Saturday, 29 July 2017

Sappho: two divine epiphanies

Today we meet with two Sappho poems, related by topic and, casually, also by meter. The first one I title "Idyll with Aphrodite", and it is a prayer to the Goddess, asking her to appear to the poetess. The place Sappho would like Aphrodite to appear at is described as idylliac, with the sweet scent of incense, the trees lulling you to sleep, a nice crook, and a horse-nourishing meadow. Oh and honey-sweet winds, don't forget those. So the topic is "prayer for epiphany". And so is (in my reconstruction, but not really in the poem, cfr. critical note) the topic of the second poem, which I title "Divine Hera", following Greek Wikisource's Πότνια Ήρα. The first one was translated probably close enough to the Hymn to Aphrodite, perhaps June or July 2010, whereas the other one was probably translated around Christmas 2010, if not even later. No special translations: just the regular Latin, English and Italian. The meter is the Sapphic stanza, which is rendered in the usual meter in English and Italian, i.e. quatrains of 3 rhyming hendecasyllabics and a 5-syllable line which rhymes between couples of stanzas. The rhythm of the original meter is not yet imitated in the translations. Both have pretty extensive critical notes.

Idyll with Aphrodite

Greek

[–u–x] ὀρράνοθεν [σὺ δ’ ἔλθε
Νῦν] κατίοισα                                                  4

δ̤ε̣ῦρύ μ' ἐκ Κρή̣τα̣̣ς̤ ἐ̤π[ὶ τόνδε] ναῦον
ἄγνον, ὄπ[πᾳ δὴ χ]άριεν μὲν ἄλσος
μαλί[νων, β]ῶμοι δ' ἔ‹ν›ι θυμιάμε̤-
ν̣οι̣ λιβ]ανώτῳ·                                                  8

ἐν δ' ὔδωρ ψῦχρον κελάδει δι' ὔσδων
μαλίαν, β̤ρόδοισ‹ι› δὲ παῖς ὀ χῶρος
‹ἐσκ›ίαστ̤', αἰθυσσομένων δὲ φύλλων
κῶμα κατάρρει·                                                  12

ἐν δὲ λείμω[ν] ἰπ̣π̣ό̣β̣οτος τέθαλε
ἠ‹ρί›νοι̣σι̣ν̤ ἄνθεσιν, αἰ δ' ἄηται
μέλλιχα πνέ̤ο̤ισιν [φύτων καράνο-
θεν κατίοισαι·]                                                  16

ἔλθε δὴ σὺ στέμ[ματ'] λ̣ο̣ισ̣α̣, Κύπρι,
χρυσίαισιν ἐν κυλίκεσσιν ἄβρως
συμμεμίγμε̣νον θαλίαισι νέκταρ
οἰνοχόεισα.                                                  20


Italian

[–u–x–u] dal ciel scendendo
[Vienine,͜ orsù,]

Da Creta͜ a me͜ ed a [ques]to tempio santo
Tu quivi, dov[e]͜ un grazïoso manto
Di mel[i] c’è, e dove͜ altari santo
Bruciano ͜‹in›censo.

‹E› pe͜i ra‹m›i di me‹l› fresco ruscello
Sentesi, ͜ e ’l loco tutto d’ rose͜ un vello
Ombreggia,͜ e l’ foglie mosse͜ al venticello
D‹à›n sonno͜ intenso.

E pascolabil prato v’è,͜ adornato
Di fior’ di primavera,͜ [e]͜ i venti un fiato
Di miel vi soffian ‹giù d’ogni chiomato
Capo di pianta›.

Ciprigna, colle ben[de] tu͜e qui vieni,
E, mi‹s›to͜ al gaudio,͜ il nettare che tieni
’N calici d’or‹o› versa͜ a vin, sian pieni
Di gioia manta.
Latin

[–u–x] cǣrŭlĕ’ ābs [vĕnī mī]
Dēvĕnĭēns [nūnc]

Hūccĕ ēx Crētā mĭhĭ tēmpl’ ă[d hūn]cĕ
Sāct’ ŭb[ī] mālō[rŭm] ădēst sŭāvĭs
Sīlv’, ĕt ārǣ tū‹rĕ› ŏlēntĕ ūrēn-
tēs quŏquĕ ī‹n›sūnt.

Pērflŭīt‹qu’› īllīc ăquă frīgdă rā‹m›ōs
Māl‹û̆›m, āb rosīsqu’ ĭbĭ tērră tōtă
Ūmbr’ hăbēt, mōtīs fŏlĭīsquĕ sōmnŭm
Dē‹f›lŭ‹ĭt› āltŭm.

Prātŭ’ pāscēns flōrŭĭt a͞utĕm īllīc
Flōrĭbūs vērīsqu’ [ĕt] ĭbīquĕ vēntī
Mēllă spīrānt ‹ārbŏrĭbūsquĕ sūmmīs
Dēvĕnĭēntēs›.

Ādvĕnī tū, bēn[dă] fĕr hūcquĕ, Cȳ̆prĭs,
A͞urĕō‹s›quĕ ga͞udĭă m‹īx›tă pōnĕ
Nēctărī nūnc īn călĭcēs, bĭbēndă
Vīnŭm ŭt ēssēnt.


English

[–u–x–] from the sky descending
[You please do now]

From Crete to me come t[o thi]s temple here
Which’s holy, t’ whi[ch] an app[le] wood is near
Wher‹ei›n there altars are that ‹in›cense bear,
With it alight.

Through th’ ap‹pl›e-bo‹ug›hs fresh brook is heard to flow,
And roses shadow all the place alsò;
Fro’ th’ rustling leaves a sleepishness doth f‹lo›w
Which holds us tight.

A horse-nourishing meadow’s flowered there
With flowers of spring, [and] the sweet winds down bear
A honey-sweet breeze ‹from the tree-heads there›,
Sweetness divine.

Come with your chapl[ets], Cyprus-Goddess, please,
And in the gold‹en› goblets at y‹o›ur eas‹e›
The joy-mi‹x›ed nectar out o’ th’ flowers squeeze
To drink as wine.Divine Hera

Greek

Πλάσιον δὴ μ[' εὐχομένᾳ φανείη,]
πότνι᾽ Ἤρα, σὰ χ[αρίεσσα μόρφα,]
τὰν ἀράταν Ἀτρ[εΐδαι ϝίδον κλύ-]
τοι βασίληες,

ἐκτελέσσαντες μ̣[άλα πόλλ' ἄεθλα,]
πρῶτα μὲν πὲρ Ἴ̤[λιον, ἔν τε πόντῳ,]
τυίδ’ ἀπορμάθεν̣[τες ὄδον περαίνην]
οὐκ ἐδύναντο

πρὶν σὲ καὶ Δι’ ἀντ̤[ίασαι μέγιστον]
καὶ Θυώνας ἰμμ[ερόεντα παῖδα·]
νῦν δὲ κ[ἄμοι πραϋμένης ἄρεξον,]
κὰτ τὸ πά[λαιον.]

ἄγνα καὶ κα̣[λ' ἐν Μυτιληνάαισιν
π]αρθ[ένοις δραίμην πάλιν, αἲς χορεύην
ἀ]μ̣φὶ σ̣[αῖσι πόλλ' ἐδίδαξ' ἐόρταις,
πόλλα τ' ἀείδην.

Ὤς τε νᾶας Ἀτρεΐδαι σὺν ὔμμι]
ἆρα̣ν̣ Ἰλ[ίω, κέλομαί σ' ἄρωγον]
ἔμμεν[αι κἄμοι γ', ἴν' ἐς οἶκον αὔτα,
Ἤ]ρ̣' ἀπί[κωμαι.]


Italian

A me ͜[in preghiera appaia]͜ inver vicina
[La tua beltà] g[raziosa,]͜ Era divina,
Tu che [gl’ill]ustri͜ Atr[idi͜ una mattina
Vider] pregata;

Avendo [molte͜ imprese] terminate
Pri͜a presso [Ili͜o, poi ’n mare͜ incontrate,
Veder] potêro, lor vele spie[gate,
La casa͜ amata]

Sol quando te chia[mâro,]͜ e Zeus [potente],
E ’l Tïon[ide͜] ama[bil e͜ avvenente;
Soccorri]͜ or anche [me, benevolente,]
L’u[so]͜ osservato.

Sante e bel[le] cose͜ [a Mitilene]
Tra l’ [d]onn[e possa͜ ancor i͜o far, cu͜i bene]
Nelle t[u͜e feste danza,͜ e a cantar bene
Spesso͜ insegnavo.

Come gli͜ Atridi le navi con voï]
Tolsero d’Il[i͜o], siat[e anche͜ a noï
Favorevole, perché, E]ra, noï
Giun[giamo͜ a casa].
Latin

[Fōrmă pārĕāt] prŏpĕ m’, Hēră dīvă,
[Tē cŭm ōrēm, pūlchră t]ŭ’, īllă vīsă
Rēgĭbūsqu’ Ātr[e͞o gĕnĭtīs] prĕcātīs,
[Ōmnĭbŭ’] nōtīs.

[Mūltă gēstă] cūm sĭbĭ gēst’ hăbērēnt
Cīrcŭm [Īli͞um] prīmŭm, [ĕt īndĕ mārī,]
Hūc c’ ăbīvīssē[nt dŏmŭm ādvĕnīrĕ]
Nōn pŏtŭērĕ,

Quām Iŏvēm [māgnūmquĕ] vŏc[ārĕ] tēquĕ
Āc Thy̆ōnīs [pu͞erŭm] ăm[ābĭl’] āntĕ;
Nūnc [mĭhī]quĕ [cūrrĕ sŭm], ūtquĕ sō[lēs
Ādjŭvă], dīva.

Pūră pūl[chră v]īrg[ĭnĭbūsquĕ rūrsŭs
Āct’ hăbe͞am īllīc, My̆tĭlēn’, ĕg’ īllās
Quǣ ă]pūd [fēstās dĭdĭcī] t[ŭās cān-
tārĕ, sălīrĕ.

Ūtquĕ Ātrīdǣ] Tr[ŏĭā] tŭlērĕ
[Tēc’ ĕû̄m nāvēs, ĕgŏ nūnc prĕcōr tē
Ūt sĕcūndă mīquĕ] sĭē[s ĕt īpsă]
Ādvĕ[nĭ’ ǣdĕm].


English

[While I’m in pra͞y͞er your graceful form appear,]
O Goddess Hera, [let] you to me near;
Atr[eus’s fam]ous sons, as thou didst hear
Their pra͞y͞ers, [saw] thee;

Having done [many deeds so strong and brave],
Round [Troy] at first, [and then on many͜ a wave,]
Havi[ng] set out, they could, which they did crave,
[Their loved home see]

Just when the [Mighty] Zeus and thee they pr[ayed],
And that wo[nderful son] Thyone made;
[Benev’lent] now [come] also [to my aid,]
As you us[ed to,]

So that I may [once more in Mytilene]
Pureness and beau[ty work] ’mong [m]ai[ds, who’ve seen
Me oft upon your feasts as them I’ve been
Teaching to do

Singing and dancing. As Atreus’s seed
Set] out from Tr[oy with thee, to me in need
Also do] come, [I beg you, Hera: indeed
Home may] I get.Little bit of trivia

The Greek goes «cold water flows through branches». What water? I originally interpreted it as dew, giving the following alternate Italian translation:

E pei rami di mel fresca rugiada
Scorre, e le rose tutta la contrada
Ombreggiano, e d’ogni foglia agitada
Vien sonno intenso.

Moreover, the Greek στέμματ' also means "garlands", hence the alternate translations «Ciprigna, con ghirlande, deh, qui vieni,» and «Come here with garlands, Cyprus-Goddess, please,» for the first line of the last stanza. Future me: yeah, that thing with ritual bandages that I can no longer source; also, "chaplets" are garlands, so… yeah, whatever :).


Note to the idyll

Originally, only two fragments of this poem were known, through two different quotations, one from Hermogenes (full Bergk reference Hermogenes Walz. T. III, it's Bergk 4) and one of Athenaeus (full Bergk reference Athen XI, 463, it's Bergk 6). Bergk reports the Hermogenes quotation as «Τὰς μὲν οὐκ αἰσχρὰς ἡδονὰς ἔστιν ἁπλῶς ἐκφράζειν, οἷον κάλλος χωρίον καὶ φυτείας διαφόρους καὶ ῥευμάτων ποικιλίαν καὶ ὅσα τοιαῦτα. Ταῦτα γὰρ καὶ τῇ ὄψει προσβάλλει ἡδονὴ ὁρμώμενα καὶ τῇ ἀκοῇ ὅτε ἐξαγγέλλοι τις. Ὥσπερ ἡ Σαπφώ· Ἀμφὶ δὲ ὕδωρ ψυχρὸν κελάδει δι' ὄσδων μαλίνων, καὶ αἰθυσσομένων δὲ φύλλων κῶμα καταῤῥεῖ, καὶ ὅσα πρὸ τούτων γε καὶ μετὰ ταῦτα εἴρηται» (in Campbell's translation, «It is possible to describe in simple temrs the pleasures which are not base, the beauty of a place, for example, the variety of plant-life, the diversity of streams, and so on. These things afford pleasure to the eye when seen and to the ear when spoken about. Compare Sappho [quote 1] and [quote 2] and all that comes before and after this»), adding that "Etymol. Vindob. Cod. CCV. f. 109" reports the quotation with ὔσδων, specifically saying that the Aeolians «turn the omicron into upsilon and split the zeta as sigma and delta»; the Athenaeus quotation is reported as «Καὶ κατὰ τὴν καλὴν οὖν Σαπφώ· Ἐλθέ Κύπρι χρυσίαισιν ἐν κυλίκεσσιν ἅβρως συμμεμιγμένον θαλίαισι νέκταρ οἰνοχόεισα» («And according to the beautiful Sappho: [quote]»). The rest of the critical note only contains two interesting pieces of info: one is that "libri" have ἅβροις for ἅβρως, suggesting possibly a gender error and a correct reading of ἅβραις to go with κυλίκεσσιν, as "Blomfeldius" chose to read; the other one is that some tried to stick «τούτοισι τοῖς ἑταίροις ἐμοῖς γε καὶ σοῖς» (to these friends of mine and of yours) into this poem, but Bergk thinks it's Athenaeus's words, and not part of the poem; it does sound like this is another fragment I had, which I found as «ταῖσδε ταῖς ἔμαις ἐτάραισι καὶ σαῖς» (to these female friends of mine and of yours), which is then to be discarded as non-Sappho. Anyways, that wraps Bergk's info up, and Edmonds seems also to not have had the ostrakon I'll mention below, having Bergk 4 as n. 4 and Bergk 6 as (let me guess) 6. There is, in fact, probably another quote: Bergk 29 is from a quotation of "Crameri Anecd. T. III. p. 240. f." reported as «Οἱ γὰρ Αἰολεῖς λέγουσι πᾶς (παῖς) παῖς ὁ χῶρος» (The Aeolians say πᾶς, "whole", as παῖς, "the whole place"). This was then a «videtur Sapphonis esse» (seems to be of Sappho) fragment. Edmonds doesn't have it.
Then, in 1937, Papiri della Società Italiana published an ostrakon, called "ostrakon florentinum" because it is conserved in the Medici library in Florence, which is discussed in my transcriptions post. I report here only the transcription, with line divisions put in place:


ὀρρ̣ά̣νοθεν
κατίο‹ι›[σα]

δ̤ε̣ῦρύ μ' ἐκ Κρή̣τα̣̣ς̤ ἐ̤π[ὶ τόνδε] ναῦον
ἄγνον, ὄπ[πᾳ δὴ χ]άριεν μὲν ἄλσος
μαλί[νων, β]ῶμοι δ' ἔ‹ν›ι θυμιάμε̤-
ν̣οι̣ λιβ]ανώτῳ·

ἐν δ' ὔδωρ ψῦχρον̣ †[ ̣ ̣ ]ν̤ μοι† δ‹ι›' ὔσδων
μαλίαν, β̤ρόδοισ‹ι› δὲ πα̤ῖς ὀ χῶρος
‹ἐσκ›ίαστ̤', α̤ἰθυσσομένω‹ν› δὲ φύλλω[ν
κ]ῶμα κατ̣ά̤‹ρρει›·

ἐν δὲ λείμω[ν] ἰπ̣π̣ό̣β̣οτος τέθαλε
ἠ‹ρί›νοι̣σι̣ν̤ ἄνθεσιν, αἰ δ' ἄηται
μέλλιχα πνέ̤ο̤ισιν [
     ]

ἔνθα δὴ σὺ στέμ[ματ'] λ̣ο̣ισ̣α̣, Κύπρι,
χρυσίαισιν ἐν κ̣υλίκ̣εσσιν ἄβ̣ρως
ὀμ‹με›μ̣είχ̤μ̤ε̤ν̣ο̤ν θαλ̣ί̣αισ̣ιν̣ νέ[κ]τα̤ρ̣
‹οἰ›νοχ̤ό‹εσ›σο̤ν.

OK, time to put the quotations in. Whenever there is disagreement, I choose to follow the quotations, and wherever I take from them, no uncertainty will be indicated by the critical notation. Red will be Hermogenes, green will be Athenaeus, and the mini-quote to be identified in l. 10 will be yellow. The letters to be deleted will no longer be indicated, and any change to the ostrakon which is justified by aeolization will not be marked. Since l. 15 has a little blank space after πνέοισιν, I will treat the completion of the stanza as filling a lacuna, though said space is mid-line, and not at the end of a line or at the beginning.

ὀρρ̣ά̣νοθεν
κατίο‹ι›[σα]

δ̤ε̣ῦρύ μ' ἐκ Κρή̣τα̣̣ς̤ ἐ̤π[ὶ τόνδε] ναῦον
ἄγνον, ὄπ[πᾳ δὴ χ]άριεν μὲν ἄλσος
μαλί[νων, β]ῶμοι δ' ἔ‹ν›ι θυμιάμε̤-
ν̣οι̣ λιβ]ανώτῳ·

ἐν δ' ὔδωρ ψῦχρον κελάδει δι' ὔσδων
μαλίαν
, β̤ρόδοισ‹ι› δὲ παῖς ὀ χῶρος
‹ἐσκ›ίαστ̤', αἰθυσσομένων δὲ φύλλων
κῶμα κατάῤῥει
·

ἐν δὲ λείμω[ν] ἰπ̣π̣ό̣β̣οτος τέθαλε
ἠ‹ρί›νοι̣σι̣ν̤ ἄνθεσιν, αἰ δ' ἄηται
μέλλιχα πνέ̤ο̤ισιν [φύτων καράνο-
θεν κατίοισαι·]

ἔλθε δὴ σὺ στέμ[ματ'] λ̣ο̣ισ̣α̣, Κύπρι,
χρυσίαισιν ἐν κυλίκεσσιν ἄβρως
συμμεμίγμε̣νον θαλίαισι νέκταρ
οἰνοχόεισα.Note to Divine Hera

As always, let’s look at the sources. The sources for this are 5 papyri. They are all discussed in my transcriptions post. The first one is PSI II 123 – where PSI stands for Papyri Scene Invest… err, Papiri della Società Italiana (papyri of the Italian society) –, and it gives us the beginnings of ll. 1-10. The second source is P.Oxy. X 1231 col ii plate II. Again, this gives line beginnings, but shorter fragments, and many more lines. The reading given in my transcriptions post is straight out of p. 24 of Grenfell and Hunt's vol. X of Oxyrhynchus papyri (link in the post). P. 25 of that book has a rendering which includes the PSI as well. The third papyrus is P.Oxy. 2289 fragment 9, which gives us middle portions of 4 lines. Combining these, the papyrus text would read, with PSI uncolored, P.Oxy. 1231 colored yellow and P.Oxy. 2289 colored red:

Πλάσιον δή μ[
Πότνι' Ἦρα, σὰ χ[
Τὰν ἀράταν Ἀτρ[εΐδαι
-τοι βασίληες
Ἐκτελέσσαντες μ̣[
Πρῶτα μὲν πὲρ Ἴ̤[λιον
Τυίδ' ἀπορμάθεν̣[τες
Οὐκ ἐδύναντο
Πρὶν σὲ καὶ Δί' ἀντ̤[
Καὶ Θυώνας ἰμ . [
Νῦν δὲ κ[
Κὰτ τὸ πά[λαιον
Ἄγνα καὶ κα̣[λ
[Π]αρθ[εν
[Ἀ]μ̣φὶ σ̣[
[]
[]
. . α̣ν̣ιλ[[
Ἔμμεν[
ρ̣απι[


OK. Now I have to discuss my way to the text I chose and translated back in the days.
 • Now for the first line, besides θέσαν which is in BA and not Campbell, BA is with Campbell and safopoemas with Edmonds, and TCPOS doesn’t complete. Of course, the Vitelli restoration was chucked away besides the ϝίδον, since it is almost the same as Edmonds. Also, Edmonds and Vitelli did not have P.Oxy. 2289, it seems, because they ignore it in stanza 2, so their reconstructions will have to be disregarded for that.
 • Now for some reason I preferred Hera appearing to a praying Sappho than appearing to her in a dream, so I followed Campbell, except preferring ϝίδον like Edmonds. Let’s read my Paracritical Note about this: «Quanto alla versione Edmonds, “mi sia vicina in sogno”, ci può stare, ma preferisco quella B.A. e Campbell.», that is «As for the Edmonds version [of l. 1], “may […] be near me in a dream”, it could fit, but I prefer the BA and Campbell version». Apparently I didn’t notice safopoemas had a different version. Omitting part of the note here.
 • «Sul v. 3 la versione col θέσαν, come si dice dalle mie parti, me pias minga, perché “fecero pregata” è l’unica traduzione sensata, che è una perifrasi brutta per “pregarono”. Prediligo dunque ἴδον, però col digamma, ϝίδον, altrimenti accorcia il dittongo -αι di Ἀτρέϊδαι, che il metro richiede lungo», that is «About l. 3, the version with θέσαν, as we say where I live, me no like, because “made prayed” is the only sensible translation, which is an ugly periphrasis for “prayed”. I therefore prefer ἴδον, but with the digamma, ϝίδον, otherwise it shortens the -αι diphthong of Ἀτρέϊδαι, which the meter requires long». Notice how I didn't know that "epic correption" was (if the name's suggestion isn't misleading) proper to epic poetry, and so would not occur here. By the way, better have Ἀτρεΐδαι, so the diphthong doesn’t contrast the stress – after all, a proparoxytone word like Ἀτρέϊδαι cannot end in a long syllable, right?
 • As for the adjective split between ll. 3-4, «Per l’aggettivo a cavallo, πρῶτοι lo scarto subito perché che gli Atridi fossero i primi re né mi risulta né mi convince, forse si riferisce alla sola Grecia, ma anche così è poco convincente. Tra κλῆτοι e κλύτοι sono in dubbio, perché mi stanno ugualmente bene. Però rendere in Italiano e ἀράταν e κλύτοι, due participi, risultan due subordinate che forse non ci stanno in poesia. Quindi vada per κλῆτοι.», that is «For the split adjective, I immediately discard πρῶτοι because that the Atrids were the first kings is neither known nor convincing to me, maybe it’s referred to Greece only, but even then it’s not convincing. Between κλῆτοι and κύτοι I’m in doubt, because they sit equally well with me. However, rendering in Italian both ἀράταν and κλύτοι, two participles, would make two subordinate clauses which maybe won’t fit in poetry. So κλῆτοι be it».
 • For the second stanza, having P.Oxy. 2289 which evidently is the same poem, as I said, I have to reject Edmonds, and only Campbell is left, so I’ll go with that. I originally didn’t have the papyri, but chose this version out of laziness: probably Greek Wikisource followed BA and I had GW’s text in the document, and didn’t feel like changing it. Which was pretty fortunate. Naturally, l. 8 wasn’t to be discussed, as PSI has it fully.
 • Apparently, Rocci doesn’t have ἀντίαον, so I decided to ditch BA for l. 9 and follow Edmonds, going back to BA for the rest of the stanza.
 • Let’s read my Note about l. 11: «Per il v. 11, oltre al κἄγω che suona volgare per me, a farmi tenere il testo B.A. c’è anche il fatto che lì la preghiera è più esplicita: “aiutami”, dice, non solo “ti supplico”.», that is «For l. 11, besides κἄγω sounding vulgar to me [(“cago” is “I shit” in Italian)], to make me keep BA’s text I also have the fact that the prayer is more explicit there: “help me”, it says, not just “I beg you”». I ditched safopoemas, probably because I couldn’t amend it decently. I thought up the amendation only recently. Let’s read that amendation of this stanza in safopoemas (where ll. 11-12 are νΟν δΐ χ [αϊ ^έζοισι θύη πόλιται κατ τ6 / πά[λαιον – and no I didn't put the linebreak in the wrong spot):

  πρὶν σὲ καὶ Δι’ ἀντ[ίασαι μέγιστον]
  καὶ Θύωνας ἰμ[μερόεντα παῖδα·]
  νῦν δὲ κ[αὶ ῥέζοισι θύῃ πόλιται]
  κὰτ τὸ πά[λαιον]

  I tried amending and came up with νῦν δὲ κ[ἄζονται θυσίαισιν ἄνδρες] or, more similar to the unamended original, νῦν δὲ κ[αὶ μένοισι θύοντες ἄνδρες].
 • The Note doesn’t seem to say why I ditched safopoemas and followed Edmonds for the following stanza. Perhaps because it doesn’t invent the last line of the stanza.
 • At l. 14 I couldn’t see what was governing the infinitive, so I changed it to an optative.
 • For the last stanza, only Edmonds completes it, but I didn’t quite follow him. Let’s hear the note on my own proposed completion: «Sull’ultima strofa mi spiace dover supporre errori nel papiro, come fa Edmonds. Forse riuscirò a migliorarla da questo punto di vista.», that is «On the last stanza I’m sorry to have to assume errors in the papyrus, as Edmonds does. Maybe I’ll manage to improve it from that point of view». And indeed I did. The meaning is mostly the same, but there is no longer any need to assume the line breaking of P.Oxy. 1231 was mistaken, or that the alpha in ραπι was an error for an eta, something Edmonds did without signaling it with the appropriate angle brackets on that eta.
So now let's put the text together, with the critical notation from above:

Πλάσιον δή μ[' εὐχομένᾳ φανείη,]
Πότνι' Ἦρα, σὰ χ[αρίεσσα μόρφα,]
Τὰν ἀράταν Ἀτρ[εΐδαι ϝίδον κλύ-]
-τοι βασίληες,

Ἐκτελέσσαντες μ̣[άλα πόλλ' ἄεθλα,]
Πρῶτα μὲν πὲρ Ἴ̤[λιον, ἔν τε πόντῳ,]
Τυίδ' ἀπορμάθεν̣[τες ὄδον περαίνην]
Οὐκ ἐδύναντο

Πρὶν σὲ καὶ Δί' ἀντ̤[ίασαι μέγιστον
Καὶ Θυώνας ἰμμ[ερόεντα παῖδα·
Νῦν δὲ κ[ἄμοι πραϋμένης ἄρεξον,]
Κὰτ τὸ πά[λαιον.]

Ἄγνα καὶ κα̣[λ' ἐν Μυτιληνάαισιν
Π]αρθ[ένοις δραίμην πάλιν, αἲς χορεύην
Ἀ]μ̣φὶ σ̣[αῖσι πόλλ' ἐδίδαξ' ἐόρταις,
Πόλλα τ' ἀείδην.

Ὤς τε νᾶας Ἀτρεΐδαι σὺν ὔμμι]
Ἆρα̣ν̣ Ἰ̣λ[ίω, κέλομαί σ' ἄρωγον]
Ἔμμεν[αι κἄμοι γ', ἴν' ἐς οἶκον αὔτα,
Ἤ]ρ̣' ἀπί[κωμαι.]

But have I forgotten something? I mentioned 5 papyri at the beginning, and we’ve seen only three, so have I forgotten some? Yes and no. One of them is P.Oxy. 2166(a) frr. 3a and 3b, which I did forget about. The first of them completes l. 7's τυίδ' (which was complete in the PSI but read ΤỴ́[.]Δ̣ in the P.Oxy., so nothing new here), and the second one gives the last like an extra κε, thus forcing my completion to be reworked as «Ἔμμεν[αί μ', ἐς δῶμα ἴν' αὖ δύνωμαι, / Ἤ]ρ̣' ἀπίκε[σθαι.]», or the likes.
I did not forget the last one, however. The reason I only mention P. GC. inv. 105 (where only fragment 2a column ii and fragment 2b column i are of interest here) here is that it was found in 2014 according to this article, whereas the translations and the Paracritical Note date around Christmas 2010, so I couldn’t have it. Combining the papyrus in question, colored cyan, with the above combined text yields:

Πλάσιον δή μ[] . . . οισ' ἀ[γέσθ]ω
Πότνι' Ἦρα, σὰ χ[αρίεσ]σ' ἐόρτ̣α
Τὰν ἀράταν Ἀτρ[εΐδα]ι π̤ό̤ησαν-
-τοι βασίληες

Ἐκτελέσσαντες μ̣[εγα]λ̣οις ἀέθλοι[ς
Πρῶτα μὲν πὲρ Ἴ̤[λιο]ν, ἄψερον δὲ̣
Τυίδ' ἀπορμάθεν̣̣[τες· ὄδ]ον γὰρ ε̣ὔρ̣η
Οὐκ ἐδύναντο

Πρὶν σὲ καὶ Δί' ἀντ̤[ίαον] π̣εδέλθην
Καὶ Θυώνας ἰμμ[ερόεντα] παῖδα̣
Νῦν δὲ κ[] . . π̣όημεν
Κὰτ τὸ πά[λαιον

Ἄγνα καὶ κα̣[λ
     ὄχ]λος
Παρθε[νων      γ]υναίκων
μ̣φὶ σ̣ὸ[ν
Μέτρ' ὀλ[ολύσδην]


[]
. . α̣ν̣ιλ[
Ἔμμεν[
ρ̣απικε[


This obviously destroys my completion. This papyrus has been transcribed over at the post, and the above combined text is found over there as well. The two columns from P. GC. are placed together for reasons mentioned at the transcriptions post – I assume it's basically convincing supplements, both in this poem and in Sappho 16 which precedes this in the papyrus, and perhaps also the poem on the other side of the column 2b fragment, which might be the one following this in the P.Oxy (P.GC. and P.Oxy. have the same sequence of poems ordered by alphabetical order of first lines). With this new info, the linked article proposes a completion which I do not have time to attempt to translate into English (not Latin and not Italian, only English), at least not now. Below I give the text of said completion, to set the critical notation straight. Be it noted that the line before Μέτρ' ὀλολύσδην is not completed by the linked article, so I completed it as Ἀμφὶ σὸ[ν βῶμόν γε θέλοισι παῖσαι originally, then one night this safopoemas completion just jumped into my mind and I decided to switch to it, with a little tweaking to fit the context, thus producing a change in the Chinese (and Spanish, but that's prose so no matter) translation, which originally read 都想]在你的    [祭坛]的周围. The change was made around 11 on Dec 12, 2017.

Πλάσιον δή μ[' ἄμφι β]ρέμοισ' ἀ[γέσθ]ω,
Πότνι' Ἦρα, σὰ χ[αρίεσ]σ' ἐόρτ̣α
Τὰν ἀράταν Ἀτρ[εΐδα]ι π̤ό̤ησαν-
-τοι βασίληες

Ἐκτελέσσαντες μ̣[εγα]λ̣οις ἀέθλοι[ς
Πρῶτα μὲν πὲρ Ἴ̤[λιο]ν, ἄψερον δὲ̣
Τυίδ' ἀπορμάθεν̣̣[τες· ὄδ]ον γὰρ ε̣ὔρ̣η
Οὐκ ἐδύναντο

Πρὶν σὲ καὶ Δί' ἀντ̤[ίαον] π̣εδέλθην
Καὶ Θυώνας ἰμμ[ερόεντα] παῖδα̣
Νῦν δὲ κ[ἄμμες σοὶ γερά]ρα π̣όημεν
Κὰτ τὸ πά[λαιον

Ἄγνα καὶ κα̣[λ'· εἶσι δὲ τυίδ' ὄδ' ὄχ]λος
Παρθε[νων τ' ἄμ' εὐχομέναν γ]υναίκων·
Ἀμ̣φὶ σ̣ὸ[ν βῶμον πύκιναι θέλοισι
Μέτρ' ὀλ[ολύσδην]

[]
. . α̣ν̣ιλ[
Ἔμμεν[
ρ̣απικε[


References
Note: these are all the references I ever used for Sappho as of now. I may not have used all of these in the present post.

Friday, 28 July 2017

Chinese Poetic Sappho

----If anyone sees Chinese and Greek not lining up properly, please notify by commenting and remark the number of a fragment that doesn't line up.----

In this post, I copypaste the Sappho texts from this post, rearrange them, and translate them into Chinese poems (or prose in the case of the untranslatable and the single words).

Rendering the meters
Basically, I imitated what I did in the English and Italian poetic translations, substituting "hendecasyllabic" with "two half-lines", "pentasyllabic" with "single half-line, and "rhyme pattern" with "syllables per half-line pattern". Putting rhymes in would probably be too hard, so I won't even try.
 • Sapphic stanzas are rendered as stanzas of 4 lines each, where the first three are longer (two half-lines of either 4, 5, or 7 syllables according to my needs, same number for all the lines in a stanza, variation is allowed among the same poem's stanzas), and the last one is a single half-line of, again, 4/5/7 syllables, and the fourth lines of each pair of consecutive stanzas (e.g. first and second, third and fourth, etc.) have the same length.
 • The glyconics translate to 7-syllable lines.
 • Dactylic expansions to glyconics are represented by extra groups of three syllables at line start.
 • Choriambic expansions are represented by 4-syllable groups at the start. For example, greater asclepiads are rendered as 4 syllables + 4 syllables (two choriambs) + 7 syllables (the base glyconic).
 • The poems with stanzas of three lines have some weirder expansions (cretics, bacchics), which are reduced to 3-syllable groups in the same position as the expansions. Let me give a couple examples, indicating end of lines with || wherever necessary.
  • The meter cretic+glyconic||glyconic||phalecian (phalecian is glyconic + bacchic) is translated by 3+7||7||7+3, where the numbers represent the syllable groups, and || indicates line breaks.
  • The meter glyconic||glyconic||glyconic expanded with one dactyl is matched by 7||7||3+7.
 • Alcaic stanzas are rendered as 7+7||7+7||7||5+5. At least, that was my plan, but seriously, 7+7? Way too long. So let me say 5+5||5+5||7||4+4 instead.

Fragment arrangement
They are arranged according to meter.
 • The first group contains Sapphic stanzas, organized exactly as in the Spanish post.
 • The second one contains Alcaic stanzas.
 • The third contains meters based on the glyconics, further grouped into "pure", "expanded by 1 dactyl", "expanded by 2 dactyls", "expanded by 1 choriamb" (lesser asclepiads), "expanded by 2 choriambs" (greater asclepiads), "more complex expansions".
 • The fourth one contains meters based on pherecrateans, further grouped basically as the glyconics, perhaps with one or two groups fewer.
 • The fifth one contains hagesichoreans expanded by two choriambs (exactly book 4 of the Spanish post, same further grouping).
 • The sixth one contains hexameters and elegiacs.
 • The seventh one contains the remaining clear meters.
 • The eighth one contains the epithalamia.
 • The ninth one contains fragments "of unclear meter" for quotations of less than one line that leave the meter uncertain.
 • The tenth one is that of the "untranslatables", organized exactly in the Spanish post.
 • The eleventh one is that of single-, or at most two-, word quotes, exactly identical to its analogue in the Spanish post;
 • The twelfth is fragments from Edmonds' phantasy, that is where he takes indirect quotes and reconstructs the possible original lines; the other "Edmonds' phantasy" fragments from The rest of Sappho should be given as alternate versions of the fragments they match;
 • The thirteenth and (I think?) final one is the alternate reconstructions from this Italian anthology; again, I believe it will only be new combinations that belong here, whereas different reconstructions of poems that match mine will be given as alternate version, but I haven't yet established this group at all.

Work in progress notice
As the texts come from the Spanish post, this also will be work in progress, and even more so since the translations are not prose. At the moment, the only missing texts are from the "untranslatables" group and from groups beyond the 11th. There are a number of translations, but still a very low percentage of the fragments. Have patience: a math PhD isn't something that allows many translations while it's ongoing :).

这张帖子里,我来复制黏贴这张帖子的萨夫诗,重排它们,而将它们翻译成中文诗歌(无可翻译的和单词却翻译成散文)。

怎么反映韵律?
我基本上模拟了我在英文和意大利文的诗歌翻译做的,“十一音节行”代替做“两部行”,“无音节行”代替做“一部行”,“押韵模式”代替做“半行音节数的模式”。加入押韵大概太难了,我就甚至不来尝试。
 • 萨夫诗律(Sàfū shīlǜ, Sapphic stanzas)变做四行诗节,最浅的三行更长(两部,一部四个、五个、或者七个音节,一个诗节里的三行都一样长,一首诗歌里的行可以不一样长),第四行是一部行,四个/五个/六个音节,随后的诗节(例如第一个和第二个,第三个和第四个,等等)有一样长的第四行。
 • 格莱坎诗行(Géláikǎn shīháng, Glyconic lines)翻译成七音节行。
 • 格莱坎诗行的长短短扩大(Cháng-duǎn-duǎn kuòdà, Dactylic expansions)做成加上在诗行的开始的三个音节的集团。
 • 长短短长扩大(Cháng-duǎn-duǎn-cháng kuòdà, Choriambic expansions)做成加上在诗行的开始的四个音节的集团。例如,大阿斯克里皮亚低斯诗行(Dà Āsīkèlǐpíyàdǐsī shīháng, Greater asclepiad, 缩写成“大斯克里行”)变做四个音节+四个音节(就是两个长短短长格)+七个音节(就是格莱坎诗行)。
 • 三行诗节的诗歌有一些更奇怪的扩大(克里提克格 | Kèlǐtíkè gé | Cretic (foot),巴克斯格 | Bākèsī gé | Bacchic (foot))。那些扩大降低成加上在扩大的位置的三个音节的集团。我现在来做例子,||表示诗行的结束。
  • 克里提克格+格莱坎诗行||格莱坎诗行||发莱口斯十一音节诗行(Fāláikǒusī shíyī yīnjié shīháng, Phalecean hendecasyllabic, 就是格莱坎诗行+巴克斯格)翻译成 3+7||7||7+3, 数字表示音节的集团,||表示诗行的结束。
  • 格莱坎诗行||格莱坎诗行||但个长短短扩大的格莱坎诗行做成 7||7||3+7.
 • 阿尔凯乌斯诗律(Āěrkāiwǔsī shīlǜ, Alcaic stanzas)变做 7+7||7+7||7||5+5。这最少是我原装的计划,但是认真的,7+7? 太长的多啦。我们就代替说 5+5||5+5||7||4+4吧。

诗断的排法
它们跟随诗体而排。
 • 第一集团就是萨夫律诗,跟西班牙语帖子一样排上。
 • 第二集团就是阿尔凯乌斯律诗。
 • 第三集团就是基于格莱坎诗行的诗体,哪里有这些集团:"单纯的", "单个长短短扩大的", "两个长短短扩大的", "单个长短短长扩大的" (小斯克里行 | Xiǎo Sīkèlǐ háng | Lesser Asclepiads), "两个长短短长扩大的" (大斯克里行), "更富大的扩大".
 • 第四集团就是基于斐勒克拉忒斯诗行(Fěilèkèlātèsī shīháng, Pherecratean (line)),那里有跟格莱坎诗行一样的集团,可能有更少一些集团。
 • 第五集团就是两个长短短长扩大的哈节西口拉诗行(Hājiéxīkŏulā shīháng, Hagesichorean (line),就是西班牙语帖子的第四书,里面的集团也一样)。
 • 第六集团就是长短短六格诗行(Cháng-duăn-duǎn liù gé shīháng, Dactylic hexameter / hexapody)和挽歌对句(Wǎngē duìjù, Elegiac couplets)。
 • 第七集团就是另外青春的诗体。
 • 第八集团就是结婚歌。
 • 第九集团就是“不清楚诗体”的诗断,既是短于一行,诗体不肯定的引用句。
 • 第十集团就是“无可翻译”的诗断,跟西班牙语帖子一样排上。
 • 第十一集团就是单词或最多两词的引用句,跟西班牙语帖子的模拟不恰恰一样。
 • 第十二集团就是从埃德蒙德斯(Āidéméngdésī, Edmonds)的幻想来的诗断,即是他把简洁的引用句重建称可能的原装诗行;The rest of Sappho里的另外的“埃德蒙德斯幻想”诗断应该做对应诗断的交替版。
 • 第十三集团就是最后的,就是从这本意大利语文选里的交替重建事;我再次相信只会是新的结合,然而不同的重建事会做交替版,但是我还完全没有建立这个集团。

公告:进行中的动作
因为诗文是从西班牙语帖子来的,这个帖子也是进行中的工作,更是如此因为翻译不是散文。现在来说,丢失的课文都属于“无可翻译”的集团或者第十一后的集团。有若干翻译,但还是很小的百分率。请你们忍耐:数学博士不是进行中时允许很多翻译的事情:)。


Prospect of meters

Sapphic stanza (1-39, 41 Edmonds, 159 Edmonds, 160? 161? 162? 165? 399, 402-403)

–u–x–uu–u–x
–u–x–uu–u–x
–u–x–uu–u–x
–uu–x


Alcaic stanza (40-41, 41 me, 43)

x–u–x–uu–ux
x–u–x–uu–ux
x–u–x–u–x
–uu–uu–u–x


Glyconic (44-49, 82(a), 167-170? 172?)

xx–uu–ux


Glyconic expanded with one dactyl (50, 67 safopoemas)

xx–uu–uu–ux


Glyconic expanded with two dactyls (51-52, 53 me, 54-63, 64 Bergk, 65-66)

xx–uu–uu–uu–ux


Glyconic expanded with one choriamb (aka lesser Asclapiads – 67 me, 68 me, 69-71, 407)

xx–uu––uu–ux


Glyconic expanded with two choriambs (aka greater Asclapiads – 72-80, 127 Bergk)

xx–uu––uu––uu–ux


Glyconic | glyconic | phalecian (81 me, Edmonds)

xx–uu–ux
xx–uu–ux
xx–uu–u–u–x


Glyconic | glyconic | glyconic expanded with two dactyls (81 Campbell, 82)

xx–uu–ux
xx–uu–ux
xx–uu–uu–ux


Cretic + glyconic | glyconic | phalecian (83 me, 84)

–u–xx–uu–ux
xx–uu–u–
xx–uu–u–u–x


Pherecratians expanded with one dactyl (86, 136)

xx–uu–uu–x


Pherecratians expanded with two dactyls (87-88, 89 Edmonds, 139)

xx–uu–uu–uu–x


Pherecratians expanded with one choriamb (89 Campbell, 90)

xx–uu––uu–x


Hipponacteans expanded with two choriambs (91-100, 101 Campbell, 102, 163?)

x–uu––uu––uu–u–x


Hexameters (103-105, 133-135)

uuuuuuuuuu–x


Elegiac couplets (106-108)

uuuuuuuuuu–x
uuuu– || –uu–uux


Ionic a maiore + ionic a maiore + trochaic meter (109)

––uu––uu–u–x


Ionic a maiore + trochaic meter + brachicatalectic ionic a maiore (110-111)

––uu–u–x–x


Ionic a maiore + ionic a maiore + trochaic meter (112)

x–uu–u–x–u–x


Ionic a minore tripody (113, 122, 146)

uu––uu––uu–x


Three choriambs + cretic (114, 140)

–uu––uu––uu–u–x


Double trochaic tripody (115)

–u–u–x–u–u–x


Alcaic decasyllabics (116)

–uu–uu–u–x


Trochaic dimeter (117)

–u–x–u–x


Double Adoneans (118)

–uu–x–uu–x


Trochaic whatnot (119)

–u–x–u–||–u–x–u–x
–u–x–u–x||x–u–x–x
–u–x–u–x–||–u–u–x


Iambic tetrameter anaclastic in the fourth iamb and catalectic in the last (120)

x–u–x––ux–u–x–x


Ionic a minore tripody anaclastic between the first two feet (121)

uu–u–u––uu–x


Whatever (123)

x–uu–uux


Iambic dimeter catalectic (124)

x–u–x–x


Hagesichorean (125)

x–uu–u–x


Iambic trimeter catalectic with the second meter beginning with an anapest (126)

x–u–uu–u–x–x


Anapest + iambic trimeter brachycatalectic with two meters starting with an anapest (127 me)

uu–uu–u–uu–u–x


Glyconic | hipponactean (127 Voigt+me)

xx–uu–ux
xx–uu–u–x


Glyconic | iambic-anapestic meter + double adonean | glyconic | hipponactean (127 Edmonds)

xx–uu–ux
uu–u––uu–ux
xx–uu–ux
xx–uu–u–x


Dactyl + trochee/spondee + anceps, possibly anaclastic (128 Campbell)

–uu–xx / –u–uux


Anaclastic glyconic | anaclastic glyconic + iamb (128 Edmonds)

xx–u–uux
xx–u–uu–ux


Brachicatalectic iambic tetrameter with second meter ending in an anapest (129)

x–u–x–uu–x–u–xx


Iambic trimeter hypercatalectic with two anapests as an ending (130)

x–u–x–uu–uux


iambic trimeter with third meter starting in an anapest (131)

x–u–x–u–uu–ux


Hexameters split at third-trochee caesura with iambic meter inserted between the halves (132)

uuuu–u
x–ux
u–uuuu–x
x–ux


Dactyl + trochaic meter (137 me, Edmonds 1)

–uu–u–x–uu–u–x


Trochaic something (137 Edmonds 2)

–uu–u–x
–uu–u–ux
–u–uu–ux
–uu–u–x
–uu–u–ux
–uu––uu–


Dactylic tetrapody (138)

–uu–uu–uu–ux


Dactylic tetrapody catalectic (141 me)

–uu–uu–uux


Glyconic | glyconic | dactyl + trochaic meter (141 Edmonds)

xx–uu–ux
xx–uu–ux
–uu–u–x


Trochaic trimeter with second meter ending in dactyl (142)

–u–x–u–uu–u–x


Glyconics expanded with three dactyls (143)

xx–uu–uu–uu–uu–ux


Double dactyls (144)

–uu–ux


Ionic a maiore + trochaic meter + ionic a maiore (145)

––uu–u–x––uu


Catalectic iambic trimeter (147)

x–u–x–u–x–x


Godly libation meter (148)

x–uu–x
x–u–x
x–u–x–u–x–uu–x
x–uu–x
x–uu–x
x–u–x–uu–u–x


Cretic + glyconic | cretic + glyconic | dactyl + trochaic dimeter | cretic + glyconic | pherecratean + iambic dimeter (53 Edmonds)

–u–xx–uu–ux
–u–xx–uu–ux
–uu–u–x–u–x
–u–xx–uu–ux
xx–uu–x–u–


5 longs + iambic meter (64 others)

–––––u–ux


Cretic + glyconic (67 Edmonds)

–u–xx–uu–ux


Lesser asclepiad | glyconic (68 Edmonds)

xx–uu––uu–ux
xx–uu–ux


Mystery 1 (83 Edmonds)

??


Quasi-phalecian | hipponactean expanded with one choriamb (101 Edmonds)

xx–uu–x–u–x
xx–uu––uu–u–x


Hipponactean | glyconic | glyconic | hipponactean (404)

xx–uu–u–x
xx–uu–ux
xx–uu–ux
xx–uu–u–x


Hipponactean (405)

xx–uu–u–x


Glyconic | glyconic | pherecratean (408)

xx–uu–ux
xx–uu–ux
xx–uu–x400, 401, 406 are mysterious meters
Sapphic stanza (1-39, 41 Edmonds, 159 Edmonds, 160? 161? 162? 165? 399, 402-403)

4/5/7+4/5/7
4/5/7+4/5/7
4/5/7+4/5/7
4/5/7


Alcaic stanza (40-41, 41 me, 43)

4/5/7+4/5/7
4/5/7+4/5/7
4+4
5+5


Glyconic (44-49, 82(a), 167-170? 172?)

7


Glyconic expanded with one dactyl (50, 67 safopoemas)

3+7


Glyconic expanded with two dactyls (51-52, 53 me, 54-63, 64 Bergk, 65-66)

3+3+7


Glyconic expanded with one choriamb (aka lesser Asclapiads – 67 me, 68 me, 69-71, 407)

4+7


Glyconic expanded with two choriambs (aka greater Asclapiads – 72-80, 127 Bergk)

4+4+7


Glyconic | glyconic | phalecian (81 me, Edmonds)

7
7
7+3


Glyconic | glyconic | glyconic expanded with two dactyls (81 Campbell, 82)

7
7
3+3+7


Cretic + glyconic | glyconic | phalecian (83 me, 84)

3+7
7
7+3


Pherecratians expanded with one dactyl (86, 136)

3+5


Pherecratians expanded with two dactyls (87-88, 89 Edmonds, 139)

3+3+5


Pherecratians expanded with one choriamb (89 Campbell, 90)

4+5


Hipponacteans expanded with two choriambs (91-100, 101 Campbell, 102, 163?)

4+4+5


Hexameters (103-105, 133-135)

6+6


Elegiac couplets (106-108)

6+6
5+5


Ionic a maiore + ionic a maiore + trochaic meter (109)

4+4+4


Ionic a maiore + trochaic meter + brachicatalectic ionic a maiore (110-111)

4+4+2


Ionic a maiore + ionic a maiore + trochaic meter (112)

4+4+4


Ionic a minore tripody (113, 122, 146)

4+4+4


Three choriambs + cretic (114, 140)

4+4+4+3


Double trochaic tripody (115)

6+6


Alcaic decasyllabics (116)

5+5


Trochaic dimeter (117)

4+4


Double Adoneans (118)

3+3


Trochaic whatnot (119)

4+3+4+4
4+3+4+3
4+5+6


Iambic tetrameter anaclastic in the fourth iamb and catalectic in the last (120)

4+4+4+3


Ionic a minore tripody anaclastic between the first two feet (121)

4+4+4


Whatever (123)

4+4


Iambic dimeter catalectic (124)

4+3


Hagesichorean (125)

4+4


Iambic trimeter cataletic with the second meter beginning with an anapest (126)

4+4+3


Anapest + iambic trimeter brachycatalectic with two meters starting with an anapest (127 me)

3+4+5


Glyconic | hipponactean (127 Voigt+me)

7
4+4


Glyconic | iambic-anapestic meter + double adonean | glyconic | hipponactean (127 Edmonds)

7
4+3+3
7
4+4


Dactyl + trochee/spondee + anceps, possibly anaclastic (128 Campbell)

3+3


Anaclastic glyconic | anaclastic glyconic + iamb (128 Edmonds)

7
7+2


Brachicatalectic iambic tetrameter with second meter ending in an anapest (129)

4+4+5


Iambic trimeter hypercatalectic with two anapests as an ending (130)

4+4+2


iambic trimeter with third meter starting in an anapest (131)

4+4+4


Hexameters split at third-trochee caesura with iambic meter inserted between the halves (132)

6
4
6
4


Dactyl + trochaic meter (137 me, Edmonds 1)

3+4


Trochaic something (137 Edmonds 2)

3+4
3+5
4+4
3+4
3+5
4+4


Dactylic tetrapody (138)

3+3+3+3 / 6+6


Dactylic tetrapody catalectic (141 me)

3+3+4 / 6+4


Glyconic | glyconic | dactyl + trochaic meter (141 Edmonds)

7
7
3+4


Trochaic trimeter with second meter ending in dactyl (142)

4+5+4


Glyconics expanded with three dactyls (143)

3+3+3+7


Double dactyls (144)

3+3


Ionic a maiore + trochaic meter + ionic a maiore (145)

4+4+4


Catalectic iambic trimeter (147)

4+4+3


Godly libation meter (148)

6
5
4+4+5
6
5
4+5+3


Cretic + glyconic | cretic + glyconic | dactyl + trochaic dimeter | cretic + glyconic | pherecratean + iambic dimeter (53 Edmonds)

3+7
3+7
3+4+4
3+7
5+4


5 longs + iambic meter (64 others)

5+4


Cretic + glyconic (67 Edmonds)

3+7


Lesser asclepiad | glyconic (68 Edmonds)

4+7
7


Mystery 1 (83 Edmonds)

??


Quasi-phalecian | hipponactean expanded with one choriamb (101 Edmonds)

7+3
4+4+4


Hipponactean | glyconic | glyconic | hipponactean (404)

4+4
7
7
4+4


Hipponactean (405)

4+4


Glyconic | glyconic | pherecratean (408)

7
7
5400, 401, 406 are mysterious metersΣύστασις αʹ· Σαπφικαὶ στρῶφαι

Εὐχαί

Τὸ ποίημα ὃ μόνον πλήρην ἔχομεν

αʹ· Ὕμνος πρὸς τὴν Ἀφροδίτην

Πο⌟ικιλόθρ⌞ον’ ἀθάνατ’ Ἀφρόδιτα,
Παῖ Δίος, ⌟δολόπλοκ⌞ε, λίσσομαί σε·
⌟Μή μ’ ἄσαισι⌞ μήτ’ ὀνίαισι δάμνα,
Π⌟ότνια, θῦ⌞μον,

Ἀλλ⌟ὰ τυίδ’ ἔ⌞λθ’, αἴ ποτα κἀτέρωτα,
Τᾶ⌟ς ἔμας αὔ⌞δως ἀίοισα πήλυι,
Ἔκλ⌟υες, πάτρο⌞ς δὲ δόμον λίποισα
Χ⌟ρύσιον ἦλθ⌞ες,

Ἀρ⌟μ’ ὐπ⌞α⌟σδε⌞ύξαισα, κάλοι δέ σ’ ἆγον
Ὤ⌟κεες στροῦ⌞θοι περὶ γᾶς μελαίνας,
Πύ⌟κνα δίν⌞νεντες πτέρ’ ἀπ’ ὠράνωἴθε-
ρ⌟ος διὰ μέσσω⌞,

Αἶ⌟ψα δ’ ἐξίκο⌞ντο· σὺ δ’, ὦ Μάκαιρα,
⌟Μηδιάσα⌞ισ’ ἀθανάτῳ προσώπῳ,
Ἤ⌟ρε’ ὄττι δ⌞η⌟ὖ⌞τε πέπονθα, κὤττι
Δη⌟ὖτε κάλ⌞η⌟μ⌞ι,

Κ⌟ὤττι μ⌞ο⌟ι⌞ μάλιστα θέλω γένεσθαι
Μ⌟αινόλᾳ⌞ θύμῳ· «τίνα δηὖτε †πείθω
‹Κ›α⌟ί σ’ ἄγην⌞† ἐς ‹ϝ›ὰν φιλότατα, τίς τ’, ὦ
Ψά⌟πφ⌞’, ἀδικήει;

Καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει,
Αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ’, ἄλλα δώσει,
Αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει,
Κωὐκ ἐθέλοισα».

Ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον
Ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι
θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον· σὺ δ᾽ αὔτα
σύμμαχος ἔσσο.


Ἐπιφανίαι θεῶν

βʹ· Ἰδύλλιον σὺν τῇ Ἀφροδίτῃ

Δεῦρύ μ᾽ ἐκ Κρήτας ἐπ[ὶ τόνδ]ε ναῦον
ἄγνον ὄππ[ᾳ δὴ] χάριεν μὲν ἄλσος
Mαλί[αν], βῶμοι δ᾽ ἔ‹ν›ι θυμιάμε-
νοι ‹λι›βανώτῳ.

Ἐν ⌟δ' ὔδωρ ψῦχρον κελάδει δι' ὔσδων
Μαλίνων⌞, β̤ρόδοισ‹ι› δὲ ⌟παῖς ὀ χῶρος⌞
‹Ἐσκ›ίαστ̤', ⌟αἰθυσσομένων δὲ φύλλων
Κῶμα κατάῤῥει⌞·

Ἐν δὲ λείμων ἰππόβοτος τέθαλε
ἠρίνοισιν ἄνθεσιν, αἰ [δ’] ἄηται
μέλλιχα πνέοισι [φύτων] καράνο-
θεν κατίοι[σαι.]

⌟Ἔλθε⌞ δὴ σὺ στέμ[ματ'] λ̣ο̣ισ̣α̣, ⌟Κύπρι,
χρυσίαισιν ἐν κυλίκεσσιν ἄβρως
συμμεμίγμε̣νον θαλίαισι νέκταρ
οἰνοχόεισα⌞.


