Monday, 5 February 2018

I think of you at sunset

More parting grief, this time on the background of sunset with 日头太阳落山想 | nyit-thêu lȯk-san sióng tó nyî, "The sun sets, I think of you", a Hakka song met back in summer 2012 and incompletely and wrongly translated back then, tackled on Hakka Verse in this autumn and reworked on Dec 19 2017, 19 days before writing this draft (besides the Hakka transliteration which will be done tomorrow). Hakka spelling as usual. Let's go!


@ 从来认识
我的心里对
做么为何良心
自家这儿
如今再想
离开日子
日头太阳落山
悄悄

* 可能分明
我(的)心里对

变心
如今再想
离开日子
目汁泪水流出


# 可能你(的)爷嫒父母
肯自家恋爱
压迫自家两离开
也还不断地
如今去到半海
永久
怀

今埔日今天断情心碎
好里里在这里做流浪
流去几年
一转想
好再想
如今送Goodbye拜拜
你(的)
今下现在

* (跟@的最后两行)

# (第一次“好想
代替“好再想”)
@ Tshiûng-lôi ngâi nyìn-shit nyî
Tshoi nga sim lí tùi nyî
Tsò-mài àn mô liông-sim
Piòng-thet ngâi tshit-ka lî
Yi-kim ngâi tsài sióng nyî
Lióng-sâ lî-khoi kài nyit-tsíi
Nyit-thêu lȯk-san
Tiam sióng tó nyî

* Khó-nên ngî n̂g fun-mîn
Tshoi nga sim lí tùi nyî
Ngâi mô sióng tó nyî vòi
Tùi ngâi àn kiak pièn-sim
Yi-kim ngâi tsài sióng nyî
Lióng-sâ lî-khoi kài nyit-tsíi
Muk-cip lîu chut
Mô-nyîn hiáu ti

# Khó-nén nya kài yâ-oi
N̂g hén tshit-ka liên-òi
Ap-pet tshit-ka lióng-sâ lî-khoi
Ngâi ya hân tsài sióng nyî
Yi-kim hì tèu pàn hói
Yún-kíu òi sióng nyî
Mô àn fài

Kin-pu-nyit ngâi thon-tshîn
Hó-lí-lí tsò lîu-lòng
Lîu hì ki nyên
Ngâi yit cón sióng
Nyî n̂g-mó tsài sióng ngâi
Yi-kim sùng nyî Kut-pai
Nya kài nyîn
Kim-hà fûng tó ngâi

* (Kak @ kài tsùi-hèu lióng hâng)

# (Thì-yit tshìi "Nyî ya n̂g-mó sióng ngâi"
thòi-thài "Nyî n̂g-mó tsài sióng ngâi")I have always known you
In my heart I tell you
"Why did you so cruelly
Leave me here on my own?"
I think of you again
On the day that we did part
As the sun sets I think of you

Maybe you don't understand
In my heart I tell you
"I did not think you would
Change your mind just this fast"
I think of you again
On the day that we did part
I have cried,
No-one knows how much

Maybe your parents did
Not want you to love me
And they forced you to part with me
And I still think of you
I am deep in that sea
Never will stop,
It's not so bad

My heart's broken today
I have wandered this place
Some years passed,
I think of you once more
Don't think of me again
Now I send you goodbye
Your new he
Will come meet me now

No comments:

Post a comment