Tuesday, 22 August 2017

More heartache

Today I bring to you a Min song with the same title as the two from last time, i.e. "Heartache". As usual, the spelling and transliteration of Min is as described here.

奇贤的“心疼心痛”(闽南语)

为情为爱来所害
怨恨在心内
想欲想要酒解悲哀
痛苦无人知
痴情的人你
偏偏爱有钱财
你来变心不应该
你来骗我不应该
耽误着阮1的将来
Sim-thiànn

Uī tsîng uī ài lâi sóo hāi
Wàn-hūn tsāi sim lāi
Siūnn-bueh lim-tsiú kái pi-ai
Thòng-khóo bô-lâng tsai
Tshi-tsîng ê lâng lí bô ài
Phian-phian bueh ài ū tsînn-tsâi
Lí lâi piàn-sim put ing-kai
Lí lâi phiàn guá put ing-kai
Tam-ngōo-tio̍h gún ê tsiong-lâi

1 注意 (dialect note):闽语的人称代词 闽语有七个人称代替:「我 | guá」,就是「我」;「你 | lí」,就是「你」;「伊 | i」,就是「他、她、它」;「阮 | guán / gún」,意思是「我们、不包括你」;「咱」,就是「咱们」,意思是「我们、也包括你」;「恁 | lín」,就是「你们」;「亻因 | in」,就是「他们」。在歌曲里常常只有一个我和一个你而没有别人,所以「阮」常常跟「我」一样、「咱」常常跟「你我」一样。


Heartache

Because of love I’m all sad
Grudge my heart has had
Want to drink to be less sad
No-one knows how 'tis bad
You don't love me though I'm mad
You keep loving some rich lad
You have a-changed your heart: that’s bad
Me you’ve cheated me: that is bad
For us two should care have had.

No comments:

Post a Comment