γʹ· Πότνια Ἥρα
Ἐκδοκὴ ἡ πρὸ παπύρων P.GC.
     εὑρημένων
⌜Πλάσ⌝ιον δὴ μ[' εὐχομένᾳ φανείη,]
⌜πότ⌝ν⌜ι᾽ Ἤ⌝ρα, σὰ χ[αρίεσσα μόρφα,]
⌜τὰν ἀράτ⌝αν Ἀτρ[εΐδαι ϝίδον κλύ-]
⌜τοι βασίλ⌝⌟ηε⌞ς↵,

⌜ἐκτελέσ⌝σα⌟ντες↵ μ̣⌞[άλα πόλλ' ἄεθλα,]
⌜πρῶτα μ⌝⌟ὲν πὲ↵ρ Ἴ̤⌞[λιον, ἔν τε πόντῳ,]
⌜τυ⌝ί⌜δ’ ἀπο⌝ρ⌟μάθε↵ν̣⌞[τες ὄδον περαίνην]
⌜οὐκ ἐδύν⌝α⌟ντ⌞ο↵

⌜πρὶν σὲ⌝ καὶ Δι’ ἀντ̤[ίασαι μέγιστον]
⌜καὶ Θυών⌝ας ἰμμ[ερόεντα παῖδα·]
νῦν δὲ κ[ἄμοι πραϋμένης ἄρεξον,]
κὰτ τὸ πά[λαιον.]

ἄγνα καὶ κα̣[λ' ἐν Μυτιληνάαισιν
π]αρθ[ένοις δραίμην πάλιν, αἲς χορεύην
ἀ]μ̣φὶ σ̣[αῖσι πόλλ' ἐδίδαξ' ἐόρταις,
πόλλα τ' ἀείδην.

Ὤς τε νᾶας Ἀτρεΐδαι σὺν ὔμμι]
ἆρα̣ν̣ Ἰλ[ίω, κέλομαί σ' ἄρωγον]
ἔμμεν[αί μ', ἐς δῶμα ἴν' αὖ δύνωμαι,
Ἤ]ρ̣' ἀπίκε[σθαι.]

Ἐκδοκὴ ἡ μετὰ παπύρων P.GC.
     εὑρημένων
⌟Πλά⌞σιον δή μ[' ἄμφι β]⌟ρέμοισ' ἀ⌞[γέσθ]⌟ω⌞,
⌟Πότ⌞νι' Ἦρα, σὰ χ[αρίεσ]⌟σ' ἐόρτ̣α
⌟Τὰν ἀ⌞ράταν Ἀτρ[εΐδα]⌟ι π̤ό̤ησαν⌞-
⌟τ' οἰ β⌞ασίληες

⌟Ἐκτε⌞λέσσαντες μ̣[εγα]⌟λ̣οις ἀέθλοι⌞[ς
⌟Πρῶτ⌞α μὲν πὲρ Ἴ̤[λιο]⌟ν, ἄψερον δὲ̣⌞
⌟Τυίδ' ἀ⌞πορμάθεν̣̣[τες· ὄδ]⌟ον γὰρ ε̣ὔρ̣η⌞[ν
⌟Οὐκ ἐδ⌞ύναντο

⌟Πρὶν σ⌞ὲ καὶ Δί' ἀντ̤[ίαον] ⌟π̣εδέλθην⌞
⌟Καὶ Θυ⌞ώνας ἰμμ[ερόεντα] ⌟παῖδα̣⌞
⌟Νῦν δὲ⌞ κ[ἄμμες σοὶ γερά]⌟ρα π̣όημεν⌞
⌟Κὰτ τὸ⌞ πά[λαιον

⌟Ἄγνα κ⌞αὶ κα̣[λ'· εἶσι δὲ τυίδ' ὄδ' ὄχ]⌟λος⌞
⌟Παρθε⌞[νων τ' ἄμ' εὐχομέναν γ]⌟υναίκων⌞·
⌟Ἀμ̣φὶ σ̣ὸ⌞[ν βῶμον πύκιναι θέλοισι]
⌟Μέτρ' ὀλ⌞[ολύσδην

[]
. . α̣ν̣ιλ[[
Ἔμμεν[
ρ̣απικε[

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
Πλάσιον δὴ μ[οισο]πόλοισ' ἀ[ήσθ]ω,
Πότνι' Ἦρα, σὰ χ[άρις ἔ]ς τ' ἐόρτ̣αν
Τὰν ἀράταν Ἀτρ[εΐδα]ι π̤ό̤ησαν-
τ' οἰ βασίληες

Ἐκτελέσσαντες μ̣[εγά]λ̣οις ἀέθλοι[ς
Πρῶτα μὲν πὲρ Ε[ἴλιον]· ἄψερον δὲ̣
Τυίδ' ἀπορμάθεν̣̣[τες· ὄ]δον γὰρ ε̣ὔρ̣η
Οὐκ ἐδύναντο

Πρὶν σὲ καὶ Δί' ἀντ̤[ίαον] π̣εδέλθην
Καὶ Θυώνας ἰμε[ρόεντα] παῖδα̣
Νῦν δὲ κ[      ] . . . π̣όημεν
Κὰτ τὸ πάλ̣[αιον

Ἄγνα καὶ κα̣[λ'· εἶσι δὲ τυίδ' ὄδ' ὄχ]λος
Παρθε[νων τ' ἄμ' εὐχομέναν γ]υναίκων·
Ἀμ̣φὶ σ̣ . [
Μέτρ' ὀλ[ολύγας

πασ[
. [.] . νιλ[
Ἔμμεν[
Ἦ]ρ̣', ἀπίκε[σθαι.


Αἱ ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ

δʹ· Κύπρι καὶ Νηρήϊδες
Ἐκδοκὴ ἡ πρὸ παπύρου P.Oxy. 2289 fr. 6
     εὑρημένου
Κύπρι καὶ] Ν̤ηρήϊδε̣ς, ἀβλάβη[ν μοι
Τὸν κασί]γνητον δ[ό]τε τυί̤δ' ἴ̤κε̤σ̣θα[ι
Κὤσσα ϝο]ι θύμῳ κε̤ θέλη γένεσθαι
Πάντα τε]λέσθην·

Ὄσσα δὲ πρ]ό̣σθ' ἄμβροτε πάντα̤ λῦσ[αι,
Καὶ φίλοισ]ι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
Κὠνίαν ἔ]χ̤θροισι, γ̣ένοιτο δ' ἄμμι
Πῆμά τι μ]ήδεις

Τὰν κασιγ]νήταν̣ δὲ [θ]έλοι πόη̤σθα[ι
Ἔμμορον] τίμας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν
Ἐκλύοιτ'] ὄτ̣οισι [πάρ]οιθ' ἀχε̣ύων
Κἆμον ἐδά]μνα

Κῆρ, ὀνείδισ]μ̤' εἰσαΐω[ν], τ̣ὸ κ' ἐγ χρῷ
Κέρρε πόλ]λ' ἐ̤παγ[ορί]ᾳ πολίτ̤αν
Καὶ βρόχυ ζ]άλε̣ı̣π̤[ον ὄ]νηκε δ' αὖτ' οὐ
Μὰν διὰ μά]κρω

Ἀλλ' ἄκουσ]ον, αἴ κ[ε, θέα, μέλεσ]σ̤ι
Σοὶ φρέν' ἴαι]ν[ο]ν, σὺ [δὲ,] Κ̤ύπ̤[ρ]ι, τ[αἶ]να
Νύκτι πάντα κατθε]μέν̣α, κακ̣αν[θε'
Ἄμμιν ἀλάλκο]ις̤

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

[Χρύσιαι] Νηρήϊδες, ἀβλάβη[ν μοι
τὸν κασί]γνητον δότε τυίδ' ἴκεσθα[ι,
κἂ μὲν] ᾦ θύμῳ κε θέλη γένεσθαι,
[ταῦτα τε]λέσθην·

[ὄσσα δὲ πρ]όσθ' ἄμβροτε, πάντα λῦσα[ι,
καὶ φίλοι]σι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
[κὠνίαν ἔ]χθροισι· γένοιτο δ' ἄμμι
[δύσκλεα μ]ήδεις.

[τὰν κασιγ]νήταν δὲ θέλοι πόησθα[ι
ἔμμορον] τίμας· ὀνίαν δὲ λύγραν
[καὶ λόγοις] ὄτοισι πάροιθ' ἀχεύων
[ἄμμον ἐδά]μνα

[κῆρ, ὄνειδο]ς εἰσαΐων, τό κ' ἐν χρῷ
[κέρρεν, ἀλ]λ' ἐπ' ἀγ[λαΐ]ᾳ πολίταν
[ἀββάλην ἄ]λλως, [ὄτα] νῆ κε δαῦτ' οὖ-
[δεν διὰ μά]κρω·

καὶ συνάορ]ον, αἴ κ[ε θέλη, ἀξίοι]σι
[ἐν λέχεσσ' ἔ]χην· σὺ [δέ], κύν[ν' ἔ]ρε[μ]να,
[ρῖνα πρὸς γάᾳ] θεμ[έν]α κακάν[θην
ἄλλα πεδάγρ]η.

Ἐκδοκὴ ἡ πρὸ παπύρων P.GC.
     εὑρημένων καὶ μετὰ παπύρου
     P.Oxy. 2289 fr. 6 εὑρημένου
Κύπρι καὶ] Ν̤ηρήϊδε̣ς, ἀβλάβη[ν μοι
τὸν κασί]γνητον δ[ό]τε τυί̤δ' ἴ̤κε̤σ̣θα[ι
κὤσσα ϝο] θύμῳ κε̤ θέλη γένεσθαι
πάντα τε]λέσθην·

ὄσσα δὲ πρ]ό̣σθ' ἄμβροτε πάντα̤ λῦσ[αι
καὶ φίλοισ]ι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
κὠνίαν ἔ]χ̤θροισι, γ̣ένοιτο δ' ἄμμι
πῆμά τι μ]ήδεις

τὰν κασιγ]νήταν̣ δὲ [θ]έλοι πόη̤σθα[ι
ἔμμορον] τίμας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν
ἐκλύοιτ'] ὄτ̣οισι [πάρ]οιθ' ἀχε̣ύων
κἆμον ἐδά]μνα

κῆρ, ὀνείδισ]μ̤' εἰσαΐω[ν], τ̣ὸ κ' ἐγ χρῷ
κέρρε πόλ]λ' ἐ̤παγ[ορί]ᾳ πολίτ̤αν
καὶ βρόχυ ζ]άλε̣ı̣π̤[ον ὀ]⌟νη⌞κε δ' αὖτ' οὐ
μὰν διὰ μά]κρω

ἀλλ' ἄκουσ]ον αἰ κ[ε τ]⌟έο⌞[ν μέλεσ]σ̤ι
κῆρ ποτ' ἴαι]νον, σὺ [δὲ,] ⌟Κύπ̤⌞[ρ]ι, τ[αἶ]να
νύκτι πάντα κατθε]μέν̣α, κακ̣αν[θε'
ἄμμιν ἀλάλκο]ις̤

Ἐκδοκὴ ἡ μετὰ παπύρων P.GC.
     εὑρημένων
Πότνιαι Ν⌝ηρήϊδε̣ς, ἀβλάβη[ν μοι
Τὸν̣ κ̣ασίγν⌝ητον δ[ό]τε τυί̤δ' ἴ̤κε̤σ̣θα[ι
Κὤττι ϝῷ⌝ θύμῳ κε̤ θέλη γένεσθαι
Κῆνο τελέ⌝σθην·

Ὄσσα δ̤ὲ π⌝[ρ]ό̣σθ' ἄμβροτε πάντα̤ λῦσ[αι
Καὶ φίλ̣οισι⌝ ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
Κὠνίαν ἔ⌝χ̤θροισι, γ̣ένοιτο δ' ἄμμι
Μ̣ή̣δαμα μ⌝ήδεις

Τὰ̣ν̣ κασιγν⌝ήταν̣ δὲ [θ]έλοι πόη̤σθα[ι
Μέ]σδονο⌝[ς] τίμας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν
Ἐκλύ]ο⌝[ιτ'] ὄτ̣οισι [πάρ]οιθ' ἀχε̣ύων
[Κἆμον ἐδά]μνα

Κῆρ, ὀνείδισ]μ̤' εἰσαΐω[ν], τ̣ὸ κ' ἐγ χρῷ
Καί] μ̣⌝' [ἔκερ]ρ' ἐ̤παγ[ορί]ᾳ πολίτ̤αν
Ὤ̣ς̣ ποτ' οὐ̣⌝[κ ἄ]λλω̣ς̣, [ἐσύ]νηκε δ' αὖτ' οὐ
δεν διὰ μ⌝[ά]κρω

Καί τι μ⌝[λλ]ον αἰ κ[λ]έο[ς ἐν βρότοι]σ̤ι
Γ]ν̣ώσε̣τ⌝[αι φέ]ρ[η]ν, σὺ [δὲ,] Κύπ̤[ρ]ι σ[έμ]να,
Ο̣ὐκ ὄ̤ν̤ε⌝[κτον καττθε]μέν̣α κάκ̣αν [ὔβ-
ριν, πίθε ἄμμ]ι

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας

Πότνιαι Νηρήϊδε̣ς, ἀβλάβη[ν μοι
Τὸν̣ κ̣ασίγνητον δ[ό]τε τυί̤δ' ἴ̤κε̤σ̣θα[ι
Κὤττι ϝῷ θύμῳ κε̤ θέλη γένεσθαι
Κῆνο τελέσθην·

Ὄσσα δ̤ὲ πρό̣σθ' ἄμβροτε πάντα̤ λῦσ[αι
Καὶ φίλ̣οισι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
Κὠνίαν ἔχ̤θροισι, γ̣ένοιτο δ' ἄμμι
Μ̣ή̣δαμα μήδεις

Τὰ̣ν̣ κασιγνήταν̣ δὲ [θ]έλοι πόη̤σθα[ι
Μέ]σδονο[ς] τίμας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν
Παρλύ]ο[ιτ]ο τ̣οῖσι [πάρ]οιθ' ἀχε̣ύων
[Αὖτος ἐδά]μνα

Κῆρ, ὀνείδισ]μ̤' εἰσαΐω[ν], τ̣ὸ κ' ἐγ χρῷ
] μ̣⌝' [      ἦ]λ' ἐ̤παγ[ορί]ᾳ πολίτ̤αν
Αἴ ποτ' οὐ̣ [κ]άλω̣ς̣, [ἐσύ]νηκε δ' αὖτ' οὐ
δεν διὰ μ[ά]κρω

Καί τι μ[λλ]ον αἰ κ[λ]έο[ς ἐν βρότοι]σ̤ι
Γνώσε̣+τ+' [ἂψ] ο[ἶο]ν, σὺ [δὲ,] Κύπ̤[ρ]ι σ[έμ]να,
Ο̣ὐκ ὄ̤ν̤[εκτα καττθε]μέν̣α κάκ̣αν [εʹ· Κύπρι, καί σε πικροτάταν ἐπεύροι

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
. . . . . ]α̣ μάκαι[ρα. . . . .
. . . . . ]εὐπλο.[. . . . .
. . . . .κ]ρ̣ᾶτος κα[ὶ . . . .
. . . . . ]

[ὄσσα δὲ πρ]⌟όσθ⌞’ [ἄμ]βροτε κῆ[ν’ ἔλυσεν]
. . . . . ]⌟αταις̣⌞ [ἀ]ν̣εμ̣[. . . . .
[σὺν κάλᾳ] ⌟τ̣ύχᾳ λί⌞μ̣[]ε̣νος κλ[. . . . .
. . . . . ]⌟.⌞[. . . . .

[Κύ]πρι, κα[ί σ]ε πι[κροτάτ]α̣ν ἐπεύ[ροι
μη]δὲ καυχάσ[α]ιτο τόδ’ ἐννέ[ποισα
Δ]ωρίχα, τὸ δεύ[τ]ερον ὠς πόθε[ννον
εἰς] ἔρον ἦλθε.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
[Κύ]πρι, κα[ί σ]ε πι[κροτέρ]α̣ν ἐπεύ[ρε
Οἰ] δὲ καυχάσ[αν]το τόδ’ ἐννέ[ποντες·
Δ]ωρίχα τὸ δεύ[τ]ερον ὠς πόθε[ννον
εἰς] ἔρον ἦλθε.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
. . . . . ]α̣ μάκαι[ραι . . . . .
. . . . . ] εὔπλοι[α . . . .
. . . . .] . ατοσκα[ . . . .
. . . . . ]

[ὄσσα δὲ πρ]όσθ’ [ἄμ]βροτε κῆ[να λῦσαι]
. . . . . ναυβ]άταις̣ [ἀ]ν̣εμ̣[. . . . .
[ σὺν] τύχᾳ λίμε̣νος κλ[. . . . .
. . . . . ].[. . . . .

[Κύ]πρι, κα[ί σ]ε πι[κροτέρ]α̣ν ἐπεύρ[οι
μη]δὲ καυχάσ[α]ιτο τόδ’ ἐννέ[ποισα
Δ]ωρίχα, τὸ δεύ[τ]ερον ὠς πόθε[ννος
ἄψ]ερον ἦλθε.


Ἄλλαι εὐχαί

ϛʹ· Ἐν θυέλλαισι ζαφέλοισι ναῦται


. . . . . . . . . .
. . . . . ] ἔπι[θ]ε̣ς μα[καιρα
. . . . ]ε̣ γάνος δὲ και.[. . .
. . . . .

. . . . τ]ύχᾳ σὺν ἔσλᾳ
[. . λί]⌟μεν⌞ος κρέτησαι
[. . . . γ]ᾶς μελαίνας
[ . . . . .

Ἐν θυέλλαισι ζαφ]έλοισι ναῦται
[ἐκφοβήθεντες μ]εγάλαις ἀήται̣[ς
ἄββαλον τὰ φόρτι]α κἀπὶ χέρσω
[πλοῖον ὄκελλαν·

μὴ μάλιστ’ ἔγωγ’] μοθεν πλέοιμ̣[ι
χειμάσαντος μη]δὲ τὰ φόρτι’ εἶκ[α
ἐς βάθηα πόντο]ν̣ ἄτιμ’, ἐπείκη̣,
[πάντα βάλοιμι·

αἰ δὲ Νήρηϊ προ]ρέοντι πόμπᾳ
[ἐννάλῳ τἄμ’ ἐξέσετ]αι δέκε̣[σθαι
φόρτι’, ὠς τάχιστά γ’ ἄραμαι ὠς] εἴ[-
ᾳ τά μ’ ἐσέλθην.

. . . . . ]ι̣ν ἔργα̣
[. . . . . ] χ̣έρσω̣ [.
. . . . . ]γ̣α
[. . . . . ]


ζʹ· Αἴθ' ἔγω

Αἴθ' ἔγω, χρυσοστέφαν' Ἀφροδίτα,
Τόνδε τὸν πάλον ‹γ’ ἔρατον› λαχοίην.

ηʹ· Κῆνον, ὦ χρυσόθρονε Μοῖσ'

Κῆνον, ὦ χρυσόθρονε Μοῖσ', ἔνισπες
ὔμνον, ἐκ τᾶς καλλιγύναικος ἔσθλας
Τήιος χώρας ὂν ἄειδε τέρπνως
πρέσβυς ἄγαυος.


Σαπφὼ πρὸς αὐτῆς φίλους

θʹ· ᾨδὴ εἰς τὴν Ἀνακτορίαν

Φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
Ἔμμεν’ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι
Ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί-
σας ὐπακούει

Καὶ γελαίσας ἰμέροεν. τό μ’ ἦ μάν
Καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν.
Ὠς γὰρ εὔιδον βροχέως σε, φώνας
οὖδεν ἔτ’ ἴκει,

Ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσα ϝέαγε, λέπτον
Δ’ αὔτικα χρῷ πῦρ ὐπαδεδρόμακεν,
Ὀππάτεσσι δ’ οὖδεν ὄρημμ’, ἐπιρρόμ-
βεισι δ᾽ ἄκουαι,

Κὰδ δέ μ’ ἴδρως κακχέεται, τρόμος δὲ
Παῖσαν ἄγρει, ⌟χλωροτέρα δὲ ποίας
Ἔμμι, τεθνάκην δ᾽ ὀλίγω ’πιδεύης
φαίνομ’ ἔμ’ αὔτᾳ⌞·

Ἀλλὰ πᾶν τόλματον, ἐπεὶ πένητα
[…]


ιʹ· Γογγύλα
Ἐκδοκὴ αʹ

Ν]ῦν, φ[ίλα, σὲ μὰν κ]έλομαι· σ[πόλαν σάν,
Γο]γγύλα̣, π[έφα]νθι λάβοισ̣α̣ μά[λαν
Γλα]κ̣τίνα[ν·] σ̣ὲ δηὖτε πόθος̣ τ[ε αὖτο]
Ἀμφιπότ̣αται

Τὰν κάλαν· ἀ γὰρ κατάγω̤γις αὔ[τ]α [μ'
Ἐπτόαισ' ἴδο[ι]σαν· ἔγω δὲ χ̣α̣ίρω·
Καὶ γὰρ αὔτα̣ δ̣ὴ τ[όδ]ε μέμφ[εταί σοι
Κ]υπρογέν[ηα·

Τ]ς ἄρ̣αμα
Τοῦτο τὦ[πος
Β]όλλομα
… ]


Ἐκδοκὴ βʹ

Νῦν] δ' ἔγ[ωγ' ἦ μὰν κ]έλομαι σ[' ἀείδην
Γο]γγύλα̣ν, [Ἄβα]νθι, λάβοισ̣α̣ν α[ὔταν
Πᾶ]κ̣τιν, [ς] σ̣ε δηὖτε πόθος̣ τ[ε αὖτο]
Ἀμφιπότ̣αται

Τὰν κάλαν· ἀ γὰρ κατάγω̤γις αὔ[τ]α[ς σ'
Ἐπτόαισ' ἴδο[ι]σαν· ἔγω δὲ χ̣α̣ίρω·
Καὶ γὰρ αὔτα̣ δ̣ήπ[οτ'] ἐμέμφ[ετ' ἄγνα
Κ]υπρογέν[ηα·

ς ἄρ̣αμα
Τοῦτο τὦ[πος
Β]όλλομα


Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Τ]ὰν τ[αχίσταν, ὦ κ]έλομαι σ[' ὄνελθε,
Γο]γγύλα̣ β[ρόδα]νθι, λάβοισ̣α̣ μά[νδυν
Γλα]κ̣τίνα[ν·] σ̣ὲ δηὖτε πόθος̣ τ[ις ἆμος]
Ἀμφιπότ̣αται

Τὰν κάλαν· ἀ γὰρ κατάγω̤γις αὔ[τ]α
Ἐπτόαισ' ἴδο[ι]σαν, ἔγω δὲ χ̣α̣ίρω.
Καὶ γὰρ αὔτα̣ δ̣ή π[οτ'] ἐμέμφ[όμαν τὰν
Κ]υπρογέν[ηαν·

[Τ]ς ἄρ̣αμα[ι μὴ χάριν ἀβφέρην μοι]
Τοῦτο τὦ[πος, ἀλλά σε, τὰν μάλιστα]
Β]όλλομα[ι θνάταν κατίδην γυναίκων
Ἂψ πάλιν ἔλκην.]

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
.] . ε . [ κ]έλομαι σ[' ἀείδην
Γο]γγύλα̣ν, [. . α]νθι, λάβοισ̣α̣ν α[βραν
Πᾶ]κ̣τιν, [ς] σ̣ε δηὖτε πόθος̣ τ[έουτος]
Ἀμφιπότ̣αται

Τὰν κάλαν· ἀ γὰρ κατάγω̤γις αὔ[τ]α[ν
Ἐπτόαισ' ἴδο[ι]σαν· ἔγω δὲ χ̣α̣ίρω·
Καὶ γὰρ αὔτα̣ δ̣ή π[οτ'] ἐμέμφ[ετ' ὔμμε
Κ]υπρογέν[ηα·

ς ἄρ̣αμα
Τοῦτο τῶ[
Β]όλλομα
… ]ιαʹ· Ὄττινας γάρ / Πῶς κε δή τις
Ἐκδοκὴ ἡ ἄνευ τοῦ παπύρου τοῦ Ὄββιγκ

. . . . . . . . . ] θαμέω̣[ς ^ – ^
. . . . . . . .] ⌟ὄττινας γάρ
εὖ θέω, κῆνοί με μάλιστα⌞ πά[ντων
δηὖτε] ⌟σίνονται⌞.

. . . . . . . . . ] ἀλεμάτ[ων . . . . .
. . . . . . . . . ]γόνωμ[. . . . .
. . . . . . . . . ]ο̣μ’ οὐ πρ[. . . . .
. . . . . . ]αι

. . . . . . . . . ]σέ· θέλω[. . . . .
. . . . . . τοῦ]το πάθη[ν. . . . .
. . . . ]λ̣αν· ⌟ἔγων δ’ ἔμ’ αὔται
τοῦτο σύνοιδα⌞

. . . . . . . . ] . [ . ] ὄ̣τοισ[ι . . ] . [
. . . . . . . . . ]ε̣ναμ[. . . . .
. . . . . . . . . ]ε̣[. ] . [ . . .
. . . . . . . . .


Ἐκδοκὴ ἡ σὺν τοῦ παπύρου τοῦ Ὄββιγκ

Πῶς̣ κε δή τις οὐ θαμέω̣ς ἄσαιτο,
Κύπρι, δἐσπο̣ι̣ν̣', ὄττινα̣ +δ+ὴ φίλ̣[ησι
κωὐ] θέλοι μάλιστα πάθαν χ̣άλ̣[ασσαι;
ποῖ]ον ἔχησθα

νῶν σ]άλοισί μ' ἀλεμάτ̣ως δαΐσδ[ην
ἰμέ]ρ‹ῳ› λύ{ι̣}σαντ̣ι̣ γόν' ὠμ[
]απα . [ . . ]αμμ' οὐ προ̣[
]ν ἔ̣ερθαι

]σέ· θέλω[
τοῦ]το πάθη[ν
]λ̣αν· ⌟ἔγω δ' ἔμ' αὔτᾳ
τοῦτο σύνοιδα⌞

]· [.]σ̣τοισ[. . .] . [
]ε̣ναμ[
]ε̣[Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
Πῶς̣ κε δή τις οὐ θαμέω̣ς ἄσαιτο,
Κύπρι, δἐσπο̣ι̣ν̣'; ὄττινα̣ +δ+ὴ φίλ̣[ησθα,
ὠς] θέλοι μάλιστα πάθος κ̣άλ̣[υψαι,
μηδ'] ὀνέχησθα.

Σὺν σ]άλοισί μ' ἀλεμάτ̣ως δαΐσδ[ης
ἰμέ]ρ‹ῳ› λύ{ι̣}σαντ̣ι̣ γόν', ὤμ' [ἔγω δὲ
λάιλ]απας {[ .]} φα̣ῖ̣μ' οὐ προ̣[τόνοις περήσην
]νεερ . [.]αι

]σέ· θέλω[
τοῦ]το πάθη[ν
]λ̣αν· ἔγω δ' ἔμ' αὔτᾳ
τοῦτο σύνοιδα

] β̣[ρ]ό̣τοισ[. . .] . [
]ε̣ναμ[
]ε̣[Ἐκδοκὴ ἡ σὺν τοῦ παπύρου τοῦ Ὄββιγκ καὶ τοῦ P.GC. inv. 105 fr. 4

Πῶς̣ κε δή τις οὐ θαμέω̣ς ἄσαιτο,
Κύπρι, δἐσπο̣ι̣ν̣', ὄττινα̣ +δ+ὴ φίλ̣[ησι
κωὐ] θέλοι μάλιστα πάθαν χ̣άλ̣[ασσαι;
πῶς] ὀνέχησθα

πᾷ [σ]άλοισί μ' ἀλεμάτ̣ως δαΐσδ[ης]
εἰ̣μ̣έρ‹ῳ› λύ{ι̣}σαντ̣ι̣; γόνωμ' ἄνα[σσα,]
πόλ[λ]α· πάμ[π]α‹ν› μ' οὐ προ̣[τέρᾖσθ' ἀπέχθης,
οὔ̣τ' ὀνέ̣ερξαι

Νῦν με. ]σέ· θέλω[
τοῦ]το πάθη[ν
]λ̣αν· ⌟ἔγω δ' ἔμ' αὔτᾳ
τοῦτο σύνοιδα⌞

]· [.]σ̣τοισ[. . .] . [
]ε̣ναμ[
]ε̣[ιβʹ· Ἔμεθεν δ' ἔχησθα λάθαν

[Καλλέλοιπάς μ’. Ὦμ’.] Ἐμέθεν δ’ ἔχησθα
‹ Ἤ σὺ› λάθαν, [φιλτάτα,] ἤ τιν’ ἄλλον
‹Μᾶλλον› ἀνθρώπων ἐμέθεν φίλησθα;
[Εἴ τινα, τίς δέ;]/[Τίς δὲ ὅς ἐστι;]ιγʹ· Πρὸς Χάραξον ἀδελφόν
Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . ] δώσην. 4

Αἰ κλ]ύτων μέν τ’ ἐπ[πότεαι πεδ’ ἄνδρων
κωὐ κ]άλων κἄσλων, [νέπεις δὲ χαίρην
τοὶς φί]λοις, λύπης τέ μ[ε, σοὶ γένεσθαι
φαὶς ἔ]μ’ ὄνειδος, 8

ἦτορ] οἰδήσαις, ἐπὶ τα̣[ῦτ’ ἀρέσκε͜ο
καρδ]ίαν· ἄσαιο· τὸ γὰρ ν̤[όημμα
τὦ]μον οὐκ οὔτω μ[αλάκως χόλᾳ παί-
δων] διάκηται· 12

ἀλλὰ] μὴ̣ δ̣ό̣αζε· [γέροντας ὄρνῑς
οὐκ ἄγρη βρό]χ̣ις· συνίημ[’ ἔγω σε
οἶ πρὶν ἐσπό]λ̣ης κακότατο[ς, οἴῳ
δ’ ἀντετέθη]μεν 16

δαΐῳ. Σὺ δ’ ὦ]ν ἀτέραις, με[μήλων
λῳόνων, τίθ]η φρένας· εὔ[κολον γὰρ
νῶν τράφοισ]α̣ τοὶς μάκα[ρας σάφ’ οἶδ’ ἔ-
μοι παρέοντας.] 20


Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Δῖλ (ἄνευ τοῦ παπύρου P.Oxy. 421)

[συμφ]ύτων μέντ' ἐπτ[ατόνοις λύραισι
καὶ κ]άλων κἄσλων ἐ[πέων ἀπέλλης
τοὶς φί]λοις, λύπης τέ μ[ε –u–x
εἰς ἔ]μ' ὄνειδος.

[–u] οἰδήσαις ἐπί τ' [u–x
–u]αν ἄσαιο· τὸ γὰρ [νόημμα
τὦ]μον οὐκ οὔτω μ[αλάκως πρὸς ὄργαν
σὰν] διάκηται.

...]. μη̣δ̣ [...


ιδʹ· Πρὸς μαῖαν

Ἐκδοκὴ ἡ ἄνευ τοῦ παπύρου τοῦ Ὄββιγκ
]λα̣[
σεμ . [
ἀ]λλ' ἄϊ [
ν]ᾶϊ σὺ[ν
δὲ σ[
ισθ[

Ἐκδοκὴ ἡ σὺν τῷ παπύρῳ τοῦ Ὄββιγκ
Π[
[Lines missing, 1 or 5]
]λα̣[
]σε, μα[ῖα]

Ἀλλ' ἄϊ θρύλησθα Χάραξον ἔλθην
νᾶϊ σὺ‹ν› πλ‹ή›ᾳ· τὰ μὲν̣, οἴο̣μ̣αι, Ζεῦς
οἶδὲ σὔμπαντές τε θέοι, σὲ δ' οὐ χρὴ
ταῦτα νό‹η›σθαι,

ἀλλὰ καὶ πέμπην ἔμε καὶ κέλεσθαι
πόλλα λί̣σσεσθαι βασι̣λ̣ήαν Ἤ̣ραν
ἐξίκεσθαι τυίδε σάαν ἄγοντα
νᾶα Χάραξον,

κἄμμ' ἐπεύρην ἀρτέμεας· τὰ δ' ἄλλα
πάντα δαιμόνεσσ̣ιν ἐπιτρόπωμεν·
εὔδια̣ι ‹γ›ὰ̣ρ̣ ἐκ μεγάλαν ἀήτα̣ν̣
αἶψα̣ π̣έλονται·

τῶν κε βόλληται βασίλευς Ὀλύμπω
Δαίμον' ἐκ πόνων ἐπάρωγον ἤδη
περτρόπην, κῆνοι μάκαρες πέλονται
καὶ πολύολβοι.

Κ̣ἄμμες, αἴ κε τὰν κεφά̣λ̣α̣ν ἀέρρ̣η
Λάριχος, καὶ δή ποτ' ἄνηρ ‹γ›ένηται,
καὶ μάλ' ἐκ πόλλαν βαρυθυ̣μίαν̣ κεν
αἶψα λύθειμεν.


ιεʹ· Ξανθῇ δ' Ἑλένῃ σ' ἐΐσκην

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
[……………………
……………………
…] ρωτος ἤλγ̣[ει
……

Ὄττα γάρ κ' ἐνάν]τ̣ι̣ον εἰσίδω σ[ε
Τόττ' ἔμ' οὐ φύν'] ρμιόνᾳ τεαύ[τα
Φαίνεται,] ξάνθᾳ δ' Ἐλένᾳ σ' ἐΐσ[κ]ην
Οὖδεν ἄει]κες,

Αἰ θέ]μις θνάταις· τόδε δ' ἴσθι̤ τᾷ σᾷ
Καλλόνᾳ] παίσαν κέ με τᾶν μερίμναν
Ταὶς θυήλ]αις' ἀντιδ[όναι, πό]θοις δὲ̤
Παῖσί σε] τί̤η̤ν̣

Ἀχέροντος δ' ἐς δροσόεν]τας ὄχθοις
Κατθανοίσας βᾶν κε σέθεν, σέθεν τ'] αἶν'
Αὔξετ' ὤς μοι ἔστι τε, παν]νυχίσ[δ]η̣ν
[Σύν τέ σ' ἔρημαι.]

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
[–u–x–uu–u–x
–u–x–uu–u–x
–u–x-u] ρωτος ἤλπ̣[x
–uu–x

–u ὠς γὰρ ἄν]τ̣ι̣ον εἰσίδω σ[ε
Φαίνεταί μ' οὐδ'] ρμιόνᾳ τεαύ[τα
Ἔμμεναι,] ξάνθᾳ δ' Ἐλένᾳ σ' ἐΐσ[κ]ην
[Οὖδεν ἄει]κες,

Ὠς θέ]μις θνάταις· τόδε δ' ἴσθι̤ τᾷ σᾷ
[Καρδίᾳ] παίσαν κέ με τᾶν μερίμναν
[–u–]αις' ἀντιδ[u–u]θοις δὲ̤
[–uu–x] .

[–u–x– δροσόεν]τας ὄχθοις
[–u–x–uu–u–]αιν
[–u–x–uu παν]νυχίσ[δ]η̣ν
[–uu–x]ιςʹ· Φίλτατον Γαῖας γένος Ὀρράνω τε
Ἐκδοκὴ ἡ πρὸ τῶν παπύρων P.Oxy. 2166(a) εὑρημένου
[Ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
Οι δὲ νάων φαῖσ' ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν
[Ἔ]μμεναι κάλλιστον· ἔγω δὲ κῆν' ὄτ-
τῳ τις ἔραται.

[Πά]γ̣χυ δ' εὔμαρες σύνετον πόησαι
[Π]ά̣ντι τ[ο]ῦ̣τ̣'· ἀ γὰρ πόλυ περσκό̣π̣ε̣ι̣[σ]α
[Κάλ]λος [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα̣ [τὸ]ν ἄνδρα
[Κρίννεν ἄρ]ι̣στον

[Ὂς τὸ πᾶν] σ̣εβας Τροΐα[ς ὄ]λεσσ̣[εν]
[Κωὐδὲ π]α̣ῖ̣δος οὐδὲ φ̣[ί]λ̣ων το[κ]ήων
[Οὐδὲν] ἐμνάσθ' ἀ[λλὰ] παράγαγ' αὔταν
[Πῆλε φίλει]σαν

[Κύπρις· εὔκ]αμπτον γὰρ [ὐπάγαγ' ἆτορ
[Αἴ κε]ν οὐ κούφως τ[ιν' ἔραν π]οήση̣
[Πῆ]λ̣ε̣ νῦν Ἀνακτορί[ας ὀ]ν̣εμναί-
[σθ]η̣‹ν› ἀπ̣εοίσας.

[Τᾶ]ς ‹κ›ε βολλοίμαν ἔρ̣ατόν τε βᾶμα
Κ̣ἀμάρυ‹χ›μα λάμπρον ἴδην προσώπω
Ἢ̣ τὰ Λύδ̣ων ἄρματα κἀν ὄπλοισι
[Πεσδομ]άχεντας

[Εὖ μὲν ἴδ]μεν οὐ δύνατον γένεσθαι
[λῷστ]ά ‹γ'› ἀνθρώπ[οις, π]εδέχην δ' ἄρασθαι
[Τῶν πέδηχόν ἐστι βρότοισι λῷον
Ἢ λελάθεσθαι.]

[πολλοὶ στίχοι ἀπολώλενται]
Πρὸς [
Ὠς δ[
[πολλοὶ στίχοι ἀπολώλενται]
τ' ἐξ ἀ⌟δοκή[τω.

Ἐκδοκὴ πρὸ παπύρων P.GC. εὑρημένων
     καὶ μετὰ τῶν παπύρων P.Oxy. 2166(a) εὑρημένου
[Ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
Οι δὲ νάων φαῖσ' ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν
[Ἔ]μμεναι κάλλιστον· ἔγω δὲ κῆν' ὄτ-
τῳ τις ἔραται.

[Πά]γ̣χυ δ' εὔμαρες σύνετον πόησαι
[Π]ά̣ντι τ[ο]ῦ̣τ̣'· ἀ γὰρ πόλυ περσκέ̣θ̣ο̣ι̣[σ]α
Κάλλος [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα [τὸ]ν ἄνδρα
Τν [πανάρ]ι̣στον

Καλλ[ίποι]σ̣' ἔβα 'ς Τροΐα⌟ν π⌞λέο̣ι̣[σα]
Κωὐδ[ὲ π]α̣ῖ̣δος οὐδὲ ⌟φίλ⌞ων το[κ]ήων
Πά[μπαν] ἐμνάσθ' ἀ⌟λλὰ⌞ παράγαγ' αὔταν
[Κ]ω[ὐκ ἀέκοι]σαν

[Κύπρις· εὔκ]αμπτον γὰρ [ὐπάγαγ' ἆτορ
[Αἴ κε]ν οὐ κούφως τ[ιν' ἔραν π]οήση̣
[Ὤς] μ̣ε̣ νῦν Ἀνακτορί[ας ὀ]ν̣εμναί-
[σ' οὐ] π̣αρ̣εοίσας.

[Τᾶ]ς ‹κ›ε βολλοίμαν ἔρ̣ατόν τε βᾶμα
Κ̣ἀμάρυ‹χ›μα λάμπρον ἴδην προσώπω
Ἢ̣ τὰ Λύδ̣ων ἄρματα κἀν ὄπλοισι
[Πεσδομ]άχεντας

[Εὖ μὲν ἴδ]μεν οὐ δύνατον γένεσθαι
[λῷστ]ά ‹γ'› ἀνθρώπ[οις, π]εδέχην δ' ἄρασθαι
[Τῶν πέδηχόν ἐστι βρότοισι λῷον
Ἢ λελάθεσθαι.]

[πολλοὶ στίχοι ἀπολώλενται]
Πρὸς [
Ὠς δ[
[πολλοὶ στίχοι ἀπολώλενται]
τ' ἐξ ἀδοκή[τω.

Ἐκδοκὴ ἡ μετὰ παπύρων P.GC. εὑρημένων

(a)

[Ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
Οι δὲ νάων φαῖσ' ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν
[Ἔ]μμεναι κάλλιστον· ἔγω δὲ κῆν' ὄτ-
τῳ τις ἔραται.

[Πά]γ̣χυ δ' εὔμαρες σύνετον π⌟όησαι⌞
[Π]ά̣ντι τ[ο]ῦ̣τ̣'· ἀ γὰρ πόλυ περσκ⌟έθοισα⌞
Κάλλος [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα [τ]⌟ὸ̣ν ἄν⌞δρα
Τν [πανάρ]ι̣στον

Καλλ[ίποι]σ̣' ἔβα 'ς Τροΐαν πλέο̣ι̣⌟σα⌞
κωὐδ[ὲ π]α̣ῖ̣δος οὐδὲ φίλων τ⌟οκήων⌞
Πά[μπαν] ἐμνάσθ' ἀλλὰ παράγ⌟α̣γ' αὔταν⌞
[κ]ω[ὐκ ἀέκοι]σαν

[Κύπρις· ἄγν]αμπτον γὰρ [ἔχει] ⌟ν̣όημμα⌞
[Καὶ τέ]λει κούφως τ[ό κε πο]⌟ι νοήσῃ̣⌞
[Ὤς] μ̣ε̣ νῦν Ἀνακτορί[ας ὀ]⌟νεμναί⌞-
[σ' οὐ] π̣αρ̣εοίσας.

[Τᾶ]ς ‹κ›ε βολλοίμαν ἔρ̣ατόν τε ⌟βᾶμα⌞
Κ̣ἀμάρυ‹χ›μα λάμπρον ἴδη⌟ν προσώπω⌞
Ἢ̣ τὰ Λύδ̣ων ἄρματα κἀν ὄπλ⌟οισι⌞
[πεσδομ]άχεντας

(b)

[Ὄλβιον] μὲν οὐ δύνατον γ⌟ένεσθαι⌞
[πάμπ]α̣ν ἀνθρώπ[οις, π]εδέ⌟χην δ' ἄρασθαι⌞
[ἔστιν ἔσλων μοῖραν·] ⌜ἔγω δ' ἔ⌟μ' αὔτᾳ⌞
Τοῦτο σύνοιδα⌝.

[Στρωφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

. . . γένεσθαι
Ο[      ] . . . βὰ̣ς̣ ἐπ' ἄκ̣ρας
Τ̣α[      ]ν χ[ί]ον'· ἀ̣ δ̣ὲ̣ πόλλα
⌟Πρ⌞ὸς [

⌟Ὠς⌞ δ[      ]ω̣ν ἀπέ̣χθ̣ην
Τω̣[      ] . δύ̤ν̤ατ', ⌜ὄττινας γὰρ
⌟Εὖ θ⌞έω, κῆνοί με μ⌟άλιστα σ⌞ίνν⌟ον⌞-
τ⌝' ⌟ἐξ ἀ⌞δοκή[τω.]


ιζʹ· Ταῖς καλαῖσ' ὔμμιν

Ταῖς κάλαισ' ὔμμιν ‹τὸ› νόημμα τὦμον
οἰ διάμειπτον.


ιηʹ· Ἦσθα καὶ γὰρ δὴ σὺ παίς ποτ' ἄβρα

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
[–u] καὶ γὰρ [οὖδεν ἄεικες ἦσκεν
αἴ τ]ι̣ν̣ε̣ς̣ μέμ̣[φοντό σ' ἄ μοι προσῆλθες
ἢ] ζ̣αλέξᾱ, κα[ἴστισι μὴ πρόσηκεν
ἄ]δ̣ρα χαρίσσᾱ̣·

[σ]τ̣είχομεν γὰρ [πάτοσ'· ἔγω δὲ φῶμεν
κα]ὶ̣ σὺ τοῦτ'· Ἀλλ' [ἦ δύνατον βρότοισι
πα]ρ̣[θ]ένοις ἄπ[εμμεν ἔκας γυναίκων
αἴς κ]εν ἔχοιε̣ν̣;

Ἐκδοκὴ ἡ σωστή
. . . . . . . . . .
. . . . . ]λ̣αιγ̣[. . . . .
. . . . . ]ν̣οσ[. . . . .
– ^ ^ – ]σι·[. . . . . 4

ἦσθ]α καὶ γὰρ δ̣ὴ σὺ πάϊς ποτ[’ ἄβρα,
εἰσ]ί̣κ̣ης μέλπεσθ’, ἄγι, ταῦτα [πάντα,
καὶ] ζάλεξαι, κἄμμ’ ἀπὺ τῶδε κ[ῆρος
ἄ]δρα χάρισσαι· 8

[σ]τείχομεν γὰρ ἐς γάμον· εὖ δέ [γ’ οἶσθα
κα]ὶ σὺ τοῦτ’, ἀλλ’ ὄττι τάχιστά [σ’ ἔστι
πα]ρ̣[θ]ένοις ἄπ[π]εμπε, θέοι [. . . . .
. . κ]εν ἔχοιεν· 12

[οὐ γὰρ ἔστ’] ὄδος̣ μ[έ]γαν εἰς Ὄλ[υμπον
κἄμμιν ἀ]νθρω[ποισιν ἀν]ọικτ[’ ἔοισα
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 16

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
. . . . . . . . . .
. . . . . ]καιπ[. . . . .
. . . . . ] . [.] . [.]ν̣οσ[. . . . .
– ^ ^ – ]σι·[. . . . . 4

ἦσθ]α καὶ γὰρ δὴ σὺ̣ πάϊς ποτ' [ἄβρα
κἀφ]ί̣λ̣ης μέλπεσθ' ἄγι ταῦτα [πάντα
σοὶ] ζ̣ἄλεξαι κἄ̣μμ' ἀπὺ τῶδε κ[ῆρος
ἄ]δρα χάρισσαι·

σ]τείχομεν γὰρ ἐς γάμον· εὖ δέ [δέρκῃ
κα]ὶ σὺ τοῦτ'· ἀλλ' ὄττι τάχιστ̣ά [παίσαις
πα]ρ[θ]ένοις ἄπ[π]εμπε, θέοι [δ' ἄτιμον
μηδὲ]ν ἔ̣̣χοιεν̣

ἀστίβης] ὄ̣δος μ[έ]γαν εἰς Ὄλ̣[υμπον
ἀ]νθρώ[πῳ ]αίκ . [
[................
................]


ιθʹ· Θῦμα πρὸς φίλην

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Σοὶ δ' ἔγω λεύκας ἐπὶ βῶμον αἶγος
[Τέκνον ἐς μὲν ἄξ’ ἐπὶ θῦμα τωὔτω],
κἀπιλείψω τοι…

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Σοὶ δ' ἔγω λεύκας ἐπὶ βῶμον αἶγος
[Πίονα καύσω,]

κἀπιλείψω τοι...


κʹ· Οὔ τί μοι ὔμμες

οὔ τί μοι ὔμμεςκαʹ· Ἆς θέλετ' ὔμμες

ἆς θέλετ’ ὔμμεςΠερὶ γῆρας

κβʹ· Αἰ δέ μοι γάλακτος ἐπάβολ' ἦσκε

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
[Αἰ δέ μοι γάλακτο]ς ἐπ̣ά̣β̣ολ’ ἦσ̣[κε
τωὔθατ’ ἢ παίδω]ν δόλοφυν [ποήσ]ε̣ι̣
[ἀρμένα, τότ’ οὐ] τρομέροις πρ[ὸς ἄ]λλα
[λέκτρα κε πόσσι 4

ἠρχόμαν· νῦν δὲ] χρόα γῆρας ἤδη
[μυρίαν ἄμμον ῤύτι]ν ἀμφιβάσκει,
[κωὐ πρὸς ἄμμ’ Ἔρο]ς̣ π̣έ̣τ̣αται διώκων
[ἀλγεσίδωρος. 8

. . . . . ] τᾶς ἀγαύας
. . . . . ]μ̣α· λάβοισα
[δ’ ἀδύφωμον πᾶκτιν] ἄ̣εισον ἄμμι
[τὰν ἰόκολπον 12

. . . . . ἔ]ρων μάλιστα
. . . . . ] ἆς π[λ]ά̣ναται̣
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 16

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
] . ἐπάβολησ[
]αν δ' ὄλοφυν [. . . .]ε
] τρομέροις π . [. .] ἄ̣λλα
] 4

πάντα μοι κάρφει] χρόα γῆρας ἤδη
[κὠνία x– νόο]ν ἀμφιβάσκει
[κἄμεθεν πόθο]ς πέταται διώκων
[ἀλγε]σ̣ί[δωρος·

]τας ἀγαύας
]εα· λάβοισα
[δ' ἀδύφωνον πᾶκτιν] εισον ἄμμι
[τὰν ἰόκολπον.

μακά]ρων μά̣λ̣ιστα
ἐπὶ γ]ᾶς π[λά]ναται̣
[................
................]


κγʹ· Πρὸς γυναῖκας ἀγάνας

Ἐκδοκὴ ἡ ἄνευ 2.D.xvi

Αἶσ’ ἔγων ἔφ]αν· “ Ἄγα[ναι γύναικες,
οἶα μ]εμνάσεσθ’ ἄ̣[ϊ μέχρι γήρᾱς,
καί γ’ ἂρ ἄ]μμες ἐν νεό̣[τατι λάμπρᾳ
ταῦτ’ ἐ]π̣όημ̣μεν· 4

[ἄγνα μ]ὲν γὰρ καὶ κά[λα πόλλ’ ἐν αὔτᾳ
δράσα]μεν, πόλι̣[ν δ’ ἀπυλιμπανοίσᾱν
σφῶϊν] ὀ[ξ]είαις δ̣[άκεν ἴμμερός μοι
θῦμον ἄσαισι”]. 8

Ἐκδοκὴ ἡ σὺν τῷ ἀποσπάσματι
2.D.xvi συνεσταμένη
Αἶσ' ἔγων ἔ]φα̤ν· ἄγα[ναι γύναικες,
Ο][α μ]εμνάσεσθ' ἄ̤[ϊ μέχρι γῆρας,
κ]αὶ γ̣' ἄρ' ἄμμες ἐν νεό̣[τατι λάμπρᾳ
Ταῦ̣τ' πόημ̣μεν.

Πό̣λ̣λ̣α̤ [μ]ὲν γὰρ γαὶ κά[λα κἄγν' ἐν αὔτᾳ
[Ἐκ]πο̣νήσ[α]μεν· πόλι[ν αὖ λιποίσαις
῎Υ]μμε̤ ὀ[ξ]είαις δ[άκε μοι βλεποίσᾳ
Θ]ῦμ[ο]ν [σαισι

Ἴμμερος.


Τὰ λοιπά

κδʹ· Ἄστερες καὶ σελήνη

Ἄστερες μὲν ἀμφὶ κάλαν σελάνναν
Αἶψ’ ἀπυκρύπτοισι φάεννον εἶδος,
Ὂποτα πλήθοισα μάλιστα λάμπησ’
ἀργυρία γᾶν.κεʹ· Ἐπὶ Μουσῶν

Αἴ με τιμίαν ἐπόησαν ἔργα
Tὰ σφὰ δοῖσαι.


κςʹ· Πρὸς Ἀφροδίτην

Ἤ σε Κύπρος ἢ Πάφος ἢ Πάνορμος.κζʹ· Τάδε νῦν ἑταίραις

Ἐκδοκὴ αʹ
‹–u–x–› Τάδε νῦν ἐταίραις
Tαῖς ἔμαισι τέρπνα κάλως ἀείσω.

Ἐκδοκὴ βʹ
Τάδε νῦν ἐταίραις
Tαῖς ἔμαις τέρποισα κάλως ἀείσω.

Ἐκδοκὴ γʹ
Τάδε νῦν ἐταίραις
Tαῖς ἔμαις τέρποντα κάλως ἀείσω.κηʹ Ταῖσδε ταῖς ἔμαις ἐτάραισι

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Tαῖσδε ταῖς ἔμαις ἐτάραισι καὶ σαῖς

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Τοῖς ἐταίροις τοίσδεσ' ἔμοις τε καὶ σοῖςκθʹ· Περὶ τραυμάτων

καὶ οἱ Αἰολεῖς σταλαγμὸν τὴν ὀδύνην λέγουσιν·

Ἐκδοκὴ αʹ
‹–u–x–› κατ' ἔμον στάλαγμον
Τὸν δ' ἐπιπλάζοντ’ ἄνεμοι φέροιεν
καὶ μελέδωναι.

Ἐκδοκὴ βʹ
‹–u–x–› κατ' ἔμον στάλαγμον·
Τὸν δ' ἐπιπλάζοντες ἔμοι φέροιεν
καὶ μελεδώναις.

Ἐκδοκὴ τοῦ Οὐόρτον
‹–u–x–› κατ' ἔμον στάλαγμον·
Τὸν δ' ἐπιπλάζοντες ἄμοι φέροιεν
καὶ μελεδώναις.

ἀποστάζουσι γὰρ καὶ ῥέουσιν.λʹ· Μάσλης

‹–u–x–uu–› Πόδας δέ
ποίκιλος μάσλης ἐκάλυπτε, Λύδι-
ον κάλον ἔργον.λαʹ· Ἐπιθαλάμιόν τι ᾆσμα

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
νὺ‹ξ› . [...] . [....]

πάρθενοι δ[ὲ ταίσδεσι πρὸς θύραισι]
παννυχίσδομ̣[εν, πολύολβε γάμβρε,]
σὰν ἀείδοι[σαι φιλότατα καὶ νύμ-]
φας ἰοκόλπω

ἀλλ' ἐγέρθ‹ε›[ις εὖτ' ἐπίησιν αὔως]
στεῖχε, σοὶς [δ' ἄγοι πόδας αὖτος Ἔρμας]
ἤπερ ὄσσον ἄ[μμορος ἔσσε' ὄσσον]
ὔπνον [ἴ]δωμε̣[ν].

Ἐκδοκὴ ἡ σωστή
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
νύκτ[. . . ]. [ ]

πάρθενοι δ[ὲ ταίσδεσι πρὸς θύραισιν]
παννυχίσδοι[σ]α̣̣ι[, πολύολβε γάμβρε,]
σὰν ἀείδοιε̣ν φ[ιλότατα καὶ νύμ-]
φας ἰοκόλπω.

ἀλλ᾽ ἐγέρθε̣ı̣ς, ἠϊθ[έοις ἐταίροις]
στεῖχε σοὶς ὐμάλικ̣[ας, ὠς ἐλάσσω]
ἤπερ ὄσσον ἀ λιγ̣ύφω̣[νος ὄρνις]
ὔπνον [ἴ]δωμ̣εν.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
νύκτ[. . . ]. [ ]

πάρθενοι δ[ὲ –uu–u–x]
παννυχίσδοι[σ]α̣̣ι[, uu–u–x]
σὰν ἀείδοισ[ι]ν φ[ιλότατα καὶ νύμ-]
φας ἰοκόλπω.

ἀλλ᾽ ἐγέρθε̣ı̣ς, ἠϊθ[έοις καλέσσαις]
στεῖχε σοὶς ὐμάλικ̣[ας, ὠς ἐλάσσω]
ἤπερ ὄσσον ἀ λιγ̣ύφω̣[νος ἄμμες]
ὔπνον [ἴ]δωμ̣εν.λβʹ· Ἐπὶ τῶν περιστερῶν

ταῖσι ‹δὴ› ψῦχρος μὲν ἔγεντ' ὀ θῦμος,
πὰρ δ᾽ ἴεισι τὰ πτέρα [–u–x]λγʹ· Περὶ ἔρωτα

καὶ ποθήω καὶ μάομαι u–xλδʹ· Ἀρτίως

Ἀρτίως ‹μ'› ἀ χρυσοπέδιλος Αὔωςλεʹ· Φαίνεταί ϝοι

φαίνεται Ϝοι κῆνος . . . . . . . . . .λςʹ· Ὦ τὸν Ἄδωνιν

ὦ τὸν Ἄδ‹ω›νινλζʹ· Ὄπταις ἄμμε

ὄπταις ἄμμε.ληʹ· Κώγγ Μακκαῖ

]θ̣ε θῦμ̣ον
]μι πάμπ̣αν
] δύναμαι·
]

] ἆς κεν ἦ μοι
]ς̣ ἀντιλάμπην
κά]λον πρόσωπον
]

] . γχροΐσθεις
] .́ [ . . ]ρ̣ος̣̣λθʹ· Καδδέκεται μέλαινα

κ]αδδέκεται μέλαινα̣[
πόλλ]ων̤ ἀχέων̣ ἐπαύσθη[
Ἀ]̣τρεΐδαι τε̤λ̤έ̣σ̣θη̤[ν
]Τέλος συστάσεως αʹ


Σύστασις βʹ· Ἀλκαικαὶ στροφαί

μʹ· Θέλω τί τ' εἴπην (my 28)

εἰπόντος τοῦ Ἀλκαίου·
θέλω τί τ’ εἴπην, ἀλλά με κωλύει
αἴδως.
[ἀντιέλεξεν ἡ Σαπφώ·]
αἰ δ᾽ ἦχες ἔσλων ἴμερον ἢ κάλων,
καὶ μή τί τ’ εἴπην γλῶσσ’ ἐκύκα κάκον,
αἴδως κέ σ‹’› οὐ κ‹ατ›ῆχεν ὄππατ’,
ἀλλ’ ἔλεγες περὶ τῶ δικαίω.μαʹ· Στάθι κἄντα (my 29)

Καὶ ἡ Σαπφὼ δὲ πρὸς τὸν ὑπερβάλλοντος θαυμαζόμενον τὴν μορφὴν καὶ καλὸν εἶναι νομιζόμενόν φησι·

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
[Σὺ] στᾶθι ‹τυίδε› κἄντα ‹'μέθεν›, φίλος,
καὶ τὰν ἐπ' ὄσσοις ὀμπέτασον χάριν.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμοδζ
[Ὄ]σταθι κἄντα ‹θᾶ με φίλαν› φίλος,
καὶ τὰν ἐπ' ὄσσοις ὀμπέτασον χάριν.


