Saturday, 2 December 2017

Why can I not move you?!

Again, we leave Min, but do not go very far (well, if "Indonesian Hakka" is not very far for you :) ), since we have a Mandarin song and a Hakka song, both titled "I move the sky and the earth" in my book, that is 感动天感动地 in characters, though the Hakka one presents itself as "kam thung sim", which would be "感动心 | move the heart", a phrase which does not appear in the song and which I thus reject as a title. So from "Missing you" we move to "Why is there no way I can move you when I move pretty much everything else with my love-induced sadness?": we keep on the track of sad love (though the last song didn't seem all that sad, truth be told). The Hakka spelling is, as usual, the one described here. The variety of Hakka is termed by the video title as "印尼客家", or "Indonesian Hakka", which is IMO a very vague term. I cannot make this more precise since I don't know enough about Hakka variants and Ånton Xiè, my main consultant for Hakka and the founder of the Hakka Verse Facebook Group, can't tell. [Actually, I probably suspected it was Hailu Hakka, since we have the j pronunciation of y shared with Ånton's Hakka, and Justin Richard Leung commented below to agree, so I guess that's a safe assumption.] This is why I called it "Lily Hakka" in the spelling post, to distinguish it some way, and because the title says it's either written or sung by a "Lily", whom I may have found on Facebook, though she hasn't answered my "Is this your song?" post in Hakka Verse just yet. These were both met sometime in the summer of 2012, the Mandarin was easily translated that same summer, but wrongly, as I noticed today, the Hakka one needed a long decodification process, starting with my reconstruction attempt, going on with this comment, continuing with this HV post and this Chinese SX post, then I thought it was over, but nope, as I prepared this draft on Nov 27 2017 I ran into this comment with a few differences. So I started the translation when I met the song, and will complete it today, Nov 27 2017. But here come the songs! EDIT: Browsing random bookmarks I found Anton Xie's Hakka version of the Mandarin song, which is different from both the original and the other Hakka version. I'll add it to the mix with an English translation done upon updating this post on Jan 15 2018 between 11:23:50 and 11:27:55. No videos AFAIK.


一开始我以为
爱本来会很容易
所以没有经过允许
就把你放心里
知道后来有一天
你和他走在一起
我才发现原来爱情
不是真心就可以

我感动天感动地
怎么感动不了你
明明知道没有结局
却还死心塌地
我感动天感动地
怎么感动不了你
从相信爱情会有奇迹
都是我骗自己

所有从开始

以为自己不再去想你
保持不被刺痛的距离
就算早已忘了我自己
却还想要知道你的消息

我感动天感动地
怎么感动不了你
明明知道没有结局
却还死心塌地
我感动天感动地
怎么感动不了你
从相信爱情会有奇迹
都是我骗自己
Yī kāishǐ wǒ yǐwéi
Ài běnlái huì hěn róngyì
Suǒyǐ méiyǒu jīngguò yǔnxǔ
Jiù bǎ nǐ fàng xīn lǐ
Zhīdào hòulái yǒu yī tiān
Nǐ hé tā zǒu zài yīqǐ
Wǒ cái fāxiàn yuánlái àiqíng
Bù shì zhēnxīn jiù kěyǐ

Wǒ gǎndòng tiān gǎndòng dì
Zěnme gǎndòng bùliǎo nǐ
Míngmíng zhīdào méi yǒu jiéjú
Què hái sǐxīntādì
Wǒ gǎndòng tiān gǎndòng dì
Zěnme gǎndòng bùliǎo nǐ
Cóng xiāngxìn àiqíng huì yǒu qíjī
Dōu shì wǒ piàn zìjǐ

Suǒyǒu cóng kāishǐ

Yǐwéi zìjǐ bù zài qù xiǎng nǐ
Bǎochí bù bèi cìtòng de jùlí
Jiùsuàn zǎoyǐ wàngle wǒ zìjǐ
Què hái xiǎng yào zhīdào nǐ de xiāoxī

Wǒ gǎndòng tiān gǎndòng dì
Zěnme gǎndòng bùliǎo nǐ
Míngmíng zhīdào méi yǒu jiéjú
Què hái sǐxīntādì
Wǒ gǎndòng tiān gǎndòng dì
Zěnme gǎndòng bùliǎo nǐ
Vóng xiāngxìn àiqíng huì yǒu qíjī
Dōu shì wǒ piàn zìjǐ


At the start I believed
Love would start out easily
So you did not allow me to,
But I put you in my heart
I know there will be one day
That you will leave me for him
I just found out that being true
Is not enough in love!

