Monday, 16 October 2017

Favola

Oggi chiudiamo la serie di canzoni "cielline" con una canzone di Claudio Chieffo, di cui su Youtube si trovano sia l'originale italiano che la mia traduzione in Mandarino, mentre quella in Min che riporto sotto non si trova ancora su Youtube. Le traduzioni risalgono a Marzo 2014, e sono entrambe state molto modificate rispetto alle versioni originarie. Quella in Mandarino presenta anche una modifica rispetto al testo cantato su Youtube, modifica fatta il 10/10/17 preparando la bozza di questo post.Favola (Claudio Chieffo)

Non avere paura,
Piccolo figlio mio,
Ma è la strada più dura
Che ti porterà là;
Lascia dunque il sentiero,
Prendi i campi e va',
Attraversa quel bosco
Non temere perché:
C'è Qualcuno con te.

C'è Qualcuno con te,
Non ti lascerà mai
Non avere paura
Prendi i campi e vai…
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la la
La la la

Quando incontrerai il lupo
E la volpe e il leone
Non restare impaurito
E non far confusione:
Son di un altro racconto
Che finisce male;
Non potranno toccarti,
Non voltarti perché
C'è Qualcuno con te…

C'è Qualcuno con te,
Non ti lascerà mai
Non avere paura
Non voltarti e vai…
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la la
La la la

Non arrenderti al buio
Che le cose divora
Ora è notte,
Ma il giorno verrà ancora
Non arrenderti al buio
Che le cose divora
Ora è notte ma il giorno verrà
Ancora

Così quando sarai
A quell'ultimo ponte,
Con il tempo alle spalle
E la vita di fronte,
Una mano più grande
Ti solleverà:
Abbandonati a quella,
Non temere perché
C'è Qualcuno con te…

C'è Qualcuno con te,
Non ti lascerà mai
Non avere paura
Non fermarti e vai…
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la la
La la la寓言 (克劳迪奥·且否)

哦请你不要害怕
我亲爱的小宝贝
走过最艰难的路
你就会抵达那儿
所以离开这小径
请穿越田野
请走过那片森林
不要害怕,因为
有个陪你的人

有个陪你的人
永不会放开你
请你不要害怕呀
穿越田野,前行
啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦啦
啦啦啦

你可能会遇到狼
遇到狐狸和狮子
请你不要吓一跳
也不要感到疑惑
他们属于另一个
坏结局的故事
他们会碰不到你
不要害怕,因为
有个陪你的人

有个陪你的人
永不会放开你
请你不要害怕呀
别回头,前行
啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦啦
啦啦啦

别向把万事万物
吞吃的黑暗投降
如今黑了
但白天会再次来呀
别向把万事万物
吞吃的黑暗投降
如今黑了
但白天会再次来呀

这样,当你会抵达
最后的那一座桥
时间会留在身后
生活会在你前面
一只更大的手啊
会把你托起
就请你放轻松呀
不要害怕,因为
有个陪你的人

有个陪你的人
永不会放开你
请你不要害怕呀
别停下,前行
啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦啦
啦啦啦寓言(克劳迪奥̊•且否)

哦请你毋通不要惊惶
我小小的尾仔囝儿子
过最困難的路
你就会抵达那儿
所以请离开小径
请穿越田野
片森林
毋通不要惊惶因为
有个陪你的人

有个陪你的人
永远放捒放弃
请你就毋通不要惊惶
穿越田野前行
啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦啦
啦啦啦

你可能会遇着遇上
遇着遇上遇着遇上狮仔
请你毋通不要惊甲跳
毋通不要手忙脚乱
它们属于別个
不好结局的故事
它们袂着不到
毋通不要惊惶因为
有个陪你的人

有个陪你的人
永远放捒放弃
请你就毋通不要惊惶
回头前行
啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦啦
啦啦啦

向将万事万物
乌暗黑暗投降
如今
日时白天倒转来回来
向将万事万物
乌暗黑暗投降
如今
日时白天倒转来回来

按呢这样,当你抵达
尾手最后一座桥
肩头后留着时间
在前面看着生活
一个大的手啊
你托起
就请你放轻松啊
毋通不要惊惶因为
有个陪你的人

有个陪你的人
永远放捒放弃
请你就毋通不要惊惶
停睏停止前行
啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦啦
啦啦啦

Yùyán (Kèláodí'ào Qiěfǒu)

Ó qǐng nǐ bùyào hàipà,
Wǒ qīn'ài de xiǎo bǎobèi,
Zǒu guò zuì jiānnán de lù
Nǐ jiù huì dǐdá nàr.
Suǒyǐ líkāi zhè xiǎojìng,
Qǐng chuānyuè tiányě,
Qǐng zǒu guò nà piàn sēnlín,
Bùyào hàipà, yīnwèi
Yǒu gè péi nǐ de rén

Yǒu gè péi nǐ de rén
Yǒng bù huì fàng kāi nǐ
Qǐng nǐ bùyào hàipà ya
Chuānyuè tiányě, qián xíng
Lā lā lā lā lā lā
Lā lā lā lā lā lā
Lā lā lā lā lā lā la
Lā lā la

