Monday, 28 January 2019

The joys of friendship

Speaking of special company, we have today two fragments of Sappho showing some joys of friendship and affection.
  1. The first one is Bergk 18 Edmonds 120 Lobel-Page 138 Campbell 138. It is a quote from the Deipnosophistæ (oh how long it is since I last heard of that work!), which reads «Καὶ ἡ Σαπφὼ δὲ πρὸς τὸν ὑπερβαλλόντως θαυμαζόμενον τὴν μορφὴν καὶ καλὸν εἶναι νομιζόμενόν φησι· στᾶθι κἄντα φίλος καὶ τὰν ἐπ' ὄσσοις ὀμπέτασον χάριν», «And Sappho says to the man who is extravagantly admired for his figure and considered handsome: [quote]» (translation by Campbell). This is very problematic, as it is inmetrical and very hard to fit into a meter. Bergk, for some reason, switches στᾶθι and κἄντα and wants to see this as part of a Sapphic stanza. I believe an Alcaic stanza is more likely, given that from καὶ on we have a perfectly fine Alcaic hendecasyllabic, and fitting that to a Sapphic stanza would require a line end after that conjunction and a missing single syllable after this complete sentence. Edmonds (surprise surprise) is creative, and comes up with possibly a better completion than mine, «‹ὄ›σταθι κἄντα ‹θᾶ με φίλαν› φίλος», «Stand ‹up›, ‹look me› in the face ‹as friend to› friend». Campbell and Lobel-Page are more prudent (surprise surprise), and keep the κἄντα in cruces, though Campbell goes as far as reporting Fick suggested μ' ἄντα. I have my own creativity here, for translation's sake.
  2. The second one is apparently not in Bergk, and is Edmonds 89 Lobel-Page 48 Campbell 48. Curiously, I have an extra line w.r.t. LP and C. This is a two-part quote by Iulianus who, in a letter to Iamblichus, writes «Ἦλθες καὶ ἐποίησας ἦλθες γὰρ δὴ καὶ ἀπὼν οἷς γράφεις· ἐγὼ δέ σε μὰ ὤμαν· ἄν δ' ἐφύλαξας ἐμὰν φρένα καιομέναν πόθῳ [...] χαῖρε δὲ καὶ αὐτὸς ἡμῖν πολλά, καθάπερ ἡ καλὴ Σαπφώ φησιν, καὶ οὐκ ἰσάριθμα μόνον τῷ χρόνῳ ὃν ἀλλήλων ἀπελείφθημεν, ἀλλὰ γὰρ καὶ ἀεὶ χαῖρε», which, after correcting μὰ ὤμαν to μαόμαν, should read «You came, and you did: for you came, even not being here, in your writing; and I was longing for you; and you guarded my heart which burnt with desire […] and you yourself be very well, as the beautiful Sappho says, and not only for as long as we've been parted, but be well forever too». At this point I'm really curious as to what LP and C did with the second part. But I don't have time to scan all Campbell to look for this. Now, semantically speaking, ἐφύλαξας is a little out of place IMO. Two options present themselves: Edmonds' ἔφλαξας=ἔφλεξας, "you burnt up", or Lobel-Page and Campbell's, or rather Thomas's, ἔψυξας, "you cooled down". I clearly followed my main source, Greek Wikisource, which to this day reads «ἦλθες, κάλ' ἐπόησας, ἔγω δέ σ᾿ ἐμαιόμαν, / ὂν δ᾿ ἔφλυξας ἔμαν φρένα καιομέναν πόθωι / χαῖρε πόλλα . . ἰσάριθμά τε τῶι χρόνωι», with the (non-existent?) verb I amended thanks to Rosati. I would still do so, because, while Edmond's idea does reflect the original better, the presence of a loved one should cool down a heart burning with desire, I mean, it's a pleasant experience to be around a friend, so it doesn't burn further, except when the friend leaves again of course, but that is not what is being discussed here. The creativity of Edmonds doesn't stop here, but I will stop discussing it. Except I need to mention the metrical issue. Since it's hard to split apart the quote from the surrounding words of Julian (cos quotation marks didn't exist back then, apparently), what meter is this? Well, we have (after the emendation just discussed) a nice full xx–uu–uu–uu–ux line, so that's the meter, of course. Definitely not "the same but with one dactyl less and obscure other lines interspersed" as Edmonds does, right? Back to splitting quote from surroundings. Is that καὶ ἐποίησας in the quote or not? Team Lobel-Page + Edmonds + Wikisource + Bibliotheca Augustana + The Complete Poems of Sappho keep it in, and team Campbell-only leaves it out. Edmonds (and "the doc") stick in an εὖ (turning καὶ -> κεὖ / εὖ δ' respectively), but why do so when you can follow all others (save for Lobel-Page and their cruces) and read κά‹λ'› with the same meaning? The other problem is the second part, i.e. the last line, where ἡμῖν, even Aeolicised, doesn't fit the meter, so we're left with χαῖρε πόλλα ... ἰσάριθμά ‹τε τῷ› χρόνῳ, which by the way already features a number of emendations. Let's start from the quote: «χαῖρε δὲ καὶ αὐτὸς ἡμῖν πολλά, καθάπερ ἡ καλὴ Σαπφώ φησιν, καὶ οὐκ ἰσάριθμα μόνον τῷ χρόνῳ ὃν ἀλλήλων ἀπελείφθημεν, ἀλλὰ γὰρ καὶ ἀεὶ χαῖρε». Seems she might have said something like «χαῖρε (ἡμῖν) πολλά ἰσάριθμα τῷ χρόνῳ ὃν ἀλλήλων ἀπελείφθημεν». The best I can think of is take the Wikisource text, assume there is another line of which we have too little to reconstruct anything sensible, and fill the hole by σὺ κάλ' or similar, as I did back in the days, minus the extra line. Said line would contain «ὃν ἀλλήλων ἀπελείφθημεν» or similar. Perhaps «ἰσάριθμα χρόνῳ ‹ὅτῳ› / ἀλλάλαν ἀπέλειμμεν», if that verb form exists and fits in? Hm, that would be active, we need passive. More on this here. Welp, I can only give you what I actually translated, which is the σὺ κάλ' version with no extra line. Note that χρόνῳ is there taken as "the time of life", and would match the ἀεὶ in the quote which is explicitly not Sappho, so that couldn't be what Sappho wrote. Too bad I'm stuck with it :).
Let's see these poems!


[Σὺ] στᾶθι ‹τυίδε› κἄντα ‹ἐμοῦ›, φίλος,
καὶ τὰν ἐπ' ὄσσοις ὀμπέτασον χάριν.


Sta’ ‹qui› davanti ͜‹a me›, amico mïo,
E dentro gl’occhi fa’ brillar la gi͜oia.
ἦλθες, κά‹λ'› ἐπόησας, ἔγω δέ σ᾿ ἐμαιόμαν,
ὂν δ᾿ ἔ‹ψυ›ξας ἔμαν φρένα καιομέναν πόθῳ·
χαῖρε πόλλα ‹σὺ κάλ’› ἰσάριθμά ‹τε› τῷ χρόνῳ.


