Tuesday, 24 October 2017

Una versione… poetica

Oggi abbiamo una versione trovata in fondo al mio libro di Greco, che aveva degli a capo strani da cui ho dedotto che fosse in poesia. In effetti è un frammento di una commedia di Menandro, ed è in trimetri giambici. Di nuovo, quando l'ho trovata, cioè alla fine della prima liceo, diciamo circa Maggio/Giugno del 2009, conoscevo solo l'esametro e molto male, quindi abbiamo un'altra traduzione con orrori metrici a manetta, che però non è stata rifatta in quinta come quella dello scorso post, ma quest'anno, anzi ieri, ossia tra le 22 e le 23:40 di Giovedì 19/10/2017, dopodiché già che c'ero l'ho tradotta in trimetri giambici barbari in Italiano, mettendoci circa 12 minuti, decisamente meno che in Latino. Il 13/4/19 poi, rileggendola intorno alle 18:05, ho notato che «Caval più forte del più debole» ha un ictus di meno, quindi l'ho modificato. E andiamo a vedere 'ste traduzioni! Il titolo è quello dato dal libro alla versione.


Traduzione in esametri "zoppicanti"

Μᾶλλον ὄνος ἢ ἄνθρωπος

Εἴ τις προσελθών μοι θεῶν λέγοι· «Κράτων,
ἐπὰν ἀποθάνῃς, αὖθις ἐξ ἀρχῆς ἔσει·
ἔσει δ’ ὅ τι ἂν βούλῃ, κύων, πρόβατον, τράγος,
ἄνθρωπος, ἵππος· δὶς βιῶναι γάρ σε δεῖ·
εἰμαρμένον τοῦτ’ ἐστίν· ἵ τι βούλει δ’ ἑλοῦ.»
«Ἅπαντα μᾶλλον» εὐθὺς εἰπεῖν ἂν δοκῶ
ποίει με, πλὴν ἄνθρωπον». Ἀδίκως εὐτυχεῖ
κακῶς τε πράττει τοῦτο τὸ ζῷον μόνον.
Ὁ κράτιστος ἵππος ἐπιμελεστέραν ἔχει
ἑτέρου θεραπείαν· ἀγαθὸς ἂν γένῃ κύων
ἐντιμότερος εἶ τοῦ κακοῦ κυνὸς πολύ.
Ἀλεκτρυὼν γενναῖος ἐν ἑτέρᾳ τροφῇ
ἐστιν, ὁ δ’ ἀγεννῆς καὶ δέδιε τὸν κρείττονα.
Ἄνθρωπος ἂν ᾖ χρηστός, εὐγενὴς σφόδρα,
γενναῖος, οὐδὲν ὄφελος ἐν τῷ νῦν γένει.
Πράττει δ’ ὁ κόλαξ ἄριστα πάντων, δεύτερα
ὁ συκοφάντης, ὁ κακοήθης τρίτα λέγει·
ὄνον γενέσθαι κρεῖττον ἢ τοὺς χείρονας
ὁρᾶν ἑαυτοῦ ζῶντας ἐπιφανέστερον.


