Saturday, 30 March 2019

Silently crying at dusk

Last Deng Lijun song from our grief series today, again from this video (1:03:19-1:05:58): 黄昏里 | Huánghūn lǐ, "At dusk". I started the English translation in the night between 17/2/19 and 18/2, and translated 3 lines, and then finished the whole thing on 21/2. Before we see the result, however, there are a couple of text issues I want to point out. Feel free to skip the bulleted list if you aren't interested - but read at least item 7, because it gives a translation of an alternate version. Note: video 1, video 2, video 3.
 • In l. 2, video 3 has 斜阳 in at least one repetition, but both other videos definitely have 夕阳, which is what I went with;
 • Video 2 has l. 3 as 犹相系, “still relates itself”, which sounds like BS in and of itself, and plus, we’re talking about dusk and 又向西 means “heads west again”, so that is definitely the right spelling;
 • Video 3 writes 教 where the others write 叫 in l. 4, but a causative is way more fitting than “teach” IMO: how would the setting sun “teach” her to remember whomever the song is addressed to?
 • Video 2 writes 心坎, but all videos seem to have 心海, and video 3 definitely has that, so that’s what I went for;
 • There are some oscillations on the number of 你s and 我s where there are many, but the audio seems to always give 3 on l. 1 of the choruses and 2 on l. 3, so that’s what I went for;
 • 你把我忘记 vs. 已把我忘记, the former seems to be captions-only and not cross-video, so the latter is my choice;
 • 时常 vs. 时刻 in all choruses: video 2 has 时刻 in the captions, other videos caption 时常, all of them seem to have shichang/shicang most often, though I think I heard at least one instance of shike; going for 时常 anyway, though it’s harder to sing at speed; I did translate both versions for chorus 1 though, and the 时刻 version reads «Well you know I / During twilight constantly;
 • In chorus 2, all videos seem to have 斜阳, which agrees with the captions only in video 3, while the others read 夕阳; going for 斜阳.
With that out of the way, here we go!


*黄昏里
那一抹夕阳
又向西
默默地叫我想起你
想起
你那甜蜜笑语
无限的关怀
还充满着爱意
荡漾在心海里

只是你你你
你在哪里?
难道你你
已把我忘记
可知道我
时常在那黄昏里
想起你
悄悄地哭泣

*

#为何我我我
这么痴迷?
为何我我
难把你忘记?
可知道我
时常在这斜阳里
盼望你
再让我爱你

#
* Huánghūn lǐ
Nà yī mǒ xīyáng
Yòu xiàng xī
Mòmò de jiào wǒ xiǎngqǐ nǐ
Xiǎngqǐ
Nǐ nà tiánmì xiàoyǔ
Wúxiàn de guānhuái
Hái chōngmǎnzhe àiyì
Dàngyàng zài xīnhǎi lǐ

Zhǐshì nǐ nǐ nǐ
Nǐ zài nǎlǐ?
Nándào nǐ nǐ
Yǐ bǎ wǒ wàngjì
Kě zhīdào wǒ
Shícháng zài nà huánghūn lǐ
Xiǎngqǐ nǐ
Qiāoqiāo de kūqì

*

# Wèihé wǒ wǒ wǒ
Zhème chīmí?
Wèihé wǒ wǒ
Nán bǎ nǐ wàngjì?
Kě zhīdào wǒ
Shícháng zài zhè xiéyáng lǐ
Pànwàng nǐ
Zài ràng wǒ ài nǐ

#



* Twilight's here
The setting sun
Doth disappear
That makes you in my thoughts appear
The sweet funny words,
You said to me…
And boundless concern
Still full of love so deep
With great waves my heart doth sweep

But now you you you
Where are you, baby?
Maybe you you
Do not remember me?
Well you know that
During dusk quite often I
Think of you
And quietly cry

*

# Why am I I I
In love so hopelessly?
Why can I I
Just not forget thee?
Well you know I
Oft at sunset think of you
And wish you'd come
And make me love you

#

Tuesday, 26 March 2019

Who will love me?

We continue with grief from love today, and also with Deng Lijun, and with songs from this video (37:04-39:17 today) with 谁来爱我 | Shéi lái ài wǒ, "Who will love me". Now there are various versions of this with various numbers of verses: I've seen 1, 2, 3, 4, and 5 videos. The details of the differences between these are confined in the Chinese songs post. For this post, I follow video 5, the one I linked to with the song's title, which has all the verses. I started the English translation in the night between 17/2/19 and 18/2, and finished on the 18, partly in the morning, partly in the afternoon. Let's see this!


* 你曾经对我说过
永远的爱我
谁知道你的话儿
都是在骗我
你狠心抛弃我
也不管我死活
谁爱我 谁爱我
谁来爱我
不知谁来爱我

# 想起了心里难过
我对你不错
我的心为了你
没有放下过
怕你冷 怕你热
怕你渴 怕你饿
谁爱我 谁爱我
谁来爱我
不知谁来爱我

@ 你从来没有给我
一点儿快乐
我命里注定了
受你的折磨
爱是枷 情是锁
我偏愿 受折磨
谁爱我 谁爱我
谁来爱我
不知谁来爱我

我好像园里花朵
园里的花朵
没盛开没结果
被风雨吹落
你就是暴风雨
无情的打击我
谁爱我 谁爱我
谁来爱我
不知谁来爱我

*

#
* Nǐ céngjīng duì wǒ shuōguò
Yǒngyuǎn de ài wǒ
Shéi zhīdào nǐ de huà'er
Dōu shì zài piàn wǒ
Nǐ hěnxīn pāoqì wǒ
Yě bù guǎn wǒ sǐ huó
Shéi ài wǒ shéi ài wǒ
Shéi lái ài wǒ
Bù zhī shéi lái ài wǒ

# Xiǎngqǐliao xīnlǐ nánguò
Wǒ duì nǐ bùcuò
Wǒ de xīn wèiliao nǐ
Méi yǒu fàngxiàguò
Pà nǐ lěng pà nǐ rè
Pà nǐ kě pà nǐ è
Shéi ài wǒ shéi ài wǒ
Shéi lái ài wǒ
Bù zhī shéi lái ài wǒ

Nǐ cónglái méiyǒu gěi wǒ
Yīdiǎn'er kuàilè
Wǒ mìng lǐ zhùdìngliao
Shòu nǐ de zhémó
Ài shì jiā qíng shì suǒ
Wǒ piān yuàn shòu zhémó
Shéi ài wǒ shéi ài wǒ
Shéi lái ài wǒ
Bùzhī shéi lái ài wǒ

Wǒ hǎoxiàng yuán lǐ huāduǒ
Yuán lǐ de huāduǒ
Méi shèngkāi méi jiéguǒ
Bèi fēngyǔ chuī luò
Nǐ jiùshì bàofēngyǔ
Wúqíng de dǎjí wǒ
Shéi ài wǒ shéi ài wǒ
Shéi lái ài wǒ
Bù zhī shéi lái ài wǒ

*

#



* You once did tell me
You'd love me forevermore
Who would have known your words
Just pure deceit they bore
You left me cruelly
Should I die you'd be carefree
Who'll love me? Who'll love me?
Who will love me?
Don't know who will love me!

# It hurts my heart to think
How good I was to you
My heart could never be
At rest/peace because of you
I feared that you might be
Hot, thirsty, cold hungry.
Who'll love me? Who'll love me?
Who will love me?
Don't know who will love me!