μβʹ· Ἀποθνάσκειν κάκον (Bergk 81)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
x– Ἀποθναίσκην κάκον· οἰ θέοι
Οὔτω κεκρίκαισιν γὰρ αὖ· θναί-
σκον κε γὰρ αἰ κάλον ἦν u–x

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Τὸ θναίσκην κάκον· οἰ θέοι γὰρ οὔτω
Κεκρίκαισι· θάνον κε γὰρ.μγʹ· Ἔπταζον

Ἔπταζον ὠς ὄρνιθες ὦκυν
αἴετον ἐξαπίνας φάνεντα


Τέλος συστάσεως βʹ


Σύστασις γʹ· Γλυκόνιοι
καθαροὶ καὶ ἐπεκτεταμένοι

Καθαροί

μδʹ· Γέλλως παιδοφιλώτερα (my 47)

Γέλλως παιδοφιλωτέρα.

ἐπὶ τῶν ἀώρως τελευτησάντων, ἤτοι ἐπὶ τῶν φιλοτέκνων μέν,
τροφῇ δὲ διαφθειρόντων αὐτά. Γελλὼ γάρ τις ἦν παρθένος,
καὶ ἐπειδὴ ἀώρως ἐτελεύτησε, φασὶν οἱ Λέσβιοι αὐτῆς
τὸ φάντασμα ἐπιφοιτᾶν ἐπὶ τὰ παιδία, καὶ τοὺς
τῶν ἀώρων θανάτους αὐτῇ ἀνατιθέασι. Μέμνηται ταύτης Σαπφώ.
μεʹ· Ἐπὶ τὸ στεφανοπλοκεῖν (my 73)

Νεωτέρων καὶ ἐρωτικῶν τὸ στεφανηπλοκεῖν·
πρὸς τὸ ἔθος, ὅτι ἐστεφανηπλόκουν αἱ παλαια´. Σαπφώ·


Αὔτα ‹καὶ γὰρ ἔγω ποτὰ
Ὠ›ράα̣ στεφαναπλόκην.

μςʹ· Πρὸς χελώνην (my 45)

Ἄγε δὴ χέλυ δῖά μοι
φωνάεσσά ‹νυ› γ‹ίγ›ν‹ε›ο


μζʹ· ἀλλ' ἔων φίλος ἄμμι (my 75)

ἀλλ᾽ ἔων φίλος ἄμμι λέ-
χος ἄρνῡσο νεώτερον·
οὐ γὰρ τλάσομ’ ἔγω συνοί-
κην ἔοισα γεραιτέρα.


μηʹ· Ναρκίσσω (Bergk 54)

Ναρκίσσω τερενώτερονμθʹ· Γέλαν

Γέλαν δ' ἀθάνατοι θέοιΔιὰ ἕνα δάκτυλον ἐπεκτεταμένοι

νʹ· Πρὸς Ἄτθιδα (my 40-41)

Ἔρος δηὖτέ μ’ ὀ λυσιμέλης δόνει
γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον,
Ἄτθι, σοὶ δ᾽ ἔμεθεν μὲν ἀπήχθετο
φροντίσδην, ἐπὶ δ’ Ἀνδρομέδαν πότῃ.


Διὰ δύω δακτύλω ἐπεκτεταμένοι

ναʹ· Πρὸς Ἄτθιδα πάλιν (my 33)

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν πολλῶν
Ἠράμαν μὲν ἔγω σέθεν, Ἄτθι, πάλαι πότα.
[ἆς ἔμ' ἀνθεμόεσσ' ἔτι παρθενία, σὺ δὲ]
Σμίκρα μοι πάϊς ἔμμεν ἐφαίνεο κἄχαρις.

(Δεύτερος στίχος ὑπὸ τοῦ Ἔδμονδζ προσετέθη.)

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν χειρογράφων
(a)

ἠράμαν μὲν ἔγω σέθεν, ἄ τε πάλαι ποτά


(b)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐκ τοῦ Μαξίμου διορθώσασα

Σμίκρα μοι πάϊς ἔμμεναι
ἔτι φαίνεο κἄχαρις

Ἐκδοκὴ ἡ τῇδε

Σμίκρα μοι πάϊς ἔμμεναι
φαίνῃ κἄχαρις –ux


νβʹ· Ἔρος δ' ἐτίναξέ μοι (my 42)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
                 Ἔρος δ᾽ ἐτίναξέ ‹μοι›
φρένας, ὠς ἄνεμος κὰτ ὄρος δρύσιν ἐμπέτων.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ἔμοι δ' ὠς ἄνεμος κατάρης δρύσιν ἐμπέτων
ἐτίναξεν Ἔρως φρένας.


νγʹ· Ἦλθες, κάλ' ἐπόησας (my 48)

Ἐκδοκὴ αʹ
ἦλθες, κά‹λ'› ἐπόησας, ἔγω δέ σ᾿ ἐμαιόμαν,
ὂν δ᾿ ἔ‹ψυ›ξας ἔμαν φρένα καιομέναν πόθῳ·
χαῖρε πόλλα ‹σὺ κάλ’› ἰσάριθμά ‹τε› τῷ χρόνῳ.

Ἐκδοκὴ βʹ
ἦλθες, κά‹λ'› ἐπόησας, ἔγω δέ σ᾿ ἐμαιόμαν,
ὂν δ᾿ ἔ‹ψυ›ξας ἔμαν φρένα καιομέναν πόθῳ·
χαῖρε πόλλα ‹σὺ κάλ’› ἰσάριθμά χρόνῳ ὄτῳ
Ἀλλάλαν ‹προ›λελείμμεθα...

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ἦλθες· κεὖ ἐποίησας· ἔγω δέ σε
μαόμαν, ὂν δ' ἔφλαξας ἔμαν φρένα
καυομέναν πόθῳ· χαῖρ' ἄμμι, ‹χαῖρε›
πόλλα καὶ ϝισάρῑθμα τόσῳ χρόνῳ
ἀλλάλαν ἀπελείφθημεν. –u-


νδʹ· Οὐκ οἶδ' ὄττι θέω (my 36)

Οὐκ οἶδ' ὄττι θέω· δύο μοι τὰ νοήματα.


νεʹ· Ψαύην ὀράνω (my 37)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
Ψαύην δ' οὐ δοκίμωμ' ὀράνω δύσ‹ι› πάχε‹σιν›.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ψαύην δ' οὐ δοκίμωμ' ὀράνω͜ ‹ἔσσα› δ‹ι›πάχεα.νςʹ· Τύλαν

[xx–uu–u] ἔγω δ' ἐπὶ μαλθάκαν
τύλαν ‹κα›σπολέω μέλε'. [–uu–ux]νζʹ· Τύλαν πάλιν

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
x κὰ‹μ› μέν τε τύλα‹ν ἄρα κ›ασπολέ‹ω› ux

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Κα‹ίνα›ν μέν τε τύλαν κα‹τὰ› σὰ σπολέ‹ω μέλε›͜α.


νηʹ· ἀϊπάρθενος ἔσσομαι (my 96)

.. ]σανορεσ . . [
Φοίβῳ χρυσοκό]μᾳ, τὸν ἔτικτε Κόω κ[όρα
μίγεισ’ εὐρυβίᾳ Κρ]ονίδᾳ μεγαλωνύμῳ
[ Ἄρτεμις δὲ θέων] μέγαν ὄρκον ἐπώμοσε·
5 «[νὴ τὰν σὰν κεφά]λαν, ἀϊπάρθενος ἔσσομαι
[ἄδμης οἰοπό]λων ὀρέων κορύφαισ᾽ ἔπι
[θηρεύοισ’· ἄγι καὶ τά]δε νεῦσον ἔμαν χάριν».
[ὢς εἶπ’· αὐτὰρ ἔνευ]σε θέων μακάρων πάτηρ,
[πάρθενον δ’ ἐλαφάβ]ολον ἀγροτέραν θέοι
10 [ἄνθρωποί τε κάλε]ισιν ἐπωνύμιον μέγα.
[κήνᾳ λυσιμέλης] Ἔρος οὐδάμα πίλναται·
] . [ . ] . . . . α̣φόβε[ . . ] .́ .ω·


νθʹ· Ἄγχι γὰρ ἀμέρα (my t)

. . . . . . . . . . . . . ]ν̣
. . . . . . . . . . . . . ]
. . . . . . . . . . ]λ̣ε γὰ̣ρ̣
. . . . . . . . . . ] κάλος
5. . . . . ] ̣’ ἄ̣καλα κλόνει
. . . . . ] κάματος φρένα
. . . . . ]ε̣ κ̣ατισδανε[ι]
. . . . . ] ἀ̣λλ’ ἄγιτ’, ὦ φίλα̣ı̣,
ἀοίδας ἀπυλήξομεν], ἄ̣γ̣χ̣ı̣ γὰρ ἀμέρα.


ξʹ· Ἔκτωρ καὶ Ἀνδρομάχη

Κυπρο  ̣[         22-24 letters    ]αι  ̣
Κᾶρυξ ἦ̣λ̣θ̣[ε] θ̣ό[ων δυνάμι μ]ε̣λ̣[έων ἔ]θ̣εις
Ἴδαος τάδε κα[ῖν]α [φόρ]εις̣ τ̣άχυ̣ς̣ ἄγγ̣ε̣λος
«[Eἶς ἢ πλείονες ἂπ στίχοι εἶσι, τελεύταος
Τούτων ἐν δὲ τελεύτᾳ ἴσως ἔχεν      Ἰλίω]
Τᾶς τ᾽ ἄλλας Ἀσίας [τά]δ̣᾽ ἔσ̤αν κλέος̣ ἄφθιτον·
Ἔκτωρ κ‹ο›ἰ συν̣έται̣ρ[ο]ι̣ ἄ̣γοισ᾽ ἐλικώπιδ̣α̣
Θήβας ἐξ ἰέρας Πλακίας τ᾽ ἀπ᾽ [ἀϊ]‹ν›νάω
Ἄβραν Ἀνδρομάχαν ἐνὶ ν̣αῦσιν̣ ἐπ’ ἄλ̣μ̣υρ̣ον
Πόντο̣ν̣· πόλλα δ̣᾽ [ἐλί]γ̣ματα χρ̣ύσια κἄμματα
Πορφύρ[α κά]λα τ’ αὖ τ[ρό]ν̤α̣, πο̣ί̣κ̣ιλ᾽ ἀθύρματα,
Ἀργύρ[α τ᾽] ἀνάριθμα ποτήρια κἀλέφαις.
Ὤς εἲπ̣’· ὀτραλέως δ’ ἀνό̣ρουσε̣ π̤άτ̣[ηρ] φίλος·
Φάμα δ’ ἦ̤λ̤θε κατὰ πτ̣ό̣λιν εὐρύ̣χ[ορο]ν φίλοις·
Ατικ’ Ἰλίαδαι σατίναι[ς] ὐπ’ ἐϋ̣τρόχοι̣ς
Ἆγ̣[ο]ν αἰμονίοις̣· ἐπ[έ]β̤αινε̣ δ παῖς ὄχλος
Γ̣υνάι̣κ̣ων τ’ ἄμα π[αρ]θ̤ενί̣κ̣α̣ν τ̣’ ἀ[παλ]οσ̣φ̣ύρω‹ν›·
Χῶρις δ’ αὖ Περάμοιο θύγ̣[α]τρ̤ες [ἐπήϊσαν]
Ἴππ̣[οις] δ̣’ νδρες ὔπαγο‹ν› ὐ̣π’ ἄ̣ρ[ματα, σὺν δ’ ἴσαν]
Π[άντ]ες ‹ἀ›ί̣[θ]εοι· μεγάλω[σ]τ̣ι δ̤’ [ἴεν μέγας]
Δ[ᾶμος], κἀν̣ιόχοι φ[αλάροισι κεκαδμέναις]
Π̣[ώλοις ἔ]ξαγο[ν ἐκ πόλεως τότα τᾶς φίλας.
Στίχοις τυίδε λέγοισιν ἀπέμμεν ἄπαντες αὖ.
[Ὄτα δεῦτ’ ὀχέων ἐπέβαν ἴ]κελοι θέοι[ς
[Ἔκτωρ Ἀνδρομάχα τ’, ὄλοι] ἄγνον ἀόλ̣[λεες]
ρ̣μα‹ν›α̤⌞[ι τότα Τρῶες ἔβαι]νον ἐς Ἴλιο[ν],
Αὖ̣λος δ’ ἀ̣δ̣υ̤[μ]έ̣λη⌞[ς κίθαρίς] τ’ ὀνεμ‹ε›ί‹χ›νυ[το]
Καὶ ψ[ό]φο[ς κ]ροτάλ⌞[ων, λίγε]ως δ’ ἄρα πάρ̣[θενοι]
Ἄειδον μέλος ἄγν⌞[ον, ἴκα]νε δ’ ἐς̣ αἴ[θερα]
Ἄχω θεσπε̣σί̣[α], γέλ̤⌞[ος
Πάντᾳ δ’ ἦς κὰτ ὄδο⌞[ις
Κράτηρες ⌜φίαλ⌝α̣ι̣ ρ̤⌜ο⌞⌝[. . .] . ε̣δ̣ε̣ [. .] . [.] . [
Μύρρα καὶ κασία λίβ⌞ανό[ς] τ’ ὀνε̣δ̣έχνυτο.̣
⌜Γύ⌝ν⌜αικες δ⌝’ ὀ⌜λό̤λυσδ⌝ο⌞ν̣ ὄ̣σαι προγενέστερα[ι],
⌜Πάντες δ’ ἄνδρ⌝ε⌜ς⌝ ἐ̣⌞πήρατον ἴαχον ὄρθιον
⌜Πάον’ ὀνκαλέο⌝ν⌜τες⌞ ἐκάβολον εὐλὐραν,
῎⌜Υμνην δ' Ἔκτορα κἈ⌞νδρομάχαν θεοίκελο[ις
Δευτέρῳ τῷ ἔγω λέγον· «Ἂπ στίχοι εἶσι τυίδ’»,
Ἴσως Σάπφικον ἄλλο πόημα ποτῆρχε κῆ.

ξαʹ· Ὀ μὲν γὰρ κάλος (my 101)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
ὀ μὲν γὰρ κάλος ὄσσον ἴδην πέλεται ‹κάλος›,
ὀ δὲ κἄγαθος αὔτικα καὶ κάλος ἔσ‹σε›ται.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ὀ μὲν γὰρ κάλος ‹εἲς κάλος› ὄσσον ἴδην πέλει,
ὀ δὲ κἄγαθος αὔτικα καὶ κάλος ἔσ‹σε›ται.


ξβʹ· Μὴ μεγαλύννεο (my r)

Ἀλλὰ μὴ μεγαλύν‹ν›εο δακτυλίω πέρι.


ξγʹ· Μνάσεσθαι (my 32)

Μνάσεσθαί τινα φαῖμι καὶ ‹ὔσ›τερον ἄμμεων.


ξδʹ· Μή τι κατ' ἀμμετέραν φρένα (my ax)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Βέργκ
Ἄλλαν μή ‹τι› κ‹ατ’› ἀμ‹μ›ετέραν φρένα

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
Ἄλλαν μὴ κἀμ‹μ›ετέραν φρένα

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ ἡ τολμερή
Ἄλλαν μὴ κάμ‹π›τε στέραν φρένα

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ἄλλα, μὴ κάμ‹π›τε στέραν φρέναξεʹ· Μήτε μέλι μήτε μέλισσα (my s)

Μήτε μοι μέλι μήτε μέλισσαις.

ἐπὶ τῶν μὴ βουλομένων παθεῖν τι ἀγαθὸν μετὰ ἀπευκτοῦ.ξςʹ· Χρύσω χρυσότερα (my av)

πόλυ πάκτιδος ἀδυμελεστέρα,
. . . . . . . . . . . . . . . .
χρύσω χρυσοτέρα.Διὰ ἓν χωρίαμβον ἐπεκτεταμένοι
(= ἀσκληπιαδικοὶ ἐλάσσωνες)

ξζʹ· ἀλλόμαν (my 55)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Ἄβρα δηὖτε παχή‹ᾳ› σπ‹ό›λᾳ ἀλλόμαν.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ἄβρα δηὖτ' ἐπ' ἄγχ' ἆς πάλαι ἀλλόμαν.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Σαφοποέμας
Ἄβρα‹ι,› δηὖτε ‹τ›άχ‹εω›ς, πάλαι ἀλλόμαν.ξηʹ· Περὶ Λήδην (my 56)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Φαῖσι δή ποτα Λήδαν ὐακινθίνων
εὔρην ὤϊον [ἀνθέ͜ων] πεπυκαδμένον
[ὔπο].

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Φαῖσι δή ποτα Λήδαν ὐακίνθινον
πεπυκάδμενον ὤϊον
εὔρηνξθʹ· Θεράπων Ἔρως (my ah)

Λέγει που καὶ Σαπφοῖ ἡ Ἀφροδίτη ἐν ᾄσματι·

[Ὦ Ψάπφοι,] σύ τε κἆμος θεράπων Ἔρος.οʹ· Πάτριδ' ἐπόψομαι

xx Αἰνοπάθην πάτριδ' ἐπόψομαιοαʹ· Ἀέλιε

Ἀλλ' ὀ πάντ' ἐπόρεις Ἀέλιε uxΔιὰ δύω χωριάμβω ἐπεκτεταένοι
(= ἀσκληπιαδικοὶ μείζονες)

οβʹ· Περὶ Ἔρωτα (my 64)

Πρώτην δέ φασι χλαμύδα ὀνομάσαι Σαπφὼ
ἐπὶ τοῦ Ἔρωτος εἰποῦσαν·


Ἔλθοντ' ἐξ ὀράνω πορφυρίαν περθέμενον χλάμυν.


ογʹ· Πρὸς Χάριτας (my 65)

‹Β›ροδοπ‹ά›χεες ἄγναι Χάριτες, δεῦτε Δίος κόραι.οδʹ· Ἤρων (my u)

Ἤρων ἐξεδίδαξ᾽ ἐ‹γ› Γυάρων τὰν ‹τ›ανυ‹σί›δρομον.οεʹ· Οὐδ' ἴαν δοκίμωμι (my 69)

Οὐδ' ἴαν δοκίμωμι προσίδοισαν φάος ἀλίω
ἔσσεσθαι σοφίαν πάρθενον εἰς οὐδένα πω χρόνον
τοιαύταν.


οςʹ· Πρὸς ἀπαίδευτον γυναῖκα

Κατθάνοισα δὲ κείσῃ ͜οὐδέ ποτα μναμοσύνα σέθεν
ἔσσετ᾿ οὐδέ πόθα ͜‹εἰς› ὔστερον· οὐ γὰρ πεδέχῃς βρόδων
τὼν ἐκ Πιερίας, ἀλλ᾿ ἀφάνης κἀν Ἀίδα δόμῳ
φοιτάσῃς πεδ᾿ ἀμαύρων νεκύων ἐκπεποταμένα.


οζʹ· Σκῶψις τῆς Ἀνδρομέδας (my 70)

Τίς ‹σοι› δ' ἀγροΐωτις ‹θαλύει νῦν› νόον, ‹ὄττα δὴ›
Στόλαν ἀγροΐωτιν ‹περιβαίνει τοι› ἐπεμμένα,
Οὐκ ἐπισταμένα τὰ βράκε' ἔλκην ἐπὶ τῶν σφύρων?οηʹ· Ἄρευς φαῖσι (Bergk 71)

Ὀ δ' Ἄρευς φαῖσί κεν Ἄφαιστον ἄγην βίᾳοθʹ· Ἀδμήτου λόγον

Ἀπὸ δὲ τοῦ ῥηθέντος Ἀδμήτου σκόλιόν τι ἐν Ἀθήναις ἦν ᾀδόμενον,
ὡς καὶ Παυσανίας φησὶν ἐν τῷ οἰκείῳ λεξικῷ, λέγων ὡς
οἱ μὲν Ἀλκαίου, οἱ δὲ Σαπφοῦς, οἱ δε Πραξίλλης τῆς Σικνωνίας.
Ἀρχὴ δὲ τοῦ μέλους αὕτη·


Ἀδμήτω λόγον, ὦ 'ταῖρε, μάθων τοὶς ἀγάθοις φίλη,
τῶν δειλῶν δ' ἀπέχου.πʹ· Ἀβάκην τὰν φρέν' ἔχω (my af)

xx ἀλλά τις οὐκ ἔμμι παλιγκότων
ὄργαν, ἀλλ᾽ ἀβάκην τὰν φρέν’ ἔχω. ux


Ἐπεκτομαὶ ποικιλότεραι

παʹ· χερρόμακτρα (my 44)

Σαπφὼ δ' ὅταν λέγῃ ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν μελῶν πρὸς τὴν Ἀφροδίτην·

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Χε‹ρ›ρόμακτρα δὲ κὰ‹κ κ›ό‹μα›ν,
Πορφύρα κατα‹ρ›ταμένα, τὰ Τῖμας

Ἔς ‹τ›' ἔπεμψ’ ἀπὺ Φωκάας,
Δῶρα τίμια κὰ‹κ κ›ό‹μα›ν.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
Χε‹ρ›ρόμακτρα δὲ κὰ‹κ κ›ό‹μα›ν,
Πορφύρα καταΰτμενα,
Τά τ‹ο›ι Μ‹ν›ᾶσις ἔπεμψ’ ἀπὺ Φωκάας,

Δῶρα τίμια κὰ‹κ κ›ό‹μα›ν.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
[Νύκτι τᾷδε σύ μ' εἴσαο,
Ὦ χρυσόστεφαν' Ἀφροδίτ'
Ὄναρ ἀθανάτω τέω πλέκοισα

Κρᾶτος ἀμβροσίαν κόμαν,]
Χε‹ρ›ρόμακτρα δὲ κὰγ γ‹έ›ν‹υω›ν,
Πορφύρα κατα‹ρ›ταμένα, τὰ Τῖμας

Ἔς ‹τ›' ἔπεμψ’ ἀπὺ Φωκάας,
Δῶρα τίμια κὰγ γ‹έ›ν‹υω›ν.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
Χε‹ρ›ρόμακτρα δὲ †καγγόνων†,
Πορφύρα κὰτ ἀΰτμενα,
Τά τ‹ο›ι Μ‹ν›ᾶσις ἔπεμψ’ ἀπὺ Φωκάας,

Δῶρα τίμια ‹Μ›αόνων.

κόσμον λέγει κεφαλῆς τὰ χειρόμακτρα, ὡς καὶ Ἑκαταῖος δηλοῖ.πβʹ· Τεθνάκην δ' ἀδόλως θέλω

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή

«[Ἄτθιδ’ οὔποτ’ ἄρ’ ὄψομαι,]
τεθνάκην δ’ ἀ̣δόλως θέ̣λω».
Ἄ με ψισδομένα κατ̤[ε]λί‹μ›πανεν

πόλλα, καὶ τόδ' ἔειπέ [μο]ι·
«ᾮμ' ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αμεν
Ψάπφ' μάν̣ σ̣' ἀέκοι̣σ̣' ἀ̣πυλιμπάνω»

Τὰν δ' ἔγω τάδ' ἀμειβ̣ό̣μαν
«Χαίροισ' ἔρχεο κἄ̣με̣θεν
μέμναισ̤'· οἶσθ[α] γὰρ ὤς ‹σ›' ἐπεδήπομεν.

Αἰ δὲ μή,͜ λλά σ' ἔγω θέλω
ὄ̣μναισαι (τὰ σὺ λ[ά]θεαι)
ὄ̣‹σ›' [μ]μες φ[ίλα] καὶ κάλ' ἐ̣πάσχομεν·

πό̤[λλοις γὰρ στεφάν]οις ἴων
καὶ [βρόδων κρ]ο̣κίων τ̣' ὔμοι
κ̣ά̣ρ̣ [σῷ] πὰρ ἔμοι π‹ε›ρεθήκα‹ο›,

⌜⌟καὶ πό⌞λλαις ὐπα⌟θύμιδας⌞
⌟πλέκ⌞ταις ἀμπ' ἀ⌟πάλᾳ δέρᾳ⌞⌝
ἀνθέων ἐ̣ρ[άτων] πεποημμέ̣ναις,

καὶ πόλλῳ̣ λ̣[ιπάρ]ως μύρῳ
βρενθείῳ τ[ε κόμαν] κάλαν
ἐξαλείψαο κα[ὶ βα]⌟σιλ‹η›ΐῳ⌞,

καὶ στρώμν̤[αν ἐ]⌟πὶ μολ⌞θάκαν
ἀπάλαν πὰρ [ὀπ]⌟αυό⌞ν̣ων̤
ξίης̣ πόθο̣[ν αἶψα νε]ανίδ̣ων,

κωὔτε τις [λόφος οὔ]τ̣ε τι
ἶρον οὔδ' ὔ[δατος ῤέ]ον̤
πλετ' ὄππ̣[ποθεν ἄμ]μες ἀπ̣έσκομεν,

οὔκ ἄλσος τ[ι πὰρ εἴ]αρος
[ὤραις πλήροέ τις] ψόφος,
[ἀλλ' ἄμμεων γλύκιαι μ]ελαοίδιαι».

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

[Ἄτθιδ' οὔποτ' ἄρ' ὄ]ψ[ομαι,]
τεθνάκην δ' ἀδόλως θέλω.
ἄ με ψισδομένα κατελίππανεν

πόλλα, καὶ τόδ' ἔειπέ μ[οι·]
ᾬμ', ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αμεν·
Ψάπφ', ἦ μάν σ' ἀέκοισ' ἀπυλιππάνω.

τὰν δ' ἔγω τάδ' ἀμειβόμαν·
Χαίροισ' ἔρχεο κἄμεθεν
μέμναισ'· οἶσθα γὰρ ὤς ‹τ'›ἐπεδήπομεν.

αἰ δὲ μὴ͜, ἀλλά σ' ἔγω θέλω
ὄμναισαι τ[ὰ σ]ὺ λάθεαι,
ὄσσ' ἄμμ[ες φίλα] καὶ κάλ' ἐπάσχομεν·

πό[λλοις ἂ στεφάν]οις ἴων
καὶ βρ[όδων γλυ]κίων γ' ὔμοι
κὰπ π[λόκων] πὰρ ἔμοι περεθήκαο,

καὶ πόλλαις ὐπαθύμιδας
πλέκταις ἀμφ' ἀπάλᾳ δέρᾳ
ἀνθέων ἔκ[ατον] πεποημμέναις,

καὶ πόλλῳ ν[έαρο]ν σὺ χρῶ
βρενθείω πρ[οχόῳ μύρ]ω
ἐξαλείψαο κα[ὶ βασιληΐω,]

καὶ στρώμν[ας ἔπι κημένα]
ἀπάλαν πὰν [ὀνηάτων]
ἐξίης πόθο[ν ἤδε πότων γλυκί͜ων]...

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
«[xx–uu–ux]
τεθνάκην δ’ ἀ̣δόλως θέ̣λω».
Ἄ με ψισδομένα κατ̤ελί‹μ›πανεν·

πόλλα καὶ τόδ' ἔειπέ [μο]ι·
«ᾮμ' ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αμεν
Ψάπφ' μάν̣ σ̣' ἀέκοι̣σ̣' ἀ̣πυλιμπάνω»

Τὰν δ' ἔγω τάδ' ἀμειβ̣ό̣μαν
«Χαίροισ' ἔρχεο κἄ̣με̣θεν
μέμναισ̤'· οἶσθα γὰρ ὤς ‹σ›ε πεδήπομεν.

Αἰ δὲ μή,͜ λλά σ' ἔγω θέλω
ὄ̣μναισαι – σὺ δὲ δ[ὴ φ]ρασ̣αι –
ὄ̣σσ̣α τέρπ[να τε] καὶ κάλ' ἐ̣πάσχομεν·

πό̤[λλοις γὰρ στεφάν]οις ἴων
καὶ [βρόδων κρ]ο̣κίων τ̣' ὔμοι
κ̣ά̣ρ̣ [σῷ] πὰρ ἔμοι π‹ε›ρεθήκα‹ο›,

καὶ πόλλαις ὐπαθύμιδας
πλέκταις ἀμφ' ἀπάλᾳ δέρᾳ
ἀνθέων ἔ̣+β+[αλες] πεποημμέ̣ναις,

καὶ πάντα χρ[όα σὺ]ν μ̣ύρῳ
βρενθείῳ λ[ιπάρῳ] ῥύ[δο]ν
ἐξαλείψαο κα[ὶ βασ]ιλη̣ΐῳ,

καὶ στρώμν̤[αν ἐ]πὶ μολθάκαν
ἀπάλαν παρ[ὰ Σαρ]δ̣ί̣ων̤
ξίης̣ πόθο̣[ν –u νε]ανίδ̣ων,

κωὔτε τις [γάμος οὔ]τ̣ε τι
ἶρον οὔδ' ὔ[u–u] . .
πλετ' ὄππ̣[ποθεν ἄμ]μες ἀπ̣έσκομεν,

οὔκ ἄλσος . [uu– χ]όρος
[xx– κροτάλων] ψόφος,
[xx–uu–] . . . οίδιαι».


πβʹ(α)· Βρενθείω

Σαπφὼ δ' ὁμοῦ μέμνηται τοῦ τε βρενθείου (sc. μύρου)
                                καὶ τοῦ βασιλείου λέγουσα οὕτως·

Βρενθείω βασιληίω


πγʹ· Κατθάνην δ' ἴμερός τις ἔχει με (my ad)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
του[x–uu–u–u–x] 3

ἦρ’ α[– xx–uu–ux]
δηρατ . [uu–ux]
Γογγύλα τ’ [ἔφατ’ “Οὔ τι πᾷ τάδ’ ἔγνως,] 6

ἦ τι σᾶμ’ ἔθε[λες δόμεναι τέαις]
παῖσι;” “Μάλιστ’”· [μειβον· Ἔρ-]
μα‹ι›ς̣ γ’ ἔσηλθ᾽ ἔπο[ρος Δίος· τάδ᾿ αὔτῳ] 9

εἶπ̣ο‹ν›· “ὦ δέσποτ᾽ ἐ[πτατόνω λύρας
ο] μὰ γὰρ μακά⌟ραν [θέαν
ο]ὔδεν ἄδομ᾽ ἔπ⌟αρθ᾽ ἀγαν [ἐπ᾿ ὄλβῳ,] 12

κατθάνην δ᾽ ἴ⌟μερός τις [χει με καὶ]
λωτίνοις δρ⌟οσόεντας [ὄ-]
χ[θ]οις̣ ἴδην Ἀ⌟χερ[οντος –u–x 15

κὰ]δ δ᾽ ἐ‹ς› Ἀ͜ίδα [δόμον βάμεν ἔς τ’ ἴδην
νέκρο]ι‹ς› δε̣ύ̣ομ[αι –ux]
. . μή τι[ς –uu–u–u–x]”. 18

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
ἦρ' ἀ[
δῆρα τό[
Γογγύλα τ' [ἔφατ'· "Οὔ τι πᾳ τόδ' ἔγνως:]

ἤ τι σᾶμ' ἐθέλ[ης δεικνύναι τέαις]
παῖσι:" "Μάλιστ'", ἀμ[ειβόμαν ἔγω.͜ ἕρ-]
μας γ' εἰσῆλθ'· ἐπὶ [δὲ βλέποισ' ἔγω ϝε]

εἶπον· "Ὦ δέσποτ᾽« ἔπ[παν ἀπωλόμαν·
ο]ὐ μὰ γὰρ μάκαιραν [ἔγω θέαν
ο]ὖδεν ἄδομ' ἔπαρθ' ἄγα[ν ἔτ' ὄλβῳ,]

κατθάνην δ' ἴμμερός τις ἄ[γρεσέ με·]
λῶ στᾶσ' εἰς δροσόεντ' ἄγ[ρον σέ μ' οἶ]
Ἀτρῄδαν Ἀγαμ[έμνον' ἄγαγες πρὶν

πά]ν τε ταἴρη[τον ἄνθος Ἀχαιΐων.
χ]ρῆ δὲ τοῦτ' [ἀπυλιππάνην με φαῦ-
ο]ς, ἄτις ὀ[

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
γ̣ου[x–uu–u–u–x] 3

ἦρ’ α[– xx–uu–ux]
δηρατο[uu–ux]
Γογγύλα σ[uu–u–u–x 6

ἦ τι σᾶμ’ ἔθεσ̣[πισδε u–ux
παῖσι μάλιστα γ[–u Ἔρ-]
μα‹ι›ς̣ γ’ ἔσηλθ᾽ ἔπ . [–u–u–x] 9

εἶπ̣ο‹ν›· “ὦ δέσποτ᾽ ἔπτ[ακον οὐδαμῶς
ο] μὰ γὰρ μάκαιραν [ἔγωγ'
ο]ὔδεν ἄδομ᾽ ἔπαρθ᾽ ἀγα[ν ἄσαισι,] 12

κατθάνην δ᾽ ἴμερός τις [ἔχει με καὶ]
λωτίνοις δροσόεντας [ὄ-]
χ[θ]οις̣ ἴδην Ἀχερ[οισίοις u–x 15

.] . . δε‹σ›αιδ' . [u–uu–ux
.] . . δε̣τ̣ο . [xx–uu–ux]
. [.] μητισ[–uu–u–u–x]”. 18


πδʹ· Πρὸς Ἄτθιδα (my Atthi soi aka 97)

[Ἄτθι, σοὶ κἄμ’ Ἀνακτορία φίλα
πηλόροισ' ἐνὶ] Σάρδ̤ε[σιν
ναίει, πό]λλα̣κ̣ι τ̣υίδε [νῶν ἔχοισα      3

ὤς πο[τ' ἐ]ζώομεν β̣εβά̣ω̣ς̣ [ἔχεν
σὲ̤ θέᾳ̣ ϝ̣ικ̣έ̣λαν ἀρι-
γνώτᾳ, σᾷ̤ δ̤ μάλιστ̣' ἔχαιρε μόλπᾳ·      6

νῦν δὲ Λύδαισ̣ι̣ν ἐ̤‹μ›πρ̤έ̤πεται γυνα̤ί̣-
κεσσ̤ι̣ν̣ ὤς ποτ' ἀε̣λίω̣
δύντος ἀ βροδοδάκ̤τυλος ‹σελάννα›,      9

πάν̣τα πε‹ρ›ρέχοισ' ἄστρα, φάος δ' ἐπί-
σχει θά̣λασσαν π' ἀλμύραν
ἴσως καὶ πολυανθέμοις ἀρούραι̤ς,      12

ἀ δ' ‹ἐ›έρσα κάλα κέχυται, τεθά-
λαισι δ βρόδα κ̣ἄπαλ' ν-
θρυσκ̣α καὶ μελίλ̣ωτος ἀνθ̣ε̣μ̣ώδης·      15

πόλλα δὲ ζαφο‹ί›ταισ', ἀγάνας̤ πι-
μνάσθεισ' Ἄτθιδος, ἰμέ̤ρῳ
λ̣έπτα̣ν ‹π›οι φρένα̣, κ[ῆ]ρ̣ ἄσᾳ βόρητα̣ι,      18

κῆθι̣ δ̣' ἔ̤λ̤θην ἄμμ' ὄ̤ξ[υ] βόη· τ‹ὰ› δ' οὐ
νῶν γ̤' ἄ[π]υστα νὺξ πολύω̣ς̤
γαρύε̣ι δ[ι'] ἄλος π[όρω]ν τὸ μέσσον.      21

[Ε]ὔ̤μ̤α̤ρ[ες μ]ν̣ ο̣ὐ̣κ̣ ἄμμι θέαι̤σ̣ι̤ μόρ-
φαν ἐπή̤[ρατ]ον ἐξίσω-
σθ̣', ἀι σὺ [καὶ χ]ρ̣ό‹'› ἔχησθ' Ἀ[δ]ωνίδηον,      24

μαλ[      δι' αἴ]θερος
καὶ δ[.]μ̣[      ]ος Ἀφροδίτα
κἄμ̣μ[ι κάλπιδος] νέκταρ ἔχευ' ἀπὺ      27

χρυσί̣ας̣ . [      ]λ̣ο̣ΐ̣α̣
. . . ἀ]π' ἀπούρ[      ] . χέρσ̣ι̣ Π̣εί̣θω
]θ+ . . +η̣σενη      30

] . κις
] . . . . . ν . . αι
] ς τὸ Γεραίσ̤τιο̤ν̤      33

] . ν φίλαι
ἄπ]υ̣σ̣τον οὐδενο[
ἐς ἴ]ερον ἴξο[μ      33


πεʹ· Πρὸς Κλεῖδα (my ae)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
................
................
] . θος ἀ γάρ με γέννα̣[τ' ἔφα ποτά·

σ]φ̣ᾶς ἐπ' ἀλικίας μέγα
κ]όσμ̣ο̣ν αἴ τις ἔχη φόβαι[ς
π̣ορφ̣ύρῳ κατελιξαμέ[να πλόκῳ

ἔ̣μμεναι μάλα τοῦτο δ̣ή 5
λλ' ἀ ξα̣νθοτέρα‹ι›ς ἔχη
τ̣α‹ὶ›ς κόμα‹ι›ς δάϊδος, προ[φανεστέραις

σ]τεφάν̣οισιν ἐπαρτία[ις
ἀν]θέων ἐριθαλέων·
μ]ι̣τράναν δ' ἀρτίως κλ[ 10

π]οικίλαν ἀπὺ Σαρδίω[ν
] Μ̣αονίας πόλεις
................

[Στρῶφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

Σοὶ δ' ἔγω, Κλέϊ, ποικίλαν
οὐκ ἔχω πόθεν ἔσσεται
μιτράν‹αν› ἀλλὰ τῷ Μ‹υ›τ‹ι›ληνάῳ

[Στρῶφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

] . [
†παι . απειον† ἔχην πό[λις
αἴ κε̣[ν] ἦ ποικίλας κ . . [

Ταύτας τᾶς Κλεανακτίδα
φύγας ‹λα›ῖ{σ}α πόλῑς ἔχει 5
μνάματ' οἴδε γὰρ αἶνα διέρρυε

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
................
................
] . θος ἀ γάρ με γέννα̣[τ' ἔφα ποτά·

σ]φ̣ᾶς ἐπ' ἀλικίας μέγα
κ]όσμ̣ο̣ν αἴ τις ἔχη‹ι› φόβαι[ς]
π̣ορφ̣ύρῳ κατελιξαμέ[να πλόκῳ]

ἔ̣μμεναι μάλα τοῦτο δ̣ή̣ 5
λλ' ἀ ξα̣νθοτέρα‹ι›ς ἔχῃ
τ̣α‹ὶ›ς κόμα‹ι›ς δάϊδος, προ[φέρει πόλυ

σ]τεφάν̣οισιν ἐπαρτία[ν
ἀ]νθέων ἐριθαλέων·
μ]ι̣τράνᾱν δ' ἀρτίως κλ[έος ἴκᾰνε 10

π]οικίλᾱν ἀπὺ Σαρδίω[ν
Εἰ]ς̣ Ἰ̣αονίας πόλεις
................

[Στρῶφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

Σοὶ δ' ἔγω, Κλέϊ, ποικίλαν
οὐκ ἔχω πόθεν ἔσσεται
μιτράν‹αν› ἀλλὰ τῷ Μ‹υ›τ‹ι›ληνάῳ

[Στρῶφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

] . [
†παι . απειον† ἔχην πο . [
αἴ κ' ἔ[χ]η‹ι› ποικιλασκ . . . [

Ταύτα τᾶς Κλεανακτίδα
φύγας ἄ̣λ̣ι‹θ›' {α} ἔχει πόλῑς 5
μνάματ'· οἴδε γὰρ αἶνα διέρρυε


Τέλος συστάσεως γʹ


Σύστασιςς δʹ· Φερηκρατικοὶ
καθαροὶ καὶ ἐπεκτεταμένοι

Διὰ δακτύλους ἐπεκτεταμένοι

πςʹ· Πάννυχος (my ao)

ὄτα πάννυχος ἄσφι κατάγρειπζʹ· Περὶ ἀηδώ (my 39)

Ἦρος ἄγγελος ἰμερόφωνος ἀήδων.πηʹ· Ὠς δὲ πάϊς (my 38)

Ὠς δὲ πάϊς πεδὰ μάτερα πεπτερύγωμαι.Διὰ χωριάμβους ἐπεκτεταμένοι

πθʹ· Περὶ ἄωρον (my 57)

Ἄωρος· ἤτοι κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ὦρος μηδὲν πλέον σημαίνοντος· ὦρος γὰρ ὁ ὕπνος. Καλλίμαχος [...] καὶ Σαπφώ, οἶον·

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
Ὀφθάλμοις δὲ μέλαις νύκτος ἄωρος.


Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ὀφθάλμοις δὲ μέλαις χύτο νύκτος ἄωρος.

Ἄορος· ἄυπνος Μηθυμναῖοιϙʹ· Κατθνάσκει, Κυθέρηα (my 62)

κατθνάσκει, Κυθέρη’, ἄβρος Ἄδωνις· τί κε θεῖμεν;
καττύπτεσθε, κόραι, καὶ κατερείκεσθε χίτωνας.


Τέλος συστάσεως δʹ


Σύστασις εʹ· ἱππονακτικοὶ
διὰ δύω χοριάμβω ἐπεκτεταμένοι

Πρὸς φίλους

ϙαʹ· Πρὸς Δίκην (my 78)

Σαπφὼ δ' ἁπλούστερον τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσιν
τοῦ στεφαοῦσθαι ἡμᾶς, λέγουσα τάδε·


Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή

σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ Δίκα, πέρθεσθ᾿ ἐράτοις φόβαισιν
ὄρπακας ἀνήτ‹ω› συν‹α›έρραισ᾿ ἀπάλαισ‹ι› χέρσιν·
εὐάνθεα γὰρ ‹παρ›πέλεται καὶ Χάριτ‹α›ς μακαίρα‹ς›
μᾶλλον προτέρην· ἀστεφανώτοισι δ᾿ ἀπυστρέφονται.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

Σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ Δίκα, πέρθεσσ' ἐράταις φόβαισιν
ὄρπακας ἀνήτοιο συνέρραισ' ἀπάλαισι χέρσιν·
ταὐάνθεα γὰρ ‹παρ›πέλεται καὶ Χάριτας μάκαιρα‹ς›
μᾶλλον προτόρην· ἀστεφανώτοισι δ' ἀπυστρέφονται.

ὡς εὐανθέστερον γὰρ καὶ κεχαρισμένον μᾶλλον
τοῖς θεοῖς παραγγέλλει στεφανοῦσθαι τοὺς θύοντας.
ϙβʹ· Πρὸς Εἰρήνην (my v)

ἀσαροτέρας οὐδάμα πΩἴρανα σέθεν τύχοισαν.ϙγʹ· Πρὸς Μίκην (my w)

[. . . . . . οὐδὲ θέ]μις σε Μίκα
[. . ]ελα[ . . ] ἀ̣λ̣λά σ’ ἔγωὐκ ἐάσω
[… τὰ]ν̣ φιλότ[ατ’] ἤλεο Πενθιλήᾱν̣[
[. . . . . ]δᾰ κᾰ̣[κό]τροπ’, ἄμμα[
[. . . . . . . ] μέλ̣[ος] τι γλύκερον . [u–x 5
. . . . . . . ]α μελλιχόφων[ος –x
x–uu, – –u ἀεί]δει, λίγυραι δ᾽ ἄη[ται
. . . . . . . . . . . ] δροσ[ό]εσσα[–x]


ϙδʹ· Πρὸς Μνησιδίκην (my 76)

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν πολλῶν
Εὐμορφοτέρα, Μνασιδίκα, τᾶς ἀπάλας Γυρίννως.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Χοιροβόσκου
Ἀμορφοτέρ‹α σὺ› Μνάϊδος καὶ ἀπ‹λό›ας Πυρί‹ν›νως.ϙεʹ· ῎Υμμες πεδὰ Μοίσαν (my 79)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
ὔμμες πεδὰ Μοίσαν ἰο]⌟κόλ̤↵πων κάλα δῶρα παῖδες⌞
σπουδάσδετε καὶ τὰ]⌟ν ↵φιλἄοιδον λιγύραν χ⌞ελύνναν·[
ἔμοι δ' ἄπαλον πρίν] ⌟ποτ⌞' [ἔ]⌟ο↵ντα⌞ χρό⌟α γῆρα⌞ς ⌜ἤδη⌝
ἐπέλλαβε, λεῦκαι δ' ἐ]⌟γένο↵ντο τρίχες ἐκ μ⌞⌜ελαίναν⌝,
⌟βάρυς δέ μ' ὀ θμ⌞[ο]⌟ς πεπόητ↵αι, γ⌞όνα ⌟δ' οὐ φ⌞έροισι,
⌟τὰ δή ποτα λαίψηρ' ἔον ὄρ̣χ↵ησθ' ἴσα νεβρίοισιν⌞.
τα]⌟‹ῦ›τα στεναχί‹σδ›ω θαμέως ἀ↵λλὰ τί κεν ποεί⌞ην;
ἀγή̣ραον ἄνθρωπον ἔοντ' ↵οὐ δύνατον γένε⌞σθαι·
⌜καὶ γ⌝⌟άρ ⌜π⌝⌞[ο]⌟τα ⌜Τίθω⌝νον ἔφαντο ↵βροδόπαχυ⌞ν Αὔων
⌜ἔρῳ δ̣α̤[..]αθεισαν⌝ ⌟βάμεν εἰς ἔσ↵χατα γᾶς⌞ φέροισα
⌜ἔοντα [κ]ά̤λ̤ο̤ν καὶ ν⌝⌟έον, ἀλλ' αὖτ̣↵ον ὔμως ἔμ⌞αρψε[
⌜χρόνω̣‹ι› π̣[ό]λιον̤ γ̤ῆ̤ρα⌝⌟ς ἔ⌞[χοντ'] ⌟ἀθ⌞[α]⌟ν↵άταν ἄκοιτιν⌞.[

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
ὔμμιν φίλα Μοίσαν ἰο]⌟κόλ̤πων κάλα δῶρα, παῖδες,
πρέπει δὲ λάβην τὰ]⌟ν φιλἄοιδον λιγύραν χελύνναν·[
ἔμοι δ' ἄπαλον πρίν] ποτ' [ἔ]οντα χρόα γῆρας ἤδη
αἰκίσσατο, λεῦκαι δ' ἐ]γένοντο τρίχες ἐκ μελαίναν,
βάρυς δέ μ' ὀ θμ[ο]ς πεπόηται, γόνα δ' οὐ φέροισι,
τὰ δή ποτα λαίψηρ' ἔον ὄρ̣χησθ' ἴσα νεβρίοισιν.
τὰ ‹μὲν› στεναχί‹σδ›ω θαμέως, ἀλλὰ τί κεν ποείην;
ἀγή̣ραον ἄνθρωπον ἔοντ' οὐ δύνατον γένεσθαι·
καὶ γάρ π[ο]τα Τίθωνον ἔφαντο βροδόπαχυν Αὔων
ἔρῳ δ̣έ̤[π]ας̣ εἰσανβάμεν εἰς ἔσχατα γᾶς φέροισα+ν+
ἔοντα [κ]ά̤λ̤ο̤ν καὶ νέον, ἀλλ' αὖτ̣ον ὔμως ἔμαρψε[
χρόνω̣ι [π]όλιον̤ γ̤ῆ̤ρας ἔχ[ο]ντ' ἀθανάταν ἄκοιτιν⌞.[

Συμβουλαί

ϙςʹ· Περὶ πλούτου καὶ ἀρετῆς (my ac)

Ὁ δὲ πλοῦτος οὐ μόνος ὢν καθ' ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ ἀρετῇ κεκοσμημένος, καιρίως τῶν τε ἑαυτοῦ ἀγαθῶν καὶ τῆς ἀρετῆς ἀπολαύει, συνετὴν ἔχων τὴν φροντίδα πρὸς τὸ ἀγρεύειν τὰ καλά. Τούτων γὰρ τὸ ἕτερον καθ' ἑαυτὸ οὐχ ἡδύ·

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Ὀ πλοῦτος ἄνευ ‹τᾶς› ἀρέτας οὐκ ἀσίνης πάροικος,
Τᾷ δ' ἀμφοτέρων κράσ‹εϊ› εὐδαιμονίας τό ‹γ’› ἄκρον

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ὀ πλοῦτος ‹δ'› ἄνευ ἀρέτας
οὐκ ἀσίνης πάροικος·
ἀ δὲ κρᾶσις ἀμφοτέρων
δαμονία‹ν› ἄκρ‹α›ν ἔχει·


ϙζʹ· Οὐ γὰρ θέμις

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
οὐ γὰρ θέμις ἐν μοισοπόλων ‹δόμωι›
θρῆνον θέμεν· οὔ κ’ ἄμμι πρέποι τάδε.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
[xx–uu] οὐ γὰρ θέμις ἐν μοισοπόλων ‹δόμῳ›
θρῆνον ἔμμεν' ‹ἄπαυστον, Κλέι,› οὔ κ’ ἄμμι πρέποι τάδε.


ἀσύλληπτα

ϙηʹ· Τύχοισα

] . ν
]α̣
. . . . . . . . . . ] τύχοισα
. . . . . . . . ]θέλ᾽ ὦν τ᾽ ἄπαισαν
. . . . . . τέ]λεσον νόημμα
. . . . . . . . ]έτων κάλημι
5 . . . . . . . . ] πεδὰ θῦμον αἶψα
. . . . . . . ὄ]σσα τύχην θελήσῃ[ς
. . . . . . . . ]ρ ἔμοι μάχεσθα[ι
x–uu, – –uu, – – χ]λιδάναι ’πίθεισα[
. ]ι, σὺ δ᾽ εὖ γὰρ οἶσθα
10 . ]έτει τα . λλε . .
. ]κλ̣ασ[ϙθʹ· Εὔποδα νύμφαν

] . ω [
ἦ]σαν ἐ̣ν τῶι . [
] . δὲ ιʹ κ(αὶ) ἐκάστης ὀ αʹ[

] . εν τὸ γὰρ ἐννεπε [δ]ὴ προ̣β̣[ίβαισά μοι
ἀεί]σατε τὰν εὔποδα νύμφαν [
]τ̣α παῖδα Κ̣ρ̣ο̣νίδα τὰν ἰόκ[ολπ]ον [–x
] ἐ̣ς ὄργαν θεμένα τὰν, ἰόκ[ολ]π̣ος α[
δεὖτέ ν]υν, ἄγναι Χάριτες Πιέριδέ[ς τε] Μ̣ο[σαι 5
] . [ . ὄ]ππ̣οτ’ ἀοιδαι φρέ̣ν' [ἔμ]αν [θελξαν
]ς̣ ἀΐοισα λιγύραν [ἀοί]δαν
x–uu, – γά]μβρον, ἄσαροι γρ ὐ̣μαλι̣κ[ες x
x–uu x– ]σε φόβαισι‹ν›, θεμέν̣α λύραν [x
] . . η χρυσοπέδι̣λ̣‹λ›[ο]ς Αὔως 10
] .ʹ στίχ(οι) ρλ[.]ʹ
15 ] μετὰ τὴν πρώτην̣ [
x–uu, – –u ] φέρονται ἐπιγεγρα[μμένοι
ἐπιθα]λάμια
] βυβλίου, κα βέλτι̣ο


]ρ̣οπ . . . . [    ] . ε . [ρʹ· ὅ ἐστιν ἐν τῷ παπύρῳ τῷ ἐξ
Ὀξυῥύγχου πρὸ τοῦ "῎Υμμες πεδὰ Μοίσαν"

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
. . . . . . κά]λ̣εσσα [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ο]ἶ̣δα [–x
. . . .] ̣πέρι̣[
. . .] ̣εικε ̣[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ν̣α [
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . φ]ύγοισα̣[
] ̣[.] ̣[. . . . . ~12 letters . . . . .] ̣δ' ἄχθην̣      5
. . . . . . . . . . . . ]χ̣υ̣θ[.] ̣[.]ω̣[. . . . . ~8 letters . . . . . α]ὔτα̣ν
. . . . . . . . . . . . . ] χ̣θο[ς .]ατι ̣[......]ọισα
. . . . . . . . . . . . . . ]μένα τὰν [πολυ]‹ώ›νυμόν σ̤ε̤
. . . . . . . . . . . . . . . ]ν̤ι θῆται στ̣[ύ]μα̤[τι] πρ̣όκοψιν̣

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
. . . . . . κά]λ̣εσσα [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] . δα [–x
. . . .] ̣πέρι̣[
. . .] ̣εικε ̣[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . α [
x–uu––uu––uu– φ]ύγοισα̣[
x–u ἐχίδνας] ̣[.] ̣[uu––u ὄδοντ]ι ̣δάχθην̣
x–uu– πάγ]χ̣υ̣ θ[έ]ο̣ι· [Κ]α̣λλ̣[οόπα, σὺ δ' α]ὔτα̣ν
. . . . . . . . . . . . . ] . χ̣θο[. .]ατι . [......]ε̣ισα
x–uu– κεκλο]μένα τὰν [πολυ]ώ̣νυμόν σ̤ε̤
x–uu– κρέσσο]ν̤ι θῆται στ̣[ύ]μα̤[τι] πρ̣όκοψιν̣


ραʹ· ὅ ἐστιν ἐν τῷ παπύρῳ τῷ ἐξ
Ὀξυῥύγχου μετὰ τὸ "῎Υμμες πεδὰ Μοίσαν"

Ὑμεῖς δὲ οἰεῖσθε τὴν ἁβρότητα χωρὶς ἀρετῆς ἔχειν τι τρυφερόν;
Καίτοι Σαπφώ [...] ᾐδέσθη τὸ καλὸν τῆς ἁβρότητος ἀφελεῖν
λέγουσα ὧδε·


Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
xx^^ ––^^ – ἐκφθ]↵ίμέναν νομίσδει
xx^^ – –^^ – –^^]↵αις ὀπάσδοι.
⌜ἔγω δὲ φίλημμ' ἀβροσύναν⌝, [ἴστε δὲ] ↵τοῦτο· ⌜καί μοι
⌟τὸ λά⌞μπρον ἔρ‹ω›ς ἀέλιω καὶ τὸ κά↵λον λέλογχε⌝      25
] ⌟ ̣πιν⌞[    ] ↵. [...] . σ .́ .[
]⌟φίλει ̣⌞[
]⌟κ̣αιν̤⌞[

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
...ἔγω δὲ
φίλημ' ἀβροσύναν, καί μοι τὸ λάμπρον
ἔρος ἀελίω καὶ τὸ κάλον λέλογχε·

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
θάνοισαν ἄοιδον τὸ πὰν οὐδεὶς φθ]ίμέναν νομίσδει
ἄλλοισι τύχην ὄσσα θέλωσι Κρονίδ]αις ὀπάσδοι.
ἔγω δὲ φίλημμ' ἀβροσύναν, [ἴστε δὲ] τοῦτο· καί μοι
τὸ λάμπρον ἔρ‹ω›ς ‹τὠ›ελίω καὶ τὸ κάλον λέλογχε

φανερὸν ποιοῦσα πᾶσιν ὡς ἡ τοῦ ζῆν ἐπιθυμία τὸ λαμπρὸν καὶ τὸ καλὸν εἶχεν αὐτῇ.