I move the sky move the earth
But no way I can move you
I well do know we’ll get to naught
But my love still falters not
I move the sky move the earth
But no way I can move you
Always thought love would bring miracles
Just cheated me myself

I believe I will no more love you
Keep away so that you won’t hurt me
Though I’ve already forgot myself
I still really want to have news from you

I move the sky move the earth
But no way I can move you
I well do know we’ll get to naught
But my love still falters not
I move the sky move the earth
But no way I can move you
Always thought love would bring miracles
Just cheated me myself
一开始愐着以为
爱情本等当然容易
所以真真想起
恁样怎么放落心去
结果有一断时

试着知道原来爱情
讲爱就可以

感动天感动地
做么为何感动
明明爱情就结果
做么为何死死等
感动天感动地
做么为何感动
希望自家做一下
结果单者自己

所有从开始

翻再再次去想
试着知道我的来同去
还没单者自己阿里这里
每日每时恬恬想

感动天感动地
做么为何感动
明明爱情就结果
做么为何死死等
感动天感动地
做么为何感动
去望自家做一下
结果单者自己
Yit khoi-sé ngâi mién-tó
Òi-tshîn pún-tén tshìu àn yûng-yì
Só-yi ngâi mô cin-cin sióng-khì
Àn-nyòng piòng lȯk sim hì
Kiet-kwó ngâi yìu yit thon shî
Ngâi khòn-tó nyî kak tò kî
Ngâi càng chì-tó nyên-lôi òi-tshîn
M hè kóng òi tshiù tet-nyî

Ngâi kám-thùng thien kám-thùng thì
Tsò-mài kám-thùng m tó nyî
Mîn-mîn òi-tshîn tshiù mô kiet-kwó
Tsò-mài sí-sí tén tó ló
Ngâi kám-thùng thien kám-thùng thì
Tsò-mài kám-thùng m tó nyî
Hi-mòng tshìi-ka hiáu tsò yit-hà
Kiet-kwó ngâi phièn tan-sâ

Só-yu tshiûng khoi-sé

Ngâi sióng m òi fan-tsài hì sióng nyî
Chì-tó nga sim m òi fan lâi thûng-hì
Mâng ti ngâi tan-sâ tshoi a-li
Mui-nyit mui-shî tiâm-tiâm sióng to nyî

Ngâi kám-thùng thien kám-thùng thì
Tsò-mài kám-thùng m tó nyî
Mîn-mîn òi-tshîn tshiù mô kiet-kwó
Tsò-mài sí-sí tén tó ló
Ngâi kám-thùng thien kám-thùng thì
Tsò-mài kám-thùng m tó nyî
Hi-mòng tshìi-ka hiáu tsò yit-hà
Kiet-kwó ngâi phièn tan-sâ


At the start I believed
Love surely would go easily
So I do not recall that well
How I put you in my heart
Therefore there will be a time
I'll see you go back to him
I just found out that being true
Is not enough in love!

I move the sky move the earth
Why can I in no way move you
It’s clear this love will bring no fruit
So why do I still insist?
I move the sky move the earth
Why can I in no way move you
I hoped I would get to something
But just deceived myself

All from start

I believe I will no more love you
I know my heart will not go back with you
But don't yet know I am here alone
Thinking quietly of you every day!

I move the sky move the earth
Why can I in no way move you
It’s clear this love will bring no fruit
So why do I still insist?
I move the sky move the earth
Why can I in no way move you
I hoped I would get to something
But just deceived myself
一开去话着以为
爱情容易事情
所以多想
就放落心里
仰形这样到一日
走忒忒去
知着原来爱情
毋系不是真心就可以

感动天感动地
做么为何感动无着不到
本来都知会结局
还死心塌下去
感动天感动地
做么为何感动无着不到
静静想爱情会有奇迹
自己一人

一开去话着以为
爱情容易事情
所以多想
就放落心里
仰形这样到一日
走忒忒去
知着原来爱情
毋系不是真心就可以

感动天感动地
做么为何感动无着不到
本来都知会结局
还死心塌下去
感动天感动地
做么为何感动无着不到
静静想爱情会有奇迹
自己一人

话着以为自家去想
堤防会刺痛空间
就算记得自家
到着消息

感动天感动地
做么为何感动无着不到
本来都知会结局
还死心塌下去
感动天感动地
做么为何感动无着不到
静静想爱情会有奇迹
自己一人
Yit khoi hì ngâi và tó
Òi-tshîn hè koi kài sìi-tshîn
Só-yi ngâi mô àn to sióng kî
Tshìu piòng nyî lȯk sim lí
Che nyong-hin tèu yit nyit
Nyi kak kî tséu-thet-thet hì
Ngâi cang ti-tó nyên-lôi òi-tshîn
M̄ hè cin-sim tshìu khó-yi