You never made me happy
In any little way
I was just doomed to feel
Your torture all the day
Love and feelings locking me
From torture I won't be free
Who'll love me who'll love me
Who will love me
Don't know who will love me

I am just like a flower
That in a garden doth grow
But bears no bloom or fruit
'Cause storms keep blowin' it low.
A violent storm to me,
You strike me heartlessly
Who'll love me? Who'll love me?
Who will love me?
Don't know who will love me!

*

#

Saturday, 23 March 2019

A thousand words swept away with the clouds

In this series of songs full of pain, a song that starts with "I don't know why pain surrounds me" is a perfect fit, and that's what I give you today with 千言万语 | Qiānyánwànyǔ, "A thousand words", sung by Deng Lijun. I found this in this extremely long video of a concert by Deng Lijun, and translated it to English, starting with two lines ~8 on 18/2/19 (with a little tweak while drafting this ~15:50 on 23/2), and finishing it ~13 on 21/2. Let's see it!


不知道为了什么
忧愁它围绕着我
我每天都在祈祷
快赶走爱的寂寞

那天起,你对我说
永远的爱着我
千言和万语
随浮云掠过

不知道为了什么
忧愁它围绕着我
我每天都在祈祷
快赶走爱的寂寞

所有从开始
Bù zhīdào wèiliao shénme
Yōuchóu tā wéiràozhe wǒ
Wǒ měi tiān dōu zài qídǎo
Kuài gǎnzǒu ài de jìmò

Nà tiān qǐ, nǐ duì wǒ shuō
Yǒngyuǎn de àizhe wǒ
Qiānyán hé wànyǔ
Suí fúyún lüèguò

Bù zhīdào wèiliao shénme
Yōuchóu tā wéiràozhe wǒ
Wǒ měi tiān dōu zài qídǎo
Kuài gǎnzǒu ài de jìmò

Suǒyǒu cóng kāishǐ



I do not know why it is
That grief is all around me
Each day I keep on praying
Of this lone love to be free

From that day, you told me,
You'd always love me
Oh so many words Swept off I did see

I do not know why it is
That grief is all around me
Each day I keep on praying
Of this lone love to be free

Tuesday, 19 March 2019

No greater pain in the world

Keeping on our pain theme, we have this Italian song or opera aria, written or set to music or both by Luca Marenzio, which I found randomly on Google sometime in 2011, translated the first verse of into English soon afterwards, on Sep 28, and the rest was translated into English only on Aug 31 2012. I'm not gonna lie: I completely ignored any tune this might have had, and treated it as a poem, simply keeping meter and rhymes. Also, "foglie" should probably be "voglie", making "lighted leaves" actually be "burning wishes" or the likes. I was unable to find a video, I only found the score and a midi, and a weird .capx file I have no idea whether I can open or not. Let's see it!


Non è dolor nel mondo
Né nel più oscur abisso e più profondo,
Par a quel d’un meschin servo d’Amore
Ch’in alta donna abbia locato il core.

Pasce l’alma dolente
Di speme, di speranza eternamente
Né d’altro sazia le sue foglie accese
Che d’un sol sguardo, una o due volte il mese.

E s’ella aprendo un riso
Gli volge a sorte e non ad arte il viso,
Reputa cortesia quel don che viene
Da puro caso e sé felice tiene.

E poi ch’ha speso il giorno
In girarsi a l’amato albergo intorno,
Passa la notte ragionando in vano
Col ritratto di lei che porta in mano.

Dunque lasciate, amanti,
Questo amor senza frutto e, da vacanti,
Amate donna tal, di cui possesso
Prender possiate e tenir sempre appresso.
In the world there’s no sorrow,
Nor in the darkest depth of any morrow,
As great as what the wretched lovers tames
That place their passion unto noble dames.

Their grieving souls they feed
With hope, with hope alone of what they need
Nor do they fill their lighted leaves with aught
But one look, once or twice a month to ’em brought.

If she, opened a smile,
By chance, not by art, on them turns her eye,
They hold a courtesy that gift which comes
From purest chance and gladness to him comes.

And as they’ve spent the day
Going around the loved house all the way,
They spend the night in speaking fruitlessly
To her portrait which in their hand they see.

So listen, lovers: leave
Such fruitless love and, as you’re free, believe
It best to love one, whom you can possess
Nor e’er lose after for unlovingness.

Saturday, 16 March 2019

Goodnight

Our series of grieving songs (kinda?) continues with Schubert's Lied Gute Nacht, first from Winterreise. I started translating it into Mandarin one evening, but then had trouble with rhymes, and Min seemed to solve the problem, so I switched, and the first verse was completed that evening, i.e. 14/11/18. Then time fled my hands, up till, in the evening/night of 16/11, I translated verse 2, then verse 3 the following morning, and verse 4 in the afternoon. I guess I'll give a literal English rendition (not singable) to fill the column next to German. I don't think I'll try another translation. Let's see!


Fremd bin ich eingezogen,
Fremd zieh' ich wieder aus.
Der Mai war mir gewogen
Mit manchem Blumenstrauß.
Das Mädchen sprach von Liebe,
Die Mutter gar von Eh', -
Nun ist die Welt so trübe,
Der Weg gehüllt in Schnee.

Ich kann zu meiner Reisen
Nicht wählen mit der Zeit,
Muß selbst den Weg mir weisen
In dieser Dunkelheit.
Es zieht ein Mondenschatten
Als mein Gefährte mit,
Und auf den weißen Matten
Such' ich des Wildes Tritt.

Was soll ich länger weilen,
Daß man mich trieb hinaus ?
Laß irre Hunde heulen
Vor ihres Herren Haus;
Die Liebe liebt das Wandern -
Gott hat sie so gemacht -
Von einem zu dem andern.
Fein Liebchen, gute Nacht !

Will dich im Traum nicht stören,
Wär schad' um deine Ruh'.
Sollst meinen Tritt nicht hören -
Sacht, sacht die Türe zu !
Ich schreibe nur im Gehen
Ans Tor noch: Gute Nacht,
Damit du mögest sehen,
An dich hab' ich gedacht.



我像陌生人来啊
像陌生人去啊
五月用些盛开啊
的花束我摇篮
女人谈论爱情啊
母亲谈论婚礼
世间遮尔这么伤心啊
全路上有冰雪

我旅行的时间啊
可以选择
这份乌暗黑暗
家己自己路选择
月创造的阴影啊
陪伴我行路走路
我在白色草坪啊
猎物的跤步脚步

犹原何必留啊
人叫我出去?
狂狗拢可以吼啊
所有者的家前
爱情喜爱漫步啊
上帝按呢这样创造
从这路到路啊
爱人仔亲爱人晚安哦

你的梦费气啊
伤害你的和平
你听我去啊
关门关寂静
在大门上再次啊
时写”晚安啦”
你就会看我有啊
我有想你啊
A stranger I have moved in,
A stranger again I move out.
May hath cradled me
With a few decks of flowers.
My girl spoke of love,
My mother even of marriage, -
Now the world is so sad,
The road covered in snow.

For my travels I can
Not choose a time,
To myself the road I must indicate
In this darkness.
There moves a moon-made shadow
With me as my companion,
And on the white meadows
I seek the footprints of wild animals.

What shall I linger further,
That I may be driven out?
Let crazy dogs howl
Befor their masters' house;
Love loves to wander -
God hath her thus made -
From one to the other.
Fine beloved, goodnight!

