Saturday, 16 December 2017

You're half of my soul

Today we stay on the track of deep love with a Min song called Double pillow (first line of the original text).
  1. Translating this to English would have had to subvert the word order, so I chose to translate it to some Chinese dialect, and I doffed Mandarin since "If you're not there" is 3 syllables in Min, 3 in Hakka, and 5 in Mandarin (or 4 at least). So here we go: Min to Hakka; song met sometime in (I think) the summer of 2013 and translated like this summer (summer 2017) just for the blog, 'cos it's too beautiful a song to not have on the blog; 11/4/20 17:22 «Just for you» -> «'Cause of you» -> «Thanks to you»; 12:22 next day «For your sake».
  2. Way after posting this (which originally had a literal English translation at the end), on Apr 13 2018, I decided I'd give a go at an English version; part of it was done that morning, part of it at 1am, the rest the following evening;
  3. In the morning of Apr 14, I also did a Czech version, which then was corrected into the present version partly on Apr 26, partly on May 3-4; in the evening of Jul 30 2018, the final "chopit" was changed to "pochopit", giving the final Czech version below;
  4. Then, in a moment when I'm especially unwilling to work, I just give a shot at a Hindi version, and between 15:48 and 16:36 on 14/10/20 I complete it; my original दो सिर वाला तकिया | Do sir vālā takiyā idea for "double pillow" ("two-head" literally) is rejected by my corrector in favor of dugnā śirhānā, literally "double", and मैं तो भी अकेली | Maiṅ to bhī akelī actually means "I'm still alone", not "I'm still lonely", so with those corrections, the translation should be done, unless my corrector corrects more; well, adding it here on 16/10/20 at 12:00, I think of changing दो सिर वाला तकिया से […] अकेलापन तो भी मुझ में | Do sir vālā takiyā se […] Akelāpan to bhī mujh meṅ to the below form; oh look, «My love's essence», aka «the essence of [me] loving you», maybe we should change दिल जो तुझसे प्यार करता, दिल जो प्यार करता, doing so 12:09; 12:12 अकेलापन मुझ में changes to present form; on 20/11/20 at 15:28 we have «तू है स्रोत, तू है स्रोत | Tū hai srot', tū hai srot' / मेरी प्राण का | Merī prāṇ' kā», at 15:32 «ठंड ही मुझ से | Ṭhańḍ' hī mujh' se», all for rhyming reasons, though at 19:52 I learn the latter should anyway have been «ठंड से डरती | Ṭhańḍ' se ḍar'tī»; at 19:58 the correction «कौन ले सकता तेरी जगह | Kaun' le sak'tā terī jagah» reaches me, but that's too short; I propose «तेरि मौजूदगी का स्थान | Terī maujūd'gī kā sthān / कौन ले सकता? | Kaun' le sak'tā», but it gets rejected, then we settled for «कौन तेरी जगह ही/को | Kaun' terī jagah' hī/ko / ले सकता/सकती | Le sak'tā/sak'tī?» at 20:37; at 21:58 I opt for "Tere liye" instead of "Tumhārī liye"; I also decide to make three versions: solo male, solo female, duet; while editing this on 22/11/20 at 12:13 I opt for nā instead of na in the second part, and 12:21 I guess it should be "koī kaśṭ' se" like "ṭhańḍ' se ḍartī".
So let's go!


双人枕头
如果
也会孤单
棉被比较
如果
也会畏寒怕冷
你是我你是我
性命的温泉
也是我灵魂的一半

为着你啥物什么艰苦

为着你千斤万斤
敢担
会得代替你的形影
爱你的心,爱你的心
是否知影知道


双人枕头
如果
也会孤单
棉被比较
如果
也会惊冷
我的我的
生命温泉
我的灵魂一半

为着么个什么艰苦

为着千斤万斤
也敢担
做得代替形影
心,爱
是否会知啊


Even a double pillow
If you're not here
Won't keep loneliness away
Though my blanket's thick
If you're not here
I fear cold is here to stay
You are a you are a
Source of life for me
Half of my soul consists of thee

For your sake there is no grief
That I fear
For your sake there ks no weight
I dare not bear
Who can ever replace your presence, dear so?
My love's essence, my love's essence
Will you ever know?दुगना सिरहाना से भी, तेरा बाग़ैर,
अकेलापन मुझ में,
कंबल मोटा से भी, तेरा बाग़ैर,
ठंड ही मुझ से।
तू है स्रोत, तू है स्रोत
मेरी प्राण का,
और मेरा रूह का आधा.

तेरे लिये, कोई कष्ट से
मैं ना डरता।
तेरे लिये, कोई बोझ को
ले जाने का साहस करता।
कौन तेरी जगह को
ले सकती?
मेरा प्यार की ज़ात,
दमेरा प्यार की ज़ात
तू क्या जान सकती?
दुगना सिरहाना से भी, तेरा बाग़ैर,
अकेलापन मुझ में,
कंबल मोटा से भी, तेरा बाग़ैर,
ठंड ही मुझ से।
तू है स्रोत, तू है स्रोत
मेरी प्राण का,
और मेरा रूह का आधा.

