Monday, 10 September 2018

Stubbornly waiting

We resume the waiting theme with the Min Nan song 望穿秋水 | Bāng-tshuan-tshiu-suí, "Stubbornly waiting". It says here that I met this «presumably sometime in spring» in year 2 of Chinese study, i.e. spring 2013. I only translated it to English way later, at 9:58 on Jan 11 2018. The original «being awake at night», corrected 16/9/18 00:46, was due to interpreting too-tshī as too tshinn, which Quora advised me against. Let's see it!


春去秋来又一年
北风吹树叶离枝
阮每日望穿秋水
思念你
想见面毋知等何时
看着咱两人的相片
六神无主暗伤悲
敢讲你已经来
将我放袂记
移情别恋流连也都市
为你来耽误青春期
Tshun khÌ tshiu lâi iū tsi̍t nî
Pak hong tshue tshiū-hio̍h lī ki
Gún muí li̍t bāng-tshuan-tshiu-suí
Su-liām lí
Siūnn kìnn-bīn m̄ tsai tá hô-sî
Khuànn-tio̍h lán nn̄g lâng ê siòng-phìnn
Lio̍k sîn bô tsú àm siong-pi
Kám kóng lí í-king lâi
Tsiong guá pàng buē kì
Î-tsîng pia̍t-luân liû-liân iā too-tshī
Uī lí lâi tam-ngōo tshing-tshun-kî


Spring's gone, here's fall: one year's gone
North wind blows, leaves all fall down
I each day stubbornly just
Pine for you
Don't know when we will meet again
Looking at photos of us two
I lose my senses, I'm so sad
Will I say that you have
Already forgot me,
Move my love, stop wandering at night?
I'm wasting puberty for you

No comments:

Post a comment