I will not bother thee in thy sleep,
'Twere a damage to thy peace.
Thou shalt not hear my footsteps -
Soft, soft, close the doors!
I only write, while going,
"Goodnight" again on the gate,
Thus mayest thou see,
I have thought of thee.



Guá tshiūnn bia̍k-sng-lâng lâi--ah
Tshiūnn bia̍k-sng-lâng khì-ah
Gōo-gue̍h iōng sia sēng-khai--ah
--ê hua-sok kā guá iô-nâ
Lú-lîn tâm-lūn ài-tsîng--ah
Bú-tshin tâm-lūn hun-lé
Sè-kan tsiah-nī siong-sim--ah
Tsuân lōo siōng ū ping seh

Guá lú-hîng--ê sî-kan--ah
Guá m̄ khó-í suán-tia̍k
Ài tī tse hūn oo-àm--ah
Ka-kī kā lōo suán-tia̍k
Gue̍h tshòng-tsō--ê im-iánn--ah
I puê-phuānn guá kiânn-lōo
Guá tsāi pe̍h-sik tsháu-phiânn--ah
Tshē lia̍p-bu̍t--ê kha-pōo

Guá iu-guân hô-pit lâu--ah
Hōo lâng kiò guá tshut-khì?
Kông káu lóng khó-í háu--ah
Sóo-iú-tsiá--ê ke tsuînn
Ài-tsîng hí-ài bān-pōo--ah
Siōng-tè án-ni tshòng-tsō
Tsîng tsit lōo kàu hit lōo--ah
Ài-lîn-á buán-an--oh

Lí--ê bang m̄ beh hùi-khì--ah
M̄ beh siong-hāi lí--ê hô-pîng
M̄ beh hōo lí thiann guá khì--ah
Kuainn mn̂g kuainn kah tsi̍k-tsīng
Tsāi tuā-mn̂g siōng tsài-tshù--ah
Kiânn sî siá “Buán-an--lah”
Lí tio̍h ē khuànn guá ū--ah
Guá ū siūnn tio̍h lí--ah

Monday, 11 March 2019

Eternal pain in my chest vs. unchanging opinion

When you have a big care, it can cause you pain. We saw it somewhat implicitly in «Without you I cannot have happy days» in the last post's song, and today we have it explicitly in 你是我胸口永远的痛 | Nǐ shì wǒ xiōngkǒu yǒngyuǎn de tòng, "You are the eternal pain in my chest", a Mandarin song I met «Around Christmas or sometime after it, probably at least before Easter» in 2012/2013, and translated to English way later, in the night between Jan 8 and 9 2018, writing it down the following morning. Oh, and Anton Xie translated it to Hakka, and his translation will be included here. In both translations, the "double voices" were addressed later by me, on Aug 15 2018 as I included those translations in this post in the afternoon. And note that the Hakka part was only ready (modulo ruby texts) around 15:35, and at 16 I finally start the English part, and at 16:12 I'm done and inserting the Sappho fragment.
Speaking of "eternal", we have the "unchanging opinion" of Sappho Bergk 17 Edmonds 14 Lobel-Page 41 Campbell 41. This is a quote by Apollonius Dyscolus who, in his treatise on pronouns, writes «῎Υμμιν Αἰολεῖς· ταῖς κάλαις ὔμμιν νόημμα τὦμον οὐ διάμειπτον», «Aeolians (say) ὔμμιν, "to y'all": [quote]». The quote is clearly the end of a Sapphic stanza with a syllable missing. There are two lines of thought about how to add this syllable: team Bergk + Edmonds + Campbell goes for an extra article τὸ before νόημμα, while team Lobel-Page reads κάλαισιν as a full dative. However, in the critical note, Lobel-Page observes that «κάλαις ὔμμιν cod. A, quo retento τὸ νόημ[μα] c[on]i[ecit] Bekker. quod quamvis cum grammatici verbis aptius congruere videatur, tamen ob ν ἐφελκυστικόν positionem effecturum recipere noluimus», that is «codex A [reads] κάλαις ὔμμιν, keeping which Bekker conjectured τὸ νόημμα, which, though it seems to match the grammarian's words better, we anyways didn't want to take because of the nu ephelkystikon making position», i.e. that -ν in ὔμμιν creates a long syllable by position and that for some reason puts Lobel-Page off from accepting this amendation. I have no idea why that would be a bad thing. I was able to find the whole treatise, and after the quote I see «ὁμοίωϲ αἱ Αίολικαί, ἀποβάλλουϲαι τὸ ν καὶ φυλάϲϲουϲαι, τὴν ἐν ὀνόμαϲι δοτικῆϲ πληθυντικῆϲ ϲύνταξιν ἀναδέχονται», «Thus the Aeolian women, throwing off the nu and keeping it, construct the syntax of the dative plural in nouns». Now, I don't see any nouns here, so maybe ὄνομα is used to mean "words", but then which word is he referring to, κάλαισιν or ὔμμιν? Since he mentions both "throwing off" and "keeping", I'd expect one word to have it and one to not have it, and since "throwing off" is first, I guess the Campbell&co. version does match this better than the Lobel-Page version. It is true that, since apostrophes weren't often written in antiquity, κάλαις could easily have been taken as a normal Attic dative by an inexperienced reader, who would thus be confused at "throwing off", whereas with κάλαισιν ὔμμι no such confusion could arise, but that is beside the point. I guess I'll just follow the majority. I'm also wondering why it's "cod. A": is there a cod. B and maybe more? I asked on Latin Stack Exchange. Also, Campbell informs us it was Ahrens who ascribed this to Sappho, since Apollonius himself fails to ascribe it.
So let's see today's stuff!


王杰:夜里有风    风里有我
我拥有什么
云跟风说    风跟我说
我能向谁说
叶欢:不想从前    不谈未来
我为谁等待
不要你懂    不怕人说
让爱随风沉默
王杰:你是我胸口永远的痛
南方天空飘着北方的雪
热情冻结冷冷风中
叶欢:你是我胸口永远的痛
永远的痛
昨夜的梦留给明天
明天

王杰:夜里有风    风里有我
我拥有什么
云跟风说    风跟我说
我能向谁说
叶欢:不想从前    不谈未来
我为谁等待
不要你懂    不怕人说
让爱随风沉默
王杰:你是我胸口永远的痛
南方天空飘着北方的雪
叶欢:热情冻结冷冷风中
王杰:你是我胸口永远的痛
叶欢:永远的痛
合(两个旋律):
昨夜的梦留给明天
明天

王杰:你是我胸口永远的痛
南方天空飘着北方的雪
(王杰唱时,叶欢:
你是我胸口永远的痛
-用别的旋律)
王杰:热情冻结冷冷风中
(王杰唱时,叶欢:
热情冻结在
冷冷的风中,
冷冷的风中
-用别的旋律)
王杰(当叶欢还在唱“中“):
你是我胸口永远的痛
(当王杰唱“永远的痛”,
叶欢用别的旋律唱“永远的痛”)
合(两个旋律):永远的痛
昨夜的梦留给明天
明天

王杰:你是我永远的痛
南方天空飘着北方的雪
(王杰唱时,叶欢:
你是我胸口永远的痛
-用别的旋律)
王杰:热情冻结冷冷风中
(王杰唱时,叶欢:
热情冻结在
冷冷的风中,
冷冷的风中
-用别的旋律)
王杰:永远的痛
(当王杰唱“永远的痛”,
叶欢用别的旋律唱“永远的痛”)
合(两个旋律):永远的痛
昨夜的梦留给明天
明天


