Měi tiān dū huíyì zài wǒmen de guòqù
Měi tiān bùduàn de dàochù xúnzhǎo nǐ
Hé wǒ de huíyì
Wèihé xiāngxìn nǐ      Wèihé xiāngxìn nǐ
Wèihé xiāngxìn nǐ      Wèihé xiāngxìn nǐ
Ó nǐ

*

#

Wèihé nǐ què bù yuàn huítóu kànkàn
Wǒ shìfǒu zài kūqì
Gàosù nǐ    wǒ zhēn de ài nǐ


* Farti ognor felice:
Desidero sol questo.
Di me forse nulla importa a te?
Fu poco me scordar!
Ma perché non vuoi voltarti indietro e
Veder se io piango?
Dico a te:    Ti amo davver!

*

# Nel mondo in cui viviam
Forse più non abbiam passato?
Perché sotto le stelle or
Frustrato son?
Nel mondo in cui son io
Sempre ricorda il dì il nostro passato:
Insistente, ovunque, io cerco te
E i miei ricordi!
Perché credo a te?      Perché credo a te?
Perché credo a te?      Perché credo a te?
Wo-oh tu.

*

#

Ma perché non vuoi voltarti indietro e
Veder se io piango?
Dico a te:    Ti amo davver!


* Boldogítni téged
Egyetlen kivánságom
Már soha többé nem gondolsz rám?
Könnyen feledtél engem
Miért nem akarsz megfordulni és
Látni ha én sírok?
Kimondom:    nagyon szeretlek

*

# Ebben a világban
Valóban nincs már múltunk?
Miért okoz mindig csalódást
Ez az éj
Az én világomban
Minden nap emlékszem múltunkra
Minden nap folyton kereslek téged
És emlékeinket
Miért hiszek benned?      Miért hiszek benned?
Miért hiszek benned?      Miért hiszek benned?
O benned…

*

#

Miért nem akarsz megfordulni és
Látni ha én sírok?
Kimondom:    nagyon szeretlek


* Ukukwenamísa:
Eyódwa imfíso wámi.
Asisakhatháli ngāmi?
Kalúla ungikhohlwe!
Yíni ungafúni ukubōna
Uma ngikhala?
Ngikutshéla:    ngikuthánda ngempéla.

*

# Emhlabéni wéthu
Ubusidluliléyo ubusakhóna hháyi
Yíni phánsi kwembasa
Ngishaba njalo?
Emhlabéni wami
Ngónke amalānga ngibukhumbūla!
Nxazónke angími ngikufūna
Fúthi izinkumbúlo zámi!
Yíni ngikuthémba?      Yíni ngikuthémba?
Yíni ngikuthémba?      Yíni ngikuthémba?
Oh nina…

*

#

Yíni ungafúni ukubōna
Uma ngikhala?
Ngikutshéla:    ngikuthánda ngempéla.

Monday, 8 April 2019

Se il cuore fa male, la canzone è triste

Oggi, dopo tutto questo immenso dolore, "domiamo" un po' il nostro tormento con una canzone giapponese, 夜来香 | Yeraishan, che per la verità è una versione giapponese di questa canzone cinese che ho postato eoni fa. Ho scovato questa versione su Youtube il 9/5/18 intorno alle 16:15, l'ho tradotta in Indonesiano solo il 2/10/18 intorno a mezzogiorno, poi cercando il video (quello che avevo trovato era sparito) ho scoperto che c'era una seconda strofa, e intorno alle 19:20 ho tradotto anche il pezzo diverso di quella. Ho intenzione di tradurla anche in Italiano (onde la lingua del post), ma per ora non l'ho ancora fatto. E niente, la sera stessa, nel giro di 9 minuti, la traduco, e poi il giorno dopo, grazie ad illuminazioni StackExchangeiane che nel frattempo la community ha deciso di cancellare dal sito, abbiamo due aggiustatine all'Italiano e all'Indonesiano. Vediamola!