ρβʹ· ὅ ἐστιν ἐν τῷ παπύρῳ τῷ ἐξ
Κολωνίας πρὸ τοῦ "῎Υμμες πεδὰ Μοίσαν"

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
] . οὐ[
] ε̣ὐχο̣μ̣[
] . νῦν θαλ[ί]α̣ [παρέστω
] νέρθε δὲ γᾶς περ[ίσχ]οι
κλέος μέγα μοίσει]ον ἔχοι̣σα‹ν› γέρας ὠς̣ [ἔ]ο̣ικε̣ν
πάντᾳ δέ με θαυμά]ζοιε̣ν̣ ἆς νῦν ἐπὶ γᾶς ἔοισαν
κάλεισι χελίδω] λιγύρ̤α̤ν [αἴ] κεν ἔλοισα πᾶκτιν[
ἤ βάρβιτον ἤ τάνδε χέ]λ̣υ̣ν̣ναν̣ θαλάμοισ' ἀε̣ίδω

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
] . οὐ[
] ε̣ὐχο̣μ̣[
ἔμαισιν ἐταίραις ἄμ' ἔμο]ι νῦν θαλία̣ γ̣ε[νέσθω
ἐπεὶ δέ κε γήραισα θάνω,] νέρθε δὲ γᾶς γ̣έν[ωμ]α̣ι
καὶ μοισόπολων ἔσλ]ον ἔχοι̣σαν̣ γέρας ὠς̣ [ἔ]ο̣ικε̣ν
οὔ κέν μ' ἔτι θαυμά]ζοιε̣ν̣ ἆς νῦν ἐπὶ γᾶς ἔοισαν·
φαίνην δὸς ἀοίδαν] λιγύρ̤α̤ν [α] κεν ἔλοισα πᾶκτιν[
ἔμαισι φίλαισι(ν) ] . . . . α . κάλα, Μοῖσ', ἀε̣ίδω


Τέλος συστάσεως εʹ


Σύστασις ςʹ· Ἑξάμετροι καὶ ἐλεγίακοι

Ἑξάμετροι

ργʹ· Ἐρέβινθοι (my 30)

Χρύσειοι ‹δ'› ἐρέβινθοι ἐπ' ἀϊόνων ἐφύοντο.ρδʹ· Λάτω καὶ Νιόβα (my 31)

Καλοῦσι γοῦν καὶ αἱ ἐλεύθεραι γυναῖκες ἔτι καὶ νῦν καὶ αἱ παρθένοι τὰς συνήθεις καὶ φίλας ἑταίρας, ὡς ἡ Σαπφώ·

Λάτω καὶ Νιόβα μάλα μὲν φίλαι ἦσαν ἔταιραι.ρεʹ· Κρής

Ὁ Κρὴς τήν ‹γε› θάλατταν
Ὁ Κρὴς δὴ τὸν πόντον

ἐπὶ τῶν ἐν οἷς διαφέρουσι ταῦτα φεύγειν προσποιουμένων
ἡ παρομία ἐστίν· ἐπειδὴ ναυτικώτατοι οἱ Κρῆτες ἐγένοντο.
Μέμνηται ταύτης Ἀλκαῖος.Ἐπιγράμματα τρία

ρςʹ· Ἐπὶ Αἰθοπίαν (my 118)

Παῖδες, ἄφωνος ἔοισα τόδ' ἐννέπω, αἴ τις ἔρηται,
φώναν ἀκαμάταν κατθεμένα πρὸ πόδων·
Αἰθοπίᾳ με κόρᾳ Λάτως ἀνέθηκεν Ἀρίστα
Ἀ Ἐρμοκλείδα τῶ Σαϋναϊάδα,
σὰ πρόπολος, δέσποινα γυναίκων· ᾆ σὺ χάρεισα
πρόφρων ἀμμετέραν εὐκλέϊσον γενέαν.


ρζʹ· Τίμαδος ἐπιγράμμα (my 119)

Τίμαδος ἄδε κόνις, τὰν δὴ πρὸ γάμοιο θάνοισαν
δέξατο Φερσεφόνας κυάνεος θάλαμος,
ἆς καὶ ἀποφθιμένας παῖσαι νεόθαγι σιδάρῳ
ἄλικες ἰμμέρταν κρᾶτος ἔθεντο κόμαν.


ρηʹ· Πελάγωνος ἐπιγράμμα (my 120)

Τῷ γρίπει Πελάγωνι πάτηρ ἐπέθηκε Μένισκος
Κύρτον καὶ κώπαν, μνᾶμα κακοζοΐας.


Τέλος συστάσεως ςʹ


Σύστασις ζʹ· Ἆλλοι μέτροι


Ἰωνικοὶ μέτροι


ρ;ʹ· Κρῆσσαί νυ (my 54)

Κρῆσσαί νύ ποτ’ ὦδ’ ἐμμελέως πόδεσσιν
ὤρχεντ’ ἀπάλοισ’ ἀμφ’ ἐρόεντα βῶμον
ποίας τέρεν ἄνθος μάλακον μάτεισαι.


ριʹ· Πλήρης μὲν ἐφαίνετ' ἀ σελάννα (my 53)

Πλήρης μὲν ἐφαίνετ’ ἀ σελάν‹ν›α·
αἲ δ’ ὠς περὶ βῶμον ἐστάθησαν


ριαʹ· ᾽Υγιείαν (Campbell inc. 18(b)-(c))

‹Πέμπων› ὀνίαν τε κὐγιείαν
‹Θάνοι›σα φύγοιμι, παῖδες, ἄβαριβʹ· Τριβώλετερ (Bergk 90)

Τριβώλετερ· οὐ γὰρ Ἀρκάδεσσι λώβαριγʹ· Πτέρα δ' ἄγνα

Πτέρα δ' ἄγνα πὰρ Ἔρωτος ἈφροδίταΜέτροι κατίοντες τὸν ῥυθμόν


ριδʹ· Πρὸς Χάριτας καὶ Μοῦσας (my 60)

Δεῦτέ νυν, ἄβραι Χάριτες, καλλίκομοί τε Μοῖσαι.ριεʹ· Δεῦρο δεῦτε Μοῖσαι (my 84)

Δεῦρο δηὖτε Μοῖσαι, χρύσιον λίποισαι…ριςʹ· Πωλυανάκτιδα παῖδα (my be)

Νῦν μὲν ἐπιτιμᾷ ταύταις (sc. Γοργοῖ γαὶ Ἀνδρομέδᾳ), νῦν δὲ ἐλέγχει, καὶ εἰρωνεύεται αὐτὰ ἐκεῖνα τὰ Σωκράτους· "τὸν Ἴωνα χαίρειν" φησὶν ὁ Σωκράτης,

Αὔτ' ἐφίημί νυ] πόλλα μοι τὰν
Π‹ω›λυανάκτιδα παῖδα χαίρην

Σαπφὼ λέγει.ριζʹ· Αἰμιτύβιον (my bf)

Ἠμιτύβιον· ἀντὶ τοῦ σουδάριον· ῥάκος ἡμιτριβὲς λινοῦν τι,
οἶον ἐκμαγεῖον. Καὶ Σαπφώ·


αἰμιτύβιον στάλασσονριηʹ· Ἐν ὀργῇ μὴ εἰπέ

σκιδναμένας ἐν στήθεσιν ὄργας
μαψυλάκαν γλῶσσαν πεφύλαχθε.


ριθʹ· Περὶ Κλεῖδα

Ἔστι μοι κάλα πάϊς, || χρυσίοισιν ἀνθέμοισιν
ἐμφέρη‹ν› ἔχοισα μόρφαν, || Κλέϊς ‹μοι› ἀγαπάτα,
ἀντί τᾶς ἔγω οὐδὲ Λυδίαν || παῖσαν οὐδ' ἔρανναν.
[Λέσβον ἐσλάβοιμί κεν… ]


Μέτροι ἀνίοντες τὸν ῥυθμό


ρκʹ· Γλύκηα μᾶτερ

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
Γλύκηα μᾶτερ, οὔτοι δύναμαι κρέκην τὸν ἴστον
πόθῳ δάμεισα παῖδος βραδίναν δι’ Ἀφροδίταν.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
Γλύκηα μᾶτερ, οὔ τοι
δύναμαι κρέκην τὸν ἴστον
πόθῳ δάμεισα παῖδος
βραδίναν δι’ Ἀφροδίταν.ρκαʹ· Ζαελεξάμαν

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Δῖλ (ἢ τοῦ Μάασ;)
Ζά ‹τ'› ἐλεξάμαν ὄναρ Κυπρογενήᾳ.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Διελεξάμαν ὄναρ Κυπρογεήᾳ.ρκβʹ· Πανδίονις

Ἐκδοκὴ αʹ
Τί με Πανδίονις ὤραν‹ν›α χελίδων

Ἐκδοκὴ βʹ
Τί με Πανδίονις, Ὤ‹ι›ρανα, χελίδωνρκγʹ· Πρὸς Καλλιόπην (my bg)

αὔτα δὲ σύ, Καλλιόπα…ρκδʹ· Τίοισιν (my bi)

τίοισιν ὀφθάλμοισιν;ρκεʹ· Δέδυκε μὲν ἀ σελάννα (my 52)

Δέδυκε μὲν ἀ σελάννα
καὶ Πληίαδες· μέσαι δὲ
νύκτες, παρὰ δ’ ἔρχετ’ ὤρα·
ἔγω δὲ μόνα κατεύδω.


ρκςʹ· Ψαπφοί (my 59&c)

Ἔχει μὲν Ἀνδρομέδα κάλαν ἀμοίβαν,
. . . . . . . . . . . . . . .
Ψάπφοι, τί τὰν πολύολβον Ἀφροδίταν. . .;ρκζʹ· Περὶ τέττιγος (my aa)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
πτερύγων δ᾽ ὔπα κακχέει λιγύραν ἀοίδαν,
ὄποτα φλόγιόν ‹κ’› ἐπιπτάμενον καταύ‹γ›ῃ

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Φοίγτ
πτερύγων δ' ὔπα
κακχέει λιγύραν ἀοίδαν
ὄπποτα φλόγιον †καθέ-
ταν† ἐπιπτάμενον †καταυδείη†

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Φοίγτ σὺ ταῖς ἐμοῦ διορθήσεσιν
[xx–] πτερύγων δ' ὔπα
κακχέει λιγύραν ἀοίδαν
ὄπποτα φλόγιον καθέ-
τ‹ως› ἐπιπτάμενον καταυ‹γ›η

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
πτερύγων δ' ὐπακακχέει
λιγύραν ἀοίδαν, ὄποτα φλόγι
ὀ ‹θέος› κα‹τ›έτᾳ ‹γάα›ν
ἐπι‹πε›πτάμενον καταύ‹γ›η

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Βέργκ
[Τέγγε πνεύμονα ϝοίνῳ· τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται,
ἀ δ' ὤρα χαλέπα, πάντα δὲ δίψαισ' ὐπὰ καύματος.
ἄχει δ' ἐκ πετάλων ϝάδεα τέττιξ,] πτερύγων δ' ὔπα
κακχέει λιγύραν ‹πύκνον› ἀοίδαν, ‹θέρος› ὄπποτα
φλόγιον κα‹τὰ γ›ᾶν πεπτάμενον ‹πάντα› καταυ‹άν›η.
[ἄνθει δὲ σκόλυμος· νῦν δὲ γύναικες μιαρώταται,
λέπτοι δ' ἄνδρες, ἐπεὶ καὶ κεφάλαν καὶ γόνα Σείριος
ἄζει.]ρκηʹ· Ἄνθε' ἀμέργοισαν (my ai)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
ἄνθε’ ἀμέργοισαν παῖδ’ ἄγαν ἀπάλαν

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Εὔιδόν ποτ' ἄντθε' ἀμέρ-
γοισαν παῖδ' ἄγαν ἀπάλαν ἔγω.ρκθʹ· Μᾶλις (my bd)

τέουτος ἐς Θήβα‹ι›ς πάϊς ἀρμάτεσσ‹’› ὀχήμενος
. . . . . . . . . . .
Μᾶλις μὲν ἔννη· λέπτον ἔχοισ’ ἐπ’ ἀτράκτωι λίνονρλʹ· Ποικίλλεται γαῖα (my bh)

ποικίλλεται μὲν γαῖα πολυστέφανος
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
δολοπλόκω γὰρ Κυπρογένε͜ος πρόπολονρλαʹ· Ἀδάκρυτον (my bj)

θέοι δ’ [ἐπαι]νέσ‹σ›ω[σιν αὔ]τικ’ ἀδακ[ρυτον]
θε[. . .]ηλ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ηλα[


Τέλος συστάσεως ζʹ


Σύστασις ηʹ· Ἐπιθαλάμια

Ἑξάμετροι

ρλβʹ· ᾽Υμήναον (my 91 + my 92)

Ἴψοι δὴ τὸ μέλαθρον,
ὐμήναον,
ἀέρρετε, τέκτονες ἄνδρες·
ὐμήναον.
5 γάμβρος ϝῖσος Ἄρευι,
ὐμήναον,
ἄνδρος μεγάλω πόλυ μέσδων,
ὐμήναον.
Πέρροχος, ὤς ποτ' ἄοιδος
᾽Υμήναον
Ὀ Λέσβιος ἀλλοδάποιsin.
᾽Υμήναον


ρλγʹ· Οἶον τὸ γλυκύμαλον (my 93)

οἶον τὸ γλυκύμαλον ἐρεύθεται ἄκρῳ ἐπ’ ὔσδῳ,
ἄκρον ἐπ’ ἀκροτάτῳ, λελάθοντο δὲ μαλοδρόπηες·
οὐ μὰν ἐκλελάθοντ’, ἀλλ’ οὐκ ἐδύναντ’ ἐπίκεσθαι…

Σαπφοῦς ἦν ἄρα μήλῳ μὲν εἰκάσαι τὴν κόρην [...]
τὸν νυμφίον τε Ἀχιλλεῖ παρομοιῶσαι καὶ εἰς ταὐτὸν
ἀγαγεῖν τῷ ἥρωϊ τὸν νεανίσκον ταῖς πράξεισι.
ρλδʹ· Οἴαν τὰν ὐάκινθον (my 94)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
Οἴαν τὰν υάκινθον ἐν ὤρεσι ποίμενες ἄνδρες
πόσσι καταστείβοισι, χάμαι δέ τε πόρφυρον ἄνθος...

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Οἴαν τὰν ὐάκινθον ἐν ὄρρεσι ποίμενες ἄνδρες
πόσσι καταστείβοισι, χάμαι δ' ἔτι πορφύρα ἄνθη...ρλεʹ· Ἔσπερε (my 95)

Ἑσπέρα [...] ἀπὸ τοῦ πάντας εἰσφέρειν [...] καὶ ἡ Σαπφὼ [...]
τὸν Ἕσπερον ἀστέρα εἶπε [...] ἐτυμολογοῦσα [...]·


Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
Ἔσπερε, πάντα φέρων, ὄσα φαίνολις ἐσκέδασ’ Αὔως·
Αἶγα φέρῃς τε ὄιν τε, φέρῃς ‹τ’› ἄπυ μάτερι παῖδα.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Σαφοποέμας
Ἔσπερε, πάντα φέρων, ὄσα φαίνολις ἐσκέδασ’ Αὔως·
Φέρρες ὄϊν φέρες αἶγα, φέρες δ' ἄπυ μάτερι παῖδα.Μέτροι ῥυθμῷ τροχαικῷ

ρλςʹ· Περὶ θυρώρου (my 98)

Ἄλλως δὲ σκώπτει (ἡ Σαπφὼ) τὸν ἄγροικον νυμφίον
καὶ τὸν θυρωρὸν τὸν ἐν τοῖς γάμοις εὐτελέστατα
καὶ ἐν πεζοῖς ὀνόμασι μᾶλλον ἢ ἐν ποιητικοῖς.


Θυρώρῳ πόδες ἐπτορόγυιοι,
τὰ δὲ σάμβαλα πεμπεβόηα,
πίσυγγοι δὲ δέκ’ ἐξεπόνησαν.
[κὠ πάτηρ τὰ μὲν ἄλλα μέτερρος
ὐπὲρ δ' εὐγενίας βίον ἀμφισ-
βάστεις τῷ Κέκροπι ζατέλεσσεν.]

(Οἱ στίχοι 4-6 ὑπὸ τοῦ Ἔδμονδζ προσετέθησαν.)


ρλζʹ· Ὄλβιε γάμβρε (my 99)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Ὄλβιε γάμβρε, σοὶ μὲν δὴ γάμος ὠς ἄραο
ἐκτετέλεστ’, ἔχηις δὲ πάρθενον, ἂν ἄραο.
Σοὶ χάριεν μὲν εἶδος, ὄππατα δ’ ‹ἐστί, νύμφα›,
μέλλιχ’, ἔρος δ’ ἐπ’ ἰμέρτῳ κέχυται προσώπῳ·
5 ‹Δῆλα τὰ δὴ› τετίμακ’ ἔξοχά σ’ Ἀφροδίτα.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ὄλβιε γάμβρε, σοὶ μὲν δὴ γάμος, ὠς ἄρᾱο
ἐκτετέλεστ', ἔχεις δὲ πάρθενον, ἂν ἄραο·
[...]
μελλίχιος δ' ἐ' ἰμμέρτῳ κέχυται προσώπῳ.

--Τέλος ᾄσματος--

Σοὶ χάριεν μὲν εἶδος
κὤππατα μελλιχόχροα
‹νύμφ'›, ἔρος δὲ ‹τέῳ› κάλῳ
περκέχυται προσώπῳ,
καί σε τέτικεν ἐξόχως
Ἀφροδίτα –uu–


ρληʹ· Παρθενίας ἐπιβάλλομαι; (my 102)

Ἦρ' ἔτι παρθενίας ἐπιβάλλομαι;ρλθʹ· Τίῳ σ' ἐϊκάσδω; (my 104)

τίῳ σ᾿, ὦ φίλε γάμβρε, κάλως ἐικάσδω;
ὄρπακι βραδίνῳ σε μάλιστ᾿ ἐικάσδω.


ρμʹ· Πρὸς Παρθενίαν (my 110)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
-Παρθενία, παρθενία, ποῖ με λίποισ' ἀποίχῃ;
-Οὐκέτ' ἐσήξω σέ νυ, νύμφ', οὔκετι νῦν σ' ἐσήξω.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
-Παρθενία, παρθενία, ποῖ με λίποισ' ἀποίχῃ:
–Οὐκέτι, νύμφα, προτὶ σ' ἴξω, προτὶ σ' οὐκέτ' ἴξω.

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας
-Παρθενία, παρθενία, ποῖ με λίποισ' ἀποίχῃ;
-Οὐκέτι ἥξω πρὸς σέ, ‹νύμφα›, οὔκετι ἥξω ‹πρὸς σέ›.ρμαʹ· Ὦ χαρίεσσα (my am)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
ὦ κάλα, ὦ χαρίεσσα κόρα

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Ὦ κάλ', ὦ χαρίεσσα, σοὶ
αἰ βροδόσφυροι Χάριτες
χρύσια τ' Ἀφρόδιτα
συμπαίζοισι u–uxρμβʹ· Χαίρετε (my ap)

Χαῖρε, νύμφα, χαῖρε, τίμιε γάμβρε, πόλλα.


ρμγʹ· Τάνδε φυλάσσετε (my aq)

....................τάνδε φυλάσσετε,
Ἐννε͜[ανείρ]οϊ, γάμβροι, [u–]υ πολίων βασίληες [x


ρμδʹ· Ἔσπερ', ὐμήναον (my ar)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
‹Ϝ›έσ‹π›ερ’, ὐμήν‹α›ον

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Τεσσεραμήνιον

Ἐκδοκὴ ἡ ὑπὸ τοῦ Ἔμονδζ προτεταμένη
ΤεσσερυμήναονΛοιποί

ρμεʹ· Δαύοις (my 93)

Δαύοις ἀπάλας ἐτα‹ί›ρας ἐν στήθεσιν .


ρμςʹ· Ἀτέρα νῦν πάϊς (my 105)

[Ἔχε δ’ ὄλβον, φίλε γάμβρ’·] οὐ‹δέποτ’ ἦν› γὰρ
Ἀτέρα νυν πάϊς, ὦ γάμβρε, τοαύτα.


ρμζʹ· Χαίροισα νὐμφα (my 103)

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
Χαίροισα νύμφα, χαιρέτω ‹κ'› ὀ γάμβρος.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Χαίροι τ' ἀ νύμφα, χαιρέτω τ' ὀ γάμβρος·

Ἐκδοκὴ ἡ τῆς Ἰταλικῆς ἀνθολογίας
Ἀ νύμφα χαίροις, χαιρέτω δ' ὀ γάμβρος


ρμηʹ· Θεοὶ ἐπιλείβουσιν ἐπὶ γάμον (my 51)

κῆ δ᾽ ἀμβροσίας μὲν
κράτηρ ἐκέκρατ᾽,
Ἔρμαις δ᾽ ἔλων ὄλπιν θέοισ’ ἐοινοχόησε.
κῆνοι δ’ ἄρα πάντες
5 καρχάσι’ ἦχον
κἄλειβον· ἀράσαντο δὲ πάμπαν ἔσλα
τῷ γάμβρῳ.


Τέλος συστάσεως ηʹ


Σύστασις θʹ· ἀδήλου μέτου

ρμθʹ· Πάρθενον ἀδύφωνον (my ab)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . πάρθενον ἀδύφωνονρνʹ· ϝὸν παῖδα (my aj)

τὸν ‹Ϝ›ὸν παῖδα κάλει.ρναʹ· Μὴ κίνη χέραδας (my ak)

μὴ κίνη χέραδας


ρνβʹ· Δώσομεν (my an)

δώσομεν, ἦσι πάτερ.ρνγʹ· Ὦ τὸν Ἀδώνιον

Ὦ τὸν Ἀδώνιονρνδʹ· Ἐς Ἔσπερον (my at)

ἀστέρων πάντων ὀ κάλιστοςρνεʹ· Χρυσαστράγαλοι (my au)

Μεσόμφαλοι δὲ φιάλαι καὶ βαλαειόμφαλοι τὸ σχῆμα προσηγορίαν ἔχουσι, χρυσόμφαλοι δὲ τὴν ὕλην, ὡς αἱ Σαπφοῦς

χρυσαστράγαλοι φίαλαιρνςʹ· Ὠΐω λευκότερον (my aw)

ὠίω πόλυ λευκότερονρνζʹ· Παντοδάπαισι χροίαισιν (my ay)

Ἐρευθήεσσα δὲ (sc. λέγεται ἡ τοῦ Ἰάσωνος δίπλαξ) ἀντὶ τοῦ πυρρά, ὑπέρυθρος, καὶ ἔστι παρὰ τὸ Σαπφικόν·

xx παντοδάπαισ‹ι› μεμιγμένα
χροίαισιν uu–uu–uxρνηʹ· Κεκορημένας Γόργως (my az)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Βέργκ
xx– μάλα δὴ κεκορημέν‹α›ς
‹Γ›όργ‹ω›ς –uu–uu–ux

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν μετὰ Ἔδμονδζ
xx– μάλα δὴ κεκορημένοις
‹Γ›όργ‹ω›ς –uu–uu–uxρνθʹ· Θεράπαιναν Ἀφροδίτας (my ba)

Σαπ]φὼ{ι} δὲ τὴ[ν θεὸν·

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ παπύρου
χρυσοφάη‹ν› θερ[άπαιν]αν Ἀφροδίτ[ας

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Χρυσοφάνης ὦ Ϝεκάτα θέραπνα
Ἀφροδίταςρξʹ· Μέλημα (my bc)

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Κάμπβελλ
τὸ μέλημα τὦμον

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
[–u–x] Ὤς τε, μέλημα τὦμον,
Περπτύγω. [x–uu–u–x]


ρξαʹ· Ἰψήλων (Bergk 28)

Καὶ κὰτ ἰψήλων ὀρέωνρξβʹ· Ξοάνων προθύρων (Campbell 117A bis)

Ξοάνων προθύρων
ἐξεσμένωνρξγʹ· Λασίοις (my y)

[x] ἀμφὶ ‹δ᾽› ἄβροισ‹ιν› λασίοισ’ εὖ ‹Ϝ᾽› ἐπύκασσε. [–x]

καὶ φασὶν εἶναι ταῦτα σινδόνια ἐπεστραμμένα.ρξδʹ· Μέτερρα

Αἰτιά͜‹ω› τὰ μέτερρα

ὁ μέτριος μέτερρος παρ' αὐτοῖς εἴρηται.ρξεʹ· Δαίμων

–u–x ἀλλά τις ἄμμι δαίμωνρξςʹ· Ἄρευ

Ἄρευ, ὀ φόβος δ‹αΐ›κτηρρξζʹ· Ἴδρως

Ἴδρως ἀμφότεραρξηʹ· Ὄψι

Ὄψι γὰρ ἄρξατορξθʹ· Ὀΐγων

Πάντας
ὀΐγων θαλάμοιςροʹ· κλαΐην

Κλαΐην δάκρυσινροαʹ· Αὐάταν

Καὶ τὰν ἀκόρεστον αὐάτανροβʹ· Ὑπερβολαὶ ἑπτά

Γάλακτος λευκοτέρα
῎Υδατος ἀπαλωτέρα
Πακτίδων ἐμμελεστέρα
Ἴππω γαυροτέρα
Βρόδων ἀβροτέρα
Ἰματίω ἐάνω μαλακωτέρα
Χρύσω τιμιωτέραΤέλος τῶν ἀδήλου μέτρου

Σύστασις ιʹ· Ἀμετάφραστα

Σύστασις αʹ· ἀσύλληπτα

ρογʹ· P.Oxy. 2289 fr. 10

]μ̣α̣[
]ν̣ονθ[
]π .́ .[ροδʹ· P.Oxy. 2289 fr. 11

] . '[
]δ[
] . . ω[
] . ίᾱμ̣[
] ῀ισι . [ροεʹ· P.Oxy. 1231 fr. 26

]ζ[.]δ[
]τες χθ . [
] . θ' . [. .] σι[
] . ασ[
]κ[ροςʹ· P.Oxy. 1231 fr. 27

] . . . [
]πα[
]εξα[
]νε[
] . [ροζʹ· P.Oxy. 1231 fr. 4

]σ̣α̣[
]τ̣αμ[
]α̣ῖ̣εντ̣[
]δεσ̣[
]ι̣ον[
]`[ροηʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 6B

] . εο . [
προ . [
. βρο̣[
αντ̣[
. . [ροθʹ· P.Oxy. 1231 fr. 38

]ρα[
]αι[
].[ρπʹ· P.Oxy. 1231 fr. 45

]ν[
]τ̣ε . [ρπαʹ· P.Oxy. 1231 fr. 48

]ον[ρπβʹ· P.Oxy. 1231 fr. 49

] . ν̣λ̣[ρπγʹ· P.Oxy. 1231 frr. 29 (στ. γʹ-εʹ) + 42 + P.Oxy. 2081(c) fr. 1

]δη⌟ντ̣[
]νε⌟σθ[
]ω̣νγεν[
]ος· [
]ν[ρπδʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 7B

. [
τ̣ο̣ . [
γ̣α[.] . . [
ανδά[
] . αι . [ρπεʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 8

] . ι̣ρ̣α . [
] .· χαρ[
]ε̣τοπλ̣η . [ρπςʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 9

] . ο̣χ̣ . [
]ε̣ν· ο . [
] [
] . . [ρπζʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 10

] . εδ[
]ε̣κᾰα[
]ν[.] . π[
] . . . . [ρπηʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 13

[δʹ ἄγραφοι στἰχοι, κορωνὶς μεταξὺ τοῦ δʹ καὶ τοῦ εʹ]
]ετ̣[ ] . . [ρπθʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 14

] . λ[
]δ̣ύ πο[
] π . . [ρϙʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 15

] . [
] ικα[ρϙαʹ· L.Σμ. δ̄ 7A(b)

]μο[
]οργι[
]σ̣πίο[
] . [ρϙβʹ· L.Σμ. δ̄ 7A(c)

]μνᾱ [
] . κατεγ[
] . ε̣κ[ρϙγʹ· L.Σμ. δ̄ 13

]ω . [
]ασ[
]ισ' ἐ[ρϙδʹ· P.Oxy. XXI add. p. 135 fr. 1

] . [
]ασϊδρω[
] . υζ̣ᾰδ . [
]ι̣ν[ρϙεʹ· P.Oxy. XXI add. p. 135 fr. 2

] . [.] . ε[
]ν̣πο . [
]μ̣[ρϙςʹ· L.Σμ. δ̄ 17(c)

]α̣τω[
]ηας
]
]τ̣ας·ρϙζʹ· 1787 fr. 35 μέρος 1 (στ. εʹ-θʹ + ιγʹ-ιεʹ) +
     + P.Oxy. XXI add. p. 136 fr. 1
].́γαν
]
]
]
]
]

]
]⨉
[Στίχοι τινὲς δύνανται ἀπολωλεκέσθαι]
ν[.].[
γο[
.[
.[
ὄδ[ο-
αἰ[ρϙηʹ· P.Oxy. 1787 fr. 35 μέρος 2

ἐν[
σ[
ἔ[ρϙθʹ· P.Oxy. 1787 fr. 31 (στ. αʹ-δʹ) col. i + 21 l. 1

]σθην
] . ς·
]
]
[Στίχοι καὶ τέλος ᾄσματος δύνανται ἀπολωλεκέσθαι]
ἀλ̣[σʹ· P.Oxy. 1787 fr. 21 ll. 2-τέλος + fr. 31 col. ii (στ. ζʹ-ηʹ)

ἐπ̣[
φ[
ξα[
ὀπ[
ἤλ̣[
τ̣[
[Στίχοι καὶ τέλος ᾄσματος δύνανται ἀπολωλεκέσθαι]
ζα[ ὐ̣ . [σαʹ· P.Oxy. 1787 fr. 20

]
]
]
]
]
]σηνσβʹ· P.Oxy. 1787 fr. 22

α[
π[
συ[
κ[
τ . [σγʹ· P.Oxy. 1787 fr. 23

ου[
ἐν̣[
σεδ[
πα[σδʹ· P.Oxy. 1787 fr. 25 + P.Oxy. XXI add. p. 135 fr. 3

[.]ιν[
ή⌟ . [
κα[
τακ̣[
τ̣α[σεʹ· P.Oxy. 1787 fr. 39

] . ο̣ιπλυ . [
]γ̣ετοχ̣υ̣[
] . .' ά[σςʹ· P.Oxy. 1787 fr. 42

]κ̣λα̣[
ύσ . [
]έσ[σζʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 2

] . [
]δαθελ̣[
]σκέδ[σηʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 3

]
]
]ε̣σθα
]ρποναβαν
]
]εσθαι
]
] .
] _σθʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 4

] .
] .́ . ραν
] .
] . αι
]
]

]
]
]
]
] .
]
]ον·
]
]σιʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 5

]ρασθα . [
]ν[
][σιαʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 6

]εφι̣ . [
]α̣σιλη̣ . [
]εγαδ . [
] . οσ . [σιβʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 7

] .́δη[
] .́κ̣ωσα[
]ν· σοι[
] . δηκ . [
]εσ̣ι̣π̣π̣[
] . α̣λ . [
] . εσσα[
] . [.] . [σιγʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 8

] . . . [
]ζα . [
].[
]υδά . .μα .́ [
]οῖδ . [
.] .́ τ[σιδʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 9

]ι̣ο[
]έ̣δ[
] . κη[
] . [
[Στίχοι τινὲς δύνανται ἀπολωλεκέσθαι]
]α . [
]έσ̣[σιεʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 10

]τρο[
] . ω . [
] . υπ . [
]σ̣κα̣[
] . [σιςʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 11

]σ̣κι[
]σ̣ον . [
] .́ λ̣ . [
]μ̣α . [
]π̣[
]δε[
] . ν̣[σιζʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 12

] . εν̣[
] . εικ . [
]αλ̣[σιηʹ· P.Oxy. 2166(d) fr. 13

] .ψᾰ̣́μ[
]εξα[
] . α[σιθʹ· P.Oxy. 2293 fr. 1(a1) col. 1


]


]
]σκʹ· P.Oxy. 2293 fr. 5

] . . ι̣
]χη̣ρι
]η̣τα
]η̣σεφο
]υπολε̣
] . οσ̣τη[
]λ̣ι̣γα[
]ωνπ̣[σκαʹ· P.Oxy. 2293 fr. 6

] . ειλ[
] . ειφ . [
] . . [σκβʹ· P.Oxy. 2293 fr. 7

]οτε̣λοσ̣[
] . ουκαι . [
]ον γα[
]οτ̣ . . [σκγʹ· P.Oxy. 2293 fr. 8

] . ηναρ̣[
][
] .·
] . γ . [
]ν̣ερ[σκδʹ· P.Oxy. 2293 fr. 10b

] . [
]θιγλυ[
]ταεν[
]σ̣ . . . [σκεʹ· P.Oxy. 2293 fr. 11

]ναν· χ . [
] . πλ̣η̣ . [σκςʹ· P.Oxy. 2293 fr. 13

] . νρ̣[
] . αιγι̣[
εα[
]υ̣χησν̣[
]σ̣ι̣ασ[
]ι̣ω̣[σκζʹ· P.Oxy. 2293 fr. 14

] . [
]ταιτα̣[
]εσητοιιτ[
]τουτι̣[σκηʹ· P.Oxy. 2293 fr. 15

]αν . [
]στη . [σκθʹ· P.Oxy. 2293 fr. 16

]δεμ[
]υν' οτ̣[σλʹ· P.Oxy. 2293 fr. 17

]λη̣[
] . ρα[
]εσθ . [
]τελ . [σλαʹ· P.Vindob. 29777 fr. 1 verso

]ωικω
] . ον
] . σοτ¯σλβʹ· P.Oxy. 2357 fr. 3

] . . [] . [
]επ' ισ[
]ανεπ[
] . ν . [
] . [


σλγʹ· P.Oxy. 2357 fr. 5

]οη̣[
]νλ[
]κα[
]λυ̣ . [
]τ[
]με̣λ[σλδʹ· P.Oxy. 2299 fr. 2

] . . . [
]ηνθ[
] . φ̣α̣[
]η̣[σλεʹ· P.Oxy. 2299 fr. 8(b)

]π̣π̣[
]θάμβ̣[
]σθασ̣[
]ειτα[
]ει̣ . [


Τέλος τῶν ἀσυλλήπτων

Σύστασις βʹ· εἰκασίαι

σλςʹ· P.Oxy. 2289 fr. 7

] . α . [
]ν̣ μεντ̣[
] . κάλ . [
] . [σλζʹ· P.Oxy. 2289 fr. 8

] . . . [
]σ̣θε . [
][
] ν̣ό̣ημ̣[μα
] . α̣πεδ[
] .́ . ηνεο[
][
] χ̤ά̣ρ̣ις . [
] . ι̣φ[σληʹ· P.Oxy. 1231 fr. 17

]νθα[
]ωομ[
]ω̣· ν . . [
] ἐνάντ[ιον
] . πάππ[
τ]όλμαν [
] ἀνθρω[π-
] ὀνέχ[ην
] π̤αῖσα [σλθʹ· P.Oxy. 1231 frr. 22 + 25

] . ἔδαφ[ος
] . ικατε[
]ανέλο̣[
]
] . [] . αι
λ]επτοφών[
] . εα̣ . [σμʹ· P.Oxy. 1231 fr. 18

]γμε . [
] προλίπ[
]νυ' ἆς ἐπ[
ἄ]βρα·
ἐ]γλάθαν' ἐσ̣̣[
]ησμεθα̣̣[
]ν̣̣ῦν θαλα[μσμαʹ· P.Oxy. 1231 fr. 6

ἀ]νθεμ̣[
]ετικ[
]ό̣λει̣[
]
]τ̣έρ̣[σμβʹ· P.Oxy. 1231 fr. 7

]δ[
] . ἀκα[λ-
]τισαι[σμγʹ· P.Oxy. 1231 fr. 20

]
]ων
]
]
μάκ]α̣ιρα
]ο̣·
]νονσμδʹ· P.Oxy. 1231 fr. 31

]δ . σ[
][
ἦ]λθε
] . νσμεʹ· P.Oxy. 1231 fr. 35

[. .] . [
ο̣ . . [
Κύπ[ρι
τ̣οῦ [
φ̤[σμςʹ· P.Oxy. 1231 fr. 41

] . . [
]α τάδ̣[(ε)σμζʹ· P.Oxy. 1231 fr. 43

] . [
ἄ]νω [
][σμηʹ· P.Oxy. 1231 fr. 44

] π̣εδ['
] τι̣ [σμθʹ· P.Oxy. 1231 fr. 55

]' ἐδό̣νη[σ'
]α̣ πάμ̣[παν
]ρ̣ῆσμε . [
]
] .́ δαιζαφ[
]μ̣[σνʹ· P.Oxy. 2166(a) fr. 17

]αι[
] αἶγο̣[ς
]σα . [
]ε̣λα[σναʹ· P.Oxy. 1787 fr. 12

]αν̣ πα̣[
τε]λέσειε κ̣[
]ίη λελᾱ[
]ε θέλω [
] ἔχην [
]η̣· ἔφα . [
] ἀλίκ[εσσι
σνβʹ· P.Oxy. 1787 fr. 14

]αμμ̣[
]ι̣κα . [
]πόισᾰι[
]κ̣̣ . εηδον̣[
] . πλοκαμ[
]ε̣σ δ' ἄ̣μα [
] ἀνθρώπ[
] . υμαιν[
]τ̣ε κ̣αὶ π̣[σνγʹ· P.Oxy. 2357 fr. 1

]προλ[
] φ̣έρην̣ [
] .ἶδε θέλ[οισι
Ἀρ]χεάνασσα[
]δήποτ' ὄνα[ρ
]νασαμέν[
]εν ἐπηρατ[
]ν[σνδʹ· P.Oxy. 2357 fr. 4

]α . [
ἔ]κλυον ε̣[
Κ]ρ̣ανν̣ί̣α̣δες δ[
πα]ρθενίκαις . [
] . μ[
] . [σνεʹ· L. Σμ. δ̄ fr. 14(a) + P.Oxy. 1787 fr. 16 (στ. δʹ-ςʹ)

]ων ἔκα[
]αιπόλ[
]μ . [
] βροδο[
] . νθ[
] φ̣αῖμ['σνςʹ· L. Σμ. δ̄ fr. 14(b)

]α[
] πόθο̣[
] . ώβα̣[σνζʹ· P.Oxy. 1787 fr. 29

] . . [.] . [
] . σὰδ . [
]λ̣α . [
ὀ]νίᾱν [
] λ̣ύρ̣[
]ιμεδ . [
]μᾱστε̣[
] . κ[σνηʹ· L. Σμ. δ̄ fr. 15(a)

]κα[
] . πιτα̣[
γ]ένεσ̣θα̣[ι
] τῶ . [
]αν[σνθʹ· L. Σμ. δ̄ fr. 14(c) + P.Oxy. XXI add. p. 136 fr. 2

] . [
]δετα̣[
]δέ . . . [
] μμι . [
]ταμέ . [σξʹ· P.Oxy. 1787 fr. 33

] ἀπύθεσθ[αι
ὄττι τά]χιστα λ̣[
]ε̣μ̣π[
π]έρθεσ[
] .́ [. .]αισ̣[σξαʹ· L. Σμ. δ̄ fr. 25(d)

] φώνα[
] πρόσθ' . [σξβʹ· P.Oxy. 1787 fr. 24

κατ[
μή ἀ̣[
δώ . [σξγʹ· P.Oxy. 1787 fr. 30

μ]ερίμνα[
]γ̣ην [
]α̣ι̣κο̣[
]αι [σξδʹ· P.Oxy. 1787 fr. 43

[.]δω . [
τ̣ό̣λμ[ανσξεʹ· P.Oxy. 2293 fr. 2

] . υσα̣ . [
] . νῦν ἀ[
] . λαγητ̣[
]δ̣ιατ̣[σξςʹ· P.Oxy. 2293 fr. 9

] . [. .] . [
] αὔτα [
]πιαπ . [
] . τια̣[σξζʹ· P.Oxy. 2293 fr. 12

]ρ̣ι αν̣η̣κ . [
ἀπ]υσ̣τάθει̣σ̣
] . ω̣ . ναιγ[σξηʹ· P.Oxy. 2291 col. ii

στ̣' ὄ̣σσ
ϝῶν πα[ίδων
ὤνηρ [
καὶ φαι . [
ταῖς παῖ[σι
ἄκρω δ['
φοιται . [
.] . τ̣αῖς ἐ[
] . . [
ξ̣ῠσα[
αὔταν ἐ[
ἀγκωνα[
ἐκ παῖσ' ὀ[
οὖτο[ς
τὰν [
ὤσδ['
αἲμ' ὀ . [
πίκ . [
[
. .]σ . [
ευο[.]δα . [
αυᾱδεσ[
κὰκ πτ . [
ὦ παῖ Δ[ίος
ημαν . [σξθʹ· P.Oxy. 2299 fr. 14

] . ν̣οσ̣ . [
ν]ῦ̣ν ὄργαι[ς
] κύδρ . [
]ανει . . [


Τέλος τῶν εἰκασιῶν

Σύστασις γʹ· ἀρχαί καὶ τέλη στίχων

σοʹ· Πότνια δ' Αὔως

ὠς δα . [
κακ̣κ̣[

ἀτρι[
κτα̣ . [
] . [
θὰ́[
--------
στεῖχ[ε
ὠς ἴδω[
τ̣ᾶς ἐτ . [
πότνια δ[' Αὔως

χρυσόπ̣[αχυς
κᾰππο[
ταν μ[
κ̣ᾶρα . [

] . [σοαʹ· Ἐπτάξατε

ἐπτάξατε̣ [
δάφνας ὄτα̣ [
πὰν δ' ἄδιον [
ἢ κῆνον ἐλο[ίμαν
καὶ ταῖσι μὲν ἀ̣[
ὀδοίπορος ἄν[θρωπ]ος [
μύγις δέ ποτ' εἰσάϊον· ἐκλ̣[
ψύχα δ' ἀγαπάτα σὺν [μοι
τέαυτ[α]{ν} δὲ νῦν ἔμμ̣[ατ'
ἴκεσθ' ἀγανα[
ἔφθατε· κάλαν [
τά τ' ἔμματα κ[σοβʹ· Ὄνοιρε

Ὄνοιρε μελαίνα[ς διὰ νύκτος
φ[ο]ίταις ὄτα τ' ῎Υπνος [
γλύκυς̣ θ̣[έ]ο̣ς, ἦ δεῖν' ὀνίας μ[ανύματ'
ζὰ χῶρις ἔχην τὰν δύναμ[ιν
ἔλπις δέ μ' ἔχει μὴ πεδέχη[ν
μηδὲν μακάρων ἔλ̣[πομ' ἔχην
ο̣ὐ̣ γάρ κ' ἔον οὔτω[.] .́ [
ἀθύρματα κα [
γένοιτο δέ μοι [
τοὶς πάντα[σογʹ· Φαῖν' ἄμμι

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
ὦ φα̣ί̣ν̣' ἄ̣μ̣μ̣ι̣ κἠ‹ξ› ε̣ναν̤ λ̤υῖε †εγεονα†
Ψά̤πφ̣' ἦ̣ μὰν . ο+.+ . π . φιγε . . .
πέφα̣ν' ἰν̣[. . .]ρ̣ν . +σ+χ+υ+ν ὔδα̣τι δὲ
κρ̣ίνο̤ν . . [. . . .] . μ̣ήρ̣ . . ἔ̤πε' οἶα . . αι
πέπλ̣ον̣ . ιφ̣+. .+χν . ι̣ι̣ . γ . ο[. .]ια
κα̣ὶ Κ̣λε̣ῖις σάω̣‹ν› +ἔ+λο{.}ισα +. .+ ὠ̣ς
κρο̣κόεντ̣α λω̣[]ορε . σ' ἐ+β+βάλη κ‹α›ὶ
πέπ̣λον̣ πορ̣φύ̣[ρ]ιον +.+ . . ἐνδέξω +. . . . . . . .+
χ̤λαίνᾳ πέρ σ̣' [ἐξα]ρισάν‹τ›ων . ν+. . . . . . .+
στέφ̤αν̣[ο]ι πε̣ρ̣[ὶ . . . .]+. . .+θ+.+νε[.] θέον̣ ἦν
κἄ̣λθ' σσ̣α̣ μα+. . .+[ 12l. ]ονε .
φρ̣ῦσσον ὦ πρ[ 12l. ]κ̣α
πα̣ρθ+έ̣+νω̣ν πο[ 12l. πο]ή̣σω {.}
τυνα̣κκ+. .+ιπ+.+[ 6-7l. ]+. . . τ+έ̣κνο̣‹ν›
+. . . .+νν̣ο̣δ̣ . μ[]+. . . . . . .+
. +8l.+[. . . .]+. . . . .+
γυ̣να̣ί[κω]+ν . .+[. . . .]+. . .+η δό̣ν' ἔμοι
ἔδα̣ε⌜ν ἰ⌝+. . . . .+]. . . . .]+.+σε+.+ . . φφ . π
+⌜7-8l.⌝3-4l.+[. . . .]+. .+ τ̣ὰ ἔμ̣α +. . .+ ὠ̣ς +. . .+ δ̣
+⌜6l.⌝3l.+[ 6l. ]+. .+ ποττὰ τοπ
⌜+10l.+⌝[ 6l. ]+. δ+άμνατ̣ο . ἐπὶ
⌜+10l.+⌝[ 6l.]+. .+ ἀνθεμ‹›
⌜+βά+θηά σ+. . +α̣⌝[]+. . .+ ποη+τ+έον
⌜+7l.+⌝[. . . . .]+7l.+οεσε̣

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Λοβέλ-Πείδζ
[
[
π̣ε̣[
κρ[. . . . . . . . .]περ[
πέπλον [. . .]π̣υ̣σ̣χ̣[
καὶ Κλ̣ε̣[ΐς] σάω[ν
κροκόεντα [
πέπλον πορφύ[ριον . . . . .]δ̣έξω̣[.]
χλαίνᾳ πέρ σ̣' [
στέφανοι περ[ὶ
κἄλ[θ] ὄ̣σ̣σ̣α̣ μ̣[
φρυ[
πορφ[υρ
τ̣α̣π̣α̣[
[
π[

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
'Ψάπφ', ἦ μὰν οὔτως ἔγω͜ οὔ σε φιλήσω.
ὦ φαῖν' ἄμμι κἠξ εὔναν λυῖε τέαν

πεφιλημμ[έν]αν ἴσχυν, ὔδατι δὲ
κρίνον [ὠς ἀ]κήρατον παρὰ κράναν
πέπλον Χῖον ἀπύσχοισα λούεο·

καὶ Κλεῖϊς σάων καβφέροισα γρῠ́ταν
κροκόεντα λώπεά σ' ἐββάλη καὶ
πέπλον πορφύριον· κἀββεβλημμένᾳ

χλαίνᾳ πέρ σ' ἐξ[ακ]ρισάντων ἄνθινοι
στέφανοι περ[ὶ κρᾶτά σοι] δέθεντες
κἄλθ' ὄσᾳ μαίν[ης μ' ἄδεα καλλ]όνᾳ.

φρῦσσον, ὦ Πρα[ξίνω, κάρ]υ' ἄμμιν, ὠς
παρθένων πό[τον ἀδίω π]οήσω·
ἔκ τινος γὰρ θέων [ταῦτ' ἄ]μμι, τέκνον·

ἦ μὰν τᾷδ' ἀμέρ[ᾳ προτὶ] φιλτάταν
Μυτιλάνναν π[ολίων η]ὔξατ' ἤδη
γυναίκων ἀ κα[λίστα Ψ]άπφ' ἀπύβην

πεδ' ἀμμέω[ν, ἀ μάτ]ηρ πεδὰ τῶν τέκνων'.
φίλτα[τ' Ἄτθι, μῶν ἄρα] ταῦτα τὰ πρὶν
ἐπι[λάθεαι πάντ ἢ]͜ ὀμμναίσα' ἔτι;σοδʹ· Μοίσαν ἄγλαα δῶρα

Μοίσαν ἄγλα[α δῶρα
πόει καὶ Χαρίτων̣ [
βραδίνοις ἐπεβ . [
ὄργας μὴ 'πιλάθεσ[θαι
θ̣ν̣άτοισιν· πεδέχ[ην
]δ̣αλίω[σοεʹ· Ἔγεντο

ἔγεντ̣ο [
οὐ γάρ κ[σοςʹ· Νῦν δ' ἄρα

καίτ' ἐ[
μήδ' ἒν [
νῦν δ' ἀ[
μὴ βόλλε̣[ται
εὐ]μορφο̣[σοζʹ· Ἀκούην

]. .
] λβον
]ακούην
] αὔτανσοηʹ· Ἴαν ἦχον

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή
]ισ̣[..]ερ̣
β]άρ̣υ [. .]ω
θ]αλ̤ά̣μοις
] . παρθέ̣νων
] ἀ̣λλ' ἴαν ἦ̣χον
] . παρθέν̤ω̤ν
]ν ὠρρ̣ώδων̣ ὐπὲρ ὂν
ἐπέσκ]ηψ' Ἦ̣ρ̣α βάλεσθ‹α›ι
ἠ]⌜ΰφ̣ρ⌝α̣ν' ἄρ' ὠ̣ξυ+βό[ων]
] ⌜παρ⌝θέη̣ι +.+ ἔν̣‹ν›επ̣ε β̣α̣+...     +
]⌜πω ἔμ̣‹μ›⌝εν ὤσ̣τ' ἀν̣ε̣ν+    +
x
Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
[. . . . . καὶ ταῦτά σ' ἀμειβόμαν ἔγ]ω·
['Νὴ θέαν ἔγω σοι τόδ' ὀμώ]μοκα,
[ὠς οὐδ' αὔτα πόλλαις, ἀ]λλ' ἴαν ἦχον
[μόναν ὰπ τῶ Δίος τὰν] παρθενίαν,
[ὔμως δ' οὐκ ὄδδον] ὠρρώδων ὐπὲρ ὂν
[ἀπύ μοί ϝ' ἐπέσκ]ηψ' Ἦρα βάλεσθαι'.
[ταῦτ' ἔγω σ' ἠ]ΰφραν' ἄρ' ὠξυβόων δ'·
['Ἄμμι μάν,] πάρθεν', ἀ νὺξ οὐκὶ βάρυ
[φαίνετ]' ἔμμεν· ὤστ' οὐ μὴ σύ γ' ἀτύξη'...σοθʹ· Πόρπας

[Στίχοι αʹ-ιβʹ οὐ δύνανται ἀναλέγεσθαι]
αερ[
περα[
κυ̣[
σιν[
σὺ δ' . .[
τ̣ο̣ῦ . .[                  υπνου
[Στίχοι ιθʹ-κγʹ οὐ δύνανται ἀναλέγεθαι]
κ̣αλ̣λεα̣υ[
περὶ πτέρα [
.]νιεανλεφαν̣[
πό]ρ̣πας κ̣α̣ [σπʹ· Κάλαις

. . . . [.] . [
κ̣άλαις, ὠς̣ [
τοῦτό τοι φ̣[
γ̣ένεσθαι . [
ὠ̣ς̣ γάρ κε[ν
ὄ̣π̣ποι νυν [
μωσαμμ . [
ἐπώρα[
. δοσο̣[. .] . . . [
σ̣ομε . [.]ποτ .[
ο̣ὐκ αὖ ἀδέεσ[σιν
α]ὔτα γ̣ὰ̣ρ πάρο̣[ιθ'
ἴ]π̣ποις ἦχες [
α] δ' ἄλλαι παρέ̣β̣αν [
κ̣ό̣σ̣μ̣ω κῦδος ἐχ[ην
νῦν δεῖ̣ κῆνα με[
βεβά . . . . [. .] . .́ . . . [σπαʹ· Ἀσύλληπτον

[Οὐδὲν γράμμα ἐκ τῶν στίχων αʹ-ζʹ ἔμεινε]
] . ὼ
]ν̣
] . ενα
[Οὐδὲν γράμμα ἐκ τῶν στίχων ιαʹ-ιδʹ ἔμεινε]
]ο̣ι
]οις
]      .̄σπβʹ· Ἄγλαοι

].[. .]κυπ[
ἄγλαοι . [
βῶμος [
κυαν[ε
ἀργ̣[υρ
χρυ̣[σσπγʹ· Θαῦμα

. υμμ[
νυν [
θαῦμα . [
κ . . [.] . [σπδʹ· Ἀρχαὶ στίχων πλειόνων ποιητῶν

δεῦτ̣[έ] μοι νᾶσον
δ̣ύ' ἔ̣ρ̣ω̣τ̣ές με
ἔσταμε̣ν εὐχ̣ῆι
ὦ δεξαμένη[[ι]] κε̣[
σεμνὰ πολυκλ . [
πότνι' ὠράνω
Ἔρως̣ ἐπεξενώ[θη
δεῦτ' ὄλβιαι
τίς̣ ἔ̣ρ̣ω̣τος
ἤδη [μ'] ὄ̣νηαρ
χαῖρε̣ [Κ]υ̣λλάν̣ας
ὁ μέ[γα]ς̣ πόντο̣[ς
θύω[με]ν Ἀφροδ̣[ίτι
ἐπὶ Δάν̣α̣όν τι̣[
----
ἀγνὴ μῆτ[ερ
Κύπρι κα̣[ὶ
ἀνέτὠφ̣ρ̣ο̣[διτ-
ἐγρ̣έσθω μ̣ο̣[
αἰόλον φών[αν
ἄπεχ' ο̣ὖ̣ρ̣ον [
γλυκὺ μ̣ε̣[
χαῖρε χ̣α̣[ῖρε
εἶδον [] . [
γουνο[ῦμαι
νέον τ̣[
ὦ π̣αῖ̣ κ̣[
ἴθι μ . [
ωπ̣ . [


Τέλος τῶν ἀρχῶν καὶ τέλεων στίχων

Σύστασις δʹ· Τὰ λοιπά

σπεʹ· Περὶ Δωρίχας;


Δωρί]χᾱς̣ . [. . . . .] . [
]κην κέλετ', οὐ γὰρ [
]ᾰ̣ις

ὀφλισ]κᾰ́νην ἀγε̣ρωχίᾳ̣ [
ἔ]μμεν ὄαν νέ̣ο̣ισι [
] . αν φ[ί]λ[. . . . . .] . [
]μ̣ᾱ . [.]σπςʹ· Πρὸς Ἄττθιδα

] . ν . ο̣ . [
]ὰ̣μφ . [
Ἄ]τθι· σο [
] . νέφ[
][σπζʹ· Ἐόρταν φαιδίμαν


π]α̣ρκάλεισ̣ι τὰς ἐλ̣[
πάμ]παν· οὐκ ἔχη[σθα, πόθεν δυναίμαν,
μ]⌜ᾶ̤τ⌟ερ, ἐόρταν⌞⌝

φαιδί]⌜⌟μ̣αν⌞ ὤ⌟ρᾳ τέλ⌝ε⌞[σαι; τὸ δ' ἐστὶ
χάρμ' ἐ]⌜παμέ⌟ρων· ἔμ⌞⌝[ε δ' εὔφρον' εἴη
τυγχά]⌜ν̤η̣ν̤, θ̣⌟ᾶς ἄμ⌞⌝[μι θέοι δίδωσι
φθόγγ]⌜ο̣ν ἄκο⌟υσαι⌞⌝

–u]⌜υ̣ν' οὖτ⌟ος δ⌝ὲ⌞[u–u–x
–u] ⌜ἢ νῦν̣ ἀ̣β⌟λ̣α̣⌝β⌞[ u–u–x
–u]α̣ς δίδων τα[u–u–x
–u π]όησεν·

. . . . .
]ἐ̣πισ̣σ̣[
–u– ἄ]ν̣υστον· ε̣[–u–x
κῆ]νο τελέσθ̣η[ν

–] δ̣' ἔ̣γω πάμπ[αν uu–u–x
–u] . αν . γλώσσα [uu–u–x
–] . τα̣πυγνώ[–uu–u–x
–] ρ' ὀφέλλης̣

–] ἔρων ε . . [–uu–u–xσπηʹ· ᾽Υπίσσω

–u–x–uu–] μένοισα
[–u–x–uu]θ' ἐν θύοισι[
–u–x–u] ἔχοισαν ἔσλ[α
–uu–x

–u–x–uu]ει δὲ βαῖσα
[–u–x–uu ε]ὖ γὰρ ἴδμεν
[–u–x–uu–]ιν ἔργων
[–uu–x

–u–x–uu–] δ' ὐπίσσω
[–u–x–uu κ]ἀπὶ κῦδ[ος
–u–x–uu–] τόδ' εἴπη[ν
–uu–x]σπθʹ· Ἀϝάδην

]βλ̣α . [
–u] ἔργον· ἀ+λ+λ̣' ἄ̣γ̣ε [–u–x
–u–] ρέθος δοκί̣[μ –u–x
–uu]ησθαι

–]ν̣ ἀ‹ϝ›άδην χ . [–uu–u–x
αἰ δ]ὲ μ̣ὴ χείμω̣ν [uu–u–x
–u]τ̣οισαν ἄλγεα . [-u–x
–uu–]δε

] . [σϙʹ· Ταῦτα νόεισαι

[–u–x–uu–u–x
]ν̣[. .] . [
]. ιτασαδ[
ταῦ]τα νόεισαι

]πο̣[σϙαʹ· Μέτρια

] . ι̣ω̣ν[
] μ̣έτρια κα̉[ὶ
β]ά̣θυ δ' οὐ . [
]α̣ν̣[σϙβʹ· Πότνια

]
]ανταμε̣[
] . ι̣ πὀτνια[
]α̣ψατ[
]ο̣νσϙγʹ· Ὄρμοις

] πέπλ[ον
τ]οὶ+ς+ ὄρ̣μ̣οις [.]τ̤ε̣[
] . . . . . . +. .+ [.] ω̣ [
] . αλ̣ +. . .+ . [. .]α̣π̣οι̣[
] +. . . .+ . ω̣[. . . .]τ̣[
] αἶ̣γ̣ο̣[ς]+. .+ . . +.+ . +. . . .+ .[
] .·
] . [.] λμ̣[.] +. .+ [.] +. . .+ || +.+ [.] . [.] . [
] . ιτε Γ̣+ό+ργοι +. . + . . [
]δε[. . .] . . [ . . ] . [
] . μ . [σϙδʹ· Ἴψοι

]δ̣' ἔμ' αὔ̣[τ
]ν' ίψοι̣ [
]ντ̣ι̣ . [
][σϙεʹ· Καί

] πρός̣ τε̣ το̣[
]τ̣ισ̣ιν· κα[ὶ
] . γο̣[σϙςʹ· Μάλιστα

] . μάλι[στα
] ἐν πυρ [
]τ̣εμε[σϙζʹ· Ἔγνως

] . . [
] ν̣ᾶϊ σ̣ὺ̣[ν
] ἔ̣γνως ἰ . [
] ἄνδρας β[σϙηʹ· Ἴνα

][
] ἴν̣α σδ[
]ωτ̣[σϙθʹ· Πρὸς Γυριννώ;

] . οισε̣[
Γ]ύριννοι
] . αὔτα̣ν
]σ' ἐοίσαι̣ς̣
ἔ]λοισατʹ· Πόλλα

].[
κ]αὶ γ̣ὰρ ἄ[
ταῦ̣τ' . . [
πό̣λ̣λ̣α̤ [
. δ . η .[
ἄ]μμε̤[
] . . [.] . . [ταʹ· Κῆνα

]ρ̣[
]ν̣δημεν . [
] . αβασκο . [
] κ̣[ῆ]να . [
] . [.] . . .̄ [τβʹ· Ἀρχαὶ στίχων τινῶν

. [
γη[
. [
σοὶ [
οὐκ [
κυ[
χ̣ρ̣[
μ[
π . [
μ[τγʹ· Σὺ δέ

].[
] σ̣ὺ δ[
] [
]αι[
]ν̣αν̣δ̣[
] . [ ][τδʹ· Τὶς πρὸς Σαπφώ;

. . . . .] . π̣ . α̣[
. . Ἀνδ]ρομέ[δα
. . . . .] . ελασ̣[
κρότ̣ην Νέμε[σιν
Ψάπφοι, σὲ φίλ[
Κύπρῳ β̣[α]σίλ[
κ̣αί τοι μέγα δ[ρον
ὄ]σσοις φαέθων̣ [
πάντᾳ κλέος [
καί σ' ἔνν Ἀχέρ[οντ
. . [. . . . . .]ν̣π̣[τεʹ· Οὐ μὰν ἐφίλης

θέ]ων μακ[άρων
κ]αὶ τοῦτ' ἔπικεν [
δ]αίμων ὀλόφ [
οὐ μὰν ἐφίλησ̣[
νῦν δ' ἔννεκα [
τόδ' αἴτιον οὔτ[
ο̣ὔδ' ἒν πόλυ [.] . γ̣ [
σ]ὺ δ' .́[τςʹ· Ἀπὺ τᾶς ἔμας γᾶς

κα]ὶ̣ γάρ μ' ἀπὺ τᾶς↵ ἔμ[ας γᾶς
] ὔμως δ'↵ ἔγεν[το
] ἴσαν θέοισιν
]ασαν ἀλίτραν[
Ἀν]δρομέδαν̣ [ὐ]π↵άξ[ει
] Ἄρ[τεμι]⌜ςμάκα⌝[ιρ]α·
]ἔον δὲ τ⌜ρόπον α⌝[ἰσ]χύνη[ται
] κ⌜όρον οὐ κατίσ⌝{[.]}χει [
]κ̣α[. . . . .] ⌜.⌝ Τυνδαρίδαι[σιν
] ἀσυ[χ]ίᾳ ⌜κα⌝[ὶ] χαρίεντ' ἀ . [
] κ' ἄδολ⌜ον⌝ [μ]ηκέτι συν[
] Μεγάρα⌜ν⌝ [τὰ]ν̣ ἀ[κβάλη]α[ντζʹ· Ἐπώμοσσεν

]οδερ̣κεν ἐπ̣ώ̣μοσσ[
]ν̣ ἔτι· τὰν παῖδα δὲ [
α]βρ[ό]ταν κἀν̣ χέρι θ[
]εν[. . . . .] παρε[δωκτηʹ· Ἔτερπε

] . οναυ[
]ην οὐδὲ [
]ης ἴμερ[
] . αι δ' ἄμα[
] . ἄνθος· [
]μερον[
] ἔτερπ[ετθʹ· Ἀδύλογοι δ' Ἔρωτες

]ν̣β . [. .] . [.]υ.