A:暗晡晚上有风    风
还有么个什么
   风
么侪
B:往摆往时    谈将来
么侪转来回来
懂   
等爱隨风沉默
A:我的永远痛苦
南方天空飄着北方
热情冻凝冻结冷冷风
B:我的永远痛苦
永远痛苦
咋夜梦留天光明天
天光明天

A:暗晡晚上有风    风
还有么个
   风
么侪
B:往摆往时    谈将来
么侪转来回来
懂   
等爱隨风沉默
A:我的永远痛苦
南方天空飄着北方
B:热情冻凝冻结冷冷风
A:我的永远痛苦
B:永远痛苦
合(两只曲调):
咋夜梦留天光明天
天光明天

A:我的永远痛苦
南方天空飄着北方
(A唱时,B:
我的永远痛苦
–用别只曲调)
A:热情冻凝冻结冷冷风
(A唱时,B:
热情冻凝冻结
冷冷个风
冷冷个风
–用别只曲调)
A(当B还唱“”):
我的永远痛苦
(当A唱“远痛苦”,
B用别只曲调唱“永远痛苦”)
合(两只曲调):永远痛苦
咋夜梦留天光明天
天光明天


A:永远痛苦
南方天空飄着北方
(A唱时,B:
我的永远痛苦
–用别只曲调)
A:热情冻凝冻结冷冷风
(A唱时,B:
热情冻凝冻结
冷冷个风
冷冷个风
–用别只曲调)
A:永远痛苦
(当A唱“永远痛苦”,
B用别只曲调唱“永远痛苦”)
合(两只曲调):永远痛苦
咋夜梦留天光明天
天光明天
Wáng Jié: Yè li yǒu fēng    fēng li yǒu wǒ
Wǒ yǒngyǒu shénme
Yún gēn fēng shuō    fēng gēn wǒ shuō
Wǒ néng xiàng shéi shuō
Yè Huān: Bù xiǎng cóngqián    bù tán wèilái
Wǒ wèi shéi děngdài
Bù yào nǐ dǒng    bù pà rén shuō
Ràng ài suí fēng chénmò
Wáng Jié: Nǐ shì wǒ xiōngkǒu yǒngyuǎn de tòng
Nánfāng tiānkōng piāozhe běifāng de xuě
Rèqíng dòngjié lěnglěng fēng zhōng
Yè Huān: Nǐ shì wǒ xiōngkǒu yǒngyuǎn de tòng
Yǒngyuǎn de tòng
Zuóyè de mèng liú gěi míngtiān
Míngtiān

Wáng Jié: Yè li yǒu fēng    fēng li yǒu wǒ
Wǒ yǒngyǒu shénme
Yún gēn fēng shuō    fēng gēn wǒ shuō
Wǒ néng xiàng shéi shuō
Yè Huān: Bù xiǎng cóngqián    bù tán wèilái
Wǒ wèi shéi děngdài
Bù yào nǐ dǒng    bù pà rén shuō
Ràng ài suí fēng chénmò
Wáng Jié: Nǐ shì wǒ xiōngkǒu yǒngyuǎn de tòng
Nánfāng tiānkōng piāo zhuó běifāng de xuě
Yè Huān: Rèqíng dòngjié lěnglěng fēng zhōng
Wáng Jié: Nǐ shì wǒ xiōngkǒu yǒngyuǎn de tòng
Yè Huān: Yǒngyuǎn de tòng
Hé (liǎng gè xuánlǜ):
Zuóyè de mèng liú gěi míngtiān
Míngtiān

Wáng Jié: Nǐ shì wǒ xiōngkǒu yǒngyuǎn de tòng
Nánfāng tiānkōng piāozhe běifāng de xuě
(Wáng Jié chàng shí, Yè Huān:
Nǐ shì wǒ xiōngkǒu yǒngyuǎn de tòng
- Yòng bié de xuánlǜ)
Wáng Jié: Rèqíng dòngjié lěnglěng fēng zhōng
(Wáng Jié chàng shí, Yè Huān:
Rèqíng dòngjié zài
Lěnglěng de fēng zhōng,
Lěnglěng de fēng zhōng
- Yòng bié de xuánlǜ)
Wáng Jié (dāng Yè Huān hái zài chàng “zhōng “):
Nǐ shì wǒ xiōngkǒu yǒngyuǎn de tòng
(Dāng Wáng Jié chàng “Yǒngyuǎn de tòng”,
Yè Huān yòng bié de xuánlǜ chàng “Yǒngyuǎn de tòng”)
Hé (liǎng gè xuánlǜ): Yǒngyuǎn de tòng
Zuóyè de mèng liú gěi míngtiān
Míngtiān

Wáng Jié: Nǐ shì wǒ yǒngyuǎn de tòng
Nánfāng tiānkōng piāozhe běifāng de xuě
(Wáng Jié chàng shí, Yè Huān:
Nǐ shì wǒ xiōngkǒu yǒngyuǎn de tòng
- Yòng bié de xuánlǜ)
Wáng Jié: Rèqíng dòngjié lěng lěngfēng zhōng
(Wáng Jié chàng shí, yè huān:
Rèqíng dòngjié zài
Lěnglěng de fēng zhōng,
Lěnglěng de fēng zhōng
- Yòng bié de xuánlǜ)
Wáng Jié: Yǒngyuǎn de tòng
(dāng Wáng Jié chàng “Yǒngyuǎn de tòng”,
Yè Huān yòng bié de xuánlǜ chàng “Yǒngyuǎn de tòng”)
Hé (liǎng gè xuánlǜ): Yǒngyuǎn de tòng
Zuóyè de mèng liú gěi míngtiān
Míngtiān


A: Àm-pu yìu fung    fung tú yìu ngâi
Ngâi hân yìu mak-kài
Yûn kak fung kóng    fung kak ngâi kóng
Ngâi kak mái-sâ kóng
B: Mô sióng vong-pái    mô thâm tsiong-lôi
Tén mái-sâ cón-lôi
M òi nyî túng    m òi nyîn kóng
Tén òi sûi fung chîm-mȯk
A: Nyî nga sim tú yún-yén kài thùng-khú
Nâm-fong thien-khung phiau-tó pet-fong kài siet
Nyėt-tshîn tùng khién lang-lang fung tú
B: Nyî nga sim tú yún-yén kài thùng-khú
Yún-yén thùng-khú
Tshâ-yà kài mùng lîu pun thien-kwong
Thien-kwong

A: Àm-pu yìu fung    fung tú yìu ngâi
Ngâi hân yìu mak-kài
Yûn kak fung kóng    fung kak ngâi kóng
Ngâi kak mái-sâ kóng
B: Mô sióng vong-pái    mô thâm tsiong-lôi
Tén mái-sâ cón-lôi
M òi nyî túng    m òi nyîn kóng
Tén òi sûi fung chîm-mȯk
A: Nyî nga sim tú yún-yén kài thùng-khú
Nâm-fong thien-khung phiau-tó pet-fong kài siet
B: Nyėt-tshîn tùng khién lang-lang fung tú
A: Nyî nga sim tú yún-yén kài thùng-khú
B: Yún-yén thùng-khú
Hȧp (liong cak khiuk-thiàu):
Tshâ-yà kài mùng lîu pun thien-kwong
Thien-kwong