Tu venisti e bene facesti, bramavo te,
Il mi͜o cuor rinfrescasti (disì͜o lo bruciava, sì):
‹Beni› goditi molti per tutta la vita tua.
‹Hīc› āntĕ ‹mē›, ămīcĕ ămātĕ, stā,
Ēt īntŭs ōclīs ga͞udĭă fāc mĭcēnt.


Stay ‹here› in front ‹of me›, my darling friend,
And in your eyes make happiness well shine.
Vēnīstī, bĕn’ ăgēns, năm ĕg’ īpsă hĭēbām tē,
Ūrēns cōrquĕ cŭpīdĭnĕ frīgŏrĕ m’ āffēxtī:
Tōtām vītăm hăbē tĭbĭ plūrĭmă ‹bōnă tū›.


Coming well did you do, for I craved you with all my thought,
Down you coolèd my crave-burning heart, which some cooling sought:
May ‹you› all your life long lots of ‹good things› yourself enjoy.

Saturday, 26 January 2019

Ma tu hai preferito me

Oggi continuiamo la serie delle compagnie speciali con La preferenza, canzone che mi è arrivata da CL a una vacanzina (estate 2018), e che ho subito cominciato a tradurre in Cinese, bloccandomi dopo due righe di ritornello su "tutti i figli del creato". Il 14/11/18 poi l'ho ripresa, e tra sera e notte ho finito il ritornello, la mattina seguente mezza prima strofa, ed entro mezzogiorno avevo anche metà della seconda, e il resto intorno alle 15 del 15/11/18, et voilà. Facendo il post il 17/12/18 ho scovato un paio di errori: prezioso agli occhi tuoi, non miei; aspettavo chi, non cercavo; siamo qui, non sono; e 时间 è tempo, non mondo (solo seconda strofa). Corretti per le 11:55. Vediamola!


Che facevo qui,
Qui su un angolo del mondo?
Aspettavo chi,
Chi avesse in fondo lo stesso desiderio.
Desiderio che
Non aveva volto e nome,
Non sapevo neanche come,
Né se in un seme
Il fiore c'è.

Ma tu hai preferito me
Tra tutti quelli che hai incontrato,
Tra tutti i figli del creato,
Che hanno abitato
La terra, il mare e il ciel.
E tutto è nuovo adesso che
Mi hai detto che mi sei amico,
Prezioso agli occhi tuoi perché
Hai preferito,
Hai preferito me.

Ora siamo qui,
Qui su un angolo del mondo,
Mi racconti di
Tutte le cose che hai visto tu volando.
Quando partirai
Io farò da sentinella,
Certo che la vita è bella,
Che in ogni seme
Un fiore c'è.

Ma tu hai preferito me
Tra tutti quelli che hai incontrato,
Tra tutti i figli del creato,
Che hanno abitato
La terra, il mare e il ciel.
E tutto è nuovo adesso che
Mi hai detto che mi sei amico,
Prezioso agli occhi tuoi perché
Hai preferito,
Hai preferito me.我曾做什么
这儿在世界的某角落?
我曾在等到
在心底有我有的心愿的某人
那就是一种
没脸没名字的心愿
我甚至不知道如何
不知种子中
是否有花

但你有最多喜爱我
在你所遇上的人之中
在住在地上住在海中
住在天上
的万物万人之中
而现在万物都新的
因你告诉是我的朋友
全都在你眼中珍贵
因你有最多
有最多喜爱我

我们现在这里
在世界的某个角落
你飞翔时候
所看到的万物你都来告诉我
当你离去时
我就会来做哨兵啊
肯定这生活很美好
肯定种子种
一定有花

但你有最多喜爱我
在你所遇上的人之中
在住在地上住在海中
住在天上
的万物万人之中
而现在万物都新的
因你告诉是我的朋友
全都在你眼中珍贵
因你有最多
有最多喜爱我
Wǒ céng zuò shénme
Zhèr zài shìjiè de mǒu jiǎoluò?
Wǒ céng zài děngdào
Zài xīn dǐ yǒu wǒ yǒu de xīnyuàn de mǒu rén
Nà jiùshì yī zhǒng
Méi liǎn méi míngzì de xīnyuàn
Wǒ shènzhì bùzhīdào rúhé
Bù zhī zhǒngzǐ zhōng
Shìfǒu yǒu huā

Dàn nǐ yǒu zuì duō xǐ'ài wǒ
Zài nǐ suǒ yùshàng de rén zhī zhōng
Zài zhù zài dì shàng zhù zài hǎi zhōng
Zhù zài tiān shàng
De wànwù wànrén zhī zhōng
Ér xiànzài wànwù dōu xīn de
Yīn nǐ gàosù shì wǒ de péngyǒu
Quán dōu zài nǐ yǎnzhōng zhēnguì
Yīn nǐ yǒu zuì duō
Yǒu zuì duō xǐ'ài wǒ

Wǒmen xiànzài zhèlǐ
Zài shíjiè de mǒu gè jiǎoluò
Nǐ fēixiáng shíhòu
Suǒ kàn dào de wànwù nǐ dōu lái gàosù wǒ
Dāng nǐ líqù shí
Wǒ jiù huì lái zuò shàobīng a
Kěndìng zhè shēnghuó hěn měihǎo
Kěndìng zhǒngzǐ zhǒng
Yīdìng yǒu huā

Dàn nǐ yǒu zuì duō xǐ'ài wǒ
Zài nǐ suǒ yùshàng de rén zhī zhōng
Zài zhù zài dì shàng zhù zài hǎi zhōng
Zhù zài tiān shàng
De wànwù wànrén zhī zhōng
Ér xiànzài wànwù dōu xīn de
Yīn nǐ gàosù shì wǒ de péngyǒu
Quán dōu zài nǐ yǎnzhōng zhēnguì
Yīn nǐ yǒu zuì duō
Yǒu zuì duō xǐ'ài wǒ

Tuesday, 22 January 2019

Non andartene

E oggi torniamo in Italiano, e stiamo nel nostro tema con una canzone giapponese, いかないで | ikanaide | non andartene, che ho trovato online non più tardi del 23/6/2012 (ma penso ben prima di così) e tradotto in Italiano quasi subito, in Cinese entro l'estate, e in Ungherese l'11/5/2014. Certo che «什么都不才被看      什么都», «什么都会到它的回忆时候 / 虽并不记得它是很好» e «在这状态里» fanno un po' shchifo, vediamo di modificarle alle 21:51-55 del 10/8/18 va'. Poi la mattina del 13/12/18 ho tradotto il primo ritornello in Swahili, il pomeriggio del 14 le strofe, e più tardi anche il secondo ritornello, e già che c'ero subito dopo le strofe in Swahili ho rifatto in un batter d'occhio la versione Cinese, 'cause why the bleep not :). Beh sì il secondo ritornello l'ho dimenticato pure nel cinese bis, ma va beh :). E adesso chissà che lingua piglio per riempire la colonna vuota… Mbeh, dopo un folle lavoro su Salelaka Mokonzi (post "Work for the Lord"), opto per il Lingala, e tra le diciamo 23 e le 0:32 del 3/10-4/10/19 la traduzione viene fatta. 25/8/20 22:30 sistemo l'allineamento Swahili-Lingala e… che diamine è "ntika"? Facciamo "Tika te", "non lasciarmi / non andare". 22:31. E poi "donna toki demo"? "Ntango enso", 22:33. Vediamo 'sta canzone!