Nǐ kěnéng huì yù dào láng
Yù dào húlí hé shīzi
Qǐng nǐ bùyào xià yī tiào
Yě bùyào gǎndào yíhuò
Tāmen shǔyú lìng yī gè
Huài jiéjú de gùshì
Tāmen huì pèng bù dào nǐ
Bùyào hàipà, yīnwèi
Yǒu gè péi nǐ de rén

Yǒu gè péi nǐ de rén
Yǒng bù huì fàng kāi nǐ
Qǐng nǐ bùyào hàipà ya
Bié huítóu, qián xíng
Lā lā lā lā lā lā
Lā lā lā lā lā lā
Lā lā lā lā lā lā la
Lā lā la

Bié xiàng bǎ wànshìwànwù
Tūnchī de hēi'àn tóuxiáng
Rújīn hēile
Dàn báitiān huì zàicì lái ya
Bié xiàng bǎ wànshìwànwù
Tūnchī de hēi'àn tóuxiáng
Rújīn hēile
Dàn báitiān huì zàicì lái ya

Zhèyàng, dāng nǐ huì dǐdá
Zuìhòu dì nà yī zuò qiáo
Shíjiān huì liú zài shēnhòu
Shēnghuó huì zài nǐ qiánmiàn
Yī zhǐ gèng dà de shǒu a
Huì bǎ nǐ tuō qǐ
Jiù qǐng nǐ fàng qīngsōng ya
Bùyào hàipà, yīnwèi
Yǒu gè péi nǐ de rén

Yǒu gè péi nǐ de rén
Yǒng bù huì fàng kāi nǐ
Qǐng nǐ bùyào hàipà ya
Bié tíngxià, qián xíng
Lā lā lā lā lā lā
Lā lā lā lā lā lā
Lā lā lā lā lā lā la
Lā lā laGū-giân (Khik-lôo-ti̍k-àu Tshiá-hónn)

Ooh tshiánn lí m̄-thang kiann-hiânn
Guá sió-sió ê bé-á-kiánn
Kiann kuè tsuè khùn-lân ê lōo
Lí tio̍h ē tí-ta̍t hiâ
Sóo-í tshiánn lī-khui sió-kìng
Tshiánn tshuan-ua̍t tiân-iá
Tshiánn kiânn kuè hit phìnn sim-lîm
M̄-thang kiann-hiânn in-uī
Ū ê puê lí ê lâng

Ū ê puê lí ê lâng
Íng-uán m̄ pàng-sak lí
Tshiánn lí tio̍h m̄-thang kiann-hiânn
Tshuan-ua̍t tiân-iá tsîng kiann
Lah lah lah lah lah lah
Lah lah lah lah lah lah
Lah lah lah lah lah lah lah
Lah lah lah

Lí khó-lîng ē gū-tio̍h lông
Gū-tio̍h hôo gū-tio̍h sāi-á
Tshiánn lí m̄-thang kiann kah thiàu
Iā m̄-thang tshiú-bâng-kha-luān
In sann lóng sio̍k-î pa̍t-ê
Pháinn kiat-kio̍k ê kòo-sū
In lóng ē kha̍p-bē-tio̍h lí
M̄-thang kiann-hiânn in-uī
Ū ê puê lí ê lâng

Ū ê puê lí ê lâng
Íng-uán m̄ pàng-sak lí
Tshiánn lí tio̍h m̄-thang kiann-hiânn
Mài huê-thâu tsîng kiann
Lah lah lah lah lah lah
Lah lah lah lah lah lah
Lah lah lah lah lah lah lah
Lah lah lah

Mài hiòng tsiong bān-sū-bān-bu̍t
Thun-tsia̍h ê oo-àm tâu-hâng
Lû-kim oo--ah
Tān li̍t--sî beh tò-tńg--lâi--ah
Mài hiòng tsiong bān-sū-bān-bu̍t
Thun-tsia̍h ê oo-àm tâu-hâng
Lû-kim oo--ah
Tān li̍t--sî beh tò-tńg--lâi--ah

Án-ne, tng lí beh tí-ta̍t
Bé-tshiú ê hit tsi̍t tsō kiô
King-thâu āu liû-tio̍h sî-kan
Tsāi thâu tsîng khuànn-tio̍h sing-ua̍h
Tsi̍t ê khah tuā ê tshiú--ah
Ē kā lí thok khí
Tio̍h tshiánn lí pàng khin-sang--ah
M̄-thang kiann-hiânn in-uī
Ū ê puê lí ê lâng

Ū ê puê lí ê lâng
Íng-uán m̄ pàng-sak lí
Tshiánn lí tio̍h m̄-thang kiann-hiânn
Mài thîng-khùn tsîng kiann
Lah lah lah lah lah lah
Lah lah lah lah lah lah
Lah lah lah lah lah lah lah
Lah lah lah

No comments:

Post a comment