A: Nyî nga sim tú yún-yén kài thùng-khú
Nâm-fong thien-khung phiau-tó pet-fong kài siet
(A chòng shî, B:
Nyî hè nga sim tú yún-yén thùng-khú
– Yùng phėt cak khiuk-thiàu)
A: Nyėt-tshîn tùng khién lang-lang fung tú
(A chòng shî, B:
Nyėt-tshîn tùng khién tshoi
Lang-lang fung tú
Lang-lang fung tú
– Yùng phėt cak khiuk-thiàu)
A (tong B hân chòng "tú":
Nyî nga sim tú yún-yén kài thùng-khú
(tong A chòng "-yén kài thùng-khú",
B yùng phėt cak khiuk-thiàu chòng "Yún-yén thùng-khú")
Hȧp (liong cak khiuk-thiàu): Yún-yén thùng-khú
Tshâ-yà kài mùng lîu pun thien-kwong
Thien-kwong


A: Nyî hè nga yún-yén thùng-khú
Nâm-fong thien-khung phiau-tó pet-fong kài siet
(A chòng shî, B:
Nyî hè nga sim tú yún-yén thùng-khú
– Yùng phėt cak khiuk-thiàu)
A: Nyėt-tshîn tùng khién lang-lang fung tú
(A chòng shî, B:
Nyėt-tshîn tùng khién tshoi
Lang-lang fung tú
Lang-lang fung tú
– Yùng phėt cak khiuk-thiàu)
A: Yún-yén thùng-khú
(tong A chòng "Yún-yén thùng-khú",
B yùng phėt cak khiuk-thiàu chòng "Yún-yén thùng-khú")
Hȧp (liong cak khiuk-thiàu): Yún-yén thùng-khú
Tshâ-yà kài mùng lîu pun thien-kwong
Thien-kwong


A: In the night there’s wind    I’m in that wind
What is it I have?
Clouds speak with wind    wind speaks with me
With whom can I speak?
B: I don’t think of the past    don’t speak of the future
Who am I waiting for?
Don’t want you to get this    don’t fear to be told
To let love hush in wind
A: You’re the eternal pain in my chest
North snow’s floating here in the southern sky
My love froze up in cold cold wind
B: You’re the eternal pain in my chest
Pain in my chest
I leave tonight’s dreams to tomorrow
Tomorrow

A: In the night there’s wind    I’m in that wind
What is it I have?
Clouds speak with wind    wind speaks with me
With whom can I speak?
B: I don’t think of the past    don’t speak of the future
Who am I waiting for?
Don’t want you to get this    don’t fear to be told
To let love hush in wind
A: You’re the eternal pain in my chest
North snow’s floating here in the southern sky
B: My love froze up in cold cold wind
A: You’re the eternal pain in my chest
B: Pain in my chest
Together (two tunes): I leave tonight’s dreams to tomorrow
Tomorrow

A: You’re the eternal pain in my chest
North snow’s floating here in the southern sky
(As A sings, B:
In my chest you're the eternal pain
– along another tune)
A: My love froze up in cold cold wind
(As A sings, B:
My love's frozen up
In the cold cold wind,
In the cold cold wind
– Along another tune
A (as B still sings "wind"):
You’re the eternal pain in my chest
(As A sings "pain in my chest",
B sings "eternal pain" along another tune)
Together (two tunes): Pain in my chest
I leave tonight’s dreams to tomorrow
Tomorrow

A: You're forever my pain
North snow’s floating here in the southern sky
(As A sings, B:
In my chest you're the eternal pain
– along another tune)
A: My love froze up in cold cold wind
(As A sings, B:
My love's frozen up
In the cold cold wind,
In the cold cold wind
– Along another tune
A: Eternal pain
(As A sings "pain in my chest",
B sings "eternal pain" along another tune)
Together (two tunes): Pain in my chest
I leave tonight’s dreams to tomorrow
Tomorrow




Ταῖς κάλαισ' ὔμμιν ‹τὸ› νόημμα τὦμον
οἰ διάμειπτον.


La mi’ opinion su voi, o belle donne,
Non può mutare.
Vōs sŭpēr pūlchrās mĕă cōgĭtātĭ’
Ha͞ut pŏtĕ vērtī.


My thought on ye, o pretty ladies, never
Is gonna change.

Saturday, 9 March 2019

Nel mio cuor tu sola stai

Concludiamo la serie delle canzoni contenenti "solo tu" nel titolo con 我的心内只有你 | Guá ê sim lāi tsí-ū lí, "Nel mio cuore ci sei solo tu", canzone Min Nan trovata entro il 10/3/2013, tradotta:
 1. In Italiano…
 2. …e Mandarino entro il 5/5/2013;
 3. In Romagnolo tra le vacanze di Natale e il 8/1 del 2018;
 4. Poi, la sera del 18/8/19, anche in Inglese. E mo me toccherà rimepi' 'a colonna de fianco all'English co' cquarcos'artro… :)
 5. Ma in preda alla smemoratezza il 28/7 attacco a tradurla in Giapponese che la colonna non la riempie. Continuo poi il 29/7 pomeriggio e sera, e il 31 finisco il lavoro. Magari mo ci caccio il Francese, vediamo;
 6. E il 9/8, probabilmente lo stesso giorno che ho aggiunto il Giapponese qui, attacco il Francese alle 0:37, e all'1:18 è finito;
 7. Il 10/11/20, tra le 21:51 e le 23:08, abbiamo l'Hind, con rime, Qualche aggiustamento più tardi lo mando alla mia correttrice, con la quale sistemo il v. 1 il 12/11 e faccio un altro aggiustamento il 16; e inserendola qui intorno alle 19:30 del 21/11/20 produco "zińd'gī" per "vita" nella versione F-M, e "na huā" diventa "nā huā" in ambo le versioni in tutti i casi, e alle 19:35, realizzato che non esiste un sinonimo femminile di "cuore", sopprimo "ummīd" dalla versione F-M, che si becca le rime alternate, e alle 19:37:30 "na räh' sakūṃ" si becca il suo nā, e non so che casino sto combinando con 'sti generi visto che alle 19:52 mi pare che le rime alternate siano nella M-F :).
Inoltre, a questo "nel mio cuore ci sei solo tu" ho legato "Mia sola cura", versione italiana di un frammento di Saffo. Per la nota critica, passo all'Inglese, visto che finore tutte in Inglese le ho fatte.
So along with a song, we have today a Sappho fragment. It is Bergk 125, Edmonds 29, Lobel-Page 163, Campbell 163. It is a short phrase quoted twice in two different forms. Iulianus, in his XVIII letter, writes «Ἵνα σέ, τὸ μέλημα τοὐμόν, ὥς φησιν ἡ Σαπφώ, περιπτύξωμαι», «So that I may hug you, my care, as Sappho says». Theodorus Hyrtacenus, in his XV letter, writes instead «Καὶ καταπαῦσαι πρὸς σέ, τὸ ἐμὸν μέλημα, Σαπφώ φησιν ἡ σοφή», «And stop near you, my care, says wise Sappho». The phrase is, of course, τὸ μέλημα τὦμον or τὸ ἔμον μέλημα. Bergk merely reports the quotes. The other editions all agree to keep form one, possibly because form two involves a hiatus or the remotion of an article. Edmonds tries to include the verb too, probably arguing that Iulianus quotes more than Theodorus, and reads «ὤς τε, μέλημα τὦμον, / περπτύγω», while the other two only keep the phrase, to be more prudent, and Lobel-Page has μέλημα τὦμον while Campbell has τὸ μέλημα τὦμον. Whichever edition we follow, this looks like part of a Sapphic stanza. I followed whatever my main source (in this case Bibliotheca Augustana since this was not on Greek Wikisource) had. In this case, this meant following Campbell. Truth be told, Lobel-Page is probably the most adherent to both sources, seen as permuting the second version and applying a crasis gives Lobel-Page's version. But I still prefer to have the leading article.
Vediamo canzone e frammento!