Ngâi kám-thùng thien kám-thùng thì
Tò-mài kám-thùng mô tó nyî
Pún-lôi tu ti vòi mô kiet-khiu̇k
Hân sí-sim thap ha hì
Ngâi kám-thùng thien kám-thùng thì
Tò-mài kám-thùng mô tó nyî
Tiam sióng òi-tshîn vòi yìu khî-tsiak
Tshiàng phièn tó ngâi ka tî

Yit khoi hì ngâi và tó
Òi-tshîn hè koi kài sìi-tshîn
Só-yi ngâi mô àn to sióng kî
Tshìu piòng nyî lȯk sim lí
Che nyong-hin tèu yit nyit
Nyi kak kî tséu-thet-thet hì
Ngâi cang ti-tó nyên-lôi òi-tshîn
M̄ hè cin-sim tshìu khó-yi

Ngâi kám-thùng thien kám-thùng thì
Tò-mài kám-thùng mô tó nyî
Pún-lôi tu ti vòi mô kiet-khiu̇k
Hân sí-sim thap ha hì
Ngâi kám-thùng thien kám-thùng thì
Tò-mài kám-thùng mô tó nyî
Tiam sióng òi-tshîn vòi yìu khî-tsiak
Tshiàng phièn tó ngâi ka tî

Và tó tshìi-ka m̄ òi hì sióng nyî
Phî-fông m̄ vòi tshiuk-thùng kài khung-kian
Tshìu-sòn m̄ kì-tet-thet ngâi tshìi-ka
Hân hè sióng-òi tò tó nya siau-sit

Ngâi kám-thùng thien kám-thùng thì
Tò-mài kám-thùng mô tó nyî
Pún-lôi tu ti vòi mô kiet-khiu̇k
Hân sí-sim thap ha hì
Ngâi kám-thùng thien kám-thùng thì
Tò-mài kám-thùng mô tó nyî
Tiam sióng òi-tshîn vòi yìu khî-tsiak
Tshiàng phièn tó ngâi ka tî


At the start I believed
That love was an easy thing
I did not think of it too much
And put you in my heart
But this way there'll be one day
When you will leave me for him
And then I will find out that love
Is not just sincerity

I move the sky, move the earth
Why can I just not move you?
I always knew I'd get no fruits
But still stayed unfaltering
I move the sky, move the earth
Why can I just not move you?
I though love would be wonderful
But only deceived myself!

At the start I believed
That love was an easy thing
I did not think of it too much
And put you in my heart
But this way there'll be one day
When you will leave me for him
And then I will find out that love
Is not just sincerity

I move the sky, move the earth
Why can I just not move you?
I always knew I'd get no fruits
But still stayed unfaltering
I move the sky, move the earth
Why can I just not move you?
I though love would be wonderful
But only deceived myself!

I believe I will no more love you
Keep away so that you won’t hurt me
Though I’ve already forgot myself
I still really want to have news from you

I move the sky, move the earth
Why can I just not move you?
I always knew I'd get no fruits
But still stayed unfaltering
I move the sky, move the earth
Why can I just not move you?
I though love would be wonderful
But only deceived myself!

3 comments:

 1. Hi, I think this Hakka is Hai-Lu (Hoi-luk-fung). It has the characteristic /ʒ/ sound for your romanization's "y". There is a study on Singkawang Hakka (http://web3.hakka.gov.tw/ct.asp?xItem=42325&ctNode=1880&mp=1869), which might be of interest to you.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yeah, I thought so too. A Hoi-luk-fung subdialect with /dʒ/, I believe. Because I'm pretty sure I hear an affricate in the video. Indeed, the toneless romanization used in the Hakka Verse Facebook group uses j for y, as a loan from Indo spelling.

   I believe "Nyit-theu lok-san tiam siong to nyi" (the song I commented about in the SE post about Hakka equivalents of the bâ object particle) is also in sich a Hakka.

   Another feature of theHakka dialects of that song and of Anton Xie and Mirvin Lim's songs is the neutralisation of the contrast between ts and c and analogues.

   Is it right that Zhang Shaolin's songs are in Huiyang (Fui-yong) Hakka (with heavy Cantonese influence)?

   Delete
  2. Zhang Shaolin's ancestral home is Danshui, Huizhou, which is in Huiyang, so yes, I think his songs are in Huiyang Hakka. I think Huizhou Hakka is generally heavy Cantonese-influenced in itself.

   Delete