なにえない なに
ずっといてた
だけどかなしいんじゃない
あたたかいあなたに
れたのがうれしくて

Ah かないで かないで
何時いつまでもずっとはなさないで
Ah かないで かないで
まま

何時いつごころは 何時いつ
とおいどこかで
みんな おもると
らなくていのに
らなくていのに

Ah かないで かないで
どんなときでもはなさないで
Ah かないで かないで
まま什么都看不见啊什么都
我曾总都在哭泣
但是我却一定全不伤心啊:
既然我已经有遇上这么
温暖的你,就非常快乐。

啊!莫离我别去!莫离我别去!
直到永远总是都千万别放开我!
啊!莫离我别去!莫离我别去!
万事留这样……

在某时我的心灵在某时,
遥远的某地方里,
它万事万物都会再次记得,
虽如果不知就更好啊,
虽如果不知就更好啊。

啊!莫离我别去!莫离我别去!
知道什么时候都千万别放开我!
啊!莫离我别去!莫离我别去!
万事留这样……Niente non si vede      niente
Sempre piangevo
Ma però non sono triste, no, perché
Son content io, amore mio:
Ho incontrato te che mi ami così

Ah      non andartene,      non andartene
No non lasciarmi mai, stai sempre qui con me
Ah      non andartene,      non andartene
Resta qui con me

Il mio cuor qualche giorno il mio cuor
Sarà via, dove non so
Quando di tutto si ricorderà
Anche se sta ben senza saper
Anche se sta ben senza saper

Ah      non andartene,      non andartene
No non lasciarmi mai, in nessun tempo
Ah      non andartene,      non andartene
Resta qui con meKitu sioni kitu
Sikuzote nilikilio
Lakini hakuna kusikitisha
Kwa sababu nilikukutana
Na ulinipenda nina furaha

Ah! Usiondoke! Usiondoke!
Milele sikuzote usinitoke!
Ah! Usiondoke! Usiondoke!
Kaa na mimi...

Wakati mwingine moyo wangu wakati mwingine
Mahali fulani mbali
Chochote, utakumbuka chochote
Ingawa usipojua uhisi vizuri
Ingawa usipojua uhisi vizuri

Ah! Usiondoke! Usiondoke!
Mpaka wakati wowote usinitoke!
Ah! Usiondoke! Usiondoke!
Kaa na mimi…
Nanimo mienai      nanimo
Zutto naiteta
Da kedo kanashii n ja nai
Atatakai anata ni
Fureta no ga ureshikute

Ah      ikanaide      ikanaide
Itsumademo zutto hanasanaide
Ah      ikanaide      ikanaide
Kono mama de

Itsuka kokoro wa      itsuka
Tooi dokoka de
Minna omoide ni naru to
Shiranakute ii no ni
Shiranakute ii no ni

Ah      ikanaide      ikanaide
Donna toki demo hanasanaide
Ah      ikanaide      ikanaide
Kono mama deShénme dōu kàn bù jiàn a shénme dōu
Wǒ céng zǒng dōu zài kūqì
Dànshì wǒ què yīdìng quán bù shāngxīn a:
Jìrán wǒ yǐjīng yǒu yùshàng zhème
Wēnnuǎn de nǐ, jiù fēicháng kuàilè.

A! Mò lí wǒ bié qù! Mò lí wǒ bié qù!
Zhídào yǒngyuǎn zǒngshì dōu qiānwàn bié fàngkāi wǒ!
A! Mò lí wǒ bié qù! Mò lí wǒ bié qù!
Wànshì liú zhèyàng……

Zài mǒu shí wǒ de xīnlíng zài mǒu shí,
Yáoyuǎn de mǒu dìfāng lǐ,
Tā wànshì wànwù dōu huì zàicì jìdé,
Suī rúguǒ bù zhī jiù gèng hǎo a,
Suī rúguǒ bù zhī jiù gèng hǎo a.

A! Mò lí wǒ bié qù! Mò lí wǒ bié qù!
Zhīdào shénme shíhòu dōu qiānwàn bié fàngkāi wǒ!
A! Mò lí wǒ bié qù! Mò lí wǒ bié qù!
Wànshì liú zhèyàng……Semmi nem látom      semmi
Bár mindig sírtam
Biztosan szomorú nem vagyok
Találkoztam meleg veled
És ezért boldog vagyok

Ah,      kérem nem menj,      kérem nem menj,
Örökre maradj velem, kérem nem hagyd.
Ah,      kérem nem menj,      kérem nem menj,
Tartsad dolgokat így.

Valamikor, szívem      valamikor
Valahol messze lesz,
Amikor emlékezni fogja mindent,
Bár ha nem tudna volna rendben
Bár ha nem tudna volna rendben

Ah,      kérem nem menj,      kérem nem menj,
Bármikorig, kérem, kérem nem hagyd.
Ah,      kérem nem menj,      kérem nem menj,
Tartsad dolgokat így.Eloko te natali eloko te
Ntango nyonso nalelaki
Nzoka nde mpenza mazali mawa ee
Nazali nde na esengo
Mpo na nakuti yo oy'onlingi

Aa, kenda te ee, kenda te ee,
Tika te, ndele seko tikala na ngai ee
Aa, kenda te ee, kenda te ee,
Bongola eloko te

Ntango nsusu motema mwa ngai ntango nsusu
Na epayi esika
Ye nde mokokundola banso
Ata soki moyebi moyoki elengi
Ata soki moyebi moyoki elengi

Aa, kenda te ee, kenda te ee,
Tika te, ntango enso tikala na ngai ee
Aa, kenda te ee, kenda te ee,
Bongola eloko te

Cinese 1.0

什么都看不见      什么
永远也曾在哭泣
但我却其实真不是伤心的:
因为我曾经和温暖的
你遇见,我就真的很快乐

啊      莫离我别去      莫离我别去
永远也都再也都请不要放开我
啊      莫离我别去      莫离我别去
让万事留这样

在某是我的心房      在某时
在遥远的某处里
什么都入它的回忆里时候
虽如果不知它就很好
虽如果不知它就很好

啊      莫离我别去      莫离我别去
在什么时候里都请不要放开我
啊      莫离我别去      莫离我别去
让万事留这样
Shénme dōu kàn bù jiàn     shénme
Yǒngyuǎn yě céng zài kūqì
Dàn wǒ què qíshí zhēn bù shì shāngxīn de:
Yīnwèi wǒ céngjīng hé wēnnuǎn de
Nǐ yùjiàn, wǒ jiù zhēn de hěn kuàilè

Ā     mò lí wǒ bié qù     mò lí wǒ bié qù
Yǒngyuǎn yě dōu zàiyě dōu qǐng bùyào fàngkāi wǒ
Ā     mò lí wǒ bié qù     mò lí wǒ bié qù
Ràng wànshì liú zhèyàng

Zài mǒu shí wǒ de xīnfáng     zài mǒu shí
Zài yáoyuǎn de mǒu chù lǐ
Shénme dōu rù tā de huíyì lǐ shíhòu
Suī rúguǒ bù zhī tā jiù hěn hǎo
Suī rúguǒ bù zhī tā jiù hěn hǎo

Ā     mò lí wǒ bié qù     mò lí wǒ bié qù
Zài shénme shíhòu lǐ dōu qǐng bùyào fàngkāi wǒ
Ā     mò lí wǒ bié qù     mò lí wǒ bié qù
Ràng wànshì liú zhèyàng

Saturday, 19 January 2019

Romanesque

Continuiamo il nostro tema attualmente di "compagnie speciali" con "non lascerò mai andare il tuo braccio che [mi] ha abbracciato", che colloca Romanesque molto bene in questo tema. L'ho scovata online non più tardi del 12/7/2012 (ma penso ben prima, non prima di Pasqua sicuramente) e tradotta in Italiano ben presto, e in Cinese l'11/1/18. Però ho il sospetto di aver frainteso "akogare", che qui non vuol dire "ammirazione" ma "desiderio". E poi sicuramente ho cannato "akai hoshi" in Cinese, visto che ci leggo "luna rossa" mentre hoshi sono le stelle. Vediamo, alle 21:55-58 dell'11/8/18, di correggere queste cose. Vediamo la canzone!