Asĭnus potĭus quam homo

Sī dĕ|ōrūm| cūm quīd|am ād mē| vēnĕrīt| dīcāt:
«Crātō,| cūm mŏrĭ|ērīs| rūrsŭs ĕ|rīs ăb ĭ|nīti͞o;
ātque͜ ĕ|rīs quīd| cūpi͞as| cāpĕr, ŏ|vīs, că|nīsvĕ,
vīr, că|bāllūs;| bīs vī|xīsse͜ ĕ|nīm nĕ|cēssĕ
tībī;| fātūmst| hōc; quōd| vīs dē|cīde͜ ĭgĭ|tūr nūnc.»
«Quīdquīd| fāc mē»| mē dīc|tūrūm| tūnc stătĭm| pūtō
«Ha͞ud hŏmĭ|nēm tămĕn».| Nām vă|lēt cūm| tāntum ŏpĕ|rēt
hōc ănĭ|māl măle͜ ĭ|ni͞uste. ͜ Ĕ|quūs fōr|tīssĭmŭs | [cōntra
sōllĭcĭ|ti͞orem hă|bēt ă|li͞us mă|li͜ ētsī| nātǔs      [cūrăm
sīt cănīs| bōnūs,| mūltō| dīgnŭs hŏ|nōrĕ
māiō|rēst. In| gāllī|nāri͞ost| nōbĭlīs| gāllŭs
āltĕ|ro īsque īg|nōbĭlīs| vēl tĭ|mēt mĕlĭ|ōrēm.
Sēd hŏmŏ| sī bĕ|nīgnūs| sīt, ac| ōptĭmō| mōrě,
nōbĩlīs,| nūllūmst| cōmmŏ|dum īn ǣ|tātĕ| nōstrā.
Ōptĭma ă|gīt ădŭ|lātŏr,| sȳcŏ|phāntă sĕ|cūndām
Tērti͞am| pārtem ă|gīt mă|lūs. Fī|rē ăsĭ|num ēssē
Vīde ă|li͞os quām| pēiō|rēs īp|sï̄ūs| mūltō
vīvēn|tēs bō|nūm māg|nūm. Hōc| fīre ĕgŏ| mālō.

Traduzione in trimetri giambici (con qualche tribraco)

Μᾶλλον ὄνος ἢ ἄνθρωπος

Εἴ τις προσελθών μοι θεῶν λέγοι· «Κράτων,
ἐπὰν ἀποθάνῃς, αὖθις ἐξ ἀρχῆς ἔσει·
ἔσει δ’ ὅ τι ἂν βούλῃ, κύων, πρόβατον, τράγος,
ἄνθρωπος, ἵππος· δὶς βιῶναι γάρ σε δεῖ·
εἰμαρμένον τοῦτ’ ἐστίν· ἵ τι βούλει δ’ ἑλοῦ.»
«Ἅπαντα μᾶλλον» εὐθὺς εἰπεῖν ἂν δοκῶ
ποίει με, πλὴν ἄνθρωπον». Ἀδίκως εὐτυχεῖ
κακῶς τε πράττει τοῦτο τὸ ζῷον μόνον.
Ὁ κράτιστος ἵππος ἐπιμελεστέραν ἔχει
ἑτέρου θεραπείαν· ἀγαθὸς ἂν γένῃ κύων
ἐντιμότερος εἶ τοῦ κακοῦ κυνὸς πολύ.
Ἀλεκτρυὼν γενναῖος ἐν ἑτέρᾳ τροφῇ
ἐστιν, ὁ δ’ ἀγεννῆς καὶ δέδιε τὸν κρείττονα.
Ἄνθρωπος ἂν ᾖ χρηστός, εὐγενὴς σφόδρα,
γενναῖος, οὐδὲν ὄφελος ἐν τῷ νῦν γένει.
Πράττει δ’ ὁ κόλαξ ἄριστα πάντων, δεύτερα
ὁ συκοφάντης, ὁ κακοήθης τρίτα λέγει·
ὄνον γενέσθαι κρεῖττον ἢ τοὺς χείρονας
ὁρᾶν ἑαυτοῦ ζῶντας ἐπιφανέστερον.


