Monday, 11 September 2017

God to man

I guess I'll write in English. No English, no Italian, just a Neapolitan song translated to Min Nan. Yeah, a quite peculiar translation, from dialect to dialect :). With English translation sided with the original. Here we go!

Dio a l'ommo

Primma che luce e angelo
Avess’io creato,
Ommo crudele, ‘ngrato,
Pensaje pe’ te sarvà.
Tanno dicette figliemo:
Corr’io quando vorraje.

I’ te voglio bene assaje
E tu nun pienze a me (2v.)

‘Nchiaccato ncuorp’a mammeta
La corpa te facette,
Ma ‘o sango mio spennette
Pe te putè lavà.
E pò te dette n’angiolo
Che vene addò tu vaie…

I’ te voglio bene assaje
E tu nun pienze a me (2v.)

Viè ca li juorne fujeno!
La morte n’aspettare:
Si a me tu vuò turnare
Nun fa difficultà.
Nun fa’ cunn’a tant’autre
Dicenno: e ogge e craie…

I’ te voglio bene assaje
E tu nun pienze a me (2v.)上帝对人类讲话

我来为你天使
光明创造以前,
残忍忘恩负义的人,
我想怎保存你.
我的契囝儿子按呢这样讲:
你想,我就跑啊.

我真真惜命命很珍惜,
但你我.(两次)

在你啊妈的身体内
罪狀来你脏啊,
但我來開用我的血
为着会洗净你.
以后交予交给你天使,
你去,就来陪伴...

我真真惜命命很珍惜,
但你我.(两次)

日月来比较快奔走啊!
毋通不要死亡:
如果想欲想要转来回来我,
绝对困难啊.
毋通不要像多人一样讲:
"今日来,明仔载明天来"...

我真真惜命命很珍惜,
但你我.(两次)

God to man

Before light and angel
I had created,
Cruel, ungrateful man,
I thought of how to save you.
Thus said my son:
I will run when you want.

I love you a lot
And you don't think of me (2v.)

Dirty in your mother's body
Guilt made you,
But my blood I spent
To be able to wash you.
And then I gave you an angel
Who comes where you go…

I love you a lot
And you don't think of me (2v.)

See that the days fly!
Don't wait for death:
If you want to come back to me
It doesn't pose any trouble.
Don't do like many others
Saying: today, tomorrow…

I love you a lot
And you don't think of me (2v.)Siōng-tè tùi jîn-lūi kóng uē

Guá lâi uī lí kā thinn-sài
Kah kong-bîng tshòng-tsõ í-tsîng,
Tsân-lím bõng-un-hū-gī ê lâng,
Guá siūnn tsuánn pó-tsûn lí.
Guá ê khuè-kiánn tõ án-ne kóng:
Lí siūnn-beh, guá tõ pháu--ah.

Guá tsin-tsin kā lí sioh-miā-miā,
Tān lí m siūnn-tio̍h guá.

Tsāi lí má-mah ê sin-thé lāi
Tsuē-tsõng lâi hõo lí tsõng--ah,
Tān guá lâi khai-īng guá ê hueh
Uī-tio̍h ē sé-tsīng lí.
Í-āu kau hõo lí thinn-sài,
Lí khì, i tõ lâi puê-phuānn...

Guá tsin-tsin kā lí sioh-miā-miā,
Tān lí m siūnn-tio̍h guá.

Ji̍t-gue̍h lâi khah khuài phun-tsáu--ah!
Tshiánn m--thang tán tio̍h sí-bông:
Nā lí siūnn-beh tńg--lâi guá,
Tsua̍t-tuì bô khùn-lân--ah.
M--thang tshiūnn to lâng it-iūnn kóng:
"Kin-li̍t lâi, bîn-á-tsài lâi"...

Guá tsin-tsin kā lí sioh-miā-miā,
Tān lí m siūnn-tio̍h guá.

No comments:

Post a Comment