おわわらないなつのように
らないはなのように
きしめたそのうで
ずっとはなさないでいてよ

あこがれをかえ
何処どこへもけなくても
きしめたそのうで
ずっとはなさないでいてよ
いま昨日きのう明日あした
やしくしても
せつなさのまる
この一時ひととき二人ふたり
すべてよ

すがいてみても
むねはまだ
ちがはかなさで
ときのリズム
かぞえてる
あかほしよる

えてぬくもり
つなめたいのよ
ひとみじたきみ

あこがれをかえ
何処どこへもけなくても
きしめたそのうで
ずっとはなさないでいてよ
ときなぐさめの
すべっても
さつなさをくし
いまきているの此ここ
ふたり

むねいたむほどの
じょうねつ
こころ ゆだねたら
くしたもの
うで
もどせるようで

ったなみだ
こぼちないよう
ひとみじていたの

おわわらないなつのように
らないはなのように
きしめたそのうで
ずっとはなさないでいてよ
いまのない
こいっても
さつなさのまる
この一ひとときが二ふたり
すべてよ


就像没有尽头的个夏天
就像总不会落的花一样
那个已拥抱我的你手臂
我直到永远都不会放弃啊

我给你再次说我的渴望
虽然我任一处都不可去
那个已拥抱我的你手臂
我直到永远都不会放弃啊
现在,即使昨天、明天
都来尽量燃烧我还好啊
两人的痛苦停止一下的
这小一段时间就是两人的
所有啊

即时我尝试跟你连结
我的心再次
在不同的空间里面
还正跳得跟随
时间的节奏
在某个红星的夜里

这段温暖现在来消失
我所以要来紧紧连结
已经闭上眼睛的你啊

我给你再次说我的渴望
虽然我任一处都不可去
那个已拥抱我的你手臂
我直到永远都不会放弃啊
即使时间给的安慰
来完全地消失,我还好啊
我正尽量地燃烧我痛苦
这里在两人现在活下去的
地方啊

如果你来将你的胸口
寄托现在让
它痛苦的那段热情
你所已失去的
我会用我的
两个手臂来取回呀

我们已经分享的泪水
为了不让到处来解散
我曾经在闭上我的眼

就像没有尽头的个夏天
就像总不会落的花一样
那个已拥抱我的你手臂
我直到永远都不会放弃啊
现在,即使在没目的
的爱里来消失,我还好啊
两人的痛苦停止一下的
这小一段时间就是两人的
所有啊
Owaranai natsu no you ni
Chiranai hana no you ni
Dakishimeta sono ude wo
Zutto hanasanaide ite yo

Akogare wo kurikaeshi
Doko e mo yukenakute mo
Dakishimeta sono ude wo
Zutto hanasanaide ite yo
Ima, kinou mo ashita mo
Moyashitsukushite mo ii
Setsunasa no tachidomaru
Kono hitotoki ga futari no
Subete yo

Sugaritsuite mite mo
Mune wa mada
Chigau hakanasa de
Toki no rizumu
Kazoeteru
Akai hoshi no yoru

Kiete yuku nukumori
Tsunagitometai no yo
Hitomi tojita kimi wo…

Akogare wo kurikaeshi
Doko e mo yukenakute mo
Dakishimeta sono ude wo
Zutto hanasanaide ite yo
Toki no nagusame no
Subete keshisatte mo ii
Setsunasa wo yakutsukushi
Ima ikite iru no koko ni
Futari de

Mune ga itamu hodo no
Jounetsu ni
Kokoro yudanetara
Nakushita mono
Kono ude ni
Torimodoseru you de

Wakeatta namida ga
Koboreochinai you
Hitomi tojite ita no

Owaranai natsu no you ni
Chiranai hana no you ni
Dakishimeta sono ude wo
Zutto hanasanaide ite yo
Ima, yorube no nai
Koi ni kiesatte mo ii
Setsunasa no tachidomaru
Kono hitotoki ga futari no
Subete yo


Jiùxiàng méi yǒu jìntóu de gè xiàtiān
Jiùxiàng zǒng bù huì luò de huā yīyàng
Nà gè yǐ yǒngbào wǒ de nǐ shǒubì
Wǒ zhídào yǒngyuǎn dōu bù huì fàngqì a

Wǒ gěi nǐ zàicì shuō wǒ de kěwáng
Suīrán wǒ rèn yī chù dōu bù kě qù
Nà gè yǐ yǒngbào wǒ de nǐ shǒubì
Wǒ zhídào yǒngyuǎn dōu bù huì fàngqì a
Xiànzài, jíshǐ zuótiān, míngtiān
Dōu lái jǐnliàng ránshāo wǒ hái hǎo a
Liǎng rén de tòngkǔ tíngzhǐ yīxià de
Zhè xiǎo yī duàn shíjiān jiù shì liǎng rén de
Suǒyǒu a

Jíshí wǒ chángshì gēn nǐ liánjié
Wǒ de xīn zàicì
Zài bù tóng de kōngjiān lǐmiàn
Hái zhèng tiào dé gēnsuí
Shíjiān de jiézòu
Zài mǒu gè hóng xīng de yè lǐ

Zhè duàn wēnnuǎn xiànzài lái xiāoshī
Wǒ suǒyǐ yào lái jǐnjǐn liánjié
Yǐjīng bìshàng yǎnjīng de nǐ a

Wǒ gěi nǐ zàicì shuō wǒ de kěwáng
Suīrán wǒ rèn yī chù dōu bù kě qù
Nà gè yǐ yǒngbào wǒ de nǐ shǒubì
Wǒ zhídào yǒngyuǎn dōu bù huì fàngqì a
Jíshǐ shíjiān gěi de ānwèi
Lái wánquán de xiāoshī, wǒ hái hǎo a
Wǒ zhèng jǐnliàng de ránshāo wǒ tòngkǔ
Zhèlǐ zài liǎng rén xiànzài huó xiàqù de
Dìfāng a

Rúguǒ nǐ lái jiāng nǐ de xiōngkǒu
Jìtuō xiànzài ràng
Tā tòngkǔ de nà duàn rèqíng
Nǐ suǒ yǐ shīqù de
Wǒ huì yòng wǒ de
Liǎng gè shǒubì lái qǔ huí ya

Wǒmen yǐjīng fēnxiǎng de lèishuǐ
Wèile bù ràng dàochù lái jiěsàn
Wǒ céngjīng zàibì shàng wǒ de yǎn

Jiùxiàng méi yǒu jìntóu de gè xiàtiān
Jiùxiàng zǒng bù huì luò de huā yīyàng
Nà gè yǐ yǒngbào wǒ de nǐ shǒubì
Wǒ zhídào yǒngyuǎn dōu bù huì fàngqì a
Xiànzài, jíshǐ zài méi mùdì
De ài lǐ lái xiāoshī, wǒ hái hǎo a
Liǎng rén de tòngkǔ tíngzhǐ yīxià de
Zhè xiǎo yī duàn shíjiān jiùshì liǎng rén de
Suǒyǒu a


Così come un’estate infinita
Come fiori che mai non cadranno
Questo tuo braccio che m’ha abbracciato
Ïo giammaï non lascerò andare, no!