τὸ μέλημα τὦμον

La mia sola cura.




窗外小雨落袂停
到底你是在哪里
有你陪伴的日子
人生过着才有意义
对你付出真情意
爱你永远袂后悔
希望你会了解
我的心内只有你

*你讲过爱的世界
有我就有你
心甘情愿
对你付出真情
我的人生
已经完全交予你
望你会当赶紧
转来阮身边
所以我求求你
莫予我离开你
除了你我袂当过着
幸福的日子

想欲问你一句话
毋敢对你来讲起
只有写批寄予你
我的心内只有你
对你付出真情
爱你永远袂后悔
希望你会了解
我会为你来等待

*两次


Piove che non smette mai
Tu infine dove stai?
Se mi accompagnavi, sai,
C'era un senso a gioie e guai
Vero amore ti donai
E non l'ho rimpianto mai
Spero che tu capirai:
Nel mio cuor tu solo stai

* Mi hai detto "Sarò sempre
Dove tu sarai"
Per mia scelta
Il mio cuore ti donai
La mia vita
Te l'ho data tutta, sai:
Spero che al mio fianco
In fretta tornerai!
Quindi ti prego: fai
Che non ti lasci mai!
Senza di te non posso aver
Giorni lieti mai!

Io vorrei parlarti, sai,
Ma venir non oso mai
Solo scrivo - e leggerai -
"Nel mio cuor tu solo stai"
Vero amor ti donai
E non l'ho rimpianto mai
Spero che tu capirai
A 'spettar mi troverai

* Due volte


窗外小雨下不停
到底你是在哪里
有你陪伴的日子
人生过着才有意义
对你付出真情意
爱你永远没后悔
希望你会了解
我的心里只有你

*你说过爱的世界
有我就有你
心甘情愿
对你付出真心
我的人生
已经完全交给你
愿你才能赶紧
回到我怀里
所以我求求你
别让我离开你
没有你我不能过着
幸福的日子

想要问你一句话
不敢对你来说起
只有写信送给你
我的心里只有你
对你付出真情
爱你永远没后悔
希望你会了解
我会为你来等待

*两次



Rain now falls incessantly,
In the end, where can you be?
When you were around for me,
Life could make some sense to me
My true love I've given thee,
There’s no regret in this for me,
I just hope that you will see
In my heart I have but thee

Chorus:
You said in the world of love
You’d always be with me,
And I willingly
My true love gave to thee,
Mȳ whole life,
I have given all to thee,
I hope you’ll come quick
Here by my side to be.
So I’m now begging thee:
Don’t let me ever leave thee
Without you, happy days for me
There can never be!

I would like to talk to you
But I do not dare come speak,
I just write, which you will see,
“In my heart I have but thee”.
My true love I have shown
There’s no regret in this for me,
I just hope that you will see
I’ll keep waiting here for thee.

Chorus



あめってゆく
あなたどこでいる?
あなただけでは
人生じんせい意味いみした
真心まごころをつけた
もうくいなかった
あなたにかりたい:
あなたは唯一ゆいつあい

リフレーン
いつまでもあいしてんだと
すすんでつけた 真心まごころ
この人生じんせい
あなたにあたえた
はやえって:
これと希望きぼうしてんだ
はなせないでと
もとめてるよ!
あなたがいない日々ひび
もううれしくないよ!

なにかがといたい、
はな勇気ゆうきがない、
ただ文字もじきたい:
あなたは唯一ゆいつあい
真心まごころをつけた
もうくいなかった
あなたにかりたい:
あなたがってたい!

リフレーン



मेंह निरंतर गिर रहा,
वास्तव में तू है कहाँ?
जब तू मुझसे था यहाँ,
मेरे जीव में अर्थ कोई था।
मेरा प्यार ही सच्चा था
कभी भी अफ़सोस ना हुआ।
आशा है की समझता है
की मेरे दिल में तू एक हैं

* कहा तूने:
प्यार में तुझसे जहाँ भी जाऊगा।
और ख़ुशी से मेरे दिल तुझको दिया
मेरे जीवन
सारे तुझको दिा,
मुझसे लौट जल्दी:
यह मेरा आशा!
इसलिए भीख माँगती:
ना रह सकूँ अकेली।
तेरा बग़ैर मैं ख़ुश
हो ना हूँ सकती।

तुझसे कहना हूँ चाहती,
मुझ में साहस ना रखती/रखता,
केवल तुझको लिखती:
यह दिल में तुझे एक रखती।
मेरा प्यार ही सच्चा था,
कभी भी अफ़सोस ना हुआ।
आशा है की समझता
की मेरे इंतज़ार तू देखेगा।

*
मेंह निरंतर गिर रहा,
वास्तव में तू है कहाँ?
जब तू मुझसे थी यहाँ,
मेरे जीव में अर्थ कोई था।
मेरा प्यार ही सच्चा था
कभी भी अफ़सोस ना हुआ।
आशा है की समझती है
की मेरे दिल में तू एक हैं

* कही तूने:
प्यार में तुझसे जहाँ भी जाऊगी।
और ख़ुशी से मेरे दिल तुझको दिया।
मेरी ज़िंदगी
सारी तुझको दी,
मुझसे लौट जल्दी:
यह मेरा अशा!
इसलिए भीख माँगता:
ना रह सकूँ अकेला।
तेरा बग़ैर मैं ख़ुश
हो ना हूँ सकता!

तुझसे कहना हूँ चाहता,
मुझ में साहस ना रखता,
केवल तुझको ललिखता:
यह दिल में तुझे एक रखता।
मेरा प्यार ही सच्चा था
कभी भी अफ़सोस न हुआ।
आशा है की समझती
की मेरे इंतज़ार तू देखेगी।

*
Mĕă sōlă cūră.

O mine only caring.




Thang-guā sió-hōo lo̍h buē thîng
Tàu-té lí sī tsāi ná-lí
Ū lí puê-phuānn ê li̍t-tsí
Lîn-sing kuè-tio̍h tsâi ū ì-gī
Tuì lí hù-tshut tsin tsîng-ì
Ài lí íng-uán buē hiō-hué
Hi-bāng lí ē liáu-kái
Guá ê sim lāi tsí ū lí

* Lí kóng-kuè ài ê sè-kài
Ū guá tio̍h ū lí
Sim-kam-tsîng-guān
Tuì lí hù-tshut tsin-sim
Guá ê lîn-sing
Í-king uân-tsuân kau hōo lí
Bāng lí ē-tàng kuánn-kín
Tńg-lâi gún sin-pinn
Sóo-í guá kiû-kiû lí
Mài hōo guá lī-khui lí
Tû-liáu lí guá buē-tàng kuè-tio̍h
Hīng-hok ê li̍t-tsí

Siūnn-beh mn̄g lí tsi̍t-kù uē
M̄ kánn tuì lí lâi kóng-khí
Tsí-ū siá phue kià hōo lí
Guá ê sim lāi tsí ū lí
Tuì lí hù-tshut tsin tsîng
Ài lí íng-uán buē hiō-hué
Hi-bāng lí ē liáu-kái
Guá ē uī lí lâi tán-thāi

* Nn̄g tshù


Fura ‘e piöv e u-n ṣmètt piò
Te indô’ sit ãndê a la fẽ?
Quèll ch’’e ẓuẓidéva a me
Tòtt l’avéva un sẽs cun te.
Me a-t ò vlu bẽ da bõ,
E a-n sò mai stê trèst cun te.
Me a spir che t capiré
Ch’int’’e cör a-j ò sôl te!

