Tuesday, 10 October 2017

Razón de vivir

Oggi abbiamo un'altra canzone "ciellina": razón de vivir. Questa si trova su Youtube, sia nell'originale spagnolo che nella mia traduzione in Mandarino, o meglio in una traduzione più vecchia che non presentava alcune modifiche che ho pensate soltanto il 9/10/17, e che non sono presenti nel testo nella descrizione del video della traduzione. La traduzione Hakka, che pur si trova in questo post, non l'ho invece ancora registrata. La traduzione risale a fine Luglio / inizio Agosto 2013, ed è stata iniziata in vacanzina insieme a quella de Il seme e poi ultimata a casa.

Razón de vivir

Para decidir si sigo poniendo
Esta sangre en tierra,
Este corazón que bate su parche,
Sol y tinieblas
Para continuar caminando al sol
Por estos desiertos
Para recalcar que estoy vivo en medio
De tantos muertos.
Para decidir, para continuar,
Para recalcar y considerar
Sólo me hace falta que estés aquí
Con tus ojos claros

Ay
Fogata de amor y guía
Razón de vivir mi vida
Ay
Fogata de amor y guía
Razón de vivir mi vida.

Para aligerar este duro peso
De nuestros días,
Esta soledad que llevamos todos
Islas perdidas
Para descartar esta sensación
De perderlo todo
Para analizar por donde seguir
Y elegir el modo.
Para aligerar, para descartar,
Para analizar y considerar
Sólo me hace falta que estés aquí
Con tus ojos claros

Ay
Fogata de amor y guía
Razón de vivir mi vida
Ay
Fogata de amor y guía
Razón de vivir mi vida

Para combinar lo bello y la luz
Sin perder distancia,
Para estar con vos sin perder el ángel
De la nostalgia
Para descubrir que la vida va
Sin pedirnos nada
Y considerar que todo es hermoso
Y no cuesta nada.
Para combinar, para estar con vos,
Para descubrir y considerar
Sólo me hace falta que estés aquí
Con tus ojos claros

Ay
Fogata de amor y guía
Razón de vivir mi vida
Ay
Fogata de amor y guía
Razón de vivir mi vida.活下去的理由

为了来决定是否继续放
我的血入土里,
我的这颗心,无论光明黑暗
都跳动的心,
为了继续在这些沙漠中
在烈日下独行,
为了来彰显我还活着在这么
多人死后
为了来决定,为了来继续,
为了来彰显和为了考虑,
我只有需要你就在这里
有你清澈的眼

唉,
爱情的热火和指导,
我还活下去的理由
唉,
爱情的热火和指导,
我还活下去的理由

为了来减轻我们现在日子
的沉重负担
我们像失落的岛屿来携带
的这段寂寞
为了来避免全部都失去
的这一种感觉,
为了来选择走哪条道路
和用哪种方式
为了来减轻,为了来避免,
为了来选择和为了考虑
我只有需要你就在这里
有你清澈的眼

唉,
爱情的热火和指导,
我还活下去的理由
唉,
爱情的热火和指导,
我还活下去的理由

为了来结合美好和光明
而不失去距离
为与你同在而不失去那个
怀旧的天使
为了发现生活在继续并
不问我们什么
和为了考虑一切都很美好
而无须代价
为了来结合,为与你同在,
为了来发现和为了考虑
我只有需要你就在这里
有你清澈的眼

唉,
爱情的热火和指导,
我还活下去的理由
唉,
爱情的热火和指导,
我还活下去的理由活下去理由

为着来决定系讲是否继续放
我(的)血入土
我(的)条心,无论光明黑暗
都跳動
为着继续在沙漠中
日头太阳下独行,
为着来彰显还活
这么多人都死后,
为着来決定,为着来继续,
为着来彰显为着考虑,
只需要你自家在阿里这里
有你清色目。

唉,
爱情热火指导,
还活下去理由。
唉,
爱情热火指导,
还活下去理由。

为着来减轻涯兜我们今下现在每日
沉重负担,
涯兜我们都像失落岛来堪担
段寂寞,
为着来避免全部都失去
一种感觉,
为着来选择走么个什么道路
么个什么方法。
为着来减轻,为着来避免,
为着来选择为着考虑,
只需要你自家在阿里这里
有你清色目。

