Tuesday, 28 August 2018

Waiting till my heartbreak

Speaking of missed dates, we have a number of songs here with the same title, "Waiting for you till my heartbreak", whether it be 等你等到我心碎 (Cantonese), 等你等到我心痛 (Mandarin), or 等汝等着吾心痛 (Hakka). First one's in Cantonese, met it near the end of my first year of study, aka probably Aug/Sep 2012, and translated it to English soon afterwards. Second one's in Mandarin, met it at the beginning of year 2, probably Oct/Nov 2012, and only translated it at 10:05 on Jan 1 2018. The Hakka translation of this song is due to Anton Xie, with a tiny modification by me in turning a "nyong-pan" to a "nyong" at the chorus's end. Third one's in Hakka, and, as of Aug 5 2018 (date of writing this post), I haven't even finished figuring out the Hanzi spelling. I found it on Aug 26 2017 while looking for Anton Xie's Hakka version of the Mandarin song. I translated it within 00:18 on Aug 6 2018, except for 半时 in the chorus and the second line of the verse, which I still need to understand. English will come though. So pan-si was spelt wrong, it should be 半死, and tau si should be 到死 analogously. That solves the translation problem there. 11:15 Aug 6 2018. And the following day at 14:33, the second line was finally cleared up and translated. Singer 1 sings his "tau"s almost like "to"s, and both of them, while having the y-sounds and v-sounds, share the Hailufeng merger of sh into s, tsh into ch and ts into c. Let's see them!


在这美丽的夜里
等你等到我心碎
怎么不见旧爱侣
问问为何我空虚

* 是我错失的字句
把你伤透我不对
今晚请你念过去
来将心窝占据

@ 让我继续等下去
等你等到我心碎
星星今晚伴我醉
就像同情我空虚
又再雨中等你
痴痴的我已心碎      2:心已碎
眼眶的雨渐引退
人消失风里去

# 等你等你等你
一世一世等你
我真的真的不愿舍弃
很想当天的一切能回味
想你想你苦痛
等你等到心痛
无情的北风将我吹送
孤孤单单的我有点凍

在这冷漠的夜里
等你等到我心碎
始终不见旧爱侣
寂寥别愁各一堆

@
Zoi6 ze5 mei5-lai6 dik1 je6 leoi5
Dang2 nei5 dang2 dou3 ngo5 sam1-seoi3
Zam2-mo1 bat1 gin3 gau6 ngoi3 leoi5
Man6 man6 wai6-ho4 ngo5 hung1-heoi1

* Si6 ngo5 co3-sat1 dik1 zi6-geoi3
Ba2 nei5 soeng1 tau3 ngo5 bat1 deoi3
Gam1-maan5 cing2 nei5 nim6 gwo3-heoi2/3 (4?)
Loi4 zoeng3 sam1-wo1 zim1-geoi1

@ Yoeng6 ngo5 gai3-zuk6 dang2 ha6-heoi2/3 (4?)
Dang2 nei5 dang2 dou3 ngo5 sam1-seoi3
Sing1-sing1 gam1-maan5 bun6 ngo5 zeoi3
Zau6-zoeng6 tung4-cing4 ngo5 hung1-heoi1
Jau6 zoi3 yu5 jung1 dang2 nei5
Ci1-ci1 dik1 ngo5 yi5 sam1-seoi3      2: sam1 yi5 seoi3
Ngaan5-hong1 dik1 jyu5 zim6 yan5-teoi3
Jan4 siu1-sat1 fung1 leoi5 heoi2/3 (4?)

# Dang2 nei5 dang2 nei5 dang2 nei5
Jat1-sai3 jat1-sai3 dang2 nei5
Ngo5 zan1 dik1 zan1 dik1 bat1 jyun6 se2-hei3
Han2 soeng2 dong1-tin1 dik1 jat1-cai3 nang4 wui4 mei6
Soeng2 nei5 soeng2 nei5 fu2-tung3
Dang2 nei5 dang2 dou3 sam1-tung3
Mou4-cing4 dik1 bak1-fung1 zoeng3 ngo5 ceoi1-sung3
Gu1-gu1-dan1-dan1 dik1 ngo5 jau5 dim2 dung1

Zoi6 ze2 laang5-mok6 dik1 je6 leoi5
Dang2 nei5 dang2 dou3 ngo5 sam1-seoi3
Ci2-jung1 bat1 gin3 gau6 ngoi3 leoi5
Zik6-liu4 bit6 sau4 gok3 jat1 deoi1

*

#

@


Right inside this pretty night
I wait for you and my heartbreak
I no more see my old love
I just ask why I am void

* It’s the words I miss so much
I will not reveal your wounds
Please think of the past tonight
Come fill my heart deep down

@ Let me go on waiting now
Wait for you and my heartbreak
Stars accomp’ny my madness
As if feeling sympathy
I wait for you in rain
I’m heartbroken, mad in love      2: My poor crazy heart is broke
My eye’s rain slowly resigns
You’ve vanished in the wind