あわれ春風はるかぜ
なげうぐいす
つきせつなくも
にお夜来香イェライシャン
このかおりを
ながなみだ
うたうぐいす
こいゆめえて
のこ夜来香イェライシャン
この夜来香イェライシャン

夜来香イェライシャン
しろはな
夜来香イェライシャン
こいはな
あああ
むねいた
うたかなしい

あわれ春風はるかぜ
なげうぐいす
きぬおも
はな夜来香イェライシャン
こい夜来香イェライシャン
夜来香イェライシャン
夜来香イェライシャン
夜来香イェライシャンDalam angin musim semi
Bulbul bernyanyi dukanya
Di bawan bulan sedihnya
Memperlepas Yelaixiang,
Ada keharuman ini
* Bulbul sedang bernyanyi
Air mata malam yang panjang
Mimpi cinta sudah lenyap
Tinggalnya Yelaixiang
Sini Yelaixiang

# Yelaixiang
Bunga yang putih
Yelaixiang
Bunga cinta
Ah ah ah
Saat dada sakit
Lagu-lagu sedih

Dalam angin musim semi
Bulbul bernyanyi dukanya
Bunga yang s'lalu buat ingat
Adalah Yelaixiang,
Sedap Malam cinta
*

#

Yelaixiang
Yelaixiang
Yelaixiang
Aware harukaze ni
Nageku uguisu yo
Tsuki ni setsunaku mo
Nioü Yeraishan
Kono kaori wo
* Nagaki yo no namida
Utau uguisu yo
Koi no yume kiete
Nokoru Yeraishan
Kono Yeraishan

# Yeraishan
Shiroi hana
Yeraishan
Koi no hana
Ah ah ah
Mune itaku
Uta kanashii

Aware harukaze ni
Nageku uguisu yo
Tsukinu omoide no
Hana wa Yeraishan
Koi no Yeraishan
*

#

Yeraishan
Yeraishan
YeraishanNel vento della primavera
Sospira triste l'usignol
Sotto la luna il suo dolor
Diffonde lo Yelaixiang:
Questa fragranza è
* Le lacrime di lunga notte
Va or cantando l'usignol
Scomparso ogni sogno d'amor
Riman lo Yelaixiang
Questo Yelaixiang

# Yelaixiang
Bianco bianco fior
Yelaixiang
Fiore dell'amor
Ah ah ah
Quando il cuor fa mal
Triste il canto è!

Nel vento della primavera
Sospira triste l'usignol
Il fior che ognor ricordar fa
È questo Yelaixiang,
Yelaixiang dell'amor
*

#

Yelaixiang
Yelaixiang
Yelaixiang

Saturday, 6 April 2019

Sadness without bounds

Keeping on our pain theme, we have today the Ukrainian song Одна калина | Odna kalyna, "A guelder-rose". First of all, the guelder-rose is a bush, not a flower. That said, the story of this song is long. Way back in my second year of Chinese study, over the Christmas holidays, the woman who tended to my grandma took some vacation days and a Ukrainian one substituted her, so I loaded Youtube, and, for fun, searched for "Ukrainian song", and yes, you guessed it, I landed on this song. Then, just last summer, in 2017, my other grandma also had a substitute tender from Ukraine, so I looked for the song again, learnt it, and tried to crack it, with some help from the tender. Over Christmas, I decided to give this song the final blow, and Stack Exchanged the everliving frick out of it, finally getting ready for translation. And sure enough, on Jan 6 2018 I translated it to Chinese, and on Jan 8 I translated it to Romagnol, both with minor tweaks way later. Don't be fooled by the dancing in the video: this is a very sad song, and the post's title is the first line of the song, minus the repetition of "sadness". Let's see it!


Сумно, сумно аж за край,
Не дивись на мене,
Грай, музико, грай!
Зимно, зимно на душі,
Забирай що хочещ,
Тільки залиши

Одну калину за вікном,
Одну родину за столом,
Одну стежину щоб до дому йшла сама,
Одну любовь на все життя,
Одну журбу до забуття,
Й Україну бо в нас иншої нема.

Сумно, сумно аж за край,
Так чого ж ти плачеш,
Грай, музико, грай!
Крапля горя не залэ,
Заливай, Козаче,
Бо у нас ще э

Одна калина за вікном,
Одна родина за столом,
Одна стежина щоб до дому йшла сама,
Одна любовь на все життя,
Одна журба до забуття,
Й Україна бо в нас иншої нема.

