Friday, 21 December 2018

Ombra nera

Parlando di compagni di viaggio, oggi vi propongo Negra sombra, canzone in Galiziano (no, non è Spagnolo, e nemmeno Portoghese) che ho tradotto in Cinese non più tardi del 4/12/2013, e poi in Italiano l'11/1/18 alle 10:18. Vediamola!


Cando penso que te fuches,
Negra sombra que me asombras,
Ó pé dos meus cabezales
Tornas facéndome mofa.

Cando maxino que es ida,
No mesmo sol te me amostras,
I eres a estrela que brila,
I eres o vento que zoa.

Si cantan, es ti que cantas,
Si choran, es ti que choras,
I es o marmurio do río
I es a noite i es a aurora.

En todo estás e ti es todo,
Pra min i en min mesma moras,
Nin me dexarás ti nunca,
Sombra que sempre me asombras.


当我来想你已离去
震惊我的黑色影子
到我的枕头的尾部
你给我嘲着点笑回来

当我想象你已远去
你在那个太阳出现
而你是那照亮的星
而你是那哼唱的微风

若人唱歌是你唱歌
若人哭泣是你哭泣
而你是那河流的咕哝
就是夜晚,就是黎明

你在全部而你是全部
为我,在我自己生活
而你永不会放弃我
总是震惊我的影子
Quando penso che sei andata,
Ombra nera che mi sorprendi,
Tu vieni sotto al mio cuscino,
Scherzando sul mio timore.

Quando immagino che non ci sei più,
Nel sole stessi tu appari,
E sei la stella che brilla,
E sei il vento che mormora.

Se cantan, sei tu che canti,
Se piangon, sei tu che piangi,
E sei il mormorio del fiume,
Sei la notte, sei l'aurora.

In tutto sei e sei tutto,
Ed abiti nel mio cuore,
E non mi lascerai mai,
Ombra che sempre mi sorprendi.


Dāng wǒ lái xiǎng nǐ yǐ líqù
Zhènjīng wǒ de hēisè yǐngzi
Dào wǒ de zhěntou de wěibù
Nǐ gěi wǒ cháozhe diǎn xiào huílái

Dāng wǒ xiǎngxiàng nǐ yǐ yuǎn qù
Nǐ zài nà gè tàiyáng chūxiàn
Ér nǐ shì nà zhàoliàng de xīng
Ér nǐ shì nà hēngchàng de wéifēng

Ruò rén chàng gē shì nǐ chàng gē
Ruò rén kūqì shì nǐ kūqì
Ér nǐ shì nà héliú de gūnóng
Jiù shì yèwǎn, jiù shì límíng

Nǐ zài quánbù ér nǐ shì quánbù
Wèi wǒ, zài wǒ zìjǐ shēnghuó
Ér nǐ yǒng bù huì fàngqì wǒ
Zǒngshì zhènjīng wǒ de yǐngzi

No comments:

Post a comment