Monday, 15 January 2018

Yelaixiang (night-blooming jasmine?)

Keeping on with our moonlight-night theme, we have a Mandarin song today, 夜来香 | Yèláixiāng. Now I don't know what plant this refers to, since Chinese Wikipedia gives as many as six options, but I guess it's the one in the title, "night-blooming jasmine", from the song. Stack Exchange also seems to suggest this is the right plant. Quora spits on my question. In any case, the translation leaves it as a Chinese word, pronounced "Yay-lie-shiang". The translation dates to Jan 8 2018, and was completed by 21:17. On 2/2/18 I tried my hand at Irish, and asked for help on Quora where a big change occured by the following day. It was intended to fill the column next to English, but given the illegibility of Irish spelling I created my own way to spell Irish that is more legible to me, and put it on the right of the standard Irish spelling. So the column is still to be filled as of updating this draft on 5/2/18, and I was thinking of French. But then I thought «Nah, French isn't fun enough, let's do Czech!», and around 23:00 on 16/2/18, I did it, and the translation lies below. Between late 30/7/18 and the morning of 1/8/18, a couple fixes were made to the Czech. Let's jump into this song!


那南风吹来清凉
那夜莺啼声轻唱
月下的花儿都入梦
只有那夜来香
吐露著芬芳
我爱这夜色茫茫
也爱着夜莺歌唱
更爱那花一般的梦
拥抱着夜来香
吻著夜来香

夜来香
我为你歌唱
夜来香
我为你思量
啊啊啊…
我为你歌唱
我为你思量The south wind's blowing so cool,
The nightingale sings so sweet,
Under the moon al flowers sleep,
There's just the Yelaixiang
Spreading its sweet scent.
I love this boundless night scene,
I love the nightingale's song,
But more I love the flowers' dreams
That hug the Yelaixiang,
Kiss the Yelaixiang.

Yelaixiang,
I now sing for you!
Yelaixiang,
I now long for you!
Ah ah ah...
I now sing for you,
I now long for you.Tá an ghaoth ag séideadh go fionnuar
An filiméala ag canadh go binn
Na blathanna ina dtaibhreamh
Níl ann ach cumhracht
Ghéalaidhseáng
Mise ag baint taitneamh as an oíche seo
Agus as ceol an fhiliméala
Grá níos mó agam ar chodladh
Na mbláthanna ag breith barróg
Agus tabhairt póga do Ghéalaidhseáng

Ghéalaidhseáng,
Mise ag canadh duitse
Ghéalaidhseáng,
Cumha orm i do dhiaidh
Ó ó ó
Mise ag canadh duitse
Cumha orm i do dhiaidh
Nà nán fēng chuī lái qīngliáng
Nà yèyīng tí shēng qīng chàng
Yuè xià de huā er dōu rùmèng
Zhǐ yǒu nà yèláixiāng
Tǔlùzhe fēnfāng
Wǒ ài zhè yèsè mángmáng
Yě àizhe yèyīng gēchàng
Gèng ài nà huā yībān de mèng
Yǒngbàozhe yèláixiāng
Wěnzhe yèláixiāng

Yèláixiāng
Wǒ wèi nǐ gēchàng
Yèláixiāng
Wǒ wèi nǐ sīliang
A a a…
Wǒ wèi nǐ gēchàng
Wǒ wèi nǐ sīliangVítr jižní věje chladný
Slavík zpívá melodicky
Pod měsícem květy sní
A použe Yelaixiang
Vypustí vůni
Miluji tuto noc rozlehlou
Miluji píseň slavíka
Miluji nejvíc květů spánek
Který objimá Yelaixiang
Líbá Yelaixiang

Yelaixiang
Pro tebe zpívám
Yelaixiang
Pro tebe teskním
Ah ah ah
Pro tebe zpívám
Pro tebe tesknímTá ăn ghithy ağ syédyad̆h go fyonnúar
An̆ fyilyimyéla ağ canad̆h go byinn
Na blathanna ina dtabhyryam̆h
Nyíly ann ach cúm̆hracht
Ghyélaidhysyáng
Myisye ăğ banyty tat̃ynyam̆h as an íchye syó
Ağŭs as cyól an fhyilyimyéla
Grá nyíos mó ăgam ar chod̆lad̆h
Na mb̆láthanna ağ byryet̆hy barróg
Ağŭs tb̆hóryty póga do Ghyélaidhysyáng

Ghyélaidhysyáng,
Myisye ăğ canad̃h ditysye
Ghyélaidhysyáng,
Cum̆hă orm i do dhyíadhy
Ó ó ó
Myisye ăğ canad̃h ditysye
Cum̆hă orm i do dhyíadhy

No comments:

Post a comment