Monday, 18 June 2018

Fool love

More stubborn love, this time even fool, in 愚爱, a Mandarin song I met sometime between Oct 2012 and May 2013, and which I knew by heart by that May. I translated it to English on June 4 2017, and here it is! By the way, some time in Jan 2019 I found Anton Xie's Hakka version of this, and it is below.


爱情它
是种什么东西
让人欢喜
叫人伤心
有些人别拿它
当作游戏
一但迷失
无法抗拒
它的世界
让人无法看清
爱的是你
痛的仍然是你
还有谁又甘心
为了这种爱情
再痛一次
谁是那个傻傻
心甘情愿的人
恨我就是

爱你爱得心好累
你让我疲惫
为你我快要崩溃
你让我伤悲
为了你
我宁愿再爱一回
享受这愚爱的滋味
爱你爱得心好累
你让我疲惫
为你学会去面对
我不曾后退
为了你
我宁愿再爱一回
享受这愚爱的滋味爱情算来
一种什么东西
人欢喜
人伤心
毋好不要
当游戏
一下没有
抗拒
它(的)世界
把?事看清

一样
还有么人甘愿
为着为了种爱情
佮临再次
戆戆傻傻
心甘情愿


爱到心
心碎
争险几乎离开
流泪
为了
甘愿再爱一回
享受味啐滋味
*爱爱到心
心碎
去面对
毋试不曾倒退
为了
甘愿再爱一回
享受味啐滋味
Àiqíng tā
Shì zhǒng shénme dōngxī
Ràng rén huānxǐ
Jiào rén shāngxīn
Yǒu xiē rén bié ná tā
Dàngzuò yóuxì
Yīdàn míshī
Wúfǎ kàngjù
Tā de shìjiè
Ràng rén wúfǎ kànqīng
Ài de shì nǐ
Tòng de réngrán shì nǐ
Hái yǒu shéi yòu gānxīn
Wèile zhè zhǒng àiqíng
Zài tòng yī cì
Shéi shì nà gè shǎshǎ
Xīngānqíngyuàn de rén
Hèn wǒ jiù shì

Ài nǐ ài dé xīn hǎo lèi
Nǐ ràng wǒ píbèi
Wèi nǐ wǒ kuàiyào bēngkuì
Nǐ ràng wǒ shāngbēi
Wèile nǐ
Wǒ nìngyuàn zài ài yī huí
Xiǎngshòu zhè yú ài de zīwèi
Ài nǐ ài dé xīn hǎo lèi
Nǐ ràng wǒ píbèi
Wèi nǐ xuéhuì qù miànduì
Wǒ bù céng hòutuì
Wèile nǐ
Wǒ nìngyuàn zài ài yī huí
Xiǎngshòu zhè yú ài de zīwèiÒi-tshîn sòn-lôi
Yit cúng mai tung-si
Mẹt nyîn fon-hí
Hàm nyîn shong-sim
Yìu teu nyîn m hó
Nak kî tòng yîu-hì
Yit-hà mô hẹt
M hiáu khòng-cị
Kia kài shè-kài
Nyîn mô pun sìi khòn tshin
Òi kài hè nyî
Thung kài yit yòng hè nyî
Hân yìu mai-nyîn kam-nyèn
Vùi-tó lî cúng òi-tshîn
Fan thùng kak lin
Kî hè vùi cak ngòng-ngòng
Sim-kam-tshîn-nyèn kài nyîn
Nau ngâi tshìu hè

# Òi nyî òi tèu sim tú fùi
Nyî mẹt ngâi sim-sùi
Vùi nyî ngâi tsang-hiám lî-khui
Nyî mẹt ngâi lîu-lùi
Vùi-liáu
Nyî ngâi kam-nyèn tsài òi yit fûi
Hióng-shìu lia ngòng òi kài mùi sùi
* Òi nyî òi tèu sim tú fùi
Nyî mẹt ngâi sim-sùi
Vùi nyî hȯk hiáu hì mièn tùi
Ngâi m-shit tò-thùi
Vùi-liáu nyî
Ngâi kam-nyèn tsài òi yit fûi
Hióng-shìu lia ngòng òi kài mùi sùiWell, this love:
What exactly is it?
Makes people glad,
Makes people said.
There’s some people
Taking it like a game,
But once they fall,
They can’t get out.
Being in it
Makes you not understand:
You are in love,
But you’re also in grief!
Then there’s people willing
To once more feel sorrow
For such a love.
Who’s this foolish person
Going back to suff’ring?
Too bad it’s me.

My heart’s tired of this love,
You’re exhausting me,
I will soon break down for you,
You make me so sad.
Just for you
I’d rather love once again
Than still taste this taste of fool love.
My heart’s tired of this love,
You’re exhausting me,
For you I have learnt to face
I have not stepped back.
Just for you
I’d rather love once again
Than still taste this taste of fool love.

No comments:

Post a comment