Saturday, 16 December 2017

You're half of my soul

Today we stay on the track of deep love with a Min song called Double pillow (first line of the original text). Translating this to English would have had to subvert the word order, so I chose to translate it to some Chinese dialect, and I doffed Mandarin since "If you're not there" is 3 syllables in Min, 3 in Hakka, and 5 in Mandarin (or 4 at least). So here we go: Min to Hakka. Song met sometime in (I think) the summer of 2013 and translated like this summer (summer 2017) just for the blog, 'cos it's too beautiful a song to not have on the blog. Way after posting this (which originally had a literal English translation at the end), on Apr 13 2018, I decided I'd give a go at an English version. Part of it was done that morning, part of it at 1am, the rest the following evening. In the morning of Apr 14, I also did a Czech version, which then was corrected into the present version partly on Apr 26, partly on May 3-4. In the evening of Jul 30 2018, the final "chopit" was changed to "pochopit", giving the final Czech version below. 11/4/20 17:22 «Just for you» -> «'Cause of you» -> «Thanks to you». 12:22 next day «For your sake». So let's go!


双人枕头
如果
也会孤单
棉被比较
如果
也会畏寒怕冷
你是我你是我
性命的温泉
也是我灵魂的一半

为着你啥物什么艰苦

为着你千斤万斤
敢担
会得代替你的形影
爱你的心,爱你的心
是否知影知道


双人枕头
如果
也会孤单
棉被比较
如果
也会惊冷
我的我的
生命温泉
我的灵魂一半

为着么个什么艰苦

为着千斤万斤
也敢担
做得代替形影
心,爱
是否会知啊


Even a double pillow
If you're not here
Won't keep loneliness away
Though my blanket's thick
If you're not here
I fear cold is here to stay
You are a you are a
Source of life for me
Half of my soul consists of thee

For your sake there is no grief
That I fear
For your sake there ks no weight
I dare not bear
Who can ever replace your presence, dear so?
My love's essence, my love's essence
Will you ever know?
Siang-lâng tsim-thâu
Nā bô lí
Iā ē koo-tuann
Mî-phuē khah kāu
Nā bô lí
Iā ē uì-kuânn
Lí sī guá lí sī guá
Sìnn-miā ê un-tsuânn
Iā sī guá lîng-hûn ê tsıt-puànn

Uī-tiȯh lí siánn-mıh kan-khóo
Guá mā m̄ kiann
Uī-tiȯh lí tshian kin bān kin
Guá mā kánn tann
Siâng ē-tit tāi-thè lí ê hîng-iánn
Ài lí ê sim, ài lí ê sim
Lí kám ē tsai-iánn


Sung-nyîn cím-thêu
Hè mô nyî
Ya vòi ku-tan
Miên-phi kò hèu
Hè mô nyî
Ya vòi kiang-len
Nyî hè nga nyî hè nga
Sang-miàng kài vun-tshân
Ya hè nga lîn-fûn kài yit-pàn

Vùi-tó nyî mak-kài kan-khú
Ngâi ya m kiang
Vùi-tó nyî tshien kin van kin
Ngâi ya kám tam
Má tsò-tet thòi-thài nyî kài hîn-yáng
Òi nyî kài sim, òi nyî kài sim
Nyî hè vòi ti a


I s dvojitým polštářem
Pokud nejsi tu
Já jsem samá
I s teplou dekou
Pokud nejsi tu
Bojím se zimy
Jsi pramen jsi pramen
Života mého
A jsi půl duše mojí

Pro tebe nebojím se
Kterékoliv útrapy
Pro tebe kteroukoliv tíhu
Mohl bych nést
Kto může nahradit přítomnost tvou?
Povahu lásky mé, povahu lásky mé
Můžeš ty pochopit?

No comments:

Post a comment