Wednesday, 3 January 2018

Being left

Here is another bit of parting sorrow: two songs, one in Mandarin, one in Min Nan, the dialect version of the Mandarin one, both titled "Tomorrow" in their respective languages, that is 明天 | míngtiān and 明仔載 | bîn-á-tsài, both translated to English, the latter in late Dec 2017, probably on the 28th, and the former way back before May 14, 2013, probably in that spring.


看着你离开
心里涌上了悲哀
对你情似海
如今却要分开
不管未来
不管多少的无奈
你有我
还有我
在遥远未来
我静静的等待

你不在
世界一片空白
你不在
爱的眼泪流成海
希望你的明天
看见幸福的将来
我的爱永远
在等待

所有从开始,
然后从“你不在”
Kànzhe nǐ líkāi
Xīn lǐ yǒngshàngliǎo bēi'āi
Duì nǐ qíng sì hǎi
Rújīn què yào fēnkāi
Bù guǎn wèilái
Bù guǎn duōshǎo de wúnài
Nǐ yǒu wǒ
Hái yǒu wǒ
Zài yáoyuǎn wèilái
Wǒ jìngjìng de děngdài

Nǐ bù zài
Shìjiè yī piàn kòngbái
Nǐ bù zài
Ài de yǎnlèi liú chéng hǎi
Xīwàng nǐ de míngtiān
Kànjiàn xìngfú de jiānglái
Wǒ de ài yǒngyuǎn
Zài děngdài

Suǒyǒu cóng kāishǐ,
Ránhòu cóng “nǐ bù zài”


Watching you leave me
My heart's grief is gushing free
My love's like a sea
But now you will leave me
Whate'er may be
Howe'er helpless I may be
You'll have me
Still have me
All eternity
I will wait quietly

Without thee
All the world is empty
Without thee
My love's tears become a sea
I hope your tomorrow
WIll a happy future see
My love always will
Wait for thee
送妳送到这儿
是我最大的勇气
惜妳惜命命十分珍惜
妳当做靠山予
按怎怎么
管好歹的心情
妳有我
妳有我
嫁别人
我只有金金睁大眼睛

明仔載明天
妳就离开我
明仔載明天
妳是别人的心肝
希望你的眼神
看见幸福的将来
我对妳的爱
寄托孤单

所有从开始,然后*
Sàng lí sàng kàu tsia
Sī guá tsuè tuā ê ióng-khì
Sioh lí sioh-miā-miā
Hōo lí tòng-tsuè khò-suann
M̄-kuán án-tsuánn
M̄-kuán hó-pháinn ê sim-tsiânn
Lí ū guá
Lí ū guá
Lí beh kè pa̍t-lâng
Guá tsí-ū kim-kim-khuànn

* Bîn-á-tsài
Lí tio̍h beh lī-khui guá
Bîn-á-tsài
Lí sī pa̍t-lâng ê sim-kuann
Hi-bāng lí ê gán-sîn
Khuànn-kìnn hīng-hok ê tsiong-lâi
Guá tuì lí ê ài
Kià-thok koo-tuann

Sóo-ū tsîng khai-sí, liân-āu *


Being with you so far
Is the best I dare to do
Deeply I love you
You think I just support you
No matter how,
Or how things will be for you
I'm here for you,
Here for you
If you marry, I
Can but watch you so do

*Just a while
And I'll be left by you
Just a while
There'll be someone else with you
I hope that your feelings
Will a happy future see
For my love for you
I give to solitude

All from start, then *

No comments:

Post a comment