* T-a-m é dètt che t s’rèst sèmper
Stê aquà cun me.
‘E mi cör
A-t-l’ò da bõ dê tòtt a te.
La mi vida,
A-t-l’ò dêda tòtta a te:
E me a spér che t vègna
Prëst aquà da me.
Dõca a-t cmènd: no lasêṙ
Ch’a-m véga vi da te,
Parch’ a-n pòs brisul rèssar cuntẽt
S’t-a-gn-i si te!

Me a-t avrèbb cmãndêṙ un quël,
Mo a-n ò ‘e curàg ‘d avnì:
A-t scriv sôl un bisinĩ:
Int’’e cör a-j ò sôl te.
Me a-t ò vlu bẽ da bõ,
E a-n sò mai stê trèst cun te.
Me a spér che t capiré
Che me a-t tnirò da stêṙ

*


Chuāngwài xiǎoyǔ xià bù tíng
Dàodǐ nǐ shì zài nǎlǐ
Yǒu nǐ péibàn de rìzi
Rénshēng guòzhe cái yǒu yìyì
Duì nǐ fùchū zhēn qíngyì
Ài nǐ yǒngyuǎn méi hòuhuǐ
Xīwàng nǐ huì liǎojiě
Wǒ de xīn lǐ zhǐ yǒu nǐ

* Nǐ shuōguò ài de shìjiè
Yǒu wǒ jiù yǒu nǐ
Xīngānqíngyuàn
Duì nǐ fùchū zhēnxīn
Wǒ de rénshēng
Yǐjīng wánquán jiāogěi nǐ
Yuàn nǐ cáinéng gǎnjǐn
Huí dào wǒ huái lǐ
Suǒyǐ wǒ qiúqiú nǐ
Bié ràng wǒ líkāi nǐ
Méi yǒu nǐ wǒ bù néng guòzhe
Xìngfú de rìzi

Xiǎngyào wèn nǐ yī jù huà
Bù gǎn duì nǐ lái shuōqǐ
Zhǐyǒu xiě xìn sòng gěi nǐ
Wǒ de xīn lǐ zhǐ yǒu nǐ
Duì nǐ fùchū zhēn qíng
Ài nǐ yǒngyuǎn méi hòuhuǐ
Xīwàng nǐ huì liǎojiě
Wǒ huì wèi nǐ lái děngdài

* Liǎng cì



La pluie ne quitte pas de tomber
Enfin où es-tu allé?
Quand t'étais a mon côté,
Pour mon vivre un sens y avait
J't'ai aimé avec sincerité
Je n'l'ai jamais regretté
J'espère que tu comprendrais:
Dans mon coeur toi tu seule es

Refrain
Tu m'as dit qu'avec moi
Toujours tu s'rais resté
J'ai choisi
De t'aimer avec sincerité
Et ma viė
Toutė je te l'ai donnée
J'espère que tu reviendras
Vite à mon côté
Et donc moi je t'en prie:
Ne m'laisse pas m'en aller
Sans toi je n'peux pas vivre
Des heureses journées

Je voudrais bien te parler
Mais du courage, point j'n'en ai
Donc seulment je t'écrirai
«Dans mon coeur toi tu seule es»
J't'ai aimé avec sincerité
Je n'l'ai jamais regretté
J'espère que tu comprendrais
Que t'attendre sûrment je vais

Refrain



Ame ga futte yuku
Anata doko de iru?
Anata dake de wa
Jinsei ga imi shita
Magokoro wo tsuketa
Mou kuinakatta
Anata ni wakaritai:
Anata wa yuitsu no ai!

Refurēn
Itsumademo ai shite n da to
Susunde tsuketa      magokoro wo
Kono jinsei
Anata ni ataeta
Hayaku kaette:
Kore to kibou shite n da
Hikihanasenaide to
Motometeru yo!
Anata ga inai hibi wa
Mou ureshiku nai yo!

Nanika ga toitai,
Hanasu yūki ga nai,
Tada moji kakitai:
Anata wa yuitsu no ai.
Magokoro wo tsuketa
Mou kuinakatta
Anata ni wakaritai:
Anata ga mattetai!

Refurēn



Meṅh' nirańtar' gir' rahā,
Vāstav' meṅ tū hai kahāṃ?
Jab' tū mujh'se thā yahāṃ,
Mere jīv' meṅ arth' koī thā.
Merā pyār' hī saccā thā,
Kabhī bhī af'sos' nā huā.
Āśā hai kī samajh'tā hai
Kī mere dil' meṅ tū ek' hai.

* Kahā tūne:
Pyār' meṅ tujh'se jahāṃ bhī jāūṃgā.
Aur' xuśī se mere dil' tujh'ko diyā.
Mere jīvan'
Sārī tujhǝko diyā,
Mujhǝse lauṭ' jaldī:
Yäh' merā āśā!
Is'lie bhīk' māńgtā:
Nā räh' sakūṃ akelī.
Terā baġair' maiṅ xuś
Ho nā hūṃ sak'tī!

Tujh'se käh'nā hūṃ cāh'tī,
Mujh' meṅ sāhas' nā rakh'tī,
Keval' tujhǝko likh'tī:
Yäh' dil' meṅ tujhe ek' rakh'tī.
Merā pyār' hī saccā thā,
Kabhī bhī af'sos' nā huā.
Āśā hai kī samajh'tā
Kī mere ińtazār' tū dekhegā.

*
Meṅh' nirańtar' gir' rahā,
Vāstav' meṅ tū hai kahāṃ?
Jab' tū mujh'se thī yahāṃ,
Mere jīv' meṅ arth' koī thā.
Merā pyār' hī saccā thā,
Kabhī bhī af'sos' nā huā.
Āśā hai kī samajh'tī hai
Kī mere dil' meṅ tū ek' hai.

* Kahī tūne:
Pyār' meṅ tujh'se jahāṃ bhī jāūṃgī.
Aur' xuśī se mere dil' tujh'ko diyā.
Merī zińd'gī
Sārī tujhǝko dī,
Mujhǝse lauṭ' jaldī:
Yäh' merā āśā!
Is'lie bhīk' māńgtā:
Nā räh' sakūṃ akelā.
Terā baġair' maiṅ xuś
Ho nā hūṃ sak'tā!

Tujh'se käh'nā hūṃ cāh'tā,
Mujh' meṅ sāhas' nā rakh'tā,
Keval' tujhǝko likh'tā:
Yäh' dil' meṅ tujhe ek' rakh'tā.
Merā pyār' hī saccā thā,
Kabhī bhī af'sos' nā huā.
Āśā hai kī samajh'tī
Kī mere ińtazār' tū dekhegī.