Asĭnus potĭus quam homo

Sī ā́ssĕcū́tūs mḗ dĕŭ' quīs dīcāt: «Crătṓ,
Cūm mṓrtŭŭ́s ĕrīs, rū́rsŭs ā́bs ĭnĭ́tĭ' ĕrĭ́s;
Ĕrī́squĕ quōd vĕlīs: cănī́s, pĕcū́s, căpĕ́r,
Hŏmṓ, căbā́llŭs: nā́mqu' ŏpū́st tē vī́vĕrĕ bĭ́s:
Fātū́m tŭ' hṓccĕ; quṓd vĭs ḗss' hĕi' ḗlĭgĕ́.»,
«Quōdcū́mquĕ pŏ́tĭŭ'», dī́c' ī́psĕ stătī́m, pŭtō,
«Mē fā́c qu' hŏmṓ». Ĭnĭū́st' ĕnī́m fēlī́c' hăbĕ́t
Trīstḗmquĕ sǣ́pē s' hṓc ănĭmā́lĕ ū́nĭcŭ́m.
Ĕquū́squĕ cū́rām dī́lĭgḗntĭṓr' hăbĕ́t
Fōrtī́ssĭmŭs āltĕrī́ŭ'; sī́ cănī́s fĭā́t
Bōnū́s, t' hŏnṓrĕ dī́gnĭṓr mūltṓst mălṓ;
Īn gā́llĭnā́rjōst nṓbĭlĭ' gāllŭs ā́ltĕrṓ,
Īgnṓbĭlī́squĕ nṓbĭlēm mĕtŭī́t quŏquĕ́;
Sī ū́tĭlīs vēl nṓbĭlī́s dŏmū́s bŏnǣ́
Hŏmṓ fĭā́t, nūllū́m bŏnū́m fīt nū́nc ĕī́:
Ăgī́tqu' ădū́lātṓr ṓptĭmē, prōxĭmŭ́s
Ēst sȳ́cŏphāntă, mắlĭtĭṓsŭ' tḗrtĭ' ēst:
Ăsĭnū́m mĕlĭūst mūltṓ fĭĕrī́ qu' ănĭmā́lĭắ
Pēiṓră ī́psō; hṓc mănĭfḗstĭū́s quĭd' ḗst.
Traduzione in Italiano

Μᾶλλον ὄνος ἢ ἄνθρωπος

Εἴ τις προσελθών μοι θεῶν λέγοι· «Κράτων,
ἐπὰν ἀποθάνῃς, αὖθις ἐξ ἀρχῆς ἔσει·
ἔσει δ’ ὅ τι ἂν βούλῃ, κύων, πρόβατον, τράγος,
ἄνθρωπος, ἵππος· δὶς βιῶναι γάρ σε δεῖ·
εἰμαρμένον τοῦτ’ ἐστίν· ἵ τι βούλει δ’ ἑλοῦ.»
«Ἅπαντα μᾶλλον» εὐθὺς εἰπεῖν ἂν δοκῶ
ποίει με, πλὴν ἄνθρωπον». Ἀδίκως εὐτυχεῖ
κακῶς τε πράττει τοῦτο τὸ ζῷον μόνον.
Ὁ κράτιστος ἵππος ἐπιμελεστέραν ἔχει
ἑτέρου θεραπείαν· ἀγαθὸς ἂν γένῃ κύων
ἐντιμότερος εἶ τοῦ κακοῦ κυνὸς πολύ.
Ἀλεκτρυὼν γενναῖος ἐν ἑτέρᾳ τροφῇ
ἐστιν, ὁ δ’ ἀγεννῆς καὶ δέδιε τὸν κρείττονα.
Ἄνθρωπος ἂν ᾖ χρηστός, εὐγενὴς σφόδρα,
γενναῖος, οὐδὲν ὄφελος ἐν τῷ νῦν γένει.
Πράττει δ’ ὁ κόλαξ ἄριστα πάντων, δεύτερα
ὁ συκοφάντης, ὁ κακοήθης τρίτα λέγει·
ὄνον γενέσθαι κρεῖττον ἢ τοὺς χείρονας
ὁρᾶν ἑαυτοῦ ζῶντας ἐπιφανέστερον.


Meglio asino che uomo

Se un dio, da me venuto, dicèssemi: «Cratón,
Se morirai, da capo ancora rivivrai;
Sarai ciò che vorrai, o cane, o pecora,
O capra, o cavallo, od uom; due volte vivere
Tu devi infatti; è il fato; scegli or ciò che vuoi.»,
«Qualsiasi cosa», penso che subito direi,
«Or fammi, ma non uomo». Ingiustamente ben
E mal quest'animale solo spesso sta.
Il cavallo più forte di quello ch'è più debole
Sollecito si cura. Certo un cane è
Più degno d'onor s'è buono che se fa del mal.
In altro pollaio sempre un gallo di razza sta,
E quello men di razza ne ha perfin timor.
Se un uomo è buono, e di famiglia nobile,
Nel nostro tempo a lui non giova nulla ciò.
L'adulator sta meglio di tutti, séguelo
Il sicofante, e il malizioso terzo vien:
Ben manifesto è che molto meglio sia
Un asino esser che qualcun di lui peggior.

No comments:

Post a comment