Ti ripeto quanto io ti voglio
Anche se non ho dove andare
Questo tuo braccio che m’ha abbracciato
Ïo giammaï non lascerò andare, no!
Or, se pur ieri e domani
Si consuman nel fuoco, va bene
Ora il dolore si sta fermando
Questo istante per noi due insieme
È tutto

Anche se provo a legarmi a te
Il mio cuore in
Un vuoto diverso starà,
E intanto il ritmo del
Tempo batterà
Colle stelle rosse nel ciel

Questo tepor che svanendo sta
Voglio legarlo ben stretto a me
Con te che hai chiuso le palpebre

Ti ripeto quanto io ti voglio
Anche se non ho dove andare
Questo tuo braccio che m’ha abbracciato
Ïo giammaï non lascerò andare, no!
Anche se ogni conforto
Che dà il tempo sparisce, va bene
Io sto bruciando tutto il dolore
In questo posto ove ora vivendo sto
Insieme a te

Se il tuo cuor tu affidassi a
Quella tua passion
Per cui ora soffrendo sta
Le cose che tu hai
Perso colle mie
Due mani recupererò

Per non disperder le lacrime
Che io con te condivise ho
Stavo chiudendo gli occhi miei

Così come un’estate infinita
Come fiori che mai non cadranno
Questo tuo braccio che m’ha abbracciato
Ïo giammaï non lascerò andare, no!
Ora, se anche spariamo
In ’sto amor senza meta, va bene
Ora il dolore si sta fermando
Questo istante per noi due insieme
È tutto

Monday, 14 January 2019

Come, make me happy

We keep on our company request theme with Schubert's Ständchen, which I heard at a singer's concert in Feb 2018 (IIRC) and thought of translating to Chinese, did so on May 7 2018, and then added Czech in for the heck of it, and that went on with back and forth via Whatsapp for correction through May 5, 6, 7, 8, and 17, and produced two versions, one with male singer and female addressee, and one the other way round. I present the former (as this is a Lied intended for a tenor, I believe), and add brackets to show the differences. Let's see this!


Leise flehen meine Lieder
Durch die Nacht zu dir;
In den stillen Hain hernieder,
Liebchen, komm zu mir!

Flüsternd schlanke Wipfel rauschen
In des Mondes Licht;
Des Verräters feindlich Lauschen
Fürchte, Holde, nicht.

Hörst die Nachtigallen schlagen?
Ach! sie flehen dich,
Mit der Töne süßen Klagen
Flehen sie für mich.

Sie verstehn des Busens Sehnen,
Kennen Liebesschmerz,
Rühren mit den Silbertönen
Jedes weiche Herz.

Laß auch dir die Brust bewegen,
Liebchen, höre mich!
Bebend harr’ ich dir entgegen!
Komm, beglücke mich!


我的歌曲飞通宵夜
为了乞求你
亲爱,请来这片林子,
请来我这里。

月光下苗条树尾顶
咕哝着耳语
优美,别怕那背叛者
的万恶偷听。

听到夜莺的飘动吗?
啊!都乞求你,
用甜蜜背叹的音符
为我乞求你。

他们明白胸口的渴望,
认识爱的痛,
每条软的心被银色
的音付感动。

让你胸口也被感动,
亲爱,听到我!
我颤抖着在等待你!
让我快乐哦!
Snažně prosí písňe moje
Tiše v noci tebe.
Do tichého lesa, milá[milý],
Přijdi ke mně!

Šeptající vrcholky stromů šustí
V měsíčním světle.
Zrádcova zlého odposlechu,
Spanilá[Spanilý], neboj se!

Slyšíš třepetající slavíky?
Ah! Snažně prosí tobě,
S tóny stříbrné lítosti
Tebe prosí za mě.

Chapou touhu mého srdce,
Znají lásky bolest
S tóny ze stříbra dotknou se
Každého měkkého srdce

Nech abych dojal[dojala] i duši tvou
Milá[Milý], poslyš mě.
Chvěje[Chvějíc?] se čekám na tebe,
Ať jsem šťastný[sťastná]!


Wǒ de gēqǔ fēi tōng xiāoyè
Wèile qǐqiú nǐ
Qīn'ài, qǐng lái zhè piàn línzi,
Qǐng lái wǒ zhèlǐ.

Yuèguāng xià miáotiáo shùwěidǐng
Gūnóngzhe ěryǔ
Yōuměi, bié pà nà bèipànzhě
De wàn'è tōutīng.

Tīng dào yèyīng de piāodòng ma?
A! Dōu qǐqiú nǐ,
Yòng tiánmì bèitàn de yīnfú
Wèi wǒ qǐqiú nǐ.

Tāmen míngbái xiōngkǒu de kěwàng,
Rènshì ài de tòng,
Měi tiáo ruǎn de xīn bèi yínsè
De yīnfù gǎndòng.

Ràng nǐ xiōngkǒu yě bèi gǎndòng,
Qīn'ài, tīng dào wǒ!
Wǒ chàndǒuzhe zài děngdài nǐ!
Ràng wǒ kuàilè ó!

Saturday, 12 January 2019

My only true love

Speaking of special companies, we have 真爱只有你 | Tsin ài tsí-ū lí, "[That I] truly love there's only you", a Min song I met between Christmas 2012 and Easter 2013. It's been sitting around with unspecified target language ever since Sep 23 2018 in the evening, though I had possibly already translated the first two lines even before that day, up till I translated 4 more lines (scattered in the lyrics) in the afternoon of Sep 25 and finally settled on English only. It's still WIP (after all, I had 6 lines like 2 hours ago), as I write this draft, and we will see how long it takes to complete. I'll leave the translated parts intertwined with the original Min up till the translation is complete. OK, if the subs turn two "evening"s out of three into "sleep", the result is "Sleeping I grieve all the evening". 18:45 25/9/18: time to fix that. And that same evening, I finally complete this around 22:30. Let's see the song!