*

Monday, 4 March 2019

Just you

Looking for last post's song, I bumped into a video of today's song, which has the same title, except it's pronounced Tsí-ū lí, the Min Nan way. Why not put them in a single post, you ask. Well, different tunes. I only collapse songs that have the same title and tune, and this doesn't fit the bill. I bumped into it during the Easter holidays in 2012, I'm pretty sure, and translated it into English soon afterwards and into Croatian and Czech that summer as a break from studying for the high school final "Maturità" exam (yeah, I'm a weirdo who does that in his breaks :) ), only to later find out I had misinterpreted parts of it due to dialectal differences and thus having to review my translations. I present you the corrected translations below. To be precise, the English and Croatian translations are corrected while writing this post, the English one by 17:26 and the Croatian one 18:27-18:33 on Aug 19 2018, the Czech one was corrected within May 18 2017 and those corrections were discussed with my corrector on Facebook within May 20, when she was about to indirectly cause the existence of this blog by showing my brother the Lucrece translations I'd sent her and he thought they were worth blogging. Let's see!


是风也是雨
拍醒打醒1的梦
为何你遮尔这么无情
放阮1孤单一个人
每日痴情空等
为何你真心对待阮1
痛苦的心情袂当不会平情
1的心啥人会当就会安慰
只有你只有你
我的一生我的情
只为着你一人

1 注意 (dialect note):闽语的人称代词 闽语有七个
人称代替:「我 | guá」,就是「我」;
「你 | lí」,就是「你」;「伊 | i」,就是
「他、她、它」;「阮 | guán / gún」,
意思是「我们、不包括你」;「咱」,
就是「咱们」,意思是「我们、也包括你」;
「恁 | lín」,就是「你们」;「亻因 | in」,
就是「他们」。在歌曲里常常只有一个我
和一个你而没有别人,所以「阮」常常跟「我」
一样、「咱」常常跟「你我」一样。


It’s wind and it’s rain
That awoke my dream
Why are you cruel so that you
Leave me lonely and alone
Each day, mad, I wait in vain
Why are you never sincere with me?
These painful feelings I can't calm down
Who can come comfort my burning heart
Only you only you
For my whole life and my love
Are just for you alone
Sī hong iā sī hōo
Phah-tshínn gún ê bōng
Uī-hô lí tsiah-nī bô-tsîng
Pàng gún koo-tuann tsi̍t ê lâng
Muí-li̍t tshi-tsîng teh khang tán
Uī-hô lí bô tsin-sim tuì-thāi gún
Thòng-khóo ê sim-tsîng buē tàng pîng-tsīng
Gún ê sim siánn-lâng ē-tàng an-uì
Tsí-ū lí tsí-ū lí
Guá ê it-sing guá ê tsîng
Tsí uī-tio̍h lí tsi̍t lâng













Jest vítr a jest déšť
Jež probudily můj sen
Proč jsi tak krutý že jsi
Učinil mě osamĕlou?
Každým dnem čekám jako šilená.
Proč jsi se mnou tak neupřímný?
Bolestné city neumím konejšit
Kdo může utĕšit moje srdce?
Jenom ty, jenom ty,
Láska moje, žívot můj
Jsou jenom pro tebe.


Jest vjetar i kiša
Koji bude moj san
Zašto jesi tako okrutan da
Činiš me samu i usamljenu?
Svakim danom čekam, luda.
Zašto jesi neiskren sa mnom?
Bolni osjećaji neumem smiriti
Naše srce tko ohladit će?
Samo ti, samo ti
Ljubav moja, život moj
Jesu samo za te.

Saturday, 2 March 2019

Only you

So our theme of "special companies", which has been going for a number of posts, leads us to the triplet of songs containing "Only you" in their title. We start with 只有你 | Zhǐyǒu nǐ today, a Mandarin song titled just "Only you". I met it sometime in 2012, probably close to Easter, and translated it to English soon after, and what do I know, I also have an Italian version! Surprise! Let's see them!


拥挤的人群之中
我不想再回头
孤独的霓虹闪烁
让夜更寂寞
冷雨打在我身上
让我再度想起了从前
哦 BABY
想你的夜

*在我最失意
你拥抱着我
当我在流泪
只有你陪我在哭泣

#不愿沈默
我再也不愿为爱退缩
在我心里的伤痛
又要向谁诉说
不再沈默
也无法挽回你的温柔
就这样的看着你远走

多少次问过自己
在追求些什么
从清晨直到黑夜
我茫然奔走
冷雨冰冻我的心
还会有谁在为我等候
哦 BABY
告诉我

Repeat *,# #
就这样的看着你远走


All pushed and squeezed in the crowd,
I don't want to turn back;
The lonely neons that flash
Make night lonelier
Cold rain, falling down on me,
Makes me rethink about my past nights,
Oh BABY
Nights I've missed you.

* When I am most down
You come to hug me,
When I'm shedding tears
Only you with me come crying.

# Don’t want to shush,
I’ll never want to flinch before love,
The pain that is in my heart
I want to tell someone
Never will shush
I never can restore your loving,
So I this way watch you go afar.

How often I've asked myself
What I’m pursuing now?
From early morning till night
I’m blankly running.
Cold rain's frozen all my heart.
Will there still be one waiting for me?
Oh BABY
Tell me please

Repeat *,# #
So I this way watch you go afar.
Yǒngjǐ de rénqún zhī zhōng
Wǒ bù xiǎng zài huítóu
Gūdú de níhóng shǎnshuò
Ràng yè gèng jìmò
Lěng yǔ dǎ zài wǒ shēnshang
Ràng wǒ zàidù xiǎngqǐle cóngqián
Ó BABY
Xiǎng nǐ de yè

* Zài wǒ zuì shīyì
Nǐ yǒngbàozhe wǒ
Dāng wǒ zài liúlèi
Zhǐyǒu nǐ péi wǒ zài kūqì

# Bù yuàn chénmò
Wǒ zàiyě bù yuàn wéi ài tuìsuō
Zài wǒ xīn lǐ de shāng tòng
Yòu yào xiàng shuí sùshuō
Bù zài chénmò
Yě wúfǎ wǎnhuí nǐ de wēnróu
Jiù zhèyàng de kànzhe nǐ yuǎn zǒu

Duōshǎo cì wènguò zìjǐ
Zài zhuīqiú xiē shénme
Cóng qīngchén zhídào hēiyè
Wǒ mángrán bēnzǒu
Lěng yǔ bīngdòng wǒ de xīn
Hái huì yǒu shuí zài wèi wǒ děnghòu
Ó BABY
Gàosu wǒ

Repeat *, # #
Jiù zhèyàng de kànzhe nǐ yuǎn zǒu


La folla mi schiaccia e non
Mi voglio più girar
La notte i lampi di neon
Fan sola di più
L’acqua cade fredda e mi
Fa ricordar le notti in cui ho,
Oh BABY,
Pensato a te

* Se frustrato son
Mi vieni ad abbracciar,
Se piangendo sto
Tu sola con me sai pianger.

Tacer non vo’,
Non vo’ esitare per amore,
Nel mio cuore c’è dolor:
Lo voglio confidar
Mai tacerò,
Non posso riportare il tuo amor,
Quindi vai lontano e sto a guardar.

Oh quanto chiesto mi son
Che sto inseguendo mo?
Da mane a sera io vo
A zonzo in fretta.
L’acqua m’ha ghiacciato il cuor.
Starà qualcuno ad aspettarmi?
Oh BABY
Dimmelo.

Ripetere *, # #
Quindi vai lontano e sto a guardar.