# Waitin’ waitin’ waitin’
Lifelong lifelong waitin’
I really really won’t surrender
Really wish I can taste today again
Want you want you I grieve
Wait for you and heartache
The cruel north wind’s blowing me off
Lonely lonely I now freeze to death

Right inside this cold cold night
I wait for you and my heartbreak
Never see I my old love
On my own, I count my pains

*

#

@
*等你等到我心痛
等你等到没有梦
所有感觉已成空
就让一切都随风
等你等到我心痛
我的心情谁会懂
所有真情的感动
一消失无影踪#爱你爱你始终
恨你恨你不懂
我付出的心有多深重
反反复复的爱不能相拥
爱你爱你始终
恨你恨你不懂
我真的等你等到心痛
平平淡淡的爱怎么相容


等到心痛
等到发梦
全部感觉变成空
就让一切都随风

等到心痛 
心情么侪
所有正情感动 
已消失无影踪

始终 

付出心有多深重 
反反覆覆相拥
始终 

正真等等到心痛 
平平淡淡相容

* Děng nǐ děng dào wǒ xīntòng
Děng nǐ děng dào méiyǒu mèng
Suǒyǒu gǎnjué yǐ chéng kōng
Jiù ràng yīqiè dōu suí fēng
Děng nǐ děng dào wǒ xīntòng
Wǒ de xīnqíng shuí huì dǒng
Suǒyǒu zhēnqíng de gǎndòng
Yī xiāoshī wú yǐng zōng

*

# Ài nǐ ài nǐ shǐzhōng
Hèn nǐ hèn nǐ bù dǒng
Wǒ fùchū de xīn yǒu duō shēnzhòng
Fǎnfǎn-fùfù de ài bùnéng xiāng yōng
Ài nǐ ài nǐ shǐzhōng
Hèn nǐ hèn nǐ bù dǒng
Wǒ zhēn de děng nǐ děng dào xīntòng
Píngpíng-dàndàn de ài zěnme xiāng róng

*
#
*


Tén nyî tén tèu ngâi sim-thùng
Tén nyî tén tèu mô pot-mùng
Tshiên-phù kám-kok pièn shâng khung
Tshìu yòng yit-tshiet tu sûi fung

Tén nyî tén tèu ngâi sim-thùng
Nga sim-tshîn mái-sâ hiáu túng
Só-yu cìn-tshîn kài kám-thùng
Yí siau-shit mô yáng-tsung

Òi nyî òi nyî chí-chung
Náu nyî náu nyî m túng
Ngâi fù-chut kài sim yìu to chim-chung
Fán-fán-fuk-fuk kài òi m hiáu siong yúng
Òi nyî òi nyî chí-chung
Náu nyî náu nyî m túng
Ngâi cìn-cin tén nyî tén tèu sim-thùng
Phîn-phîn-thàm-thàm kài òi nyòng hiáu siong yûng


I wait for you till my heart breaks
I wait till I have no dreams
And all feelings have turned void
So I let all get blown away
I wait for you till my heart breaks
Who will understand my feelings?
All of my true feelings now
Have vanished with no trace

Love you love you always
Hate that you don't get this
The feelings that I show are so deep
How can I use such a fickle love?
Love you love you always
Hate that you don't get this
I really wait for you till heartbreak
But how can I enjoy a dull dull love?我的心痛

因为真实想
因为真实爱
我的心痛
希望倒转
日铺夜--夜--烧香
希望倒转

到死
半死
做么为何几日变心
知涯真实
到死
半死
真实等心痛
希望
Tén nyî tén táu nga sim-thùng
Tén nyî tén táu ngâi khioi-lo
Yin-vùi ngâi cin-shıt sióng nyî
Yin-vùi ngâi cin-shıt òi nyî
Tén nyî tén táu nga sim-thùng
Hi-mòng nyî tò-cón lau ngâi
Mui nyit-pu-yà ngâi shau-hiong
Pok nyî hiáu tò-cón-lôi

Òi nyî òi nyî tàu sí
Tén nyî tén táu pàn-sí
Tsò-mai nyî táu ki-nyit mô pièn-sim
Nyî tu m ti ngâi cin-shıt àn òi nyî
Òi nyî òi nyî tàu sí
Tén nyî tén táu pàn-sí
Ngâi cin-shıt tén nyî tén táu sim-thùng
Ngâi hi-mòng nyî hiáu ti ngâi tén nyî


I wait for you till my heartbreak
I wait for you till I am tired
'Cause I really miss you
'Cause I really love you
I wait for you till my heartbreak
I hope you'll come back to me
I burn incense ev'ry day
And hope you can come back

Lovin' you till my death
Waitin' till I'm half-dead
Why di'n't you change your mind for a few days?
You don't know I really love you a lot
Lovin' you till my death
Waitin' till I'm half-dead
I really wait for you till heartbreak
I just hope you know I wait for you

No comments:

Post a comment