Friday, 17 November 2017

Let's drink!

We've seen a few Sappho poems, and there was one where Gods celebrated by drinking ambrosia. So today I bring you a Min Nan song with English translation whose title is "Cheers" and is about getting drunk to forget one's problems. Youtube video here. Translation dates to June 20, 2017.


既然你我相会
何必讲出客气话
趁着今夜做伙一起
绍酒阁再再次干一杯

朋友来干一杯干一杯
尽量来
予伊直到马西马西神智不清
无论有啥物什么困难
袂当不会解决的问题
暂时那么
酒醉知天也地
看开人生的一切


Kì-liân lí guá siong-huē
Hô-pit kóng tshut kheh-khì uē
Thàn-tio̍h kim-iā tsò-hué
Sio-tsiú koh-tsài kan tsi̍t pue

Pîng-iú lâi kan tsi̍t pue kan tsi̍t pue
Tsīn-liōng lâi lim
Hōo i má-se-má-se
Bô-lūn ū sián-mih khùn-lân
Bē-tàng kái-kuat ê būn-tuê
Tsiām-sî mài siūnn hiah tsuē
Tsiú tsuì m̄ tsai thinn iā tē
Khuànn-khui lîn-sing ê it-tshèSince you and I are meeting,
Why should we now say polite words?
Since we're together tonight,
Let us drink a glass of wine.

Let's drink friend: cheers to you! Cheers to you!
Drink all you can,
Let's make everything blur.
Screw all those painful problems
You can't find solutions for:
Just don't think of those now!
When drunk you can't tell sky from ground,
Ev'rything is naught to you.

No comments:

Post a comment