Tuesday, 8 August 2017

Deep love

Today I bring you two Chinese songs, one in Mandarin, and one a Min Nan almost-equivalent of it, both titled 深深的爱, i.e. Deep Love. For the spelling of Min, refer to this other post of mine. Ruby gives Mandarin equivalents of Min-only words. Surprise surprise, the Mandarin one is translated into Japanese Italian and French too! Both are translated, of course, into English. Actually, the Min version had not been artistically translated – up till the making of this post, that is. And the translation is almost entirely copypasted from that of the Mandarin song :).Mandarin version


汉字

世界上
没人能够
比我更爱你
为什么
你要离我远去
想起从前
甜蜜的过去
枉费我一片真心对待你

如今我
怀有满腹的怨气
我恨你
恨你无情无义
把我来抛弃
啊...我又深深爱你
希望你回心转意
又回到我怀里English

In the world
Nobody can
Love you more than me
Tell me why
You now want to go far
I remember
The sweet past of ours
I was sincere with
You: oh what a waste!

Now I have
Cried like mum and dad were dead
I hate you
Hate you that so heartlessly
Will abandon me
A... I love you so deeply
I hope that you’ll change your mind
And come back to my embraceQui nel mondo
Nessuno
Ti può amar di più
Ma perché
Vuoi andar lontan da me?
Il passato
Dolce in mente ho.
Ero sincer con
Te: che spreco fu!

Ora ho
Pianto tante lacrime
Odio te
Che crudele senza cuor
Vuoi lasciare me
A… io ti amo davver
Spero che cambi idea e
Ritorni al mïo cuor.
Pīnyīn

Shìjiè shàng
Méirén nénggòu
Bǐ wǒ gèng ài nǐ
Wéi shénme
Nǐ yào lí wǒ yuǎn qù
Xiǎngqǐ cóngqián
Tiánmì de guòqù
Wǎngfèi wǒ yī piàn zhēnxīn duìdai nǐ

Rújīn wǒ
Huáiyǒu mǎnfú de yuànqì
Wǒ hěn nǐ
Hěn nǐ wúqīng-wúyì
Bǎ wǒ lái pāoqì
Ā... wǒ yǒu shēnshēn ài nǐ
Xīwàng nǐ huíxīn zhuǎnyì
Yòu huí dào wǒ huái lǐ日本語

世界せかいで
ぼくより
あいされない
なんで
とおくへきたい
あま過去かこ
おぼえる
きみ誠実せいじつ
だった:無駄むだ

いまで
おおいたんだ
にく
きみが残酷ざんこく
ぼくはな
あ...ふかあいする
ぼくこころ
かえると希望きぼうDans le monde
Personne
Ne peut t’aimer plus d’ moi
Mai pourquoi
Tu t’en veux aller loin?
Je m’ souviens de
Nôtre doux passé:
Quel gaspillage être
Sincer avec toi

Maintenant j’ai
Pleuré très beaucoup de larmes
Je te hais
Tu qui ainsi cruel
Me veux laisser seul
A… moi je t’aime profondement
J’espère que tu change idée
Et retourne a mon cœur


Min version
这世间
无人比我爱你
啥物什么
我来分离
带念 体念
1的过去
枉费我一片真心对待你

如今我    有满腹的怨气
我恨你
恨你无情无义
放我做你去
啊...    我又深深爱你
希望你回心转意
倒转返回来阮身边

Tâi-lô

Tse sè-kan
Bô-lâng pí guá khah ài lí
Uī siánn-mih
Lí beh kā guá lâi hun-lī
Lóng bô tài-liām
Lán ê kuè-khì
Óng-huì guá it-phiàn tsin-sim tuì-thāi lí

Lû-kim guá    ū muá-pak ê uàn-khì
Guá hūn lí
Hūn lí bô-tsîng-bô-gī
Pàng guá tsuè lí khì
Ah… guá iū tshim-tshim ài lí
Hi-bāng lí huê-sim-tsuán-ì
Tò-tńg-lâi gún sin-pinn1 注意:闽语的人称代词
闽语有七个人称代替:「我 | guá」,就是「我」;「你 | lí」,就是「你」;「伊 | i」,就是「他、她、它」;「阮 | guán / gún」,意思是「我们、不包括你」;「咱」,就是「咱们」,意思是「我们、也包括你」;「恁 | lín」,就是「你们」;「亻因 | in」,就是「他们」。在歌曲里常常只有一个我和一个你而没有别人,所以「阮」常常跟「我」一样、「咱」常常跟「你我」一样。

1 Note: Min personal pronouns
Min has 7 personal pronoun:「我 | guá」, that is "I";「你 | lí」, that is "thou", or "you (singular)";「伊 | i」, that is "he, she, it";「阮 | guán / gún」, meaning "we, not including you";「咱」, meaning "we, including you";「恁 | lín」, that is "ye", or "you (plural)";「亻因 | in」, that is "they". In songs, there is often an "I" and a "you" and no-one else, so 「阮」 is often the same as "I", and「咱」 is often the same as "we two", "the two of us".


English

In this world
No-one loves you more than me
Why do you
Now want to break up with me
Having totally ignored all our past?
I was sincere to you: oh what a waste!

Now I have    cried like mum and dad were dead
I hate you
Hate you that so heartlessly
Go away from me
A... I love you so deeply
I hope that you’ll change your mind
And come back to my side

No comments:

Post a Comment