Сумно так й не засну,
Краще буду думать
Про свою весну.
Та й піду за небокрай...
В перше як в останне,
Грай, музико, грай!

Одну калину за вікном,
Одну родину за столом,
Одну стежину щоб до дому йшла сама,
Одну любовь на все життя,
Одну журбу до забуття,
Й Україну бо в нас иншої нема.

Одна калина за вікном,
Одна родина за столом,
Одна стежина щоб до дому йшла сама,
Одна любовь на все життя,
Одна журба до забуття,
Й Україна бо в нас иншої нема.


伤心,无际的伤心,
请不要看到我,
请继续弹琴。
冷漠,冷漠在心里,
想要的都拿走,
只请别拿起

一丛荚谜在窗口外,
一户家在桌子周围,
一条道路为了让自己能回家,
一生一世的一段情,
一段伤心直到忘记,
还有乌克兰因为没有别个啊。

伤心,无际的伤心,
你为何哭泣啊?
请继续弹琴。
一滴不淹没我的痛。
倒满一杯,哥萨克:
我们还享用

一丛荚谜在窗口外,
一户家在桌子周围,
一条道路为了让自己能回家,
一生一世的一段情,
一段伤心直到忘记,
还有乌克兰因为没有别个啊。

伤心得不再入眠,
更好想一想到
自己的春天。
也会去天上的云。。。
初次像最后次,
请继续弹琴!

一丛荚谜在窗口外,
一户家在桌子周围,
一条道路为了让自己能回家,
一生一世的一段情,
一段伤心直到忘记,
还有乌克兰因为没有别个啊。

一丛荚谜在窗口外,
一户家在桌子周围,
一条道路为了让自己能回家,
一生一世的一段情,
一段伤心直到忘记,
还有乌克兰因为没有别个啊。
Sumno, sumno až za kraj,
Ne dyvysʹ na mene,
Hraj, muzyko, hraj!
Zymno, zymno na duši,
Zabyraj ščo khochešč,
Tilʹky zalyšy

Odnu kalynu za viknom,
Odnu rodynu za stolom,
Odnu stežynu ščob do domu jšla sama,
Odnu lǔbovʹ na vse žyttǎ,
Odnu žurbu do zabuttǎ,
J Ukrajinu bo v nas ynšoji nema.

Sumno, sumno až za kraj,
Tak choho ž ty plačeš,
Hraj, muzyko, hraj!
Kraplǎ horǎ ne zalě,
Zalyvaj, Kozače,
Bo u nas šče ě

Odna kalyna za viknom,
Odna rodyna za stolom,
Odna stežyna ščob do domu jšla sama,
Odna lǔbovʹ na vse žyttǎ,
Odna žurba do zabuttǎ,
J Ukrajina bo v nas ynshoji nema.

Sumno tak j ne zasnu,
Krashche budu dumatʹ
Pro svoǔ vesnu.
Ta j pidu za nebokraj...
V perše yak v ostanne,
Hraj, muzyko, hraj!

Odnu kalynu za viknom,
Odnu rodynu za stolom,
Odnu stežynu ščob do domu jšla sama,
Odnu lǔbovʹ na vse žyttǎ,
Odnu žurbu do zabuttǎ,
J Ukrajinu bo v nas ynšoji nema.

Odna kalyna za viknom,
Odna rodyna za stolom,
Odna stežyna ščob do domu jšla sama,
Odna lǔbovʹ na vse žyttǎ,
Odna žurba do zabuttǎ,
J Ukrajina bo v nas ynshoji nema.


Shāngxīn, wújì de shāngxīn,
Qǐng bùyào kàn dào wǒ,
Qǐng jìxù tánqín.
Lěngmò, lěngmò zài xīnlǐ,
Xiǎngyào de dōu ná zǒu,
Zhǐ qǐng bié ná qǐ

Yī cóng jiámí zài chuāngkǒu wài,
Yī hù jiā zài zhuōzi zhōuwéi,
Yī tiáo dàolù wèile ràng zìjǐ néng huí jiā,
Yīshēng yīshì de yī duàn qíng,
Yī duàn shāngxīn zhídào wàngjì,
Hái yǒu Wūkèlán yīnwèi méi yǒu bié gè a.

