Monday, 21 May 2018

When will you come back?

"Gone back", says last time's song, and today, we ask when this will happen: 何日君再来 | Hérì jūn zài lái (What day will you come back?) is today's song. I met it sometime between Christmas 2012 and March 2013, and translated it into English on Dec 2 2017 in the evening, with a small addition ("a few times") on Jan 8 2018 around 22. While saving posts, l. 1 of this in a Hakka version sounded familiar, so I asked Anton Xie, and yep, he'd made a Hakka version and posted it on Hakka Verse on Jun 18 2016. I added it to this post the following day around 17:44. Though it did have 无 where I'd sung 毋. Actually, sometime before 19, I noticed a missing part in that version, the "speak again" one, and translated it myself. Oh, he just told me he scrapped the version and just made a new one. Well, I already put the rubies on, so I'll keep both and use tabs. Let's go!

好花不常开
好景不常在
愁堆解笑眉
泪洒相思带
今宵离别后
何日君再来

喝完了这杯
请进点小菜
人生难得几回醉
不欢更何待
(来来来
喝完了这杯
再说吧)
今宵离别后
何日君再来

停唱阳关叠
重擎白玉杯
慇勤频致语
牢牢抚君怀
今宵离别后
何日君再来

喝完了这杯
请进点小菜
人生难得几回醉
不欢更何待

再喝一杯
干了吧
今宵离别后
何日君再来
Hǎo huā bu cháng kāi
Hǎo jǐng bù cháng zài
Chóu duī jiě xiào méi
Lèi sǎ xiāngsī dài
Jīnxiāo líbié hòu
Hérì jūn zài lái

Hēwánliǎo zhè bēi
Qǐng jìn diǎn xiǎocài
Rénshēng nándé jǐ huí zuì
Bù huān gèng hé dài
(Lái lái lái
Hēwánliǎo zhè bēi
Zài shuō ba)
Jīnxiāo líbié hòu
Hérì jūn zài lái

Tíng chàng "Yáng Guān Dié"
Chóng qíng báiyù bēi
Yīnqín pín zhì yǔ
Láoláo fǔ jūn huái
Jīnxiāo líbié hòu
Hérì jūn zài lái

Hēwánliǎo zhè bēi
Qǐng jìn diǎn xiǎocài
Rénshēng nándé jǐ huí zuì
Bù huān gèng hé dài
Āi
Zài hē yī bēi
Gànle ba
Jīnxiāo líbié hòu
Hérì jūn zài lái


Pretty flowers are rare,
Beautiful sceneries are rare,
Sorrows melt my smile
As I cry and pine.
After you leave tonight,
When will you come back?

When you're done drinking,
Please eat some starters.
In life it's rare to get drunk
Why are you still not happy?
(Come come come,
After drinking that glass,
Speak again.)
After you leave tonight,
When will you come back?

Stop a-singing that song,
Lift your cup again,
Keep on speaking, please,
As I hug you tight.
After you leave tonight,
When will you come back?

When you're done drinking,
Please eat some starters.
In life it's rare to get drunk
Why are you still not happy?
(Ah!
Drink another glass!
Cheers to you!)
After you leave tonight,
When will you come back?好花常开
好景常在
愁堆解笑眉
泪滴心焦想死
今宵离别后
么日何日

一杯
请来点小菜
人生能得多
样板怎么
(来来来,
一杯
!)
今宵离别后
么日何日

停唱阳关叠
重擎白玉杯
殷勤频致语
牢牢抚怀
今宵离别后
么日何日

一杯
请来小菜
人生能得多
样板怎么
(啊,
一杯
干了吧
今宵离别后
么日何日
Hó fa mô shông khoi
Hó kín mô shông tshoi
Sêu toi kài siàu mî
Lùi tit sim-tsiau tài
Kin-siau lî-phiėt hèu
Mai-nyit nyî fan-lôi

Shıt-ciu lî yit pui
Tshiáng lôi tıt siáu-tshòi
Nyîn-sen nên-tet to lîn tsùi
M fon nyòng-pan tet
(Lôi lôi lôi,
Shıt-ciu lî yit pui
Càng lôi kóng
Kin-siau lî-phiėt hèu
Mai-nyit nyî fan-lôi

Thîn chòng Yông Kwan Thiȧp
Chung khiâ phȧk nyu̇k pui
Yin-khiûn phîn cì nyi
Lô-lô fú nyî fâi
Kin-siau lî-phiėt hèu
Mai-nyit nyî fan-lôi

Shıt-ciu lî yit pui
Tshiáng lôi tıt siáu-tshòi
Nyîn-sen nên-tet to lîn tsùi
M fon nyòng-pan tet
(A,
Fan shıt yit pui
Kon liáu pa!
Kin-siau lî-phiėt hèu
Mai-nyit nyî fan-lôi


担心换笑眉
目汁眼泪心焦相思
分开过
几时

一杯
定购一些盘小菜
人生做得能够醉多
做得能够
(来来来!
一杯

分开过
几时

停唱相送曲
擎白玉杯

深深惜你的
分开过
几时

一杯
喊成盘小菜
人生做得能够醉多
做得能够
(啊,
一杯
干了吧)
今宵离别后
么日何日
Tsiang fa mô tiam khoi
Tshiėt kín mô tiam tshoi
Sêu kiu̇k vòn siàu mî
Muk-cip sim-tsiau lôi
Kin-àm fun-khoi-kwò
Kí-shî nyî càng lôi

Shıt-kwò lî yit pui
Hàm shâng phân siáu-tshòi
Nyîn-sen tsò-tet tsùi to lîn
M hìn m tsò-tet
(Lôi lôi lôi,
Shıt-liáu lî yit pui
Càng lôi kóng)
Kin-àm fun-khoi-kwò
Kí-shî nyî càng lôi

Thîn chòng siong-sùng khiuk
Fan khiâ phȧk nyu̇k pui
Tiam phûi nyî kóng voi
Chim-chim siak nya sim
Kin-àm fun-khoi-kwò
Kí-shî nyî càng lôi

Shıt-kwò lî yit pui
Hàm shâng phân siáu-tshòi
Nyîn-sen tsò-tet tsùi to lîn
M hìn m tsò-tet
(A,
Fan shıt yit pui
Kon liáu pa!
Kin-àm fun-khoi-kwò
Kí-shî nyî càng lôi

No comments:

Post a comment