तेरे लिये, कोई कष्ट से
मैं ना डरती।
तेरे लिये, कोई बोझ को
ले जाने का साहस करती।
कौन तेरी जगह को
ले सकता?
मेरा प्यार की ज़ात,
दमेरा प्यार की ज़ात
तू क्या जान सकता?
F: दुगना सिरहाना से भी, तेरा बाग़ैर,
अकेलापन मुझ में,
कंबल मोटा से भी, तेरा बाग़ैर,
ठंड ही मुझ से।
M: तू है स्रोत, तू है स्रोत
मेरी प्राण का,
और मेरा रूह का आधा.

F: तेरे लिये, कोई कष्ट को
मैं ना डरती।
M: तेरे लिये, कोई बोझ से
ले जाने का साहस करता।
B: कौन तेरी जगह को
ले सकता*?
F: मेरा प्यार की ज़ात,
M: दमेरा प्यार की ज़ात
B: तू क्या जान सकता*?
Siang-lâng tsim-thâu
Nā bô lí
Iā ē koo-tuann
Mî-phuē khah kāu
Nā bô lí
Iā ē uì-kuânn
Lí sī guá lí sī guá
Sìnn-miā ê un-tsuânn
Iā sī guá lîng-hûn ê tsıt-puànn

Uī-tiȯh lí siánn-mıh kan-khóo
Guá mā m̄ kiann
Uī-tiȯh lí tshian kin bān kin
Guá mā kánn tann
Siâng ē-tit tāi-thè lí ê hîng-iánn
Ài lí ê sim, ài lí ê sim
Lí kám ē tsai-iánn


Sung-nyîn cím-thêu
Hè mô nyî
Ya vòi ku-tan
Miên-phi kò hèu
Hè mô nyî
Ya vòi kiang-len
Nyî hè nga nyî hè nga
Sang-miàng kài vun-tshân
Ya hè nga lîn-fûn kài yit-pàn

Vùi-tó nyî mak-kài kan-khú
Ngâi ya m kiang
Vùi-tó nyî tshien kin van kin
Ngâi ya kám tam
Má tsò-tet thòi-thài nyî kài hîn-yáng
Òi nyî kài sim, òi nyî kài sim
Nyî hè vòi ti a


I s dvojitým polštářem
Pokud nejsi tu
Já jsem samá
I s teplou dekou
Pokud nejsi tu
Bojím se zimy
Jsi pramen jsi pramen
Života mého
A jsi půl duše mojí

Pro tebe nebojím se
Kterékoliv útrapy
Pro tebe kteroukoliv tíhu
Mohl bych nést
Kto může nahradit přítomnost tvou?
Povahu lásky mé, povahu lásky mé
Můžeš ty pochopit?Dug'nā sir'hānā se bhī, terā baġair',
Akelāpan' mujh' meṅ,
Kańbal' moṭā se bhī, terā baġair',
Ṭhańḍ' hī mujh' se.
Tū hai srot', tū hai srot'
Merī prāṇ' kā,
Aur' merā rūh' kā ādhā.

Tere liye, koī kaśṭ' se
Maiṅ nā ḍar'tā.
Tere liye, koī bojh' ko
Le jāne kā sāhas' kar'tā.
Kaun' terī jagah' ko
Le sak'tī?
Merā pyār' kī zāt',
Merā pyār' kī zāt',
Tū kyā jān' sak'tī?
Dug'nā sir'hānā se bhī, terā baġair',
Akelāpan' mujh' meṅ,
Kańbal' moṭā se bhī, terā baġair',
Ṭhańḍ' hī mujh' se.
Tū hai srot', tū hai srot'
Merī prāṇ' kā,
Aur' merā rūh' kā ādhā.

Tere liye, koī kaśṭ' se
Maiṅ nā ḍar'tī.
Tere liye, koī bojh' ko
Le jāne kā sāhas' kar'tī.
Kaun' terī jagah' ko
Le sak'tā?
Merā pyār' kī zāt',
Merā pyār' kī zāt',
Tū kyā jān' sak'tā?
F: Dug'nā sir'hānā se bhī, terā baġair',
Akelāpan' mujh' meṅ,
Kańbal' moṭā se bhī, terā baġair',
Ṭhańḍ' hī mujh' se.
M: Tū hai srot', tū hai srot'
Merī prāṇ' kā,
Aur' merā rūh' kā ādhā.

F: Tere liye, koī kaśṭ' se
Maiṅ nā ḍar'tī.
M: Tere liye, koī bojh' ko
Le jāne kā sāhas' kar'tā.
B: कKaun' terī jagah' ko
Le sak'tā*?
F: Merā pyār' kī zāt',
M: Merā pyār' kī zāt'
B: Tū kyā jān' sak'tā*?

No comments:

Post a comment