Shāngxīn, wújì de shāngxīn,
Nǐ wèihé kūqì a?
Qǐng jìxù tánqín.
Yī dī bù yānmò wǒ de tòng.
Dàomǎn yībēi, Gēsàkè:
Wǒmen hái xiǎngyòng

Yī cóng jiámí zài chuāngkǒu wài,
Yī hù jiā zài zhuōzi zhōuwéi,
Yī tiáo dàolù wèile ràng zìjǐ néng huí jiā,
Yīshēng yīshì de yī duàn qíng,
Yī duàn shāngxīn zhídào wàngjì,
Hái yǒu Wūkèlán yīnwèi méi yǒu bié gè a.

Shāngxīn de bù zài rùmián,
Gèng hǎo xiǎng yī xiǎng dào
Zìjǐ de chūntiān.
Yě huì qù tiān shàng de yún...
Chūcì xiàng zuìhòu cì,
Qǐng jìxù tánqín!

Yī cóng jiámí zài chuāngkǒu wài,
Yī hù jiā zài zhuōzi zhōuwéi,
Yī tiáo dàolù wèile ràng zìjǐ néng huí jiā,
Yīshēng yīshì de yī duàn qíng,
Yī duàn shāngxīn zhídào wàngjì,
Hái yǒu Wūkèlán yīnwèi méi yǒu bié gè a.

Yī cóng jiámí zài chuāngkǒu wài,
Yī hù jiā zài zhuōzi zhōuwéi,
Yī tiáo dàolù wèile ràng zìjǐ néng huí jiā,
Yīshēng yīshì de yī duàn qíng,
Yī duàn shāngxīn zhídào wàngjì,
Hái yǒu Wūkèlán yīnwèi méi yǒu bié gè a.


Tristèza grãnda piò ch' nè mai,
T-a-n-u-m guérda miga
Sõna, sõna, dài!
Frèdd int l'ãnma tòtt 'e dè...
Tu-t sò tòtt quèll ch' t vö mo,
Làsa-m sôl aquè

Un bël bruitĩ dri da la fnëstra,
'Na famèia a têvla aquè,
E 'na stradẽna parch' a-m pòssa 'ndê' ca me,
Un sôl amôr infẽna ch'a mör
E 'na tristèza infẽna ch' a-m scörd,
E l'Ucraìna parchè 'n'êtra la-n-i-n è.

Tristèza grãnda piò ch' nè mai,
Par cus’ë-l che t piãnz mò?
Sõna, sõna, dài!
'Na gòẓẓa la-n-u-m chêvrà 'e dulôr:
Svérsa pu, Cosacco,
Parch' avẽn incôr'

Un bël bruitĩ dri da la fnëstra,
'Na famèia a têvla aquè,
E 'na stradẽna parch' a-m pòssa 'ndê' ca me,
Un sôl amôr infẽna ch'a mör
E 'na tristèza infẽna ch' a-m scörd,
E l'Ucraìna parchè 'n'êtra la-n-i-n è.

Tristèza ch'la-n-u-m fa indurmintêř,
A la mi primavéra
A f'rèbb mèi a pinsêř.
E pu '-m végh luntã che mai...
Sèmp'r acsè ògni völta
Sõna, sõna, dài!

Tristèza grãnda piò ch' nè mai,
Par cus’ë-l che t piãnz mò?
Sõna, sõna, dài!
'Na gòẓẓa la-n-u-m chêvrà 'e dulôr:
Svérsa pu, Cosacco,
Parch' avẽn incôr'

Tristèza grãnda piò ch' nè mai,
Par cus’ë-l che t piãnz mò?
Sõna, sõna, dài!
'Na gòẓẓa la-n-u-m chêvrà 'e dulôr:
Svérsa pu, Cosacco,
Parch' avẽn incôr'

Monday, 1 April 2019

Even God cries

Going on with pain, we have the Mandarin song 上帝也哭泣 | Shàngdì yě kūqì, whose title matches that of the post, which I met sometime in 2011 and translated into English and Italian soon afterwards. If you're wondering why the Cantonese "version" of this song is not here, it's because it's linked with other posts all the way in June, so you'll have to wait a little for that one :). Let's see today's song then!


