Saturday, 23 September 2017

Mi tagghiu u mustazzu

Oggi migriamo al sud e iniziamo un trio di canzoni calabro-sicule. Sfortunatamente non sono in grado di trovare questa su Youtube, se non nel video fatto da me in cui la canto prima in Calabrese e poi in Cinese (con una piccola "svista" che cambia la traduzione ma essenzialmente non il senso della stessa). Per questa come per le altre l'ortografia segue le convenzioni di questo post. L'ultima strofa in realtà è un intruso che viene da un'altra canzone, ma visto che l'ho già tradotta tanto vale ficcarcela dentro :). La traduzione risale al 17-18/7/2017, salvo che la seconda strofa è stata tradotta probabilmente intorno al 5/8.

U mustazzu

Rit.
Quandu pensu a lu bruttu mumentu,
Chi fazzu? Mi mmazzu?
Mi tagghu u mustazzu?
Mi ettu ntô puzzu?
Nenti mi fazzu?
Chiamati u cumpari…
U cumpari non c’è!

Ntô me paisi ncesti na figghiola
Chi mi la pigghiu picchì è troppu bona,
Chi mi la pigghiu picchì è troppu bona,
Chi bella cosa mi facimmu ammuri…

Rit.

A casa tegnu duṙici vistiti,
Ottu di carta e quattru di cartuni,
Chi mi li mentu quandu mi maritu,
Chi bella cosa mi facimmu ammuri…

Rit.

L’amuri è fattu comu a n’armacera:
Si fa nta l’annu e si sfaci ntâ sera,
Si fa nta l’annu e si sfaci ntâ sera,
Chi bella cosa mi facimmu ammuri…

Rit. (sempre più veloce)胡子

合唱
当我想到那不好的时
该做什么?该自杀?
该切走我胡子?
该跳入水井去?
该不做什么?
请给男傧相打电话…
他不在!

在我的故乡有一个女人啊,
我会跟她结婚因她太正啊,
我会跟她结婚因她太正啊,
太开心我们两个人来做爱!

合唱

我在我的家有十二件衣服,
八件用纸,四件用纸板做的,
我在结婚时会将它们穿上。
太开心我们两个人来做爱!

合唱

爱情就像一个干石的强啊:
一年来住立,一晚来破坏啊,
一年来住立,一晚来破坏啊,
太开心我们两个人来做爱!

合唱(越来越快)

I baffi

Rit.
Quando penso al brutto momento,
Che faccio? Mi ammazzo?
Mi taglio i baffi?
Mi getto nel pozzo?
Non faccio niente?
Chiamate il testimone di nozze…
Il testimone non c’è!

Nel mio paese c’è una ragazza
Che me la sposo perché è troppo bòna,
Che me la sposo perché è troppo bòna,
Che bella cosa che facciamo l’amore…

Rit.

A casa ho dodici vestiti,
Otto di carta e quattro di cartone,
Che me li metto quando mi marito,
Che bella cosa che facciamo l’amore…

Rit.

L’amore è fatto come un muretto a secco:
Si fa nell’anno e si disfa nella sera,
Si fa nell’anno e si disfa nella sera,
Che bella cosa che facciamo l’amore…

Rit. (sempre più veloce)Húzi

Héchàng
Dāng wǒ xiǎng dào nà bù hǎo de shí
Gāi zuò shénme? Gāi zìshā?
Gāi qièzǒu wǒ húzi?
Gāi tiào rù shuǐjǐng qù?
Gāi bù zuò shénme?
Qǐng gěi nán bīn xiàng dǎ diànhuà…
Tā bù zài!

Zài wǒ de gùxiāng yǒu yī gè nǚrén a,
Wǒ huì gēn tā jiéhūn yīn tā tài zhèng a,
Wǒ huì gēn tā jiéhūn yīn tā tài zhèng a,
Tài kāixīn wǒmen liǎng gè rén lái zuò'ài!

Héchàng

Wǒ zài wǒ de jiā yǒu shí'èr jiàn yīfú,
Bā jiàn yòng zhǐ, sì jiàn yòng zhǐbǎn zuò de,
Wǒ zài jiéhūn shí huì jiāng tāmen chuān shàng.
Tài kāixīn wǒmen liǎng gè rén lái zuò'ài!

héchàng

Àiqíng jiùxiàng yīgè gànshí de qiáng a:
Yī nián lái zhùlì, yī wǎn lái pòhuài a,
Yī nián lái zhùlì, yī wǎn lái pòhuài a,
Tài kāixīn wǒmen liǎng gèrén lái zuò'ài!

Héchàng (yuè lái yuè kuài)


Il "mi" tradotto con "che" ritengo sia la congiunzione di cui al link. Forse una traduzione più fedele all'uso di quel "mi" sarebbe «Che bella cosa il nostro far l'amore».

No comments:

Post a Comment