Saturday, 12 August 2017

Thank you for your deep love

Today I bring you one of the most beautiful Chinese songs I know of. It is a Min song I bumped into when I was (I think) in my first year of University, so between Sep 2012 and June 2013. I translated it into Slovak when I met this half-Slovak girl who studied Physics at my Uni. That was in Autumn 2013. She made some corrections to the translation. Then I met a Slovak girl this summer (30/7/17) who made more corrections. I assimilated them yesterday (11/8/17), making one of my own. More details here, for whoever can see that note. On the same day, I decided to Czech-ify the translation, and I also translated it into English, though the translation came almost instantly and felt like half-known-by-heart, so I strongly suspect it dates far further back in time than just yesterday. Anyways, here we go. As always, the Min spelling and transliteration is as described here. Note that many of the translations are partial, in the sense that one part is left out, so that I can sing a part in Min, the same part in any translation, and then end with the final part in Min. Said left-out part reads «千言万语一句话来表明。 / 有你的鼓励关怀, / 阮会认真为将来。», or «We manifest a thousand words with one sentence. / With your hug and encouragement, / I can face my future seriously.». And then on the 26/10/18, around 2:40 am, I made a complete Italian translation, which was added the next day (27/10) around 13:00. Also, around 13:07 I decided to complete the Slovak version, since I was lacking only one line. On 1/1/19 I started a Vietnamese version (2 lines), 2 more lines on the 3rd, and the rest on the 22nd. The Chinese version was done on my birthday, 24/3, around 3:15. Enjoy!

深深的爱

想起过的路:
1跤步脚步
虽然经过风雨,
寂寞,
因为保留在心中
是你的笑容
陪阮1面对困难艰苦。
交予交给时间替阮1来安排
唱出深深的爱。

感谢你在这舞台,
毋管不管起起落落,
你的情阮1知。
时阵时候难免心头酸,
受着命运来阻碍,
但是阮1了解
是温暖的期待。
感谢你在这舞台,
对阮1真心疼痛,
陪伴一生的爱。
相信一定会有一
一切伤悲成空。
是否
感谢你深深的爱。

千言万语
一句话来表明。
有你的鼓励关怀,
1会认真为将来。

感谢你在这舞台,
对阮1真心疼痛,
陪伴一生的爱。
相信一定会有一
一切伤悲成空。
是否
感谢你深深的爱。
是否
感谢你深深的爱。

Tshim-tshim ê ài

Siūnn-khí kiânn-kuè ê lōo:
Gún ê kha-pōo,
Sui-liân king-kuè hong-hōo,
M̄ kiann siok-bo̍k,
In-uī khǹg tsāi sim tiong
Sī lí ê tshiò-iông
Puê gún bīn-tuì khùn-lân kah kan-khóo.
Kau-hōo sî-kan thè gún lâi an-pâi
Tshiùnn-tshut tshim-tshim ê ài.

Kám-siā lí liam tsāi tse bú-tāi,
M̄-kuán khí-khí-lo̍h-lo̍h,
Lí ê tsîng gún lóng tsāi.
Ū sî-tsūn lân bián sim-thâu sng,
Siū-tio̍h miā-ūn lâi tsóo-gāi,
Tān-sī gún liáu-kái
Sī un-luán ê kî-thāi.
Kám-siā lí liam tsāi tse bú-tāi,
Tuì gún tsin-sim thiànn-thàng,
Puê-phuānn it-sing ê ài.
Siong-sìn it-tīng ē ū tsı̍t kang
It-tshè siong-pi lóng sîng khang.
Lí kám tsāi
Kám-siā lí tshim-tshim ê ài.

Tshian-giân-bān-gí
sı̍t kù uē lâi piáu-bîng.
Ū lí ê kó-lē kuan-huâi,
Gún ē līn-tsin uî tsiong-lâi.

Kám-siā lí liam tsāi tse bú-tāi,
Tuì gún tsin-sim thiànn-thàng,
Puê-phuānn it-sing ê ài.
Siong-sìn it-tīng ē ū tsı̍t kang
It-tshè siong-pi lóng sîng khang.
Lí kám tsāi
Kám-siā lí tshim-tshim ê ài.
Lí kám tsāi
Kám-siā lí tshim-tshim ê ài.

1 注意:闽语的人称代词 闽语有七个人称代替:「我 | guá」,就是「我」;「你 | lí」,就是「你」;「伊 | i」,就是「他、她、它」;「阮 | guán / gún」,意思是「我们、不包括你」;「咱」,就是「咱们」,意思是「我们、也包括你」;「恁 | lín」,就是「你们」;「亻因 | in」,就是「他们」。在歌曲里常常只有一个我和一个你而没有别人,所以「阮」常常跟「我」一样、「咱」常常跟「你我」一样。

1 Note: Min personal pronouns
Min has 7 personal pronoun:「我 | guá」, that is "I";「你 | lí」, that is "thou", or "you (singular)";「伊 | i」, that is "he, she, it";「阮 | guán / gún」, meaning "we, not including you";「咱」, meaning "we, including you";「恁 | lín」, that is "ye", or "you (plural)";「亻因 | in」, that is "they". In songs, there is often an "I" and a "you" and no-one else, so 「阮」 is often the same as "I", and「咱」 is often the same as "we two", "the two of us".Deep love

I remember my road,
And how my steps,
Thought they went through the storm,
Feared no loneliness,
Because hidd’n in my heart
‘Twas always your smile
With me to face all hardships and pains.
I leave it to time to take my place
And sing of your deep love.

