Monday, 17 September 2018

Parting

Back on our breakup theme today with this very aptly titled Min Nan song 放手 | pàng-tshiú, whose title is the post's title. I met it either in late Aug or in Sep 2013, and translated it way later on Jan 11 2018 at 23:41, with a minor edit at 13:35 the next day. Let's see it!


爱你的要求是贪
想你的心情是乱
等你的过程是永远
当初的甜蜜热恋
怎变做你的负担
放手我无影不真勇敢
以为你对阮1的话
改变
你对阮1的感情
欺骗
是我太认真
是我太深情
是我太天真

所有从开始

这条路遐尔那么袂堪受不了
你放阮1风吹雨淋
漂流无情的时间
如今我放手离开
你才对我毋甘难过
爱我敢伤过太过

这条路遐尔那么袂堪受不了
你放阮1风吹雨淋
漂流无情的时间
如今我放手离开
你才知对我亏欠
爱我敢      伤过太过

1 注意 (dialect note):闽语的人称代词
闽语有七个人称代替:
「我 | guá」,就是「我」;
「你 | lí」,就是「你」;
「伊 | i」,就是「他、她、它」;
「阮 | guán / gún」,意思是
「我们、不包括你」;「咱」,
就是「咱们」,意思是
「我们、也包括你」;
「恁 | lín」,就是「你们」;
「亻因 | in」,就是「他们」。
在歌曲里常常只有一个我
和一个你而没有别人,
所以「阮」常常跟「我」
一样、「咱」常常跟「你我」一样。
Ài lí ê iau-kiû sī tham
Siūnn lí ê sim-tsîng sī luān
Tán lí ê kuè-tîng sī íng-uán
Tong-tshoo ê tinn-bıt jiȧt-luân
Tsuánn piàn-tsuè lí ê hū-tam
Kóng pàng-tshiú guá bô-iánn ióng-kám
Í-uî lí tuì gún kóng ê uē
Lóng bô kái-piàn
Lí tuì gún ê kám-tsîng
Lóng bô khi-phiàn
Sī guá thài jīn-tsin
Sī guá thài tshim-tsîng
Sī guá thài thian-tsin

Sóo-ū tsîng khai-sí

Tsit tiâu lōo hiah-nī buē-kham
Lí pàng gún hong tshue hōo lâm
Phiau-liû tiàm bô-tsîng ê sè-kan
Lû-kim guá pàng-tshiú lī-khui
Lí tsiah kóng tuì guá m̄-kam
Kóng ài guá kám buē siūnn-kuè bān

Tsit tiâu lōo hiah-nī buē-kham
Lí pàng gún hong tshue hōo lâm
Phiau-liû tiàm bô-tsîng ê sè-kan
Lû-kim guá pàng-tshiú lī-khui
Lí tsiah tsai tuì guá khui-khiàm
Kóng ài guá kám buē      siūnn-kuè bān


















I'm craving with love for you
My pining feeling's confused
I'll wait for you forevermore
But how did so sweet a love
Turn into a weight for you?
I do not really dare leave you
I think the words you say to me
Ain't changed at all
Your feelings for me
Were all truthful
It's just I was too true
I was too deep in love
I was too naïve

All from start

This road is so hard to stand
You left me right in the storm
Wandering through
Now that I am leaving you
You just said you can't bear to
Weren't you too slow to say you loved me
.
This road is so hard to stand
You left me right in the storm
Wandering through
Now that I am leaving you
You find out you've ruined me
Weren't you too slow to      say you loved me

No comments:

Post a comment