Saturday, 25 November 2017

My lover is a sailor

We continue our series of Min songs translated to English with 爱人是行船人 | Ài-lîn sī kiânn-tsûn-lîn, that is "My lover is a sailor". There is some margin of doubt in the subjects of the second chorus, because they are all implied. Hopefully I got them right. That aside, translation was relatively easy and presumably error-free. The only exception was the very last line excluding the repetition at the end, which I asked about on Quora and only figured out on Nov 23 2017 when this answer was posted. Before that, I had thought up the whole translation in the night between Nov 21 and Nov 22 and laid it out the following morning. So here we go!
对看得懂中文的人的注意:闽南有“阮”这个代词,意思是“我们(不包括你)”,但在歌曲里“阮”常常有“我”或者“我的”的意思。以同样的方式,闽南有“咱”,意思是“我们(包括你)”,但在歌曲常常有“我俩”的意思。

在阮的心目中
是一个男子汉
在阮的一生中
只爱一人

的船只已经出航
知何时才会阁再再次入港
虽然装着笑容
相送
阿~~心爱的人
暗中私下目箍眼眶

故乡真稀微寂寞
孤单一个过日子
海边轻轻来
叫着名字

阮的心肝已经
知何时才会阁再再次相见
虽然装着笑容
阮安慰
阿~~心爱的人
心肝像针

在阮的心目中
是一个男子汉
在阮的一生中
只爱一人

的船只已经出航
知何时才会阁再再次入港
虽然装着笑容
相送
阿~~心爱的人
暗中私下目箍眼眶
Tsāi gún ê sim-bo̍k-tiong
I sī tsi̍t ê lâm-tsú-hàn
Tsāi gún ê it-sing tiong
Tsí ài i tsi̍t lâng

I ê tsûn-tsiah í-king beh tshut-hâng
M̄ tsai hô-sî tsiah ē koh-tsài li̍p-káng
Sui-liân tsng-tio̍h tshiò-iông
Lâi kā i sio-sàng
Ah~~ sim-ài ê lâng
Àm-tiong ba̍k-khoo âng

Tiàm kòo-hiong tsin hi-bî
Koo-tuann tsi̍t ê kuè li̍t-tsí
Tiàm hái pinn khin-khin lâi
Kiò-tio̍h i miâ-lī

Gún ê sim-kuann í-king tuè i khì
M̄ tsai hô-sî tsiah ē koh-tsài sio-kìnn
Sui-liân tsng-tio̍h tshiò-iông
Lâi kā gún an-uì
Ah~~ sim-ài ê lâng
Sim-kuann tshiūnn tsiam ui

Tsāi gún ê sim-bo̍k-tiong
I sī tsi̍t ê lâm-tsú-hàn
Tsāi gún ê it-sing tiong
Tsí ài i tsi̍t lâng

I ê tsûn-tsiah í-king beh tshut-hâng
M̄ tsai hô-sî tsiah ē koh-tsài li̍p-káng
Sui-liân tsng-tio̍h tshiò-iông
Lâi kā i sio-sàng
Ah~~ sim-ài ê lâng
Àm-tiong ba̍k-khoo ângAs far as my thoughts go
He is a hero for me
As far as my days go
I'll love him alone

His boat's already about to leave
I don't know when he can come back on land
Though I make a happy face
As I see him off
Ah~~ he's my one love
I'm crying secretly

Back home I'm so lonely
Living my days all alone
And on the beach I call
Call his name softly

My heart has gone off to sea with him
I don't know when I can see him again
Though I make a happy face
I now comfort myself
Ah~~ he's my one love
I feel a needle in my heart!

As far as my thoughts go
He is a hero for me
As far as my days go
I'll love him alone

His boat's already about to leave
I don't know when he can come back on land
Though I make a happy face
As I see him off
Ah~~ he's my one love
I'm crying secretly

No comments:

Post a comment