Tuesday, 12 June 2018

Un amore appassionato che felice non finì

Restiamo sul tema della mancanza con questa canzone italiana assai triste, Aveva un bavero. Questa arriva da mia nonna, che a un certo punto si è messa a cantarla, al che io l'ho scovata su Youtube e, molto più tardi, mi sono "divertito" a tradurla in Hakka nel pomeriggio del 14/1/18, con qualche mandarinismo eliminato la sera del 15. Vediamo!


Nelle sere fredde e scure
presso il fuoco del camino
quante storie quante fiabe
raccontava il mio nonnino;
la più bella ch'io ricordo
è la storia di un amore
di un amore appassionato
che felice non finì.
Ed il cuore di un poeta
a tal punto intenerì
che la storia di quei tempi
mise in musica così:

Rit.
Aveva un bavero color zafferano
e la marsina color ciclamino
veniva a piedi da Lodi a Milano
per incontrare la bella Gigogin.
Passeggiando per la via
le cantava mio dolce amor
Gigogin speranza mia
coi tuoi baci mi rubi il cuor.

Ma con altri del paese
in Piemonte fu mandato
e per essere vicino
col suo cuore innamorato
sopra l’acqua di una roggia
che passava per Milano
perché lei lo raccogliesse
ogni dì posava un fior
lei con ansia lo aspettava
sospirando: "Torna, amor!",
e bagnandolo di pianto
lo stringeva forte al cuor.

Rit.

Lui saputo che il ritorno
finalmente era vicino
sopra l’acqua un fior d’arancio
deponeva un bel mattino;
lei, vedendo e indovinando
la ragione di quel fiore,
per raccoglierlo si spinse
tanto tanto che cascò;
sopra l’acqua, con quel fiore,
verso il mare se ne andò …
e anche lui, per il dolore,
dal Piemonte non tornò…

Rit.
Aveva un bavero color zafferano
e la marsina color ciclamino
veniva a piedi da Lodi a Milano
per incontrare la bella Gigogin.
Lei lo attese fra le stelle
su nel cielo stringendo un fior
e in un sogno di poesia
si trovarono uniti ancor.


在黑暗冷冷暗晡
在温暖火炉附近
多只故事多只童话
我(的)阿公爷爷唱出
记得最多美丽
一只爱情故事
段爱情热情啊
但系但是结果
也将一只诗人
恁仰这样多感动过
就将箇马那时故事
恁样这样首歌

合唱
有一只番红花色颈领
一只仙客来色燕尾服
曾从洛迪到米兰来
为着为了遇上美丽旨过真
共下一起路时间
唱“甜蜜爱人
旨过真,啊希望
就偷盜我的心!”

城邑别人
送到皮埃蒙特大区
过了为着为了他们两颗
深爱上太远
在某条通米兰市去
排水渠水上面
每一只天放一只花
为着为了拿起来
怫心等只花
也叹出:”请爱人回来!“,
目汁泪水 管湿滋润着
她的心上稳稳紧紧

合唱

佢因为发现了终归
倒转来回到他的爱人
有一只美丽早晨
水上放了一只柑花
有看也猜出了
只柑花做么个为什么
为着为了拿起向外倾斜
倾斜落下水里
在水之上只花
有直到海流去
为着为了痛苦
他的倒转去回去

合唱
有一只番红花色颈领
一只仙客来色燕尾服
曾从洛迪到米兰来
为着为了遇上美丽旨过真
旨过真在星星中间
天上握一只花等
过了在诗意
共下一起多一次
Tshoi het-àm len-len kài àm-pu
Tshoi vun-non kài fó-lû fù-khiùn
To cak kù-sìi to cak thûng-và
Nga kài a-kung pun ngâi chòng chut
Ngâi kì-tet kài tsùi to tsiang kài
Hè yit cak òi-tshîn kài kù-sìi
Kài thòn òi-tshîn àn nyėt-tshîn a
Thàn-hè mô hó kài kiet-kwó
Ya tsiong yit cak shi-nyîn kài sim
Yìu àn-nyong to kám-thùng-kwò
Kî tshìu tsiong kài-ma kài kù-sìi
Yìu àn-nyong pièn-cón shíu ko

Hȧp-chòng
Kî yìu yit cak fan-fûng-fa-set kài kiáng-liang
Kak yit cak sien-hak-lôi-set kài yèn-mui-fu̇k
Kî tshiên tshiûng Lȯk-thit tèu Mí-lân lôi hâng-lù
Tshiên vùi-tó nyì-shòng àn tsiang kài Cí-kwò-cin
Kak kî khiûng-hà hâng-lù shî-kan
Pun kî chòng "Thiâm-mıt kài òi-nyîn
Cí-kwò-cin, a ngâi kài hi-mòng
Nyî cīm ngâi tshìu theu-thàu ngâi kài sim!"

Thàn kak kài shâng-yip kài phiėt-nyîn
Sùng tèu Phî-ai-mûng-thıt thài-khi
Kwò-liáu vùi-tó hàm kia lióng khō
Chim òi shòng kài sim mô thài yén
Tshoi meu thiâu thung Mí-lân-shì hì
Kài phâi-shúi-khî kài shúi shòng-mièn
Mui yit cak thien piòng yit cak fa
Vùi-tó hàm kî na hí-lôi
Kî fùi-sim tén-tén kài cak fa
Ya thàn chut: "Tshiáng òi-nyîn fûi-lôi!",
Kak yùng muk-cip kwún-ship-tén kî
Tshoi kia sim shòng vún-vún vok

Hȧp-chòng

Kî yin-vùi fat-hien-liáu cung-kwui
Khwài òi tò-cón-lôi kia òi-nyîn
Yìu yit cak mui-lì kài tsáu-shîn
Shúi shòng piòng-liáu yit cak kam fa
Kî yìu khòn tó ya tshai chut liáu
Kài cak kam fa hè tsò mak-kài
Vùi-tó na hí hiòng ngòi khin-siâ
Khin-siâ tèu lok hà shúi lí
Tshoi shúi tsii shòng kak kài cak fa
Kî yìu chıt-tèu hói lîu hì
Kî ya vùi-tó thài kài thùng-khú
Mô hiòng kia ka tò-cón-khì

Hȧp-chòng
Kî yìu yit cak fan-fûng-fa-set kài kiáng-liang
Kak yit cak sien-hak-lôi-set kài yèn-mui-fu̇k
Kî tshiên tshiûng Lȯk-thit tèu Mí-lân lôi hâng-lù
Tshiên vùi-tó nyì-shòng àn tsiang kài Cí-kwò-cin
Cí-kwò-cin tshoi sen-sen cung-kien
Thien shòng vok yit cak fa tén kî
Kwò-lián tshoi shi-yì kài mùng tū
Lióng-sâ khiûng-hà to yit tshìi

No comments:

Post a comment