]αν Ἀφροδί[τα
ἀ]δύλογοι δ' Ἔρ[ωτες
]β̣αλλοι
α]ἲς ἔχοισα
] . ένα θαασ[σ
θ]α̣λλει
κάλ]ας ἐέρσας[τιʹ· Ἄμιλλα

] ἄ̣μιλλ
μ]νᾶμ[
νῦ]ν̣ δ' εἶμ' ἐ[
ἐπε]ρ̣σομέν[α
x–]λικ' ὐπα[
x?] . . . [.]βα[
x ὠ]ς̣ γὰρ ἔ̣παυσ[θ
οὐ] μάν κ' ἀπύ̣θ̣υσ̣[θ
x] ἀρμονίας δ̣[(ὲ)
]άθην χόρον ἄα[
x–] δ̣ὲ λίγηαν [
x– δύν]ατόν σφι̣ [
] πάντεσσι [
]επ[.] . [τιαʹ· Πάντα

].[
]. τ̣οσεσ .[
] πάντα[
]ι̣ δ' ἀτέρα[
]λοκα[
].[τιβʹ· Σύ γε

]α . [
]σετ[
]υ̣μαι . . [
] . τεχαρα̣[
]ι̣δι δοισ[
]δεν ἀμεσ[
]ος σύ γ' ἀ[
] . λονα[
] . δαλ[τιγʹ· Αὖθι

] . αι . [
]λ' αὖθι μα . [
]νώμεθ' ὀ[
] δηὖτ' ἐπιτ[
]έντηδεμ̣[
] . α γὰρ ἐκά[
].[.].[τιδʹ· Ἄλικι

] . αισ[
ἄ]λικι π[
]ω̣νκ[] ἴνα [
]τονόνε . [] . οσσ̤[
λ]άβροις ἐπὶ χ[]ε̣ί̣μ[ονας
]αν Ἄρτεμ̤ι̣[ς
]ναβλ[τιεʹ· Ὤστ' ὀ πέλης

]πάμενα̣[
].' ὤστ' ὀ πέλη[ς
]ακανσ̣ .́ [τιςʹ· Ὀπάσδοις ὀλίγαις

].[
]ν̣ πρ̣ο̣ . . [
]νως πρὸς πότ̣[
] . ατον χάλα[
] . θέλοις . οὐδυ̣[
ὀ]πάσδοις ὀλίγα[ις
] . ένα φέρεσθα[ι
] . φι̣α̣ τις̣ . . . [
ἐμ[                  ] . δ' ἄδιον εἰσορ[
το̣ῦ̣[                  ο]ἶσθα καὔτα·
κ[                  λέ]λ̣αθ' ἀλλονιά[
σε[                  ] . αν· τι̣ραδ[
ἠ[                  ]α̣ί̣ τις εἴποι
α[                  ] . σαν· ἔγω τε γάρ [σε
φιλη̣[ν                  ]μ̣' ἆς κεν ἔνηι μ' [ἀΰτμα
κᾶλ . [                  ]α̣ι μελήσην·
ἐστ . [                  ] φίλα φαῖμ' ἐχύρα γέ[νεσθαι
.]χ̣α̣[                  ]ενα[.]αις· ἀτ̣[
] . . δ' ὀνίαρ̣[ο]ς̣ [
] . πίκρος ὔμ[
]. .[.]τα̣ . θᾶδ̣[
] . α̣ τόδε δ' ἴσ̣[θι
] . ὤττι σ' ἐ . [
]α φιλήσω [
]τ̣ω τι̣ λο[
κρέ]σσον γὰρ . [
]σ̣θαι βελέω[ν
]. .[τιζʹ

(a)· Χόρδαισι διακρέκην

.] . γα . πεδὰ βαῖο̣[ν ] . α
. [.]οῖ Πωλυανάκτ[ιδ]α . . [
. . . αισ Σαμία‹ι›σιν ι̣ε . [.]το̣ισ . . . . [.] []      Κόρω̣νιςσ̣υκ̣ . ν  
‹ἐν› χόρδαισι διακρέ̣κην
ο̣λ̣ι̣σ̣β̣οδόκο̣ι̣σ̣‹ι› περκαθθώμενος
τεούτ[οι]σι φιλοφ[ό]νως
πᾶ]κτις δ' ἐλελίσδ[ε]ται προσ̣ανέ̣ως
εὔφ]ωνος δὲ δι' ο[στί]ων
ἔρπει] μυάλ̣ω δ' [πε]ί κ' ἔ̣νη̣ τ̣ρ̣[έχε]ι {χ . .}

(b)· Τὸν μάργον ὄνδειξαι θέλω

Λάτως] τε κα̣ὶ Δ̣ί̣[ος] πάϊ[ς]
] . . ε . . . [.] ἔπι[]θ̤' ὄρ̣γιον[
Γρύνη]α[ν] ὐλ̣ώδ̣η λίπ̣ων
καὶ σὸν κλύ]το̣ν̣ χ̣ρ̣η[σ]τ̣ήριον
].[          ] . ε̣υμες̣[. .] . [.]ων
] . . . . [. . . . .]
] . . . . . . ἀ[μ]έ̣ραις
]ρ̣σανον[.] . τ[    ]ργία̣ν
]υ̣σομεν [    ]
]νϋμνε[          ]
κ̣α̣[          ]ε̣να̣[.]φο . [. . .]ν . ἀδελφέαν
ὠς πάϊ[ς      ] . ιο̣ . [. . .] . [      ]
οὔτις δε̣[. . .]κει̣ . θέ̣λ̣η[ι          ]
δεί̣χ̣ν̣υσ[ι . .]ε δηὖτε Πωλ̣υ̣ανακτίδαν
τὸν μάρ̣γον̣ ὄν̣δε̣ιξα̣ι̣ θέλωτιηʹ· Εὔποδα νύμφαν

]ρηον θαλάμω τ̣ωδεσ̣[
]ις εὔποδα νύμφαν ἄβ̣[ραν
] . νῦν δ[(ὲ)
]ν μοι· [
]ας γε̣ . [τιθʹ· Πάθην

]
πά]θην
]οις
]
]οι
]
]
]
]

τκʹ· Πρὸς Γοργώ;

σμικρ[
τὰν σφ[
πόλλα [
πρὶγ γα̣[
πόλλαις̣ [
τὼν σφῶ[ν
ὠδαμελ̣[
χει̣[
Γόργ̣[τκαʹ· Ἀκατάληπτον

]λ̣ακ̣[
]
]νί . [
ἀ]λίκεσ̣σι [
]
] παίδων [
]δηο̣ν
] - [Τέλος ᾄσματος?]
]
]θεντ[
]
] . θέοισ̣[
]ν αἰσχρ[
]
]α Μοῖ[σ
]τιτε[τκβʹ· Αἶγα

] . α[
] αἶγα [
] . δο . [
][τκγʹ· Ἄμα

ζ̣ὰ τὰν [
ἄμ' ἐξα[
.]α[τκδʹ· Οὐδὲν

] . οὐδὲ[ν
] τ̣αῦτα . [
]λαισι μ[
] πλήον' . [
]' ἀμφ[ὶ
] . σθεο . [
] .́ ρως . [τκεʹ· Χαλεπά

] . . . . φ[
] . [.]' θύρα . [
] .οι χαλέπ[
]δεκύ[
] . οπάλην ὀ . [
]ε[τκςʹ· Ἀλίτρα

] ἐπε[ὶ σ]τ̣έγα μ[ε
]α̣ς ἀλίτρα[
]έτ' αὐ[τκζʹ· Ἄμμε

]αμό̣ρ̣[
] ἄμμε̣[
]νπε[
]λην[
]τες· τ̣[
] . ωνω[
]μώ[
] . [τκηʹ· Μήτε

] . [
] μήτε̣ [
]δίαισα [
]ες· ἀλλ[
]φρα[
] . [τκθʹ· Πρὸς Κυθέρηαν

] . ἀκάλα . [
Δίος ἐξ] α̣ἰ̣γιόχω λ̣ά[̣χοισα
] . Κ̣υ̣θέρη' ἐ̣ὐχομ[ένᾳ μ' ἄρηξον
πρόφρ]ο̣ν ἔχοισα θῦμο̣[ν
κλ]ῦθί μ̣' ἄρας αἴ π[οτα κἀτέρωτα
]ας π̣ρ̣ολίποισ̣α Κ[ύπρον
ἦλθε]ς πεδ' ἔμαν ἰώ[αν
] . ν χα̣λέπᾳ μ[ερίμνᾳτλʹ· Σχόλια αʹ

χ̣ .
] . ντι
ν[      ] . ες ει
να[      ] . οντων
εν . [      ] Κυθερήας τρό-
φος[      θρέ]πτη
· ἐν ἄλλοις
δὲ θυ̣γ[ατέρα (τῆς) Ἀφρο]δίτης εἴρηκε τὴ[ν
Πειθὼ [      ]ησε φω̣νείη μ[
τας ἀλλη[      ] . ἑαυτῆς π̣ρ[οσα-
γόρευε· ὐμ[      ] . +.+ θ̣έλοισα[
θικονετ . [      ]ασιν χ[
ἄμμι ἀγγ[ελίαν      ]τινα[
δαίμ+ω+ν ἀ̣θ[άνατος      ] . ο̣συν[
ἵνα η . . πε . [
λέγ' {ο} ὔ̣μμε [
μεν +.+. ιε[
δηεπ . σ . [      ] .
θέλετο̣ [      ] . . φι
ον τε κ[      ] . του
. δύνατ[      ] ε̣ιμαι'
χέρρες̣ [      ] καὶ κα-
τ' ἰδίαν [      ] . ς καὶ
πρὸς τὴ[ν      μο]χ̣θ̣οῦν[
τ[.]ς προ . [      ] τανυ[
πτέρυγ[ες Ἔρωτες
     ] . ατο̣[
]ο̣φησ . [
].[τλαʹ· Σχόλια βʹ

. [      ἀγε-
ρώχου[ς
τὰς ἄγαν ἐχού-
σας γέρας· . [
Καὶ Γυρίνν[
τὰς τοιαύτας . [      uu––uu– οὐ γὰρ ἐ-
γὼ τὸ κάλλος ‹x–?› ἐπετ[ίμαν ποτα·
μέ‹σδ›ον τι γὰρ ἦν ἔμοι
[u
εἶναι καὶ ἀρετῆς̣ πο̣[      ἀλ-
λὰ μήποτ' ἔλεγε{ι} ὅτι ὄ [
κάλλ‹ε›ι εὐφημεῖσθα[ι
μοι Ζεφύρ̣ω πνεῦμα [
σοι δ' ἀν+εμ+οφόρητο
[
]ν̣ονδεκα.[
]ε̣· παῖ τᾶς μ[      πρὸς
Ἀνδρομέ]δη̣ν γέγρα[πται
] ὑπὸ Ἀνδ[ρομέδης
] . ι οὐκ εὐν̣[
]ω̣αρρε . [
] χ̣ῆτις [τλβʹ· Βοήθειαν

] . [
] . [
][
][
]ο̣υ̣τ̣ι̣ . [
]π̣οι̣η . . τ̣ . [
βο]ήθ̣εια̣ν . [
]ειν· φ[
] . . ηβ . [
ἔ]σλον [
]δ̣ . [.]ε̣[[μ̣ον]][
]θ̣ω̣σα . [
] . ωμ[
]· σουαν̣[
] ἄπαξ τοῦτ[ο
] ο̣ὔ πάντα 7[
] πρῶτον [
] . [.]οις προα[
]θ̣άνειν [
] κρ̣έσσον γὰ[ρτλγʹ· Νόημμα

]νομε[.] . [
] . ταπυ̣ν̣ . [
]μενον ϊ[
] ν̣όημμα ἀ[
]ε̣ φέροι'̣ [
] . . . [
] . γ̣[τλδʹ· Σχόλια γʹ

] . ς γὰρ [
μ]ήκετι [
] Λάτως . [
] . περὶ σα[
ἐ]πιθυμ̣[
] . τοτη . . . [
]ο̣ς φησιν α [
]νυ̣ποτου [
].[
]υ[
] . ι[
] . α μένην [
] καὶ χάριε . [
ἐν ταύτῃ] τ̣ῇ ᾠδῇ λέ[γει ὅτι
] Ἄτθιδος̣ [
] αὐτῆς̣ [
] . η β̣α̣θυ̣[
].[τλεʹ· Ἀφίκετο

]α̣ισοεμαε . οατέρυ[
] . . νόημα
]μὲν̣ ἀφίκετ' ἀ[
] . . ο̣υ̣σ̣ . . [τλςʹ· Αὖτον

]ν̣μ̣[
]ω̣[
]το . [
]τ' αὖτ̣ον . [
]ω̣ πέλετ[
]να[τλζʹ· Ἀκατάληπτον βʹ

] . . [
] . αιδεκό . [
] . σπελ̣[.] . [
] . [τληʹ· Σχόλια δʹ

] . . [.] . τα̣ Γ̣ο[γγύλα δὲ αἶ-
ψ' ἰαχ[ήθ]ησέ ‹τ'› εμα κἈρχ̣εάνα[σ-
σα Γόργω‹ς› σύνδυγο(ς)· ἀν̣τὶ τοῦ
σ̣[ύν]ζυξ· ἡ Πλειστοδίκη
[τ]ῇ̣ Γ̣[ο]ρ̣γ̣οῖ σύνζυξ μ̣ε-
τ̣ὰ τ̣[ῆς] Γ̣ογγύλης ὀν[ο]μασθή-
σετ[αι· κ]οινὸν γὰρ τὸ ὄν̣ο-
μ[α δ]έ̣δοται ἢ κατὰ τῆς̣ [ο]ἰκἰ-
α̣[ς, διὸ] Πλ[ε]ι̣σ̣τοδ̣ίκη [μὲ]ν
[αὕτη ὀνομ]α̣σθήσ̣ετ̣[αι] κυ-
[ρίως   ]η̣[    ] . ατ̣ε̣τ̣ουτ
] . νο̣ αντλθʹ· Εἰς Κύπρον

εἰ̣ς̣ Κύπ[ρον
ι̣ - - . [
- - - τ[
- - - ωγ̣[
-τμʹ· Ὠς ἀήδων

] . [
ἐξ] ρχας μεμ̣[φ
]κναɔ.λ          [
]                  [
] ὠς ἀήδων [
]                  [
][[νι]] φώναι̣[
] . . γ̣αo[τμαʹ· Κήνα

. . . [.] . . [
κήνᾱ με[τμβʹ· Ἀνθείας

]μ̣[
] ἀ̣νθε̣ί̣α̣ς ἀπυ̣[
]ες κίβισιν δ . [
]κ̣ατο κἀκ φίλ . π̣ . [
ἐ]κ̣ δ' ἔλε μ' ὄστια̣ [
]ς· περέτε . [
] . μ̣αβο . [
]ερε . [τμγʹ· Ἀτθιδήαν κεφάλαν

] . λων . [
] ἔ̣μον νό[η]μ̣μ' ἀργα . [
]α̣ΐα σὸν θ̣[ερ]ά̣πον[τα
] . ον ἀλλα . []η̣να[
Ἀ]τθι̣δήαν κεφάλαν [
] πάϊς τόνδε τελεσ . [
]ωδ̣εφ[          ]σοκ[
]οσπ[          ]ε̣ . υ[
]θ̣ριας[.] . [
]ησθε̣γα . [
] . . [[λ]]οισιν . [
]κ̣ται μελα . [
] . το γάρ κ' εἰς . [
]ι̣νον̣ . . . ω . [
] . [τμδʹ· Ὠς τὸ μέλι

] ὠς ὄ̣τ' ἐπα[ .
] πρόσθεν εμευδα[
]λ̣αμπο . [
] πάντ' ἐπιχ[
] ὠς τὸ μέλι̣ [
] ἦρ' ἔτι πᾱ́στ[
μ . [
να[
κα[
εμ[
να[τμεʹ· Ὄττινά τοι

ἄ]μμιν ἦτ' ἀρή̣ω[ν
] ὄ̣ττι̣νά τοι σὺν ἀ[
] . αι Κρόνωτμςʹ· Μαλοπάραυε

]η̣μ̣[
Ἀφρ]όδιτ̣[α
]ακεφα . . . . [
] .́ αν λύθεισα·
] . [    μαλ]ο̣πάραυε, σοὶ μὰν
] .́ δε . β[      ]ν γυναίκων
] . . . οισαν μ̣[ ] . ζάεισαι
] . ι̣ν ὄρχησθ' [ἐρό]εσσ' Ἄβανθι·τμζʹ· Σίμαν

] . . [
]φονε . [
]αρμ' ἐρο̣[
] . . ος̣ σίμαν̣[
] . ' αἴθερος ὀν[
]ε ὤσδ' ἔνα [
θα]υμάσιον μὲν . [
] . . πέφυκε δ' . [
] . ε κάλος [
] ἔφα̇ντ[ο
] . ασδελ[
]λ̣ω̣ν̇ο̣ε̣νν[
]λ̣ος· ἀμφὶ̣ [τμηʹ· Ἄοιδαι

] . σ̣ηδ . [
] ἄοιδαι θ[
] . υιλειψε̣[τμθʹ· Ὄργᾳ

] . ν̣ος̣ . [
]υ̣ν ὄργᾳ [
]κύδρ . [
]ανει . . [τνʹ· Ὦμε

] μήτ̣[
] λβι . [
]ξοισ . [
] παιδ . [
] ὦ̣μ' ω[
] πόλλα[
]τ̣[τναʹ· Κλεέννας Δίος ἀγγέλω

] . ι̣η̣π̣ . [
] . ερο . [
] . ινδη . [
] ἀμφέβ[α-
Ζε]φύρω φ . [
]χος μ' ἄλ[
δολοπ]λόκω Κύ[π]ρ̣ι̣δ[ος
προσ]ανέως πυκιν[
κλ]εέννας Δίος ἀγ[γ]έ̣λω . . [.] . [
]ος Μ̣άκαρος ἔπελθε νᾶσ̣ο̣[ν
] σέ̣μνας μέγαν ὄρκον ε . [. .]ε[
] . [[ι]]σθ . νατ . . φορωθ . [.] . [.] . [
] . [.]αρ̣οπ̣[.] λάμπρον ὤς [
] ὐπίσσω      [
-πέ]διλλ' ἐ̣πεί      [
]    [    ]τνβʹ· Σχόλια εʹ

(fr. 1)
2 ὀ μ̣εν
6 κρατοῦσι
7 (πολέ?)μων· ἡ δ' ἐφ' ἡσυχία[ς]
παιδεύουσα τὰς ἀρί-
στας οὐ μόνον τῶν
10 ἐγχωρίων ἀλλὰ καὶ
τῶν ἀπ' Ἰωνίας· καὶ
ἐν τοσαύτῃ παρὰ
τοῖς πολίταις ἀποδο-
χῇ ὤστ' ἔφη Καλλίας
15 ὁ Μυτιληναῖος ἐν
[.] . . . [      ] Ἀφροδι-
(fr. 2 col. i)
8 ]λω κε μόρραν
]νεχες παρευ
10 ]ων μοισάων
ων ἔω[ς] τοῦ η
]νην ἀπὺ τῶδε
ἐμ]μ̣όρμενον·
οὔ-
τως ἀπο]φαίνει τὰς ἐπὶ
15 βασι]λ̣ικὸν οἶκον φοι-
τώσ]ας καὶ περὶ πολ-
λοῦ π]οιουμένας
διεν]εχθῆναι καὶ
(fr. 2 col. ii)
10 νακτιδω̣[
Κλεανακ[τιδ-
ἡ παῖς κ[
ρους με . [
καὶ ὠνει̣[δι-
15 πρὸς μα[
εὐγένεια . [τνγʹ· Πάν κε δεῖνον

+π+άν κε δ[εῖνον
+ἐ+ννέπην [
γλῶσσα μ[
μυθολόγη[σαι]

κἆνδρι . [          ] ἄρ̣ιστ̣α
μέσδον [          ] . . .
         ] . . σαν
         ] . .

         ] θ̣ῦμον
         ] γ̤ὰρ
         ] . ρμω̣ς
         ] ·

         ] α̤ιν
         ]
         ]ω
σ̤ῶς τε ρ . [

καὶ γὰρ ε . [
δεύετ' ὤρ̣[αν
νύξ τε καὶ̣ [
. . οστ . [

. . ασω . . [
. . α . . α . . [
{μο} μύρ̣ι' ἄ̤σ̤τ[ρα
+αὖ+το̣ν ἀ . . . [τνδʹ· Ἔλλαβε

πᾶς̤
ἔλλαβ[ε
πολ[
ὄττι


Τέλος τῶν λοπῶν

Σύστασις εʹ· Τὰ ἐξ Σαφοποέμας

τνεʹ· P.Oxy. 1231 fr. 24

]λπ̣[
]π̣ε̣[.]νε̣[
]ελιτισθ̣[
]
]μινα̣[τνςʹ· P.Oxy. 1231 fr. 37

] . ατ . [
]ς̣ λέγεται . [
]τ̣ην̣[τνζʹ· P.Oxy. 1231 fr. 39

] ἔ̣γ̣ω . [
] κατὰ [τνηʹ· P.Oxy. 1787 fr. 8

] ἀθανα[τ-
]ερα, σε[
] .̄ λον [
]εδοισι̣ν̣[
]α̣θεισεν[
] αἰ γίνη[ται
]ν̣ακ[τνθʹ· Τὶ ἐξ Ἡσυχίου

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ χειρογράφου Ἡσυχίου

Ὠράνα· χελιδόνων ὀροφή


Ἐκδοκὴ ἡ ὀρθώσασα

ὦ 'ράννα χελίδων· ὀροφή


Ἐκδοκή ἡ τοῦ Σαφοποέμας (?)

ὠράνα· χελίδων ἐν ὀροφῇ


Ἐκδοκὴ ἡ τῇδε

Ὤραννα χελίδον· ὑπωροφία


Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

ὤραν‹ν›α χελίδων· ‹οὐρανία χελίδων·
ὄροφος›· ὀροφήΤέλος τῶν ἀμεταφράστων

Σύστασις ιαʹ· Ἁπλοῖ λόγοι

τξʹ
ἄκακος

τξαʹ
ἀμαμάξυδος/ἀμαμάξυδες

τξβʹ
ἀμάρα

τξγʹ
αὔα

τξδʹ
Πότνια Αὔως

τξεʹ
βεῦδος

τξςʹ
γρύταν

τξζʹ
Δία Ἔκτορα

τξηʹ
ζάβατον

τξθʹ
ἀγαγοίην

τοʹ
(ἄνεμον) κατώρη (κατάρη?)

τοαʹ
κίνδυν κίνδυνος

τοβʹ
Μηδέϊα

τογʹ
Μοισάων

τοδʹ
νίτρον

τοεʹ
πολυΐδριδι

τοςʹ

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
σκύθαρρον

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Φωτίου
Σκυθικὸν ξύλον

τοζʹ
μυθόπλοκον

τοηʹ
Τιμάδια
μικρὰ Τίμας

τοθʹ
Αἴγᾱ

τπʹ

(a)· γλυκύπικρον
(b)· ἀλγεσίδωρον

τπαʹ

(a)· βάρωμος
(b)· βάρμιτος/βάρμος
(c)· χέλυννα

τπβʹ

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Λοβέλ-Πείδζ
(a)· μελίφωνοι
(b)· μελλιχόφωνοι

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
[–u–x–uu] παρθένοισι
μελλιχοφώναις.

τπγʹ

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Λοβέλ-Πείδζ
σελίννοισι/σέλιννα

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
... στεφάνοισι σελιννίνοις

τπδʹ

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν χειρογράφων

αὐέουλλαι·

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν πολλῶν

αὔελλαι·

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

αὔϝολλαι·

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Λοβέλ-Πείδζ

ἄϝελλαι·

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή

ἀϝέϝελλαι·

ἄελλαι παρὰ ἄκλω

τπεʹ

ἀθρήματα

τπςʹ

μύρρα

τπζʹ

ἀηδών ἀηδοῦς

τπηʹ

ἰοίηνΤέλος τῶν ἁπλῶν λόγων

Σύστασις ιβʹ· Τὰ ἐκ τῆς τοῦ Ἔδμονδζ φαντασίας

τπθʹ· Ἔμ' ὀλβίαν ἔθηκαν

Ἀλλ' ἔμ' ὀλβίαν ἀδόλως ἔθηκαν
χρύσιαι Μοῖσαι͜ οὐδ' ἔμεθεν θανοίσας
ἔσσετα λάθα.τϙʹ· Γάνος

Ζάφθερον ταὶς ὄψιας γάνος –xτϙαʹ· Διπλασίαν

Τοῦτο δ' ἴσθι, διπλασίαν
κήναν ἄρασθαί μ' ἄμμι γένεσθαιτϙβʹ· Εἰς Ἔρωτα

Φίλτατον Γαίας γένος Ὀρράνω τετϙγʹ· Εἰς Πειθώ

Ὦ γένος θελξίμβροτον Ἀφροδίταςτϙδʹ· Διὸς πάϊς ὀ χρύσος

Διὸς γὰρ πάϊς ἐστ' ὀ χρύσος·
κῆνον οὐ σέες οὐδὲ κῖς
δαρδάπτοισ'· ὀ δὲ δάμναται
καὶ φρένων βροτέαν κράτιστον.τϙεʹ· κόθαρος

Κόθαρος γὰρ ὀ χρύσος ἴω.τϙςʹ· Δαμόσιον

... ᾆ
πολυρέμβαστον φιλίαν μέμειξαι
καὶ κάλον δόκεισαν τὸ δαμόσιον.τϙζʹ· Λάθα τινὰς ἐψεύσατο

Λάθα μέν τινας ἐψεύσατο κἀτέροις,
ἀ δ' ἄνδρων ἀγάθων οὔδενα πώποτα
γνώματϙηʹ· Πρὸς νύμφαν

Ὦ βρύοισ' ἔρων βροδίων
νύμφα, τᾶς Παφίας ἀνάσσ-
ας ἄγαλμα κάλιστον,

πρὸς εὔναν ἴθι, πρὸς λέχος,
ὦτε μέλλιχα παίσεαι
παῖγνα γλύκηα γάμβρῳ.

Ἔσπερος δ' ἔκοισαν ἄγοι σ'
ἀργυρόθρονον ζυγίαν
Ἦραν θαυμανέοισαν.
Τέλος τῶν ἐκ τῆς τοῦ Ἔδμονδζ φαντασίας

Σύστασις ιγʹ· Οἱ ἐκ τῆς Ἰταλικῆς Ἀνθολογίας συνδυασμοί

τϙθʹ· Ἐπτάξατε (σοαʹ+ϙγʹ στ. ηʹ+σθʹ στ. δʹ-τέλος)

ἐπτάξατε̣ [μέν, παῖδες, ὐπ' ἔρνη] δροσ[ό]εσσα[ν ἄγνας]
δάφνας ὄτα̣ [– –uu– –uu–u–] . αι
πὰν δ' ἄδιον [– –uu– –uu–u οὐδ' ἒν]
ἢ κῆνον ἐλο[ίμαν
καὶ ταῖσι μὲν ἄ[κτισι u––uu–u–u]ν
ὀδοίπορος ἄν[θρωπο]ς . [
μύγις δέ ποτ' εἰσάϊον· ἐκλ̣[
ψύχα δ' ἀγαπάτα σὺν [μοι
τέαυτ[α]{ν} δὲ νῦν ἔμμ̣[ατ' ἔχοισαι
ἴκεσθ' ἀγανα[ –uu– –uu–u–u] .
ἔφθατε· κάλαν [
τά τ' ἔμματα κα̣[ὶ –uu– –uu–u–]ονυʹ· Ὄνοιρε μελαίνας (σοβʹ+σηʹ)

Ὄνοιρε μελαίνα[ς διὰ νύκτος
φ[ο]ίταις ὄτα τ' ῎Υπνος [
γλύκυς̣ θ̣[έ]ο̣ς, ἦ δεῖν' ὀνίας μ[ανύματ' ἄμμι φαίνῃς
ζὰ χῶρις ἔχην τὰν δύναμ[ιν
ἔλπις δέ μ' ἔχει μὴ πεδέχη[ν      ]η̣σθα
μηδὲν μακάρων ἔλ̣[πομ' ἔχην δὶς πολύκα]ρπον ἄβαν·
ο̣ὐ̣ γάρ κ' ἔον οὔτω[.] .́ [      ὤστε
ἀθύρματα κα [      μά]εσθαι·
γένοιτο δέ μοι [γῆρας
τοὶς πάντα [υαʹ· Περὶ ἐξορίας (τςʹ+τιʹ+σνζʹ)

] . . [.] . [x–uu– –uu κα]ὶ̣ γάρ μ' ἀπὺ τᾶς ἔμ[ας γᾶς]
ἄ̣μι[λ]λ' ἀ̣[πεκίν]ησ' ἀδο[κητ –u ] μως δ' ἔγεν[το
μ]νᾶμ[' οὐ [uu– ἀλ]λ̣ὰ . [u– –u] ἴσαν θέοισιν
[νῦ]ν̣ δ' εἶμ' ἐ[πὶ ταύτᾱν ὀ]νίᾱν [δὴ καὶ] ἄσᾱν ἀλίτραν
[ἐπο]ρ̣σομέν[α, σὺν δ' ὀ]δ̣ύν[αισ' Ἀν]δρομέδαν̣ [ὐ]πάξ[ει
ἀπά]λικ' ὐπ' ἄ[ρμ' ὐψ]ιμέδο̣[ισ'] Ἄρ[τεμι]ςμάκα[ιρ]α·
[ἀ δ'] οὐκ [ἀ]βά[κην] μὰ‹ν› στέ̣[ρ]εον δὲ τρόπον α[ἰσ]χύ-
οὔτι]ς̣ γὰρ ἔ̣παυ[σ'      ] . κ[      ] κόρον οὐ κατίσχει      [νη[ται
[ἦ] μάν κ' ἀπυθυσ' [ὦ]κ̣' ἀ[γέλα]ν Τυνδαρίδαι[σιν ἄρνων]
] ἀρμονίας δ' ἀσυ[χ]ίᾳ κὰ[τ] χαρίεντ' ἀρ[έσκοι
γ]άθην χόρον, ἆ, α[ἴ] κ' ἄδολον [μ]ηκέτι συν[
πᾶκτιν] δ̣ὲ λίγηαν Μεγάραν [τὰ]ν̣ ἀ[κάλ]α[ν λάβοισαν
δύν]ατόν σφι̣[
]πάντεσσι[
]επ[.] . [


υβʹ· Θύραμεν (τκεʹ+τκςʹ)

] . . . . φ[
] . [.]' θύραμ[εν
] .οι χάλεπ[αι μέριμναι
]δε Κύ[πρ-
ἰ]σοπάλην ὀ . [
]ἐπε[ὶ σ]τ̣έγα μ[ε
]α̣ς ἀλίτρα[
]έτ' αὐ[


υγʹ· Πρὸς Μίκην (ϙγʹ στ. αʹ-ζʹ+σοεʹ+σθʹ στ. αʹ-γʹ)

[x–uu– –uu– οὐδὲ θέ]μις σε Μίκα
[x–uu– –u γ]έλα[ν, ἀλ]λά σ’ ἔγωὐκ ἐάσω
[x–u γυναίκω]ν̣ φιλότ[ατ’] ἤλεο Πενθιλήᾱν̣
[φρένας uu– –uu–] δάκν[ε πολύ]τροπ’, ἄμμα̣[ις,
κήναισι γάρ, οὐκ ἄμμι,] μέλ̣[ος] τι γλύκερον χ[α]ρ[ίσδῃ]
ἔγεντ̣ο [δὲ νῦν ἀρμονί]α μελλιχόφων[ον] αὔραν
οὐ γὰρ κ[άλαμος ταῦτα μελίσ]δει, λίγυραι δ᾽ ἄη[τα]ι


υδʹ· Κατὰ Ἀνδρομέδην (τκθʹ+τεʹ+τδʹ+ϙηʹ+ρϙβʹ+P.Oxy. 1787 fr. 3 col. i)

] . ακάλα . [
x–uu– – Δίος ἐξ] α̣ἰ̣γιόχω λά[χοισα
x–uu– – ] . Κ̣υ̣θέρη' ε̣ὐχομ[ένᾳ μ' ἄρηξον
x–uu– –uu– πρόφρ]ο̣ν ἔχοισα θῦμο̣[ν
x–uu– κλ]ῦθί μ̣' ἄρας αἴ π[οτα κἀτέρωτα
x–uu– –uu– ]ας π̣ρ̣ολίποισ̣α Κ[ύπρον
x–uu– –uu ἦλθε]ς πεδ' ἔμαν ἰώ[αν
x–uu– –uu– –] . ν χα̣λέπᾳ μ[ερίμνᾳ
[Three lost lines]
] . ν
]α̣
θέ]ων μακ[άρων –uu– –uu– ] τύχοισα
[κ]αὶ τοῦτ ἐπίκει[ρην, ἄγ', ἐμον πῆμα] θέλ' ὦν τ', ἀπαίσᾱν
[δ]αίμων ὀλοφ[ῴα φρένας, ὦμοι τέ]λεσον νόημμα
σ̣ὺ μὰν ἐφίλης̣ [–uu– –u]έτων κάλημ‹μ›ι
νῦν δ' ἔννεκα [τοῦτ' ἄρκεσον ὦμοι] πεδὰ θῦμον αἶψα
τόδ' αἴτιον οὔτ' [αἶσχρον, ἔφα, κὤ]σ̣σα τύχην θελήσῃς
οὐδὲν πόλυ πά[σασθαι, ἀλάθως γὰ]ρ ἔμοι μάχεσθαι      7
ο]ὐδ' [νδ]ρομέ[δ' οἶ', ὄσσα δίαιται χ]λιδάνᾳ 'πίθεισα
δράσ', οὐ] λελάθ̣[ην ἀθανάτοις ἔστ]ι, σὺ δ' εὖ γὰρ οἶσθα
κρότ̣ην Νέμε[σιν κῆνον ὂς αἶσχρ' οἶδε κρ]έτει τ' ἀ[ό]λλεων
Ψάπφοι, σε φίλ[εισ' ἀμφ' ὀχέεσ' ἤρμοσε κύ]κλ̣α σ[οί τε]
Κύπρῳ β̣[α]σίλ[η' ἦλθ' ἰκετεύοισα Δί' αἶψα σέ]μνα
κ̣αί τοι μέγα δ[ρον Κρονίδαις ϝο] κατέν̤[ευσ' ὀπάσδην
ὄ]σσοις φαέθων̣ [Ἀέλοις φέγγεσιν ἀμφιβ]άσ̣κ[ει
πάντᾳ κλέος [ἔσλον
καί σ' ἐνν Ἀχέρ[οντος
. . [. . . . . .]ν̣π̣[
[6 lost lines]
]ηρος·
第一集团:萨夫律诗

祈祷诗

我们完全有的单一诗歌

一:对阿佛洛狄特的圣歌(30/7/17下午译的)

「宙斯」的女儿, 有班的王座
的永生不朽 「阿佛洛狄忒」
骗子,求求你, 哦神圣:别用
大悲苦压倒我心,

但请你来这儿, 如果你已有,
听到我远处 的声音以后,
离开你父亲 的金色的家
轭你的辂来这里

而有快快的 麻雀在黑色
的地上带你, 快快地煽动
他们的羽翼, 从天上下来
通过大乙太马上

到来我这里, 你在不朽的
脸上向我笑, 哦幸福的,就
问我已再次 受到什么,而
再次原问你什么,

而在我发狂 的内心里最
渴望什么:«你 原我说服谁
也再次爱你? 哦「萨福」,有谁
现在向你不公正?

如果来逃离, 快快要追求;
如果不得到 礼物,要给阿;
如果不爱你, 快快要爱你,
无论他想不想要»。

现在也请你 来到我这里,
从激烈悲苦 请你豁免我,
我心愿望的 情都让发生,
自己请跟我斗争。


上帝们的主显

二:跟阿佛洛狄特的田园诗(12/8/17下午译的)

从「克里特」岛   请你来[这里]
到[这个]神圣   的圣所,这里
有苹果树的   小森林,也有
燃烧乳香的祭坛。

凉爽的小水   流通苹果树
的树枝,土地   都被玫瑰翳,
还有深深的   麻木从风谣
的树叶来流下来。

也有马放牧   的草地在这儿
开春天的花,  也有像蜂蜜
一样甜蜜的   小风轻轻‹从
树的头上›吹‹下来›。

「阿佛洛狄特」,   请你穿法衣
来这里,而像   葡萄酒倾倒
和蜂蜜混合   的花蜜倾入
我们带的高脚杯。


三:神圣的赫拉
P.GC.那些张纸草找到以前的版本(29/7/17早上译的)

[请婷婷的你], 神圣的「赫拉」,
我[祈祷时]在 我旁边[出现];
「阿特柔斯」的 儿子[有看你],
祈祷后,[有名]两王;

先在[「特洛伊」] 的周围,[然后
在海上]做完 [大的作为]后,
为了来到这儿 船舶上出港,
不能[在这里进港]:

先必要[叫]你, [伟大的]「宙斯」
而「塞墨勒」的 [绮丽的儿子];
现在[求求你 善良听到我],
就像你已经有做:

[请让我再次 在「米蒂利尼」]
的女孩中[做] 好圣的东西;
[已教她们在 你节日]周围
[多跳舞而多唱歌;

就像那两位 有名的大王
跟你已]出了 [「特洛伊」的]港,
[请你],哦「赫拉」, [好意地让我
也能]达到[我的家]。

P.GC.那些张纸草找到以后的版本(30/7/17早上译的)

请[让]你[美丽] 谐振的节日,
神圣「赫拉」,在 我[周围出现];
「阿特娄斯」的 儿子,两个王,
都有愿望看到它;

先在[「特洛伊」] 的周围,然后
为了来这里 出港后做完
[很大]的作为 以后,因他们
找不到自己的路:

先必走向你、 求者的上帝
「宙斯」、「塞墨勒」 的[绮丽]儿子;
现在[我们也 为你]做雄伟
圣和美丽的[仪式],

像[那时]。其实 [祈祷的]女人
而处女都在 一起[来这里:
想拥挤]在你 [祭坛]的周围
来好好地尖[叫啊]。是…
…赫拉,到来。

意大利语文选的版本
Πλάσιον δὴ μ[οισο]πόλοισ' ἀ[ήσθ]ω,
Πότνι' Ἦρα, σὰ χ[άρις ἔ]ς τ' ἐόρτ̣αν
Τὰν ἀράταν Ἀτρ[εΐδα]ι π̤ό̤ησαν-
τ' οἰ βασίληες

Ἐκτελέσσαντες μ̣[εγά]λ̣οις ἀέθλοι[ς
Πρῶτα μὲν πὲρ Ε[ἴλιον]· ἄψερον δὲ̣
Τυίδ' ἀπορμάθεν̣̣[τες· ὄ]δον γὰρ ε̣ὔρ̣η
Οὐκ ἐδύναντο

Πρὶν σὲ καὶ Δί' ἀντ̤[ίαον] π̣εδέλθην
Καὶ Θυώνας ἰμε[ρόεντα] παῖδα̣
Νῦν δὲ κ[      ] . . . π̣όημεν
Κὰτ τὸ πάλ̣[αιον

Ἄγνα καὶ κα̣[λ'· εἶσι δὲ τυίδ' ὄδ' ὄχ]λος
Παρθε[νων τ' ἄμ' εὐχομέναν γ]υναίκων·
Ἀμ̣φὶ σ̣ . [
Μέτρ' ὀλ[ολύγας

πασ[
. [.] . νιλ[
Ἔμμεν[
Ἦ]ρ̣', ἀπίκε[σθαι.


为兄弟的祈祷诗

四:阿佛洛狄特、涅瑞伊得斯(12/12/17晚上译的)
P.Oxy. 2289 fr. 6那段植草发现以后的的版本

[「阿佛洛狄特」、] 「涅瑞伊得斯」,
请你们让[我 兄弟]无恙地
回家,而[他]心 [所]想发生的
请你们[都]让成真。

他[所]已错[的] 都让他裨补,
让他也变成 [亲人]的快乐、
敌人的[痛苦],也不要让人
变成我们的[苦难]。

希望他也会 给[他的姐妹]
一点荣誉,而 从他艰苦的
[困难被解放]; 他[曾]因苦恼
[我的心也来压倒];

他曾听到的 [责备多刺痛]
我的肉因为 公民[都犯罪],
[而]那种痛苦, [虽短时消失,]
不长时间就回来。

[但请听到我]: 如果[我歌声
曾使你心暖], 「阿佛洛狄特」,
请将[恐惧都] 埋藏[在夜下],
害邪恶[离我们远]。

埃德蒙德斯的版本

[Χρύσιαι] Νηρήϊδες, ἀβλάβη[ν μοι
τὸν κασί]γνητον δότε τυίδ' ἴκεσθα[ι,
κἂ μὲν] ᾦ θύμῳ κε θέλη γένεσθαι,
[ταῦτα τε]λέσθην·

[ὄσσα δὲ πρ]όσθ' ἄμβροτε, πάντα λῦσα[ι,
καὶ φίλοι]σι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
[κὠνίαν ἔ]χθροισι· γένοιτο δ' ἄμμι
[δύσκλεα μ]ήδεις.

[τὰν κασιγ]νήταν δὲ θέλοι πόησθα[ι
ἔμμορον] τίμας· ὀνίαν δὲ λύγραν
[καὶ λόγοις] ὄτοισι πάροιθ' ἀχεύων
[ἄμμον ἐδά]μνα

[κῆρ, ὄνειδο]ς εἰσαΐων, τό κ' ἐν χρῷ
[κέρρεν, ἀλ]λ' ἐπ' ἀγ[λαΐ]ᾳ πολίταν
[ἀββάλην ἄ]λλως, [ὄτα] νῆ κε δαῦτ' οὖ-
[δεν διὰ μά]κρω·

καὶ συνάορ]ον, αἴ κ[ε θέλη, ἀξίοι]σι
[ἐν λέχεσσ' ἔ]χην· σὺ [δέ], κύν[ν' ἔ]ρε[μ]να,
[ρῖνα πρὸς γάᾳ] θεμ[έν]α κακάν[θην
ἄλλα πεδάγρ]η.

P.GC.那些张纸草发现以前
     和P.Oxy. 2289 fr. 6那段植草发现以后的的版本

Κύπρι καὶ] Ν̤ηρήϊδε̣ς, ἀβλάβη[ν μοι
τὸν κασί]γνητον δ[ό]τε τυί̤δ' ἴ̤κε̤σ̣θα[ι
κὤσσα ϝο] θύμῳ κε̤ θέλη γένεσθαι
πάντα τε]λέσθην·

ὄσσα δὲ πρ]ό̣σθ' ἄμβροτε πάντα̤ λῦσ[αι
καὶ φίλοισ]ι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
κὠνίαν ἔ]χ̤θροισι, γ̣ένοιτο δ' ἄμμι
πῆμά τι μ]ήδεις

τὰν κασιγ]νήταν̣ δὲ [θ]έλοι πόη̤σθα[ι
ἔμμορον] τίμας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν
ἐκλύοιτ'] ὄτ̣οισι [πάρ]οιθ' ἀχε̣ύων
κἆμον ἐδά]μνα

κῆρ, ὀνείδισ]μ̤' εἰσαΐω[ν], τ̣ὸ κ' ἐγ χρῷ
κέρρε πόλ]λ' ἐ̤παγ[ορί]ᾳ πολίτ̤αν
καὶ βρόχυ ζ]άλε̣ı̣π̤[ον ὀ]⌟νη⌞κε δ' αὖτ' οὐ
μὰν διὰ μά]κρω

ἀλλ' ἄκουσ]ον αἰ κ[ε τ]⌟έο⌞[ν μέλεσ]σ̤ι
κῆρ ποτ' ἴαι]νον, σὺ [δὲ,] ⌟Κύπ̤⌞[ρ]ι, τ[αἶ]να
νύκτι πάντα κατθε]μέν̣α, κακ̣αν[θε'
ἄμμιν ἀλάλκο]ις̤

P.GC.那些张纸草发现以后的版本
                (5/9/18晚上译的)
「涅瑞伊得斯」,大海的女王,
请你们让[我] 兄弟无恙地
回家,而他心 所想发生的
请你们都让成真。

他所已错的 让他都裨补,
让他也变成 亲人的快乐、
敌人的痛苦,也别让人给
我们小一点痛苦。

希望他也会 给他的姐妹
多一点荣誉, 从他艰苦的
[困难被解放]; 他[曾]因苦恼
[我的心也来压倒];

他曾听到的 [责备连]给我
[刺痛]肉因为 公民[都犯罪],
像以前一样, 苦痛也有留
不长时间就回来。

如果他就会 想[在人看来]
[有]一点光荣, 「啊佛洛狄特」
女[王],就请你 [听到我,埋葬]
这忍不住的[暴行]。

意大利语文选的版本

Πότνιαι Νηρήϊδε̣ς, ἀβλάβη[ν μοι
Τὸν̣ κ̣ασίγνητον δ[ό]τε τυί̤δ' ἴ̤κε̤σ̣θα[ι
Κὤττι ϝῷ θύμῳ κε̤ θέλη γένεσθαι
Κῆνο τελέσθην·

Ὄσσα δ̤ὲ πρό̣σθ' ἄμβροτε πάντα̤ λῦσ[αι
Καὶ φίλ̣οισι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
Κὠνίαν ἔχ̤θροισι, γ̣ένοιτο δ' ἄμμι
Μ̣ή̣δαμα μήδεις

Τὰ̣ν̣ κασιγνήταν̣ δὲ [θ]έλοι πόη̤σθα[ι
Μέ]σδονο[ς] τίμας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν
Παρλύ]ο[ιτ]ο τ̣οῖσι [πάρ]οιθ' ἀχε̣ύων
[Αὖτος ἐδά]μνα

Κῆρ, ὀνείδισ]μ̤' εἰσαΐω[ν], τ̣ὸ κ' ἐγ χρῷ
] μ̣⌝' [      ἦ]λ' ἐ̤παγ[ορί]ᾳ πολίτ̤αν
Αἴ ποτ' οὐ̣ [κ]άλω̣ς̣, [ἐσύ]νηκε δ' αὖτ' οὐ
δεν διὰ μ[ά]κρω

Καί τι μ[λλ]ον αἰ κ[λ]έο[ς ἐν βρότοι]σ̤ι
Γνώσε̣+τ+' [ἂψ] ο[ἶο]ν, σὺ [δὲ,] Κύπ̤[ρ]ι σ[έμ]να,
Ο̣ὐκ ὄ̤ν̤[εκτα καττθε]μέν̣α κάκ̣αν [五:啊佛洛狄特,请对她刻毒

Campbell的版本(11/9/18 20:30-20:45译的)
。。。有福的。。。
。。。好船的。。。
。。。头的。。。和。。。
。。。。。。。。

[他所]已错的 他已经[裨补]
。。。风。。。
[有好]运。。。港口。。。
。。。。。。。。

「啊佛洛狄特」,请对她刻[毒]:
[别]让「多利卡」 能这样说[着]
来夸口夸口: “我再有来[到]
多么想[要]的爱情!”

「埃德蒙德斯」的版本(21/7/19 12:00译的)
「啊佛洛狄特」,你对她刻[毒],
别人也有来 这样地夸口:
”阿看「多利卡」 再次有来[到]
这么合一的爱情!“

意大利语文选的版本
. . . . . ]α̣ μάκαι[ραι . . . . .
. . . . . ] εὔπλοι[α . . . .
. . . . .] . ατοσκα[ . . . .
. . . . . ]

[ὄσσα δὲ πρ]όσθ’ [ἄμ]βροτε κῆ[να λῦσαι]
. . . . . ναυβ]άταις̣ [ἀ]ν̣εμ̣[. . . . .
[ σὺν] τύχᾳ λίμε̣νος κλ[. . . . .
. . . . . ].[. . . . .

[Κύ]πρι, κα[ί σ]ε πι[κροτέρ]α̣ν ἐπεύρ[οι
μη]δὲ καυχάσ[α]ιτο τόδ’ ἐννέ[ποισα
Δ]ωρίχα, τὸ δεύ[τ]ερον ὠς πόθε[ννος
ἄψ]ερον ἦλθε.


别的祈祷诗

六:海员在强烈的风暴    (1/6/19 16:08译的)


. . . . . . . . . .
. . . . . ] 你曾    劝说,有福的
. . . . ] 明亮和 [. . .
. . . . . ]

. . . . ] 跟好运
. . ] 达到海港
. . . . ] 黑色地球的
. . . . . ]

海员[在强]烈    [的风暴恐吓,
害怕因为刮    狂烈的]大风,
所有的货物    扔入海水里,
把船引导到陆地;

首先]希望我    不会[暴风里]
从某地航海,    而且[不会得]
把所有货物,    贵或没价值,
[都来扔入海水里;

如果涅柔斯]    在[他还低的]
流动的巡游    得到[我货物,
请他]让[它们    尽可能快的
再次回到我这里.

. . . . . ] 行动
. . . . . ] 陆地 [.
. . . . . ]
. . . . . ]


七:但愿我

阿佛洛狄特,   但愿我可以
得到这种我    愿望的命运!

八:哦缪思女神,你曾经唱歌(16/9/18 23:40译完的)

哦缪思女神,你曾经唱歌,
那首颂歌曾 被「得偶」老人
唱,他是从有 美女的国家
来的,唱得可享受。


萨夫对自己的亲人

九:对阿娜可托利阿的颂歌 (28/7/17 ~23:30 译的)

在我看来,来坐在你
面前,听到 近处的你
说得甜蜜、 甜蜜地笑,
让人仿佛跟上帝

一样;但却 来这样做
让我的心 胸里颤抖。
我一看你, 我的声音
就在不上喉咙来,

我的舌头 却就破坏,
细细的火 跑上身体,
我的眼睛 不看什么,
耳朵不停嗡嗡叫,

汗水也流 下身体来,
全个身体 不停颤抖,
我比青草 也更绿色,
仿佛几乎死去了;

全都必担 因个贫穷
[…]


十:「共聚啦」
第一版(21/7/19 12:24译的)

[亲爱]「共居啦」    请你来穿上
像牛奶一样    [白色的衣服
出现我眼前]:    现在有欲望
飘飘在你的环境,

啊美丽的你;    因那件衣服
当[我]看到它    就让[我]发狂
我喜欢这样:    「阿佛洛狄特」
自己[因此]嗔斥[你]

我就祈求她……
这句话……
我想要……第二版(21/7/19 12:41译的)

啊「阿班提斯」,    请你拿竖琴
就来[唱关于]    「共聚啦」[的歌],
当还有欲望    在美丽的你
的环境来票一票。

她穿的衣服    当[你]看到它
让[你]来发狂,    我喜欢这样:
[曾有圣神的]    「阿佛洛狄特」
自己因此嗔斥你,

因我祈求……
这句话……
我想要……


「埃德蒙德斯」的版本(21/7/19 12:36译的)
「共聚啦」,请你    [尽可能快地
来到我这里],    并穿着你的
牛奶色[衣服]:    现在有欲望
飘飘在你的环境,

啊美丽的你;    因那件衣服
让看它的人    都一定发狂
我喜欢这样:    因我自己曾
嗔斥「阿佛洛狄特」

我来祈求她    [别让]这句话
[从我来带走    它的恩典,但
让你],我[最]想    [看到的女人,
再次来到我这里]。

意大利语文选的版本
.] . ε . [ κ]έλομαι σ[' ἀείδην
Γο]γγύλα̣ν, [. . α]νθι, λάβοισ̣α̣ν α[βραν
Πᾶ]κ̣τιν, [ς] σ̣ε δηὖτε πόθος̣ τ[έουτος]
Ἀμφιπότ̣αται

Τὰν κάλαν· ἀ γὰρ κατάγω̤γις αὔ[τ]α[ν
Ἐπτόαισ' ἴδο[ι]σαν· ἔγω δὲ χ̣α̣ίρω·
Καὶ γὰρ αὔτα̣ δ̣ή π[οτ'] ἐμέμφ[ετ' ὔμμε
Κ]υπρογέν[ηα·

ς ἄρ̣αμα
Τοῦτο τῶ[
Β]όλλομα
… ]十一:因那些人/人怎其实能
P.Sapph.Obbink那张纸草还没发现的版本(21/7/19 15:53译的)

. . . . . . . . . ] 常常 [ ^ – ^
. . . . . . . . ] 因为
我心疼的人    是[所有]人中
最深切伤害我的。

. . . . . . . . . ] 无谓 [ . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ] 不 [. . . . .
. . . . . . ]αι

. . . . . . . . . ]你; 想要[. . . . .
. . . . . . ] 受[这种]痛苦
. . . . ]; 而且我自己
好好知道这事情。

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .


P.Sapph.Obbink那张纸草已发现的版本(21/7/19 16:07译的)

人怎么能够,    阿佛洛狄特
女王,不常常    自折磨因为
真的爱的人,    [而不]最想要
[停]吃苦?[你想什么]

就来无谓地    抖动劈开我
用欲望融化    我的膝 [
. . . ] 不 [
] 曾被说

. . . . . . . . . ]你; 想要[. . . . .
. . . . . . ] 受[这种]痛苦
. . . . ]; 而且我自己
好好知道这事情。

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .


意大利语文选的版本
Πῶς̣ κε δή τις οὐ θαμέω̣ς ἄσαιτο,
Κύπρι, δἐσπο̣ι̣ν̣'; ὄττινα̣ +δ+ὴ φίλ̣[ησθα,
ὠς] θέλοι μάλιστα πάθος κ̣άλ̣[υψαι,
μηδ'] ὀνέχησθα.

Σὺν σ]άλοισί μ' ἀλεμάτ̣ως δαΐσδ[ης
ἰμέ]ρ‹ῳ› λύ{ι̣}σαντ̣ι̣ γόν', ὤμ' [ἔγω δὲ
λάιλ]απας {[ .]} φα̣ῖ̣μ' οὐ προ̣[τόνοις περήσην
]νεερ . [.]αι

]σέ· θέλω[
τοῦ]το πάθη[ν
]λ̣αν· ἔγω δ' ἔμ' αὔτᾳ
τοῦτο σύνοιδα

] β̣[ρ]ό̣τοισ[. . .] . [
]ε̣ναμ[
]ε̣[跟P.GC. inv. 105 fr. 4那段纸草结合的版本

Πῶς̣ κε δή τις οὐ θαμέω̣ς ἄσαιτο,
Κύπρι, δἐσπο̣ι̣ν̣', ὄττινα̣ +δ+ὴ φίλ̣[ησι
κωὐ] θέλοι μάλιστα πάθαν χ̣άλ̣[ασσαι;
πῶς] ὀνέχησθα

πᾷ [σ]άλοισί μ' ἀλεμάτ̣ως δαΐσδ[ης]
εἰ̣μ̣έρ‹ῳ› λύ{ι̣}σαντ̣ι̣; γόνωμ' ἄνα[σσα,]
πόλ[λ]α· πάμ[π]α‹ν› μ' οὐ προ̣[τέρᾖσθ' ἀπέχθης,
οὔ̣τ' ὀνέ̣ερξαι

Νῦν με. ]σέ· θέλω[
τοῦ]το πάθη[ν
]λ̣αν· ἔγω δ' ἔμ' αὔτᾳ
τοῦτο σύνοιδα

]· [.]σ̣τοισ[. . .] . [
]ε̣ναμ[
]ε̣[十二:你忘记我

[你有放弃我。 啊!]你是否有
把我全忘记? 还是有别个
男人你心里 比我[更]心疼?
[如果有,他就是谁?]十三:对兄弟「卡拉克苏丝」
Edmonds的版本

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . ] δώσην. 4

Αἰ κλ]ύτων μέν τ’ ἐπ[πότεαι πεδ’ ἄνδρων
κωὐ κ]άλων κἄσλων, [νέπεις δὲ χαίρην
τοὶς φί]λοις, λύπης τέ μ[ε, σοὶ γένεσθαι
φαὶς ἔ]μ’ ὄνειδος, 8

ἦτορ] οἰδήσαις, ἐπὶ τα̣[ῦτ’ ἀρέσκε͜ο
καρδ]ίαν· ἄσαιο· τὸ γὰρ ν̤[όημμα
τὦ]μον οὐκ οὔτω μ[αλάκως χόλᾳ παί-
δων] διάκηται· 12

ἀλλὰ] μὴ̣ δ̣ό̣αζε· [γέροντας ὄρνῑς
οὐκ ἄγρη βρό]χ̣ις· συνίημ[’ ἔγω σε
οἶ πρὶν ἐσπό]λ̣ης κακότατο[ς, οἴῳ
δ’ ἀντετέθη]μεν 16

δαΐῳ. Σὺ δ’ ὦ]ν ἀτέραις, με[μήλων
λῳόνων, τίθ]η φρένας· εὔ[κολον γὰρ
νῶν τράφοισ]α̣ τοὶς μάκα[ρας σάφ’ οἶδ’ ἔ-
μοι παρέοντας.] 20


底儿的版本(没有P.Oxy. 421那张纸草)

[συμφ]ύτων μέντ' ἐπτ[ατόνοις λύραισι
καὶ κ]άλων κἄσλων ἐ[πέων ἀπέλλης
τοὶς φί]λοις, λύπης τέ μ[ε –u–x
εἰς ἔ]μ' ὄνειδος.

[–u] οἰδήσαις ἐπί τ' [u–x
–u]αν ἄσαιο· τὸ γὰρ [νόημμα
τὦ]μον οὐκ οὔτω μ[αλάκως πρὸς ὄργαν
σὰν] διάκηται.

...]. μη̣δ̣ [...


十四:对奶妈

没有「熬病科」的那张纸草的版本
]λα̣[
σεμ . [
ἀ]λλ' ἄϊ [
ν]ᾶϊ σὺ[ν
δὲ σ[
ισθ[

有「熬病科」的那张纸草的版本
Π[
[一行或五行失踪]
]λα̣[
]σεμ .[

Ἀλλ' ἄϊ θρύλησθα Χάραξον ἔλθην
νᾶϊ σὺ‹ν› πλ‹ή›ᾳ· τὰ μὲν̣ οἴο̣μ̣αι Ζεῦς
οἰ δὲ σὔμπαντές τε θέοι, σὲ δ' οὐ χρὴ
ταῦτα νό‹η›σθαι,

ἀλλὰ καὶ πέμπην ἔμε καὶ κέλεσθαι
πόλλα λί̣σσεσθαι βασι̣λ̣ήαν Ἤ̣ραν
ἐξίκεσθαι τυίδε σάαν ἄγοντα
νᾶα Χάραξον,

κἄμμ' ἐπεύρην ἀρτέμεας· τὰ δ' ἄλλα
πάντα δαιμόνεσσ̣ιν ἐπιτρόπωμεν·
εὔδια̣ι ‹γ›ὰ̣ρ̣ ἐκ μεγάλαν ἀήτα̣ν̣
αἶψα̣ π̣έλονται·

τῶν κε βόλληται βασίλευς Ὀλύμπω
Δαίμον' ἐκ πόνων ἐπάρωγον ἤδη
περτρόπην, κῆνοι μάκαρες πέλονται
καὶ πολύολβοι.

Κ̣ἄμμες, αἴ κε τὰν κεφά̣λ̣α̣ν ἀέρρ̣η
Λάριχος, καὶ δή ποτ' ἄνηρ ‹γ›ένηται,
καὶ μάλ' ἐκ πόλλαν βαρυθυ̣μίαν̣ κεν
αἶψα λύθειμεν.


十五:将你比喻金发的「海伦」

我的版本
[……………………
……………………
…] ρωτος ἤλγ̣[ει
……

Ὄττα γάρ κ' ἐνάν]τ̣ι̣ον εἰσίδω σ[ε
Τόττ' ἔμ' οὐ φύν'] ρμιόνᾳ τεαύ[τα
Φαίνεται,] ξάνθᾳ δ' Ἐλένᾳ σ' ἐΐσ[κ]η
Οὖδεν ἄει]κες,

Αἰ θέ]μις θνάταις· τόδε δ' ἴσθι̤ τᾷ σᾷ
Καλλόνᾳ] παίσαν κέ με τᾶν μερίμναν
Ταὶς θυήλ]αις' ἀντιδ[όναι, πό]θοις δὲ̤
Παῖσί σε] τί̤η̤ν̣

Ἀχέροντος δ' ἐς δροσόεν]τας ὄχθοις
Κατθανοίσας βᾶν κε σέθεν, σέθεν τ'] αἶν'
Αὔξετ' ὤς μοι ἔστι τε, παν]νυχίσ[δ]η̣ν
[Σύν τέ σ' ἔρημαι.]

意大利语文选的版本
[–u–x–uu–u–x
–u–x–uu–u–x
–u–x-u] ρωτος ἤλπ̣[x
–uu–x

–u ὠς γὰρ ἄν]τ̣ι̣ον εἰσίδω σ[ε
Φαίνεταί μ' οὐδ'] ρμιόνᾳ τεαύ[τα
Ἔμμεναι,] ξάνθᾳ δ' Ἐλένᾳ σ' ἐΐσ[κ]ην
[Οὖδεν ἄει]κες,

Ὠς θέ]μις θνάταις· τόδε δ' ἴσθι̤ τᾷ σᾷ
[Καρδίᾳ] παίσαν κέ με τᾶν μερίμναν
[–u–]αις' ἀντιδ[u–u]θοις δὲ̤
[–uu–x] .

[–u–x– δροσόεν]τας ὄχθοις
[–u–x–uu–u–]αιν
[–u–x–uu παν]νυχίσ[δ]η̣ν
[–uu–x]十六:地球和天空的最亲爱的子孙
P.Oxy. 2166(a)那些张纸草还没发现的版本
[Ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
Οι δὲ νάων φαῖσ' ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν
[Ἔ]μμεναι κάλλιστον· ἔγω δὲ κῆν' ὄτ-
τῳ τις ἔραται.

[Πά]γ̣χυ δ' εὔμαρες σύνετον πόησαι
[Π]ά̣ντι τ[ο]ῦ̣τ̣'· ἀ γὰρ πόλυ περσκό̣π̣ε̣ι̣[σ]α
[Κάλ]λος [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα̣ [τὸ]ν ἄνδρα
[Κρίννεν ἄρ]ι̣στον

[Ὂς τὸ πᾶν] σ̣εβας Τροΐα[ς ὄ]λεσσ̣[εν]
[Κωὐδὲ π]α̣ῖ̣δος οὐδὲ φ̣[ί]λ̣ων το[κ]ήων
[Οὐδὲν] ἐμνάσθ' ἀ[λλὰ] παράγαγ' αὔταν
[Πῆλε φίλει]σαν

[Κύπρις· εὔκ]αμπτον γὰρ [ὐπάγαγ' ἆτορ
[Αἴ κε]ν οὐ κούφως τ[ιν' ἔραν π]οήση̣
[Πῆ]λ̣ε̣ νῦν Ἀνακτορί[ας ὀ]ν̣εμναί-
[σθ]η̣‹ν› ἀπ̣εοίσας.

[Τᾶ]ς ‹κ›ε βολλοίμαν ἔρ̣ατόν τε βᾶμα
Κ̣ἀμάρυ‹χ›μα λάμπρον ἴδην προσώπω
Ἢ̣ τὰ Λύδ̣ων ἄρματα κἀν ὄπλοισι
[Πεσδομ]άχεντας

[Εὖ μὲν ἴδ]μεν οὐ δύνατον γένεσθαι
[λῷστ]ά ‹γ'› ἀνθρώπ[οις, π]εδέχην δ' ἄρασθαι
[Τῶν πέδηχόν ἐστι βρότοισι λῷον
Ἢ λελάθεσθαι.]

[πολλοὶ στίχοι ἀπολώλενται]
Πρὸς [
Ὠς δ[
[πολλοὶ στίχοι ἀπολώλενται]
τ' ἐξ ἀδοκή[τω.

P.GC.那些张纸草还没发现
        和P.Oxy. 2166(a)那些张纸草已发现的版本
[Ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
Οι δὲ νάων φαῖσ' ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν
[Ἔ]μμεναι κάλλιστον· ἔγω δὲ κῆν' ὄτ-
τῳ τις ἔραται.

[Πά]γ̣χυ δ' εὔμαρες σύνετον πόησαι
[Π]ά̣ντι τ[ο]ῦ̣τ̣'· ἀ γὰρ πόλυ περσκέ̣θ̣ο̣ι̣[σ]α
Κ̣άλλος [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα̣ [τὸ]ν ἄνδρα
Τ̣ὸν [ άρ]ι̣στον

Καλλ[ίποι]σ̣' ἔβα' ς Τροΐαν πλέοι̣[σα]
Κωὐδ[ὲ π]α̣ῖ̣δος οὐδὲ φίλων το[κ]ήων
Πά[μπαν] ἐμνάσθ' ἀλλὰ παράγαγ' αὔταν
[Κ]ω[ὐκ ἀέκοι]σαν

[Κύπρις· εὔκ]αμπτον γὰρ [ὐπάγαγ' ἆτορ
[Αἴ κε]ν οὐ κούφως τ[ιν' ἔραν π]οήση̣
[Ὤς] μ̣ε̣ νῦν Ἀνακτορί[ας ὀ]ν̣εμναί-
[σ' οὐ] π̣αρ̣εοίσας.

[Τᾶ]ς ‹κ›ε βολλοίμαν ἔρ̣ατόν τε βᾶμα
Κ̣ἀμάρυ‹χ›μα λάμπρον ἴδην προσώπω
Ἢ̣ τὰ Λύδ̣ων ἄρματα κἀν ὄπλοισι
[Πεσδομ]άχεντας

[Εὖ μὲν ἴδ]μεν οὐ δύνατον γένεσθαι
[λῷστ]ά ‹γ'› ἀνθρώπ[οις, π]εδέχην δ' ἄρασθαι
[Τῶν πέδηχόν ἐστι βρότοισι λῷον
Ἢ λελάθεσθαι.]

[一些行纸可能失去了]
Πρὸς [
Ὠς δ[
[一些行纸可能失去了]
τ' ἐξ ἀδοκή[τω.

P.GC.那些张纸草已发现的版本

(a)

[Ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
Οι δὲ νάων φαῖσ' ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν
[Ἔ]μμεναι κάλλιστον· ἔγω δὲ κῆν' ὄτ-
τῳ τις ἔραται.

[Πά]γ̣χυ δ' εὔμαρες σύνετον πόησαι
[Π]ά̣ντι τ[ο]ῦ̣τ̣'· ἀ γὰρ πόλυ περσκέθοισα
Κ̣άλλος [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα̣ [τ]ὸ̣ν ἄνδρα
Τ̣ὸν [πανάρ]ι̣στον

Καλλ[ίποι]σ̣' ἔβα' ς Τροΐαν πλέοι̣σα
κωὐδ[ὲ π]α̣ῖ̣δος οὐδὲ φίλων τοκήων
Πά[μπαν] ἐμνάσθ' ἀλλὰ παράγα̣γ' αὔταν
[κ]ω[κ ἀέκοι]σαν

[Κύπρις· ἄγν]αμπτον γὰρ [ἔχει] ν̣όημμα
[καὶ τέ]λει κούφως τ[ό κε πο]ι νοήσῃ̣
[Ὤς] μ̣ε̣ νῦν Ἀνακτορί[ας ὀ]νεμναί-
[σ' οὐ] π̣αρ̣εοίσας.

[Τᾶ]ς ‹κ›ε βολλοίμαν ἔρ̣ατόν τε βᾶμα
Κ̣ἀμάρυ‹χ›μα λάμπρον ἴδην προσώπω
Ἢ̣ τὰ Λύδ̣ων ἄρματα κἀν ὄπλοισι
[πεσδομ]άχεντας

(b)

[Ὄλβιον] μὲν οὐ δύνατον γένεσθαι
[πάμπ]α̣ν ἀνθρώπ[οις, π]εδέχην δ' ἄρασθαι
[ἔστιν ἔσλων μοῖραν·] ἔγω δ' ἔμ' αὔτᾳ
Τοῦτο σύνοιδα.

[Στρωφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

. . . γένεσθαι
Ο[      ] . . . βὰ̣ς̣ ἐπ' ἄκ̣ρας
Τ̣α[      ]ν χ[ί]ον'· ἀ̣ δ̣ὲ̣ πόλλα
Πρὸς [

Ὠς δ[      ]ω̣ν ἀπέ̣χθ̣ην
Τω̣[      ] . δύ̤ν̤ατ', ὄττινας γὰρ
Εὖ θέω, κῆνοί με μάλιστα σίννον-
τ' ἐξ ἀδοκή[τω.]


十七:我对美丽的(13/9/18 12:39译的)

我对美丽的 你们的意见
永远都无法改变。


十八:因为你自己也曾是温柔的小女

「埃德蒙德斯」的版本
[–u] καὶ γὰρ [οὖδε ἄεικες ἦσκεν
αἴ τ]ι̣ν̣ε̣ς̣ μέμ̣[φοντό σ' ἄ μοι προσῆλθες
ἢ] ζ̣αλέξᾱ, κα[ἴστισι μὴ πρόσηκεν
ἄ]δ̣ρα χαρίσσᾱ̣·

[σ]τ̣είχομεν γὰρ [πάτοσ'· ἔγω δὲ φῶμεν
κα]ὶ̣ σὺ τοῦτ'· Ἀλλ' [ἦ δύνατο βρότοισι
πα]ρ̣[θ]ένοις ἄπ[εμμεν ἔκας γυναίκων
αἴς κ]εν ἔχοιε̣ν̣;

正确的版本
. . . . . . . . . .
. . . . . ]λ̣αιγ̣[. . . . .
. . . . . ]ν̣οσ[. . . . .
– ^ ^ – ]σι·[. . . . . 4

ἦσθ]α καὶ γὰρ δ̣ὴ σὺ πάϊς ποτ[’ ἄβρα,
εἰσ]ί̣κ̣ης μέλπεσθ’, ἄγι, ταῦτα [πάντα,
καὶ] ζάλεξαι, κἄμμ’ ἀπὺ τῶδε κ[ῆρος
ἄ]δρα χάρισσαι· 8

[σ]τείχομεν γὰρ ἐς γάμον· εὖ δέ [γ’ οἶσθα
κα]ὶ σὺ τοῦτ’, ἀλλ’ ὄττι τάχιστά [σ’ ἔστι
πα]ρ̣[θ]ένοις ἄπ[π]εμπε, θέοι [. . . . .
. . κ]εν ἔχοιεν· 12

[οὐ γὰρ ἔστ’] ὄδος̣ μ[έ]γαν εἰς Ὄλ[υμπον
κἄμμιν ἀ]νθρω[ποισιν ἀν]ọικτ[’ ἔοισα
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 16

意大利语文选的版本
. . . . . . . . . .
. . . . . ]καιπ[. . . . .
. . . . . ] . [.] . [.]ν̣οσ[. . . . .
– ^ ^ – ]σι·[. . . . . 4

ἦσθ]α καὶ γὰρ δὴ σὺ̣ πάϊς ποτ' [ἄβρα
κἀφ]ί̣λ̣ης μέλπεσθ' ἄγι ταῦτα [πάντα
σοὶ] ζ̣ἄλεξαι κἄ̣μμ' ἀπὺ τῶδε κ[ῆρος
ἄ]δρα χάρισσαι·

σ]τείχομεν γὰρ ἐς γάμον· εὖ δέ [δέρκῃ
κα]ὶ σὺ τοῦτ'· ἀλλ' ὄττι τάχιστ̣ά [παίσαις
πα]ρ[θ]ένοις ἄπ[π]εμπε, θέοι [δ' ἄτιμον
μηδὲ]ν ἔ̣̣χοιεν̣

ἀστίβης] ὄ̣δος μ[έ]γαν εἰς Ὄλ̣[υμπον
ἀ]νθρώ[πῳ ]αίκ . [
[................
................]


十九:为了朋友的牺牲

我的版本
Σοὶ δ' ἔγω λεύκας ἐπὶ βῶμον αἶγος
[Τέκνον ἐς μὲν ἄξ’ ἐπὶ θῦμα τωὔτω],
κἀπιλείψω τοι…

Edmonds的版本
Σοὶ δ' ἔγω λεύκας ἐπὶ βῶμον αἶγος
[Πίονα καύσω,]

κἀπλείψω τοι...


二十:你们为我不是什么

οὔ τί μοι ὔμμες二十一:只要你们要这样

ἆς θέλετ’ ὔμμες关于老年

二十二:我奶里如果还有一点乳

埃德蒙德斯的版本
[Αἰ δέ μοι γάλακτο]ς ἐπ̣ά̣β̣ολ’ ἦσ̣[κε
τωὔθατ’ ἢ παίδω]ν δόλοφυν [ποήσ]ε̣ι̣
[ἀρμένα, τότ’ οὐ] τρομέροις πρ[ὸς ἄ]λλα
[λέκτρα κε πόσσι 4

ἠρχόμαν· νῦν δὲ] χρόα γῆρας ἤδη
[μυρίαν ἄμμον ῤύτι]ν ἀμφιβάσκει,
[κωὐ πρὸς ἄμμ’ Ἔρο]ς̣ π̣έ̣τ̣αται διώκων
[ἀλγεσίδωρος. 8

. . . . . ] τᾶς ἀγαύας
. . . . . ]μ̣α· λάβοισα
[δ’ ἀδύφωμον πᾶκτιν] ἄ̣εισον ἄμμι
[τὰν ἰόκολπον 12

. . . . . ἔ]ρων μάλιστα
. . . . . ] ἆς π[λ]ά̣ναται̣
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 16

意大利语文选的版本
] . ἐπάβολησ[
]αν δ' ὄλοφυν [. . . .]ε
] τρομέροις π . [. .] ἄ̣λλα
] 4

πάντα μοι κάρφει] χρόα γῆρας ἤδη
[κὠνία x– νόο]ν ἀμφιβάσκει
[κἄμεθεν πόθο]ς πέταται διώκων
[ἀλγε]σ̣ί[δωρος·

]τας ἀγαύας
]εα· λάβοισα
[δ' ἀδύφωνον πᾶκτιν] εισον ἄμμι
[τὰν ἰόκολπον.

μακά]ρων μά̣λ̣ιστα
ἐπὶ γ]ᾶς π[λά]ναται̣
[................
................]


二十三:对温和的女人

没有 2.D.xvi 的版本

Αἶσ’ ἔγων ἔφ]αν· “ Ἄγα[ναι γύναικες,
οἶα μ]εμνάσεσθ’ ἄ̣[ϊ μέχρι γήρᾱς,
κ]αί γ’ ἂρ ἄμμες ἐν νεό̣[τατι λάμπρᾳ
ταῦτ’ ἐ]π̣όημ̣μεν· 4

[ἄγνα μ]ὲν γὰρ καὶ κά[λα πόλλ’ ἐν αὔτᾳ
δράσα]μεν, πόλι̣[ν δ’ ἀπυλιμπανοίσᾱν
σφῶϊν] ὀ[ξ]είαις δ̣[άκεν ἴμμερός μοι
θῦμον ἄσαισι”]. 8

和 2.D.xvi 号分段结合的版本

Αἶσ' ἔγων ἔ]φα̤ν· ἄγα[ναι γύναικες,
Ο][α μ]εμνάσεσθ' ἄ̤[ϊ μέχρι γῆρας,
κ]αὶ γ̣ὰρ ἄμμες ἐν νεό̣[τατι λάμπρᾳ
Ταῦ̣τ' πόημ̣μεν.

Πό̣λ̣λ̣α̤ [μ]ὲν γὰρ γαὶ κά[λα κἄγν' ἐν αὔτᾳ
[Ἐκ]πο̣νήσ[α]μεν· πόλι[ν αὖ λιποίσαις
῎Υ]μμε̤ ὀ[ξ]είαις δ[άκε μοι βλεποίσᾳ
Θ]ῦμ[ο]ν [σαισι

Ἴμμερος.


另外的

二十四:星星和月亮

Ἄστερες μὲν ἀμφὶ κάλαν σελάνναν
Αἶψ’ ἀπυκρύπτοισι φάεννον εἶδος,
Ὂποτα πλήθοισα μάλιστα λάμπησ’
ἀργυρία γᾶν.二十五:关于缪思女神

Αἴ με τιμίαν ἐπόησαν ἔργα
Tὰ σφὰ δοῖσαι.


二十六:对啊佛洛狄特

Ἤ σε Κύπρος ἢ Πάφος ἢ Πάνορμος.二十七:给朋友会这样唱

Ἐκδοκὴ αʹ
‹–u–x–› Τάδε νῦν ἐταίραις
Tαῖς ἔμαισι τέρπνα κάλως ἀείσω.

Ἐκδοκὴ βʹ
Τάδε νῦν ἐταίραις
Tαῖς ἔμαις τέρποισα κάλως ἀείσω.

Ἐκδοκὴ γʹ
Τάδε νῦν ἐταίραις
Tαῖς ἔμαις τέρποντα κάλως ἀείσω.二十八:给这些女朋友们

我的版本
Tαῖσδε ταῖς ἔμαις ἐτάραισι καὶ σαῖς

Edmonds的版本
Τοῖς ἐδαίροις τοίσδεσ' ἔμοις τε καὶ σοῖς二十九:关于伤口

καὶ οἱ Αἰολεῖς σταλαγμὸν τὴν ὀδύνην λέγουσιν·

第一版
‹–u–x–› κατ' ἔμον στάλαγμον
Τὸν δ ἐπιπλάζοντ’ ἄνεμοι φέροιεν
καὶ μελέδωναι.

第二版
‹–u–x–› κατ' ἔμον στάλαγμον·
Τὸν δ ἐπιπλάζοντες ἔμοι φέροιεν
καὶ μελεδώναις.

「窝儿吞」的版本
‹–u–x–› κατ' ἔμον στάλαγμον·
Τὸν δ ἐπιπλάζοντες ἄμοι φέροιεν
καὶ μελεδώναις.

ἀποστάζουσι γὰρ καὶ ῥέουσιν.三十:凉鞋

‹–u–x–uu–› Πόδας δέ
ποίκιλος μάσλης ἐκάλυπτε, Λύδι-
ον κάλον ἔργον.三十一:一首结婚的歌

Edmonds的版本
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
νὺ‹ξ› . [...] . [....]

πάρθενοι δ[ὲ ταίσδεσι πρὸς θύραισι]
παννυχίσδομ̣[εν, πολύολβε γάμβρε,]
σὰν ἀείδοι[σαι φιλότατα καὶ νύμ-]
φας ἰοκόλπω

ἀλλ' ἐγέρθ‹ε›[ις εὖτ' ἐπίησιν αὔως]
στεῖχε, σοὶς [δ' ἄγοι πόδας αὖτος Ἔρμας]
ἤπερ ὄσσον ἄ[μμορος ἔσσε' ὄσσον]
ὔπνον [ἴ]δωμε̣[ν].

正确的版本
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
νύκτ[. . . ]. [ ]

πάρθενοι δ[ὲ ταίσδεσι πρὸς θύραισιν]
παννυχίσδοι[σ]α̣̣ι[, πολύολβε γάμβρε,]
σὰν ἀείδοιε̣ν φ[ιλότατα καὶ νύμ-]
φας ἰοκόλπω.

ἀλλ᾽ ἐγέρθε̣ı̣ς, ἠϊθ[έοις ἐταίροις]
στεῖχε σοὶς ὐμάλικ̣[ας, ὠς ἐλάσσω]
ἤπερ ὄσσον ἀ λιγ̣ύφω̣[νος ὄρνις]
ὔπνον [ἴ]δωμ̣εν.

意大利语文选的版本
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
νύκτ[. . . ]. [ ]

πάρθενοι δ[ὲ –uu–u–x]
παννυχίσδοι[σ]α̣̣ι[, uu–u–x]
σὰν ἀείδοισ[ι]ν φ[ιλότατα καὶ νύμ-]
φας ἰοκόλπω.

ἀλλ᾽ ἐγέρθε̣ı̣ς, ἠϊθ[έοις καλέσσαις]
στεῖχε σοὶς ὐμάλικ̣[ας, ὠς ἐλάσσω]
ἤπερ ὄσσον ἀ λιγ̣ύφω̣[νος ἄμμες]
ὔπνον [ἴ]δωμ̣εν.三十二:关于鸽子

ταῖσι ‹δὴ› ψῦχρος μὲν ἔγεντ' ὀ θῦμος,
πὰρ δ᾽ ἴεισι τὰ πτέρα [–u–x]三十三:关于爱情

καὶ ποθήω καὶ μάομαι u–x三十四:短时以前

Ἀρτίως ‹μ'› ἀ χρυσοπέδιλος Αὔως三十五:那个人在自己的看来

φαίνεται Ϝοι κῆνος . . . . . . . . . .三十六:可怜的「阿多尼斯」

ὦ τὸν Ἄδ‹ω›νιν三十七:你烤我们

ὄπταις ἄμμε.三十八:讲么个

]θ̣ε θῦμ̣ον
]μι πάμπ̣αν
] δύναμαι·
]

] ἆς κεν ἦ μοι
]ς̣ ἀντιλάμπην
κά]λον πρόσωπον
]

] . γχροΐσθεις
] .́ [ . . ]ρ̣ος̣̣三十九:他接受黑色的东西

κ]αδδέκεται μέλαινα̣[
πόλλ]ων̤ ἀχέων̣ ἐπαύσθη[
Ἀ]̣τρεΐδαι τε̤λ̤έ̣σ̣θη̤[ν
]第一集团的结束


第二集团:阿尔卡埃乌斯诗体

四十:我想对你说某事

εἰπόντος τοῦ Ἀλκαίου·
θέλω τί τ’ εἴπην, ἀλλά με κωλύει
αἴδως.
[ἀντιέλεξεν ἡ Σαπφώ·]
αἰ δ᾽ ἦχες ἔσλων ἴμερον ἢ κάλων,
καὶ μή τί τ’ εἴπην γλῶσσ’ ἐκύκα κάκον,
αἴδως κέ σ‹’› οὐ κ‹ατ›ῆχεν ὄππατ’,
ἀλλ’ ἔλεγες περὶ τῶ δικαίω.四十一:请你站在我前面

Καὶ ἡ Σαπφὼ δὲ πρὸς τὸν ὑπερβάλλοντος θαυμαζόμενον τὴν μορφὴν καὶ καλὸν εἶναι νομιζόμενόν φησι·

我的版本
[Σὺ] στᾶθι ‹τυίδε› κἄντα ‹ἐμοῦ›, φίλος,
καὶ τὰν ἐπ' ὄσσοις ὀμπέτασον χάριν.

Edmonds的版本
[Ὄ]σταθι κἄντα ‹θᾶ με φίλαν› φίλος,
καὶ τὰν ἐπ' ὄσσοις ὀμπέτασον χάριν.


四十二:死亡是不好的事 (Bergk 81)

我的版本
x– Ἀποθναίσκην κάκον· οἰ θέοι
Οὔτω κεκρίκαισιν γὰρ αὖ· θναί-
σκον κε γὰρ αἰ κάλον ἦν u–x

Edmonds的版本
Τὸ θναίσκην κάκον· οἰ θέοι γὰρ οὔτω
Κεκρίκαισι· θάνον κε γὰρ.四十三:它们来害怕

Ἔπταζον ὠς ὄρνιθες ὦκυν
αἴετον ἐξαπίνας φάνεντα


第二集团的结束


第三集团:单纯
和扩大的「顾虑滚」诗线

单纯的

四十四:你比「给落」更爱孩(13/9/18 14:00译的)

Γέλλως παιδοφιλωτέρα.

ἐπὶ τῶν ἀώρως τελευτησάντων, ἤτοι ἐπὶ τῶν φιλοτέκνων μέν,
τροφῇ δὲ διαφθειρόντων αὐτά. Γελλὼ γάρ τις ἦν παρθένος,
καὶ ἐπειδὴ ἀώρως ἐτελεύτησε, φασὶν οἱ Λέσβιοι αὐτῆς
τὸ φάντασμα ἐπιφοιτᾶν ἐπὶ τὰ παιδία, καὶ τοὺς
τῶν ἀώρων θανάτους αὐτῇ ἀνατιθέασι. Μέμνηται ταύτης Σαπφώ.
四十五:关于花环的编织(13/9/18 14:06译的)

比较年轻和爱上的人习惯编织花环:
参考古代编织花环的风俗。莎浮:


‹因›自己年轻时候
‹也曾›编织些花环。

四十六:对七弦琴(13/9/18 14:07译的)

啊神圣的七弦琴,
请现在对我说话。


四十七:因你是我的朋友(13/9/18 14:10译的)

因你是我的朋友,
请选更年轻新娘:
一定不会嫁给你,
因我已比较老的。


四十八:比喇叭水仙柔软(13/9/18 14:12译的)

比喇叭水仙柔软四十九· Γέλαν

Γέλαν δ' ἀθάνατοι θέοι单个长短短扩大的

五十:对「阿提斯」

Ἔρος δηὖτέ μ’ ὀ λυσιμέλης δόνει
γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον,
Ἄτθι, σοὶ δ᾽ ἔμεθεν μὲν ἀπήχθετο
φροντίσδην, ἐπὶ δ’ Ἀνδρομέδαν πότῃ.


两个长短短扩大的

五十一:对「阿提斯」再次

多人的版本
Ἠράμαν μὲν ἔγω σέθεν, Ἄτθι, πάλαι πότα.
[ἆς ἔμ' ἀνθεμόεσσ' ἔτι παρθενία, σὺ δὲ]
Σμίκρα μοι πάϊς ἔμμεν ἐφαίνεο κἄχαρις.

(第二行被埃德蒙德斯加上了。)

瘦高的版本
(a)

ἠράμαν μὲν ἔγω σέθεν, ἄ τε πάλαι ποτά


(b)

「马克西姆斯」的版本的修正版

Σμίκρα μοι πάϊς ἔμμεναι
ἔτι φαίνεο κἄχαρις

这里的版本

Σμίκρα μοι πάϊς ἔμμεναι
φαίνῃ κἄχαρις –ux


五十二:爱情震动了我心(13/9/18 14:20译的)

Campbell的版本
                 爱情震动了‹我›心
就像风 下山去 就震动每个橡木。

Edmonds的版本
Ἔμοι δ' ὠς ἄνεμος κατάρης δρύσιν ἐμπέτων
ἐτίναξεν Ἔρως φρένας.


五十三:你来了,好做的

第一版本(13/9/18 14:24译的)
你来了,好做的,因为我真渴望你,
你就来 被欲望 燃烧的我心冷却;
就祝你 全生活 享用很多好事情。

第二版本(13/9/18 14:26译的)
你来了,好做的,因为我真渴望你,
你就来 被欲望 燃烧的我心冷却;
就祝你 来多久 我们两个人隔离
这样久 来享用 好事情。。。

「埃德蒙德斯」的版本
Ἦλθες· κεὖ ἐποίησας· ἔγω δέ σε
μαόμαν, ὂν δ' ἔφλαξας ἔμαν φρένα
καυομέναν πόθῳ· χαῖρ' ἄμμι, ‹χαῖρε›
πόλλα καὶ ϝισάρῑθμα τόσῳ χρόνῳ
ἀλλάλαν ἀπελείφθημεν. –u-


五十四:不知道要什么(13/9/18 14:28译的)

不知道 要什么:我有两种的思想。


五十五:碰到天空(13/9/18 14:29译的)

我的版本
因不想 能够用 我双臂碰到天空。

Edmonds的版本
Ψαύην δ' οὐ δοκίμωμ' ὀράνω͜ ‹ἔσσα› δ‹ι›πάχεα.五十六:枕头

[xx–uu–u] ἔγω δ' ἐπὶ μαλθάκαν
τύλαν ‹κα›σπολέω μέλε'. [–uu–ux]五十七:枕头再次

Ἐκδοκὴ ἡ ἐμὴ
x κὰ‹μ› μέν τε τύλα‹ν ἄρα› κασπολέω ux

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ
Κα‹ίνα›ν μέν τε τύλαν κα‹τὰ› σὰ σπολέ‹ω μέλε›͜α.


五十八:永远都还是处女

.. ]σανορεσ . . [
Φοίβῳ χρυσοκό]μᾳ, τὸν ἔτικτε Κόω κ[όρα
μίγεισ’ εὐρυβίᾳ Κρ]ονίδᾳ μεγαλωνύμῳ
[ Ἄρτεμις δὲ θέων] μέγαν ὄρκον ἐπώμοσε·
5 «[νὴ τὰν σὰν κεφά]λαν, ἀϊπάρθενος ἔσσομαι
[ἄδμης οἰοπό]λων ὀρέων κορύφαισ᾽ ἔπι
[θηρεύοισ’· ἄγι καὶ τά]δε νεῦσον ἔμαν χάριν».
[ὢς εἶπ’· αὐτὰρ ἔνευ]σε θέων μακάρων πάτηρ,
[πάρθενον δ’ ἐλαφάβ]ολον ἀγροτέραν θέοι
10 [ἄνθρωποί τε κάλε]ισιν ἐπωνύμιον μέγα.
[κήνᾳ λυσιμέλης] Ἔρος οὐδάμα πίλναται·
] . [ . ] . . . . α̣φόβε[ . . ] .́ .ω·


五十九:因为白天快要来

. . . . . . . . . . . . . ]ν̣
. . . . . . . . . . . . . ]
. . . . . . . . . . ]λ̣ε γὰ̣ρ̣
. . . . . . . . . . ] κάλος
5. . . . . ] ̣’ ἄ̣καλα κλόνει
. . . . . ] κάματος φρένα
. . . . . ]ε̣ κ̣ατισδανε[ι]
. . . . . ] ἀ̣λλ’ ἄγιτ’, ὦ φίλα̣ı̣,
ἀοίδας ἀπυλήξομεν], ἄ̣γ̣χ̣ı̣ γὰρ ἀμέρα.


六十:「和克托」和「暗度罗马卡」

Κυπρο  ̣[         22-24 letters    ]αι  ̣
Κᾶρυξ ἦ̣λ̣θ̣[ε] θ̣ό[ων δυνάμι μ]ε̣λ̣[έων ἔ]θ̣εις
Ἴδαος τάδε κα[ῖν]α [φόρ]εις̣ τ̣άχυ̣ς̣ ἄγγ̣ε̣λος
«[Eἶς ἢ πλείονες ἂπ στίχοι εἶσι, τελεύταος
Τούτων ἐν δὲ τελεύτᾳ ἴσως ἔχεν      Ἰλίω]
Τᾶς τ᾽ ἄλλας Ἀσίας [τά]δ̣᾽ ἔσ̤αν κλέος̣ ἄφθιτον·
Ἔκτωρ κ‹ο›ἰ συν̣έται̣ρ[ο]ι̣ ἄ̣γοισ᾽ ἐλικώπιδ̣α̣
Θήβας ἐξ ἰέρας Πλακίας τ᾽ ἀπ᾽ [ἀϊ]‹ν›νάω
Ἄβραν Ἀνδρομάχαν ἐνὶ ν̣αῦσιν̣ ἐπ’ ἄλ̣μ̣υρ̣ον
Πόντο̣ν̣· πόλλα δ̣᾽ [ἐλί]γ̣ματα χρ̣ύσια κἄμματα
Πορφύρ[α κά]λα τ’ αὖ τ[ρό]ν̤α̣, πο̣ί̣κ̣ιλ᾽ ἀθύρματα,
Ἀργύρ[α τ᾽] ἀνάριθμα ποτήρια κἀλέφαις.
Ὤς εἲπ̣’· ὀτραλέως δ’ ἀνό̣ρουσε̣ π̤άτ̣[ηρ] φίλος·
Φάμα δ’ ἦ̤λ̤θε κατὰ πτ̣ό̣λιν εὐρύ̣χ[ορο]ν φίλοις·
Ατικ’ Ἰλίαδαι σατίναι[ς] ὐπ’ ἐϋ̣τρόχοι̣ς
Ἆγ̣[ο]ν αἰμονίοις̣· ἐπ[έ]β̤αινε̣ δ παῖς ὄχλος
Γ̣υνάι̣κ̣ων τ’ ἄμα π[αρ]θ̤ενί̣κ̣α̣ν τ̣’ ἀ[παλ]οσ̣φ̣ύρω‹ν›·
Χῶρις δ’ αὖ Περάμοιο θύγ̣[α]τρ̤ες [ἐπήϊσαν]
Ἴππ̣[οις] δ̣’ νδρες ὔπαγο‹ν› ὐ̣π’ ἄ̣ρ[ματα, σὺν δ’ ἴσαν]
Π[άντ]ες ‹ἀ›ί̣[θ]εοι· μεγάλω[σ]τ̣ι δ̤’ [ἴεν μέγας]
Δ[ᾶμος], κἀν̣ιόχοι φ[αλάροισι κεκαδμέναις]
Π̣[ώλοις ἔ]ξαγο[ν ἐκ πόλεως τότα τᾶς φίλας.
Στίχοις τυίδε λέγοισιν ἀπέμμεν ἄπαντες αὖ.
[Ὄτα δεῦτ’ ὀχέων ἐπέβαν ἴ]κελοι θέοι[ς
[Ἔκτωρ Ἀνδρομάχα τ’, ὄλοι] ἄγνον ἀόλ̣[λεες]
ρ̣μα‹ν›α̤[ι τότα Τρῶες ἔβαι]νον ἐς Ἴλιο[ν],
Αὖ̣λος δ’ ἀ̣δ̣υ̤[μ]έ̣λη[ς κίθαρίς] τ’ ὀνεμ‹ε›ί‹χ›νυ[το]
Καὶ ψ[ό]φο[ς κ]ροτάλ[ων, λίγε]ως δ’ ἄρα πάρ̣[θενοι]
Ἄειδον μέλος ἄγν[ον, ἴκα]νε δ’ ἐς̣ αἴ[θερα]
Ἄχω θεσπε̣σί̣[α], γέλ̤[ος
Πάντᾳ δ’ ἦς κὰτ ὄδο[ις
Κράτηρες φίαλα̣ι̣ ρ̤ο[  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣δ̣ε̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[
Μύρρα καὶ κασία λίβανό[ς] τ’ ὀνε̣δ̣έχνυτο.̣
Γύναικες δ’ ὀλό̤λυσδ[ο]ν̣ ὄ̣σαι προγενέστερα[ι],
Πάντες δ’ ἄνδρες ἐ̣πήρατον ἴαχον ὄρθιον
Πάον’ ὀνκαλέοντες ἐκάβολον εὐλὐραν,
῎Υμνην δ' Ἔκτορα κἈνδρομάχαν θεοίκελο[ις
Δευτέρῳ τῷ ἔγω λέγον· «Ἂπ στίχοι εἶσι τυίδ’»,
Ἴσως Σάπφικον ἄλλο πόημα ποτῆρχε κῆ.

六十一:因好看的人

Campbell的版本
ὀ μὲν γὰρ κάλος ὄσσον ἴδην πέλεται ‹κάλος›,
ὀ δὲ κἄγαθος αὔτικα καὶ κάλος ἔσ‹σε›ται.

Edmonds的版本
Ὀ μὲν γὰρ κάλος ‹εἲς κάλος› ὄσσον ἴδην πέλει,
ὀ δὲ κἄγαθος αὔτικα καὶ κάλος ἔσ‹σε›ται.


六十二:别吹牛(13/9/18 14:34译的)

但请你 别吹牛 因你有一个指环


六十三:人会记得(13/9/18 14:36译的)

对你说:后来也 一定有人记得我。


六十四:在我心里没什么

Bergk的版本
Ἄλλαν μή ‹τι› κ‹ατ’› ἀμ‹μ›ετέραν φρένα

我的版本
Ἄλλαν μὴ κἀμ‹μ›ετέραν φρένα

我胆大的版本
Ἄλλαν μὴ κάμ‹π›τε στέραν φρένα

Edmonds的版本
Ἄλλα, μὴ κάμ‹π›τε στέραν φρένα六十五:不要蜜不要蜜蜂。

Μήτε μοι μέλι μήτε μέλισσαις.

ἐπὶ τῶν μὴ βουλομένων παθεῖν τι ἀγαθὸν μετὰ ἀπευκτοῦ.六十六:比金更金色的

πόλυ πάκτιδος ἀδυμελεστέρα,
. . . . . . . . . . . . . . . .
χρύσω χρυσοτέρα.单个长短短长扩大的
(小斯克里行)

六十七:我曾跳

我的版本
Ἄβρα δηὖτε παχή‹ᾳ› σπ‹ό›λᾳ ἀλλόμαν.

「埃德蒙德斯」的版本
Ἄβρα δηὖτ' ἐπ' ἄγχ' ἆς πάλαι ἀλλόμαν.

safopoemas的版本
Ἄβρα‹ι,› δηὖτε ‹τ›άχ‹εω›ς, πάλαι ἀλλόμαν.六十八:关于「勒达」(13/9/18 14:45译的)

我的版本
有人来说 「勒达」曾经有找到
风信子花 全躲藏的一个蛋。


「埃德蒙德斯」的版本
Φαῖσι δή ποτα Λήδαν ὐακίνθινον
πεπυκάδμενον ὤϊον
εὔρην六十九:爱情我的仆人(26/6/19 13:39译的)

有一次「阿佛洛狄特」跟「萨夫」在歌里说:

[啊萨夫,]你  跟爱情,我的仆人。七十:我将看到我故乡

xx Αἰνοπάθην πάτριδ' ἐπόψομαι七十一:哦太阳

Ἀλλ' ὀ πάντ' ἐπόρεις Ἀέλιε ux两个长短短长扩大的)
(=”greater asclepiads“)

七十二:关于爱情

有人说「莎浮」第一次提起了χλαμύς(一种斗篷)
当关于爱情说了:


(我见到)他 从天空上 穿着斗篷下地去。


七十三:对「卡里忒斯」

‹Β›ροδοπ‹ά›χεες ἄγναι Χάριτες, δεῦτε Δίος κόραι.七十四:「诶落」

Ἤρων ἐξεδίδαξ᾽ ἐ‹γ› Γυάρων τὰν ‹τ›ανυ‹σί›δρομον.七十五:我觉得没一个人(13/9/18 14:55译的)

我觉得没 一个人会 看到太阳的光明
而且还来 这么明智,无论在什么时候。七十六:对没受过教育的一个女人

Κατθάνοισα δὲ κείσῃ ͜οὐδέ ποτα μναμοσύνα σέθεν
ἔσσετ᾿ οὐδέ πόθα ͜‹εἰς› ὔστερον· οὐ γὰρ πεδέχῃς βρόδων
τὼν ἐκ Πιερίας, ἀλλ᾿ ἀφάνης κἀν Ἀίδα δόμῳ
φοιτάσῃς πεδ᾿ ἀμαύρων νεκύων ἐκπεποταμένα.


七十七:对「安德罗咩大」的捉弄

Τίς ‹σοι› δ' ἀγροΐωτις ‹θαλύει νῦν› νόον, ‹ὄττα δὴ›
Στόλαν ἀγροΐωτιν ‹περιβαίνει τοι› ἐπεμμένα,
Οὐκ ἐπισταμένα τὰ βράκε' ἔλκην ἐπὶ τῶν σφύρων?七十八:「阿瑞斯」说

Ὀ δ' Ἄρευς φαῖσί κεν Ἄφαιστον ἄγην βίᾳ七十九:「阿的咩头」的故事

Ἀπὸ δὲ τοῦ ῥηθέντος Ἀδμήτου σκόλιόν τι ἐν Ἀθήναις ἦν ᾀδόμενον,
ὡς καὶ Παυσανίας φησὶν ἐν τῷ οἰκείῳ λεξικῷ, λέγων ὡς
οἱ μὲν Ἀλκαίου, οἱ δὲ Σαπφοῦς, οἱ δε Πραξίλλης τῆς Σικνωνίας.
Ἀρχὴ δὲ τοῦ μέλους αὕτη·


Ἀδμήτω λόγον, ὦ 'ταῖρε, μάθων τοὶς ἀγάθοις φίλη,
τῶν δειλῶν δ' ἀπέχου.八十:我有简单的心(13/9/18 15:01译的)

。。。 但我不是 在愤怒刻毒的人,
但我却有 简单的心。 。。。


更富大的扩大

八十一:手巾

Σαπφὼ δ' ὅταν λέγῃ ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν μελῶν πρὸς τὴν Ἀφροδίτην·

我的版本
Χε‹ρ›ρόμακτρα δὲ κὰ‹κ κ›ό‹μα›ν,
Πορφύρα κατα‹ρ›ταμένα, τὰ Τῖμας

Ἔς ‹τ›' ἔπεμψ’ ἀπὺ Φωκάας,
Δῶρα τίμια κὰ‹κ κ›ό‹μα›ν.

Campbell的版本
Χε‹ρ›ρόμακτρα δὲ κὰ‹κ κ›ό‹μα›ν,
Πορφύρα καταΰτμενα,
Τά τ‹ο›ι Μ‹ν›ᾶσις ἔπεμψ’ ἀπὺ Φωκάας,

Δῶρα τίμια κὰ‹κ κ›ό‹μα›ν.

「埃德蒙德斯」的版本
[Νύκτι τᾷδε σύ μ' εἴσαο,
Ὦ χρυσόστεφαν' Ἀφροδίτ'
Ὄναρ ἀθαάτω τέω πλέκοισα

Κρᾶτος ἀμβροσίαν κόμαν,]
Χε‹ρ›ρόμακτρα δὲ κὰγ γ‹έ›ν‹υω›ν,
Πορφύρα κατα‹ρ›ταμένα, τὰ Τῖμας

Ἔς ‹τ›' ἔπεμψ’ ἀπὺ Φωκάας,
Δῶρα τίμια κὰγ γ‹έ›ν‹υω›ν.

意大利语文选的版本
Χε‹ρ›ρόμακτρα δὲ †καγγόνων†,
Πορφύρα κὰτ ἀΰτμενα,
Τά τ‹ο›ι Μ‹ν›ᾶσις ἔπεμψ’ ἀπὺ Φωκάας,

Δῶρα τίμια ‹Μ›αόνων.

κόσμον λέγει κεφαλῆς τὰ χειρόμακτρα, ὡς καὶ ἑκαταῖος δηλοῖ.八十二:就真愿意我曾死(13/9/18 15:54译完的)

我的版本

«[不再见到「阿提斯」,]
就真愿望我曾死»。
他并流 多眼泪 就曾来将我离开,

而且这样对[我]说:
«我们两有受凶事,
莎浮,我 就现在 全不想却离开你»。

我对他这样答应:
«祝你快乐,希望你
记得我:你知道 我有多么心疼你。

若你忘记,我希望
你至少永不忘记
我们两 有一起 度过的好亲事情:

你用堇菜和[玫瑰]
和番红花来编织
[很多的 花环]来 放在[你]的头周围,

你也用[喜爱]的花
编制很多的花圈
为了来 放在你 温柔的头颈周围,

你也有来涂很贵
贴切于王的软膏
涂在你 美丽的 [长头发]涂得[丰厚],

[在]柔软的床垫[上]
在温柔女伴身边
你就来 满足你 对年轻女的欲望,

也没有一座[小山],
没一个寺庙,没有
个[水泉] 我们两 没有一次去到的,

当春[快要来],没有
一个小林被噪声
[来填满:哪儿都有 我们甜蜜]的歌声».

埃德蒙德斯的版本

[Ἄτθιδ' οὔποτ' ἄρ' ὄ]ψ[ομαι,]
τεθνάκην δ' ἀδόλως θέλω.
ἄ με ψισδομένα κατελίππανεν

πόλλα, καὶ τόδ' ἔειπέ μ[οι·]
ᾬμ', ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αμεν·
Ψάπφ', ἦ μάν σ' ἀέκοισ' ἀπυλιππάνω.

τὰν δ' ἔγω τάδ' ἀμειβόμαν·
Χαίροισ' ἔρχεο κἄμεθεν
μέμναισ'· οἶσθα γὰρ ὤς ‹τ'›ἐπεδήπομεν.

αἰ δὲ μὴ͜, ἀλλά σ' ἔγω θέλω
ὄμναισαι τ[ὰ σ]ὺ λάθεαι,
ὄσσ' ἄμμ[ες φίλα] καὶ κάλ' ἐπάσχομεν·

πό[λλοις ἂ στεφάν]οις ἴων
καὶ βρ[όδων γλυ]κίων γ' ὔμοι
κὰπ π[λόκων] πὰρ ἔμοι περεθήκαο,

καὶ πόλλαις ὐπαθύμιδας
πλέκταις ἀμφ' ἀπάλᾳ δέρᾳ
ἀνθέων ἔκ[ατον] πεποημμέναις,

καὶ πόλλῳ ν[έαρο]ν σὺ χρῶ
βρενθείω πρ[οχόῳ μύρ]ω
ἐξαλείψαο κα[ὶ βασιληΐω,]

καὶ στρώμν[ας ἔπι κημένα]
ἀπάλαν πὰν [ὀνηάτων]
ἐξίης πόθο[ν ἤδε πότων γλυκί͜ων]...

意大利语文选的版本
«[xx–uu–ux]
τεθνάκην δ’ ἀ̣δόλως θέ̣λω».
Ἄ με ψισδομένα κατ̤ελί‹μ›πανεν·

πόλλα καὶ τόδ' ἔειπέ [μο]ι·
«ᾮμ' ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αμεν
Ψάπφ' μάν̣ σ̣' ἀέκοι̣σ̣' ἀ̣πυλιμπάνω»

Τὰν δ' ἔγω τάδ' ἀμειβ̣ό̣μαν
«Χαίροισ' ἔρχεο κἄ̣με̣θεν
μέμναισ̤'· οἶσθα γὰρ ὤς ‹σ›ε πεδήπομεν.

Αἰ δὲ μή,͜ λλά σ' ἔγω θέλω
ὄ̣μναισαι – σὺ δὲ δ[ὴ φ]ρασ̣αι –
ὄ̣σσ̣α τέρπ[να τε] καὶ κάλ' ἐ̣πάσχομεν·

πό̤[λλοις γὰρ στεφάν]οις ἴων
καὶ [βρόδων κρ]ο̣κίων τ̣' ὔμοι
κ̣ά̣ρ̣ [σῷ] πὰρ ἔμοι π‹ε›ρεθήκα‹ο›,

καὶ πόλλαις ὐπαθύμιδας
πλέκταις ἀμφ' ἀπάλᾳ δέρᾳ
ἀνθέων ἔ̣+β+[αλες] πεποημμέ̣ναις,

καὶ πάντα χρ[όα σὺ]ν μ̣ύρῳ
βρενθείῳ λ[ιπάρῳ] ῥύ[δο]ν
ἐξαλείψαο κα[ὶ βασ]ιλη̣ΐῳ,

καὶ στρώμν̤[αν ἐ]πὶ μολθάκαν
ἀπάλαν παρ[ὰ Σαρ]δ̣ί̣ων̤
ξίης̣ πόθο̣[ν –u νε]ανίδ̣ων,

κωὔτε τις [γάμος οὔ]τ̣ε τι
ἶρον οὔδ' ὔ[u–u] . .
πλετ' ὄππ̣[ποθεν ἄμ]μες ἀπ̣έσκομεν,

οὔκ ἄλσος . [uu– χ]όρος
[xx– κροτάλων] ψόφος,
[xx–uu–] . . . οίδιαι».