我即将闭上我的眼睛
此刻一片黑暗看不清楚
不知道是谁在身边哭泣
是谁轻言在叹息
此刻我感觉好像是上帝在哭泣

我虽然已经离你远去
只是心里还是放不下你
因为那人间已变得无情
连那六月也会下雪
原谅我永远不能再给你春天

哦!这样的世界
太阳何时出现
看了上帝也都会
流下眼泪

因为杰的心就是你的心
问你是否真的能了解
连上帝祂也都在哭泣
为何人们不愿付出
真情意

问我的世界为何在下雪
太阳何时才能再出现
连上帝祂也都在哭泣
为何这个世界充满
充满冷漠的脸


I am about to close my eyes now,
In the darkness I cannot see clearly,
I don’t know who’s crying right next to me,
Nor who’s softly sighing here.
I now feel like it wasn’t me but God crying!

Although I have gone far from you now,
In my heart I still can’t let go of you,
And since the world’s gotten cruel, right now
There is snowfall even in June!
Please forgive I can never give spring back to you.

Wo-oh In a world like this
When will the sun appear?
Why, if God were to see this,
He too would cry!

Because David's heart's nothing but your heart,
I ask if you can really understand.
Why, even God is a-weeping now!
Why do people not want to bear
Feelings true?

In my present world why does snow now fall?
When will the sun ever rise again?
Why, even God is a-weeping now!
Why do cold faces fill the whole,
Fill the whole of this world?
Wǒ jíjiāng bìshàng wǒ de yǎnjīng
Cǐkè yī piàn hēi'àn kàn bù qīngchǔ
Bù zhīdào shì shéi zài shēnbiān kūqì
Shì shéi qīngyán zài tànxí
Cǐkè wǒ gǎnjué hǎoxiàng shì Shàngdì zài kūqì

Wǒ suīrán yǐjīng lí nǐ yuǎn qù
Zhǐshì xīnlǐ hái shì fàng bù xià nǐ
Yīnwèi nà rénjiān yǐ biànde wúqíng
Lián nà liùyuè yě huì xià xuě
Yuánliàng wǒ yǒngyuǎn bù néng zài gěi nǐ chūntiān

Ó! Zhèyàng de shìjiè
Tàiyáng héshí chūxiàn
Kànle Shàngdì yě dōu huì
Liúxià yǎnlèi

Yīnwèi Jié de xīn jiù shì nǐ de xīn
Wèn nǐ shìfǒu zhēn de néng liǎojiě
Lián Shàngdì tā yě dōu zài kūqì
Wèihé rénmen bù yuàn fùchū
Zhēn qíngyì

Wèn wǒ de shìjiè wèihé zài xià xuě
Tàiyáng héshí cái néng zài chūxiàn
Lián Shàngdì tā yě dōu zài kūqì
Wèihé zhè ge shìjiè chōngmǎn
Chōngmǎn lěngmò de liǎn


Io sto per chiudere i miei occhi,
Or nel buio non ci vedo chiaro,
Non so chi piange di fianco a me,
Chi sospira piano qui.
Or mi par di sentire Dio nel ciel piangere!

Se anche or ti son lontano,
Nel mio cuor non posso ancor lasciarti,
Siccome il mondo s’è fatto crudel,
Ora a Giugno nevica ancor!
Mai ridar primavera ti potrò: scusami!

Wo-oh In un mondo tal
Quando sorgerà il sol?
Piangerebbe perfino Dio
Vedendo ciò!

Perché il cuor di Dave non è che il tuo cuor,
Chïedo se tu puoi davver capir.
Perfino Dio sta piangendo or!
Ma perché sentimenti ver
Nessuno ha?

Perché il mondo mio sotto neve sta?
Quando potrà riapparire il sol?
Perfino Dio sta piangendo or!
Ma perché questo mondo pien
Di facce fredde è?