女:想你想你阮1想你
看你看你离开
伤心参着目屎眼泪流几
害阮1心疼心痛恨天
男:一年一年一年

命运创治的过去
为何当初离开

*女:梦中猶原仍然甜蜜的相思
手中只你我的相片照片
男:你拆散的月
着苦澀的滋味
女:梦你今夜转来回到1身边
等你总有一日回心转意
男:未来怎样来证明
合:阮1的真爱只有你

所有从开始男:未来怎样来证明
合:阮1的真爱只有你

1 注意 (dialect note):闽语的人称代词 闽语有七个
人称代替:「我 | guá」,就是「我」;
「你 | lí」,就是「你」;「伊 | i」,就是
「他、她、它」;「阮 | guán / gún」,
意思是「我们、不包括你」;「咱」,
就是「咱们」,意思是「我们、也包括你」;
「恁 | lín」,就是「你们」;「亻因 | in」,
就是「他们」。在歌曲里常常只有一个我
和一个你而没有别人,所以「阮」常常跟「我」
一样、「咱」常常跟「你我」一样。
Lú: Siūnn lí siūnn lí gún siūnn lí
Khuànn lí khuànn lí beh lī-khui
Siong-sim tsham-tio̍h ba̍k-sái lâu kuí mî
Hāi gún sim-thiànn beh hūn thinn
Lâm: Tsi̍t nî tsi̍t nî koh tsi̍t nî
Tsi̍t mî tsi̍t mî thiànn tsi̍t mî
Miā-ūn tshòng-tī--ê kuè-khì
Uī-hô tong-tshoo beh lī-khui

* Lú: Bāng tiong iu-guân tinn-bi̍t--ê siunn-si
Tshiú tiong tsí tshun lí guá--ê siòng-phìnn
Lâm: Kā lí thiah-suànn--ê gue̍h mî
Lim-tio̍h khóo-siap--ê tsu-bī
Lú: Bāng lí kim-iā tńg--lâi gún sin-pinn
Tán lí tsóng-ū-tsi̍t-li̍t huê-sim-tsuán-ì
Lâm: Bī-lâi tsuánn-iūnn lâi tsìng-bîng
Ha̍p: Gún--ê tsin ài tsí-ū lí

Sóo-ū tsîng khai-sí

*

Lâm: Bī-lâi tsuánn-iūnn lâi tsìng-bîng
Ha̍p: Gún--ê tsin ài tsí-ū lí


Girl: Miss you, miss you, I miss you,
I see, I see you're leaving me
Sadness soaks me as I cry full nights
My heart broke, I hate each day
Boy: Years pass, years pass, more years pass,
All the evening I just grieve
Why did we in the first place
Leave such a seductive past?

* Girl: In my dreams there's still such sweet pining
In my hands just photos of us two
Boy: These nights that I'm not with you
I can feel a bitter taste
Girl: Dreaming that tonight you'll come back to me,
Waiting for the day you'll change your mind
Boy: How will the future testify
Both: That my one true love is you?

All from the start

*

Boy: How will the future testify
Both: That my one true love is you?

Monday, 7 January 2019

Don’t leave me, Lela

Given all the "important companions" of the last few posts (excluding the Christmas break, of course), it seems a good place to insert a few posts about songs where the singer is asking for an SO's company. For example, today we have Lela, a Galician (nope, not Spanish, and nope, not Portuguese - trust me, I tried to rectify the spelling for both languages and had to conclude it was neither) song I translated to Chinese no later than Dec 14 2012, which puts it in year 2 of Chinese. Why is this post in English, breaking the language continuity? Well, I'm pretty sure that, way back in high school before I knew anything about Chinese, I first tried to rectify the spelling of this song treating it as both Spanish and Portuguese, thus effectively producing translations, and then translated it to English and perhaps Italian, all in one file. Said file is, sadly, unfindable on my computer, so I'm just gonna retranslate it into English for the sake of this post. Did it 18:38-~18:52 Aug 10 2018. Actually, I'm gonna edit the Chinese too, on Aug 10 2018 at 18:30, finishing at 18:36. The edited version is the second one. HEUREKA! I found a printed version of the file, and it's going to appear at post end. It has Portuguese, Spanish, English, and Italian. Date? No idea, but definitely during High School, which means between Sep 2007 and Sep 2012, though I think it was spring so that limits the date options :). Also, I'm pretty sure it wasn't in year 5 of high school, meaning it wouldn't be 2012. Pretty sure it wasn't done while I was busy with Min and Hakka songs just found :). Not sure about simultaneity with Sappho (years 3 and 4)… So let's see this!


Están as nubes chorando
Por un amor que morréu
Están as rúas molladas
De tanto como chovéu

Lela, Lela
Leliña por quen eu morro
Quero mirarme
Nas meniñas dos teus ollos

Non me deixes
E ten compasión de min
Sen tí non podo
Sen tí non podo vivir

Dame alento das túas palabras
Dame celme do teu corazón
Dame lume das túas miradas
Dame vida co teu dulce amor


天边那云正在哭泣
为个已死去的爱
所有街道都已湿透
因为大雨已到来

列拉列拉
亲列拉你让我死去
想看见自己
在你的眼睛的瞳孔

莫放弃我
请你可怜可怜我
没有你无法
没有你无法生活

请你给我你的话的呼吸
请你给我心中的温暖
请你给我你眼神的灯光
请你给我甜爱的生活


天上的云都在哭泣
为了已死去的爱
所有街道都已湿透
因为大雨已到来

列拉列拉
阿让我死去的列拉
想在你眼睛
的瞳孔来看到自己

莫放弃我
请你可怜可怜我
没有你,亲爱,
没你我活不下去

请你用你的话给我呼吸
请你用你心给我甜蜜
请你用你眼神给我灯光
请用你甜爱让我生活

Estão as numes chorando
Por um amor que morreu,
Estão as ruas molhadas
De tanto como choveu.
Lela, Lela,
Lelinha por quem eu morro,
Quero mirarme
Nas meninas dos teus olhos,
Não me deixes,
E tem compaixão de mim,
Sem ti no podo,
Sem ti no podo viver.
Dame alento das tuas palavras,
Dame celme do teu coração,
Dame lume das tuas miradas,
Dame vida com teu doce amor.All of the sky's clouds are crying
Just for a love that has died
All of the roads have been drenchèd
So much, indeed, it has rained.
Lela, Lela,
Dear Lela for whom I'm dying,
I wanna see me
In your eyes' lovèly girlies1,
Do not leave me,
And have compassion of me,
Without you, darling,
Without you I cannot live.
Give me breath with your lovèly speaking,
Give me essence from your lovely heart,
Give me light with your glances alone,
Give me life with a love sweet as yours.

