Tuesday, 30 January 2018

Suddenly appeared, suddeny left

Parting and nostalgia again today, with this Mandarin song I translated to English on June 4 2017 and partially translated to Czech sometime in 2015 before Oct 11, probably in that month or the one before, but can't be sure. The part I translated was just enough to allow this mixed-language video, so the first verse and the chorus. I will side-by-side it with English, leaving a hole after the translated part.


没有一点点防备,
也没有一丝顾虑:
你就这样出现
在我的世界里,
带给我惊喜,
情不自已。
可是你偏又这样
在我不知不觉中
悄悄的消失
从我的世界里,
没有音讯,
剩下的只是回忆…

你存在
我深深的脑海里,
我的梦里,
我的心里,
我的歌声里!
你存在
我深深的脑海里,
我的梦里,
我的心里,
我的歌声里!

还记得我们曾经
肩并肩一起走过
那段繁华巷口,
尽管你我是陌生人,
是过路人,
但彼此还是感觉到了对方的:
一个眼神,
一个心跳,
一种意想不到的快乐…
好像是
一场梦境,
命中注定。

你存在
我深深的脑海里,
我的梦里,
我的心里,
我的歌声里!
你存在
我深深的脑海里,
我的梦里,
我的心里,
我的歌声里!

世界之大
为何我们相遇?
难道是缘分?
难道是天意...


你存在
我深深的脑海里,
我的梦里,
我的心里,
我的歌声里!
你存在
我深深的脑海里,
我的梦里,
我的心里,
我的歌声里!

你存在
我深深的脑海里,
我的梦里,
我的心里,
我的歌声里!


I wasn’t ready at all,
Was not expecting a thing,
You just appeared like that
Into my lonely world:
What a great surprise,
Unstoppable love.
But then once more, as I knew
And was aware of nothing
Slowly you disappeared
Leaving my world again,
Left no news,
All I have left are mem’ries.

You are there
Far down deep inside my mind,
In my dreams,
In my heart,
In my singing voice.
You are there
Far down deep inside my mind,
In my dreams,
In my heart,
In my singing voice.

I still remember that time
When, shoulder to shoulder, we
Walked down that lively alley:
Although we were just strangers then,
And passers-by,
We still felt like we were each other’s partner:
Just one gaze,
Just one heartbeat,
And an unimaginable joy,
As if it were a sweet dream that had come true.

You are there
Far down deep inside my mind,
In my dreams,
In my heart,
In my singing voice.
You are there
Far down deep inside my mind,
In my dreams,
In my heart,
In my singing voice.

In this big world,
Why is it I met you?
Was it our destiny?
Was it the heaven’s will?
Woooh…

You are there
Far down deep inside my mind,
In my dreams,
In my heart,
In my singing voice.
You are there
Far down deep inside my mind,
In my dreams,
In my heart,
In my singing voice.

You are there
Far down deep inside my mind,
In my dreams,
In my heart,
In my singing voice.
Méiyǒu yī diǎndiǎn fángbèi,
Yě méiyǒu yīsī gùlǜ:
Nǐ jiù zhèyàng chūxiàn
Zài wǒ de shìjiè lǐ,
Dài gěi wǒ jīngxǐ,
Qíng bù zì yǐ.
Kěshì nǐ piān yòu zhèyàng
Zài wǒ bù zhī bù jué zhōng
Qiāoqiāo de xiāoshī
Cóng wǒ de shìjiè lǐ,
Méiyǒu yīnxùn
Shèng xià de zhǐshì huíyì

Nǐ cúnzài
Wǒ shēnshēn de nǎohǎi lǐ,
Wǒ de mèng lǐ,
Wǒ de xīn lǐ,
Wǒ de gēshēng lǐ.
Nǐ cúnzài
Wǒ shēnshēn de nǎohǎi lǐ,
Wǒ de mèng lǐ,
Wǒ de xīn lǐ,
Wǒ de gēshēng lǐ.

Hái jìde wǒmen céngjīng
Jiān bìng jiān yīqǐ zǒuguò
Nà duàn fánhuá xiàngkǒu,
Jǐnguǎn nǐ wǒ shì mòshēngrén,
Shì guòlùrén,
Dàn bǐcǐ háishì gǎnjuédàole duìfāng de:
Yī ge yǎnshén,
Yī ge xīntiào,
Yī zhǒng yìxiǎngbùdào de kuàilè…
Hǎoxiàng shì
Yī chǎng mèngjìng,
Mìng zhòng zhùdìng.

Nǐ cúnzài
Wǒ shēnshēn de nǎohǎi lǐ,
Wǒ de mèng lǐ,
Wǒ de xīn lǐ,
Wǒ de gēshēng lǐ.
Nǐ cúnzài
Wǒ shēnshēn de nǎohǎi lǐ,
Wǒ de mèng lǐ,
Wǒ de xīn lǐ,
Wǒ de gēshēng lǐ.

Shìjiè zhī dà
Wèihé wǒmen xiāngyù?
Nándào shì yuánfèn?
Nándào shì tiānyì…
Ó

Nǐ cúnzài
Wǒ shēnshēn de nǎohǎi lǐ,
Wǒ de mèng lǐ,
Wǒ de xīn lǐ,
Wǒ de gēshēng lǐ.
Nǐ cúnzài
Wǒ shēnshēn de nǎohǎi lǐ,
Wǒ de mèng lǐ,
Wǒ de xīn lǐ,
Wǒ de gēshēng lǐ.

Nǐ cúnzài
Wǒ shēnshēn de nǎohǎi lǐ,
Wǒ de mèng lǐ,
Wǒ de xīn lǐ,
Wǒ de gēshēng lǐ.


Nebyla jsem přípravena,
Neočekávala jsem:
Ty nečekaně objevil
Ses ve světě mém,
Jaké překvapení,
Jaká láska!
Ale opět, když to jsem
Nevěděla, netušila,
Tiše jsi zmizel
Ze světa mého,
Beze správ,
Zůstaly jen vspomínky…

Ty jsi tám
Na dně mysli mojí,
Ve snách mich,
V srdci mém,
A ve zpěvu mém.
Ty jsi tám
Na dně mysli mojí,
Ve snách mich,
V srdci mém,
A ve zpěvu mém.

No comments:

Post a comment