八十二(a):昂贵(15/11/18 00:32译的)

莎浮将昂贵的油和王者软膏的油共同提起说:

昂贵和王者软膏


八十三:某个死亡的欲望支配我

我的版本
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
του[x–uu–u–u–x] 3

ἦρ’ α[– xx–uu–ux]
δηρατ . [uu–ux]
Γογγύλα τ’ [ἔφατ’ “Οὔ τι πᾷ τάδ’ ἔγνως,] 6

ἦ τι σᾶμ’ ἔθε[λες δόμεναι τέαις]
παῖσι;” “Μάλιστ’”· [μειβον· Ἔρ-]
μα‹ι›ς̣ γ’ ἔσηλθ᾽ ἔπο[ρος Δίος· τάδ᾿ αὔτῳ] 9

εἶπ̣ο‹ν›· “ὦ δέσποτ᾽ ἐ[πτατόνω λύρας
ο] μὰ γὰρ μακάραν [θέαν
ο]ὔδεν ἄδομ᾽ ἔπαρθ᾽ ἀγαν [ἐπ᾿ ὄλβῳ,] 12

κατθάνην δ᾽ ἴμερός τις [χει με καὶ]
λωτίνοις δροσόεντας [ὄ-]
χ[θ]οις̣ ἴδην Ἀχερ[οντος –u–x 15

κὰ]δ δ᾽ ἐ‹ς› Ἀ͜ίδα [δόμον βάμεν ἔς τ’ ἴδην
νέκρο]ι‹ς› δε̣ύ̣ομ[αι –ux]
. . μή τι[ς –uu–u–u–x]”. 18

Edmonds的版本
ἦρ' ἀ[
δῆρα τό[
Γογγύλα τ' [ἔφατ'· "Οὔ τι πᾳ τόδ' ἔγνως:]

ἤ τι σᾶμ' ἐθέλ[ης δεικνύναι τέαις]
παῖσι:" "Μάλιστ'", ἀμ[ειβόμαν ἔγω.͜ ἕρ-]
μας γ' εἰσῆλθ'· ἐπὶ [δὲ βλέποισ' ἔγω ϝε]

εἶπον· "Ὦ δέσποτ᾽« ἔπ[παν ἀπωλόμαν·
ο]ὐ μὰ γὰρ μάκαιραν [ἔγω θέαν
ο]ὖδεν ἄδομ' ἔπαρθ' ἄγα[ν ἔτ' ὄλβῳ,]

κατθάνην δ' ἴμμερός τις ἄ[γρεσέ με·]
λῶ στᾶσ' εἰς δροσόεντ' ἄγ[ρον σέ μ' οἶ]
Ἀτρῄδαν Ἀγαμ[έμνον' ἄγαγες πρὶν

πά]ν τε ταἴρη[τον ἄνθος Ἀχαιΐων.
χ]ρῆ δὲ τοῦτ' [ἀπυλιππάνην με φαῦ-
ο]ς, ἄτις ὀ[

意大利语文选的版本
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
γ̣ου[x–uu–u–u–x] 3

ἦρ’ α[– xx–uu–ux]
δηρατο[uu–ux]
Γογγύλα σ[uu–u–u–x 6

ἦ τι σᾶμ’ ἔθεσ̣[πισδε u–ux
παῖσι μάλιστα γ[–u Ἔρ-]
μα‹ι›ς̣ γ’ ἔσηλθ᾽ ἔπ . [–u–u–x] 9

εἶπ̣ο‹ν›· “ὦ δέσποτ᾽ ἔπτ[ακον οὐδαμῶς
ο] μὰ γὰρ μάκαιραν [ἔγωγ'
ο]ὔδεν ἄδομ᾽ ἔπαρθ᾽ ἀγα[ν ἄσαισι,] 12

κατθάνην δ᾽ ἴμερός τις [ἔχει με καὶ]
λωτίνοις δροσόεντας [ὄ-]
χ[θ]οις̣ ἴδην Ἀχερ[οισίοις u–x 15

.] . . δε‹σ›αιδ' . [u–uu–ux
.] . . δε̣τ̣ο . [xx–uu–ux]
. [.] μητισ[–uu–u–u–x]”. 18


八十四:对「阿提斯」

[Ἄτθι, σοὶ κἄμ’ Ἀνακτορία φίλα
πηλόροισ' ἐνὶ] Σάρδ̤ε[σιν
ναίει, πό]λλα̣κ̣ι τ̣υίδε [νῶν ἔχοισα      3

ὤς πο[τ' ἐ]ζώομεν β̣εβά̣ω̣ς̣ [ἔχεν
σὲ̤ θέᾳ̣ ϝ̣ικ̣έ̣λαν ἀρι-
γνώτᾳ, σᾷ̤ δ̤ μάλιστ̣' ἔχαιρε μόλπᾳ·      6

νῦν δὲ Λύδαισ̣ι̣ν ἐ̤‹μ›πρ̤έ̤πεται γυνα̤ί̣-
κεσσ̤ι̣ν̣ ὤς ποτ' ἀε̣λίω̣
δύντος ἀ βροδοδάκ̤τυλος ‹σελάννα›,      9

πάν̣τα πε‹ρ›ρέχοισ' ἄστρα, φάος δ' ἐπί-
σχει θά̣λασσαν π' ἀλμύραν
ἴσως καὶ πολυανθέμοις ἀρούραι̤ς,      12

ἀ δ' ‹ἐ›έρσα κάλα κέχυται, τεθά-
λαισι δ βρόδα κ̣ἄπαλ' ν-
θρυσκ̣α καὶ μελίλ̣ωτος ἀνθ̣ε̣μ̣ώδης·      15

πόλλα δὲ ζαφο‹ί›ταισ', ἀγάνας̤ πι-
μνάσθεισ' Ἄτθιδος, ἰμέ̤ρῳ
λ̣έπτα̣ν ‹π›οι φρένα̣, κ[ῆ]ρ̣ ἄσᾳ βόρητα̣ι,      18

κῆθι̣ δ̣' ἔ̤λ̤θην ἄμμ' ὄ̤ξ[υ] βόη· τ‹ὰ› δ' οὐ
νῶν γ̤' ἄ[π]υστα νὺξ πολύω̣ς̤
γαρύε̣ι δ[ι'] ἄλος π[όρω]ν τὸ μέσσον.      21

[Ε]ὔ̤μ̤α̤ρ[ες μ]ν̣ ο̣ὐ̣κ̣ ἄμμι θέαι̤σ̣ι̤ μόρ-
φαν ἐπή̤[ρατ]ον ἐξίσω-
σθ̣', ἀι σὺ [καὶ χ]ρ̣ό‹'› ἔχησθ' Ἀ[δ]ωνίδηον,      24

μαλ[      δι' αἴ]θερος
καὶ δ[.]μ̣[      ]ος Ἀφροδίτα
καμ̣ . [      ] νέκταρ ἔχευ' ἀπὺ      27

χρυσί̣ας̣ . [      ]λ̣ο̣ΐ̣α̣
. . . ἀ]π' ἀπούρ[      ] . χέρσ̣ι̣ Π̣εί̣θω
]θ+ . . +η̣σενη      30

] . κις
] . . . . . ν . . αι
] ς τὸ Γεραίσ̤τιο̤ν̤      33

] . ν φίλαι
ἄπ]υ̣σ̣τον οὐδενο[
ἐς ἴ]ερον ἴξο[μ      33


八十五:对「克泪斯」

我的版本
................
................
] . θος ἀ γάρ με γέννα̣[τ' ἔφα ποτά·

σ]φ̣ᾶς ἐπ' ἀλικίας μέγα
κ]όσμ̣ο̣ν αἴ τις ἔχη φόβαι[ς
π̣ορφ̣ύρῳ κατελιξαμέ[να πλόκῳ

ἔ̣μμεναι μάλα τοῦτο δ̣ή 5
λλ' ἀ ξα̣νθοτέρα‹ι›ς ἔχη
τ̣α‹ὶ›ς κόμα‹ι›ς δάϊδος, προ[φανεστέραις

σ]τεφάν̣οισιν ἐπαρτία[ις
ἀν]θέων ἐριθαλέων
μ]ι̣τράναν δ' ἀρτίως κλ[ 10

π]οικίλαν ἀπὺ Σαρδίω[ν
] Μ̣αονίας πόλεις
................

[Στρῶφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

Σοὶ δ' ἔγω, Κλέϊ, ποικίλαν
οὐκ ἔχω πόθεν ἔσσεται
μιτράν‹αν› ἀλλὰ τῷ Μ‹υ›τ‹ι›ληνάῳ

[Στρῶφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

] . [
†παι . απειον† ἔχην πό[λις
αἴ κε̣[ν] ἦ ποικίλας κ . . [

Ταύτας τᾶς Κλεανακτίδα
φύγας ‹λα›ῖ{σ}α πόλῑς ἔχει 5
μνάματ' οἴδε γὰρ αἶνα διέρρυε

意大利语文选的版本
................
................
] . θος ἀ γάρ με γέννα̣[τ' ἔφα ποτά·

σ]φ̣ᾶς ἐπ' ἀλικίας μέγα
κ]όσμ̣ο̣ν αἴ τις ἔχη‹ι› φόβαι[ς]
π̣ορφ̣ύρῳ κατελιξαμέ[να πλόκῳ]

ἔ̣μμεναι μάλα τοῦτο δ̣ή̣ 5
λλ' ἀ ξα̣νθοτέρα‹ι›ς ἔχῃ
τ̣α‹ὶ›ς κόμα‹ι›ς δάϊδος, προ[φέρει πόλυ

σ]τεφάν̣οισιν ἐπαρτία[ν
ἀ]νθέων ἐριθαλέων·
μ]ι̣τράνᾱν δ' ἀρτίως κλ[έος ἴκᾰνε 10

π]οικίλᾱν ἀπὺ Σαρδίω[ν
Εἰ]ς̣ Ἰ̣αονίας πόλεις
................

[Στρῶφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

Σοὶ δ' ἔγω, Κλέϊ, ποικίλαν
οὐκ ἔχω πόθεν ἔσσεται
μιτράν‹αν› ἀλλὰ τῷ Μ‹υ›τ‹ι›ληνάῳ

[Στρῶφαί τινες δύνανται τῇδε ἀπολωλεκέσθαι.]

] . [
†παι . απειον† ἔχην πο . [
αἴ κ' ἔ[χ]η‹ι› ποικιλασκ . . . [

Ταύτα τᾶς Κλεανακτίδα
φύγας ἄ̣λ̣ι‹θ›' {α} ἔχει πόλῑς 5
μνάματ'· οἴδε γὰρ αἶνα διέρρυε


第三集团的结束


第四集团:单纯和扩大的
斐勒克拉忒斯诗行

长短短扩大的

八十六:全夜的

ὄτα πάννυχος ἄσφι κατάγρει八十七:关于夜莺

Ἦρος ἄγγελος ἰμερόφωνος ἀήδων.八十八:就像小孩

Ὠς δὲ πάϊς πεδὰ μάτερα πεπτερύγωμαι.长短短长扩大的

八十九:关于睡眠

Ἄωρος· ἤτοι κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ὦρος μηδὲν πλέον σημαίνοντος· ὦρος γὰρ ὁ ὕπνος. Καλλίμαχος [...] καὶ Σαπφώ, οἶον·

Campbell的版本
Ὀφθάλμοις δὲ μέλαις νύκτος ἄωρος.


Edmonds的版本
Ὀφθάλμοις δὲ μέλαις χύτο νύκτος ἄωρος.

Ἄορος· ἄυπνος Μηθυμναῖοι九十:「阿佛洛狄特」,「阿多尼斯」死亡

κατθνάσκει, Κυθέρη’, ἄβρος Ἄδωνις· τί κε θεῖμεν;
καττύπτεσθε, κόραι, καὶ κατερείκεσθε χίτωνας.


第四集团的结束


第五集团:两个长短短长扩大的
哈节西口拉诗行

对亲人

九十一:对「地卡」

Σαπφὼ δ' ἁπλούστερον τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσιν
τοῦ στεφαοῦσθαι ἡμᾶς, λέγουσα τάδε·


Ἐκδοκὴ ἡ ἐμή

σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ Δίκα, πέρθεσθ᾿ ἐράτοις φόβαισιν
ὄρπακας ἀνήτ‹ω› συν‹α›έρραισ᾿ ἀπάλαισ‹ι› χέρσιν·
εὐάνθεα γὰρ ‹παρ›πέλεται καὶ Χάριτ‹α›ς μακαίρα‹ς›
μᾶλλον προτέρην· ἀστεφανώτοισι δ᾿ ἀπυστρέφονται.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Ἔδμονδζ

Σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ Δίκα, πέρθεσσ' ἐράταις φόβαισιν
ὄρπακας ἀνήτοιο συνέρραισ' ἀπάλαισι χέρσιν·
ταὐάνθεα γὰρ ‹παρ›πέλεται καὶ Χάριτας μάκαιρα‹ς›
μᾶλλον προτόρην· ἀστεφανώτοισι δ' ἀπυστρέφονται.

ὡς εὐανθέστερον γὰρ καὶ κεχαρισμένον μᾶλλον
τοῖς θεοῖς παραγγέλλει στεφανοῦσθαι τοὺς θύοντας.
九十二:对「诶啦呐」

ἀσαροτέρας οὐδάμα πΩἴρανα σέθεν τύχοισαν.九十三:对「米卡」

[. . . . . . οὐδὲ θέ]μις σε Μίκα
[. . ]ελα[ . . ] ἀ̣λ̣λά σ’ ἔγωὐκ ἐάσω
[… τὰ]ν̣ φιλότ[ατ’] ἤλεο Πενθιλήᾱν̣[
[. . . . . ]δᾰ κᾰ̣[κό]τροπ’, ἄμμα[
[. . . . . . . ] μέλ̣[ος] τι γλύκερον . [u–x 5
. . . . . . . ]α μελλιχόφων[ος –x
x–uu, – –u ἀεί]δει, λίγυραι δ᾽ ἄη[ται
. . . . . . . . . . . ] δροσ[ό]εσσα[–x]


九十四:对「庅那洗地卡」

Ἐκδοκὴ ἡ τῶν πολλῶν
Εὐμορφοτέρα, Μνασιδίκα, τᾶς ἀπάλας Γυρίννως.

Ἐκδοκὴ ἡ τοῦ Χοιροβόσκου
Ἀμορφοτέρ‹α σὺ› Μνάϊδος καὶ ἀπ‹λό›ας Πυρί‹ν›νως.九十五:请你们向缪思女神的礼物

我的版本
ὔμμες πεδὰ Μοίσαν ἰο]⌟κόλ̤↵πων κάλα δῶρα παῖδες⌞
σπουδάσδετε καὶ τὰ]⌟ν ↵φιλἄοιδον λιγύραν χ⌞ελύνναν·[
ἔμοι δ' ἄπαλον πρίν] ⌟ποτ⌞' [ἔ]⌟ο↵ντα⌞ χρό⌟α γῆρα⌞ς ⌜ἤδη⌝
ἐπέλλαβε, λεῦκαι δ' ἐ]⌟γένο↵ντο τρίχες ἐκ μ⌞⌜ελαίναν⌝,
⌟βάρυς δέ μ' ὀ θμ⌞[ο]⌟ς πεπόητ↵αι, γ⌞όνα ⌟δ' οὐ φ⌞έροισι,
⌟τὰ δή ποτα λαίψηρ' ἔον ὄρ̣χ↵ησθ' ἴσα νεβρίοισιν⌞.
τα]⌟‹ῦ›τα στεναχί‹σδ›ω θαμέως ἀ↵λλὰ τί κεν ποεί⌞ην;
ἀγή̣ραον ἄνθρωπον ἔοντ' ↵οὐ δύνατον γένε⌞σθαι·
⌜καὶ γ⌝⌟άρ ⌜π⌝⌞[ο]⌟τα ⌜Τίθω⌝νον ἔφαντο ↵βροδόπαχυ⌞ν Αὔων
⌜ἔρῳ δ̣α̤[..]αθεισαν⌝ ⌟βάμεν εἰς ἔσ↵χατα γᾶς⌞ φέροισα
⌜ἔοντα [κ]ά̤λ̤ο̤ν καὶ ν⌝⌟έον, ἀλλ' αὖτ̣↵ον ὔμως ἔμ⌞αρψε[
⌜χρόνω̣‹ι› π̣[ό]λιον̤ γ̤ῆ̤ρα⌝⌟ς ἔ⌞[χοντ'] ⌟ἀθ⌞[α]⌟ν↵άταν ἄκοιτιν⌞.[

意大利语文选的版本
ὔμμιν φίλα Μοίσαν ἰο]⌟κόλ̤πων κάλα δῶρα, παῖδες,
πρέπει δὲ λάβην τὰ]⌟ν φιλἄοιδον λιγύραν χελύνναν·[
ἔμοι δ' ἄπαλον πρίν] ποτ' [ἔ]οντα χρόα γῆρας ἤδη
αἰκίσσατο, λεῦκαι δ' ἐ]γένοντο τρίχες ἐκ μελαίναν,
βάρυς δέ μ' ὀ θμ[ο]ς πεπόηται, γόνα δ' οὐ φέροισι,
τὰ δή ποτα λαίψηρ' ἔον ὄρ̣χησθ' ἴσα νεβρίοισιν.
τὰ ‹μὲν› στεναχί‹σδ›ω θαμέως, ἀλλὰ τί κεν ποείην;
ἀγή̣ραον ἄνθρωπον ἔοντ' οὐ δύνατον γένεσθαι·
καὶ γάρ π[ο]τα Τίθωνον ἔφαντο βροδόπαχυν Αὔων
ἔρῳ δ̣έ̤[π]ας̣ εἰσανβάμεν εἰς ἔσχατα γᾶς φέροισα+ν+
ἔοντα [κ]ά̤λ̤ο̤ν καὶ νέον, ἀλλ' αὖτ̣ον ὔμως ἔμαρψε[
χρόνω̣ι [π]όλιον̤ γ̤ῆ̤ρας ἔχ[ο]ντ' ἀθανάταν ἄκοιτιν⌞.[

劝告

九十六:关于钱和德

Ὁ δὲ πλοῦτος οὐ μόνος ὢν καθ' ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ ἀρετῇ κεκοσμημένος, καιρίως τῶν τε ἑαυτοῦ ἀγαθῶν καὶ τῆς ἀρετῆς ἀπολαύει, συνετὴν ἔχων τὴν φροντίδα πρὸς τὸ ἀγρεύειν τὰ καλά. Τούτων γὰρ τὸ ἕτερον καθ' ἑαυτὸ οὐχ ἡδύ·

我的版本
Ὀ πλοῦτος ἄνευ ‹τᾶς› ἀρέτας οὐκ ἀσίνης πάροικος,
Τᾷ δ' ἀμφοτέρων κράσ‹εϊ› εὐδαιμονίας τό ‹γ’› ἄκρον

Edmonds的版本
Ὀ πλοῦτος ‹δ'› ἄνευ ἀρέτας
οὐκ ἀσίνης πάροικος·
ἀ δὲ κρᾶσις ἀμφοτέρων
δαμονία‹ν› ἄκρ‹α›ν ἔχει·


九十七:因为不许可

埃德蒙德斯的版本
οὐ γὰρ θέμις ἐν μοισοπόλων ‹δόμωι›
θρῆνον θέμεν· οὔ κ’ ἄμμι πρέποι τάδε.

意大利语文选的版本
[xx–uu] οὐ γὰρ θέμις ἐν μοισοπόλων ‹δόμῳ›
θρῆνον ἔμμεν' ‹ἄπαυστον, Κλέι,› οὔ κ’ ἄμμι πρέποι τάδε.


无可明白的

九十八:因为已遇上. . . . . . . . . . ] τύχοισα
. . . . . . . . ]θέλ᾽ ὦν τ᾽ ἄπαισαν
. . . . . . τέ]λεσον νόημμα
. . . . . . . . ]έτων κάλημι
5 . . . . . . . . ] πεδὰ θῦμον αἶψα
. . . . . . . ὄ]σσα τύχην θελήσῃ[ς
. . . . . . . . ]ρ ἔμοι μάχεσθα[ι
x–uu, – –uu, – – χ]λιδάναι ’πίθεισα[
. ]ι, σὺ δ᾽ εὖ γὰρ οἶσθα
10 . ]έτει τα[.] . λλε . .
. ]κλ̣ασ[九十九:好足的新娘

] . ω [
ἦ]σαν ἐ̣ν τῶι . [
] . δὲ ιʹ κ(αὶ) ἐκάστης ὀ αʹ[

] . εν τὸ γὰρ ἐννεπε[.]η πρό̣β̣[ατον
] . ατε τὰν εὔποδα νύμφαν [
]τ̣α παῖδα Κ̣ρ̣ο̣νίδα τὰν ἰόκ[ολπ]ον [–x
] ἐ̣ς ὄργαν θεμένα τὰν, ἰόκ[ολ]π̣ος α[
] . . ἄγναι Χάριτες Πιέριδέ[ς τε] Μ̣ο[σαι 5
] . [ . ὄ]ππ̣οτ’ ἀοιδαι φρέ̣ν[ . . .]αν . [
]ς̣ ἀΐοισα λιγύραν [ἀοί]δαν
x–uu, – γά]μβρον, ἄσαροι γρ ὐ̣μαλι̣κ[ες x
x–uu x– ]σε φόβαισι, θεμέν̣α λύραν [x
] . . η χρυσοπέδι̣λ̣‹λ›[ο]ς Αὔως 10
] .ʹ στίχ(οι) ρλ[.]ʹ
15 ] μετὰ τὴν πρώτην̣ [
x–uu, – –u ] φέρονται ἐπιγεγρα[μμένοι
ἐπιθα]λάμια
] βυβλίου, κα βέλτι̣ο


]ρ̣οπ . . . . [    ] . ε . [一百:P.Oxy.那些张纸草上
在“请你们向缪思女神的礼物上面的

Campbell的版本
. . . . . . κά]λ̣εσσα [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ο]ἶ̣δα [–x
. . . .] ̣πέρι̣[
. . .] ̣εικε ̣[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ν̣α [
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . φ]ύγοισα̣[
] ̣[.] ̣[. . . . . ~12 letters . . . . .] ̣δ' ἄχθην̣      5
. . . . . . . . . . . . ]χ̣υ̣θ[.] ̣[.]ω̣[. . . . . ~8 letters . . . . . α]ὔτα̣ν
. . . . . . . . . . . . . ] χ̣θο[ς .]ατι ̣[......]ọισα
. . . . . . . . . . . . . . ]μένα τὰν [πολυ]‹ώ›νυμόν σ̤ε̤
. . . . . . . . . . . . . . . ]ν̤ι θῆται στ̣[ύ]μα̤[τι] πρ̣όκοψιν̣

意大利语文选的版本
. . . . . . κά]λ̣εσσα [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] . δα [–x
. . . .] ̣πέρι̣[
. . .] ̣εικε ̣[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . α [
x–uu––uu––uu– φ]ύγοισα̣[
x–u ἐχίδνας] ̣[.] ̣[uu––u ὄδοντ]ι ̣δάχθην̣
x–uu– πάγ]χ̣υ̣ θ[έ]ο̣ι· [Κ]α̣λλ̣[οόπα, σὺ δ' α]ὔτα̣ν
. . . . . . . . . . . . . ] . χ̣θο[. .]ατι . [......]ε̣ισα
x–uu– κεκλο]μένα τὰν [πολυ]ώ̣νυμόν σ̤ε̤
x–uu– κρέσσο]ν̤ι θῆται στ̣[ύ]μα̤[τι] πρ̣όκοψιν̣


一百零一:P.Oxy.那些张纸草上
在“请你们向缪思女神的礼物下面的

Ὑμεῖς δὲ οἰεῖσθε τὴν ἁβρότητα χωρὶς ἀρετῆς ἔχειν τι τρυφερόν;
Καίτοι Σαπφώ [...] ᾐδέσθη τὸ καλὸν τῆς ἁβρότητος ἀφελεῖν
λέγουσα ὧδε·


Campbell的版本
xx^^ ––^^ – ἐκφθ]ίμέναν νομίσδει
xx^^ – –^^ – –^^]αις ὀπάσδοι.
ἔγω δὲ φίλημμ' ἀβροσύναν, [ἴστε δὲ] τοῦτο· καί μοι
τὸ λάμπρον ἔρ‹ω›ς ἀέλιω καὶ τὸ κάλον λέλογχε      25
] ̣πιν[    ] . [...] . σ .́ .[
]φίλει ̣[
]κ̣αιν̤[

「埃德蒙德斯」的版本
...ἔγω δὲ
φίλημ' ἀβροσύναν, καί μοι τὸ λάμπρον
ἔρος ἀελίω καὶ τὸ κάλον λέλογχε·

意大利语文选的版本
θάνοισαν ἄοιδον τὸ πὰν οὐδεὶς φθ]ίμέναν νομίσδει
ἄλλοισι τύχην ὄσσα θέλωσι Κρονίδ]αις ὀπάσδοι.
ἔγω δὲ φίλημμ' ἀβροσύναν, [ἴστε δὲ] τοῦτο· καί μοι
τὸ λάμπρον ἔρ‹ω›ς ‹τὠ›ελίω καὶ τὸ κάλον λέλογχε

φανερὸν ποιοῦσα πᾶσιν ὡς ἡ τοῦ ζῆν ἐπιθυμία τὸ λαμπρὸν καὶ τὸ καλὸν εἶχεν αὐτῇ.


一百零二:P. Köln 那些张纸草上
在“请你们向缪思女神的礼物"上面

我的版本
] . οὐ[
] ε̣ὐχο̣μ̣[
] . νῦν θαλ[ί]α̣ [παρέστω
] νέρθε δὲ γᾶς περ[ίσχ]οι
κλέος μέγα μοίσει]ον ἔχοι̣σα‹ν› γέρας ὠς̣ [ἔ]ο̣ικε̣ν
πάντᾳ δέ με θαυμά]ζοιε̣ν̣ ἆς νῦν ἐπὶ γᾶς ἔοισαν
κάλεισι χελίδω] λιγύρ̤α̤ν [αἴ] κεν ἔλοισα πᾶκτιν[
ἤ βάρβιτον ἤ τάνδε χέ]λ̣υ̣ν̣ναν̣ θαλάμοισ' ἀε̣ίδω

意大利语文选的版本
] . οὐ[
] ε̣ὐχο̣μ̣[
ἔμαισιν ἐταίραις ἄμ' ἔμο]ι νῦν θαλία̣ γ̣ε[νέσθω
ἐπεὶ δέ κε γήραισα θάνω,] νέρθε δὲ γᾶς γ̣έν[ωμ]α̣ι
καὶ μοισόπολων ἔσλ]ον ἔχοι̣σαν̣ γέρας ὠς̣ [ἔ]ο̣ικε̣ν
οὔ κέν μ' ἔτι θαυμά]ζοιε̣ν̣ ἆς νῦν ἐπὶ γᾶς ἔοισαν·
φαίνην δὸς ἀοίδαν] λιγύρ̤α̤ν [α] κεν ἔλοισα πᾶκτιν[
ἔμαισι φίλαισι(ν) ] . . . . α . κάλα, Μοῖσ', ἀε̣ίδω


第五集团的结束


第六集团:长短短六格诗行
和挽歌对句

长短短六格诗行

一百零三:鹰嘴豆

Χρύσεοι ‹δ'› ἐρέβινθοι ἐπ' ἀϊόνων ἐφύοντο.一百零四:「勒托」和「尼俄伯」

Καλοῦσι γοῦν καὶ αἱ ἐλεύθεραι γυναῖκες ἔτι καὶ νῦν καὶ αἱ παρθένοι τὰς συνήθεις καὶ φίλας ἑταίρας, ὡς ἡ Σαπφώ·

Λάτω καὶ Νιόβα μάλα μὲν φίλαι ἦσαν ἔταιραι.一百零五:「克里特」岛男人

Ὁ Κρὴς τήν ‹γε› θάλατταν
Ὁ Κρὴς δὴ τὸν πόντον

ἐπὶ τῶν ἐν οἷς διαφέρουσι ταῦτα φεύγειν προσποιουμένων
ἡ παρομία ἐστίν· ἐπειδὴ ναυτικώτατοι οἱ Κρῆτες ἐγένοντο.
Μέμνηται ταύτης Ἀλκαῖος.三首警句

一百零六:对「挨托必涯」

Παῖδες, ἄφωνος ἔοισα τόδ' ἐννέπω, αἴ τις ἔρηται,
φώναν ἀκαμάταν κατθεμένα πρὸ πόδων·
Αἰθοπίᾳ με κόρᾳ Λάτως ἀνέθηκεν Ἀρίστα
Ἀ Ἐρμοκλείδα τῶ Σαϋναϊάδα,
σὰ πρόπολος, δέσποινα γυναίκων· ᾆ σὺ χάρεισα
πρόφρων ἀμμετέραν εὐκλέϊσον γενέαν.


一百零七:「提妈斯」的警句

Τίμαδος ἄδε κόνις, τὰν δὴ πρὸ γάμοιο θάνοισαν
δέξατο Φερσεφόνας κυάνεος θάλαμος,
ἆς καὶ ἀποφθιμένας παῖσαι νεόθαγι σιδάρῳ
ἄλικες ἰμμέρταν κρᾶτος ἔθεντο κόμαν.


一百零八:「撇辣共」的警句

Τῷ γρίπει Πελάγωνι πάτηρ ἐπέθηκε Μένισκος
Κύρτον καὶ κώπαν, μνᾶμα κακοζοΐας.


第六集团的结束


第七集团:别的诗体


爱奥尼诗体


一百零九:克里特女人

Κρῆσσαί νύ ποτ’ ὦδ’ ἐμμελέως πόδεσσιν
ὤρχεντ’ ἀπάλοισ’ ἀμφ’ ἐρόεντα βῶμον
ποίας τέρεν ἄνθος μάλακον μάτεισαι.


一百一十:满月出现

Πλήρης μὲν ἐφαίνετ’ ἀ σελάν‹ν›α·
αἲ δ’ ὠς περὶ βῶμον ἐστάθησαν


一百一十一:健康

‹Πέμπων› ὀνίαν τε κὐγιείαν
‹Θάνοι›σα φύγοιμι, παῖδες, ἄβα一百一十二:食刺者

Τριβώλετερ· οὐ γὰρ Ἀρκάδεσσι λώβα一百一十三:神圣「阿佛洛狄特」[拿]双翼

Πτέρα δ' ἄγνα πὰρ Ἔρωτος Ἀφροδίτα有下降的节奏的诗体


一百一十四:对卡里忒斯和缪思女神

Δεῦτέ νυν, ἄβραι Χάριτες, καλλίκομοί τε Μοῖσαι.一百一十五:请你们回到这里,缪思女神

Δεῦρο δηὖτε Μοῖσαι, χρύσιον λίποισαι…一百一十六:「破吕阿那可提斯」的女儿

Νῦν μὲν ἐπιτιμᾷ ταύταις (sc. Γοργοῖ γαὶ Ἀνδρομέδᾳ), νῦν δὲ ἐλέγχει, καὶ εἰρωνεύεται αὐτὰ ἐκεῖνα τὰ Σωκράτους· "τὸν Ἴωνα χαίρειν" φησὶν ὁ Σωκράτης,

Αὔτ' ἐφίημί νυ] πόλλα μοι τὰν
Π‹ω›λυανάκτιδα παῖδα χαίρην

Σαπφὼ λέγει.一百一十七:布料(1/11/18 16:08译的)

Ἠμιτύβιον:跟σουδάριον一样;破烂的一块抹布,
就像餐巾。和莎浮:


滴下的布料一百一十八:生气时别说话

σκιδναμένας ἐν στήθεσιν ὄργας
μαψυλάκαν γλῶσσαν πεφύλαχθε.


一百一十九:关于「克泪斯」

Ἔστι μοι κάλα πάϊς, || χρυσίοισιν ἀνθέμοισιν
ἐμφέρη‹ν› ἔχοισα μόρφαν, || Κλέϊς ‹μοι› ἀγαπάτα,
ἀντί τᾶς ἔγω οὐδὲ Λυδίαν || παῖσαν οὐδ' ἔρανναν.
[Λέσβον ἐσλάβοιμί κεν… ]


Μέτροι ἀνίοντες τὸν ῥυθμό


一百二十:甜蜜的母亲

Campbell的版本
Γλύκηα μᾶτερ, οὔτοι δύναμαι κρέκην τὸν ἴστον
πόθῳ δάμεισα παῖδος βραδίναν δι’ Ἀφροδίταν.

意大利语文选的版本
Γλύκηα μᾶτερ, οὔ τοι
δύναμαι κρέκην τὸν ἴστον
πόθῳ δάμεισα παῖδος
βραδίναν δι’ Ἀφροδίταν.一百二十一:曾述说

「底儿」(还是「马阿斯」?)的版本
Ζά ‹τ'› ἐλεξάμαν ὄναρ Κυπρογενήᾳ.

Edmonds的版本
Διελεξάμαν ὄναρ Κυπρογεήᾳ.一百二十二:「潘迪翁」的女儿

第一版
Τί με Πανδίονις ὤραν‹ν›α χελίδων

第二版
Τί με Πανδίονις, Ὤ‹ι›ρανα, χελίδων一百二十三:对「卡利俄佩」

αὔτα δὲ σύ, Καλλιόπα…一百二十四:用什么

τίοισιν ὀφθάλμοισιν;一百二十五:月亮已落山

Δέδυκε μὲν ἀ σελάννα
καὶ Πληίαδες· μέσαι δὲ
νύκτες, παρὰ δ’ ἔρχετ’ ὤρα·
ἔγω δὲ μόνα κατεύδω.


一百二十六:阿莎浮

Ἔχει μὲν Ἀνδρομέδα κάλαν ἀμοίβαν,
. . . . . . . . . . . . . . .
Ψάπφοι, τί τὰν πολύολβον Ἀφροδίταν. . .;一百二十七:对于蝉

我的版本
πτερύγων δ᾽ ὔπα κακχέει λιγύραν ἀοίδαν,
ὄποτα φλόγιόν ‹κ’› ἐπιπτάμενον καταύ‹γ›ῃ

Voigt的版本
πτερύγων δ' ὔπα
κακχέει λιγύραν ἀοίδαν
ὄπποτα φλόγιον †καθέ-
ταν† ἐπιπτάμενον †καταυδείη†

Voigt的版本跟我的纠正
[xx–] πτερύγων δ' ὔπα
κακχέει λιγύραν ἀοίδαν
ὄπποτα φλόγιον καθέ-
τ‹ως› ἐπιπτάμενον καταυ‹γ›η

Edmonds的版本
πτερύγων δ' ὔπακακχέει
λιγύραν ἀοίδαν, ὄποτα φλόγι
ὀ ‹θέος› κα‹τ›έτᾳ ‹γάα›ν
ἐπι‹πε›πτάμενον καταύ‹γ›η

Bergk的版本
[Τέγγε πνεύμονα ϝοίνῳ· τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται,
ἀ δ' ὤρα χαλέπα, πάντα δὲ δίψαισ' ὐπὰ καύματος.
ἄχει δ' ἐκ πετάλων ϝάδεα τέττιξ,] πτερύγων δ' ὔπα
κακχέει λιγύραν ‹πύκνον› ἀοίδαν, ‹θέρος› ὄπποτα
φλόγιον κα‹τὰ γ›ᾶν πεπτάμενον ‹πάντα› καταυ‹άν›η.
[ἄνθει δὲ σκόλυμος· νῦν δὲ γύναικες μιαρώταται,
λέπτοι δ' ἄνδρες, ἐπεὶ καὶ κεφάλαν καὶ γόνα Σείριος
ἄζει.]一百二十八:摘花

Campbell的版本
ἄνθε’ ἀμέργοισαν παῖδ’ ἄγαν ἀπάλαν

Edmonds的版本
Εὔιδόν ποτ' ἄντθε' ἀμέρ-
γοισαν παῖδ' ἄγαν ἀπάλαν ἔγω.一百二十九:「玛丽丝」

τέουτος ἐς Θήβα‹ι›ς πάϊς ἀρμάτεσσ‹’› ὀχήμενος
. . . . . . . . . . .
Μᾶλις μὲν ἔννη· λέπτον ἔχοισ’ ἐπ’ ἀτράκτωι λίνον一百三十:地球布置自己

ποικίλλεται μὲν γαῖα πολυστέφανος
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
δολοπλόκω γὰρ Κυπρογένε͜ος πρόπολον一百三十一:没泪的人

θέοι δ’ [ἐπαι]νέσ‹σ›ω[σιν αὔ]τικ’ ἀδακ[ρυτον]
θε[. . .]ηλ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ηλα[


第七集团的结束


第八集团:结婚歌

长短短六格诗行

一百三十二:「许咩恼丝」

Ἴψοι δὴ τὸ μέλαθρον,
ὐμήναον,
ἀέρρετε, τέκτονες ἄνδρες·
ὐμήναον.
5 γάμβρος ϝῖσος Ἄρευι,
ὐμήναον,
ἄνδρος μεγάλω πόλυ μέσδων,
ὐμήναον.
Πέρροχος, ὤς ποτ' ἄοιδος
᾽Υμήναον
Ὀ Λέσβιος ἀλλοδάποιsin.
᾽Υμήναον


一百三十三:就像甜蜜的苹果

οἶον τὸ γλυκύμαλον ἐρεύθεται ἄκρῳ ἐπ’ ὔσδῳ,
ἄκρον ἐπ’ ἀκροτάτῳ, λελάθοντο δὲ μαλοδρόπηες·
οὐ μὰν ἐκλελάθοντ’, ἀλλ’ οὐκ ἐδύναντ’ ἐπίκεσθαι…

Σαπφοῦς ἦν ἄρα μήλῳ μὲν εἰκάσαι τὴν κόρην [...]
τὸν νυμφίον τε Ἀχιλλεῖ παρομοιῶσαι καὶ εἰς ταὐτὸν
ἀγαγεῖν τῷ ἥρωϊ τὸν νεανίσκον ταῖς πράξεισι.
一百三十四:就像风信子花

Campbell的版本
Οἴαν τὰν υάκινθον ἐν ὤρεσι ποίμενες ἄνδρες
πόσσι καταστείβοισι, χάμαι δέ τε πόρφυρον ἄνθος...

「埃德蒙德斯」的版本
Οἴαν τὰν ὐάκινθον ἐν ὄρρεσι ποίμενες ἄνδρες
πόσσι καταστείβοισι, χάμαι δ' ἔτι πορφύρα ἄνθη...一百三十五:阿晚上

Ἑσπέρα [...] ἀπὸ τοῦ πάντας εἰσφέρειν [...] καὶ ἡ Σαπφὼ [...]
τὸν Ἕσπερον ἀστέρα εἶπε [...] ἐτυμολογοῦσα [...]·


我的版本
Ἔσπερε, πάντα φέρων, ὄσα φαίνολις ἐσκέδασ’ Αὔως·
Αἶγα φέρῃς τε ὄιν τε, φέρῃς ‹τ’› ἄπυ μάτερι παῖδα.

safopoemas的版本
Ἔσπερε, πάντα φέρων, ὄσα φαίνολις ἐσκέδασ’ Αὔως·
Φέρρες ὄϊν φέρες αἶγα, φέρες δ' ἄπυ μάτερι παῖδα.长短节奏的诗体

一百三十六:关于守门人

Ἄλλως δὲ σκώπτει (ἡ Σαπφὼ) τὸν ἄγροικον νυμφίον
καὶ τὸν θυρωρὸν τὸν ἐν τοῖς γάμοις εὐτελέστατα
καὶ ἐν πεζοῖς ὀνόμασι μᾶλλον ἢ ἐν ποιητικοῖς.


Θυρώρῳ πόδες ἐπτορόγυιοι,
τὰ δὲ σάμβαλα πεμπεβόηα,
πίσυγγοι δὲ δέκ’ ἐξεπόνησαν.
[κὠ πάτηρ τὰ μὲν ἄλλα μέτερρος
ὐπὲρ δ' εὐγενίας βίον ἀμφισ-
βάτεις τῷ Κέκροπι ζατέλεσσεν.]

(Οἱ στίχοι 4-6 ὑπὸ τοῦ Ἔδμονδζ προσετέθησαν.)


一百三十七:阿快乐的新浪

我的版本
Ὄλβιε γάμβρε, σοὶ μὲν δὴ γάμος ὠς ἄραο
ἐκτετέλεστ’, ἔχηις δὲ πάρθενον, ἂν ἄραο.
Σοὶ χάριεν μὲν εἶδος, ὄππατα δ’ ‹ἐστί, νύμφα›,
μέλλιχ’, ἔρος δ’ ἐπ’ ἰμέρτῳ κέχυται προσώπῳ·
5 ‹Δῆλα τὰ δὴ› τετίμακ’ ἔξοχά σ’ Ἀφροδίτα.

「埃德蒙德斯」的版本
Ὄλβιε γάμβρε, σοὶ μὲν δὴ γάμος, ὠς ἄρᾱο
ἐκτετέλεστ', ἔχεις δὲ πάρθενον, ἂν ἄραο·
[...]
μελλ´χιος δ' ἐ' ἰμμέρτῳ κέχυται προσώπῳ.

--诗歌的结束--

Σοὶ χάριεν μὲν εἶδος
κὤππατα μελλιχόχρος
‹νύμφ'›, ἔρος δὲ ‹τέῳ› κάλῳ
περκέχυται ροσώπῳ,
καί σε τέτικεν ἐξόχως
Ἀφροδίτα –uu–


一百三十八:我还愿望童贞吗

Ἦρ' ἔτι παρθενίας ἐπιβάλλομαι;一百三十九:该将你比喻什么

τίῳ σ᾿, ὦ φίλε γάμβρε, κάλως ἐικάσδω;
ὄρπακι βραδίνῳ σε μάλιστ᾿ ἐικάσδω.


一百四十:对童贞

我的版本
-Παρθενία, παρθενία, ποῖ με λίποισ' ἀποίχῃ;
-Οὐκέτ' ἐσήξω σέ νυ, νύμφ', οὔκετι νῦν σ' ἐσήξω.

「埃德蒙德斯」的版本
-Παρθενία, παρθενία, ποῖ με λίποισ' ἀποίχῃ:
Οὐκέτι, νύμφα, προτὶ σ' ἴξω, προτὶ σ' οὐκέτ' ἴξω.

意大利语文选的版本
-Παρθενία, παρθενία, ποῖ με λίποισ' ἀποίχῃ;
-Οὐκέτι ἥξω πρὸς σέ, ‹νύμφα›, οὔκετι ἥξω ‹πρὸς σέ›.一百四十一:啊优美的

我的版本
ὦ κάλα, ὦ χαρίεσσα κόρα

「埃德蒙德斯」的版本
Ὦ κάλ', ὦ χαρίεσσα, [σοὶ
αἰ βροδόσφυροι Χάριτες
χρύσια τ' Ἀφρόδιτα
συμπαίζοισι ...]一百四十二:祝你们快乐

Χαῖρε, νύμφα, χαῖρε, τίμιε γάμβρε, πόλλα.


一百四十三:请你们来守护她

....................τάνδε φυλάσσετε,
Ἐννε͜[ανείρ]οϊ, γάμβροι, [u–]υ πολίων βασίληες [x


一百四十四:阿晚上,「许咩恼丝」

我的版本
‹Ϝ›έσ‹π›ερ’, ὐμήν‹α›ον

「埃德蒙德斯」的版本
Τεσσεραμήνιον

「埃德蒙德斯」提出的版本
Τεσσερυμήναον另外的

一百四十五:祝你可睡觉

Δαύοις ἀπάλας ἐτα‹ί›ρας ἐν στήθεσιν .


一百四十六:别一个女孩

[Ἔχε δ’ ὄλβον, φίλε γάμβρ’·] οὐ‹δέποτ’ ἦν› γὰρ
Ἀτέρα νυν πάϊς, ὦ γάμβρε, τοαύτα.


一百四十七:快乐的新娘

我的版本
Χαίροισα νύμφα, χαιρέτω ‹κ'› ὀ γάμβρος.

「埃德蒙德斯」的版本
Χαίροι τ' ἀ νύμφα, χαιρέτω τ' ὀ γάμβρος·

意大利文选的版本
Ἀ νύμφα χαίροις, χαιρέτω δ' ὀ γάμβρος


一百四十八:上帝为结婚而献酒

κῆ δ᾽ ἀμβροσίας μὲν
κράτηρ ἐκέκρατ᾽,
Ἔρμαις δ᾽ ἔλων ὄλπιν θέοισ’ ἐοινοχόησε.
κῆνοι δ’ ἄρα πάντες
5 καρχάσι’ ἦχον
κἄλειβον· ἀράσαντο δὲ πάμπαν ἔσλα
τῷ γάμβρῳ.


第八集团的结束


第九集团:不清楚的诗体

一百四十九:甜蜜声音的处女(14/9/18 18:37译的)

甜蜜声音的处女一百五十:他的儿子

τὸν ‹Ϝ›ὸν παῖδα κάλει.一百五十一:不要动沉科(14/9/18 18:40译的)

不要动沉科


一百五十二:我们将给

δώσομεν, ἦσι πάτερ.一百五十三:Ὦ τὸν Ἀδώνιον (21/7/19 12:09译的)

阿阿多尼斯诗行一百五十四:对晚上

ἀστέρων πάντων ὀ κάλιστος一百五十五:有金黄芪的

Μεσόμφαλοι δὲ φιάλαι καὶ βαλαειόμφαλοι τὸ σχῆμα προσηγορίαν ἔχουσι, χρυσόμφαλοι δὲ τὴν ὕλην, ὡς αἱ Σαπφοῦς

χρυσαστράγαλοι φίαλαι一百五十六:比蛋更白色

ὠίω πόλυ λευκότερον一百五十七:种种颜色

Ἐρευθήεσσα δὲ (sc. λέγεται ἡ τοῦ Ἰάσωνος δίπλαξ) ἀντὶ τοῦ πυρρά, ὑπέρυθρος, καὶ ἔστι παρὰ τὸ Σαπφικόν·

xx παντοδάπαισ‹ι› μεμιγμένα
χροίαισιν uu–uu–ux一百五十八:因为「够儿过」满意

Bergk的版本
xx– μάλα δὴ κεκορημέν‹α›ς
‹Γ›όργ‹ω›ς –uu–uu–ux

Edmonds的版本
xx– μάλα δὴ κεκορημένο‹ι›ς
‹Γ›όργ‹ω›ς –uu–uu–ux一百五十九:阿佛洛狄特的仆女

Σαπ]φὼ{ι} δὲ τὴ[ν θεὸν·

纸草的版本
χρυσοφάη‹ν› θερ[άπαιν]αν Ἀφροδίτ[ας

「埃德蒙德斯」的版本
Χρυσοφάνης ὦ Ϝεκάτα θέραπνα
Ἀφροδίτας一百六十:关心(14/9/18 19:08译的)

Campbell的版本
阿我的关心

Edmonds的版本
Ὤς τε, μέλημα τὦμον,
Πεπτύγω.


一百六十一:高高

Καὶ κὰτ ἰψήλων ὀρέων一百六十二:平滑的前门

Ξοάνων προθύρων
ἐξεσμένων一百六十三:蓉蓉的衣服

[x] ἀμφὶ ‹δ᾽› ἄβροισ‹ιν› λασίοισ’ εὖ ‹Ϝ᾽› ἐπύκασσε. [–x]

καὶ φασὶν εἶναι ταῦτα σινδόνια ἐπεστραμμένα.一百六十四:适度

Αἰτιά͜‹ω› τὰ μέτερρα

ὁ μέτριος μέτερρος παρ' αὐτοῖς εἴρηται.一百六十五:上帝

–u–x ἀλλά τις ἄμμι δαίμων一百六十六:哦「阿瑞斯」

Ἄρευ, ὀ φόβος δ‹αΐ›κτηρ一百六十七:汗水

Ἴδρως ἀμφότερα一百六十八:迟

Ὄψι γὰρ ἄρξατο一百六十九:打开着

Πάντας
ὀΐγων θαλάμοις一百七十:哭泣

Κλαΐην δάκρυσιν一百七十一:损害

Καὶ τὰν ἀκόρεστον αὐάταν一百七十二:七个夸张

Γάλακτος λευκοτέρα
῎Υδατος ἀπαλωτέρα
Πακτίδων ἐμμελεστέρα
Ἴππω γαυροτέρα
Βρόδων ἀβροτέρα
Ἰματίω ἐάνω μαλακωτέρα
Χρύσω τιμιωτέρα不清楚的韵律的诗歌分段的结束

第十集团:无可翻译的

第一集团:无可明白的

一百七十三: P.Oxy. 2289 fr. 10

]μ̣α̣[
]ν̣ονθ[
]π .́ .[一百七十四: P.Oxy. 2289 fr. 11

] . '[
]δ[
] . . ω[
] . ίᾱμ̣[
] ῀ισι . [一百七十五: P.Oxy. 1231 fr. 26

]ζ[.]δ[
]τες χθ . [
] . θ' . [. .] σι[
] . ασ[
]κ[一百七十六: P.Oxy. 1231 fr. 27

] . . . [
]πα[
]εξα[
]νε[
] . [一百七十七: P.Oxy. 1231 fr. 4

]σ̣α̣[
]τ̣αμ[
]α̣ῖ̣εντ̣[
]δεσ̣[
]ι̣ον[
]`[一百七十八: P.Oxy. 2166(a) fr. 6B

] . εο . [
προ . [
. βρο̣[
αντ̣[
. . [一百七十九: P.Oxy. 1231 fr. 38

]ρα[
]αι[
].[一百八十: P.Oxy. 1231 fr. 45

]ν[
]τ̣ε . [一百八十一: P.Oxy. 1231 fr. 48

]ον[一百八十二: P.Oxy. 1231 fr. 49

] . ν̣λ̣[一百八十三: P.Oxy. 1231 frr. 29 (第三到第五行) + 42 +
     + P.Oxy. 2081(c) fr. 1
]δη⌟ντ̣[
]νε⌟σθ[
]ω̣νγεν[
]ος· [
]ν[一百八十四: P.Oxy. 2166(a) fr. 7B

. [
τ̣ο̣ . [
γ̣α[.] . . [
ανδά[
] . αι . [一百八十五: P.Oxy. 2166(a) fr. 8

] . ι̣ρ̣α . [
] .· χαρ[
]ε̣τοπλ̣η . [一百八十六: P.Oxy. 2166(a) fr. 9

] . ο̣χ̣ . [
]ε̣ν· ο . [
] [
] . . [一百八十七: P.Oxy. 2166(a) fr. 10

] . εδ[
]ε̣κᾰα[
]ν[.] . π[
] . . . . [一百八十八: P.Oxy. 2166(a) fr. 13

[四行没字,在第四和第五行之间有「阔罗尼丝」表示诗歌的结束]
]ετ̣[ ] . . [一百八十九: P.Oxy. 2166(a) fr. 14

] . λ[
]δ̣ύ πο[
] π . . [一百九十: P.Oxy. 2166(a) fr. 15

] . [
] ικα[一百九十一: L.Σμ. δ̄ 7A(b)

]μο[
]οργι[
]σ̣πίο[
] . [一百九十二: L.Σμ. δ̄ 7A(c)

]μνᾱ [
] . κατεγ[
] . ε̣κ[一百九十三: L.Σμ. δ̄ 13

]ω . [
]ασ[
]ισ' ἐ[一百九十四: P.Oxy. XXI add. p. 135 fr. 1

] . [
]ασϊδρω[
] . υζ̣ᾰδ . [
]ι̣ν[一百九十五: P.Oxy. XXI add. p. 135 fr. 2

] . [.] . ε[
]ν̣πο . [
]μ̣[一百九十六: L.Σμ. δ̄ 17(c)

]α̣τω[
]ηας
]
]τ̣ας·一百九十七: P.Oxy. 1787 fr. 35 第一部(第五到第九
     和第十三到第十五行) + P.Oxy. XXI add. p. 136 fr. 1
].́γαν
]
]
]
]
]

]
]⨉
[一些行可能失去了]
ν[.].[
γο[
.[
.[
ὄδ[ο-
αἰ[一百九十八: P.Oxy. 1787 fr. 35 第二部

ἐν[
σ[
ἔ[一百九十九: P.Oxy. 1787 fr. 31 (第一到第四行) col. i + 21 l. 1

]σθην
] . ς·
]
]
[一些行和诗歌的结束可能失去了]
ἀλ̣[两百: P.Oxy. 1787 fr. 21 ll. 2-结尾 + fr. 31 col. ii (第七到第八行)

ἐπ̣[
φ[
ξα[
ὀπ[
ἤλ̣[
τ̣[
[一些行和诗歌的结束可能失去了]
ζα[ ὐ̣ . [两百零一: P.Oxy. 1787 fr. 20

]
]
]
]
]
]σην两百零二: P.Oxy. 1787 fr. 22

α[
π[
συ[
κ[
τ . [两百零三: P.Oxy. 1787 fr. 23

ου[
ἐν̣[
σεδ[
πα[两百零四: P.Oxy. 1787 fr. 25 + P.Oxy. XXI add. p. 135 fr. 3

[.]ιν[
ή⌟ . [
κα[
τακ̣[
τ̣α[两百零五: P.Oxy. 1787 fr. 39

] . ο̣ιπλυ . [
]γ̣ετοχ̣υ̣[
] . .' ά[两百零六: P.Oxy. 1787 fr. 42

]κ̣λα̣[
ύσ . [
]έσ[两百零七: P.Oxy. 2166(d) fr. 2

] . [
]δαθελ̣[
]σκέδ[两百零八: P.Oxy. 2166(d) fr. 3

]
]
]ε̣σθα
]ρποναβαν
]
]εσθαι
]
] .
] _两百零九: P.Oxy. 2166(d) fr. 4

] .
] .́ . ραν
] .
] . αι
]
]

]
]
]
]
] .
]
]ον·
]
]两百一十: P.Oxy. 2166(d) fr. 5

]ρασθα . [
]ν[
][两百一十一: P.Oxy. 2166(d) fr. 6

]εφι̣ . [
]α̣σιλη̣ . [
]εγαδ . [
] . οσ . [两百一十二: P.Oxy. 2166(d) fr. 7

] .́δη[
] .́κ̣ωσα[
]ν· σοι[
] . δηκ . [
]εσ̣ι̣π̣π̣[
] . α̣λ . [
] . εσσα[
] . [.] . [两百一十三: P.Oxy. 2166(d) fr. 8

] . . . [
]ζα . [
].[
]υδά . .μα .́ [
]οῖδ . [
.] .́ τ[两百一十四: P.Oxy. 2166(d) fr. 9

]ι̣ο[
]έ̣δ[
] . κη[
] . [
[Στίχοι τινὲς δύνανται ἀπολωλεκέσθαι]
]α . [
]έσ̣[两百一十五: P.Oxy. 2166(d) fr. 10

]τρο[
] . ω . [
] . υπ . [
]σ̣κα̣[
] . [两百一十六: P.Oxy. 2166(d) fr. 11

]σ̣κι[
]σ̣ον . [
] .́ λ̣ . [
]μ̣α . [
]π̣[
]δε[
] . ν̣[两百一十七: P.Oxy. 2166(d) fr. 12

] . εν̣[
] . εικ . [
]αλ̣[两百一十八: P.Oxy. 2166(d) fr. 13

] .ψᾰ̣́μ[
]εξα[
] . α[两百一十九: P.Oxy. 2293 fr. 1(a1) col. 1


]


]
]两百二十: P.Oxy. 2293 fr. 5

] . . ι̣
]χη̣ρι
]η̣τα
]η̣σεφο
]υπολε̣
] . οσ̣τη[
]λ̣ι̣γα[
]ωνπ̣[两百二十一: P.Oxy. 2293 fr. 6

] . ειλ[
] . ειφ . [
] . . [两百二十二: P.Oxy. 2293 fr. 7

]οτε̣λοσ̣[
] . ουκαι . [
]ον γα[
]οτ̣ . . [两百二十三: P.Oxy. 2293 fr. 8

] . ηναρ̣[
][
] .·
] . γ . [
]ν̣ερ[两百二十四: P.Oxy. 2293 fr. 10b

] . [
]θιγλυ[
]ταεν[
]σ̣ . . . [两百二十五: P.Oxy. 2293 fr. 11

]ναν· χ . [
] . πλ̣η̣ . [两百二十六: P.Oxy. 2293 fr. 13

] . νρ̣[
] . αιγι̣[
εα[
]υ̣χησν̣[
]σ̣ι̣ασ[
]ι̣ω̣[两百二十七: P.Oxy. 2293 fr. 14

] . [
]ταιτα̣[
]εσητοιιτ[
]τουτι̣[两百二十八: P.Oxy. 2293 fr. 15

]αν . [
]στη . [两百二十九: P.Oxy. 2293 fr. 16

]δεμ[
]υν' οτ̣[两百三十: P.Oxy. 2293 fr. 17

]λη̣[
] . ρα[
]εσθ . [
]τελ . [两百三十一: P.Vindob. 29777 fr. 1 verso

]ωικω
] . ον
] . σοτ¯两百三十二: P.Oxy. 2357 fr. 3

] . . [] . [
]επ' ισ[
]ανεπ[
] . ν . [
] . [


两百三十三: P.Oxy. 2357 fr. 5

]οη̣[
]νλ[
]κα[
]λυ̣ . [
]τ[
]με̣λ[两百三十四: P.Oxy. 2299 fr. 2

] . . . [
]ηνθ[
] . φ̣α̣[
]η̣[两百三十五: P.Oxy. 2299 fr. 8(b)

]π̣π̣[
]θάμβ̣[
]σθασ̣[
]ειτα[
]ει̣ . [


无可明白的诗歌分段的解释

第二集团:推测

两百三十六: P.Oxy. 2289 fr. 7

] . α . [
]ν̣ μεντ̣[
] . κάλ . [
] . [两百三十七: P.Oxy. 2289 fr. 8

] . . . [
]σ̣θε . [
][
] ν̣ό̣ημ̣[μα
] . α̣πεδ[
] .́ . ηνεο[
][
] χ̤ά̣ρ̣ις . [
] . ι̣φ[两百三十八: P.Oxy. 1231 fr. 17

]νθα[
]ωομ[
]ω̣· ν . . [
] ἐνάντ[ιον
] . πάππ[
τ]όλμαν [
] ἀνθρω[π-
] ὀνέχ[ην
] π̤αῖσα [两百三十九: P.Oxy. 1231 frr. 22 + 25

] . ἔδαφ[ος
] . ικατε[
]ανέλο̣[
]
] . [] . αι
λ]επτοφών[
] . εα̣ . [两百四十: P.Oxy. 1231 fr. 18

]γμε . [
] προλίπ[
]νυ' ἆς ἐπ[
ἄ]βρα·
ἐ]γλάθαν' ἐσ̣̣[
]ησμεθα̣̣[
]ν̣̣ῦν θαλα[μ两百四十一: P.Oxy. 1231 fr. 6