唉,
爱情热火指导,
还活下去理由。
唉,
爱情热火指导,
还活下去理由。

为着来结合美好光明
失去距离,
你同在亦失去
怀旧天使,
为着发现人生在继续
涯兜我们么个什么
过了为考虑一切都美好
无须代价。
为着来结合,为你同在,
为着来發現为着考虑,
只需要你自家在阿里这里
有你清色目。

唉,
爱情热火指导,
还活下去理由。
唉,
爱情热火指导,
还活下去理由。

Ragione di vivere

Per decidere se continuare a mettere
Questo sangue nella terra,
Questo cuore che batte il suo tamburo,
[Con] sole e tenebre,
Per continuare a camminare al sole
In questi deserti
Per sottolineare che son vivo in mezzo
A tanti morti.
Per decidere, per continuare,
Per sottolineare e considerare,
Ho bisogno solo che [tu] stia qui,
Coi tuoi occhi chiari.

Ahi,
Fuoco di amore e guida,
Ragione di vivere la mia vita
Ahi,
Fuoco di amore e guida,
Ragione di vivere la mia vita

Per alleggerire questo duro peso
Dei nostri giorni,
Questa solitudine che portiamo tutti,
Isole perdute,
Per evitare questa sensazione
Di perdere tutto
Per analizzare da che parte continuare
E scegliere il modo.
Per alleggerire, per evitare,
Per analizzare e considerare,
Ho bisogno solo che [tu] stia qui,
Coi tuoi occhi chiari.

Ahi,
Fuoco di amore e guida,
Ragione di vivere la mia vita
Ahi,
Fuoco di amore e guida,
Ragione di vivere la mia vita

Per combinare il bello e la luce
Senza perdere distanza,
Per stare con voi senza perdere l'angelo
Della nostalgia
Per scoprire che la vita va
Senza chiederci niente,
E considerare che tutto è bello
E non costa niente.
Per combinare, per star con voi,
Per scoprire e considerare,
Ho bisogno solo che [tu] stia qui,
Coi tuoi occhi chiari.

Ahi,
Fuoco di amore e guida,
Ragione di vivere la mia vita
Ahi,
Fuoco di amore e guida,
Ragione di vivere la mia vitaHuó xiàqù de lǐyóu

Wèile lái juédìng shìfǒu jìxù fàng
Wǒ de xuè rù tǔ lǐ,
Wǒ de zhè kē xīn, wúlùn guāngmíng hēi'àn
Dōu tiàodòng de xīn,
Wèile jìxù zài zhè xiē shāmò zhōng
Zài lièrì xià dúxíng,
Wèile lái zhāngxiǎn wǒ hái huózhe zài zhème
Duō rén sǐ hòu
Wèile lái juédìng, wèile lái jìxù,
Wèile lái zhāngxiǎn hé wèile kǎolǜ,
Wǒ zhǐyǒu xūyào nǐ jiù zài zhèlǐ
Yǒu nǐ qīngchè de yǎn

Āi,
Àiqíng de rèhuǒ hé zhǐdǎo,
Wǒ hái huó xiàqù de lǐyóu
Āi,
Àiqíng de rèhuǒ hé zhǐdǎo,
Wǒ hái huó xiàqù de lǐyóu

Wèile lái jiǎnqīng wǒmen xiànzài rìzi
De chénzhòng fùdān
Wǒmen xiàng shīluò de dǎoyǔ lái xiédài
De zhè duàn jìmò
Wèile lái bìmiǎn quánbù dōu shīqù
De zhè yī zhǒng gǎnjué,
Wèile lái xuǎnzé zǒu nǎ tiáo dàolù
Hé yòng nǎ zhǒng fāngshì
Wèile lái jiǎnqīng, wèile lái bìmiǎn,
Wèile lái xuǎnzé hé wèile kǎolǜ
Wǒ zhǐyǒu xūyào nǐ jiù zài zhèlǐ
Yǒu nǐ qīngchè de yǎn

Āi,
Àiqíng de rèhuǒ hé zhǐdǎo,
Wǒ hái huó xiàqù de lǐyóu
Āi,
Àiqíng de rèhuǒ hé zhǐdǎo,
Wǒ hái huó xiàqù de lǐyóu