Thank you for standing on this stage,
With their ups and downs,
I know all of your feelings.
Sometimes it’s hard to not feel sad,
When there’s fate that comes at us,
But I understand
This is a warm warm wait.
Thank you for standing on this stage,
Being really tender,
Spending all your life with me.
I know there’ll surely be a day
When all sadness will just go.
Do you know
I’m thankful for you deep love?
Hlbokú lásku

Pamätam sa na moju cestu,
Kroky moje
Hoci išli skrz búrku
Nebáli sa samoty,
Pretože skrytý v srdci
Bol úsmev tvoj
Ktorý pomáhal mi čeliť bolesti.
Nechám času spievať miesto mňa
Hlbokú lásku.

Ďakujem ti, že byvaš so mnou.
City tvoje nestále,
Ja ne znám.
Niekedy je to ťažké nebyť smutní,
Keď osud je proti nám,
Ale chápem, že
Je to teplé čakanie.
Ďakujem ti, že byvaš so mnou.
Bol naozaj nežný,
So mnou po celý život.
Verím určite bude deň
Keď všetok smútok zmizne.
Vieš ty,
Že ďakujem pre tvoju lásku?

Jedna veta
Ukazuje tisíc slov.
S odvahou a objavením tvojími
Budem vážne do budúcnosti想起走过的路
我的脚步
虽然经过风雨
不怕孤独
因为藏在心中
是你的笑容
陪我面对
困难和艰苦
交给时间
替我来安排
唱出深深的爱

感谢你站在这舞台
不管起起落落
你的情我都知
有时候难免心头酸
受着命运来阻碍
但是我明白
是温暖的期待
感谢你站在这舞台
对我真心疼痛
陪伴一生的爱
相信一定会有一日
一切伤悲都消失
你知否
感谢你深深的爱

千言万语
一句话来表明
有你的鼓励关怀
我会认真为将来
Amore profondo

Nel mio lungo cammin
Di star sola
Anche nelle tempeste
Non ho temuto mai
Perché qui nel muo cuor
C'è il tuo sorriso
Che mi accompagna tra pene e dolori
Tempo, canta tu al posto mio
'Sto amore profondo

Grazie a te che sei qui con me
Pur con alti e bassi
So che mi vuoi bene
Quando la sorte è contro noi
È difficile gioir
Ma l'attesa ognor
È piena di calor
Grazie a te che sei qui con me
Con sincero affetto
Starai con me per sempre
Son certa: un giorno arriverà
Che il dolore sparirà
Sai tu che
Son grata del tuo amore?

Una frase
Dice mille parole
Col tuo sostegno ed abbraccio
Posso viver seriamenteHlubokou láskuHlubokou lásku

Pamatuju na moji cestu,
Kroky moje
Ačkoli šly skrz bouřku
Nebály se samoty,
Protože skrytý v srdci
Byl úsměv tvůj
Který vodil mě čelit bolesti.
Nechám času zpívat namísto mne
Hlubokou lásku.

Děkuju ti, že byvaš se mnou.
City tvoje nestále,
Ja ně znám.
Niěkdy je to těžké nebýt smutní,
Když osud je proti nám,
Ale chápu že
Je to teplé čekání.
Děkuju ti, že byvaš se mnou.
Byl skutečně nežný,
Se mnou po celý život.
Věřím určitě bude deň
Když všechen smutek zmizi.
Vidíš ty,
Že děkuju za tvoju lásku?
Xiǎngqǐ zǒuguò de lù
Wǒ de jiǎobù
Suīrán jīngguò fēngyǔ
Bù pà gūdú
Yīnwèi cáng zài xīn zhōng
Shì nǐ de xiàoróng
Péi wǒ miànduì
Kùnnán hé jiānkǔ
Jiāo gěi shíjiān
Tì wǒ lái ānpái
Chàng chū shēn shēn de ài

Gǎnxiè nǐ zhàn zài zhè wǔtái
Bùguǎn qǐqǐluòluò
Nǐ de qíng wǒ dōu zhī
Yǒu shíhòu nán miǎn xīntóu suān
Shòuzhe mìngyùn lái zǔ'ài
Dànshì wǒ míngbái
shì wēnnuǎn de qídài
Gǎnxiè nǐ zhàn zài zhè wǔtái
Duì wǒ zhēnxīn téngtòng
Péibàn yīshēng de ài
Xiāngxìn yīdìng huì yǒu yī rì
Yīqiè shāng bēi dōu xiāoshī
Nǐ zhī fǒu
Gǎnxiè nǐ shēn shēn de ài

Qiānyán wàn yǔ
Yī jù huà lái biǎomíng
Yǒu nǐ de gǔlì guānhuái
Wǒ huì rènzhēn wèi jiāngláiNhớ đường mà anh đã đi
Bước-đi anh
Dù-cho đi xuyên bão-táp
Không ngại sự cô-độc
Tại-vì giấu trong lòng anh
Luôn-luôn cười em
Giúp anh đối-mặt
Khuôn-nan với gian-khổ
Bàn-giao thời-gian thế anh tổ-chức
Hát-hò tình-yêu sâu-sắc

Cám-ơn em đứng ở này vũ-đài
Bất-chấp khởi-khởi rớt-rớt
Anh quen-biết mọi cảm-xúc em
Thỉnh-thoảng khó-khăn không đau-lòng
Hễ số-mệnh trở-ngại
Nhưng-mà anh hiểu ý
Là sự chờ-đợi ấm-lòng
Cám-ơn em đứng ở này vũ-đài
Vơi anh thật-sự chu-đáo
Mãi-mãi được ben anh
Tin-tưởng nhất-định sẽ có một ngài
Mà mọi sự buồn-rầu biến-mất
Em biết không
Rằng cám-ơn tình-yêu sâu-sắc em

No comments:

Post a Comment