ἀ]νθεμ̣[
]ετικ[
]ό̣λει̣[
]
]τ̣έρ̣[两百四十二: P.Oxy. 1231 fr. 7

]δ[
] . ἀκα[λ-
]τισαι[两百四十三: P.Oxy. 1231 fr. 20

]
]ων
]
]
μάκ]α̣ιρα
]ο̣·
]νον两百四十四: P.Oxy. 1231 fr. 31

]δ . σ[
][
ἦ]λθε
] . ν两百四十五: P.Oxy. 1231 fr. 35

[. .] . [
ο̣ . . [
Κύπ[ρι
τ̣οῦ [
φ̤[两百四十六: P.Oxy. 1231 fr. 41

] . . [
]α τάδ̣[(ε)两百四十七: P.Oxy. 1231 fr. 43

] . [
ἄ]νω [
][两百四十八: P.Oxy. 1231 fr. 44

] π̣εδ['
] τι̣ [两百四十九: P.Oxy. 1231 fr. 55

]' ἐδό̣νη[σ'
]α̣ πάμ̣[παν
]ρ̣ῆσμε . [
]
] .́ δαιζαφ[
]μ̣[两百五十: P.Oxy. 2166(a) fr. 17

]αι[
] αἶγο̣[ς
]σα . [
]ε̣λα[两百五十一: P.Oxy. 1787 fr. 12

]αν̣ πα̣[
τε]λέσειε κ̣[
]ίη λελᾱ[
]ε θέλω [
] ἔχην [
]η̣· ἔφα . [
] ἀλίκ[εσσι
两百五十二: P.Oxy. 1787 fr. 14

]αμμ̣[
]ι̣κα . [
]πόισᾰι[
]κ̣̣ . εηδον̣[
] . πλοκαμ[
]ε̣σ δ' ἄ̣μα [
] ἀνθρώπ[
] . υμαιν[
]τ̣ε κ̣αὶ π̣[两百五十三: P.Oxy. 2357 fr. 1

]προλ[
] φ̣έρην̣ [
] .ἶδε θέλ[οισι
Ἀρ]χεάνασσα[
]δήποτ' ὄνα[ρ
]νασαμέν[
]εν ἐπηρατ[
]ν[两百五十四: P.Oxy. 2357 fr. 4

]α . [
ἔ]κλυον ε̣[
Κ]ρ̣ανν̣ί̣α̣δες δ[
πα]ρθενίκαις . [
] . μ[
] . [两百五十五: L. Σμ. δ̄ fr. 14(a) + P.Oxy. 1787 fr. 16 (第四到第六行)

]ων ἔκα[
]αιπόλ[
]μ . [
] βροδο[
] . νθ[
] φ̣αῖμ['两百五十六: L. Σμ. δ̄ fr. 14(b)

]α[
] πόθο̣[
] . ώβα̣[两百五十七: P.Oxy. 1787 fr. 29

] . . [.] . [
] . σὰδ . [
]λ̣α . [
ὀ]νίᾱν [
] λ̣ύρ̣[
]ιμεδ . [
]μᾱστε̣[
] . κ[两百五十八: L. Σμ. δ̄ fr. 15(a)

]κα[
] . πιτα̣[
γ]ένεσ̣θα̣[ι
] τῶ . [
]αν[两百五十九: L. Σμ. δ̄ fr. 14(c) + P.Oxy. XXI add. p. 136 fr. 2

] . [
]δετα̣[
]δέ . . . [
] μμι . [
]ταμέ . [两百六十: P.Oxy. 1787 fr. 33

] ἀπύθεσθ[αι
ὄττι τά]χιστα λ̣[
]ε̣μ̣π[
π]έρθεσ[
] .́ [. .]αισ̣[两百六十一: L. Σμ. δ̄ fr. 25(d)

] φώνα[
] πρόσθ' . [两百六十二: P.Oxy. 1787 fr. 24

κατ[
μή ἀ̣[
δώ . [两百六十三: P.Oxy. 1787 fr. 30

μ]ερίμνα[
]γ̣ην [
]α̣ι̣κο̣[
]αι [两百六十四: P.Oxy. 1787 fr. 43

[.]δω . [
τ̣ό̣λμ[αν两百六十五: P.Oxy. 2293 fr. 2

] . υσα̣ . [
] . νῦν ἀ[
] . λαγητ̣[
]δ̣ιατ̣[两百六十六: P.Oxy. 2293 fr. 9

] . [. .] . [
] αὔτα [
]πιαπ . [
] . τια̣[两百六十七: P.Oxy. 2293 fr. 12

]ρ̣ι αν̣η̣κ . [
ἀπ]υσ̣τάθει̣σ̣
] . ω̣ . ναιγ[两百六十八: P.Oxy. 2291 col. ii

στ̣' ὄ̣σσ
ϝῶν πα[ίδων
ὤνηρ [
καὶ φαι . [
ταῖς παῖ[σι
ἄκρω δ['
φοιται . [
.] . τ̣αῖς ἐ[
] . . [
ξ̣ῠσα[
αὔταν ἐ[
ἀγκωνα[
ἐκ παῖσ' ὀ[
οὖτο[ς
τὰν [
ὤσδ['
αἲμ' ὀ . [
πίκ . [
[
. .]σ . [
ευο[.]δα . [
αυᾱδεσ[
κὰκ πτ . [
ὦ παῖ Δ[ίος
ημαν . [两百六十九: P.Oxy. 2299 fr. 14

] . ν̣οσ̣ . [
ν]ῦ̣ν ὄργαι[ς
] κύδρ . [
]ανει . . [


推测的结束

第三集团:诗行的开始和结束

两百七十:神圣的黎明

ὠς δα . [
κακ̣κ̣[

ἀτρι[
κτα̣ . [
] . [
θὰ́[
--------
στεῖχ[ε
ὠς ἴδω[
τ̣ᾶς ἐτ . [
πότνια δ[' Αὔως

χρυσόπ̣[αχυς
κᾰππο[
ταν μ[
κ̣ᾶρα . [

] . [两百七十一:你们有害怕

ἐπτάξατε̣ [
δάφνας ὄτα̣ [
πὰν δ' ἄδιον [
ἢ κῆνον ἐλο[ίμαν
καὶ ταῖσι μὲν ἀ̣[
ὀδοίπορος ἄν[θρωπ]ος [
μύγις δέ ποτ' εἰσάϊον· ἐκλ̣[
ψύχα δ' ἀγαπάτα σὺν [μοι
τέαυτ[α]{ν} δὲ νῦν ἔμμ̣[ατ'
ἴκεσθ' ἀγανα[
ἔφθατε· κάλαν [
τά τ' ἔμματα κ[两百七十二:啊梦

Ὄνοιρε μελαίνα[ς διὰ νύκτος
φ[ο]ίταις ὄτα τ' ῎Υπνος [
γλύκυς̣ θ̣[έ]ο̣ς, ἦ δεῖν' ὀνίας μ[ανύματ'
ζὰ χῶρις ἔχην τὰν δύναμ[ιν
ἔλπις δέ μ' ἔχει μὴ πεδέχη[ν
μηδὲν μακάρων ἔλ̣[πομ' ἔχην
ο̣ὐ̣ γάρ κ' ἔον οὔτω[.] .́ [
ἀθύρματα κα [
γένοιτο δέ μοι [
τοὶς πάντα[两百七十三:请出现在我眼前

我的版本
ὦ φα̣ί̣ν̣' ἄ̣μ̣μ̣ι̣ κἠ‹ξ› ε̣ναν̤ λ̤υῖε †εγεονα†
Ψά̤πφ̣' ἦ̣ μὰν . ο+.+ . π . φιγε . . .
πέφα̣ν' ἰν̣[. . .]ρ̣ν . +σ+χ+υ+ν ὔδα̣τι δὲ
κρ̣ίνο̤ν . . [. . . .] . μ̣ήρ̣ . . ἔ̤πε' οἶα . . αι
πέπλ̣ον̣ . ιφ̣+. .+χν . ι̣ι̣ . γ . ο[. .]ια
κα̣ὶ Κ̣λε̣ῖις σάω̣‹ν› +ἔ+λο{.}ισα +. .+ ὠ̣ς
κρο̣κόεντ̣α λω̣[]ορε . σ' ἐ+β+βάλη κ‹α›ὶ
πέπ̣λον̣ πορ̣φύ̣[ρ]ιον +.+ . . ἐνδέξω +. . . . . . . .+
χ̤λαίνᾳ πέρ σ̣' [ἐξα]ρισάν‹τ›ων . ν+. . . . . . .+
στέφ̤αν̣[ο]ι πε̣ρ̣[ὶ . . . .]+. . .+θ+.+νε[.] θέον̣ ἦν
κἄ̣λθ' σσ̣α̣ μα+. . .+[ 12l. ]ονε .
φρ̣ῦσσον ὦ πρ[ 12l. ]κ̣α
πα̣ρθ+έ̣+νω̣ν πο[ 12l. πο]ή̣σω {.}
τυνα̣κκ+. .+ιπ+.+[ 6-7l. ]+. . . τ+έ̣κνο̣‹ν›
+. . . .+νν̣ο̣δ̣ . μ[]+. . . . . . .+
. +8l.+[. . . .]+. . . . .+
γυ̣να̣ί[κω]+ν . .+[. . . .]+. . .+η δό̣ν' ἔμοι
ἔδα̣ε⌜ν ἰ⌝+. . . . .+]. . . . .]+.+σε+.+ . . φφ . π
+⌜7-8l.⌝3-4l.+[. . . .]+. .+ τ̣ὰ ἔμ̣α +. . .+ ὠ̣ς +. . .+ δ̣
+⌜6l.⌝3l.+[ 6l. ]+. .+ ποττὰ τοπ
⌜+10l.+⌝[ 6l. ]+. δ+άμνατ̣ο . ἐπὶ
⌜+10l.+⌝[ 6l.]+. .+ ἀνθεμ‹›
⌜+βά+θηά σ+. . +α̣⌝[]+. . .+ ποη+τ+έον
⌜+7l.+⌝[. . . . .]+7l.+οεσε̣

Lobel-Page的版本
[
[
π̣ε̣[
κρ[. . . . . . . . .]περ[
πέπλον [. . .]π̣υ̣σ̣χ̣[
καὶ Κλ̣ε̣[ΐς] σάω[ν
κροκόεντα [
πέπλον πορφύ[ριον . . . . .]δ̣έξω̣[.]
χλαίνᾳ πέρ σ̣' [
στέφανοι περ[ὶ
κἄλ[θ] ὄ̣σ̣σ̣α̣ μ̣[
φρυ[
πορφ[υρ
τ̣α̣π̣α̣[
[
π[

「埃德蒙德斯」的版本
'Ψάπφ', ἦ μὰν οὔτως ἔγω͜ οὔ σε φιλήσω.
ὦ φαῖν' ἄμμι κἠξ εὔναν λυῖε τέαν

πεφιλημμ[έν]αν ἴσχυν, ὔδατι δὲ
κρίνον [ὠς ἀ]κήρατον παρὰ κράναν
πέπλον Χῖον ἀπύσχοισα λούεο·

καὶ Κλεῖϊς σάων καβφέροισα γρῠ́ταν
κροκόεντα λώπεά σ' ἐββάλη καὶ
πέπλον πορφύριον· κἀββεβλημμένᾳ

χλαίνᾳ πέρ σ' ἐξ[ακ]ρισάντων ἄνθινοι
στέφανοι περ[ὶ κρᾶτά σοι] δέθεντες
κἄλθ' ὄσᾳ μαίν[ης μ' ἄδεα καλλ]όνᾳ.

φρῦσσον, ὦ Πρα[ξίνω, κάρ]υ' ἄμμιν, ὠς
παρθένων πό[τον ἀδίω π]οήσω·
ἔκ τινος γὰρ θέων [ταῦτ' ἄ]μμι, τέκνον·

ἦ μὰν τᾷδ' ἀμέρ[ᾳ προτὶ] φιλτάταν
Μυτιλάνναν π[ολίων η]ὔξατ' ἤδη
γυναίκων ἀ κα[λίστα Ψ]άπφ' ἀπύβην

πεδ' ἀμμέω[ν, ἀ μάτ]ηρ πεδὰ τῶν τέκνων'.
φίλτα[τ' Ἄτθι, μῶν ἄρα] ταῦτα τὰ πρὶν
ἐπι[λάθεαι πάντ ἢ]͜ ὀμμναίσα' ἔτι;两百七十四:缪丝女神的灿烂礼物

Μοίσαν ἄγλα[α δῶρα
πόει καὶ Χαρίτων̣ [
βραδίνοις ἐπεβ . [
ὄργας μὴ 'πιλάθεσ[θαι
θ̣ν̣άτοισιν· πεδέχ[ην
]δ̣αλίω[两百七十五:发生了(5/8/19 11:51译的)

发生了……
因为不……两百七十六:其实现在

καίτ' ἐ[
μήδ' ἒν [
νῦν δ' ἀ[
μὴ βόλλε̣[ται
εὐ]μορφο̣[两百七十七:听到

]. .
] λβον
]ακούην
] αὔταν两百七十八:只有一个

我的版本
]ισ̣[..]ερ̣
β]άρ̣υ [. .]ω
θ]αλ̤ά̣μοις
] . παρθέ̣νων
] ἀ̣λλ' ἴαν ἦ̣χον
] . παρθέν̤ω̤ν
]ν ὠρρ̣ώδων̣ ὐπὲρ ὂν
ἐπέσκ]ηψ' Ἦ̣ρ̣α βάλεσθ‹α›ι
ἠ]ΰφ̣ρα̣ν' ἄρ' ὠ̣ξυ+βό[ων]
] παρθέη̣ι +.+ ἔν̣‹ν›επ̣ε β̣α̣+...     +
]πω ἔμ̣‹μ›εν ὤσ̣τ' ἀν̣ε̣ν+    +

「埃德蒙德斯」的版本
[. . . . . καὶ ταῦτά σ' ἀμειβόμαν ἔγ]ω·
['Νὴ θέαν ἔγω σοι τόδ' ὀμώ]μοκα,
[ὠς οὐδ' αὔτα πόλλαις, ἀ]λλ' ἴαν ἦχον
[μόναν ὰπ τῶ Δίος τὰν] παρθενίαν,
[ὔμως δ' οὐκ ὄδδον] ὠρρώδων ὐπὲρ ὂν
[ἀπύ μοί ϝ ἐπεσκ]ηψ' Ἦρα βάλεσθαι'.
[ταῦτ' ἔγω σ' ἠ]ΰφραν' ἄρ' ὠξυβόων δ'·
['Ἄμμι μάν,] πάρθεν', ἀ νὺξ οὐκὶ βάρυ
[φαίνετ]' ἔμμεν· ὤστ' οὐ μὴ σύ γ' ἀτύξη'...两百七十九:别针(5/8/19 11:57译的)

[第一行到第十二行是不可看出的]
……
……
……
……
你却……
……的……                  睡眠的
[第十九行到第二十三行是不可看出的]
……
羽翼的环境……
……
别针和……两百八十:美丽

. . . . [.] . [
κ̣άλαις, ὠς̣ [
τοῦτό τοι φ̣[
γ̣ένεσθαι . [
ὠ̣ς̣ γάρ κε[ν
ὄ̣π̣ποι νυν [
μωσαμμ . [
ἐπώρα[
. δοσο̣[. .] . . . [
σ̣ομε . [.]ποτ .[
ο̣ὐκ αὖ ἀδέεσ[σιν
α]ὔτα γ̣ὰ̣ρ πάρο̣[ιθ'
ἴ]π̣ποις ἦχες [
α] δ' ἄλλαι παρέ̣β̣αν [
κ̣ό̣σ̣μ̣ω κῦδος ἐχ[ην
νῦν δεῖ̣ κῆνα με[
βεβά . . . . [. .] . .́ . . . [两百八十一:无可明白的(5/8/19 11:59译的)

[第一行到第七行没留下一个字]
……
……
……
[第十一行到第十四行没留下一个字]
……
……
……两百八十二:灿烂

].[. .]κυπ[
ἄγλαοι . [
βῶμος [
κυαν[ε
ἀργ̣[υρ
χρυ̣[σ两百八十三:奇迹

. υμμ[
νυν [
θαῦμα . [
κ . . [.] . [两百八十四:很多诗人的诗行的开始

δεῦτ̣[έ] μοι νᾶσον
δ̣ύ' ἔ̣ρ̣ω̣τ̣ές με
ἔσταμε̣ν εὐχ̣ῆι
ὦ δεξαμένη[[ι]] κε̣[
σεμνὰ πολυκλ . [
πότνι' ὠράνω
Ἔρως̣ ἐπεξενώ[θη
δεῦτ' ὄλβιαι
τίς̣ ἔ̣ρ̣ω̣τος
ἤδη [μ'] ὄ̣νηαρ
χαῖρε̣ [Κ]υ̣λλάν̣ας
ὁ μέ[γα]ς̣ πόντο̣[ς
θύω[με]ν Ἀφροδ̣[ίτι
ἐπὶ Δάν̣α̣όν τι̣[
----
ἀγνὴ μῆτ[ερ
Κύπρι κα̣[ὶ
ἀνέτὠφ̣ρ̣ο̣[διτ-
ἐγρ̣έσθω μ̣ο̣[
αἰόλον φών[αν
ἄπεχ' ο̣ὖ̣ρ̣ον [
γλυκὺ μ̣ε̣[
χαῖρε χ̣α̣[ῖρε
εἶδον [] . [
γουνο[ῦμαι
νέον τ̣[
ὦ π̣αῖ̣ κ̣[
ἴθι μ . [
ωπ̣ . [


诗行的开始和结束的结束

第四集团:另外的

两百八十五:对于「多利卡」?


Δωρί]χᾱς̣ . [. . . . .] . [
]κην κέλετ', οὐ γὰρ [
]ᾰ̣ις

ὀφλισ]κᾰ́νην ἀγε̣ρωχίᾳ̣ [
ἔ]μμεν ὄαν νέ̣ο̣ισι [
] . αν φ[ί]λ[. . . . . .] . [
]μ̣ᾱ . [.]两百八十六:对阿提斯(5/8/19 12:03译的)

……
……的环境……
阿提斯;给你……
……
……两百八十七:闪亮的节日


π]α̣ρκάλεισ̣ι τὰς ἐλ̣[
πάμ]παν· οὐκ ἔχη[σθα, πόθεν δυναίμαν,
μ]ᾶ̤τερ, ἐόρταν

φαιδί]μ̣αν ὤρᾳ τέλε[σαι; τὸ δ' ἐστὶ
χάρμ' ἐ]παμέρων· ἔμ[ε δ' εὔφρον' εἴη
τυγχά]ν̤η̣ν̤, θ̣ᾶς ἄμ[μι θέοι δίδωσι
φθόγγ]ο̣ν ἄκουσαι

–u]υ̣ν' οὖτος δὲ[u–u–x
–u] ἢ νῦν̣ ἀ̣βλ̣α̣[β u–u–x
–u]α̣ς δίδων τα[u–u–x
–u π]όησεν·

. . . . .
]ἐ̣πισ̣σ̣[
–u– ἄ]ν̣υστον· ε̣[–u–x
κῆ]νο τελέσθ̣η[ν

–] δ̣' ἔ̣γω πάμπ[αν uu–u–x
–u] . αν . γλώσσα [uu–u–x
–] . τα̣πυγνώ[–uu–u–x
–] ρ' ὀφέλλης̣

–] ἔρων ε . . [–uu–u–x两百八十八:愿我放在下面

–u–x–uu–] μένοισα
[–u–x–uu]θ' ἐν θύοισι[
–u–x–u] ἔχοισαν ἔσλ[α
–uu–x

–u–x–uu]ει δὲ βαῖσα
[–u–x–uu ε]ὖ γὰρ ἴδμεν
[–u–x–uu–]ιν ἔργων
[–uu–x

–u–x–uu–] δ' ὐπίσσω
[–u–x–uu κ]ἀπὶ κῦδ[ος
–u–x–uu–] τόδ' εἴπη[ν
–uu–x]两百八十九:不愉快的

]βλ̣α . [
–u] ἔργον· ἀ+λ+λ̣' ἄ̣γ̣ε [–u–x
–u–] ρέθος δοκί̣[μ –u–x
–uu]ησθαι

–]ν̣ ἀ‹ϝ›άδην χ . [–uu–u–x
αἰ δ]ὲ μ̣ὴ χείμω̣ν [uu–u–x
–u]τ̣οισαν ἄλγεα . [-u–x
–uu–]δε

] . [两百九十:这样想的女人们(5/8/19 12:07译的)

……
……
……
这样想的女人们

……两百九十一:中等的(5/8/19 12:08译的)

……
……中等的和……
……深却不……
……两百九十二:神圣的(5/8/19 12:09译的)

……
……
……神圣的……
……
……两百九十三:项链

] πέπλ[ον
τ]οὶ+ς+ ὄρ̣μ̣οις [.]τ̤ε̣[
] . . . . . . +. .+ [.] ω̣ [
] . αλ̣ +. . .+ . [. .]α̣π̣οι̣[
] +. . . .+ . ω̣[. . . .]τ̣[
] αἶ̣γ̣ο̣[ς]+. .+ . . +.+ . +. . . .+ .[
] .·
] . [.] λμ̣[.] +. .+ [.] +. . .+ || +.+ [.] . [.] . [
] . ιτε Γ̣+ό+ργοι +. . + . . [
]δε[. . .] . . [ . . ] . [
] . μ . [两百九十斯:在上面(5/8/19 12:10译的)

……但我自己……
……在上面……
……
……两百九十五:和(5/8/19 12:11译的)

……而向……
……和……
……两百九十六:首先(5/8/19 12:12译的)

……首先……
……火里……
……两百九十七:你认识了(5/8/19 12:14译的)

……
……跟……的船……
……你认识了……
……男人们……两百九十八:为了(5/8/19 12:14译的)

……
……为了……
……两百九十九:对「句力诺」(5/8/19 12:16译的)

……
……啊「句力诺」……
……她
……因她们是
……那……的……三百:多

].[
κ]αὶ γ̣ὰρ ἄ[
ταῦ̣τ' . . [
πό̣λ̣λ̣α̤ [
. δ . η .[
ἄ]μμε̤[
] . . [.] . . [三百零一:那些事(5/8/19 12:18译的)

……
……
……(「阿巴斯苦斯」河?)……
……那些事……
……三百零二:一些诗行的开始(5/8/19 12:19译的)

……
……
……
给你……
不……
……
……
……
……
……三百零三:你却(5/8/19 12:20译的)

……
……你却……
……
……
……
……三百零四:某人对「萨夫」

. . . . .] . π̣ . α̣[
. . Ἀνδ]ρομέ[δα
. . . . .] . ελασ̣[
κρότ̣ην Νέμε[σιν
Ψάπφοι, σὲ φίλ[
Κύπρῳ β̣[α]σίλ[
κ̣αί τοι μέγα δ[ρον
ὄ]σσοις φαέθων̣ [
πάντᾳ κλέος [
καί σ' ἔνν Ἀχέρ[οντ
. . [. . . . . .]ν̣π̣[三百零五:你七十不曾爱

θέ]ων μακ[άρων
κ]αὶ τοῦτ' ἔπικεν [
δ]αίμων ὀλόφ [
οὐ μὰν ἐφίλησ̣[
νῦν δ' ἔννεκα [
τόδ' αἴτιον οὔτ[
ο̣ὔδ' ἒν πόλυ [.] . γ̣ [
σ]ὺ δ' .́[三百零六:从我的故乡

κα]ὶ̣ γάρ μ' ἀπὺ τᾶς ἔμ[ας γᾶς
] ὔμως δ' ἔγεν[το
] ἴσαν θέοισιν
]ασαν ἀλίτραν[
Ἀν]δρομέδαν̣ [ὐ]πάξ[ει
] Ἄρ[τεμι]ςμάκα[ιρ]α·
]ἔον δὲ τρόπον α[ἰσ]χύνη[ται
] κόρον οὐ κατίσ{[.]}χει [
]κ̣α[. . . . .] . Τυνδαρίδαι[σιν
] ἀσυ[χ]ίᾳ κα[ὶ] χαρίεντ' ἀ . [
] κ' ἄδολον [μ]ηκέτι συν[
] Μεγάραν [τὰ]ν̣ ἀ[κβάλη]α[ν三百零七:他发誓了(5/8/19 12:25译的)

……他发誓了……
……还;却把女儿……
……圣的……而在手里……
……给了……三百零八:曾讨好

] . οναυ[
]ην οὐδὲ [
]ης ἴμερ[
] . αι δ' ἄμα[
] . ἄνθος· [
]μερον[
] ἔτερπ[ε三百零九:甜蜜话的爱情们

]ν̣β . [. .] . [.]υ.

]αν Ἀφροδί[τα
ἀ]δύλογοι δ' Ἔρ[ωτες
]β̣αλλοι
α]ἲς ἔχοισα
] . ένα θαασ[σ
θ]α̣λλει
κάλ]ας ἐέρσας[三百一十:比赛

] ἄ̣μιλλ
μ]νᾶμ[
νῦ]ν̣ δ' εἶμ' ἐ[
ἐπε]ρ̣σομέν[α
x–]λικ' ὐπα[
x?] . . . [.]βα[
x ὠ]ς̣ γὰρ ἔ̣παυσ[θ
οὐ] μάν κ' ἀπύ̣θ̣υσ̣[θ
x] ἀρμονίας δ̣[(ὲ)
]άθην χόρον ἄα[
x–] δ̣ὲ λίγηαν [
x– δύν]ατόν σφι̣ [
] πάντεσσι [
]επ[.] . [三百一十一:全部(5/8/19 12:28译的)

……
……
……全部……
……但别的……
……
……三百一十二:你其实

]α . [
]σετ[
]υ̣μαι . . [
] . τεχαρα̣[
]ι̣δι δοισ[
]δεν ἀμεσ[
]ος σύ γ' ἀ[
] . λονα[
] . δαλ[三百一十三:马上

] . αι . [
]λ' αὖθι μα . [
]νώμεθ' ὀ[
] δηὖτ' ἐπιτ[
]έντηδεμ̣[
] . α γὰρ ἐκά[
].[.].[三百一十四:跟同年龄的

] . αισ[
ἄ]λικι π[
]ω̣νκ[] ἴνα [
]τονόνε . [] . οσσ̤[
λ]άβροις ἐπὶ χ[]ε̣ί̣μ[ονας
]αν Ἄρτεμ̤ι̣[ς
]ναβλ[三百一十五:就像那位老头(5/8/19 12:30译的)

……
……就像那位老头……
……三百一十六:愿你叫少女人跟随

].[
]ν̣ πρ̣ο̣ . . [
]νως πρὸς πότ̣[
] . ατον χάλα[
] . θέλοις . οὐδυ̣[
ὀ]πάσδοις ὀλίγα[ις
] . ένα φέρεσθα[ι
] . φι̣α̣ τις̣ . . . [
ἐμ[                  ] . δ' ἄδιον εἰσορ[
το̣ῦ̣[                  ο]ἶσθα καὔτα·
κ[                  λέ]λ̣αθ' ἀλλονιά[
σε[                  ] . αν· τι̣ραδ[
ἠ[                  ]α̣ί̣ τις εἴποι
α[                  ] . σαν· ἔγω τε γάρ [σε
φιλη̣[ν                  ]μ̣' ἆς κεν ἔνηι μ' [ἀΰτμα
κᾶλ . [                  ]α̣ι μελήσην·
ἐστ . [                  ] φίλα φαῖμ' ἐχύρα γέ[νεσθαι
.]χ̣α̣[                  ]ενα[.]αις· ἀτ̣[
] . . δ' ὀνίαρ̣[ο]ς̣ [
] . πίκρος ὔμ[
]. .[.]τα̣ . θᾶδ̣[
] . α̣ τόδε δ' ἴσ̣[θι
] . ὤττι σ' ἐ . [
]α φιλήσω [
]τ̣ω τι̣ λο[
κρέ]σσον γὰρ . [
]σ̣θαι βελέω[ν
]. .[τιζʹ

(a):让在弦里谐振

.] . γα . πεδὰ βαῖο̣[ν ] . α
. [.]οῖ Πωλυανάκτ[ιδ]α . . [
. . . αισ Σαμία‹ι›σιν ι̣ε . [.]το̣ισ . . . . [.] []      Κόρω̣νιςσ̣υκ̣ . ν  
‹ἐν› χόρδαισι διακρέ̣κην
ο̣λ̣ι̣σ̣β̣οδόκο̣ι̣σ̣‹ι› περκαθθώμενος
τεούτ[οι]σι φιλοφ[ό]νως
πᾶ]κτις δ' ἐλελίσδ[ε]ται προσ̣ανέ̣ως
εὔφ]ωνος δὲ δι' ο[στί]ων
ἔρπει] μυάλ̣ω δ' [πε]ί κ' ἔ̣νη̣ τ̣ρ̣[έχε]ι {χ . .}

(b):想要暴露那个贪婪的男人

Λάτως] τε κα̣ὶ Δ̣ί̣[ος] πάϊ[ς]
] . . ε . . . [.] ἔπι[]θ̤' ὀ̣ρ̣γία̣ν[
Γρύνη]α[ν] ὐλ̣ώδ̣η λίπ̣ων
καὶ σὸν κλύ]το̣ν̣ χ̣ρ̣η[σ]τ̣ήριον
].[          ] . ε̣υμες̣[. .] . [.]ων
] . . . . [. . . . .]
] . . . . . . ἀ[μ]έ̣ραις
]ρ̣σανον[.] . τ[    ]ργία̣ν
]υ̣σομεν [    ]
]νϋμνε[          ]
κ̣α̣[          ]ε̣να̣[.]φο . [. . .]ν . ἀδελφέαν
ὠς πάϊ[ς      ] . ιο̣ . [. . .] . [      ]
οὔτις δε̣[. . .]κει̣ . θέ̣λ̣η[ι          ]
δεί̣χ̣ν̣υσ[ι . .]ε δηὖτε Πωλ̣υ̣ανακτίδαν
τὸν μάρ̣γον̣ ὄν̣δε̣ιξα̣ι̣ θέλω三百一十八:好脚的新娘(5/8/19 12:40译的)

……新婚夫妇的床的……
……好脚的温柔新娘……
……现在却……
……为我……
……其实……三百一十九:来苦恼(5/8/19 12:41译的)

……
……来苦恼
……
……
……(啊「够儿够」?)
……
……
……
……

三百二十:对「够儿够」

σμικρ[
τὰν σφ[
πόλλα [
πρὶγ γα̣[
πόλλαις̣ [
τὼν σφῶ[ν
ὠδαμελ̣[
χει̣[
Γόργ̣[三百二十一:无可了解的(16/8/19 22:47译的)

……
……
……
…… 给同年龄的 ……
……
…… 孩子们的 ……
……
…… - [诗歌的结束?]
……
……
……
…… 给上帝们 ……
…… 非难 ……
……
…… 缪丝女神 ……
…… 什么 ……三百二十二:山羊(5/8/19 12:43译的)

……
……山羊……
……
……三百二十三:一起(5/8/19 12:43译的)

为……
……一起……
……三百二十四:无事

] . οὐδὲ[ν
] τ̣αῦτα . [
]λαισι μ[
] πλήον' . [
]' ἀμφ[ὶ
] . σθεο . [
] .́ ρως . [三百二十五:苦痛的

] . . . . φ[
] . [.]' θύρα . [
] .οι χαλέπ[
]δεκύ[
] . οπάλην ὀ . [
]ε[三百二十六:邪恶的

] ἐπε[ὶ σ]τ̣έγα μ[ε
]α̣ς ἀλίτρα[
]έτ' αὐ[三百二十七:把我们(5/8/19 12:45译的)

……
……把我们……
……
……
……
……
……
……三百二十八:也不(5/8/19 12:46译的)

……
……也不……
……
……(却?)……
……
……三百二十九:对「阿佛洛狄忒」

] . ἀκάλα . [
Δίος ἐξ] α̣ἰ̣γιόχω λ̣ά[̣χοισα
] . Κ̣υ̣θέρη' ἐ̣ὐχομ[ένᾳ μ' ἄρηξον
πρόφρ]ο̣ν ἔχοισα θῦμο̣[ν
κλ]ῦθί μ̣' ἄρας αἴ π[οτα κἀτέρωτα
]ας π̣ρ̣ολίποισ̣α Κ[ύπρον
ἦλθε]ς πεδ' ἔμαν ἰώ[αν
] . ν χα̣λέπᾳ μ[ερίμνᾳ三百三十:第一评论

χ̣ .
] . ντι
ν[      ] . ες ει
να[      ] . οντων
εν . [      ] Κυθερήας τρό-
φος[      θρέ]πτη
· ἐν ἄλλοις
δὲ θυ̣γ[ατέρα (τῆς) Ἀφρο]δίτης εἴρηκε τὴ[ν
Πειθὼ [      ]ησε φω̣νείη μ[
τας ἀλλη[      ] . ἑαυτῆς π̣ρ[οσα-
γόρευε· ὐμ[      ] . +.+ θ̣έλοισα[
θικονετ . [      ]ασιν χ[
ἄμμι ἀγγ[ελίαν      ]τινα[
δαίμ+ω+ν ἀ̣θ[άνατος      ] . ο̣συν[
ἵνα η . . πε . [
λέγ' {ο} ὔ̣μμε [
μεν +.+. ιε[
δηεπ . σ . [      ] .
θέλετο̣ [      ] . . φι
ον τε κ[      ] . του
. δύνατ[      ] ε̣ιμαι'
χέρρες̣ [      ] καὶ κα-
τ' ἰδίαν [      ] . ς καὶ
πρὸς τὴ[ν      μο]χ̣θ̣οῦν[
τ[.]ς προ . [      ] τανυ[
πτέρυγ[ες Ἔρωτες
     ] . ατο̣[
]ο̣φησ . [
].[三百三十一:第二评论

. [      ἀγε-
ρώχου[ς
τὰς ἄγαν ἐχού-
σας γέρας· . [
Καὶ Γυρίνν[
τὰς τοιαύτας . [      uu––uu– οὐ γὰρ ἐ-
γὼ τὸ κάλλος ‹x–?› ἐπετ[ίμαν ποτα·
μέ‹σδ›ον τι γὰρ ἦν ἔμοι
[u
εἶναι καὶ ἀρετῆς̣ πο̣[      ἀλ-
λὰ μήποτ' ἔλεγε{ι} ὅτι ὄ [
κάλλ‹ε›ι εὐφημεῖσθα[ι
μοι Ζεφύρ̣ω πνεῦμα [
σοι δ' ἀν+εμ+οφόρητο
[
]ν̣ονδεκα.[
]ε̣· παῖ τᾶς μ[      πρὸς
Ἀνδρομέ]δη̣ν γέγρα[πται
] ὑπὸ Ἀνδ[ρομέδης
] . ι οὐκ εὐν̣[
]ω̣αρρε . [
] χ̣ῆτις [三百三十二:帮助

] . [
] . [
][
][
]ο̣υ̣τ̣ι̣ . [
]π̣οι̣η . . τ̣ . [
βο]ήθ̣εια̣ν . [
]ειν· φ[
] . . ηβ . [
ἔ]σλον [
]δ̣ . [.]ε̣[[μ̣ον]][
]θ̣ω̣σα . [
] . ωμ[
]· σουαν̣[
] ἄπαξ τοῦτ[ο
] ο̣ὔ πάντα 7[
] πρῶτον [
] . [.]οις προα[
]θ̣άνειν [
] κρ̣έσσον γὰ[ρ三百三十三:想法(5/8/19 12:49译的)

……
……
……
……想法……
……愿他带……
……
……三百三十四:第三评论

] . ς γὰρ [
μ]ήκετι [
] Λάτως . [
] . περὶ σα[
ἐ]πιθυμ̣[
] . τοτη . . . [
]ο̣ς φησιν α [
]νυ̣ποτου [
].[
]υ[
] . ι[
] . α μένην [
] καὶ χάριε . [
ἐν ταύτῃ] τ̣ῇ ᾠδῇ λέ[γει ὅτι
] Ἄτθιδος̣ [
] αὐτῆς̣ [
] . η β̣α̣θυ̣[
].[三百三十五:有到来(5/8/19 12:50译的)

……
……想法
……有到来……
……三百三十六:把他(5/8/19 12:51译的)

……
……
……
……把他……
……留……
……三百三十七:无可了解二(5/8/19 12:51译的)

……
……
……
……三百三十八:第四评论

] . . [.] . τα̣ Γ̣ο[γγύλα δὲ αἶ-
ψ' ἰαχ[ήθ]ησέ ‹τ'› εμα κἈρχ̣εάνα[σ-
σα Γόργω‹ς› σύνδυγο(ς)· ἀν̣τὶ τοῦ
σ̣[ύν]ζυξ· ἡ Πλειστοδίκη
[τ]ῇ̣ Γ̣[ο]ρ̣γ̣οῖ σύνζυξ μ̣ε-
τ̣ὰ τ̣[ῆς] Γ̣ογγύλης ὀν[ο]μασθή-
σετ[αι· κ]οινὸν γὰρ τὸ ὄν̣ο-
μ[α δ]έ̣δοται ἢ κατὰ τῆς̣ [ο]ἰκἰ-
α̣[ς, διὸ] Πλ[ε]ι̣σ̣τοδ̣ίκη [μὲ]ν
[αὕτη ὀνομ]α̣σθήσ̣ετ̣[αι] κυ-
[ρίως   ]η̣[    ] . ατ̣ε̣τ̣ουτ
] . νο̣ αν三百三十九:向塞浦路斯(5/8/19 12:52译的)

向塞浦路斯……
……
……
……
……三百四十:跟野营一样

] . [
ἐξ] ρχας μεμ̣[φ
]κναɔ.λ          [
]                  [
] ὠς ἀήδων [
]                  [
][[νι]] φώναι̣[
] . . γ̣αo[三百四十一:她(5/8/19 12:53译的)

……
她(把我?)……三百四十二:「安贴亚」的

]μ̣[
] ἀ̣νθε̣ί̣α̣ς ἀπυ̣[
]ες κίβισιν δ . [
]κ̣ατο κἀκ φίλ . π̣ . [
ἐ]κ̣ δ' ἔλε μ' ὄστια̣ [
]ς· περέτε . [
] . μ̣αβο . [
]ερε . [三百四十三:「阿提斯」的头

] . λων . [
] ἔ̣μον νό[η]μ̣μ' ἀργα . [
]α̣ΐα σὸν θ̣[ερ]ά̣πον[τα
] . ον ἀλλα . []η̣να[
Ἀ]τθι̣δήαν κεφάλαν [
] πάϊς τόνδε τελεσ . [
]ωδ̣εφ[          ]σοκ[
]οσπ[          ]ε̣ . υ[
]θ̣ριας[.] . [
]ησθε̣γα . [
] . . [[λ]]οισιν . [
]κ̣ται μελα . [
] . το γάρ κ' εἰς . [
]ι̣νον̣ . . . ω . [
] . [三百四十四:跟蜂蜜一样

] ὠς ὄ̣τ' ἐπα[ .
] πρόσθεν εμευδα[
]λ̣αμπο . [
] πάντ' ἐπιχ[
] ὠς τὸ μέλι̣ [
] ἦρ' ἔτι πᾱ́στ[
μ . [
να[
κα[
εμ[
να[三百四十五:把他为了你(5/8/19 12:57译的)

……其实给我们更强人们的……
……把他为你跟……
……克洛诺斯的三百四十六:阿有苹果脸颊的你

]η̣μ̣[
Ἀφρ]όδιτ̣[α
]ακεφα . . . . [
] .́ αν λύθεισα·
] . [    μαλ]ο̣πάραυε, σοὶ μὰν
] .́ δε . β[      ]ν γυναίκων
] . . . οισαν μ̣[ ] . ζάεισαι
] . ι̣ν ὄρχησθ' [ἐρό]εσσ' Ἄβανθι·三百四十七:塌鼻子的

] . . [
]φονε . [
]αρμ' ἐρο̣[
] . . ος̣ σίμαν̣[
] . ' αἴθερος ὀν[
]ε ὤσδ' ἔνα [
θα]υμάσιον μὲν . [
] . . πέφυκε δ' . [
] . ε κάλος [
] ἔφα̇ντ[ο
] . ασδελ[
]λ̣ω̣ν̇ο̣ε̣νν[
]λ̣ος· ἀμφὶ̣ [三百四十八:歌唱(5/8/19 12:59译的)

……
……歌唱……
……(有放弃?)……三百四十九:因为生气(5/8/19 13:00译的)

……
……因为生气……
……
……三百五十:阿贫困的我(5/8/19 13:03译的)

……也不……
……快乐……
……
……儿……
……贫困的我……
……多……
……三百五十一:宙斯的有名信使的

] . ι̣η̣π̣ . [
] . ερο . [
] . ινδη . [
] ἀμφέβ[α-
Ζε]φύρω φ . [
]χος μ' ἄλ[
δολοπ]λόκω Κύ[π]ρ̣ι̣δ[ος
προσ]ανέως πυκιν[
κλ]εέννας Δίος ἀγ[γ]έ̣λω . . [.] . [
]ος Μ̣άκαρος ἔπελθε νᾶσ̣ο̣[ν
] σέ̣μνας μέγαν ὄρκον ε . [. .]ε[
] . [[ι]]σθ . νατ . . φορωθ . [.] . [.] . [
] . [.]αρ̣οπ̣[.] λάμπρον ὤς [
] ὐπίσσω      [
-πέ]διλλ' ἐ̣πεί      [
]    [    ]三百五十二:第五评论

(fr. 1)
2 ὀ μ̣εν
6 κρατοῦσι
7 (πολέ?)μων· ἡ δ' ἐφ' ἡσυχία[ς]
παιδεύουσα τὰς ἀρί-
στας οὐ μόνον τῶν
10 ἐγχωρίων ἀλλὰ καὶ
τῶν ἀπ' Ἰωνίας· καὶ
ἐν τοσαύτῃ παρὰ
τοῖς πολίταις ἀποδο-
χῇ ὤστ' ἔφη Καλλίας
15 ὁ Μυτιληναῖος ἐν
[.] . . . [      ] Ἀφροδι-
(fr. 2 col. i)
8 ]λω κε μόρραν
]νεχες παρευ
10 ]ων μοισάων
ων ἔω[ς] τοῦ η
]νην ἀπὺ τῶδε
ἐμ]μ̣όρμενον·
οὔ-
τως ἀπο]φαίνει τὰς ἐπὶ
15 βασι]λ̣ικὸν οἶκον φοι-
τώσ]ας καὶ περὶ πολ-
λοῦ π]οιουμένας
διεν]εχθῆναι καὶ
(fr. 2 col. ii)
10 νακτιδω̣[
Κλεανακ[τιδ-
ἡ παῖς κ[
ρους με . [
καὶ ὠνει̣[δι-
15 πρὸς μα[
εὐγένεια . [三百五十三:全都吓人的

+π+άν κε δ[εῖνον
+ἐ+ννέπην [
γλῶσσα μ[
μυθολόγη[σαι]

κἆνδρι . [          ] ἄρ̣ιστ̣α
μέσδον [          ] . . .
         ] . . σαν
         ] . .

         ] θ̣ῦμον
         ] γ̤ὰρ
         ] . ρμω̣ς
         ] ·

         ] α̤ιν
         ]
         ]ω
σ̤ῶς τε ρ . [

καὶ γὰρ ε . [
δεύετ' ὤρ̣[αν
νύξ τε καὶ̣ [
. . οστ . [

. . ασω . . [
. . α . . α . . [
{μο} μύρ̣ι' ἄ̤σ̤τ[ρα
+αὖ+το̣ν ἀ . . . [三百五十四:拿取了(5/8/19 12:09译的)

全……
拿取了……
……
任何……


另外诗断的结束

第五集团:从safopoemas来的

三百五十五:P.Oxy. 1231 fr. 24(5/8/19 13:10译的)

……
……
……
……
……三百五十六:P.Oxy. 1231 fr. 37(5/8/19 13:11译的)

……
……被说……
……三百五十七:P.Oxy. 1231 fr. 39(5/8/19 13:11译的)

……我……
……下……三百五十八:P.Oxy. 1787 fr. 8(5/8/19 13:12译的)

……不朽的……
……
……
……
……
……如果可发生……
……三百五十九:从「黑续期藕丝」来的某事

「黑续期藕丝」的手稿里的版本(5/8/19 13:16译的)

Ὠράνα(阿天住的?):燕的屋顶


修正的版本(5/8/19 13:17译的)

ὦ 'ράννα χελίδων(阿天住的燕?):屋顶


safopoemas的版本(?)(5/8/19 13:18译的)

ὠράνα(阿天住的?):屋顶下的燕


这里的版本(5/8/19 13:18译的)

Ὤραννα χελίδον(阿天住的燕):屋顶下住的


埃德蒙德斯的版本(15/9/19 23:18译的)

ὤραν‹ν›α χελίδων· ‹天住的燕
ὄροφος›· 屋顶无可翻译的诗歌分段的结束

第十一集团:单词

三百六十(14/9/18 19:14译的)
没做坏的

三百六十一(14/8/19 16:28译的)
藤的/藤藤

三百六十二(14/8/19 16:47译的)
渠道

三百六十三(14/8/19 16:46译的)
黎明

三百六十四(20/7/19 11:49译的)
阿黎明女王

三百六十五
βεῦδος

三百六十六
γρύτην

三百六十七(14/8/19 16:31译的)
保持事牢的宙斯

三百六十八(20/7/19 11:51译的)
可通过的

三百六十九
ἀγαγοίην

三百七十
(ἄνεμον) κατώρη (κατάρη?)

三百七十一(14/8/19 16:32译的)
危险

三百七十二
Μηδέϊα

三百七十三(20/7/19 11:52译的)
缪丝女神的

三百七十四
νίτρον

三百七十五

πολυΐδριδι
三百七十六

Edmonds的版本
σκύθαρρον

Photius的版本
Σκυθικὸν ξύλον

三百七十七
μυθόπλοκον

三百七十八
Τιμάδια
小「提麻斯」

三百七十九
Αἴγα

三百八十

(a): γλυκύπικρον
(b): ἀλγεσίδωρον

三百八十一

(a): βάρωμος
(b): βάρμιτος/βάρμος
(c)· χέλυννα

三百八十二

Lobel-Page的版本(14/8/19 16:36译的)
(a): 有像蜂蜜的声音的
(b): 有甜蜜的声音的

Edmonds的版本(14/8/19 16:38译的)
... 给有甜蜜的
声音的女孩子们.

三百八十三

Lobel-Page的版本
σελίννοισι/σέλιννα

Edmonds的版本
... στεφάνοισι σελιννίνοις

三百八十四(14/8/19 16:40译的,16:52拼写的)

手稿的版本

阿伟无赖:

多人的版本

奥诶赖:

Edmonds的版本

奥我赖:

Lobel-Page的版本

阿伟赖:

我的版本

阿伟伟赖:

阿尔凯乌斯(?)叫风做这样

三百八十五(14/8/19 16:43译的)

嫁妆

三百八十六(14/8/19 16:44译的)

没药

三百八十七(14/8/19 16:44译的)

夜莺

三百八十八

ἰοίην单词的结束

第十二集团:从「埃德蒙德斯」的幻想来的

三百八十九:她们有让我快乐

Ἀλλ' ἔμ' ὀλβίαν ἀδόλως ἔθηκαν
χρύσιαι Μοῖσαι͜ οὐδ' ἔμεθεν θανοίσας
ἔσσετα λάθα.三百九十:明光

Ζάφθερον τα`ς ὄψιας γάνος –x三百九十一:双料的

Τοῦτο δ' ἴσθι, διπλασίαν
κήναν ἄρασθα´μ' ἄμμ γένεσθαι三百九十二:向爱情

Φίλτατον Γαίας γένος Ὀρράνω τε三百九十三:Εἰς Πειθώ

Ὦ γένος θελξίμβροτον Ἀφροδίτας三百九十四:Διὸς πάϊς ὀ χρύσος

Διὸς γὰρ πάϊς ἐστ' ὀ χρύσος·
κῆνον οὐ σέες οὐδὲ κῖς
δαρδάπτοισ'· ὀ δὲ δάμναται
κα`φρένων βροτέαν κράτιστον.三百九十五:κόθαρος

Κόθαρος γὰρ ὀ χρύσος ἴω.三百九十六:Δαμόσιον

... ᾆ
πολυρέμβαστον φιλίαν μέμειξαι
καὶ κάλον δόκεισαν τὸ δαμόσιον.三百九十七:Λάθα τινὰς ἐψεύσατο

Λάθα μέν τινας ἐψεύσατο κἀτέροις,
ἀ δ' ἄνδρων ἀγάθων οὔδενα πώποτα
γνώμα三百九十八:向新娘

Ὦ βρύοισ' ἔρων βροδίων
νύμφα, τᾶς Παφίας ἀνάσσ-
ας ἄγαλμα κάλιστον,

πρὸς εὔναν ἴθι, πρὸς λέχος,
ὦτε μέλλιχα παίσεαι
παῖγνα γλύκηα γάμβρῳ.

Ἔσπερος δ' ἔκοισαν ἄγοι σ'
ἀργυρόθρονον ζυγίαν
Ἦραν θαυμανέοισαν.
从「埃德蒙德斯」的幻想来的诗段的结束

第十三集团:从意大利语文选来的组合

三百九十九:你们有害怕(两百七十一+九十三的第八行+
                                                 +两百零九的第四行到结束)
ἐπτάξατε̣ [μέν, παῖδες, ὐπ' ἔρνη] δροσ[ό]εσσα[ν ἄγνας]
δάφνας ὄτα̣ [– –uu– –uu–u–] . αι
πὰν δ' ἄδιον [– –uu– –uu–u οὐδ' ἒν]
ἢ κῆνον ἐλο[ίμαν
καὶ ταῖσι μὲν ἄ[κτισι u––uu–u–u]ν
ὀδοίπορος ἄν[θρωπο]ς . [
μύγις δέ ποτ' εἰσάϊον· ἐκλ̣[
ψύχα δ' ἀγαπάτα σὺν [μοι
τέαυτ[α]{ν} δὲ νῦν ἔμμ̣[ατ' ἔχοισαι
ἴκεσθ' ἀγανα[ –uu– –uu–u–u] .
ἔφθατε· κάλαν [
τά τ' ἔμματα κα̣[ὶ –uu– –uu–u–]ον四百:阿梦你在黑暗的夜(两百七十二+两百零八)

Ὄνοιρε μελαίνα[ς διὰ νύκτος
φ[ο]ίταις ὄτα τ' ῎Υπνος [
γλύκυς̣ θ̣[έ]ο̣ς, ἦ δεῖν' ὀνίας μ[ανύματ' ἄμμι φαίνῃς
ζὰ χῶρις ἔχην τὰν δύναμ[ιν
ἔλπις δέ μ' ἔχει μὴ πεδέχη[ν      ]η̣σθα
μηδὲν μακάρων ἔλ̣[πομ' ἔχην δὶς πολύκα]ρπον ἄβαν·
ο̣ὐ̣ γάρ κ' ἔον οὔτω[.] .́ [      ὤστε
ἀθύρματα κα [      μά]εσθαι·
γένοιτο δέ μοι [γῆρας
τοὶς πάντα [四百零一:关于流放(三百零六+三百一十+两百五十七)

] . . [.] . [x–uu– –uu κα]ὶ̣ γάρ μ' ἀπὺ τᾶς ἔμ[ας γᾶς]
ἄ̣μι[λ]λ' ἀ̣[πεκίν]ησ' ἀδο[κητ –u ] μως δ' ἔγεν[το
μ]νᾶμ[' οὐ [uu– ἀλ]λ̣ὰ . [u– –u] ἴσαν θέοισιν
[νῦ]ν̣ δ' εἶμ' ἐ[πὶ ταύτᾱν ὀ]νίᾱν [δὴ καὶ] ἄσᾱν ἀλίτραν
[ἐπο]ρ̣σομέν[α, σὺν δ' ὀ]δ̣ύν[αισ' Ἀν]δρομέδαν̣ [ὐ]πάξ[ει
ἀπά]λικ' ὐπ' ἄ[ρμ' ὐψ]ιμέδο̣[ισ'] Ἄρ[τεμι]ςμάκα[ιρ]α·
[ἀ δ'] οὐκ [ἀ]βά[κην] μὰ‹ν› στέ̣[ρ]εον δὲ τρόπον α[ἰσ]χύ-
οὔτι]ς̣ γὰρ ἔ̣παυ[σ'      ] . κ[      ] κόρον οὐ κατίσχει      [νη[ται
[ἦ] μάν κ' ἀπυθυσ' [ὦ]κ̣' ἀ[γέλα]ν Τυνδαρίδαι[σιν ἄρνων]
] ἀρμονίας δ' ἀσυ[χ]ίᾳ κὰ[τ] χαρίεντ' ἀρ[έσκοι
γ]άθην χόρον, ἆ, α[ἴ] κ' ἄδολον [μ]ηκέτι συν[
πᾶκτιν] δ̣ὲ λίγηαν Μεγάραν [τὰ]ν̣ ἀ[κάλ]α[ν λάβοισαν
δύν]ατόν σφι̣[
]πάντεσσι[
]επ[.] . [


四百零二:我们有玩笑(三百二十五+三百二十六)

] . . . . φ[
] . [.]' θύραμ[εν
] .οι χάλεπ[αι μέριμναι
]δε Κύ[πρ-
ἰ]σοπάλην ὀ . [
]ἐπε[ὶ σ]τ̣έγα μ[ε
]α̣ς ἀλίτρα[
]έτ' αὐ[


四百零三:对「米卡」(九十三的第一到第七行+两百七十五+
                                                 +两百零九的第一到第三行)
[x–uu– –uu– οὐδὲ θέ]μις σε Μίκα
[x–uu– –u γ]έλα[ν, ἀλ]λά σ’ ἔγωὐκ ἐάσω
[x–u γυναίκω]ν̣ φιλότ[ατ’] ἤλεο Πενθιλήᾱν̣
[φρένας uu– –uu–] δάκν[ε πολύ]τροπ’, ἄμμα̣[ις,
κήναισι γάρ, οὐκ ἄμμι,] μέλ̣[ος] τι γλύκερον χ[α]ρ[ίσδῃ]
ἔγεντ̣ο [δὲ νῦν ἀρμονί]α μελλιχόφων[ον] αὔραν
οὐ γὰρ κ[άλαμος ταῦτα μελίσ]δει, λίγυραι δ᾽ ἄη[τα]ι


四百零四:反对「安德罗咩大」(三百二十九+三百零五+
+三百零四++九十八+一百九十二+P.Oxy. 1787 fr. 3 col. i)
] . ακάλα . [
x–uu– – Δίος ἐξ] α̣ἰ̣γιόχω λά[χοισα
x–uu– – ] . Κ̣υ̣θέρη' ε̣ὐχομ[ένᾳ μ' ἄρηξον
x–uu– –uu– πρόφρ]ο̣ν ἔχοισα θῦμο̣[ν
x–uu– κλ]ῦθί μ̣' ἄρας αἴ π[οτα κἀτέρωτα
x–uu– –uu– ]ας π̣ρ̣ολίποισ̣α Κ[ύπρον
x–uu– –uu ἦλθε]ς πεδ' ἔμαν ἰώ[αν
x–uu– –uu– –] . ν χα̣λέπᾳ μ[ερίμνᾳ
[Three lost lines]
] . ν
]α̣
θέ]ων μακ[άρων –uu– –uu– ] τύχοισα
[κ]αὶ τοῦτ ἐπίκει[ρην, ἄγ', ἐμον πῆμα] θέλ' ὦν τ', ἀπαίσᾱν
[δ]αίμων ὀλοφ[ῴα φρένας, ὦμοι τέ]λεσον νόημμα
σ̣ὺ μὰν ἐφίλης̣ [–uu– –u]έτων κάλημ‹μ›ι
νῦν δ' ἔννεκα [τοῦτ' ἄρκεσον ὦμοι] πεδὰ θῦμον αἶψα
τόδ' αἴτιον οὔτ' [αἶσχρον, ἔφα, κὤ]σ̣σα τύχην θελήσῃς
οὐδὲν πόλυ πά[σασθαι, ἀλάθως γὰ]ρ ἔμοι μάχεσθαι      7
ο]ὐδ' [νδ]ρομέ[δ' οἶ', ὄσσα δίαιται χ]λιδάνᾳ 'πίθεισα
δράσ', οὐ] λελάθ̣[ην ἀθανάτοις ἔστ]ι, σὺ δ' εὖ γὰρ οἶσθα
κρότ̣ην Νέμε[σιν κῆνον ὂς αἶσχρ' οἶδε κρ]έτει τ' ἀ[ό]λλεων
Ψάπφοι, σε φίλ[εισ' ἀμφ' ὀχέεσ' ἤρμοσε κύ]κλ̣α σ[οί τε]
Κύπρῳ β̣[α]σίλ[η' ἦλθ' ἰκετεύοισα Δί' αἶψα σέ]μνα
κ̣αί τοι μέγα δ[ρον Κρονίδαις ϝο] κατέν̤[ευσ' ὀπάσδην
ὄ]σσοις φαέθων̣ [Ἀέλοις φέγγεσιν ἀμφιβ]άσ̣κ[ει
πάντᾳ κλέος [ἔσλον
καί σ' ἐνν Ἀχέρ[οντος
. . [. . . . . .]ν̣π̣[
[6 lost lines]
]ηρος·