Friday, 8 September 2017

Come what may

Today we have a Portuguese song translated into both Mandarin and Min Nan. Unfortunately there is no English. The translations date (probably) little before 17 September 2016. Here we go!

Haja o que houver

Haja o que houver
Eu estou aqui
Haja o que houver
espero por ti
Volta no vento
Ô meu amor
Volta depressa
Por favor

Há quanto tempo,
Já esqueci
Porque fiquei
Longe de ti
Cada momento
É pior
Volta no vento
Por favor...

Eu sei quem és pra mim
Haja o que houver
espero por ti...


无论什么

无论什么
我在这里
无论什么
我等到你
亲爱请你
风中回来
千万请你
赶快回来

啊很久了
我已忘记
我为何有
离你远去
我的时间
越来越坏
啊请你在
风中回来

我知你为我是谁
无论什么
我等到你无论啥物

无论啥物
阮伫这里
无论啥物
阮等待你
亲爱请你
风中转来
千万请你
赶紧回来

啊真久矣
阮已袂记
阮为何有
离你远去
阮的时间
愈来愈歹
啊请你在
风中转来

阮知你为阮是晌
无论啥物
阮等待你

Wúlùn shénme

Wúlùn shénme
Wǒ zài zhèli
Wúlùn shénme
Wǒ děng dào nǐ
Qīn’ài qǐng nǐ
Fēng zhōng huílái
Qiānwàn qǐng nǐ
Gǎnkuài huílái

A hěn jiǔ le
Wǒ yǐ wàngjì
Wǒ wèihé yǒu
Lí nǐ yuǎn qù
Wǒ de shíjiān
Yuè lái yuè huài
A qǐng nǐ zài
Fēng zhōng huílái

Wǒ zhī nǐ wéi wǒ shì shéi
Wúlùn shénme
Wǒ děng dào nǐBô-lūn siánn-mi̍h

Bô-lūn siánn-mi̍h
Gún tī tse-lí
Bô-lūn siánn-mi̍h
Gún tán-thāi lí
Tshin-ài tshiánn lí
Hong tiong tńg--lâi
Tshian-bān tshiánn lí
Kuánn-kín tńg--lâi

Ah tsin kú--ah
Gún í buē-kì
Gún uī-hô ū
Lī lí hn̄g khì
Gún ê sî-kan
Lú lâi lú pháinn
Ah tshiánn lí tsāi
Hong tiong tńg--lâi

Gún tsai lí uī gún sī siáng
Bô-lūn siánn-mi̍h
Gún tán-thāi lí

No comments:

Post a Comment