1 The pupils (from pupilla, "little girl")
were so called due to the reflection of oneself
seen when looking in somebody's eyes.
All of the sky's clouds are crying
Just for a love that has died
All of the roads are now drenchèd
With all the rain that's come down

Oh Lela, Lela,
Sweet Lela for whom I'm dying
I want to see me
In your eyes' beautiful pupils

Do not leave me
And have compassion of me
Without you darling,
Without you I cannot live

Please let me breathe in some of your sweet words
Let me taste the sweetness of your heart
Shine upon me the light of your two eyes
With that sweet love of yours give me life


Tiānbiān nà yún zhèngzài kūqì
Wèi gè yǐ sǐqù de ài
Suǒyǒu jiēdào dōu yǐ shītòu
Yīnwéi dà yǔ yǐ dàolái

Lièlā Lièlā
Qīn Lièlā nǐ ràng wǒ sǐqù
Xiǎng kànjiàn zìjǐ
Zài nǐ de yǎnjīng de tóngkǒng

Mò fàngqì wǒ
Qǐng nǐ kělián kělián wǒ
Méi yǒu nǐ wúfǎ
Méi yǒu nǐ wúfǎ shēnghuó

Qǐng nǐ gěi wǒ nǐ de huà de hūxī
Qǐng nǐ gěi wǒ xīn zhōng de wēnnuǎn
Qǐng nǐ gěi wǒ nǐ yǎnshén de dēngguāng
Qǐng nǐ gěi wǒ tián ài de shēnghuó


Tiān shàng de yún dōu zài kūqì
Wèile yǐ sǐqù de ài
Suǒyǒu jiēdào dōu yǐ shītòu
Yīnwéi dà yǔ yǐ dàolái

Lièlā Lièlā
Ā ràng wǒ sǐqù de Lièlā
Xiǎng zài nǐ yǎnjīng
De tóngkǒng lái kàn dào zìjǐ

Mò fàngqì wǒ
Qǐng nǐ kělián kělián wǒ
Méi yǒu nǐ, qīn'ài,
Méi nǐ wǒ huó bù xiàqù

Qǐng nǐ yòng nǐ de huà gěi wǒ hūxī
Qǐng nǐ yòng nǐ xīn gěi wǒ tiánmì
Qǐng nǐ yòng nǐ yǎnshén gěi wǒ dēngguāng
Qǐng yòng nǐ tián ài ràng wǒ shēnghuó

Están las nubes llorando
Por un amor que murió,
Están las ruas mojadas
De tanto como llovió.
Lela, Lela,
Leliña por quien yo muero,
Quiero mirarme
En las meniñas de tus ojos,
No me dejes,
Y tiene compasión de mi,
Sen ti no puedo,
Sen ti no puedo vivir.
Dame aliento de las tus palabras,
Dame esencia de tu corazón,
Dame luz de las tus miradas,
Dame vida con tu doce amor.Le nubi stanno piangendo
Per un amor che mori,
Le strade sono inzuppate,
L'acqua continua a cader.
Lela, Lela,
Lelina per cui io muoio,
Voglio specchiarmi
Nelle pupille tue belle,
Non lasciarmi,
Abbi compassion di me,
lo, no, non posso
Vivere senza di te.
Dammi fiato colle tue parole,
Dammi essenza col tuo dolce cuor,
Dammi luce coi tuoi svelti sguardi,
Dammi vita col tuo dolce amor.
Saturday, 5 January 2019

Barco negro

Sarebbe stato «Ombra nera l'altra volta, oggi Barco negro, canzone portoghese che ho tradotto in Cinese non più tardi del 22/6/2016. Anche in questa canzone abbiamo un "compagno importante" al pari dell'ombra nera, che sta sempre colla cantante (o così lei crede almeno)», poi un mare di altre traduzioni si sono infilate dentro e Ombra Nera è finita tre post fa, e lo scorso post è ancora sul tema delle compagnie speciali (o importanti, whatever :) ), quindi è da lì che riprendiamo oggi. E poi, la vigilia della pubblicazione del post, vedendo che dovevo postare questa, penso di tradurla in un'altra lingua: Italiano? Inglese? Spagnolo? Francese? In definitiva, mi fisso sull'Italiano, ed ora delle 23:52 del 4/1/19, ho una traduzione che, con una piccola modifica (nei banchi deserti => nelle vuote panchine), vedete sotto. La sera stessa ho trafficato un po' con «Vidi che salutavi tra le spiegate vele», arrivando alla versione attuale alle 19:15. Vediamola!


De manhã, que medo, que me achasses feia!
Acordei, tremendo, deitada n'areia
Mas logo os teus olhos disseram que não,
E o sol penetrou no meu coração.

Vi depois, numa rocha, uma cruz,
E o teu barco negro dançava na luz
Vi teu braço acenando, entre as velas já soltas
Dizem as velhas da praia, que não voltas:

São loucas! São loucas!

Eu sei, meu amor,
Que nem chegaste a partir,
Pois tudo, em meu redor,
Me diz qu'estás sempre comigo.

No vento que lança areia nos vidros;
Na água que canta, no fogo mortiço;
No calor do leito, nos bancos vazios;
Dentro do meu peito, estás sempre comigo.

Ah… ah ah ah ah ah… ah ah ah…
Mm mm… mm mm mm mm mm… mm mm mm…

Eu sei, meu amor,
Que nem chegaste a partir,
Pois tudo, em meu redor,
Me diz qu'estás sempre comigo.早晨上我真有怕你想我丑陋
我颤抖着躺着在沙上觉醒了
但你的眼睛快告诉我“不是啊”
阳光就来穿透在我的内心里

然后在石块上看到十字
而你黑色的船在光中跳舞
看你在展开的蓬之中来向我挥手
海滩上的老人说你不将回来

都发狂!都发狂!

亲人我知道
你连出行也没有
因为我的环境
都说你总是跟我一起

在将沙投在窗口里的风之中
在歌唱的水中,快要灭的火中
在床铺的热力,在空空的长凳
在我的心里你总是跟我一起

啊~啊啊啊啊啊~啊啊啊~
嗯~嗯嗯嗯嗯嗯~嗯嗯嗯~

亲人我知道
你连出行也没有
因为我的环境
都说你总是跟我一起
Che timor che brutta ti sarei sembrata!
Mi svegliai tremando, nella sabbia sdraiata,
Ma presto i tuoi occhi mi disser di no,
E dentro nel cuore il sole mi penetrò.

Vidi poi in una roccia una croce,
E la tua barca nera danzava nella luce,
Col braccio salutavi spiegate già le vele,
Dicon le vecchie qui in spiaggia: "Più non viene!"…

Son folli! Son folli!

Io so, mio amor,
Che partito non sei mai,
Ché tutto intorno a me
Dice che sei sempre con me.

Nel vento che lancia la sabbia sui vetri,
Nell'acqua che canta, nel fuoco morente,
Nel calor del letto, nelle vuote panchine,
Dentro nel mio petto tu sei sempre con me.

Ah… ah ah ah ah ah… ah ah ah…
Mm… mm mm mm mm mm… mm mm mm…

Io so, mio amor,
Che partito non sei mai,
Ché tutto intorno a me
Dice che sei sempre con me.Zǎochén shàng wǒ zhēn yǒu pà nǐ xiǎng wǒ chǒulòu
Wǒ chàndǒuzhe tǎngzhe zài shā shàng juéxǐngle
Dàn nǐ de yǎnjīng kuài gàosu wǒ “Bù shì a”
Yángguāng jiù lái chuāntòu zài wǒ de nèixīn lǐ

Ránhòu zài shíkuài shàng kàn dào shízì
Ér nǐ hēisè de chuán zài guāng zhōng tiàowǔ
Kàn nǐ zài zhǎnkāi de péng zhī zhōng lái xiàng wǒ huīshǒu
Hǎitān shàng de lǎorén shuō nǐ bù jiāng huílái

Dōu fākuáng! Dōu fākuáng!