Wèile lái jiéhé měihǎo hé guāngmíng
Ér bù shīqù jùlí
Wèi yǔ nǐ tóng zài ér bù shīqù nà gè
Huáijiù de tiānshǐ
Wèile fāxiàn shēnghuó zài jìxù bìng
Bù wèn wǒmen shénme
Hé wèile kǎolǜ yīqiè dōu hěn měihǎo
Ér wúxū dàijià
Wèile lái jiéhé, wèi yǔ nǐ tóng zài,
Wèile lái fāxiàn hé wèile kǎolǜ
Wǒ zhǐyǒu xūyào nǐ jiù zài zhèlǐ
Yǒu nǐ qīngchè de yǎn

Āi,
Àiqíng de rèhuǒ hé zhǐdǎo,
Wǒ hái huó xiàqù de lǐyóu
Āi,
Àiqíng de rèhuǒ hé zhǐdǎo,
Wǒ hái huó xiàqù de lǐyóuFȧt ha-hì kài li-yíu

Vùi-tó lôi kiet-thìn hè-kóng kì-siu̇k piòng
Nga kài hiet nyıp thú tú,
Nga kài lí thiâu sim, vû-lùn kwong-mîn het-àm
Tu thiàu-thùng kài sim,
Vùi-tó kì-siu̇k tshoi lí teu sa-mok cung
Tshoi nyit-thêu hà thu̇k-hâng,
Vùi-tó lôi cong-hiên ngâi hân fȧt-tén tshoi lí
To nyîn tu sí hèu,
Vùi-tó lôi kiet-thìn,vùi-tó lôi kì-siu̇k,
Vùi-tó lôi cong-hiên kak vùi-tó kháu-lì,
Ngâi cit si-yàu nyî tshii-ka tshoi a-lî
Yìu nyî tshin-set kài muk.

Ai,
Òi-tshîn kài nyėt-fó kak cí-tháu,
Ngâi hân fȧt ha-hì kài li-yíu
Ai,
Òi-tshîn kài nyėt-fó kak cí-tháu,
Ngâi hân fȧt ha-hì kài li-yíu

Vùi-tó lôi kám-khiang ngâi-teu kin-hà mui nyit
Kài chîm-chung fù-tam,
Ngâi-teu tu tshiòng shit-lȯk kài táu lôi kham-tam
Kài lí thòng sip-mok,
Vùi-tó lôi phit-mián tshiên-phù tu shit-hì
Kài lí yit cúng kám-kok,
Vùi-tó lôi sién-thȯk tséu mak-kài thàu-lù
Kak yùng mak-kài fong-fap,
Vùi-tó lôi kám-khiang, vùi-tó lôi phit-mién,
Vùi-tó lôi sién-thȯk kak vùi-tó káu-lì,
Ngâi cit si-yàu nyî tshii-ka tshoi a-lî
Yìu nyî tshin-set kài muk.

Ai,
Òi-tshîn kài nyėt-fó kak cí-tháu,
Ngâi hân fȧt ha-hì kài li-yíu
Ai,
Òi-tshîn kài nyėt-fó kak cí-tháu,
Ngâi hân fȧt ha-hì kài li-yíu

Vùi-tó lôi kiet-hȧp mui-háu kak kwong-mîn
Yıt m shit-hì khí-lî,
Vûi kak nyî thûng tshài yıt m shit-hì lí cak
Fâi-khìu kài thien-síi,
Vùi-tó fat-hièn nyîn-sang tshoi kì-siu̇k kak
M mùn ngâi-teu mak-kài,
Kwò-liáu vûi kháu-lì yit-tshiet tu àn mui-háu
Kak vû-si-thòi-kà.
Vùi-tó lôi kiet-hȧp, vùi kak nyî thûng tshài,
Vùi-tó lôi fat-hièn kak vùi-tó kháu-lì,
Ngâi cit si-yàu nyî tshii-ka tshoi a-lî
Yìu nyî tshin-set kài muk.

Ai,
Òi-tshîn kài nyėt-fó kak cí-tháu,
Ngâi hân fȧt ha-hì kài li-yíu
Ai,
Òi-tshîn kài nyėt-fó kak cí-tháu,
Ngâi hân fȧt ha-hì kài li-yíu

No comments:

Post a comment