Monday, 4 December 2017

Still no way to move you

Today we have another Hakka version of the song from the previous post. Here is a video where the author, Zhāng Shǎolín, is singing it. This is (probably) in Huiyang Hakka. I met it rather before the Mandarin original, but still in summer 2012, and translated it as I could soon after meeting it (or anyway in that summer), but now, Nov 27 2017, I know there were gross misunderstandings, so I'll have to fix those. Here we go!


一心一意
意见毋晓不会䪞气吵架
为爱奉献只爱
怕刀山来去
也真心两句
过去事想记
正发现受了
早已经有第二

* 天感动地感动
做个为何毋晓不会感动
心会知道逃避
还死心塌地
天感动地感动
做个为何毋晓不会感动
当初相爱又跟人去
做个为何变心意

所有从开始

有朝一日再相遇
讲出心中爱使一句
把握一生之中机会
明知刀山好险
来去

* 天感动地感动
做个为何毋晓不会感动
心会知道逃避
还死心塌地
天感动地感动
做个为何毋晓不会感动
当初相爱又跟人去
做个为何变心意
Nyî yit-sim ngâi yit-yì
Mâu yì-kièn m hiáu sap-hì
Vùi òi fùng-hièn ngâi tsíi òi nyî
M phà tau-san lôi-hì
Ngâi ya cin-sim mâu lióng kì
Nyî kwò-hì-sìi m sióng kì
Ngâi càng fat-hièn shíu-liáu nyî phièn
Nyî tsáu-yí-kin yìu thì-nyì

Ngâi thien kám-thùng thì kám-thùng
Tsò-kài m hiáu kám-thùng nyî
Sim vòi ti-thàu m tet thâu-phit
Ngâi hân sí-sim-thap-thì
Ngâi thien kám-thùng thì kám-thùng
Tsò-kài m hiáu kám-thùng nyî
Tong-tsho và siong-òi yù ken nyîn hì
Nyî tsò-kài pièn sim-yì

Só-yìu tshiûng khoi-sé

Yìu-cau-yit-nyit ngâi-teu tsài siong-nyì
Kóng chut sim cung òi nyî hè yit kì
Pá-ngạk yit-sang tsii cung kè ki-fùi
Mîn-ti tau-san háu hiám
M kiang tu òi lôi-hì

Ngâi thien kám-thùng thì kám-thùng
Tsò-kài m hiáu kám-thùng nyî
Sim vòi ti-thàu m tet thâu-phit
Ngâi hân sí-sim-thap-thì
Ngâi thien kám-thùng thì kám-thùng
Tsò-kài m hiáu kám-thùng nyî
Tong-tsho và siong-òi yù ken nyîn hì
Nyî tsò-kài pièn sim-yì


We were one heart and one soul
We did not speak, how could we fight?
For love I was yours, I just loved you
I didn’t fear any test
Couldn’t say it diff’rently
Did not want to remember your past
I just found out you’ve cheated me:
You already got one else

* I move the sky move the earth
Why can I still not move you?
My heart will know it can’t escape
My love still falters not
I move the sky move the earth
Why can I still not move you?
You once said your love and with me came
Why have you changed your heart?

All from start

Surely one day we will meet again
Saying I love you is just a word
I grasp the occasions of a life
I know tests are dangers
I don’t fear they may come

* I move the sky move the earth
Why can I still not move you?
My heart will know it can’t escape
My love still falters not
I move the sky move the earth
Why can I still not move you?
You once said your love and with me came
Why have you changed your heart?

No comments:

Post a comment