Qīnrén wǒ zhīdào
Nǐ lián chūxíng yě méiyǒu
Yīnwèi wǒ de huánjìng
Dōu shuō nǐ zǒngshì gēn wǒ yīqǐ

Zài jiāng shā tóu zài chuāngkǒu lǐ de fēng zhī zhōng
Zài gēchàng de shuǐ zhōng, kuàiyào miè de huǒ zhōng
Zài chuángpù de rèlì, zài kōngkōng de chángdèng
Zài wǒ de xīn lǐ nǐ zǒngshì gēn wǒ yīqǐ

Ā… ā ā ā ā ā… ā ā ā
Ēn… ēn ēn ēn ēn ēn… ēn ēn ēn…

Qīnrén wǒ zhīdào
Nǐ lián chūxíng yě méiyǒu
Yīnwèi wǒ de huánjìng
Dōu shuō nǐ zǒngshì gēn wǒ yīqǐ

Tuesday, 1 January 2019

¿Cómo hacer para olvidarte?

En el último post la cantante estaba lejos de su amado, al cual mandaba un Happy Birthday hurlado hacia el cielo. Por eso creo que ella lo extrañaba, y por eso es un óptimo momento para esa canción llena de añoranza y ganas. Hoy tenemos por eso Cómo hacer para olvidarte, que empezé a traducir en Min Nan el 29/9/18 en plena noche, porque "Como hacer" y "哪会当" estaban perfectamiente en la misma música. El 1/10/18 terminé la versión en Mi Nan. El 15/10/18, volviéndome a la casa desde la mesa del domingo, por juego intenté de cantarla en Mandarino, y así fue que traducí la primera mitad, y la segunda cuando fue en mi casa, antés del desayuno. Bueno, ¡vémo! ¡Y un próspero y buen año a todos!


¿Cómo hacer
Para olvidar tus besos,
Si cuando los recuerdo
Me dan ganas de besarte otra vez?
¿Cómo hacer
Para olvidar tu cuerpo,
Si cuando lo recuerdo
Me dan ganas de tocarte otra vez?
¿Cómo hacer
Para olvidarte,
Si cuando intento recordarte
Solo puedo acordarme lo bueno que fue
Tenerte cerquita de mi,
Tocarte esa boquita,
Hacer esos ojitos brillar,
Como la luna sobre el mar,
Como los peces al nadar,
Como las notas al sonar?
La la la la la la la
La la la la la la la
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeah

Todo desde el início

Probablemente,
Cuando vuelvas a mi,
No volveremos a sufrir,
Lo lograremos hasta el fin,
Nos sentaremos en el pasto a cantar.
La la la la la la la
La la la la la la la
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeah怎么会当可能
放袂记忘记你的热吻,
如果我每次想起它们
我就想又阁再次吻你一次?
怎么会当可能
放袂记忘记你的身体,
如果我每次想起
我就想又阁再次碰你一次?
怎么会当可能
放袂记得忘记你,
如果我每次尝试记得你,
我就只会当可能记得以前遮尔这么甜蜜
保留你离我近近啊,
个小口,
小双目闪烁发亮
亲像就像照亮海的月娘月亮
亲像就像水中游泳的鱼,
亲像就像正在影响的音符
啦啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦啦
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeah

所有从开始

大概大概啊,
转来回到我的时,
我两倒转来回到痛苦,
我两到结束欣赏,
我两草坪就斗阵一起唱歌。
啦啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦啦
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeah怎么会
来忘记你的热吻
如果每次想起来
我就想要来再吻你一次?
怎么会
来忘记你的身体
如果每次想起来
我就想要来再碰你一次?
怎么会
来全忘记你啊
如果每次尝试记得你
我就只会记得曾经的那种甜蜜,
保留你离我近近啊,
碰到你那个小口,
让那双小眼闪烁发亮,
就像照亮海的月亮,
就像水中游泳的鱼,
就像在影响的音符?
啦啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦啦
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeah

所有从开始

大概大概啊,
你回到我之时,
我们俩不会再痛苦,
我们到结束都享用,
我们会坐在平草一起唱歌:
啦啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦啦
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeah
Ná ē-tàng
Lâi pàng buē-kì lí--ê lia̍t-bún,
Nā guá muí tshù siūnn-khí in,
Guá tio̍h siūnn-beh iū-koh bún lí tsi̍t tshù?
Ná ē-tàng
Lâi pàng buē-kì lí--ê sin-thé,
Nā guá muí tshù siūnn-khí i,
Guá tio̍h siūnn-beh iū-koh phòng lí tsi̍t tshù?
Ná ē-tàng
Lâi pàng buē-kì-tit lí,
Nā guá muí tshù siáng-tshì kì-tit lí,
Guá tio̍h tsí ē-tàng kì-tit í-tsîng tsiah-nī tinn-bi̍t
Pó-liû lí lī guá kīn-kīn--ah,
Phòng tio̍h lí hit ê siáu kháu,
Hōo hit siáu siang ba̍k siám-sih huat-liōng
Tshin-tshiūnn tsiò-liōng hái--ê gue̍h-niû,
Tshin-tshiūnn tsuí tiong iû-íng--ê hû,
Tshin-tshiūnn teh íng-hióng--ê im-hû.
Lah--lah--lah--lah--lah--lah--lah
Lah--lah--lah--lah--lah--lah--lah
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeah

Sóo-iú tsîng khai-sí

Tāi-khài tāi-khài--ah,
Lí tńg--lâi guá--ê sî,
Lán m̄ ài tó-tńg--lâi thòng-khóo,
Lán ài kàu kiat-sok lóng him-siān,
Lán ài tsē tī tsháu-phiânn tio̍h tàu-tīn tshiùnn-kua.
Lah--lah--lah--lah--lah--lah--lah
Lah--lah--lah--lah--lah--lah--lah
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeahZěnme huì
Lái wàngjì nǐ de rè wěn
Rúguǒ měi cì xiǎngqǐlái
Wǒ jiù xiǎngyào lái zài wěn nǐ yī cì?
Zěnme huì
Lái wàngjì nǐ de shēntǐ
Rúguǒ měi cì xiǎngqǐlái
Wǒ jiù xiǎng yào lái zài pèng nǐ yī cì?
Zěnme huì
Lái quán wàngjì nǐ a
Rúguǒ měi cì chángshì jìdé nǐ
Wǒ jiù zhǐ huì jìdé céngjīng de nà zhǒng tiánmì,
Bǎoliú nǐ lí wǒ jìnjìn a,
Pèng dào nǐ nà gè xiǎokǒu,
Ràng nà shuāng xiǎo yǎn shǎnshuò fāliàng,
Jiùxiàng zhàoliàng hǎi de yuèliàng,
Jiùxiàng shuǐ zhōng yóuyǒng de yú,
Jiùxiàng zài yǐngxiǎng de yīnfú?
Lā lā lā lā lā lā la
Lā lā lā lā lā lā la
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeah

Suǒyǒu cóng kāishǐ

Dàgài dàgài a,
Nǐ huí dào wǒ zhī shí,
Wǒmen liǎ bù huì zài tòngkǔ,
Wǒmen dào jiéshù dōu xiǎngyòng,
Wǒmen huì zuò zài píngcǎo yīqǐ chànggē:
Lā lā lā lā lā lā la
Lā lā lā lā lā lā la
Yeah
Ye ye yeah
Ye ye yeah