Tuesday, 15 August 2017

Deep love still

Today I bring you the last "Deep Love" song. It is a Hakka song I bumped into when I was still in the last year of high school, or perhaps in the summer of that year, so just after the final exam. As always, the Hakka spelling and transliteration is as described here.

张少林的“深深爱”(客家话)

难忘记
两人相爱每日都欢喜
开心
行街走路牵手哪儿都去
还将婚姻提
永远不分离
齐家你我发誓心不移
结连理

一下变心
讲分手道理
伤心
人相思病难医
夜夜醉么人
过去想提
每日都想
人痴迷
深深爱
亲口讲

Cong Sháu-lîm kài "chim-chim kài òi"

Nân mông-kì
Lióng-nyîn siong-òi mui nyit tu fon-hí
Àn khoi-sím
Hâng kai khen-shíu lái tu hì
Hân tsiong fun-yin thì
Yún-yén put fun-lî
Tshê-ka fat-shìi sim put yî
Ket liên-li

Yit-hà pièn-sim
Mâu kóng fun-shíu kè thàu-li
Ngâi shong-sim
Nyîn siong-sii-phiàng hè nân-yì
Yá-yá tsùi mài-nyîn ti
Kò-hì m sióng thì
Mui nyit tu sióng táu nyî
Nyîn chii-mî
Ngâi chim-chim òi nyî
Òi tshin-héu kóng nyî tiDeep love (Hakka)

* It is hard
To forget how love made us so glad
Happily
We went round and held our hands
Thought of marriage too
Never did we part
We’d sworn our hearts would not move:
Two for life

# Then you changed heart
Didn’t say why you left me
I am sad
Love’s a sickness hard to cure
Each night I drink, who knows?
Don’t wanna say what’s past
Each day I think of you
Crazily I deeply love you
I should tell you myself

No comments:

Post a Comment